Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Postliceală Sanitară ,,Hippocrate” Focşani

Maistru Instructor: Gîrjău Floricica


Programa şcolara aprobată prin OMEdCT 2713/29.11.2007
An şcolar: 2013-2014
Domeniul: Sănătate şi asistenţa pedagogică
Calificare profesională: Asistent medical generalist

Proiect de lecţie
Clasa: III B
Data: 20.05.2014
Modulul: Conduită în urgențe medico-chirurgicale
Unitatea de învăţare: Acordarea măsurilor de prim ajutor
Subiectul lecţiei: Masajul cardiac extern (resuscitarea crdio-respiratorie)
Tipul lecţiei: Predare- învăţare
Timp: 50 minute
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Competenţa specifică: Stabilirea intervențiilor în vederea acordării primului ajutor
Competenţe derivate:
CD. 1 Identifică semnele stopului cardiac
CD.2 Pregătește victima în vederea efectuării resuscitării cardio-respiratorii
CD.3 Aplică tehnica masajului cardiac extern
CD.4 Evalueză eficiența resuscitării cardio-vasculare.
CD. 5 Recunoaște accidentele/complicațiile ce pot surveni în timpul manevrelor de prim ajutor
CD.6 Cunoaște contraindicațiile manevrei de masaj cardiac extern
Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, expunerea didactică, observarea;
Bibliografie:
- Titircă, Lucreţia;Urgențe medico-chirurgicale; Ed. Medicală ; Bucureşti; 2011
Desfăşurarea lecţiei

Activitatea desfăşurată Strategia didactică

Etapele Competenţe De profesor De elev Timp Metode de Mijloace de Forme de Evaluare


lecţiei derivate învăţământ învăţământ organizare

- face prezenţa; - răspund la întrebări; 5 min. Conversaţia Catalog, Frontală -evaluarea


pix initial ă
Moment ------ - notează absenţele; - sunt atenți; climatului
organizatoric grupul clas
- observă situația clasei

- profesorul adresează - răspund la întrebări:


întrebări elevilor din lecţiile 1. Am vorbit despre
anterioare: manevra de
1Să ne amintim care a fost resuscitare
lecția studiată în cadrul orei respiratorie 10 min Conversația Caiet de Frontal Observare
trecute? notițe
Verificarea 2.Atunci când victima explicația individual
cunoştinţelor 2. Când recurgem la se află în stop
anterioare -------
resuscitara respiratorie? respirator
3. Cum putem ști dacă 3. evaluăm starea de
victima se află în stop conștienț a victimei și
respirator ? prin metoda PAS
verificăm:
-expansiunea
toracelui,
abdomenului,
-ascultăm zgomotele
respiratorii și simțim
suflul respirației,
-victima prezintă
apnee.
4 Ce facem în această 4. resuscitare 10 min Conversaţia Caiet de Frontală Observare
situație ? respiratorie după notiţe
formula
mnemotehnică HELP Explicaţia Individuală Evaluare
5.Ce reprezintă cele 4 litere ? 5. H-hiperextensia orală
capului
E-eliberarea căilor
aeriene
L-luxarea mandibulei
P-pensarea nasului
-prezintă tema lecției
(Masajul cardiac extern),
1 Notează titlul lecției Expunerea Tablă Frontală Observare
obiectivele și le scrie pe tablă în caietele de notițe 30 min didactică
Cretă
Semne și simptomele stopului
Comunicarea Sunt atenţi la
de noi C.D. 1 cardiac explicaţiile date de Pix
cunoştinţe -la 20-30 minute are oc oprirea profesor Conversaţia Caiet de
respirației notiţe
-încetarea bătăilor inimii, Explicaţia
-absența pulsului la artera
carotidă,
-paloare exremă sau cianoză,
-midriază cu globii oculari
imobili,
-pierderea stării de conștiență,
-relaxarea completă a
musculaturii, inclusiv
sfincterelor ceea ce duce la
pierderi necontrolate de urină ș
materii fecale
-după constatarea opririi Notează, noile 30 min Explicația Pix Frontală Observare
informații în caietele de Caiet de
activității inimii, prima măsură notițe notiţe
este masajul cardiac extern
combinat cu respirația Sunt atenți la explicații
artificială
Pregătirea fizică a victimei în
C.D. 2
vederea acordării primului
ajutor
-decubit dorsal pe un plan dur
(sol, dușumea),
-dacă esteîn pat, se va deplasa
la marginea patului unde este
plan dur, sau se poare
introduce sub torace o
scândură,
-în cazul femeii gravide decubit
lateral stâng unghi de 30˚, ușor
decliv din cauza faptlui că
fundul uterului comprimă vena
cavă astfel împiedicâd
întoarcerea circulației venoae.
Tehnica masajului cardiac
extern
C.D. 3 -salvatorul îngenunchează Notează, noile 30min Expunerea Pix Frontal Observare
informații în caietele de didactică Caiet de
lângă victimă la nivelul
notițe notiţe
umărului acesteia pentru a
putea realiza atât compresiile Sunt atenți la explicații
cât și respirațiile
-picioareale vor fi depărtate
pentru a creia o bază de
susținere
-se aplică podul palmei uneia
dintre mâini pe 1/3 inferioară a
sternului (la două degete
deasupra apendicelui xifoid),iar
cealaltă palmă se suprapune
perpendicular pe prima, Explicația
-cu cele două mâini suprapuse
și brațele întinse, ajutându-se
de greutatea corpului salvatorul
exercită presiuni ritmice asupra
sternului,
-fiecare compresiune va fi
scurtă cu un grad de înfundare
de 5-6 cm (la adult),
Se apasă doar cu podul palmei
degetele fiind ridicate pentru a
evita comprimarea coastelor
(fracturi),
După fiecare compresiune
sternul este lăsat să revină în
poziție inițială fără a se ridica
mâinile de pe sternul victimei,
-frecvența compresiilor este de
100-120/min (2 compresii pe
sec) la adult Notează, noile 30min Expunerea Pix Frontal Observare
-la copii se poate comprima cu informații în caietele de didactică Caiet de
notițe notiţe
o singură mână plasată pe stern
la 1-2 lățimi de deget deasupra Sunt atenți la explicații
apendicelui xifoid,
-la copii mici cu două degete
(1ȘI 2) plasate pe stern la un
lat de deget deasupra
apendicelui xifoid gradul de
înfundare al compresiilor 1/3
din diametrul toracelui,
-masajul cardiac extern se
combină cu resuscitarea
respiratorie (2 insuflații la 30
compresii)
-tehnica poate fi efectuată de
unu, doi sau trei salvatori.
Eficiența tehnicii de resuscitare
cardio-respiratorie este dată
de:
-apariția pulsului la vasele mari
(carotidă, femurală)
-dispariția midriazei, apariția
reflexului de lumină,
-recolorarea tegumentului
Complicațiile reanimării:
Dilatarea stomacului prin
insuflarea aerului pe calea
digestivă- se previne prin
C.D. 4 poziția corectă a capului,
-căderea limbii și ineficacitatea
insuflațiilor,
-instalarea respirației se poate
face mai târziu după ce inima
își reia activitatea – se continuă
masajul cardiac pînă ce
respirația devine eficietă,
-bolnavul va fi sub strictă
supraveghere deoarece până la
venirea ambulanței se poate
reinstala stopul cardio-
respirator.
-dacă pacientul este inconștient
și vomită, acesta trebuie întors
din decubit dorsal în decubit
lateral respectând axul gât-
trunchi,
-cale aeriană obstruată din
cauza poziției capului și gâtului
Contraindicații
-leziuni grave ale peretelui
toracic cu fracturi costale,
-hemoragii masive
intrapericardică, tamponada
C.D.5
inimii
-embolie gazoasă masivă
-în suspiciune de leziuni la
nivelul coloanei cervicale,
ventilațiile se fac cu subluxația
mandibulei

Face precizări referitoare la


activitatea elevilor și
recomandări.

Sunt atenți,
Încheierea ………. Sunt receptivi la 5 min Conversația catalog Frontală Aprecieri
lecţiei aprecierile aduse Pix Individuală verbale
stimulative
note