Sunteți pe pagina 1din 4

PORTOFOLIUL COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE ŞI

PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

I. Oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative


extraşcolare;

II. Planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;

III. Programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;

IV. Programe educative de prevenţie şi intervenţie; (plan operațional, raport):


 Activități de prevenire a consumului de droguri;
 Activități de prevenire a traficului de persoane;
 Măsuri de sprijin acordate copiilor cu părinți plecați la muncă în
străinătate;
 Activități de prevenire a absenteismului și abandonului școlar;
 Alte activități specifice

V. Modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare


(centralizarea rezultatelor la concursurile școlare);

VI. Măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;

VII. Rapoarte de activitate semestriale şi anuale;

VIII. Atribuțiile în calitate de membru în echipa de coordonare a Programului


Național „Școala altfel”, conform OMENCS nr. 5034/2016, Cap. II

IX. Consiliul școlar al elevilor

X. Documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format


letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea
educativă extraşcolară”, exp. (ROFUIP nr. 5079/2016, OMEN nr. 3027/2018
pentru modificarea și completarea ROFUIP NR. 5079/2016, OMEN 5132/2009,
precizări MEN-precizări activitate funcție diriginte nr. 38546/2017, Anexa la
OMENCS nr. 5034/2016 Metodologie de organizare a Programului nașional
„Școala altfel”, OMEN nr. 3393/28.02.2017, Statutul elevului aprobat prin
OMENCS nr. 4742/2016 etc.

XI. Alte atribuții conform fișei postului


ATRIBUȚII ALE COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME
EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
ROFUIP nr. 5079/2016, OMEN nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea
ROFUIP NR. 5079/2016
Art. 68
Art. 69. — Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare are următoarele atribuţii:

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea


de învăţământ;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale
clasei/grupei;
c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare
instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma
consultării părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor,
precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor şi părinţilor;
f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi
rezultatele acesteia;
g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de
învăţământ;
h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii
sau susţinătorii legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale
desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul
programelor de parteneriat educaţional;
l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
PRECIZĂRI PENTRU DISCIPLINA CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

1. Programele școlare pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală – gimnaziu (cls


V-VIII) sunt aprobate prin OMEN nr. 3393/28.02.2017, cu mențiunea că în anul
școlar 2019-2020, la clasa VIII-a, se aplică Planurile –cadru de învățământ aprobate
prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3638/11.04.2001 și programa
școlară conform Anexei la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5286 /
09.10.2006;
2. Precizări cu privire la activitatea specifică funcției de diriginte -Nota MEN nr.
38546/13.09.2017;
3. Activitatea dirigintelui cuprinde activitatea la clasă (o oră pe săptămână, consemnată
în condică), desfășurată conform programelor școlare pentru aria curriculară
Consiliere și orientare, pentru clasa pregătitoare și clasele I-XII/XIII, și atribuțiile
prevăzute în Regulamentul cadru de organizare și funcționare a învățământului
preuniversitar și OMENCS nr. 5132/2009 (activități de management al clasei,
activități extracurriculare și extrașcolare, de consiliere și suport educațional pentru
elevi și părinți etc.). Pentru învățământul preșcolar, primar și liceal, unde nu sunt
prevăzute ore în planul cadru pentru aria curriculară Consiliere și orientare, se aplică
prevederile din adresele MEN nr. 46267/2010 (învățământ preșcolar), nr. 44366/2010
(învățământ primar) și OMENCS nr. 5132/2009 (învățământ liceal);
4. La disciplina Consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală NU SE PUN
NOTE, absențele se trec, după caz, în catalog la rubrica purtare/consiliere și
orientare/consiliere și dezvoltare personală /dirigenție (în cazul Programului ”A doua
Șansă” învățământ secundar inferior, activitatea este notată conform metodologiei
aprobate prin OMECTS nr. 5248/2011).

PLANURI-CADRU, CURSURI DE ZI-ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

- Planuri - cadru pentru învățământul gimnazial aprobate prin OMENCS nr.


3590/5.04.2016, cu modificările și completările ulterioare (OMEN 4221/2018);
- Conform Art. 8 – Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin
se aplică la clasa a VII-a începând cu anul școlar 2019-2020;

PLANURI-CADRU, CURSURI DE ZI ȘI SERAL- ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI


PROFESIONAL

- Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru


de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri
de zi;
- Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru
de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,
învăţământ de zi şi învăţământ seral;
- Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru
de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a,
anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a,
ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral;
- Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, prevederile OM nr.
4051/2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru, rămân valabile pentru clasele a
XI-a şi a XII-a, a XIII-a, liceul tehnologic.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

- OMEN 3152/2014 privind aprobarea planurilor- cadru de învăţământ pentru


învățământul profesional de 3 ani;
- OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru învățământ
profesional special;
- TOATE PLANURILE–CADRU VALABILE pot fi accesate la adresa:
http://programe.ise.ro/Actuale.aspx.

Inspector școlar pentru activități extrașcolare,


Prof. dr. RUS Mădălina-Ioana