Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZUL UNITAŢII ŞCOLARE AVIZUL UNITAŢII ŞCOLARE

DE UNDE PLEACĂ ELEVUL LA CARE SE TRANSFERĂ ELEVUL


____________________________
_________________________________
____________________________ _________________________________
Nr._______din_______________ Nr.________ din ________________
Limba modernă 1 ____________ Limba modernă 1__________________
2 ____________ 2__________________

DIRECTOR, DIRECTOR,
___________________ __________________

CERERE DE TRANSFER

Subsemnatul (a) ________________________________________cu domiciliul în


__________________________________________________ în calitate de
părinte/tutore/
reprezentant legal, vă rog să aprobaţi transferul fiului meu/fiicei mele _________________
__________________________, elev (ă) în clasa _______, an şcolar ___________,
filieră _____________________, profil_____________,
specializare______________________
_______________, de la unitatea
şcolară______________________________________,
la unitatea şcolară__________________________________________, în clasa
_______
an şcolar _______, filieră________________, profil_________________ specializare
___________________________________________.
Menţionez că la sfârşitul clasei/semestrului _______________a obţinut media
generală ____________, media la purtare ____________ număr total de absenţe________
din care motivate__________________.
Dacă este cazul, mă oblig, ca la termenul stabilit de şcoală, elevul(a) să susţină
examenele de diferenţă la disciplinele pe care nu le-a studiat la şcoala de unde se transferă.
De asemenea, menţionez că sunt de acord ca fiul/fiica mea să achiziţioneze şi să poarte
ţinuta obligatorie a unităţii şcolare.
Motivul
transferului:__________________________________________________-
_____________________________________________________________________
__

Data _____________ Semnătura ___________________


Domnului/Doamnei Director
al________________________________________________