Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:CTMV Scoala Gimnaziala Nr.

5 VULCAN Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire generală: Comerţ Prof.Socaci Malvine
Modulul: M3 - CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
Nr de ore/an: 108 T: 72, LT: 36, IP: 0
Nr. ore /săptămână: 3, din care: 2 T, 1 LT
Clasa: N3 ADS
Profesor: Postolache Dumitrita
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 4457 din 05.07.2016
Programa aprobata prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 4457 din 05.07.2016

PLAFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018- 2019

Unitatea Nr. ore Săptămâna


de
Nr.
rezultate Rezultate ale învățării Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
ale Cunoștințe/abilități/atitudini
învățării

(0) (1) (2) (3) (4


(5) (6) (7) (8) (9) (10)
)
1. URÎ 5. Evaluare iniţială 1 1 S1 S1
Asigurarea 1. Concepte de bază în studiul
calității Cunoștințe (C)- 5.1.1 Prezentarea semnificației și a mărfurilor și serviciilor:
produselor importanței termenilor ”marfă” și ”serviciu”; 1.1. Marfa:
și Abilități (Ab)- 5.2.1. Utilizarea sinonimelor - Semnificația conceptului de marfă; 1 S1
termenilor marfă și serviciu și interpretarea corectă
serviciilor - Termeni cu semnificație similară: 2 S2
în contexte date;
Atitudini (At)- 5.3.1. Dezvoltarea interesului
bun, produs, articol;
cognitiv pentru utilizarea corectă a termenilor de - Concepte referitoare la marfă: 1 3 S2 S3

PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ- prof. ec. Postolache Dumitrita 1


Unitatea Nr. ore Săptămâna
de
Nr.
rezultate Rezultate ale învățării Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
ale Cunoștințe/abilități/atitudini
învățării

(0) (1) (2) (3) (4


(5) (6) (7) (8) (9) (10)
)
specialitate; proprietăţi, caracteristici, indicatori,
parametrii, indici, funcții;
1.2. Serviciul:
- Definire; 3 S4
- Rol și importanță; 3 S5
1.3. Calitatea produselor și
C- 5.1.2. Prezentarea orientărilor în definirea serviciilor:
calității produselor și serviciilor; - Definirea conceptului de ”calitate”; 3 S6
Ab- 5.2.2. Identificarea orientărilor în definirea - Orientări privind definirea calității 6 3 S7,8 S9
calității produselor și serviciilor; produselor și serviciilor;
At- 5.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru - Ipostazele calității produselor și 3 S10
în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de serviciilor;
muncă; 1.4. Clasificarea produselor și
serviciilor:
C- 5.1.3. Clasificarea produselor și serviciilor; - Sortimentul de produse; 1 S11
Ab- 5.2.3. Diferențierea produselor și serviciilor - Clasificarea mărfurilor; 2 S11
după criterii date;
- Clasificarea serviciilor; 3 S12
1.5. Proprietățile mărfurilor:
C- 5.1.4. Descrierea proprietăților mărfurilor; - Clasificarea proprietăților 2 S13
Ab- 5.2.4. Identificarea proprietăților în raport cu mărfurilor;
criteriile de clasificare ale mărfurilor; - Caracterizarea proprietăților 1 3 S13 S14
mărfurilor;
 Proprietăți fizice; 1 S15
 Proprietăți chimice; 1 S15
 Proprietăți biologice; 1 S15
 Proprietăți economice; 1 S16
 Proprietăți estetice; 1 S16
 Proprietăți organoleptice; 1 S16
 Proprietăți ergonomice;
PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ- prof. ec. Postolache Dumitrita 2
Unitatea Nr. ore Săptămâna
de
Nr.
rezultate Rezultate ale învățării Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
ale Cunoștințe/abilități/atitudini
învățării

(0) (1) (2) (3) (4


(5) (6) (7) (8) (9) (10)
)
 Proprietăți ecologice; 1 S17

1.6. Caracteristicile calității


C- 5.1.5. Descrierea caracteristicilor de calitate ale produselor și serviciilor:
produselor și serviciilor; - Caracteristici de calitate ale 2 3 S17 S18
Ab- 5.2.5. Diferențierea caracteristicilor de calitate produselor;
ale produselor și serviciilor, - Caracteristicile calității serviciilor; 2 S19
- Determinarea calității produselor și 1 6 S19 S20
serviciilor; S21
1.7. Cadrul legislativ privind
C- 5.1.6. Prezentarea reglementărilor legislative calitatea produselor și serviciilor:
privind calitatea produselor și serviciilor- standarde
- Reglementări legislative privind 1 2 S22 S22
și metode de lucru (HACCP);
Ab- 5.2.6. Diferențierea tipurilor de standarde după calitatea produselor și serviciilor;
criterii date; - Standardizarea produselor și 3 S23
Ab- 5.2.7. Aplicarea principiilor HACCP la nivel de serviciilor; 3 S24
agent economic; - HACCP; 3 1 S25 S26
At- 5.3.3. Asumarea responsabilității pentru - Certificarea și garantarea produselor
analiza riscurilor și ținerea sub control a întregii și serviciilor;
activități la locul de muncă
C- 5.1.7. Prezentarea elementelor de definire a 1.8. Marcarea mărfurilor:
mărcilor; - Elemente de definire a mărcilor; 1 S26
C- 5.1.8. Precizarea funcțiilor mărcii; - Funcțiile mărcilor; 1 S26
C- 5.1.9. Clasificarea mărcilor; - Clasificarea mărcilor; 1 S27
C- 5.1.10 Prezentarea elementelor de codificare a
- Tipuri de mărci; 2 3 S27 S28
produselor;
Ab- 5.2.8. Identificarea semnelor folosite ca mărci;
- Codificarea mărfurilor; 1 1 S29 S29
Ab- 5.2.9. Diferențierea mărfurilor în funcție de
criterii date;
Ab- 5.2.10. Identificarea elementelor de codificare a
produselor;
PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ- prof. ec. Postolache Dumitrita 3
Unitatea Nr. ore Săptămâna
de
Nr.
rezultate Rezultate ale învățării Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
ale Cunoștințe/abilități/atitudini
învățării

(0) (1) (2) (3) (4


(5) (6) (7) (8) (9) (10)
)
At- 5.3.4. Asumarea responsabilității pentru
verificarea elementelor de marcare și codificare a
mărfurilor, conform legislației în vigoare
C- 5.1.11. Definirea ambalajului și a operației de 1.9. Ambalarea mărfurilor:
ambalare a mărfurilor; - Definirea ambalajului; 1 S29
C- 5.1.12. Precizarea funcțiilor ambalajului; - Definirea operației de ambalare a 1 S30
C- 5.1.13. Prezentarea tipurilor de materiale mărfurilor,
utilizate pentru ambalaje;
- Funcțiile ambalajului; 2 S30
C- 5.1.14. Prezentarea metodelor de ambalare a
mărfurilor;
- Tipuri de materiale utilizate pentru 3 3 S31 S32
Ab- 5.2.11. Verificarea condițiilor de ambalare a ambalaje;
mărfurilor la nivel de agent economic; Metode de ambalare a mărfurilor. 3 2
At- 5.3.5. Asumarea responsabilității în respectarea S33 S34
calității mărfurilor în raport cu ambalarea acestora.
Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor acumulate Recapitulare și evaluare finală 1 S34

PLANIFICĂRE CALENDARISTICĂ- prof. ec. Postolache Dumitrita 4

S-ar putea să vă placă și