Sunteți pe pagina 1din 7

CABINET MINISTRU

ORDIN
privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de
mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul
școlar 2022-2023

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021 pentru proiectul Profesionalizarea carierei didactice


– PROF - POCU/904/6/25/Operatiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este
Ministerul Educației;
- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6234/18.12.2020 privind aprobarea Regulamentului
specific de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de
unități pilot în domeniul educației media ;
- Ordinul ministrului educației nr. 3654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea
bazelor de practică pedagogică;
- Nota nr. 28/POCU_146587/28.06.2021 prin care se acordă avizul de etica cercetării pentru
documentele de cercetare elaborate în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF cod
SMIS 146587;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ
preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
- prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4813/2020 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut
de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
- documentele cadru privind educația și formarea la nivel european: Cariera didactică în Europa.
Acces, progres și sprijin, Raport Eurydice, 2018, Clasificarea Internațională Standard a Programelor de
Formare a Profesorilor, ISCED-T 2021,
- documentele cadru privind educația și formarea profesională la nivel național: Proiectul
Președinției României „România Educată”, capitolele Cariera didactică și parcursul profesional și
Managementul și guvernanța sistemului de educație, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a
României 2030, Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație,
Componenta 15. Educație,
- referatul de aprobare nr. 2817/29.06.2022 pentru proiectul de Ordin privind organizarea și
desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile
de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI
emite prezentul ordin:

Art.1. În anul școlar 2022-2023, în bazele de practică pedagogică se realizează pilotarea următoarelor
tipuri de intervenții educaționale: modele de carieră didactică – dezvoltare profesională, dezvoltarea
abilităților de viață inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, structuri curriculare adaptate formatului
blended-learning în predare-învățare-evaluare.

Art.2. În cadrul intervențiilor educaționale de tip modele de carieră didactică – dezvoltare profesională,
dezvoltarea abilităților de viață, inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, se pilotează:
a) organizarea cadrului instituțional privind mentoratul în cariera didactică;
b) normarea activităților și plata profesorilor mentori;
c) desfășurarea activităților privind mentoratul didactic și formarea în cariera didactică;
d) elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind sistemul de acumulare a creditelor
profesionale transferabile de către personalul didactic;
e) aplicarea modelului colaborativ, la nivelul comunității de învățare, în procesul educațional;
f) operaționalizarea și aplicarea cadrului național pentru formare în cariera didactică, elaborat, în
perspectiva European Education Area, denumit în continuare EEA 2025, în cadrul proiectului
Comisiei Europene Dezvoltarea cadrului national pentru formarea în cariera didactică, 2021-2022,
în care România este parte.
g) monitorizarea impactului aplicării următoarelor documente normative:
- Metodologia-cadru privind constituirea și funcționarea corpului profesorilor mentori din
învățământul preuniversitar;
- Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă
a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
transferabile;
- Regulamentul cadru privind organizarea stagiilor de practică pedagogică
- Strategia națională privind cariera didactică;
- Metodologia – cadru privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar.

Art.3. (1) În cadrul intervențiilor educaționale de tip curriculum, se pilotează următoarele:


a) Monitorizarea impactului aplicării unor oferte educaționale pentru elevi, programe școlare de tip
curriculum la decizia școlii:
- Educația digitală și abilități media;
- Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice;
- Strategii metacognitive.
b) Elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind măsurarea impactului participării
personalului didactic la procesul de dezvoltare profesională continuă asupra rezultatelor la
învățătură ale elevilor, inclusiv la examene și evaluări naționale.
c) Aplicarea modelului participativ-colaborativ în procesul educațional, pentru elevi, în contexte de
învățare și de evaluare de tip blended-learning .
(2) Ofertele educaționale menționate la alin. (1), lit.a), din categoria curriculum la decizia școlii din oferta
națională, aprobate prin ordin al ministrului educației, se pilotează după cum urmează:
- programa Educația digitală și abilități media - în toate unitățile de învățământ din bazele de practică
pedagogică;
- programele Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice și Strategii metacognitive - numai în
unitățile de învățământ cu profil pedagogic din consorțiile de tip bază de practică pedagogică.

Art.4. În procesul de elaborare/revizuire a cadrului național strategic pentru profesionalizarea carierei


didactice în învățământul preuniversitar, chestionarele, studiile tematice, reperele strategice și celelalte
documente rezultate în urma organizării și desfășurării activităților suport ale cercetării educaționale sunt
utilizate pentru revizuirea și optimizarea mecanismului prevăzut la art. 2, lit d).

Art.5. În anul școlar 2022-2023, în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică
au loc următoarele tipuri de activități:
a) organizarea de ateliere regionale de tip focus-grup pentru cadrele didactice din școlile de aplicație
reunite în bazele de practică pedagogică, având ca scop asigurarea schimbului de experiență și
bune practici între bazele de practică pedagogică precum și diseminarea rezultatelor proiectului;
b) monitorizarea folosirii aplicațiilor TEACH și SELFIE/SELFIE FOR TEACHERS pentru evaluarea
și optimizarea modului în care noile tehnologii sunt utilizate în procesul de învățământ;
c) desfășurarea, în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare, a programelor de formare
privind predarea, învățarea, evaluarea în sistem blended-learning - PROF 4.

Art.6. Direcția Generală Managementul Resurse Umane și Rețea Școlară, prin Direcția Formare
Continuă, inspectoratele școlare, casele corpului didactic și unitățile de învățământ din bazele de practică
pedagogică duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art.7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M I N I S T RU
Sorin Mihai CÎMPEANU

București, 6 iulie 2022


Nr. 4223
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 416/20.IV.2021 11

MINISTERUL EDUCATIEI •

ORDIN
privind lnftlntarea, organizarea ~i functlonarsa bazelor de practlca pedagogica
Avand in vedere:
- prevederile art. 26 ~i art. 62 alin. (3) din Legea sducatiei nationale nr. 1/2011, cu modiflcarile ~i cornpletarile ulterioare
- Hotararea Guvernului nr. 559/2020 privind functlonarea unitatilor de inviW:'lmfmt preuniversitar cu statut de unltati-pilot
experimentale !?ide aplicatie:
- Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare s
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu moditicarlle si completarlle ulterioare;
- Ordinul ministrului educatiel 9i cercetarii nr. 4.811/2020 privind aprobarea Me!odologiei-cadru de lnfiintare, orqanizare
:;;i functionare a unitatllor de lnvatarnant preuniversitar cu statut de unitati-pllot, experimentale sl de aplicatie;
- Ordinul ministrului educatlel ~i cercetarli nr. 4.812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea ~
functionarea lnvatarnantului pedagogic in sistemul de invatamant preuniversitar; .
- Ordinul mlnlstrului educatiel ~i cercetarf nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru prlvind organizarea :;;
functlonarea unitatilor de tnvatarnant preuniversitar cu statut de unitali pilot, experimentale :;;ide aplicatie:
- Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului sl sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privinc
constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice:
- Contractul de tinantare nr. 32.811 din 31.03.2021, incheiat intre Ministerul lnvestitlllor ~i Proiectelor Europene - Directia
qenerala programe europene capital uman sl Ministerul Educatiei, pentru proiectul POCU/904/6/25/0peraiiune cornpozita OS 6.5, 6.6
cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF;
- Referatul de aprobare nr. 1.963/DGIP din 31.03.2021 pentru proiectul de ordin privind Inflintarea, organizarea 9
functionarea bazelor de practica pedagogica,
in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea 9i functionarea
Ministerului Educatiei,
ministrul educatlei emile prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba tnfilntarea, organizarea :;;ifunctionarea d) partlciparii la programe/proiecte educationale


bazelor de practica pedagogica, numite in continuare BPP, care lnternatlonale de rnobilitate a elevilor ~i a cadrelor didactice, de
functioneaza cu statut de consortii scolare pentru practica tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte sl programe organizate de
pedagogica sl pentru mentoratul didactic. organisme internationale cu profil educational, 9tiintific sal
Art. 2. - (1) BPP se constiluie in jurul unei unita~i de cultural.
lnvatarnant preuniversitar liceal cu statut de scoala de aplicatie, Art. 3. - (1) Numarul unitaiilor de lnvatamant preuniversitai
cenurnita f?coala de apficatie coordonatoare, care lncheie constituite lntr-o baza de practice pedagogica este minimum 4
acorduri de parteneriat cu aile unitatl de lnvatamant, In scopul si nu mai mare de 6.
orqanizarii ~i desfasurarii activltatilor de practica pedagogica 9i , (2) Structura unui consortiu scolar de tip BPP cu un nurnar de
de mentorat didactic, constituind un consortiu scolar. unitati de lnvatamant egal cu numarul minim prevazut la alm, (1:
(2) 0 unitate de invatamant nu poate fi cuprmsa decal tntr-un include obligatoriu urmatoarele tipuri de unit~W de Tnvaiaman
consortiu scolar de tip BPP. preuniversitar:
(3) BPP functioneaza pe 0 durata cel putln eqala cu durata a) scoala de aplicatie coordonatoare - unitatea de
de implementare 9i de sustenabilitate a proiectului Invatarnant liceal dupa care se va identifica ~i va fi denumita
POCU/904/6/25/0peratiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS BPP;
146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, proiect b) 0 unitate de lnvatarnant care scolarizeaza elevi care
tn care Ministerul Educatiei este beneficiar. provin din medii vulnerabile pe criteriul social/medical (scoals
(4) Lisla unltatilor de lnvatamant cu statut de scoala de
de spital)/de rasa/etnle/econornic/qeoqrafic:
c) 0 unitate de tnvatamant care scolarlzeaza pentru nivelurils
aplicatle coordonatoare pentru BPP este cuprinsa In anexa care
primar ~i gimnazial;
face parte integranta din prezentul ardin.
d) unitate de lnvatarnant de tip vocational.
(5) Scolile de aplicatie coordonatoare pentru BPP, precizate
(3) Pentru constituirea unei BPP care cuprinde un numar de
la alin. (4), sunt unitatl de tnvatarnant preuniversitar prevazute ~i unitati de Invatamant mai mare cecat 4, pe langa tipurile de
in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei ~i cercetaril unitaii de lnvatarnant prevazute la alin. (2), scoala de aplicatls
nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind coordonatoare se poate asocia 9i cu unitati de lnvatamant dir
organizarea ~i functionarea unitatilor de Tnva\amant mediul rural ~i/sau cu unitati care au structuri pentru educa1iE
preuniversitar cu statu! de unitati-pilot, experimentale :;;i de timpurie :;;i/sau cu alte unitati de inva1amant de acela~i tip (unita1
aplicaiie, cu urmatoarele caracteristici: de Tnvatamant liceal teoretic, voca~ional, tehnoJogic), aflate ir
1. au profil pedagogic; acela~i judeVin municipiul Bucure9ti sau in judeie invecinate.
2. au un alt profil decat profilul pedagogic :;;ifac dovada: (4) UnitatiJe de Tnva~amant nominalizate Tn anexa nr. 2 Ie
a) existentei unor cadre didactice cu statut de profesori Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.813/2020, care nL
men tori 9i/sau profesori cu experienta didactica ~i cu actlvitate sunt 9coli de aplicatie coordonatoare, pot intra, cu prioritate, ir
metodica; componenta unui consort1u de tip BPP.
b) eXistentei unei baze materiale adecvate organizarii 91 Art. 4. - (1) Pentru stabilirea componeniei unui consor\il
desfa9urarii stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor 9colar de tip BPP. 9colile de aplicatie coordonatoare vor 8vea ir
de formare iniiiaia 9i continua; vedere asigurarea de contexte practice diverse: ~colarizare PE
c) accesibilitatii 9i versatilitatii instrumenlelor, resurselor 9i niveluri de Tnva!amant diferite, tlpuri de comunitati 9colare
mijloacelor educaiionale; variate (rural-urban, centru-periferie), alternativE
12 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 416/20.IV.2021

educationale recunoscute de Ministerul Educatiei si diverse b) sa faciliteze colaborarea Tntre unitati1e de Tnva~amant din
modalitaii de organizare a procesului de Tnvatamant (TrlVatamant structura consortiului scolar pentru realizarea activitatilor
simultan, scolarizarea tn grupe/clase tn spitale, Tnvatamant practice pedagog ice !?ide mentorat didactic;
particular acreditat). c) sa. construiasca si sa dezvolte 0 comunitate de lnvatare la
(2) Fiecare scoala de aplicatie coordonatoare precizata Tn nivelul consortiului scolar;
anexa va identifica unitati de lnvatarnant care respecta crlterille d) sa. asigure suport didactic !?i metodic pentru elevii si
prevazute de prezentul ordin pentru a lnfiinta un consortiu scolar profesorii implicati In procesul de predare-invatare-evaluare:
de tip BPP. e) sa fie centru de resurse educationale ~i didactice pentru
(3) BPP se Infiinteaza prin decizie a inspectoratului scolar pe camponenta practlca, aplicata, a forrnarii cadrelor didactice;
raza caruia functloneaza scoala de aplicatle coordonatoare, la
f) sa faciliteze accesul la informatii/resurse de specialitate
propunerea conducerii scolii de aplicatie coordonatoare, emisa
pentru cadre didactice 9i pentru elevi;
pe baza acordurilor consilii lor de adrnlnistratie ale unltatilor de
g) sa Tncurajeze participarea cadrelor didactice la
Tnvatamant preuniversitar componente.
(4) Decizia inspectoratului scolar de lnflintare a BPP se conferinte/proiecte, retele internationale de formare
transmite la Directia formare continua din cadrul Ministerului profesionala;
Educatiei, Tntermen de maximum 30 de zile de la data lntraril ln h) sa organizeze ateliere, activitati de informare/diseminare,
viqoare a prezentului ordln, webinare In scopul forrnarlt profesionale de tip mentoral a
Art. 5. - (1) Condltiile de organizare 9i desfasurare a cadrelor didactice, la nivelul unltatilor de tnvatamant din
practicii pedagogice pentru studenti 9i a activitatlior de mentorat consortiul scolar:
didactic sunt precizate Tn contractu I incheiat lntre institutllle de i) sa dezvolte colaborarea CLi institutiile de tnvatarnant
lnvatarnant superior ~i scoala coordonatoare a BPP - la nivel superior cu care sunt incheiate contracte pentru stagii practice
de consortiu scolar, Contractul va ave a avizul inspectoratului pedagog ice si/sau activitate de mentorat didactic;
scolar [udetean/al municipiului Bucuresti, j) sa Incheie parteneriate educatlonale cu diverse tipuri de
(2) Coordonatorul BPP este directorul/directorul adjunct al institutli: universltatl, institutii culturale, institute de cercetare,
unita.tii de Tnvaiamant coordonatoare. structuri ale autoritatl! locale/regionale, orqanlzatli
(3) Profesorul mentor coordonator din cadrul BPP este un nonguvernamentale, In scopul asigurarii unei educatli de calitate
profesor Tncadrat la scoala de aplicatie coordonatoare, care elevilor 9i al formarii ~i dezvoltarf profesionale in cariera
preda discipline pedagogice sau care are experlenta metodica didactica.
relevanta/de mentorat didactic Tn specialitatea uneia dintre Art. 7. - Pentru organizarea si desfasurarea activltatilor
disciplinele la care se orqanlzeaza ~i se etectueaza stagii specifice domeniului mentoratului didactic, pentru elaborarea 9i
practice pedaqoqlce/actlvitati pedagogice.
aplicarea unor proiecte de cercetare in domeniul stlintelor
(4) In cadrul BPP va f selectat un numar adecvat de profesori
educatiei si pentru alte activitati de tip practic-pedagogic,
mentori care sa asigure organizarea !?idesfasurarea actrvttatilor
academic sau stiintific, BPP pot colabora, In temeiul unor
de mentorat didactic.
(5) Components grupului de profesori mentor; din cadrul BPP acorduri de parteneriat, cu asociatii sau fundatii cu activitate In
si repartizarea actlvitatilor metod ice/practice pedagogice se domeniul educational, eu institutii de rnvatamant universitar
stabilesc prin decizii interne ale conducerii unitatilor de nationale si lnternationale, cu institute de cercetare si cu institutii
invatamant caordonatoare, la propunerea conducerii unitatilor din dorneniul cultural, cu alte unitaii de Tnvaiamant.' ,
de Invatarnant componente ale BPP. Art. 8. - Directia formare continua. din cadrul Directiei
Art. 6. - BPP, prln scoala de aplicatie coordonatoare, are generale tnvatamant preuniversitar, inspectoratele scolare ~i
urmatoarele responsabilitatl: unitatile de lnvatamant nominalizate In anexa due la Tndeplinire
a) sa asigure resursele materiale si umane pentru buna prevederile prezentului ordin.
derulare a activitatllor practice pedagogice si de mentorat Art. 9. - Prezentul ordin se publica Tn Monitorul Oficial al
didactic; Rornamei, Partea I.

p. Ministrul educatiel,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucuresti, 12 aprilie 2021.


Nr.3.654.

LlSTA
unitatilor de Invalamant eu statut de scoala de apllcatle coordonatoare pentru baza de practice pedagogic a- BPP

Judetul
Nr.
Unitatea de Tnvaiamant Localitatea
crl.

1. COLEGIUL NATIONAL "HOREA, CLOS;CAS;ICRI$AN" ALBA IULIA


AB 2. COLEGIUL NATIONAL "INOCHENTIE MICU CLAIN" BLAJ
3. COLEGIUL NATIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD
4. COLEGIUL NATIONAL "PREPARANDIA - DIMITRIE TICHINDEAL" ARAD
AR 5. LlCEUL TEORETIC "ADAM MOLLER GUTENBRUNN" ARAD
6. COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 416/20.IV.2021 13

Nr.
Jude\ul Unitatea de inva\amant localitatea
crt.

7. COLEGIUl NATIONAL PEDAGOGIC "CAROL I" CAMPULUNG MUSCEL


8. COLEGIUL NATIONAL "VLAICU VODA" CURTEA DE ARGE$
AG
9. COLEGIUL TEHNIC "ARMAND cALINESCU" PITE$TI
10. COLEGIUL NATIONAL "ZINCA GOLESCU" PITE$TI
11. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,$TEFAN CEL MARE" BACAu
BC
12. COLEGIUL SPORTIV "NADIA COMANECI" ONE$TI
13. COLEGIUL NATIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA
BH 14. LlCEUL VOCATIONAL PEDAGOGIC "NICOLAE BOLCA$" BEIU$
15. COlEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA
16. COLEGIUL NATIONAL "GEORGE CO$BUC" NAsAuD
BN
17. COLEGIUL NATIONAL "L1VIUREBREANU" BISTRITA
18. L1CEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTO$ANI
BT
19. COLEGIUL NATIONAL "A. T. LAURIAN" BOTO$ANI
20. LlCEUL "ANDREI MURE$ANU" BRA$OV
BV 21. COLEGIUL NATIONAL "ANDREI $AGUNA" BRA$OV
22. COLEGIUL NATIONAL "JOHANNES HONTERUS" BRA$OV
BR 23. LlCEUL PEDAGOGIC "D. P. PERPESSICIUS" BRAILA
24. COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" BUCURE$TI
25. COLEGIUL GERMAN "GOETHE" BUCURE$TI
26. lICEUL TEORETIC "DANTE ALiGHIERI" BUCURE$TI
27. COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" BUCURE$TI
28. LlCEUL TEORETIC "ADY ENDRE" BUCURE$TI
29. COLEGIUL NATIONAL ,,$COALA CENTRALA" BUCURE$TI
30. COLEGIUL NATIONAL ,JULIA HA$DEU" BUCURE$TI
31. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATiCA "TUDOR VIANU" BUCURE$TI
32. L1CEULTEORETIC BILlNGV "MIGUEL DE CERVANTES" BUCURE$TI
33. COLEGIUL NATIONAL BILlNGV "GEORGE CO$BUC" BUCURE$TI
B
34. COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU" BUCURE$TI
35. COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" BUCURE$TI
36. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX BUCURE$TI
37. COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SFANTUL lOS IF" BUCURE$TI
38. COLEGIUL NATIONAL "sFANTUL SAVA" BUCURE$TI
39. COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE $INCAI" BUCURE$TI
40. LlCEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA" BUCURE$TI
41. COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA $1 LUCRARI PUBLICE "lOAN N. SOCOLESCU" BUCURE$TI
42. LlCEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELiSABETA" BUCURE$TI
43. COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" BUCURE$TI
BZ 44. LlCEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" BuzAu
CL 45. LlCEUL PEDAGOGIC ,,$TEFAN BANULESCU" CALARA$I
46. COLEGIUL NATIONAL
, PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR" CLUJ-NAPOCA
47. COLEGIUL NATIONAL "GEORGE BARITIU" CLUJ-NAPOCA
CJ 48. COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" CLUJ-NAPOCA
49. COLEGIUL NATIONAL "GEORGE CO$BUC" CLUJ-NAPOCA
50. COLEGIUL TEHNIC "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA
CS 51. COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" CARANSEBE$
52. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRATESCU" CONSTANTA
CT 53. COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRAN" CONSTANTA
54. COLEGIUL NATIONAL "MIHAl EMINESCU" CONSTANTA
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 416/20.IV.2021

Nr.
Judetul Unitatea de inva\amant Localitatea
crl.

55. COLEGIUL NATIONAL "MIHAl VITEAZUL" SFANTU GHEORGHE


CV
56. LlCEUL PEDAGOGIC "BOD PETER" TARGU SECUIESC
57. COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN CANTACUZINO" TARGOVI$TE
DB
58. COLEGIUL NATIONAL "IENAcHITA vAcARESCU" TARGOVI$TE
59. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,$TEFAN VELOVAN" CRAIOVA
OJ 60. COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA
61. COLEGIUL NATIONAL "FRAT" BUZE$TI" CRAIOVA
62. COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI
GL
63. COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI
GJ 64. COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HAREr" TARGU JIU
GR 65. LlCEUL TEORETIC "NICOLAE CARTOJAN" GIURGIU
66. LlCEUL "MARIN PREDA" ODORHEIU SECUIESC
HR
67. LlCEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC
HD 68. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA" DEVA
IL 69. LlCEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA
70. COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IA$I
71. COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRUZZI" IA$I
IS 72. COLEGIUL NATIONAL IA$I
73. COLEGIUL NATIONAL "MIHAl EMINESCU" IA$I
74. COLEGIUL TEHNIC "lOAN C. $TEFANESCU" IA$I
75. LlCEUL PEDAGOGIC "TARAS SEVCENKO" SIGHETU MARMATIEI
MM
76. COLEGIUL NATIONAL "MIHAl EMINESCU" BAIAMARE
MH 77. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,$TEFAN ODOBLEJA" DROBETA-TURNU SEVERIN
78. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "MIHAl EMINESCU" TARGU MURE$
MS 79. COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" TARGU MURE$
80. COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" TARGU MURE$
NT 81. COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE ASACH1" PIATRA-NEAMT
OT 82. COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL "NICOLAE TITULESCU" SLATINA
83. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA" PLOIE$TI
PH 84. COLEGIUL NATIONAL "MIHAl VITEAZUL" PLOIE$TI
85. COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIE$TI
86. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ANDREI $AGUNA" SIBIU
SB 87. COLEGIUL NATIONAL "SAMUEL BRUKENTHAL" SIBIU
88. COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU
SJ 89. LlCEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE $INCAI" ZALAu
SM 90. COLEGIUL NATIONAL "lOAN SLAVICJ" SATU MARE
91. COLEGIUL NATIONAL "MIHAl EMINESCU" SUCEAVA
SV
92. COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARE$" SUCEAVA
TR 93. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "MIRCEASCARLAT" ALEXANDRIA
94. COLEGJUL NATIONAL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMI$OARA
TM 95. LlCEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" TIMI$OARA
96. COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" TIMI$OARA
TL 97. LlCEUL TEORETIC "ION CREANGA" TULCEA
VS 98. LlCEUL PEDAGOGIC "lOAN POPESCU" BARlAD
VL 99. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATiCA "MATEI BASARAB" RAMNICU VALCEA
VN 100. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HAREr" FOC$ANI

S-ar putea să vă placă și