Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ.............................................................................

Nr............................................

Validată în consiliu de administrație din data de ..........................2019

CERERE
pentru programarea INSPECŢIEI CURENTE I în vederea obţinerii dreptului de
înscriere LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023

Domnule director,

Subsemnatul(a) _____________________________________________,
((numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenume, numele după căsătorie – cu majuscule)

încadrat la ……………………………………………………………………
(denumirea unităţii de învăţământ)

pe funcţia didactică……………………………………………………………….
(eduactoare/înv./maistru instr./profesor /prof.ptr.înv.primar/professor ptr.înv.prescolar)

Absolvent(ă) al(a)……………………………………………………………….

profil ………………………, specializarea………………………………………..,


nivel de studii……………………………………forma de învăţământ…………
vă rog să-mi aprobaţi efectuarea INSPECŢIEI CURENTE I la
specialitatea......................................................în vederea obţinerii dreptului de înscriere
LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023

Menţionez că am obţinut gradul didactic II în sesiunea……………, cu media……….

La 31 august 2023 voi realiza o vechime efectivă la catedră de……ani …….luni………zile ,


de la obţinerea gradului didactic II
Declar că m-am prezentat la examen şi în sesiunile:
I sesiune(anul)_______, a II-a sesiune______, a III-a sesiune_______.
Doresc susţinerea inspecţiei în limba………………..la disciplina…………………………….
Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Data___________ Semnătura candidatului______________