Sunteți pe pagina 1din 17

Anexă

la ordinul din 2019

Planul de acțiuni pe anii 2019 – 2020


pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020

Nr. Acțiuni Sub-acțiuni Instituții Termene Costuri, mii lei Indicatori de


crt. responsabile/ rezultat
Parteneri 2019 2020

Obiectivul general I: Cadrul normativ-metodologic și științific de dezvoltare a educației incluzive


Obiective:
1. Evaluarea necesităților în domeniu
2. Dezvoltarea cadrului normativ și metodologic în scopul asigurării calității și sustenabilității educației incluzive
1. Evaluarea situației 1.1. Analiza situației privind Ministerul Trim. II În limita Studiu analitic
privind asigurarea asigurarea dezvoltării Educației, 2020 bugetului elaborat
normativă și educației incluzive cu actele Culturii și disponibi
metodologică a normative și metodologice Cercetării l
dezvoltării educației corespunzătoare.
incluzive Identificarea domeniilor Instituțiile
neacoperite normativ partenere
și stabilirea listei de
acte normative și
metodologice necesar a fi
elaborate
2. Elaborarea și/sau 2.1. Revizuirea/completarea Ministerul Trim. III- În limita Numărul
revizuirea/actualizarea actelor normative care Educației, IV 2020 bugetului actelor
actelor normative în reglementează organizarea și Culturii și disponibi normative
sistemul de funcționarea învățământului Cercetării l revizuite
învățământ în scopul profesional tehnic șia
asigurării dezvoltării învățământului superior cu

1
și promovării prevederi care să asigure Completări/
educației incluzive accesul la formarea modificări
profesională al copiilor/ aprobate
tinerilor cu dizabilități
2.2. Elaborarea Regulamentului Ministerul Trim. III În Regulament
privind organizarea și Educației, 2019 limita aprobat
funcționarea Comisiei Culturii și bugetul
multidisciplinare Cercetării ui
intrașcolare disponi
bil
2.3. Elaborarea Indicatorilor Ministerul Trim. IV În Indicatori
privind evaluarea calității Educației, 2019 limita aprobați
dezvoltării educației Culturii și bugetul
incluzive la nivel de instituție Cercetării ui
educațională (pe niveluri de disponi
învățământ) bil
2.4. Elaborarea modificărilor la Ministerul Trim. IV În Completări/
Regulamentul-cadru cu Educației, 2019 limita modificări
privire la organizarea şi Culturii și bugetul elaborate
funcționarea Serviciului Cercetării ui
raional/municipal de disponi
asistenta psihopedagogică bil
(aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.732 din 16
septembrie 2013), în scopul
racordării numărului de
specialiști în cadrul
Serviciului la numărul
populației de copii din
teritoriul administrat

2.5. Elaborarea formulei de Ministerul Trim. IV În Formulă


finanțare per copil în Educației, 2019 limita elaborată

2
învățământul preșcolar, cu Culturii și bugetul
coeficienți de ajustare pentru Cercetării ui
incluziunea copiilor cu disponi
dizabilități Instituțiile bil
partenere

2.6. Elaborarea coeficienților de Ministerul Trim. IV În Coeficienți


ajustare a formulei de Educației, 2019 limita elaborați
finanțare per copil, în scopul Culturii și bugetul
asigurării incluziunii Cercetării ui
copiilor cu cerințe disponi
educaționale speciale în Instituțiile bil
învățământul general școlar partenere

2.7. Modificarea cadrului Ministerul Trim. II În limita Cadru


normativ în scopul asigurării Educației, 2020 bugetului normativ
cu personal a serviciilor Culturii și disponibi modificat
integrate acordate în Cercetării l
procesul incluziunii copiilor
cu dizabilități severe în
învățământul general Instituțiile
partenere
2.8. Elaborarea modificărilor/ Ministerul Trim. II În limita Completări/
completărilor la legislație în Educației, 2020 bugetului modificări
scopul asigurării financiare a Culturii și disponibi elaborate
serviciilor integrate acordate Cercetării l
în procesul incluziunii
copiilor cu dizabilități severe Instituțiile
în învățământul general partenere

2.9. Analiza alocării Fondului de Ministerul Trim. I În limita Analiză


educație incluzivă la nivel de Educației, 2020 bugetului efectuată
3
raioane/municipii, în scopul Culturii și disponibi
stabilirii nivelului de Cercetării l
eficiență și utilizare
adecvată, conform Organele
destinației locale de
specialitate în
domeniul
învățământu-
lui
3. Elaborarea 3.1. Elaborarea suportului Ministerul Trim. III În Suport
suporturilor metodologic Strategii de Educației, 2019 limita metodologic
metodologice lucru în clasa în care sunt Culturii și bugetul aprobat
necesare în procesul incluși copii cu cerințe Cercetării ui Suport
dezvoltării educației educaționale speciale disponi metodologic
incluzive bil publicat on-
line
3.2. Elaborarea suportului Ministerul Trim. IV În Suport
metodologic privind Educației, 2019 limita metodologic
incluziunea copiilor cu Culturii și bugetul aprobat
dizabilități severe în Cercetării ui Suport
învățământul general disponi metodologic
bil publicat on-
line
3.3. Elaborarea suportului Ministerul Trim. IV În Suport
metodologic privind Educației, 2019 limita metodologic
incluziunea copiilor/tinerilor Culturii și bugetul aprobat
cu cerințe educaționale Cercetării ui Suport
speciale în disponi metodologic
învățământul profesional bil publicat on-
tehnic line
3.4. Elaborarea Reperelor Ministerul Trim. IV În Repere
metodologice privind Educației, 2019 limita aprobate
elaborarea /adaptarea bugetul
4
materialelor didactice Culturii și ui Repere
pentru lucrul cu copiii cu Cercetării disponi publicat on-
cerințe educaționale bil line
speciale

3.5. Elaborarea suportului Ministerul Trim. IV În Suport


metodologic privind Educației, 2019 limita metodologic
orientarea profesională și Culturii și bugetul aprobat
ghidarea în carieră pentru Cercetării ui Suport
tinerii cu cerințe disponi metodologic
educaționale speciale Instituțiile bil publicat on-
partenere line

4. Fundamentarea 4.1. Delimitarea, în cadrul Institutul de Trim. IV l În limita Atribuții


științifică a dezvoltării instituțiilor de cercetare, a Științe ale 2020 bugetului delimitate
educației incluzive și structurilor/subdiviziunilor Educației disponibi
promovarea inovării în de competența cărora este Instituțiile de l
domeniu tematica educației incluzive învățământ
superior

4.2. Proiectarea și realizarea Institutul de Pe În În limita Nr. proiecte/


cercetărilor aplicative în Științe ale parcursul limita bugetului programe
scopul asigurării dezvoltării Educației anului bugetul disponibi elaborate
continue și a consolidării 2019 ui l
educației incluzive Instituțiile de Pe disponi
învățământ parcursul bil
superior anului
2020

Obiectivul general II: Capacități instituționale și umane în domeniul educației incluzive


Obiective:
1. Asigurarea calității și eficienței structurilor și serviciilor de educație incluzivă
5
2. Asigurarea calității formării inițiale și continue în domeniul educației incluzive
5. Consolidarea 5.1. Desemnarea, în baza Ministerul Trim. II În limita Nr. instituții
capacităților rezultatelor monitorizării/ Educației, 2020 bugetului desemnate
instituționale pentru evaluării, a instituțiilor de Culturii și disponibi Harta centrelor
asigurarea educației învățământ general (școlar și Cercetării l metodologice
incluzive de calitate preșcolar), centre în domeniul
metodologice în domeniul Organele educației
educației incluzive locale de incluzive
specialitate în publicată on-
domeniul line
învățământu-
lui

5.2. Elaborarea listei de dotări Ministerul Trim. IV În Listă aprobată


minime pentru instituția de Educației, 2019 limita
învățământ general în scopul Culturii și bugetul
asigurării accesului și Cercetării ui
incluziunii copiilor cu disponi
cerințe bil
educaționale
speciale, în baza
Standardelor minime de
dotare a instituțiilor de
învățământ general (pe tipuride
cerințe)

6
5.3. Dotarea instituțiilor de Ministerul Trim. IV În Numărul
învățământ cu echipamente Educației, 2019 limita instituțiilor
necesare pentru facilitarea Culturii și bugetul dotate
învățării copiilor și tinerilor Cercetării ui
cu cerințe educaționale disponi
speciale/dizabilități fizice, Instituțiile bil
mintale, intelectuale și partenere
senzoriale,
pentru
dezvoltarea unui mediu fizic
accesibil și a unui proces
educațional individualizat
conform necesităților și
potențialului de dezvoltare.

6. Evaluarea calității și 6.1. Evaluarea eficienței Ministerul Trim. IV În Raport


eficienței serviciilor activității Centrului Educației, 2019 limita publicat
de educație incluzivă Republican de Asistență Culturii și bugetul
create în perioada Psihopedagogică Cercetării ui
2011-2017 disponi
bil
6.2. Evaluarea eficienței Ministerul Trim. III În limita Raport
activității comisiei Educației, 2020 bugetului publicat
multidisciplinare Culturii și disponibi
intrașcolare în instituțiile de Cercetării l
învățământ general
Organele
locale de
specialitate în
domeniul
învățământu-
lui
7
6.3. Evaluarea eficienței și calității Ministerul Trim. III În limita Raport
serviciilor de suport Educației, 2020 bugetului publicat
educațional, acordate Culturii și disponibi
copiilor cu cerințe Cercetării l
educaționale speciale în
Centrul de Resurse pentru Organele
Educația Incluzivă (inclusiv a locale de
asistenței de către cadrul specialitate în
didactic de sprijin) domeniul
învățământu-
lui
6.4. Evaluarea modelelor/ Ministerul Trim. III În Raport
practicilor de incluziune Educației, 2019 limita publicat
educațională a copiilor cu Culturii și bugetul
dizabilități de vârstă Cercetării ui
preșcolară și elaborarea disponi
recomandărilor Instituțiile bil
pentru aplicarea la nivel de partenere
sistem

6.5. Prezentarea rezultatelor Ministerul Trim. II În limita 2 ședințe


evaluărilor efectuate în Educației, 2020 bugetului organizate
ședințele deschise/lărgite ale Culturii și disponibi
Consiliului Consultativ în Cercetării l
vederea realizării
Programului de dezvoltare a
educației incluzive în
Republica Moldova

8
7. Consolidarea 7.1. Organizarea stagiilor de Ministerul Pe În În limita Numărul
capacităților formare continuă a cadrelor Educației, parcursul limita bugetului stagiilor de
personalului implicat didactice, titulare ale Culturii și anului bugetul disponibi formare
în implementarea cursului Educație incluzivă, Cercetării 2019 ui l desfășurate
educației incluzive la aplicat cu titlu obligatoriu în Pe disponi
diferite niveluri de formarea inițială a cadrelor Instituțiile parcursul bil Numărul
învățământ didactice la nivel universitar partenere anului cadrelor
2020 didactice
formate
7.2. Organizarea formărilor în Ministerul Pe În În limita Numărul de
domeniul educației incluzive a Educației, parcursul limita bugetului formări
cadrelor didactice din Culturii și anului bugetul disponibi (stagiilor,
învățământul profesional Cercetării 2019 ui l programelor)
tehnic Pe disponi organizate
Instituțiile parcursul bil Numărul
partenere anului cadrelor
2020
didactice
formate
7.3. Asigurarea includerii Instituțiile Pe În În limita Programe de
modulelor/unităților de formatoare parcursul limita bugetului formare
conținut în domeniul anului bugetul disponibi actualizate
educației incluzive în 2019 ui l Numărul
programele de formare Pe disponi cadrelor
continuă a managerilor și parcursul bil didactice
cadrelor didactice de la toate anului formate
nivelurile de învățământ 2020

9
7.4. Dezvoltarea modulelor/ Ministerul Trim. III În Programe
programelor de formare a Educației, 2019 limita aprobate
competențelor specifice Culturii și bugetul Numărul
necesare cadrelor didactice Cercetării ui cadrelor
în lucrul cu copiii cu disponi didactice
deficiențe senzoriale, Institutul de bil formate
tulburări din spectrul autist, Științe ale
dizabilități severe șinecesități Educației
complexe
Instituțiile
partenere
8. Instituționalizarea 8.1. Cartografierea prestatorilor Ministerul Trim. II În limita Bază de date
mecanismelor de de programe. Educației, 2020 bugetului creată
autorizare a Culturii și disponibi Notă analitică
prestatorilor de Cercetării l elaborată
programe de formare
continuă în domeniul
8.2. Stabilirea Cerințelor minime Ministerul Trim. IV În Cerițe minime
educației incluzive Educației,
unice pentru programele de 2019 limita aprobate
formare în domeniul Culturii și bugetul
educației incluzive (nr. ore, Cercetării ui
raport optim teorie/practică, disponi
nr. credite profesionale etc.) Agenția bil
Națională de
Asigurare a
Calității în
Educație și
Cercetare
Institutul de
Științe ale
Educației

10
8.3. Elaborarea, aprobarea și Instituțiile Pe În În limita Numărul
implementarea programelor formatoare parcursul limita bugetului programelor
de formare și acreditare a anului bugetul disponibi implementate
interpreților mimico- 2019 ui l Numărul
gestuali/limbajului semnelor Pe disponi persoanelor
parcursul bil formate
anului
2020
Domeniul III: Reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului
Obiective:
1. Reducerea continuă a numărului de copii aflați în îngrijire rezidențială
2. Asigurarea reintegrării socio-educaționale calitative a copiilor dezinstituționalizați din sistemul rezidențial de îngrijire
acopilului
9. 9.1. Evaluarea complexă a Ministerul Pe În În limita Notă analitică
instituțiilor rezidențiale Educației, parcursul limita bugetului elaborată
subordonate Ministerului Culturii și anului bugetul disponibi
Educației, Culturii și Cercetării 2019 ui l
Cercetării și elaborarea Pe disponi
planurilor de Instituțiile parcursul bil
reorganizare/reformare partenere anului
pentru fiecare instituție 2020
9.2. Evaluarea complexă, Ministerul Pe În În limita Numărul de
multidisciplinară a situației Educației, parcursul limita bugetului copii
copiilor plasați în instituțiile Culturii și anului bugetul disponibi reintegrați/
rezidențiale subordonate Cercetării 2019 ui l asistați
Ministerului Educației,

11
Culturii și Cercetării și Instituțiile Pe disponi
elaborarea planurilor partenere parcursul bil
individualizate de anului
reintegrare/asistență 2020
9.3. Evidența dinamicii Ministerul Pe În În limita Baze de date
contingentului de copii în Educației, parcursul limita bugetului actualizate
instituțiile rezidențiale Culturii și anului bugetul disponibi semestrial
Cercetării 2019 ui l Note
Pe disponi informative
parcursul bil elaborate
anului
2020
9.4. Evaluarea modelelor/ Ministerul Trim. IV În Raport
practicilor de incluziune Educației, 2019 limita elaborat
educațională a copiilor cu Culturii și bugetul
dizabilități de auz reintegrați în Cercetării ui
instituțiile de învățământ disponi
general Instituțiile bil
partenere
9.5. Dezvoltarea și pilotarea Ministerul Pe În În limita Modele
modelelor de incluziune în Educației, parcursul limita bugetului elaborate
învățământul general a Culturii și anului bugetul disponibi
copiilor cu dizabilități Cercetării 2019 ui l
senzoriale, actualmente Pe disponi
instituționalizați Instituțiile parcursul bil
partenere anului
2020
10. Colaborarea și 10.1. Revizuirea mecanismului de Ministerul Trim. IV În Ordin comun
coordonarea coordonare intersectorială a Educației, 2019 limita al Ministerului
intersectorială în admiterilor/intrărilor în Culturii și bugetul Educației,
procesul de reformare instituțiile rezidențiale Cercetării ui Culturii și
a sistemului disponi Cercetării și
bil Ministerului
12
rezidențial de îngrijire Sănătății,
a copilului Muncii și
Protecției
Sociale
10.2. Monitorizarea continuă a Ministerul Pe În În limita Rapoarte
incluziunii educaționale a Educației, parcursul limita bugetului elaborate
copiilor dezinstituționalizați în Culturii și anului bugetul disponibi
instituțiile de învățământ Cercetării 2019 ui l
general Pe disponi
Instituțiile parcursul bil
subordonate anului
2020
Instituțiile
partenere
10.3. Examinarea în ședințele Ministerul Pe În În limita 2 ședințe
Consiliului Consultativ în Educației, parcursul limita bugetului organizate
vederea realizării Culturii și anului bugetul disponibi
Programului de dezvoltare a Cercetării 2019 ui l
educației incluzive în Pe disponi
Republica Moldova a Instituțiile parcursul bil
rezultatelor monitorizării/ partenere anului
evaluării incluziunii 2020
educaționale a copiilor
dezinstituționalizați, cu
identificarea aspectelor ce
necesită îmbunătățire
10.4. Dezvoltarea continuă a Ministerul Pe În În limita Acorduri de
parteneriatelor de tip public- Educației, parcursul limita bugetului colaborare
privat, inclusiv cu Culturii și anului bugetul disponibi implementate
reprezentanții sectorului Cercetării 2019 ui l
asociativ, în promovarea Pe disponi
educației incluzive și a parcursul bil

13
drepturilor copiilor, în Instituțiile anului
general partenere 2020

Domeniul IV: Participarea copiilor


Obiective:
1. Implicarea copiilor în promovarea educației incluzive
2. Asigurarea participării copiilor cu cerințe educaționale speciale în procesul de luare a deciziilor care îi vizează
11. 11.1. Elaborarea materialelor Ministerul Pe În În limita Materiale
informative (leaflete, Educației, parcursul limita bugetului publicate on-
postere, prospecte), inclusiv Culturii și anului bugetul disponibi line
în format ușor de citit (de Cercetării 2019 ui l
înțeles) privind esența și Pe disponi
importanța participării Instituțiile parcursul bil
copiilor partenere anului
2020
11.2. Elaborarea Recomandărilor Ministerul Trim. II În limita Recomandări
pentru instituțiile de Educației, 2020 bugetului aprobate
învățământ de toatenivelurile Culturii și disponibi
privind implicarea copiilor Cercetării l
și tinerilor în promovarea
educației Instituțiile
incluzive partenere

12. Asigurarea 12.1. Includerea în componența Ministerul Pe În În limita Nr. copiilor cu


reprezentării copiilor Consiliilor Naționale ale Educației, parcursul limita bugetului cerințe
cu Elevilor a reprezentantului/ Culturii și anului bugetul disponibi educaționale
cerințe reprezentanților copiilor cu Cercetării 2019 ui l speciale și/sau
educaționale speciale cerințe educaționale speciale Pe disponi dizabilități
în organele de și/sau dizabilități parcursul bil incluși în
autoguvernare școlară anului Consiliile
2020 Naționale ale
Elevilor

14
12.2. Includerea în organele școlare Ministerul Pe În În limita Nr. copiilor cu
de autoguvernare (consilii, Educației, parcursul limita bugetului cerințe
senate etc.) a Culturii și anului bugetul disponibi educaționale
reprezentanților copiilor cu Cercetării 2019 ui l speciale și/sau
cerințe educaționale speciale Pe disponi dizabilități
și/sau dizabilități Organele parcursul bil incluși în
locale de anului Organele
specialitate în 2020 școlare de
domeniul autoguvernare
învățământu-
lui

Instituțiile de
învățământ

Domeniul V: Monitorizare, evaluare, mediatizare în procesul dezvoltării educației incluzive


Obiective:
1. Evaluarea implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020
2. Mediatizarea rezultatelor dezvoltării educației incluzive la nivel național
13. Asigurarea 13.1. Organizarea ședințelor Ministerul Pe În În limita Nr. ședințe
coordonării inter- și semestriale ale Consiliului Educației, parcursul limita bugetului organizate
cros-sectoriale în Consultativ în vederea Culturii și anului bugetul disponibi
procesul dezvoltării realizării Programului de Cercetării 2019 ui l
educației incluzive dezvoltare a educației Pe disponi
incluzive în Republica Instituțiile parcursul bil
Moldova partenere anului
2020
14. Asigurarea 14.1. Organizarea Mesei rotunde Ministerul Trim. II În limita Eveniment
transparenței în de prezentare a rezultatelor Educației, 2020 bugetului organizat
dezvoltarea educației pilotării modelelor de Culturii și disponibi
incluzive la nivel educație incluzivă Cercetării l
național

15
Instituțiile
partenere
14.2. Evaluarea nivelului de Ministerul Trim. IV În limita Raport
realizare a Programului de Educației, 2020 bugetului elaborat
dezvoltare a educației Culturii și disponibi Raport
incluzive în Republica Cercetării l publicat on-
Moldova pentru anii 2011- line
2020 Instituțiile
partenere

Instituții
internaționale
14.3. Organizarea Conferinței Ministerul Trim. IV În limita Eveniment
internaționale de prezentare a Educației, 2020 bugetului organizat
rezultatelor realizării Culturii și disponibi
Programului de dezvoltare a Cercetării l
educației incluzive în
Republica Moldova pentru Instituțiile
anii 2011-2020 și anunțare partenere
publică a angajamentelor și
strategiilor viitoare în
domeniu
15. Promovarea 15.1. Organizarea campaniilor de Ministerul Pe În În limita Numărul
mobilizării mediatizare, mobilizare și Educației, parcursul limita bugetului campaniilor
comunitare/sociale în responsabilizare socială în Culturii și anului bugetul disponibi organizate
dezvoltarea educației dezvoltarea și îmbunătățirea Cercetării 2019 ui l
incluzive continuă a calității educației Pe disponi
incluzive Instituțiile parcursul bil
partenere anului
2020
16. Asigurarea 16.1 Examinarea de către Ministerul Pe În În limita Numărul
sustenabilității Consiliul consultativ în Educației, parcursul limita bugetului ședințe
proceselor aferente vederea realizării bugetul organizate
16
dezvoltării educației Programului de dezvoltare a Culturii și anului ui disponibi
incluzive la nivel educației incluzive în Cercetării 2019 disponi l
național Republica Moldova pentru Pe bil
anii 2011-2020 a modelelor Instituțiile parcursul
de educație incluzivă, partenere anului
dezvoltate în perioada 2011- 2020
2020
16.2. Promovarea modelelor de Ministerul Pe În În limita Deciziile
educație incluzivă validate Educației, parcursul limita bugetului oficiale ale
în sistemul național de Culturii și anului bugetul disponibi Ministerului
învățământ Cercetării 2019 ui l Educației,
Pe disponi Culturii și
parcursul bil Cercetării
anului publicate
2020

17