Sunteți pe pagina 1din 3

fuI I N I 5TI I{U I" N{ LJNCI I

Il llJSTf I'lfil 5(X.tr\l.t:


Autorit"atea Na[iona[5 pentru
otectia Drepturitor Copitutui si
S nckh fficL?
Nr. e234lgtTZlDGpDClSSp/mf A7.ZAfi

Cdtre: Doarnna/DomnuI Director t/Executiv


Direclia Generatl de Asi
[i Sociali 9i Protecga Copitutui
Ref: invita[ie participare ta petifia organizatX de Asocia{ia ',Zimbegte
pentru viitor"

Stimat5 doamni/Stimate Domnute tor Generat/Executiv,

Fotosim aceast5 ocazie pentru avi rma cd cialia ',Z&mbegte pentru viitor" s-
a adresat instituliei noastre cu mintea de a disernina la nivelut Di tiitor
Generate de Asistenli Sociat6 5i a Copitului inforrna[ii cu privire [a competifia
organizatt in cadrut proiectului talentetor", derutat de aeeasta.
Concursul desfXgurat in cadrut proiect se ad eazi copiitor 9i tinerilor din
sistemul de protec$e speciati, care spun de abi{itEfi artistice, iar presetecfia se
va desfdgura in perioada 30" 31 august 19, [a Centrul CutturatReduta din municipiul
Bragov.

Pentru inscrierea in competifie este transmiterea unui video demonstrativ


Tnsolit de o sctisoare de motiva(ie, gi a formutaru{ui de inscriere acordutui
5i
privind prelucrarea datelor cu carac personal, ata|ate ad
inscrierea se poate face pdnl ta de 31 iutie 2019, ta adresa de emait:
za m bestepentr.uviito r. o rg.
Pentru informafii suptimentare referi re [a eveniment v& putegi adresa Asocialiei
"ZAmbegte pentru viitor" ta adresa email: sau
ta tel, 0n].797.a71-
Cu considera fie,

Gabrieta
Preyedi

B.dul Ghe. r$agheru, ftr. 7, ss€tor 1,8lcuretti


TEt,: i{ 011 lto 0789; Fd'.:. +4 0z't t127471
offi{eoa.npfdc ro
ww$1.co$ll.io
Oppratai d€ dat€ cu caracter Dcrsonal
lPreselecfii .,cALAroRle rALl=NTELOR" edifia a lll- A

Bragov - Romdnia
Formular de inscriere ll0lg

l. lnformalii participant:

Nume 9i prenume:
uata nagterii:
Adresd (stradi, numdr, cod postal,
localitate, judefl:

Telefon: E-mail:
Numete paflntetut sau al reprezent-nlulul-
legal:

Adresa: Telefon:

Numrele clubului artistic la care ai nrai fost inscris:

Adresa: Telefon:

llu mele profesoru lui oreoititor:


E-mail:
il. care dore$ti butsa (descrle in maximum I r6ndurl. intr-o

_$gti pe ntru c oncurenti


Dosarul de inscriere trebuie si conlind:
- Formular de in:scriere;
- Declaralia pirintelui sau a reprezentantului legal - Anexa 1;
- Pentru cei din afara Municipiului Brasgvuh$
-Se trimite un vi'deo demonstrotiv in core oplicantuli;i prezintd talentulin moximum
2
(doud) minute. ,Acest material este pentru particiltangii ce se inscriu Ia preselectii,
cu
diferite categor'ii ortistice: de dans, muzicd sttu olte tolente artistice), unde vor
selectionati de,iuri ul competent.
fi
Vor fi anuntati, de catre echipa AZPV cei care au, fost selectoti sa se prezinte in
preselectii.

Dosarele de inscriere, insolite de anexele completate, se pot trimite


1. L.a adresa de e-mail: tepentruviitor@gmail.com
2' La Sediul Social al Asociafiei ,,26mbegte pentru Viitor" intr-un singur exemplar la adresa:Str,
BrAnduSelor nr.68-70 Bra;ov, ET 1Ap.20, si fieintr-un dosar plic gi s5 se men!ioneze:
Pentru Proiectul "CSlitoria Talentelor" editia a lll a - @ri fur data de 3l IULIE 2019. ora 16:00

Vi Mulfumim!
Declarafia reprezentantului legal pri prelucrarea datelor cu caracter

Subsemnatul/subsemnata

domiciliat/d
posesor
al CI/BI, seria , numirul prezentant legal al

_, participant la activitilile proiectului ,,Calatoria alentelor - editia a III- a',2019, imi exprim
acordul cu privire la utilizarea gi prelucrar ea da
cu caracter personal de cdtre Asociatia
Zambeste pent
Acestea vor fi folosite in scopul indeplinirii obi Viitor.
ivelor proiectului gi in scop statistic, cu
respectarea prevederilor legale. Acestea ( datele pers
ale_) nu vor fi prelucrate gi publicate, pentru
informarea publicului, dec6t cu informarea mea
realabild asupra scopului prelucrdrii sau
publiclrii qi obfinerea consimfdmAntului in condifii legii.
Am fost informat c6 datele furnizare
vor fi tratate confidenfial conformitate
. Regulamentul (UE) 2016/679 privind
proteclia pen or fizice in ceea ce privegte prelucrarea
datelor cu caracter person:rl gi privind libera circula
a acestor date gi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind datelor, aplicabil din 25 mai 20lg)

Sunt de acord DA NU
- cu publicarea de imagini , video pe paginile de soc
izare de catre AZPY sau alte comunicatii
media.

Semndtura reprezentant

legal
Data:

* Pentru orice informalii referito


are laprelucrarea d lor cu caracter personal, vI pute{i
adresa cu o cerere scrisd, datatilgi semnatd. la adresa: .
, Str. BRANDUSELOR, NR. 68-70
BRASOV - ROMANIA - (e:ste colt cu Bulevardul A Vlahuta, in zona Green-Center -
ITC. ) Biroul este situat la etajul I interfon 20, sau o efi depu I qi
prin e-mail la restepentruviitor.ors si zambesl

Page 1 of 1