Sunteți pe pagina 1din 5

materialedeistorie.wordpress.

com

Unitatea şcolară:
Aria curriculară: Om şi societate Aviz Director,
Profesor:

Aviz
Responsabil Comisie metodică

PLANIFICARE ANUALĂ 2019-2020


DISCIPLINA ISTORIE – CLASA A VII-A
1h-săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SEMESTRUL I - 15 săptămâni
NR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂRE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR Data OB
CRT . S.
O
RE
1. Introducere Test predictiv 1 S1 9-13 IX

2. 1.1. Utilizarea coordonatelor de timp și Marile alianţe politico-militare în lume 1 S2


LUMEA LA SFÂRŞITUL spațiu în prezentarea faptelor și proceselor 16-20 IX
SECOLULUI AL XIX-LEA istorice
ŞI ÎNCEPUTUL 1.2 Compararea faptelor/proceselor istorice Primul Război Mondial. Evoluţia 1 S3
SECOLULUI AL XX-LEA din perspectivă temporală și spațială alianţelor. Fronturile de luptă
23-27 IX
2.2. Explorarea surselor istorice prin
utilizarea instrumentelor specifice gândirii Studii de caz: Revoluţia industrială şi
S4 - S5
critice războiul. Noul armament şi victimele lui 2
3.2. Prezentarea unor elemente de Viaţa în tranşee şi frontul de acasă 30 IX-11 X

continuitate și schimbare în evoluția România şi Primul Război Mondial


sistemului de valori
4.1. Realizarea unor proiecte individuale sau Tratatele de pace. Noua hartă a Europei 1 S6 14-18 X
de grup prin utilizarea resurselor multimedia

RECAPITULARE/EVALUARE SUMATIVĂ - Lumea la sfârşitul secolului al XIX- 2 S7-S8


lea şi începutul secolului al XX-lea 21 X-1 XI
3. 1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice
PERIOADA din perspectivă temporală și spațială Viaţa cotidiană: organizarea oraşelor, S9
INTERBELICĂ: O LUME 3.2. Prezentarea unor elemente de lumea rurală, invenţiile şi viaţa casnică, 1 04 - 08 XI
ÎN SCHIMBARE continuitate și schimbare în evoluția divertismentul, sănătatea oamenilor,
sistemului de valori cultura

3.1. Determinarea relațiilor dintre


personalitățile și grupurile umane în Studii de caz: Femeia în viaţa publică S10-S11
desfășurarea faptelor istorice Cinematograful - artă şi industrie 2 11-22 XI
4.1. Realizarea unor proiecte individuale sau Crize economice
de grup prin utilizarea resurselor multimedia
2.2. Explorarea surselor istorice prin
utilizarea instrumentelor specifice gândirii Cetăţean şi stat în democraţie şi 1 S12
critice totalitarism 25 - 29 XI
2.2. Explorarea surselor istorice prin

2
www.materialedeistorie.wordpress.com
utilizarea instrumentelor specifice gândirii
critice Studii de caz: Un model democratic- S13-S14
3.1.Determinarea relațiilor dintre S.U.A. 2 02-13 XII
personalitățile și grupurile umane în Comunismul. Nazismul
desfășurarea faptelor istorice
4.2. Aplicarea unor tehnici de muncă
intelectuală care valorizează cooperarea,
disciplina și perseverența
4.3. Folosirea perspectivelor multiple și a
capacităților de analiză critică pentru
luarea deciziilor pe bază de argumente și
dovezi pertinente
RECAPITULARE/EVALUARE SEMESTRIALĂ 1 S15
16-20 XII

SEMESTRUL al II-lea – 20 Săptămâni


4. LUMEA ÎN RĂZBOI 2.2. Explorarea surselor istorice prin Relaţiile internationale. Agresiunea 1 S16
utilizarea instrumentelor specifice gândirii statelor totalitare 13- 17 I
critice
3.2. Prezentarea unor elemente de S17
continuitate și schimbare în evoluția Al Doilea Război Mondial: alianţe 1 20-24 I
sistemului de valori militare şi fronturile de luptă (1939-
4.3. Folosirea perspectivelor multiple și a 1945)
capacităților de analiză critică pentru luarea S18
deciziilor pe bază de argumente și dovezi România şi Al Doilea Război Mondial. 1
27 – 31 I
pertinente. Conferinţa de Pace

1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice Studii de caz: Noile mijloace de


din perspectivă temporală și spațială distrugere în masă S19-S21
3.1. Determinarea relațiilor dintre Viaţa pe front şi în frontul de acasă 3 3 – 21 II
personalitățile și grupurile umane în Holocaustul
desfășurarea faptelor istorice
4.1. Realizarea unor proiecte individuale sau
de grup prin utilizarea
resurselor multimedia
RECAPITULARE/EVALUARE - Lumea în război
2 S22-S23
24 II - 06 III

3
www.materialedeistorie.wordpress.com
5. LUMEA POSTBELICĂ 2.1.Folosirea surselor istorice în vederea Reconstrucţie şi modele ale dezvoltării 1 S24
descoperirii elementelor de continuitate și economice 9 – 13 III
schimbare în procesele istorice
3.2. Prezentarea unor elemente de Viaţa cotidiană - de la dramele 1 S25
continuitate și schimbare în evoluția războiului la prosperitate 16-20 III
sistemului de valori

2.2. Explorarea surselor istorice prin Studii de caz: Declaraţia universală a 1 S26
utilizarea instrumentelor specifice gândirii drepturilor omului (1948) 23-27 III
critice Protestul tinerei generaţii 1 S28
4.3. Folosirea perspectivelor multiple și a 22 - 24 V
capacităților de analiză critică pentru luarea
deciziilor pe bază de argumente și dovezi
pertinente
“ŞCOALA Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S27
ALTFEL” “Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun 30 III-3 IV

5. LUMEA POSTBELICĂ 2.2. Explorarea surselor istorice prin Democraţie versus comunism - modele 1 S29
utilizarea instrumentelor specifice gândirii de organizare a statelor 27 - 30 IV
critice S30
Războiul Rece (1945-1991) 1 4-8 V
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp și
spațiu în prezentarea faptelor și proceselor
istorice Uniunea Europeană: principii de S31
2.2. Explorarea surselor istorice prin organizare şi funcţionare 1 11-15 V
utilizarea instrumentelor specifice gândirii
critice Lumea contemporană - o lume
3.2. Prezentarea unor elemente de multipolară: globalizarea; noua
continuitate și schimbare în evoluția diversitate culturală şi revoluţia 1 S32
sistemului de valori informaţională 18-22 V
4.1. Realizarea unor proiecte
individuale sau de grup prin utilizarea
resurselor multimedia

4
www.materialedeistorie.wordpress.com
2.2. Explorarea surselor istorice prin Studii de caz: Noile forme de
utilizarea instrumentelor specifice gândirii divertisment - jocurile şi tehnologia. 2 S33-34
critice Consecinţe 25 V - 5 VI
3.1.Determinarea relațiilor dintre Terorismul. Migraţii în lumea
personalitățile și grupurile umane în contemporană
desfășurarea faptelor istorice

6. RECAPITULARE ŞI EVALUARE ANUALĂ S35


1
8 - 12 VI

Vacanţă de vară

5
www.materialedeistorie.wordpress.com

S-ar putea să vă placă și