Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Facultatea de AdministrațiePublică
Master Studii Administrative Europene
Titlul disciplinei: "Evaluarea performațelor în sectorul public"
An de studiu: An II, 2016-2017
Titular curs: Lect. univ. dr. Andy Constantin Leoveanu
Titular seminar: Asist. univ. dr. Alexandra Iancu

SYLLABUS

A. Cerințe ale cursului


Disciplina „Evaluarea performațelor în sectorul public” este formată din 3 cursuri (14 ore) şi 5
seminare (28 ore).
Prezența: reprezintă 10% din nota finală la disciplina Evaluarea performațelor în sectorul
public.
Evaluarea: În cadrul disciplinei „Evaluarea performațelor în sectorul public”, evaluarea
studenţilor se va face pe baza următoarei grile:
Examen final (susținere proiect) 70% + Activitate seminar 20% + Prezența 10%

B. Examen final: Elaboraea unui proiect

Proiectul constă în elaborarea unei teme date. Proiectul se elaborează individual sau în echipă
(maxim 3 studenți) (fiecare student îşi va individualiza contribuţia la realizarea proiectului).
Proiectele vor avea un conţinut echilibrat între partea teoretică, cea aplicativă şi concluzii. În
partea aplicativă pot fi prezentate: exemple de bune practici din sectorul public, studii de cazuri,
exemple fictive din sectorul public (din țări ale Uniunii Europene).
Proiectele se vor susține oral (condiție obligatorie). Susținerea proiectelor se va desfăşura în
cadrul seminarului (fiind considerată activitate la seminar) sau în ziua examenului final din sesiune.
Studenții care își prezintă proiectul în cadrul seminarului nu vor mai fi obligați să îl prezinte în ziua
examenului, atunci proiectul fiind doar depus în forma finală.
Proiectele nesusținute (la seminar sau la examen) nu pot fi predate titularului de curs şi nu vor
fi punctate.
Notă !!!
După alegerea temei trebuie să trasmiteți, titularului de curs, titlul acesteia și numele
dumneavoastră la adresa de mail andy.leoveanu@administratiepublica.eu, deoarece repartizarea
acestora se va face în ordinea primirii pe email a opțiunii. Aceeași temă (cu aceeași parte aplicativă),
nu poate fi aleasă de către două persoane sau două echipe diferite.
Proiectele pentru care nu s-a primit confirmarea temei de la cadrul didactic titular, nu vor fi
punctate.

ATENŢIE!
Nota finală se va calcula numai după susţinerea orală a proiectului (evaluare curs). În sesiunile
de restanţe / reexaminări, se vor menţine condiţiile de promovare stabilite în acest syllabus.

Tematică proiect:

1) Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în țări ale Uniunii Europene.


2) Evaluarea performanțelor angajaților (personal contractual) din sectorul public în țări ale Uniunii
Europene.
3) Evaluarea performanțelor funcționarilor europeni (ai Uniunii Europene).
4) Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF) -
instrument de evaluare a performanțelor în sectorul public.
5) Balanced Scorecard (BSC) - instrument de evaluare a performanțelor în sectorul public.
6) Măsurarea performanței în sectorul public prin benchmarking.
7) Evaluarea unităților de învățământ superior acreditate.
8) Evaluarea performanțelor în sectorul public din România prin prisma Strategiei pentru
Consolidarea Administrației Publice 2014 - 2020.
9) Creșterea performanței în contextul Reformei administrației publice din România.
10) Indicatori de performanță utilizați în sectorul public.
11) Elemente de management al performanței în întreprinderile publice din România.

Notă:
Lucrarea va fi realizată ţinând cont de următoarele condiţii de formă:
1. Font Times New Roman, dimensiune 12, spaţiere 1,5.
2. Dimensiune pagină: letter.
3. Nmăr maxim de pagini: 25 (incluzând prima pagină și bibliografia).
4. Referatul trebuie să respecte structura clasică a unei lucrări: titlu, cuprins, introducere, conținutul
propriu-zis al lucrării, concluzii, bibliografie.

În elaborarea referatului, studenţii sunt rugaţi să respecte normele de citare (plagiatul dovedit
echivalează cu nepromovarea examenului final) prin trimiterea la sursele bibliografice folosite
și indicarea bibliografiei corecte.