Sunteți pe pagina 1din 11

ORGANIZAŢIA MONDIALĂ

A SĂNĂTĂŢII ( OMS )

Nume : Radu Andrei


ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII (OMS)

„Consiliul Economic şi Social al ONU a convocat la New York în iunie şi iulie 1946,
conferinta internațională care a adoptat Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).
Preambulul acesteia prevede statutul de instituţie specializată a ONU. Sediul OMS este la
Geneva.”1

„1.Obiective:

Scopul acestei organizaţii „este să ducă toate popoarele la cel mai înalt grad de
sănătate”.

2.Activităţi:

OMS ajută ţările membre în acţiunile acestora de întărire şi dezvoltare a propriilor


sisteme desanatate, oferindu-le servicii pentru construirea unor instituţii medicale, ajutoare în
medicamentede baza ori echipamente, precum şi promovând cercetări, în diverse domenii.

3.Structura:

-Adunarea mondială a sănătăţii

-Consiliul executiv

-Secretariatul”2

„ Organizația Mondială a Sănătății (OMS sau WHO – acronimul în limba engleză a


denumirii World Health Organization) cu sediul central la Geneva, are în prezent 193 de state
membre. Are reprezentanțe în 147 de țări și 6 birouri regionale, pentru Europa, inclusiv
Algeria si Maroc, cu sediul la Copenhaga dictional.

Organizația Mondială a Sănătății este o organizație internațională care are rolul de a


menține și coordona situația sănătății populațiilor pe glob.

1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_S%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii –
accesat la data de 13.01.2016
2
http://ro.scribd.com/doc/96439036/INSTITU%C5%A2IILE-SPECIALIZATE-DIN-SISTEMUL-NA%C5%A2IUNILOR-
UNITE#scribd – accesat la data de 13.01.2016

2
Rolul organizației, conform constituției OMS, este menținerea în cea mai bună stare a
sănătății populațiilor pe glob. Strategia de combatere a bolilor a fost formulată în „Declarația
de la Alma-Ata” (1978) din Kazahstan.

Concepția despre sănătate și despre menținerea ei prin strategia combaterii bolilor este
formulată în „Charta de la Ottawa” (1986).

Organizația Mondială a Sănătății este responsabilă pentru gestionarea unor probleme


de sănătate la nivel mondial, stabilirea agendei de cercetare în domeniul sănătatii, stabilirea
normelor și standardelor, elaborarea de politici bazate pe dovezi. „3

Organizația Mondială a Sănătății ofera suport tehnic pentru țări, monitorizeaza și


evalueaza starea de sănătate şi abordează cele mai complexe provocări ale stării de sănătate a
populației în secolul 21.

„Ţelul OMS constă în promovarea cooperării internaţionale în vederea ridicării tuturor


popoarelor la cel mai înalt grad de sănătate. Pentru realizarea acestor deziderate OMS
acţionează că o autoritate conducătoare şi coordonatoare în domeniul sănătăţii, în lucrările cu
caracter sanitar internaţional, acordă ajutor guvernelor pentru întărirea serviciilor lor de
sănătate, înfiinţează şi întreţine servicii administrative şi tehnice, servicii epidemiologice şi de
statistică, contribuie la desfăşurarea acţiunilor vizând eradicarea bolilor epidemice, endemice
şi a oricăror altor boli, propune convenţii, acorduri şi regulamente referitoare la diferite
probleme internaţionale privind sănătatea, facilitează cooperarea între grupurile ştiinţifice şi
profesionale care contribuie la progresul sănătăţii etc.” 4

„Sunt membre ale OMS statele care au semnat, aderat sau acceptat în orice alt mod
actul constitutiv al organizaţiei - Constituţia - precum şi cele care au solicitat admiterea în
organizaţie, iar cererea lor a fost aprobată cu majoritatea simplă de către Adunarea mondială a
sănătăţii. OMS are 150 de membri plini şi doi membri asociaţi.”5

OMS a stabilit clar responsabilitatea guvernelor faţă de propriile sisteme sanitare pe


care le coordonează şi a invocat conceptul de administrare, ceea ce presupuneasumarea unui
rol mult mai activ în promovarea sănătăţii. În al doilea rând, a oferit un cadru conceptual util,
3
Elizabeth A. Martîn,Oxford Dictionar de Medicîna,Editura BIC ALL,Bucuresti,2005
4
idem
5
http://www.crispedia.ro/Organizaţia_Mondială_a_Sănătăţii__OMS_ - accesat la data de 13.01.2016

3
care începe să evidenţieze obiectivele sistemelor sanitare. În al treilea rând, a pus accentul pe
necesitatea elucidării impactului pe care, indiscutabil, sistemele sanitare îl au asupra sănătăţii.

Este importantă înţelegerea faptului că serviciile de sănătate constituie doar un


subsistem al sistemului de sănătate şi se referă la unităţile şi prestaţiile preponderent medicale
pe care le produc aceste unităţi.

În esenţă, sistemul serviciilor de sănătate a fost şi este un sistem organizat şi finanţat


de către stat, fiind alcătuit dintr-o reţea de unităţi sanitare proprietate a statului, administrate
într-o structura centralizată, având la vârf Ministerul Sănătăţii. Finanţarea se face din impozite
şi taxe generale prin bugetul de stat, iar medicii sunt salariaţi ai statului.

Examinarea critică a finanţării, organizării şi funcţionarii sistemului serviciilor de


sănătate scoate în evidenţă pe lângă neajunsurile sale şi o serie de avantaje. O asemenea
perspectiva este extrem de importantă pentru ceea ce se doreşte a fi în viitor asistenţă
medicală în serviciile de sănătate ale caselor de asigurări şi această a apărut în ultima vreme
tot mai evidenţă în lucrările de specialitate elaborate mai ales în mediile academice, ale
experţilor şi consultanţilor occidentali, chemaţi să propună soluţii de schimbare.

Medicalizarea excesivă a sănătăţii, influenţată şi de modul de organizare şi conducere


a serviciilor, marea majoritate a posturilor de conducere fiind ocupate de persoane fără nici o
pregătire managerială, a redus mult şansele unor abordări intersectoriale, care să ţină seama de
toţi factorii cu influenţă asupra sănătăţii.

Planificarea rigidă, la care s-a adăugat sistemul centralizat şi de comandă, au sufocat


iniţiativele şi responsabilitatea în gestiunea serviciilor de sănătate şi mai ales în adaptarea lor
la nevoile sanitare în schimbare. Modelul centralizat, împunând pe cale administrativă norme
şi standarde rigide, de multe ori arbitrare, a împiedicat adaptarea serviciilor la nevoile locale
ale populaţiei, diferite de la o zona la altă. Aceste norme au dus la un amestec ineficient de
abundenţă şi risipă în unele regiuni şi de lipsuri în altele.

„Biroul de Audit Intern și de supraveghere (IAO) este responsabil pentru auditul


intern, inspecție, alte activități neregulate de monitorizare și evaluare a caracterului adecvat și
a eficacității sistemului organizației de control intern, gestiunea financiară și utilizarea
activelor, precum și investigarea abaterilor. Toate sistemele, procesele, operațiile, funcțiile și

4
activitățile din cadrul organizației sunt supuse controlului, evaluării și supravegherii IAO
lui.”6

Auditul extern

„Auditorul extern efectuează supravegherea operațiunilor OMS, în special,


gestiunea financiară a riscurilor și, în general, cu privire la eficacitatea sistemului de control
intern al organizației. Auditorul extern este numit de către și rapoarte Adunării Mondiale a
Sănătății (OMS). Termenul de auditor extern este de patru ani și poate fi prelungit cu OMS cu
încă patru ani.

Comitetul Expert de Supraveghere consultativ independent (IEAOC)

Ca un comitet independent consultativ instituit de către Consiliul Executiv al OMS,


și raportat la programul, bugetul și administrația Comitetului, scopul Comitetului consultativ
de supraveghere, expert independent, este de a consilia programul, bugetul și îndeplinirea
responsabilității de supraveghere și, la cerere, de a consilia directorul general cu privire la
diverse aspectele în mandatul său.

Respectarea, gestionarea riscurilor și etică

Biroul de conformitate, managementul riscului și etică (CRE), a fost stabilit ca parte


a reformei OMS. Acesta are obiectivul de a urmări CRE, excelența la toate nivelurile de OMS
într-un mod eficace, eficient, transparent și responsabil. Operațional din ianuarie 2014,
activitatea CRE este orientată către îmbunătățirea transparenței și a responsabilității prin
respectarea sporită, dezvoltarea și gestionarea unui cadru de risc corporativ, și îmbunătățirea
focalizarii, punând accent pe valorile etice.

Bugetul

Cadrul de resursele financiare și cheltuieli este derivat din al 12-lea Program general
de lucru, care acoperă perioada 2014-2019.

6
http://www.who.înt/en/ - adaaptare si traducere in limba romana- accesat la data de 13.01.2016

5
Bugetul programului OMS pentru 2014-2015 este primul dintre cele trei bugete
bienale formulate în cadrul proiectului programului general. Acesta prezintă rezultate
așteptate și cerințele de buget pentru 2014-2015, bienal, în contextul mai larg al programului
de reformă. Reflectă angajamentul robust al unui stat membru, în special în ceea ce privește
stabilirea priorităților organizaționale.
Bugetul programului este finanțat printr-un mix de contribuții evaluate și voluntare.
Contribuțiile evaluate (care sunt, în esență, cotizații de membru, calculate în raport cu
populația și bogăția unei țări) reprezintă doar 20% din bugetul programului 2014-15, cu soldul
mobilizat prin contribuții voluntare.

Principii directoare

Finanțarea OMS este susținută de patru principii directoare, adoptate în cursul 2013
„Financing Dialogue”:

Aliniere și flexibilitate: fondurile vor fi mobilizate în aliniament cu state membre care


au aprobat bugetul programului. Angajamentele contribuie la creșterea flexibilității finanțării
și vor facilita și mai mult o distribuție uniformă a fondurilor între domeniile din program.
Previzibilitate: statele membre și alți finanțatori se străduiesc să facă cel puțin 70% din
fondurile necesare disponibile la începutul unei bienal. În plus, organizația va promova o
viziune pe termen lung de finanțare organizațională, inclusiv prin conectarea la programul
general de șase ani de muncă.
Reducerea vulnerabilității: statele membre și alți finanțatori au exprimat angajamentul
de a aborda dependența organizației pe doar 20 de contribuabili (11 dintre ele actorilor non-
statali) pentru 80% din toate contribuțiile voluntare. Acest lucru va implica atât extinderea și
aprofundarea bazei de contribuabil existentă, cu un accent inițial pe statele membre.

Achiziții publice la OMS

OMS este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite cu un mandat


constituțional, ca regie și autoritatea de coordonare cu privire la munca internationale de
sanatate. Achizițiile publice reprezintă o funcție critică în sprijinul executării eficiente a
mandatului OMS. În scopul de a-și îndeplini mandatul și pentru a atinge viziunea sa, trebuie
să-și procure un volum semnificativ de bunuri și servicii. Ca o organizație publică însărcinată

6
cu fonduri de la donatori și de a sprijini economiile angajate în curs de dezvoltare, obiectivul
activităților de achiziții în cadrul OMS este achiziționarea în timp util de bunuri și servicii în
timp ce abordează următoarele principii directoare:
-în medie, OMS cumpără bunuri și servicii în valoare de aproximativ 1490 de milioane
de dolari in fiecare an pentru a menține operațiunile în domeniu și de a reacționa la cerințele
viitoare și recurente.

-achiziționare bunuri și servicii

Corectitudinea, integritate, transparență și tratament egal:

Procesul de achiziții publice OMS, trebuie să permită concurența transparentă între


furnizorii potențiali. Toți furnizorii potențiali trebuie să fie tratați în mod egal. Toate
persoanele fizice și entități asociate direct sau indirect cu funcția de achiziții sunt responsabile
pentru protejarea integrității procesului și menținerea echității, transparenței și tratament egal
al tuturor furnizorilor potențiali. Toți vânzătorii potențiali ar trebui să fie tratați în mod egal,
iar procesul ar trebui să figureze criterii clare de evaluare, instrucțiuni de solicitare lipsite de
ambiguitate, cerințe realiste, precum și normele și procedurile care sunt ușor de înțeles.

În scopul de a promova transparența procesului de achiziții și responsabilitatea, OMS


se așteaptă ca furnizorii săi să adere la principiile sale și să respecte standardele, stabilite în
Codul de conduită al furnizorului ONU .

Codul de conduită al ONU

Concurența efectivă

Obiectivul procesului competitiv OMS este de a oferi tuturor furnizorilor potențiali


eligibili, cu notificare în timp util și adecvată a cerințelor OMS , șanse egale de participare la
licitație pentru bunurile și serviciile necesare.

Interesul OMS

Tot comportamentul de achiziții publice și achiziții trebuie să fie întotdeauna în


interesul, și în concordanță cu obiectivele și rezultatele așteptate, de OMS. Orice tranzacții de
afaceri trebuie să fie conforme cu mandatele și principiile OMS și Organizației Națiunilor
Unite.

Preocupările legate de mediu

7
OMS subscrie la o politică de achiziții publice "verzi", OMS va încerca să
achiziționeze bunuri și servicii care diminuează povara asupra mediului în producția lor.

Pentru a efectua achiziții publice "verzi", ar trebui urmați pasii propuși de OMS:

Regândire a cerințelor pentru a reduce impactul asupra mediului;

Reducerea consumului de materiale;

Materiale de reciclare / deșeuri;

Reducerea consumului de energie.

Înainte de a finaliza achiziția de bunuri și / sau servicii, preocupările de mediu trebuie


să fie luate în considerare, inclusiv următoarele:

* Consumul de energie

* Toxicitate

* Epuizarea stratului de ozon

* Radiație”7

„OMS are numeroase prerogative cum ar fi:


a) Promovarea dezvoltării
In ultimul deceniu, sănatatea a atins importanţa fără precedent, ca un factor cheie al
progresului socio-economic, iar resursele sunt investite mai mult decât oricand în domeniul
sănătăţii. Dezvoltarea sănătăţii este direcţionată de principiul etic al capitalului propriu:
accesul la salvarea de vieţi sau promovarea sănătăţii, intervenţiile nu ar trebui să fie refuzate
din motive neloiale, inclusiv cele cu rădăcini economice sau sociale. Angajamentul la acest
principiu asiguri ca activităţile OMS care vizează dezvoltarea sănătăţii,dă prioritate
rezultatelor privind sănatatea în grupurile sărace, grupurile defavorizate sau vulnerabile.
Prevenirea şi tratarea bolilor cronice, abordarea bolilor tropicale neglijate sunt pietrele de
temelie ale sănătăţii şi agenda de dezvoltare.
b) Incurajarea securităţii de sănatate.

7
http://www.who.înt/en/ - adaaptare si traducere in limba romana - accesat la data de 13.01.2016

8
Una dintre cele mai mari ameninţări la adresa securităţii internaţionale de sănatate
provine din focarele de epidemii emergente şi predispuse la boli. Focarele de acest tip apar în
„8număr tot mai mare, sunt alimentate de factori cum ar fi urbanizarea rapidă, proasta
gestionare a mediului, modul în care sunt produse şi comercializate alimentele, precum şi
modul în care sunt folosite antibioticele, în mod abuziv. Capacitatea lumii de a se apăra în
mod colectiv împotriva focarelor a fost consolidată începând cu iunie 2007, când revizuirea
Regulamentului internaţional pentru sănatate a intrat în vigoare.
„c) Consolidarea sistemelor de sănatate
Pentru ca îmbunătăţirea sănătăţii să funcţioneze ca o strategie de reducere a sărăciei,
serviciile de sănatate trebuie să ajungă la cei săraci şi la populaţiile deservite. Sistemele de
sănatate în multe părţi ale lumii sunt în imposibilitatea de a face acest lucru, făcând
consolidarea sistemelor de sănatate o prioritate importantă pentru OMS. Domeniile adresate
includ furnizarea unui număr adecvat de personal instruit în mod corespunzător, o finanţare
suficientă, sisteme adecvate de colectare a statisticilor vitale, precum şi accesul la o
tehnologie corespunzătoare, incluzând medicamente esenţiale.
d) Valorificarea cercetării, informatii şi probe
Dovezile oferă baza pentru stabilirea priorităţilor, definirea strategiilor, şi măsurarea
rezultatelor. OMS produce informaţii autoritare de sănatate, în consultare cu experţi la nivel
mondial, pentru a stabili norme şi standarde, articularea probelor bazate pe opţiuni de politică
şi să monitorizeze evoluţia situaţiei sănătăţii la nivel mondial.
e) Consolidarea parteneriatelor
OMS işi desfăşoară activitatea cu sprijinul şi colaborarea mai multor parteneri,
incluzând agenţiile ONU şi alte organizaţii internaţionale, donatori, societatea civilă şi
sectorul privat.OMS foloseşte puterea strategică de elemente de probă pentru a incuraja
partenerii implementând programe în ţările în curs de aliniere a activităţilor lor cu cele mai
bune orientări tehnice şi practice, precum şi cu priorităţile stabilite de ţări.
Imbunătăţirea performanţei OMS participă la reformele în curs de desfăşurare care vizează
îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sale internaţionale. OMS doreşte să se asigure că cel
mai valoros lucru -personalul sau– lucrează într-un mediu care este motivant şi satisfacut.
OMS işi planifică bugetul şi activităţile prin rezultate bazate pe management ,,pentru a măsura
performaţele la nivel de ţară, regional şi internaţional”.”9

8
.http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations-Related-Agencies/The-World- Health-Organization-WHO-
BUDGET.html – tradus si adaptat in limba romana – accesat la data de 13.01.2016
9
http://www.mpgeneva.mae.ro/index.php?lang=ro&id=19316 – accesat la data de 13.01.2016

9
In concluzie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii(OMS) este o instituţie specializată din
cadrul Organizaţiei Natiunilor Unite, iar scopul acesteia este de a coordona activităţile
internaţionale cu caracter sanitar. Este responsabilă pentru asigurarea conducerii globale în
ceea ce priveşte rezolvarea problemelor legate de sănatate, modelarea agendei de cercetare în
domeniul sănătăţii, stabilirea normelor și standardelor, articularea dovezilor bazate pe opțiuni
politice, furnizarea suportului etnic pentru țări și evaluarea tendințelor de sănătate.
Este o organizație bine structurată, cu rapoarte concrete asupra stării de sănătate a populației,
cu soluții pentru depistarea și eradicarea unor boli și a cauzelor acestora. Bineînteles, ca în
toate organizațiile, există și loc de mai bine, mai ales cu aplicare în țara noastră, unde sistemul
de sănătate este încă deficitar la multe capitole, sănătatea având nevoie de o deschidere mai
mai mare către o abordare europeană a pacientului, o aprovizionare mai bună cu medicamente
și intrumente medicale și nu numai,încurajarea populației să efectueze controale medicale
periodice, într-un cuvant o educație „open” a populației.

BIBLIOGRAFIE

10
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_S%C4%83n
%C4%83t%C4%83%C8%9Bii – accesat la data de 13.01.2016
2. http://ro.scribd.com/doc/96439036/INSTITU%C5%A2IILE-SPECIALIZATE-DIN-
SISTEMUL-NA%C5%A2IUNILOR-UNITE#scribd – accesat la data de 13.01.2016
3. Elizabeth A. Martîn,Oxford Dictionar de Medicîna,Editura BIC ALL,Bucuresti,2005
4. http://www.crispedia.ro/Organizaţia_Mondială_a_Sănătăţii__OMS_ - accesat la data
de 13.01.2016
5. http://www.who.înt/en/ - adaaptare si traducere in limba romana- accesat la data de
13.01.2016
6. http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations-Related-Agencies/The-World-
Health-Organization-WHO-BUDGET.html – tradus si adaptat in limba romana –
accesat la data de 13.01.2016
7. http://www.mpgeneva.mae.ro/index.php?lang=ro&id=19316 – accesat la data de
13.01.2016

11