Sunteți pe pagina 1din 4

Planificare calendaristică pentru clasa a VII-a

Conform Ordinului MEN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019, structura anului şcolar 2019 – 2020 are 35 de săptămâni de cursuri.
Semestrul I: 15 săptămâni (cursuri: 9.09.2019 – 20.12.2019) x 4 ore/săptămână  60 de ore
Vacanță intersemestrială: 21.12.2019 – 12.01.2020
Semestrul al II-lea: 20 de săptămâni (cursuri: 13.01.2020 – 12.06.2020; vacanță de primăvară: 4.04.2020 – 21.04.2020) x 4 ore/săptămână  80 de ore
Tezele vor fi planificate cu minimum trei săptămâni înainte de terminarea fiecărui semestru.
În această planificare, programul Școala altfel a fost planificat în semestrul I, dar fiecare școală va alege ce săptămână dorește, în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020.

Semestrul I

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Obs.


învăţare ore
Prezentarea manualului 1 I (2 ore) 2 ore
Recapitulare/evaluare inițială 1
1. Călătorie în 1.3  Textul narativ literar în proză: Cum e lumea de Veronica D. Niculescu (narativul literar, structură, 6 I (2 ore) + 5 săptămâni
necunoscut 1.4 legarea secvențelor narative; naratorul, personajele, autorul; enumerația) II (4 ore)
2.1  Textul nonliterar, textul discontinuu. Anunțul
2.3  Text auxiliar: fragment din Amintiri din copilărie de Ion Creangă
2.4  Contacte culturale 1 III (1 oră)
3.1
3.4  Principii de interacțiune în comunicare 1 III (1 oră)
4.2  Fraza. Norme de punctuație 8 III (2 ore) +
4.3  Conjuncția IV (4 ore) +
4.4  Derivarea V (2 ore)
4.5  Compunerea. Familia lexicală
5.2
 Categorii semantice (actualizare). Confuzii paronimice
 Pleonasmul
 Îmbinări libere de cuvinte și locuțiuni. Termeni științifici. Limbaj popular. Variație regională a limbii
 Utilizarea corectă a accentului. Variantele accentuale admise/neadmise de normă
 Etapele scrierii. Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare 1 V (1 oră)
 Recapitulare 2 V (1 oră) +
VI (1 oră)
 Evaluare 1 VI (1 oră)
2. Aproape de 1.1  Anunțarea proiectului de grup Valorile mele, valorile comunității 1 VI (1 oră) 6 săptămâni
ceilalți 1.2 + 2 ore
1.3  Textul narativ literar: Popa Tanda de Ioan Slavici (structura textului narativ; mijloacele de construcție 5 VI (1 oră) +
2.2 a personajului; repetiția) VII (4 ore)

Săptămâna „Școala altfel” 4 VIII


2.4  Text auxiliar: fragment din Inocenții de Ioana Pârvulescu 1 IX (1 oră)
Aproape de 3.2
ceilalți 3.4  Prezentarea și evaluarea proiectului Valorile mele, valorile comunității 1 IX (1 oră)
(continuare) 4.1  Fapte și opinii. Textul explicativ 2 IX (2 ore)
4.2
4.4  Verbul. Tipuri de verbe. Locuțiunea verbală 8 X (4 ore) +
5.1  Modurile și timpurile verbului XI (4 ore)
 Forme verbale nepersonale: infinitivul și participiul
 Forme verbale nepersonale: gerunziul și supinul
 Posibilități combinatorii ale verbului. Circumstanțialul de cauză
 Circumstanțialul de scop
Teză pe semestrul I  Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 4 XII (4 ore)

Aproape de  Caracterizarea personajului 2 XIII (2 ore)


ceilalți
 Recapitulare 2 XIII (2 ore)
(continuare)
 Evaluare 1 XIV (1 oră)

Ore la dispoziția profesorului 7 XIV (3 ore) + 1 săptămână


XV (4 ore) + 3 ore
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 60 15 săptămâni

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Obs.
învăţare ore
3. Harta 1.2  Textul liric: Lacul de Mihai Eminescu (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor, limbajul figurat) 5 I (4 ore)+ 4 săptămâni
sentimentelor 1.4.  Text auxiliar: Poveste sentimentală de Nichita Stănescu II (1 oră) + 1 oră
2.1  Tradiții și obiceiuri legate de sentimente și emoții 1 II (1 oră)
2.3
3.1  Atitudini comunicative 1 II (2 ore)
3.3  Textul descriptiv 1
4.1  Substantivul 5 III (4 ore) +
4.2  Prepoziția IV (1 oră)
4.3  Posibilități combinatorii ale substantivului
4.4  Adjectivul
4.5  Posibilități combinatorii ale adjectivului
5.1 
 Textul descriptiv 1 IV (1 oră) +
 Comentarea unor pasaje dintr-un text. Descrierea unei emoții 1 IV (1 oră)
 Recapitulare 2 IV (1 oră) +
V (1 oră)
 Evaluare 1 V (1 oră)
4. Granițe între 1.1  Textul narativ literar: Moara lui Călifar de Gala Galaction (acțiunea, timpul și spațiul, structura 6 V (2 ore) + 6 săptămâni
lumi 1.2 textului, fantasticul) VI (4 ore)
2.1  Textul multimodal: enciclopedia
2.2  Text auxiliar: fragment din Sfânta-Fecioară-a-Rândunelelor de Marguerite Yourcenar
2.4  Elemente de mitologie românească: Baba-Dochia și tradiția mărțișorului 1 VII (1 oră)
3.1
3.3  Structura textului narativ oral 1 VII (2 ore)
4.1  Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral 1
4.4  Pronumele personal. Pronumele personal de politețe. Pronumele reflexiv 9 VII (1 oră) +
4.5  Pronumele și adjectivul pronominal posesiv VIII (4 ore)+
5.1  Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ IX (4 ore)
 Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât
 Pronumele și adjectivul pronominal interogativ
 Pronumele și adjectivul pronominal relativ
 Pronumele și adjectivul pronominal negativ
 Adjectivul pronominal de întărire
 Posibilități combinatorii ale pronumelui și adjectivului pronominal

 Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat. Integrarea părților 2 X (2 ore)

 Recapitulare 2 X (2 ore)
 Evaluare 1 XI (1 oră)
5. Lumea de pe 1.2  Textul dramatic: Vrem să vă dăruim câte o fereastră de Matei Vișniec (structura, rolul indicațiilor 5 XI (3 ore) + 4 săptămâni
scenă 1.3 scenice, autorul; arta spectacolului, personajul dramatic; rolul dialogului, dialogul în textul scris și în XII (4 ore) + 2 ore
2.1 spectacol
2.3  Dialogul în textul nonliterar. Interviul 1
2.4  Text auxiliar: fragment din Visul unei nopți de vară de William Shakespeare 1
3.2
3.4  Proiect de grup. De la text la spectacol. Anunțarea proiectului 1 XIII (1 oră)
4.1
4.3  Textul dialogat. Tracul comunicativ 1 XIII (1 oră)
4.4  Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului 3 XIII (2 ore) +
 Adverbul. Posibilități combinatorii ale adverbului XIV (1 oră)
 Interjecția. Onomatopeele. Interjecția predicativă

 Tipare textuale de structurare a ideilor. Cererea 2 XIV (2 ore)


 Recapitulare 2 XIV (1 oră) +
XV (1 oră)
 Evaluare 1 XV (1 oră)
 Proiect de grup. De la text la spectacol. Prezentarea proiectului 1 XV (1 oră)
Teză pe semestrul al II-lea  Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 4 XV (1 oră) + 1 săptămână
XVI (3 ore)
6. Cunoașterea de 1.1  Textul liric: Harta de Marin Sorescu (limbajul poeziei; metafora) 4 XVI (1 ore)+ 2 săptămâni
sine 1.4  Text auxiliar: Cum să faci portretul unei păsări de Jacques Prévert XVII (3 ore) + 3 ore
2.1  Despre limba și cultura țărilor vecine 1 XVII (1 oră)
2.2
 Strategii de ascultare activă 1 XVIII (1 oră)
2.3
3.2  Sintaxa propoziției 1 XVIII (1 oră)
3.3  Stil: naturalețe, armonie, varietate, originalitate, concizie 1 XVIII (1 oră)
4.2  Recapitulare 2 XVIII (1 oră) +
4.3 XIX (1 oră)
4.4  Evaluare 1 XIX (1 oră)
4.5
5.2

Recapitulare finală 1 XIX (1 oră) 1 oră

Ore la dispoziția profesorului 5 XIX (1 oră) + 1 săptămână


XX (4 ore) + 1 oră
TOTAL ORE PE SEMESTRUL AL II-LEA 80 20 de săptămâni