Sunteți pe pagina 1din 26

CLASA a II-a D

AN ŞCOLAR 2018-2019
Conform programelor școlare aprobate prin OMEN nr.3418/19.03.2013

Vizat.

PR. DR. HAVA FLORIAN

Înv. COSTIN MARIA


Planificarea are la bază următoarele documente școlare:

 Structura anului scolar 2018/ 2019 aprobată prin OMEN nr.3220/ 19.02.2018

 Planul- cadru de învăţământ pentru învăţământul primar aprobat prin OMENCS


nr.3371 din 12 martie 2013

 Programele școlare aprobate prin OMEN nr 3418/ 19.03.2013

* Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ,Clasa pregătitoare, clasa
I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/ 19.03.2013
* Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI ,Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE,Clasa pregătitoare, clasa I şi
clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
* Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa
a II-a Aprobată prin ordin al ministruluiNr. 3418/19.03.2013

 Semestrul I: 17 săptămâni
 Semestrul al II-lea: 16 săptămâni, din care 1 săptămână „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”- 22-26 octombrie 2018

Nr. de ore/ disciplină conform planului cadru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 6 ore pe săptămână


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM - 5 ore pe săptămână
DEZVOLTARE PERSONALĂ DP -1 oră pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM -2 ore pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂȚI PRACTICE AVAP -2 ore pe săptămână
RELIGIE -1 oră pe săptămână
LIMBĂ MODERNĂ-ENGLEZĂ -1 oră pe săptămână
EDUCAȚIE FIZICĂ - 2 ore pe săptămână

MANUALE UTILIZATE LA CLASĂ:

1.Comunicare în limba română , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Ed.Didactică și


Pedagogică,București, 2018
2. Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a,Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina
Voinea, Nicoleta Stan , Editura Didactică și Pedagogică,București, 2018
3. Arte vizuale și abilități practice , Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Ed.Litera,
București, 2015 (partea I și partea a II-a)
4. Muzică și mișcare, Alina Perțea, Dumitra Radu, Ed. Aramis Print, București, 2016 (partea I și
partea a II-a)
5. Dezvoltare personală , A. Grigore, C.Ipate-Toma, Georgeta Mihaela Crivac, Ed. Ars Libri,
București, 2016 (partea I și partea a II-a)
PLANUL- CADRU de învățământ
pentru învățământul primar

Clasa
Arii curriculare Discipline
CP I II III IV

Limba și literatura română 5 7 6 5 5


Limbă și comunicare
Limba modernă 1 1 1 2 2

Matematică 3 3 4 4 4
Matematică și explorarea mediului
Științe ale naturii 1 1 1 1 1

Istorie - - - - 1

Geografie - - - - 1
Om și societate
Educație civică - - - 1 1

Religie 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
Educație fizică
Educațiie fizică, sport și sănătate
Joc și mișcare - - - 1 1

Muzică și mișcare 2 2 2 1 1
Arte
Tehnologii Arte vizuale și abilități practice 2 2 2 2 1

Consiliere și orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - -

Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21

Curriculum la decizia școlii (discip1ine opționale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22


SCHEMA ORARĂ
Conform Planului Cadru de învățământ pentru învățământul primar Anexa 1 la OMEN nr. 3371
din 12.03. 2013

CLASA a II-a
ANUL ȘCOLAR 2018- 2019
Nr. ore conform
ARIA CURRICULARĂ / DISCIPLINA plan- cadru Nr. de ore alocate
Nr.
I LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 7
Comunicare în limba română 6 6
Limba engleză 1 1
II MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE 5 5
NATURII
Matematică şi explorarea mediului 5 5
III OM ŞI SOCIETATE 1 1
Religie 1 1
IV ARTE 2 2
Muzică şi mişcare 2 2
V TEHNOLOGII 2 2
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2
VI EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI SĂNĂTATE 2 2

Educaţie fizică 2 2
VII CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1 1
Dezvoltare personală 1 1
VIII CURRICULUM LA DECIZIA 0-1 -
ŞCOLII(discipline opționale)
- -
Nr. total de ore trunchi comun 20
Nr. minim de ore pe săptămână 20
Nr. maxim de ore pe săptămână 21
Total nr.ore la clasă 20 20
SEMESTRUL I
Nr. Unități tematice Disciplina Competențe Conținuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. Specific ore

1. Bine te-am regăsit 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea 12 2sapt.
dragă școală! CLR 1.2. competenţelor clasei I I –II
1.3. ● Cartea
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi 10-21
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi sept.2018
3.1. ● Alfabetul limbii române
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua cand toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iasi

 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul unei


poveşti
 Lectură: Povestea unui creion, de E. David

● Evaluare iniţială

1.1. ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea competenţelor 10


MEM 1.2. clasei I
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4. Recunoaștere,formare,citire,scriere

6
2.1 Numere pare-impare.
Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor naturale0-100
2.2. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
3.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
3.2. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
4.1. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/scădere
5.1. Plante şi animale
5.2. Anotimpurile
6.1. Corpul uman
6.2. Surse de energie. Soarele

● Evaluare initială

1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de 2


ceilalţi
DP 2.3
 Eu si ceilalti – “Amintiri din vacanță”
 Eu,familia și prietenii
 Eu, colegii și vecinii
 Cum arată oamenii

MM 1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual; 4


2.1. Legătura dintre text şi melodie; mişcări sugerate de text; dansul
3.1. ● Muzica şi prietenii ei
3.2. Începe povestea
Muzică şi culoare

1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru; 4


AVAP 2.2. caracteristici observabile ale acestora
2.3. ● Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi crea
2.5. obiecte/desena, picta sau modela

7
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al semnelor. Litere şi
cifre
● Evaluare

2. Școala și cartea, 1.1.  Textul.Titlul. Autorul.Alineatele. Transcrierea 18 3 săpt.


doi prieteni CLR 1.2.  Comunicarea orală. Dialogul III- V
adevărați 1.4.  A se prezenta, a prezenta pe cineva
2.2.  Alfabetul.Literele mari și mici de mână. 24.09-
2.3.  Grupurile de litere 12.10.
3.1.  Cartea. Cuprinsul unei cărți 2018
4.1.
 Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog
 Așezarea în pagină a unui text scris. Copierea

Texte suport
“Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin

Lectură : Mărinimie, de Emil Gârleanu

 Recapitulare – În căutarea comorii


Evaluare sumativă – Ce știu? Cat știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus!
 Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

Numerele naturale de la 0 la 1000 15


MEM
●Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 1000.
Numere pare. Numere impare
Forme de relief
Compararea și ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000.
Medii de viață din țara noastră

8
Șirul numerelor naturale și modalități diferite de numărare în
intervalul 0-1000
Alte medii de viață
● Poziția numerelor naturale pe axa numerelor. Estimarea,
aproximarea și rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
Despre nevoile de baza ale viețuitoarelor

● Recapitulare
Evaluare

1.1 Eu și ceilalți 3
DP 1.2 Noi... fetele și băieții
2.1 Frumusețea vârstelor
2.3 Cum ne îmbrăcăm?

MM 1.4 Muzică și poezie 6


2.1 Muzică, film și dans
3.1 Muzică și matematică
3.2 Toamna

1.1 Materiale și instrumente 6


AVAP 2.2 Oamenii comunică
2.3 Litere și cifre
2.5 Evaluare

3. Toamna, doamnă 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18 3 sapt.
ruginie CLR 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină VI-VIII
1.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea opiniei
1.4. celuilalt vorbitor. 15-19.10.
2.1. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea 2018

9
2.2. ● Textul narativ 05 –
2.3. Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral. 16.11.20
2.4. Descrierea unui personaj 18
3.1. Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un
3.2.
3.3. ● Texte suport:
3.4. „Ciuboțelele ogarului”, după Calin Gruia
„Cioc!Cioc!Cioc!”, după Emil Gârleanu
4.1.
4.2. Lectură: Povestea nucii lăudăroase, de Vladimir Colin
4.3.
● Recapitulare - Călător în Țara Poveștilor
● Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 15


MEM 1.5. -1000 trecere peste ordin
1.6.  Modalități de numărare. Nevoi de bază ale viețuitoarelor și
3.1. plantelor.
3.2.  Compunerea și descompunerea numerelor naturale.
4.1. Reproducerea și cresterea viețuitoarelor.
4.2.  Adunarea și scăderea numerelor naturale mai mici decât 1
5.1. 000. Probleme care se rezolvă printr-o operație.
5.2.  Proprietățile adunării. Probleme care se rezolvă prin două
operații.
 Scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000.
 Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-
1000. Proba adunării și scăderii.
Anotimpuri. Iarna. Compunerea și rezolvarea de problem.

● Recapitulare
10
Evaluare

1.1 Eu și ceilalți 3
DP 1.2 Fiecare este unic
2.1 Suntem diferiți
2.3 Recapitulare
Iată ce am învățat!

MM 1.1; 1.2 Timbrul - sunete din natură, sunete muzicale vocale, legătura 6
1.3; 1.4 dintre text şi melodie
2.1; 2.3 Sunete din natură
3.1; 3.2 Sunete vocale
3.3 Sunete muzicale instrumentale
3.4

1.2 Familia mea 6


AVAP 2.1 Casa mea
2.2 Locul unde mă joc
2.3 Evaluare
2.4

SĂPTĂMÂNA „ ȘCOALA ALTFEL” – 22 – 26 OCTOMBRIE 2018


VACANȚĂ ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- 27 OCTOMBRIE- 04 NOIEMBRIE 2018

4. Familia, leagănul 1.1.  Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul


copilăriei CLR 1.2.  Asezarea in pagina caietului a textului scris in versuri in
1.3. versuri
1.4. Povestirea unor intamplari trăite sau observate 18 3 sapt.

11
2.1.  Transcrierea unui text în versuri IX-XI
2.2.  Poezii despre universul copilăriei
2.3.  Dialoguri despre familie și locuință 19.11-
2.4.  Descrierea unei persoane 07.12. .
3.1.  Scrierea imaginativă după un șir de imagini 2018
3.2.
3.3.  Texte suport
3.4. ”Mama”,după Panait Cerna
”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif
4.1.
4.2. Lectură: O poveste c-un dulău, de Otilia Cazimir
4.3.
 Recapitulare - Noi și cuibul parintesc
Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas! Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0- 15


1.5. 1000, cu trecere peste ordin
MEM 1.6.  Adunarea cu trecere peste ordinul unităților.
3.1. Corpul omenesc – menținerea stării de sănătate
3.2.
4.1.  Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor.
4.2. Menținerea stării de sănătate
5.1.  Adunarea cu trecerea peste ordinul zecilor și unităților.
5.2. Alimentație sănătoasă și reguli de igienă
 Organizarea datelor în tabele
Prevenirea și tratarea bolilor

• Recapitulare.
Evaluare

1.3. Timpul din viața noastră 3

12
2.1. Cum folosim timpul?
DP
2.3. Cum îmi planific activitățile?
3.1. Am timp și de joacă
3.2.

MM 1.1; 1.2 Timbrul – sunete din natură, sunete muzicale vocale, sunete 6
1.3; 1.4 muzicale instrumentale, jucării muzicale din materiale naturale,
2.1; 2.3 acompaniament de jucării muzicale realizat de copii
3.1; 3.2 Tărâmul sunetelor
3.3 Sunete vocale (2)
3.4 Sunete muzicale instrumentale
Lumea sunetelor
Recapitulare
Evaluare

1.1 Povești despre curcubeu 6


AVAP 1.2 Cu umbrela prin ploaie
2.2 Curcubeul nostru
2.3 Evaluare
2.4

5. Vin sărbătorile ! 1.2. ● Povestirea orală a unui fragment de text 18 2 sapt.


CLR 1.3. ●Propoziția. Enunțul. Intonarea propozițiilor
2.3. Semnul intrebarii?Punctul. Semnul exclamarii! XII-XIV
3.1. ● Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b 10-21.12.
3.2. ● Intonarea propozițiilor 2018
4.1. ● Formularea răspunsurilor la întrebări.
4.2. ● Scrierea funcțională. Felicitarea. Cuvinte cu inteles
4.3. asemănător

Texte suport

13
,,Vreau sa traiesc printre stele”, după V.Eftimiu
,,Colindatorii”(fragment), de G.Coșbuc

Lectură: Povestea lui Moș Crăciun

Recapitulare - La colindat
Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

2.1. Scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000, cu 15


2.2.
MEM 3.1. împrumut de la ordinal zecilor
3.2. Scăderea numerelor natural în concentrul 0 – 1000, cu
4.1. împrumut de la ordinal sutelor
4.2. Scăderea numerelor natural în concentrul 0 – 1000, cu
5.1.
5.2. împrumut de la ordinal zecilor și sutelor
Universul. Planetele Sistemului Solar.
Scăderea numerelor natural , în concentrul 0 – 1000, cu
trecere peste ordin
Ciclul zi – noapte.
Organizarea și reprezentarea datelor: tabele, grafice
Recapitulare
Evaluare
RECAPITULARE

1.3. Timpul din viața noastră 3


DP 2.1. Învăț organizat
2.3. Recapitulare
3.1. Iată ce am învățat!
3.2. Te privesc, te înțeleg

MM 1.3 Ritmul – sunet lung/scurt; marcarea structurilor ritmice; 6


1.4 genuri muzicale: colinde
14
2.1 Tărâmul Ritmului
2.2 Sunete scurte, sunete lungi
3.1 PAS cu PAS
3.4 Tradiții de sărbători
De la PAS la IUTE

AVAP
1.2 Ninge 6
1.3 Omul de zăpadă
2.2; 2.3 Obiceiuri de iarnă
2.5; 2.6 Evaluare

VACANȚĂ DE IARNĂ – 22 DECEMBRIE 2018- 13 IANUARIE 2019

6. Farmecul iernii 1.1. ● Recapitulare 18 3 sapt.


CLR 1.2. Povestirea orală a unui text
1.3. Povestirea unor întâmplări observate XV-XVII
1.4. Reguli ale discursului oral
2.3. Pronunția clară și corectă 14.01-
3.1. Virgula 01.02.
3.2. ● Textul nonliterar/informativ 2018
3.4. Descrierea unui fenomen
4.1. Propoziția
4.2. Cuvântul
Silaba
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa
Scrierea imaginativă după ilustrație

Texte suport
„Iarna”, după M.Sadoveanu
„Fiecare fulg de nea e unic”, după Justin Pollard

Lectură: Povestea lui Chichibio, de G. Boccacio

15
Recapitulare - Crăiasa Zăpezii
Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.5. Înmulțirea numerelor de la 0 la 100 15

MEM 1.6. • Legătura dintre adunarea repetată de termeni egali și


5.2. înmulțire.
3.1. • Înmultirea numerelor naturale.
3.2. • Înmultirea cand unul dintre factori este 2. Proprietățile
înmulțirii.
• Inmultirea cand unul dintre factori este 3 sau 4.
Pământul. Alcătuire
• Inmultirea cand unul dintre factori este 5 sau 6.
Proprietățile înmulțirii .
• Inmultirea cand unul dintre factori este 7, 8 sau 9.
Proprietățile înmulțirii.

• Recapitulare.
Evaluare

2.1 Comunicare eficientă – elemente de ascultare activă: contact 3


DP 2.2 vizual, postură, voce (intonaţie, accent
2.3
Mesajul corpului
Ascultarea activă – vocea
Recapitulare
Iată ce am învățat!

MM 1.3 PAS, IUTE și RAR 6


1.4 Pauza – Scurtă recreație muzicală
2.1 Recapitulare
16
2.2 Evaluare
3.1

2.1 Piatră 6
AVAP 2.3 Lemn
2.4 Plastic
2.5 Recapitulare
Evaluare

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ- 02-10 FEBRUARIE 2019

SEMESTRUL AL II-LEA

7. Învățăm să CLR 1.1. ● Dialogul 18 3 sapt.


ne 1.2. Dialogul în situații concrete
comportăm 1.3. Formularea de întrebări și răspunsuri I-III
1.4. Povestirea orală a unui text citit 11.02-
1.5. A cere și a da informatii 01.03.
1.6. ● Două puncte 2019
3.1. Repovestirea unei întamplari citite
3.2. Scrierea pe liniatură dictando
4.1. Cuvinte cu înțeles opus
4.2.
5.1. Texte suport
5.2. „Ce baiat!”, după Octavian Pancu-Iasi
„Cel mai bun prieten,” după Victor Sivetidis

61. Lectură:
6.2.
6.4. ● Recapitulare – Despre prietenie
17
● Evaluare sumativă – Ce știu? Cât știu? Cum știu?
La pas! Un pas mai sus!
Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare.

.
MEM 1.5. Înmulțirea când unul din factori este 0, 1 sau 10. 15
1.6. Forțe exercitate de magneți. Experimente.
2.2. Forța magnetică – aplicație.
3.1. Probleme care se rezolvă prin operații diferite.
3.2.
5.2. Recapitulare.
Evaluare.

Împărțirea cu rest 0 în concentrul 0 – 100.


Scăderea repetată și legătura cu împărțirea.
Legătura dintre înmulțire și împărțire.
Electricitate – corpuri și material care conduc
electricitatea.

Emoţiile noastre - emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, 3


DP 2.1. furie) exprimate în comportamente
2.3. Starea de bine-Bucuria
Bucuria alungă tristețea- Tristețea
Nu te împrieteni cu frica!- Frica
Păstrează-ți calmul!- Furia
Recapitulare

MM 1.1 Orașul Cor 6

1.3 Povestea continuă


1.4 Cântarea vocală
2.1 Dicția
18
2.2 Să cântăm în cor!
Cântarea cu acompaniament

1.2 Muzica, pasiunea mea 6


AVAP 2.2 Instrumente muzicale de jucărie
2.3 Evaluare

8. Călător pe CLR 1.1. ● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o persoană. 18 3sapt.
aripile 1.2. Desparțirea în silabe la capăt de rând
imaginației 1.3. Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit IV-VI
1.4. ● Acordul în număr și gen
1.5. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o 04.03-
1.6. Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate 22.03.
3.1. 2019
3.2. ● Texte suport:
4.1. „Aventurile lui Habarnam”, după Nikolai Nosov
4.2. „Vrajitorul din OZ”, după Lyman Frank Baum
5.1.
5.2. Lectură:
61.
6.2. ● Recapitulare - Hoinărind prin Țara Minunilor
6.4. ● Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM 1.5. Împărțirea cu rest 0 în concentrul 0 – 100. 15


1.6.
5.2. • Împărțirea la 2. Împărțirea la 3.
• Împărțirea la 4. Împărțirea la 5. Împărțirea la 6.

3.1. • Împărțirea la 5
3.2. • Împărțirea la 7.Împărțirea la 8.Împărțirea la 9
4.1. Cazuri speciale de împărțire. Proba înmulțirii. Proba
19
4.2. împărțirii.
Experiment – Realizarea unui circuit electric simplu.
• Probleme care se rezolvă prin operații diferite.
• Recapitulare.
Evaluare

DP
2.1. Cum relaţionez? – Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte 3
2.2. familiare
2.3. Știu să-mi fac prieteni
Îmi pasă de ceilalți

Respectă și vei fi respectat


Recapitulare
Iată ce am învățat!

MM 2.3 Să cântăm cu solist! 6


3.1 Percuția corporală
3.3 Recapitulare
3.4 Evaluare

2.1 Frunze 6
AVAP 2.2 Flori
2.3 Fructe
2.4 Evaluare
2.5

9. Bun venit, CLR 1.1. ● Sunelele limbii române 18 3sapt.


primăvară!

1.2. ● Vocale şi consoane


1.3. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa, ea, VII-IX
1.4. ia, ie, ua, uă
20
1.5. ● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au 25.03-
1.6. ● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de întrebări 12.04
3.1. 2019
3.2. ● Texte suport:
4.1. „Cuibul de păsărele”, după Cezar Petrescu
4.2. „Buburuza”, după Eugen Jianu
5.1.
5.2. Lectură:
6.1.
6.2. ● Recapitulare. File din cartea naturii
6.4. ● Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM 2.1. Fracții. 15


2.2. Unități de măsură
3.2. Măsurarea timpului : unități de măsură, instrumente de
4.1. măsurare.
4.2. • Măsurarea lungimii : unități standard, instrumente de
5.1 măsurare.
• Unități de măsură pentru capacitate : litrul, mililitrul.
• Masa corpurilor: unități și instrumente de măsură.
• Bani: leul, euro. Monede și bancnote.
Intensitatea și tăria sunetului.

Recapitulare.
Evaluare

2.2. Învăţ cum să învăţ – Abilităţi şi atitudini de învăţare 3


DP 3.1. (condiţiile învăţării: factori favorizanţi /resurse, factori de
3.2. stres/ obstacole, instrumente, persoane, context)
Ce mă ajută să învăț
21
Uneori am nevoie de ajutor
Recapitulare

MM 1.1 Sunete înalte și joase 6


1.3 Mersul melodiei
2.1 Legătura dintre text și melodie
Cântarea în dialog

1.3 Familia Miau 6


AVAP 2.2 Fluturi
2.3 Evaluare
2.5

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ- 20 APRILIE- 05 MAI 2019

10. Copilăria cea CLR 1.1. ● Textul informativ 18 3sapt.


mai frumoasă 1.2. Scrierea funcțională. Biletul.
vârstă 1.3. Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare X- XII
1.4. Afișul
1.6. Scrierea cuvintelor care contin litera x
3.1. 06.05-
3.2. ● Text suport: 24.05.
4.1. „ Cheile”, după T.Arghezi 2019
5.1. „Întâlnire în lumea cărților”
5.2.
61. Lectură:
6.2.

6.4. ● Recapitulare - Către vacanță


● Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

22
MEM 3.2. Figuri și corpuri geometrice. 15
4.2. Figuri plane. Axa de simetrie.
6.1. Corpuri geometrice 3D.
6.2.
6.3. Recapitulare
6.4. Evaluare.

Recapitulare finală:
Numerele naturale de la 0 la 1000.
Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 –
1000.

1.3. Vreau o viaţă sănătoasă – Igiena personală (norme de igienă în 3


DP 2.3. contexte variate)
Sunt curat și îngrijit
Doresc să-mi fie bine
Recapitulare

MM 3.1 Nuanțe – tare și încet 6


3.2 Cântec vesel, cântec trist
3.3
3.4

1.1 Pești 6
AVAP 2.2 Țestoase de apă
2.3 Caracatițe
2.5 Evaluare

23
11. Parfum de vară CLR 1.1. RECAPITULARE FINALĂ 18 3 sapt.
1.2. ● Alfabetul limbii române
1.3. ● Grupurile de litere XIII- XV
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
1.5. Aşezarea textului în pagină
1.6. Textul literar. Textul nonliterar 27.05-
3.1. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală 14.06.
3.2. ● Scrierea funcţională 2019
4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
4.2. Felicitarea. Afişul
5.1. ● Ortografia
5.2.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
61.  În lumea cărţilor
6.2.  Lectură:
6.4.  Lista lecturilor recomandate

● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!

MEM 1.1 Recapitulare finală 15


1,2
1.3 Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 -
1.4
1,5 100
1.6 Figuri si corpuri geometrice
2.2 Măsurarea cu unităţi standard
3.1 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii de
5.1
5.2 adunare, scădere, înmultire, împărtire
6.4 Medii de viață
Plante si animale

Corpul omenesc

24
Pământul
Universul. Planetele Sistemului Solar
Electricitatea

Evaluare finală

3.2. Descopăr meseriile 3


DP 3.3. Vreau să devin…
Ce pot face două mâini dibace

MM 3.1 Genuri muzicale – din folclorul copiilor 6


3.2 Recapitulare
3.3 Evaluare

2.2 La castel 6
AVAP 2.3 Cai și unicorni
2.4 Prâslea cel voinic
Personajul ECO
Expoziție - Evaluare

25
26