Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de invatamant......................................................................

Curriculum în dezvoltare locală

Modulul: Activitati in comert


Profil : Servicii
Domeniul pregătirii de bază : COMERT
Clasa a IX-a , liceu tehnologic

CONSTANŢA , 2009

1
Autori:

Prof. Ciobanel Raluca Simona-Colegiul Economic Mangalia


Prof. Nastase Aurelia – Grup Scolar Economic Virgil Madgearu - Constanţa
Prof. Petre Alina- Colegiul Tehnic Pontica - Constanţa
Prof. Vasile Argentina –Colegiul Comercial Carol I - Constanţa

Consultanţă de specialitate :

Gabriela Carmen Neagu – inspector şcolar de specialitate , ISJ Constanţa


Andra Şandru – inspector şcolar de specailitate , ISJ Constanţa

Notă :
Lista de autori se completează cu numele cadrelor didactice care adaptează prezentul model la
specificul unităţii şcolare

2
1. Notă introductivă
Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ face parte din cultura de specialitate
aferentă domeniului de pregătire de bază comerţ, clasa aIX-a , ciclul inferior al liceului , filiera
tehnologică şi are alocat un număr de 90 de ore din care :
• 90 ore – instruire practică = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică )
Această ofertă curriculară, asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită
formarea în totalitate a competenţelor tehnice de specialitate descrise în Standardele de pregătire
profesională. Curriculum-ul în dezvoltare locală a fost elaborat pe baza competenţelor cheie din
unitatea : „ Organizarea locului de munca „ si “Rezolvare de probleme”
Scopul modulului este de a da posibilitatea elevilor să dobandeasca si sa dezvolte deprinderi
practice specifice domeniului de activitate, astfel incat la finalizarea moduluilui sa fie capabili :
• Să rezolve o problema reală într-un loc de muncă tipic domeniului
• Sa respecte regulile de igiena personala si tinuta vestimentara
• Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.
• Sa asigure ordinea si curatenia la locul de munca
• Sa aplice principiile ergonomice in organizarea locului de munca

2. Unitatea / unităţile de competenţă / rezultate ale învăţării la care se referă modulul

– „Organizarea locului de munca „


 Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă
 Aplica principiile ergonomice in organizarea locului de munca.
 Foloseşte instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor

- “Rezolvarea de probleme”
 Identifică probleme simple
 Alcătuieste si aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple
 Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme
simple

3
3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriile de evaluare

Unităţi de Competenţe/rezultatele Conţinuturi / deprinderi Situaţii de


competenţă învăţare/Criterii
învăţării de evaluare
- Organizarea C1. Asigură ordinea şi Identificarea mijloacelor de Selectarea şi
locului de munca curăţenia la locul de munca specifice activitatii ordonarea
muncă mijloacelor de
Pregatirea locului de muncă.
munca in vederea
desfasurarii activitatii Intretinerea
curateniei la locul
Explicarea principiilor de munca
C2. Aplica principiile ergonomice de baza Reducerea efortului
ergonomice in Masuri individuale de fizic depus şi
organizarea locului de reducere a efortului fizic menţinerea
munca. Mentinerea condiţiilor optime
microclimatului optim la de microclimat la
locul de munca locul de muncă,

Utilizarea instrucţiunilor de
C3. Foloseşte lucru în funcţie de sarcinile Utilizarea
instrucţiuni de lucru date instrucţiunilor de
pentru îndeplinirea Verificarea individuală a lucru, verificarea
sarcinilor realizării sarcinii date pe realizarii sarcinilor
baza instrucţiunilor de şi corectarea erorilor
lucru
Corectarea erorilor de
realizare a sarcinilor de
lucru, pe baza
instrucţiunilor
Detectarea unor situaţii Obţinerea de
C 1. Identifică probleme problematice informaţii necesare
simple Descrierea caracteristicilor pentru definirea
problemei problemei(din
documente,din
- Rezolvarea de Formularea problemei în
experienta prorie sau
probleme funcţie de caracteristicile a grupului), descrierea
determinate caracteristicilor
problemei şi
formularea problemei
în funcţie de
caracteristicile
determinate.

4
C 2. Alcătuieste si Identificarea unei Identificarea unor
aplică un plan de alternative de rezolvare a alternative de
rezolvare a unei problemei rezolvare a
probleme simple Alegerea soluţiei optime de problemei şi
rezolvare a problemei aleagerea soluţiei
Întocmirea planului de optime de rezolvare.
rezolvare a problemei Aplicarea planului
Aplicarea planului de de rezolvare a
rezolvare a problemei în problemei în
contextul determinat contextul determinat

C 3. Verifică rezultatele Compararea rezultatului Comparea


obţinute în urma obţinut cu rezultatul rezultatului obţinut
aplicării planului de planificat cu rezultatul
rezolvare a unei Aprecierea rezultatului planificat.
probleme simple obţinut în urma comparării Aplicarea
Aplicarea rezultatului rezultatului obţinut
obţinut în situaţii similare în situaţii similare.

4. Conţinutul formării :
Se va întocmi o listă de teme în funcţie de locul de muncă şi de problemele identificate . De
asemenea , se vor corela aceste cu cu conţinuturile modulelor studiate în timpul anului şcolar .
Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de
instruire practică din domeniul comerţ.

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modului :


Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale
minime :

 computer,

5
 case de marcat
 cântare mecanice şi electronice
 materiale specifice de ambalare : hârtie ,carton , cutii şi lăzi de carton , folii de PVC şi
aluminiu
 documente specifice livrării
 documente specifice activităţii de vânzare : de încasări , plăţi , de rambursări
 documente justificative : chitanţă fiscală , dispoziţii de livrare , avize de livrare , avize de
însoţire a mărfii ;
 materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare )
 cataloage de produse
 elemente de identificare : etichete , coduri , simboluri
 materiale destinate vânzării ambalate , preambalate , neambalate
Lista poate fi completată cu resursele materiale specifice domeniului de pregatire şi care există
în fiecare unitate şcolară
6.Sugestii metodologice:

La baza elaborării Curriculumului stau competenţele individuale care se regăsesc în Standardul


de Pregătire Profesională, competenţele cheie ce vor fi evaluate numai în cadrul acestui modul de
către profesor. Noua orientare care a stat la baza elaborării Curriculumului este formarea
competenţelor individuale şi nu însuşirea unor conţinuturi ştiinţifice.
Se recomandă parcurgerea tabelului de corelare a rezultatelor învăţătii şi criteriile de evaluare
care reprezintă condiţiile de aplicabilitate din SPP ul pentru unităţile de competenţă respective.
Orele se desfăşoară în atelierele şcoală , dotate conform recomandărilor precizate anterior
Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de
avantaje , cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev , pe nevoile şi disponibilităţile sale , în
scopul unei valorificări optime ale acestora , individualizarea învăţării , lărgirea orizontului şi
perspectivele educaţionale , diferenţiere sarcinilor şi a timpului alocat ş.a.
Se pot utiliza metode ca: demonstraţia, munca independentă, experimentul, simularea,
problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup , care stimulează învăţarea eficientă , prin
dezvoltarea abilităţilor de comunicare , negociere , luarea deciziilor , asumarea responsabilităţii , sprijin
reciproc , precum şi a spiritului de echipă , competiţional şi creativităţii elevilor . Vor fi promovate

6
situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la situaţii reale, pentru a se ţine cont în
măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.
Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează
instruirea practică , în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei , de nivelul de cunoştinţe
anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul d elucru al colectivului instruit .
• Elevii preiau controlul asupra planificarii necesare rezolvarii problemei (sub indrumare);
• Profesorii actioneaza ca mentori si instructori (contributie maxima);
• Agentii economici si partenerii joaca un rol activ in sprijinirea elevilor la locul de munca;
• Toti participantii (profesorii, elevi si parteneri) au un rol flexibil in procesul de evaluare;
• Cunoasterea teoretica este dobandita in urma unor abordari mai degraba active decat pasive
(presupunand discutii de grup, cercetare practica, interviuri, fond comun de idei, sesiuni de
brainstorming etc.);
• Preferintele de invatare ale elevului sunt recunoscute si apreciate;
• Elevii sunt incurajati sa gandeasca pe cont propriu, sa rezolve probleme si sa-si faca planuri de
unii singuri;
• Munca in echipa este o cerinta, iar elevii sunt incurajati sa joace roluri diferite in situatiile din
echipa (nejucand intotdeauna acelasi rol);
• Elevii trebuie sa-si foloseasca cunostintele si ceea ce au invatat in situatii de viata si medii reale;
• Manifestarea unui comportament potrivit intr-un context dat (intelegerea contextului de afaceri
si social), de exemplu, imbracaminte, limbaj, punctualitate, etc.
7. Sugestii cu privire la evaluare
Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul
dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări .
Conceperea unui instrument de evaluare impune analiza elementelor care vor fi acceptate ca
probe şi modul în care vor fi măsurate sau estimate acestea . În mod ideal , schema de evaluare , care
include modele de întrebări şi de soluţii la probleme , ar trebui pregătită în acelaşi timp cu instrumentul
de evaluare , asigurându-se asfel , complementaritatea lor , precum şi certificarea capacităţii elevilor de
a completa întrebările / a realiza sarcinile impuse în timpul alocat .
Evaluarea implică observarea , evaluare a produsului şi chestionarea , toate metodele de
evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii :

7
Probe orale (de tip interviu sau discutie libera) prin care elevul demonstreaza ca este capabil
sa obtina informatii necesare pentru definirea problemei, sa descrie caracteristicile problemei si sa
formuleze problema in functie de caracteristicile determinate ;
Probe orale (de tip interviu sau discutie libera) prin care elevul le demonstreaza ca este capabil
sa identifice o alternativa de rezolvare a problemei si sa aleaga solutia optima de rezolvar;
Probe scrise (de tip elaborare schematica) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa
intocmeasca un plan de rezolvare a problemei ;
Probe practice (de tip demonstratie) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice
planul de rezolvare a problemei in contextul determinat ;
Probe orale (de tip interviu sau discutie libera) prin care elevul demonstreaza ca este capabil
sa compare rezultatul obtinut cu rezultatul planificat si sa-l aprecieze ;
Probe practice (de tip exercitiu) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice
rezultatul obtinut in situatii similare .
Alte instrumente de evaluare ce pot fi urilizate la acest modul :
• Verificarea lucrării la finalul ei
• Portofoliul
• Studiul de caz
• Observarea sistematică
• Fişe de valuare a activităţii practice

8. Bibliografie
• Publicatii de specialitate
• Directivele UEE,
• Legislaţie, FAO / OMS
• Standardele de produse
• *** Legea Protecţiei Muncii 319/ 200
• *** Norma metodologică din 2 septembrie 1998 de avizare şi autorizare privind prevenirea şi
stingerea incendiilor
• *** Norma generală din 22 iulie 1998 de prevenire şi stingere a incendiilor
• *** Norme de protecţia muncii specifice activităţii din domeniul serviciilor/comert
• *** Ordin 510/06.28.2002
• *** Legea 37/16.01.2002 privind protecţia consumatorilor
• *** Og 103/2000 pentru modificarea legii 98/94 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică

8
• *** Hg 168/ 97 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea
şi securitatea muncii

Instrumentul de evaluare nr. 1

Fişă de evaluare- model


Rezultatul învăţării 2. . Alcătuieste şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple.
Criterii de evaluare :
a) Identificarea unei alternative de rezolvare a problemei
b) Alegerea soluţiei optime de rezolvare a problemei
Probă orală :
Identificaţi o alternativă de rezolvare a problemei şi selectaţi soluţia optimă de rezolvare a problemei
Nr. Alternative de rezolvare a problemei alegând soluţia optimă Evaluator Data
crt.
1. Consideraţi suficientă consultarea colegilor privind rezolvarea
problemei ?
2. În ce mod veti realiza consultarea ?
3. Consideraţi necesară exersarea pentru rezolvarea problemei ?
4. Consideraţi suficientă observarea în rezolvareaproblemei ?
5. Consideraţi necesară testarea pentru rezolvarea problemei ?
6. Care soluţie o consideraţi cea mai bună pentru rezolvarea
problemei şi precizaţi rezultatul scontat .

c) Întocmirea planului de rezolvare a problemei


Probă scrisă
Elaboraţi planul de rezolvare a problemei
Nr. Plan de rezolvare a Descriere Evaluator data
crt. sarcinilor
1. Obiective
2. Metode
3. Resurse
4. Activităţi
5. Mijloace şi căi de
realizare
6. Mod de evaluare

9
d) Aplicarea planului de rezolvare a problemei în contextul determinat

Probă practică
Îndepliniţi următoarele sarcini de lucru :
Nr. Aplicarea planului de rezolvare a problemei Evaluator Data
crt.
1. Respectaţi ordinea de realizare din planul întocmit
2. Respectaţi timpul de rezolvare alocat
3. Colaboraţi cu alţi parteneri pentru rezolvarea problemei

10