Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ ADEVERINŢĂ

Unitatea de învăţământ La 31 august 2021 candidatul (a) are de la


Judeţul MUREŞ obţinerea DEFINITIVĂRII în învăţământ, o vechime Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că,
efectivă în activitatea de predare de
Nr................... potrivit înscrisurilor din cartea de muncă/Revisal dl. (d-na.)
…....... ani, …....… luni, ……... zile. ………………..……………………..……………………… a
Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane funcţionat în învăţământ de la data obţinerii examenului de
Numele şi prenumele: VIOREL BĂRDAŞ definitivare în învăţământ până în prezent şi va funcţiona în continuare
Semnătura: ……………… până la finalizarea examenului , după cum urmează:
Data: ……oct. 2019 Vechimea
Perioada:
Nr Funcţia efectivă la
Unitatea de învăţământ De la ……… Obs.
(se completează de inspectorul şcolar) crt didactică catedră*
până la ………..
Ani Luni Zile
1.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 2.
La probele pentru obţinerea GRADULUI DIDACTIC II în anul 3.
(sesiunea) 2021 în funcţia didactică de* ...........……………………… 4.
specialitatea (la care solicită înscrierea) …………………………....... 5.
**
Numele şi prenumele. ......................................................................... 6.
(Numele de pe diploma de studii,inițiala tatălui, prenume,nume după căsătorie – cu majuscule)
7.
Instituţia de învăţământ absolvită.....………………………………......
cu durata de ………… ani. Specializările obţinute prin TOTAL
studii…………………………………………………………………
Anul obţinerii examenului de definitivat ...........cu media............... În anul şcolar 2019 – 2020 este încadrat la
Sesiunile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului
didactic II……………….. ………………………………… ………………………………. în
funcţia de** ………………………………….. cu activitatea de bază
OPTEZ pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea...............................
(norma întreagă) ***. ………………………având..........ore/săptămână.
............................................................................din.........................................
şi pentru participarea la cursurile de pregătire pentru examen Director, Data …………………...
(Semnătura şi ştampila în original)
Mă oblig ca până la data de 06.06.2020 să completez dosarul cu
raportul scris de inspecţie curentă 2, raportul scris de inspecţie specială şi
adeverinţa din care rezultă vechimea la catedră de la acordarea definitivării în *
învăţământ şi până la 31.08.2020 Se trece vechimea efectivă la catedră de la data acordării definitivării
**
Conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 art.247
Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă ***
În învăţământ activitate de predare, de conducere, de control şi îndrumare sau cadru
Data …………………………. Semnătura ……………… didactic asociat cu …………… ore / săptămână
OBS
Directorul unităţii şcolare îşi asumă răspunderea exactităţii datelor înscrise
*
Conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 art.247 în prezenta fişă şi are obligaţia de a urmării îndeplinirea condiţilor de
**
Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire vechime efectivă la catedră pe care o va acumula candidatul de la data
(ex POPESCU V MARIA căs.DUMITRU) înscrierii pînă la finalizarea examenului
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ
Unitatea de învăţământ
Judeţul MUREŞ
La 31 august 2022 candidatul (a) are de la ADEVERINŢĂ
obţinerea GRADULUI II în învăţământ, o vechime
Nr............................ efectivă în activitatea de predare de
Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că,
…....... ani, …....… luni, ……... zile
potrivit înscrisurilor din cartea de muncă/REVISAL dl. (d-na.)
Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane ………………..……………………..……………………… a
Numele şi prenumele: VIOREL BĂRDAŞ funcţionat în învăţământ de la data obţinerii examenului de GRAD II
Semnătura: ……………… în învăţământ până în prezen şi va funcţiona în continuare până la
Data: ……oct. 2019 finalizarea examenului , după cum urmează:
(se completează de inspectorul şcolar) Perioada: Total vechime
Nr Funcţia
Unitatea de învăţământ De la ……… în* Obs.
crt didactică
până la ………….. Ani Luni Zile
1.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
2.
La probele pentru obţinerea GRADULUI DIDACTIC I în seria
2020-2022 în funcţia didactică de *……………………… 3.
specialitatea (la care solicită înscrierea) …………………………… 4.
Numele şi prenumele**...................................................................... 5.
(Numele de pe diploma de studii,inițiala tatălui, prenume,nume după căsătorie – cu majuscule)
6.
Instituţia de învăţământ absolvită …………………………… ......... 7.
cu durata de ………… ani. Specializările obţinute prin studii
………………………………………………………………………… TOTAL
Examenul pentru obţinerea gradului II în anul………cu media……….
Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului
didactic I……………….. În anul şcolar 2019 – 2020 este încadrat la
………………………………… ………………………………. în
OPTEZ pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea.............................. funcţia de** ………………………………….. cu activitatea de bază
…………………..………...................................din (norma întreagă)*** …………….........…având..........ore/săptămâna
şi pentru participarea la cursurile de pregătire pentru examen Director, Data …………………...
(Semnătura şi ştampila în original)
Mă oblig ca până la data de 06.06.2022 să completez dosarul cu
raportul scris de inspecţie curentă 2, raportul scris de inspecţie specială şi
adeverinţa din care rezultă vechimea la catedră de la acordarea gradului II în
învăţământ şi până la 31.08.2022 *
Se trece vechimea efectivă la catedră de la data acordării GRADULUI II
Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă **
Conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 art.247
***
În învăţământ activitate de predare, de conducere, de control şi îndrumare sau cadru
Data …………………………. Semnătura ……………… didactic asociat cu …………… ore / săptămână
OBS
Directorul unităţii şcolare îşi asumă răspunderea exactităţii datelor înscrise
în prezenta fişă şi are obligaţia de a urmării îndeplinirea condiţilor de
*
Conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 art.247 vechime efectivă la catedră pe care o va acumula candidatul de la data
**
Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire înscrierii pînă la finalizarea examenului
(ex POPESCU V MARIA căs.DUMITRU