Sunteți pe pagina 1din 11

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Liceul Tehnologic Mihai Viteazu Vulcan Director,


Disciplina: Consiliere și orientare
Profesor:
Nr. de ore/săptămână: 1
Clasa a VIII-a
An școlar 2019-2020
Planificare anuală

Semestrul I Semestrul al II-lea Anual


Nr.Crt Modulul
Număr de ore Număr de ore Număr de ore

1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 3 4 7

2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 2 6

3 Managementul informaţiilor şi al învăţării 2 4 6

4 Planificarea carierei 2 4 6

5 Calitatea stilului de viaţă 4 4 8

Total ore 15 19 33
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE
SEMESTRUL I

Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
Puncte tari, puncte
- chestionare şi fişe de
slabe 1 S1
autoevaluare pentru
identificarea punctelor tari,
1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze Tu vrei asta, eu vreau 1 S3
a celor slabe şi a
1. Autocunoaştere - Autoevaluare: punctele tari şi pe cele asta!
intereselor;
şi dezvoltare interese, puncte tari, slabe, în raport cu
personală puncte slabe, propriile interese privind Adolescenţa – vârsta 1 S11
caracteristici personale. evoluţia personală. idealurilor şi a
întrebărilor
- portofoliul resurselor
personale.
Reporter pentru o zi
- exerciţii de identificare a 1 S6
2.1 să explice importanţa
2.1 Abilităţi sociale situaţiilor în care este
responsabilităţii
- Responsabilitate necesară asumarea
individuale şi sociale, în Toleranţă şi
individuală şi socială în responsabilităţii 1 S9
diferite contexte. intoleranţa
şcoală, în familie şi în individuale şi sociale;
2. Comunicare şi comunitate - exerciţii de exprimare a
abilităţi sociale opiniilor pro- / contra, în
2.2 să analizeze influenţa Comunicare şi
2.2 Comunicarea contexte marcate de 1 S13
stereotipurilor şi a colaborare
- Prejudecăţi şi prejudecăţi/ stereotipuri;
prejudecăţilor asupra
stereotipuri: impact - monitorizarea unor
comunicării
asupra comunicării stereotipuri/ prejudecăţi, în
interpersonale Avantajele
diferite tipuri de discurs. 1 S15
comunicării asertive
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
3.1 Managementul
informaţiilor - selectarea informaţiilor 1 S2
utile pentru decizia privind Ştiu să-mi organizez
- Surse de informare cu
privire la filierele, profi- traseul educaţional, timpul
3.1 să se documenteze în
lurile şi specializările de accesând portalurile
actualitate din învăţă- privinţa opţiunilor pentru www.edu.ro,
3. Managementul mântul liceal/ şcoala de www.admitere.edu.ro;
clasa a IX-a, utilizând TIC 1 S8
informaţiilor şi al arte şi meserii (publica-ţii, Avantaje şi limite ale
învăţării site-uri, web, baze de (tehnologii informatice şi folosirii TIC
date, târguri de oferte - discuţii de grup privind
educaţionale); avantaje şi de comunicare) avantajele şi limitele utili-zării
limite ale utilizării TIC TIC, pentru informa-rea cu
pentru informarea cu privire la opţiunile pentru
privire la opţiunile pentru clasa a IX-a;
clasa a IX-a.
4.1 Planificarea
carierei - portofoliul personal pen-
- Portofoliul personal
pentru clasele V-VIII: tru clasele a V-a – a VIII-a;
Aptitudinile mele 1 S7
desene, rezultate ale 4.1 să elaboreze - discuţii de grup privind
aplicării chestionarelor
şi a fişelor de portofoliul personal, traseele educaţionale
autoevalu-are a pentru conturarea unui posibile după terminarea
4. Planificarea
intereselor şi abili-
carierei traseu educaţional şi clasei a VIII-a;
tăţilor, diplome şi certi-
ficate obţinute, rezulta- profesional - simulare: completarea
tele diferitelor
formularelor cu opţiunile Prejudecăţi
concursu-ri şi ale
referitoare la profesii 1 S12
activităţilor de posibile pentru clasa a IXa
voluntariat, sugestii,
recomandări.
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
- dezbateri, studii de caz,
problematizări, pe tema
opţiunilor educaţionale şi de Ce înseamnă să fii
5.1 Calitatea vieţii
viaţă; cult şi civilizat? 1 S4
personale
5.1 să îşi autoevalueze
- Factori determinanţi ai
convingerile, atitudinile şi - proiecte individuale de
dezvoltării personale.
comportamentele dezvoltare, cu identificarea
- Adaptarea eficientă la opţiunilor educaţionale şi
definitorii pentru Siguranța mea și a
stres; surse de sprijin în profesionale
dezvoltarea personală. celor din jur în cazul
situaţii de stres;
catastrofelor 1 S5
managementul stresului - discuţii de grup cu tema:
5. Calitatea stilului naturale?
în situaţii de examinare. „Cum facem faţă stresului?”;
de viaţă
-Situaţii de criză; reacţii
emoţionale şi - exerciţii de identificare a
comportamentale în modalităţilor de adaptare în
5.2 să analizeze diverse situaţii potenţial
situaţii de criză
mecanismele eficiente de stresante; Puterea anturajului 1 S10
(catastrofe naturale,
adaptare în situaţii de
violenţă, accidente etc.)
stres sau de criză. - proiect de grup de
şi modalităţi de reacţie; promovare a sprijinului Surse de stres în
traficul de fiinţe umane. social, în situaţii de criză viaţa mea 1 S14
(catastrofe naturale, violenţă,
accidente etc.).
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE
SEMESTRUL al II-lea
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
Ce doresc şi ce nu S16
1
doresc să schimb
- chestionare şi fişe de
1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze autoevaluare pentru Noi şi examenele S20
1
1. Autocunoaştere - Autoevaluare: punctele tari şi pe cele identificarea punctelor tari, a
şi dezvoltare interese, puncte tari, slabe, în raport cu celor slabe şi a intereselor; Etichetarea şi
personală puncte slabe, propriile interese privind consecinţele acesteia S24
- portofoliul resurselor 1
caracteristici personale. evoluţia personală.
personale.
Cum aflu ce îmi oferă
2
un liceu? S31-S32

- exerciţii de identificare a
2.1 Abilităţi sociale 2.1 să explice importanţa situaţiilor în care este
- Responsabilitate responsabilităţii necesară asumarea Cum să mă înţeleagă
individuală şi socială în individuale şi sociale, în responsabilităţii individuale şi 1 S29
părinţii!
şcoală, în familie şi în diferite contexte. sociale;
comunitate
2. Comunicare şi - exerciţii de exprimare a
abilităţi sociale opiniilor pro- / contra, în
2.2 să analizeze influenţa contexte marcate de
2.2 Comunicarea stereotipurilor şi a prejudecăţi/ stereotipuri;
Persoane importante
- Prejudecăţi şi prejudecăţilor asupra 1 S26
- monitorizarea unor în viaţa mea
stereotipuri: impact comunicării
stereotipuri/ prejudecăţi, în
asupra comunicării interpersonale diferite tipuri de discurs.
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
- selectarea informaţiilor
utile pentru decizia privind
3.1 Managementul
traseul educaţional,
informaţiilor accesând portalurile Cartea – cel mai bun
- Surse de informare cu www.edu.ro, prieten al meu 1
privire la filierele, profi- 3.1 să se documenteze în S25
www.admitere.edu.ro;
lurile şi specializările de privinţa opţiunilor pentru
actualitate din învăţă- clasa a IX-a, utilizând TIC - discuţii de grup privind
mântul liceal/ şcoala de (tehnologii informatice şi avantajele şi limitele utili-zării
arte şi meserii (publica-ţii, de comunicare). TIC, pentru informa-rea cu
site-uri, web, baze de privire la opţiunile pentru
3. Managementul date, târguri de oferte Gândirea critică 1
clasa a IX-a; S19
informaţiilor şi al educaţionale); avantaje şi
învăţării limite ale utilizării TIC - discuţii de grup despre
pentru informarea cu utilitatea informaţiilor cu
privire la opţiunile pentru 3.2 să analizeze
privire la ofertele educaţio- Creativitatea şi 1
clasa a IX-a. informaţiile cu privire la S17
nale care pot fi alese după stimularea acesteia
-Criterii de analiză a ofertele educaţionale
finalizarea clasei a VIII-a;
informaţiilor referitoare la după finalizarea clasei a
ofertele educaţionale: VIII-a. - vizite de documentare, în S18
relevanţa, actualitatea, Mă informez: de 1
vederea completării infor- unde, când, cum?
completitudinea, maţiilor despre ofertele
corectitudinea etc. educaţionale dobândite din
diverse surse.
Nr. de
Modulul Conţinuturile învăţării Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema Săptămâna Obs.
ore
4.1 Planificarea Ce îmi placesă fac, ce
carierei - portofoliul personal pen- mă interesează?
- Portofoliul personal tru clasele a V-a – a VIII-a;
1 S21
pentru clasele V-VIII: Modele de viaţă,
desene, rezultate ale modele de carieră.
aplicării chestionarelor şi - discuţii de grup privind Analiza rezultatelor
a fişelor de autoevalu-are 4.1 să elaboreze 1 S30
traseele educaţionale finale
a intereselor şi abili-tăţilor, portofoliul personal,
4. Planificarea posibile după terminarea
diplome şi certi-ficate pentru conturarea unui
carierei clasei a VIII-a;
obţinute, rezulta-tele traseu educaţional şi
diferitelor concursu-ri şi profesional 1
ale activităţilor de Modele de viaţă,
S33
voluntariat, sugestii, - simulare: completarea modele de carieră
recomandări. for mularelor cu opţiunile
-Formularele cu opţiuni posi bile pentru clasa a IX-
pentru clasa a IX-a – a. Analiza rezultatelor
modalităţi de completare finale
5.1 Calitatea vieţii
- dezbateri, studii de caz,
personale Ce este un
5.1 să îşi autoevalueze problematizări, pe tema
- Factori determinanţi ai opţiunilor educaţionale şi de conflict? 1 S 22
dezvoltării personale.
convingerile, atitudinile şi
comportamentele viaţă;
- Adaptarea eficientă la - proiecte individuale de Maladii ale secolului
stres; surse de sprijin în definitorii pentru
dezvoltare, cu identificarea XXI 1 S 27
situaţii de stres; dezvoltarea personală.
5. Calitatea stilului opţiunilor educaţionale şi
managementul stresului
de viaţă profesionale Minte sănătoasă în
în situaţii de examinare. - discuţii de grup cu tema:
- Situaţii de criză; reacţii
corp sănătos 1 S 23
5.2 să analizeze „Cum facem faţă stresului?”;
emoţionale şi mecanismele eficiente de - exerciţii de identificare a
comportamentale în Împreună putem să
adaptare în situaţii de modalităţilor de adaptare în
situaţii de criză (catastrofe trecem peste 1 S 28
stres sau de criză. diverse situaţii potenţial
naturale, violenţă, catastrofele naturale
stresante.
accidente etc.).
SEMESTRUL I
Nr.
Tema Săptămâna
crt.
1. Puncte tari, puncte slabe S1

2. Ştiu să-mi organizez timpul S2

3. Tu vrei asta, eu vreau asta! S3

4. Ce înseamnă să fii cult şi civilizat? S4

5. Siguranța mea și a celor din jur în cazul catastrofelor naturale? S5

6. Reporter pentru o zi S6

7. Aptitudinile mele S7

8. Avantaje şi limite ale folosirii TIC S8

9. Toleranţă şi intoleranţă S9
Nr.
Tema Săptămâna
crt.

10. Puterea anturajului S10

11. Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor S11

12. Prejudecăţi referitoare la profesii S12

13. Comunicare şi colaborare S13

14. Surse de stres în viaţa mea S14

15. Avantajele comunicării asertive S15


SEMESTRUL al II-lea
Nr.
Tema Săptămâna
crt.
Ce doresc şi ce nu doresc să schimb
16. S16
Creativitatea şi stimularea acesteia
17. S17

18. Mă informez: de unde, când, cum? S18

19. Gândirea critică S19


. Noi şi examenele
S20
20.

21. Ce îmi place să fac, ce mă interesează? S21

22. Ce este un conflict? S22

23. Minte sănătoasă în corp sănătos S23

24. Etichetarea şi consecinţele acesteia S24

25. Cartea – cel mai bun prieten al meu S25

26. Persoane importante în viaţa mea S26


Nr.
Tema Săptămâna
crt.

27. Maladii ale secolului XXI S27

Împreună putem să trecem peste catastrofele naturale


28. S28

Cum să mă înţeleagă părinţii!


29. S29

30. Modele de viaţă, modele de carieră. Analiza rezultatelor finale S30

31. Cum aflu ce îmi oferă un liceu? S31


S32

„Şă ştii mai multe,să fii mai bun!“


32. S33