Sunteți pe pagina 1din 17

INSTITUŢIA PUBLICĂ

LICEUL TEORETIC
,,ONISIFOR GHIBU”

Plan strategic și de proiect

Anii 2016-2021

Mardare Oxana,
masterandă anului I, grupa 102

1
1. Contextul educațional și legislativ
Codul Educaţiei al R.Moldova.
Codul de Etică al cadrului didactic
Codul Munci
Ordin nr. 559 din 12 iunie 2015 cu privire la prevenirea și combaterea abandonului și
absenteismului școlar
Ordin nr. 261 din 28 aprilie 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea
automatizată. eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii din învățămîntul general
Ordin nr. 260 din 28 aprilie 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind copmletarea
catalogului școlar
Ordin nr. 581 din 24.06.2015 cu privire la aprobarea Standardelor minime de dotare a școlilor
primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC
Ordin nr.561 din 12 iunie 2015 cu privire la aprobarea curricula pentru orele opționale
Dispoziția nr. 232 din 02 iunie 2015 cu privire la organizarea și desfășurarea procesului
educațional în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal
Ordinul nr. 312 din 11 mai 2015 cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul
primar, gimanzial și liceal pe anul de Studii 2015-2016
Ordinul nr. 261 din 28 aprilie 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la
personalizarea automatizată, eliberarea, evidența, și păstrarea actelor de studii în învățământul
general
Ordinul nr. 230 din 17 aprilie 2015 cu privire la aprobarea graficului de prezentare a rapoartelor
financiare trimestriale și anuale 2015
Ordinul nr.77 din 20 februarie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
și funcționare a consiliului de administrație din instituțiile de învățămînt general
Ordinul nr. 163 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de
învățământ general
Recomandări Metodologice în legatură cu punerea în aplicare, la 23 martie 2015, a dispozițiilor
art.153 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014
Ordinul nr. 1139 din 12 noiembrie 2014 Cu privire la actualizarea datelor din Sistemul de
cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor
Ordinul nr. 1140 din 12 noiembrie 2014  Cu privire la completarea Regulamentului de asigurare
a securității datelor cu caracter personal prelucrate  în Sistemul de  Cartografiere a instituțiilor
de învățământ general și modificarea Ordinului nr.1056 din 10 octombrie 2014
Ordinul nr. 1056 din 10 octombrie 2014   Cu privire la aprobarea Regulamentului de asigurare a
securității datelor cu carater personal prelucrate în Sistemul de  Cartografiere a instituțiilor de
învățământ general
Ordinul nr. 1049 din 10 octombrie 2014 cu privire la punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și
monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și
traficului
Ordinul nr. 1043 din 08 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului
suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului
Ordinul nr.799 din 11 iulie 2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului de admitere in
invatamintul liceal.

2
2. Prezentarea generală/pașaportul instituției
Elemente de identificare a liceului

Denumirea școlii: INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ,,ONISIFOR GHIBU”


Adresa: str.V.Lupu 149, Orhei
Tipul școlii: Liceu, cursuri de zi
Telefon : 023524720
Fax : 023524720
E-mail/ web: lt,onisiforghibu.gmail
Limba de predare: limba română

Repere geografice

Liceul Teoretic ,,O. Ghibu” se află în două clădiri de pe strada Vasile Lupu.
Liceul dispune de o curte confortabilă.În apropierea liceului este un parc şi un lac.

Repere istorice

Liceul a fost fondat în septembrie 1993.


În mai 1996 i se conferă numele pedagogului roman Onisifor Ghibu.
În 2003 instituţia este acreditată de Ministerul Educaţiei.
De la fondare până în iunie 2015 liceul are 1983de absolvenţi.

Informaţie de tip cantitativ


Blocul A
- 9 săli de clasă
- 2 laboratoare de informatică
- un laborator de fizică
- un laborator de chimie
- un laborator de biologie cu echipament multimedia
-un cabinet de geografie
-un cabinet de limbi străine
-un cabinet AeL
- o sală de sport amenajată/dotată cu materiale necesare sporturilor de sală şi sală de forţă
- o bibliotecă
- o cancelarie
- o sală de festivităţi.
Blocul B:
-6 săli de clasă
-o cancelarie

Dotări
- 6 table intrecative cu retroproiectoare
-72 de calculatoare funcţionale
-17 laptopuri
-10 retroproiectoare
-6 televizoare
-9 imprimante alb negru; o imprimantă color
-2 scanere
3
-2 aparate xerox
-5 DVD,4 casetofoane.
-aparatură pentru sonorizare
-3 centre muzicale

Contextul general

Planul strategic și de proiect al Instituţiei Publice Liceul Teoretic ,,O. Ghibu” pe anii 2016-
2021 (in continuare -Proiectul) are drept scop principal elaborarea direcţiilor strategice, a
instrumentelor şi mecanismelor de realizare a politicii educaţionale, reflectate în Codul
Educaţiei şi reprezintă un document de proiectare şi coordonare, care cuprinde acţiuni
manageriale,termenele şi responsabilii de realizarea lor.
Planul este destinat cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor ,tuturor persoanelor care, direct
sau tangenţial, sint implicate în actul educaţional.
Planul arată direcțiile de progres ale instituţiei în următorii cinci ani.
Cuprinzînd o perioada de timp relativ mare, Planul va suporta pe parcurs corectivele de rigoare,
în conformitate cu noile realităţi sociale şi cultural-spirituale.

PSP are la bază contextul actualei descentralizări şi asigurarea calităţii în educaţie.

PSP este un document evolutiv din următoarele considerente:


1. Este rezultatul unui şir de studii realizate în cadrul liceului, inclusiv analiza funcţională,
evaluarea capacităţilor, discuţii cu constituenţii, în special în cadrul Grupului de lucru.
2. Pe perioada implementării sale, impactul va fi evaluat, iar în rezultatul evaluării vor fi
identificate noi elemente ce trebuie luate în considerare şi integrate în Proiect.
3.Sporirea treptată a capacităţilor va condiţiona noi etape în procesul de planificare şi
implementare a Planului.
Punctul de vedere al managerului se axează pe ideea că o instituţie şcolară activează și se
dezvoltă prin parteneriatul funcţional al echipei manageriale,al personalului liceului, al elevilor și
părinților:aceștea fiind comunitatea educațională a instituţiei.
Planul este întocmit în aşa fel ca să permită consultarea comunităţii educaţionale şi
implicarealor în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse.
Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea
culturii organizaționale se foloseşte principiul continuității în politica educaţională a liceului.
Această continuitate este argumentată prin rezultatele academice şi socio-comportamentale ale
elevilor şi prin aşteptările părinţilor şi ale comunităţii locale în cei 23 de ani de funcţionare a
instituţiei.
PSP concentrează toate domeniile funcţionale ale managementului:
curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii comunitare și asigură coerenţa strategiei
pe termen lung.

În elaborarea planului s-a urmărit respectarea următoarelor principii:


 Principiul egalităţii de şanse şi eliminării oricăror forme de discriminare;
 Principiul racordării permanente a instituţiei la realităţile şi schimbările intervenite la
toate nivelurile;
 Principiul educaţiei permanente prin democratizarea reală a managementului;
 Principiul inovării permanente a metodelor şi tehnicilor manageriale.
Punctele de plecare şi de referinţă a Planului sunt prevederile Codului Educaţiei, a actelor
reglatorii elaborate de organelle ierarhic superioare.
4
Eficienţa realizării Planului strategic și de proiect ţine de următoarele aspecte:
a.mediul socio-economic şi financiar;
b.politica educaţională elaborată de instanţele superioare;
c.condiţiile în care se desfăşoară activitatea educaţională a liceului;

Planul îşi propune să se axeze pe:

Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaţionale care ar permite pregătirea


coerentă a elevilor;
 Elaborarea unei oferte diversificate de studiere a limbilor străine ca discipline
opţionale pentru pregătirea elevilor de a susţine examenele de competenţă
cu recunoaştere internatională;
Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi
stabilirea (fidelitatea) cadrelor didactice cu rezultate academice deosebite;
Crearea mediului de lucru adecvat cerinţelor unei educaţii de calitate;
Stabilirea de parteneriate și schimburi educaţionale/culturale și derularea de
programe extracurriculare în vederea formării de competenţe adecvate integrării
elevilor pe piaţa muncii;
Profesionalizarea actului managerial;
Informatizarea activităţiiîn desfășurarea procesului educațional și
gestionarea eficientăa acestuia.

Finalităţile generale pronosticate ca urmare a implementării Planului în instituţie:

- va fi creat un sistem educaţional flexibil, deschis capabil să se adapteze oricăror schimbări din
societate;

- vor fi elaborate şi propuse spre aprobare instanţelor superioare programe individuale pe


discipline opţionale conform cerinţelor elevilor şi pieţii muncii;

- va fi creat un centru modern de studiere a 5 limbi străine de circulaţie international:


engleza, franceza, germana, spaniola, italiana.

- va fi elaborat un sistem de ore opţionale care vor dezvolta capacitatea elevilor şi îi vor motiva
să aleagă liceul ca instituţie de învăţămînt;

- vor fi dezvoltate tehnologii educaţionale moderne,se va extinde digitalizarea sălilor de clasă;

- va fi dezvoltat un sistem de dirijare managerială participativ al activităţii educaţionale;

- va fi elaborat un mecanism eficient de motivare a cadrelor didactice în vederea obţinerii de


performanţe;

- vor fi elaborate şi implementate programe de dezvoltare a învăţămîntului informatizat;

-va fi structurat un sistem de formare a profesorilor pentru utilizarea calculatorului în activitatea


didactică;

- va fi optimizată reţeaua de comunicare pe orizontală şi verticală în liceu;

- vor fi implementate noile standarde,conţinuturi şi tehnologii didactice cu caracter formativ,


precum şi un sistem modern de evaluare;

- va fi creat un centru de consultanţă psiho-pedagogică pentru adolescenţi şi părinţi.

5
3. Viziunea instituţiei
Formarea unor tineri adaptați societății actuale, în continuă schimbare,dezvoltarea
aptitudinilor și intereselor acestora prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și
culturale, a toleranței și a diversității în spațiul european.

4. Misiunea instituţiei
Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta personalitatea, de a-şi
exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide
calea valorilor autentice, iar rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi
culturale a liceului în spiritul continuării tradiţiilor liceului teoretic ,,Onisifor Ghibu”.

5. Diagnoza mediului intern și extern


Viziunea managerială cu privire la dezvoltarea instituţiei

Se va pune accentul în continuare pe o educaţie de calitate, bazată pe valorile europene care


să îi ajutepe elevi să devină persoane integre, să promoveze valori umaniste în societate, să fie
factori activi în consolidarea democraţiei.
Se va dezvolta propria strategie prin diagnoză şi feed-back, prin planificarea acţiunilor, prin
implementare şi evaluare în sens constructiv care presupune:
 Sprijinirea iniţiativei;
 Promovarea valorilor;
 Evaluarea resurselor umane, punând accent pe dezvoltare.
Se va urmări crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadreledidactice prin aplicarea
corectă a politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţieiîn vederea facilitării
dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar alsistemului educaţional.
Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea uneibune comunicări şcoală-
comunitate se va oferi un model de progres educaţional,generator de cetăţeni apţi să se integreze
cu succes în viaţa comunităţii.

Principiile şi regulile de comunicare manageriale în instituţie se vor baza pe:

 climat de muncă stimulativ,de încurajare şi susţinere a bunelor practici;


 consultanţă şi audienţe,comunicare permanentă pe orizontală şi verticală în relaţia cu
comunitatea educaţională şi instituţiile partenere;
 respectarea deontologiei profesionale şi a cadrului legislativ;
 formare continuă în baza proiectelor de formare;
 implementarea unui management participativ,bazat pe motivare prin comunicare,
delegare şi considerare;
 încurajarea dezvoltării profesionale, respect vis a vis de opiniile personalului instituţiei.

Respectarea echităţii în educaţie şi a dreptului fundamental al copilului se va realiza ca


urmare a principiilor:

1. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor;


Dezvoltarea unui învățământ incluziv (de asigurare a egalității de șanse în educație și de
sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate);
6
Dezvoltarea durabilă şi asigurarea coeziunii economice şi sociale;
Deschiderea şcolii către societate, parteneriatul şcoală-familie-comunitate;
Educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare;
 Dezvoltarea propriei strategii prin diagnoză şi feed-back, prin planificarea acţiunilor, prin
implementare şi evaluare în sens constructiv;

6. Scopurile strategice
1. Dezvoltarea politicii liceului de imbinare echilibrată, coerentă şi de calitate a tradiţiei cu
inovaţia educaţională.
2. Redimensionarea managementului la nivelul liceului şi la nivelul clasei în perspectiva
descentralizării învăţământului preuniversitar, egalizării şanselor.
3. Dezvoltarea personalului didactic prin pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi
interese de perfecţionare/formare.
4. Asigurarea accesului la calculator şi concomitent la studiul de către fiecare elev a cel puţin
două limbi de circulaţie internaţională.
5. Întărirea climatului de siguranţa fizică şi libertate spirituală pentru elevi, pentru întregul
personal; dezvoltarea democraţiei participative.
6. Dezvolatrea-modernizarea bazei didactico-materiale, pentru fiecare ciclul de învăţare.
7. Formarea întregului personal în domeniul utilizării echipamentului tehnologic modern.
8. Funcţionarea laboratoarelor de informatică şi extinderea utilizării calculatoarelor la toate
disciplinele şcolare.
9. Valorificarea conţinuturilor disciplinelor Curriculum-ului modernizat şi ale opţionalelor,
inclusiv ale activităţilor extracurriculare.
10. Informarea permanentă a personalului cu privire la modificările Curricula. Aplicarea
consecventă a curricula modernizate pentru asigurarea calităţii.
11. Creşterea rolului liceului ca sursă pentru dezvoltarea comunităţii prin proiecte, cu parteneri
locali, naţionali şi externi.
12. Misiunea, viziunea, ţintele şi obiectivele strategice stabilite pentru perioada anilor 2016-2021
vor fi anual actualizate.
13. Centrarea profesorilor pe comportamente specifice rolurilor de organizator şi mediator al
experientelor de învăţare.
14. Creşterea responsabilităţii liceului vis a vis de partenerii educaţionali.

Motivarea obiectivelor strategice

Ţintele stabilite respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale şi locale;


Sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile;
Folosesc mai eficient resursele disponibile ale organizaţiei;
Conduc la creşterea calităţii educaţiei în instituţie;
Conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse ;
Contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului a instituţiei.

Pentru realizarea eficientă a PSP activitatea liceului se va orienta spre:


1.Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială a tinerilor: gîndire
critică, dezvoltarea valorilor adecvate societăţii europene, exprimare corectă în limba română,
cunoaşterea limbilor străine.

2.Formarea capacităţilor de a reflecta asupra lumii,asupra valorilor culturale, a capacităţilor de a


formula judecăţi de valoare,de a manifesta discernămînt, spirit critic în argumentarea propriilor
opţiuni.

7
3.Dezvoltarea capacităţilor de a se integra activ în grupuri socoale precum familia, mediul
studenţesc şi cel profesional.

Pentru realizarea acestor aspecte activitatea se va axa în deosebi pe:

1.Informatizarea activităţii.
2.Monitorizarea şi evaluarea continuă şi obiectivă a rezulatelor.
3.Elaborare de proiecte de dezvoltare şi formare.
4.Schimbarea mentalităţii unor cadre didactice cu privire la rolul acestora în asigurarea calităţii.
5.Diversitatea ofertei de perfecţionare a cadrelor didactice.
6.Identificarea obiectivelor prioritare cu privire la ameliorarea aspectelor negative din activitate.
7.Stabilirea programelor de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în diagnoza mediui intern
8.Oferirea serviciilor de cosultanţă părinţilor cu privire aspectele actuale ale ediucaţiei

Beneficiari
Grupuri de interese care interferează în actul educaţional

 Elevii
 Personalul didactic
 Personalul didactic auxiliar
 Părinţii
 Comunitatea
 Autorităţile locale

Indicatori de realizare

• Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat.


• Raportul de evaluare internă.
• Finalităţi ale parteneriatelor derulate.
• Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea
sarcinilor.
• Modul de cheltuire a bugetului proiectat.
• Fonduri extrabugetare obţinute.
• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă,
diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică.
• Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective.
• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate.
• Documentele de proiectare şi evidenţe.

Monitorizare şi evaluare

Planul va fi monitorizat prin planificările anuale şi evaluări interne.


Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor
conform situaţiei reale.
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza
managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral al liceului.
Principala direcţie în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora se
adresează activitatea instituţiei: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice,
Implementarea prezentului PSP va fi dus la îndeplinire de către personalul liceului, iar decizia de
monitorizare, evaluare va fi garantată de echipa de proiect.

8
Rezultate aşteptate
Direcţia liceului:
 respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare;
 promovarea standardelor de calitate în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor
sistemului de învăţământ;
 utilizarea optimă a resurselor financiare;
 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare;
 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin
obiectivele cadru;
 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor
de formare continuă.
Elevii

 condiţii optime de învăţare;


 respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale;
 asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personal;
 dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea
inserţiei profesionale şi sociale optime;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare;
 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii;
 creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.

Părinţii
 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare;
 servicii de consultanţă psihologică şi educaţională;
 însuşirea de către copii a normelor de conduită social;
 informări curente şi colaborare eficientă cu profesorul diriginte.

Cadrele didactice
 promovarea statutului de cadru didactic în societate;
 informare profesională şi formare continuă;
 parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională;
 mediul de lucru plăcut, bază logistică modern;
 conducere democratică, participare la luarea deciziilor;
 salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate;
 conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative
aşteptate.

Autorităţile locale
 gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
 activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale;
 informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală;
 dezvoltare instituţională;
 implicare în programe şi proiecte de interes comun;
 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specific.

Priorităţi manageriale:
Prioritatea majoră se va concentra pe calitatea actului educaţional din instituţie şi pe formarea
continuă a cadrelor didactice astfel încât elevii să devină într-adevăr beneficiarii eforturilor
umane şi financiare ale instituţiei şi pe încurajarea cadrelor didactice de a se implica în proiecte.

9
A. Priorităţi curriculare:
1.Pregătirea corespunzătoare pentru examenele naţionale (bacalaureat, gimnaziu) prin
monitorizarea permanentă a planurilor de recuperare, asigurând şanse egale tuturor candidaţilor.
Dezvoltarea şi cultivarea la elevi a competitivităţii, creativităţii, deprinderilor practice de lucru.
3.Crearea de noi oportunităţi de învăţare cu mijloace informatice,sisteme multimedia şi reţele de
date.
4.Dezvoltarea de programe personalizate centrate pe cetăţenia democratică şi multiculturalism.
5.Elaborarea de programe şcolare noi pentru disciplinele opţionale.
6.Desfăşurarea orelor de la disciplinele experimentale (fizică, chimie, biologie) în laboratoare cu
echipament adecvat.

B. Priorităţi în activitatea pedagogică şi ştiinţifică:


1.Instituirea Centrului de formare continuă.
2.Participarea tuturor cadrelor didactice la acţiuni de perfecţionare şi formare continuă.
Susţinera cadrelor didactice care se implică în acţiuni de parteneriat, schimb de experienţă şi
proiecte de formare.
4.Dezvoltarea mentoratului în vederea diseminării bunelor practice şi a experienţei profesionale.
5.Participarea la Simpozionul ştiinţific anual al instituţiei pe teme curriculare şi interdisciplinare.

C. Priorităţi în domeniul managementului instituţional:

Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii pornind de la opţiunile şi nevoile elevilor şi ţinând


seama de resursele umane şi materiale din instituţie.
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a curriculum-ului naţional urmărind permanent precizările şi
modificările în domeniu.
Încurajarea şi motivarea angajaţilor printr-o evaluare corespunzătoare a activităţii acestora.
Menţinerea unei atmosfere propice şi a unui climat corespunzător, evitarea conflictelor şi
îmbunătăţirea comunicării.
5.Dezvoltarea parteneriatul social cu sindicatul.
Realizarea unor parteneriate cu familiile elevilor, comunitatea, agenţii economici şi alte unităţi
şcolare.
7.Modernizarea bibliotecii prin achiziţia de carte şi prin bază de date computerizată.
8.Promovarea imaginii instituţiei în mass-media.

D. Priorităţi în domeniul managementului resurselor umane:


Dezvoltarea programului de perfecţionare a întregului personal, urmărind permanent creşterea
calităţii în fiecare domeniu;
Stimularea cadrelor didactice ce obţin rezultate remarcabile în pregătirea elevilor;
3.Valorificarea potenţialului individual al cadrelor didactice prin distribuirea de responsabilităţi,
încurajarea iniţiativei prin echipe de creaţie, participarea la programe competiţionale interactive.
4.Construirea şi consolidarea spiritului de echipă la nivelul instituţiei.

E. Priorităţi în domeniul informaţiei:


Studierea actelor legislative, a metodologiilor ce reglementează activitatea din învăţământ;
Asigurarea comunicării în liceu între conducere, personalul didactic precum şi între catedre;
Îmbunătăţirea comunicării şcoală-comunitate.
4.Instituirea catalogului online pentru părinţi.
5.Completarea, îmbunătăţirea permanentă a site-ului liceului.

F. Priorităţi în domeniul modernizării infrastructurii:

Atragerea de fonduri extrabugetare din sponsorizări, donaţii, închirieri.


Dotarea şi amenajarea cu mobilier corespunzător a laboratoarelor de chimie şi fizică.

10
Întreţinerea şi modernizarea permanentă a bazei materiale.
Completarea echipamentelor moderne necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de
învăţământ şi a activităţilor extracurriculare.
5.Implicarea în proiecte naţionale şi internationale care contribuie la dezvoltarea bazei materiale.

a) Analiza mediului intern:


ANALIZA SWOT

MANAGEMENT

Puncte tari Puncte slabe

-echipă manageială cu studii postuniversitare


în management educational; -Insuficienta implicare în activitatea
-75% din activitatea managerială este bazată pe managerială a unor membri din Consiliul de
principiile competenţei, a valorilor, a calităţii Administraţie;
sarcini cunoscute şi asumate de fiecare
membru al echipei manageriale; -Nu există un sistem managerial coerent de
-cultură organizaţională bazată pe respect şi monitorizare a exersării competenţelor
încredere consens în majoritatea deciziilor; dobândite de cadrele didactice prin cursurile
-idei libere şi confruntări deschise; de formare;
-autoanalize, evaluări periodice;
-concentrarea echipei pe dezvoltarea resurselor -Este insuficientă sintetizarea observaţiilor în
umane Consiliul de administraţie conform vederea realizării propunerilor de modificare
stipulărilor din Codul Educaţiei, cu atribuţii sau de elaborare de politici educaţionale.
concrete pentru fiecare membru şi plan de
muncă;

Oportunităţi Ameninţări

-Dezvoltarea unei echipe managerial care să


eficientizeze comunicarea la nivelul -Capacitatea mică de adaptare la dinamica
organizaţiei, astfel încât rezultatele în urma accelerată a prevederilor Codulului Educaţiei;
aplicării strategiei de dezvoltare instituţională
să fie cele aşteptate; -Autonomia parţială a şcolii datorată
-Existenţa Codului de etică; necorelărilor legislative.
-Generalizarea a instrumentelor de asigurare
a calităţii;
-Sistem eficient de control, îndrumare,
monitorizare şi evaluare a activităţii
personalului didactic;
-Existenţa unei echipe competente de
formatori naţionali şi regionali.

11
Oferta curriculară

Puncte tari Puncte slabe

- învățarea limbilor străine de circulaţie -folosirea insuficientă a echipamentelor


europeană la nivel performant: engleza, moderne existente în instituţie;
franceza, germana, spaniola, italiana; -neimplicarea profesorilor în proiecte de
-rezultate bune la examene– procent mare de finanţare;
promovabilitate; - oferta liceului nu satisface nevoile tuturor
- rezultate bune la olimpiade și concursuri; elevilor;
-inserția absolvenților în învățământul -lipsa unor C.D.S. interdisciplinare (fizică –
superior în proporție de 90%; chimie – biologie; istorie - geografie-arte);
-dotarea şcolii permite orientarea ofertei -insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor
şcolare spre discipline cu nivel de didactice în raport cu solicitările elevilor;
aplicabilitate în domeniul informaticii; -stilurile didactice folosite în predare sunt în
-C.D.S. vine în sprijinul ameliorării mare parte de tip euristic;
absenteismului şcolar şi contribuie la -concentrarea activităţilor pe conţinuturi nu pe
dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru nevoile de formare ale elevilor;
învăţare şi la obţinerea unor performanţe - puţine cadre didactice utilizează toate
şcolare, permite valorificarea abilităţilor funcţiile tablei interactive SMART;
individual. -ponderea prea mare a pregătirii teoretice în
detrimentul celei practice, cu accent pe
cunoştinţe şi mai puţin pe abilităţi.
- insuficienta utilizare a ghidurilor şi altor
materiale complementare de către profesori;
-număr mare de ore/săptămână în
detrimentuldisciplinelor opţionale.
Oportunităţi Ameninţări

-identificarea oportunităţilor de -insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la


formare a cadrelor didactice; cerinţele şi solicitările părinţilor şi a elevilor
- CDŞ oferă posibilitateasatisfacerii poate scădea motivaţia acestora pentruînvăţare;
dorinţei de informare şi cunoaştere în
diferite domenii de activitate; -baza materială existentăşi resursele umane nu
- oferta CDŞ vine în sprijinul permit realizarea tuturor solicitărilor
ameliorării fenomenului de absenteism (opţiunilor) beneficiarilor;
şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei
motivaţii intrinseci pentru învăţare; - necorelarea ofertei educaționale cu cerințele
-CDŞ permite valorificarea pieței muncii.
abilităţilor individuale;
-oferta mare de auxiliare curriculare de pe
piaţă si biblioteca virtuală;
-C.DŞ. oferă posibilitatea satisfacerii
dorinţei de informare şi cunoaştere în
diferite domenii sensibilizate de mijloacele
mass-media (discovery internet).

12
Resursele umane

Puncte tari Puncte slabe

-personal didactic calificat; -colaborare mică între unele cadre


- ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactice;
didactic I şi superior este de 79 %; -slaba motivare a cadrelor didactice
- relaţiile interpersonale (profesor-elev, având învedere salariile mici;
conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori- -număr mare de cadre didactice
profesori) existente favorizează crearea unui netitulare;
climat educaţional deschis, stimulativ; -reducerea interesului elevilor pentru
-există o bună delimitare a responsabilităţilor învăţătură din lipsa unor modele de
cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a valori în societate;
acestora; - insuficienta utilizare a ghidurilor şi altor
-implicarea în actul decizional a unui număr materiale complementare de către
relativ mare de cadre didactice; profesori;
- cultură organizaţională puternică, pozitivă de -concentrarea activităţilor pe conţinuturi
tip sarcină în care membrii sunt capabili să nu pe nevoile de formare ale elevilor;
răspundă la schimbare; - puţine cadre didactice dispun de abilităţi
- implicarea managerilor în responsabilizarea de utilizare a tablei SMART;
cadrelor didactice de a recepta nou; -consiliul reprezentativ al părinţilor este
-preocuparea pentru stimularea profesorilor şi puţin implicat în unele problemele
elevilor cu rezultate deosebite prin organizarea specifice şcolii;
Galei laureaţilor; - comunicarea cu părinţii se face adesea
-instituirea diplomei de exlelenţă,, Patronul numai în situaţiile de criză.
spiritual al liceului „Onisifor Ghibu” pentru
elevi şi părinţi.
Oportunităţi Ameninţări

- reducerea populaţiei şcolare;


- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare -plecarea cadrelor didactice spre alte
organizate, ONG-uri, universităţi; domenii de activitate mai bine remunerate
-posibilităţile financiare de stimulare, motivare a sau peste hotare;
cadrelor didactice; -criza de timp a părinţilor și plecarea lor
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între la muncă în străinătate reduce implicarea
cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu familiei în viaţa şcolară, fapt ce sereflectă
părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile); atît în relaţia profesor-elev cât şi în
- diminuarea fluctuaţiei personalului didactic şi performanţa şcolară a elevilor;
auxiliar; -imposibilitatea motivării personalului
-posibilitatea școlii de a-și selecta cadrele bine pregătit pentru a rămîne în sistemul
didactice. de învățământ;
-interesul şi implicarea scazută a unor
părinţi în cunoaşterea şi rezolvarea
problemelor şcolii;
-nesupravegherea copiilor ai căror
părinţii sunt plecaţi la lucru în străinătate.

13
Resursele materiale şi financiare

Puncte tari Puncte slabe

-starea fizică bună a spaţiilor şcolare şi a -fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
mobilierului: 25 săli de clasă dotate cu stimularea cadrelordidactice şi elevilor;
mobilier ergonomic modern în -sala de sport nu are tot echipamentul necesar
proporţie de 100%; derulării unei lecţii moderne de sport;
- existenţa laboratoarelor funcţionale de - spațiu delimitat pentru anumite cabinete de
fizică, chimie, biologie a cabinetelor de specialitate;
informatică, psihopedagogie și consiliere, a -bugetul insuficient pentru achiziționarea de
sălii AeL, a clasei multimedia; materiale suplimentare;
-dotarea laboratoarelor şi cabinetelor cu -finanţarea per elev nu permite dezvoltarea
tehnică modernă prin derularea de proiecte; instituţiei;
- existenţa conexiunii la internet în toate sălile - lipsa unui spaţiu pentru a o cantină care să
de clasă, în curtea liceului; funcţioneze în sistem;
-dotare bună a bibliotecii avînd un număr -insuficienta preocupare pentru
impunător de literatură metodică, artistică, conştientizarea elevilor spre păstrarea şi
dicţionare, ghiduri; întreţinerea spaţiilor şcolare.
-cabinet medical şcolar;
-sală de forţă dotată;
-trecerea instituţiei la autogestiune de la 04
ianuarie 2016.
Oportunităţi Ameninţări

- atragea de fonduri prin realizarea -degradarea spaţiilor şcolare datorită


unor proiecte în parteneriat cu fondurilor băneşti limitate alocate pentru
comunitatea locală (primărie, părinţi), întreţinerea şcolii;
ONG-uri; -conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea
-îmbunătăţirea infrastructurii. şi întreţinerea spaţiilor;
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
existente;
- fonduri insuficiente pentru dezvoltarea bazei
material.

14
Relaţiile cu comunitatea

Puncte tari Puncte slabe

-colaborarea bună cu reprezentanții - număr redus de acţiuni comune


comunității locale (Consiliul Raional, cu alte licee din cauza situaţiei financiare;
Consiliul părinților, poliție, biserică); - comunicare deficitară cu părinții în unele
-poziție geografică într-o zonă ecologică cazuri şi în anumite situaţii;
(parc, lac); -inițierea unui număr mic de proiecte de
- receptivitate și transparență din parteneriat;
partea echipei manageriale; -puţine parteneriate tematice (istorie locală,
-activități extrașcolare cu implicare în ştiinţe) cu şcoli din ţară şi străinătate;
comunitate; - prea puţine programe de orientară şcolară
-colaborarea cu mijloacele mass-media locale, şi profesională;
în vederea informării opiniei publice -insuficienta pregătire a elevilor pentru viaţă
şi creşterii credibilităţii. şi o societate integrată în structurile europene.

Oportunităţi Ameninţări

-schimburi culturale; -creșterea concurenței din partea altor unități


- profil integral bilingv limba engleză; școlare;
- susținere din partea autorităților; -timpul limitat al părinţilor poate conduce la
-crearea imaginii pozitive a unei instituţii slaba implicare a lor în activităţile şcolii;.
credibile, dinamice şi coerente, prin -instabilitate la nivel social şi economic;
promovarea de bune practice; - creşterea pe an ce trece a numărului elevilor
- editarea de broşuri,ghiduri, îndrumătoare în a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
vederea diseminării bunelor practice în străinătate.
comunitate;
-formarea personalului didactic pentru
întocmirea şi derularea unor programe
europene;
-interesul liceului de a-şi prezenta oferta
educaţională şi al elevilor, de a participa la
concursuri naţionale şi proiecte internationale;
-interesul instituţiei pentru schimbul de
experienţă şi parteneriate cu ONG-uri, alte
structuri eduacţionale.

15
b) Analiza mediului extern:

POLITIC ECONOMIC
 lipsa de continuitate a masurilor de     reducerea activităţii economice a unor
reformă datorată alternanţei partidelor întreprinderi din zona influenţează bugetele
la guvernare; familiilor cu copii;
 părinţii reprezintă un factor important  la nivel local politica bugetară este
în prezentarea realizărilor şcolii şi a favorabilă şcolii, asigurându-se sursele
performanţelor instructiv-educative; financiare strict necesare asigurării în
 cadrele didactice colaborează cu condiţii decente pentru desfăşurarea
școlile din vecinătatea liceului, procesului instructiv-educativ.
prezentând principalele realizări în  scăderea veniturilor familiei generează
activitatea instructiv-educativă şi demotivarea elevilor;
performanţele obţinute de elevi.  scăderea anuală a numărului de copii din
circumscripţia şcolara crează probleme de
încadrare cu personalul didactic.
SOCIAL TEHNOLOGIC
 există programe speciale pentru  blocurile  funcţionale, cu toate dotările şi
combaterea violenței, sărăciei, prin utilităţile necesare desfăşurării procesului
implicarea ONG-urilor; instructiv-educativ;
 slaba implicare a comunității în  acces la Internet;
procesul de educație și sprijinirea  posibilitatea cadrelor didactice de a aplica
unităților de învățământ; tablele interactive în organizarea și
 plecarea părinților peste hotare, desfășurarea lecțiilor.
copiii rămânând în grija bunicilor,
rudelor.
ECOLOGIC
 Zona periferică a orașului Orhei înregistrează indicatori de poluare la nivel scăzut care
nu influențează calitatea aerului, factor ce nu acționează starea generală de sănătate și
confort a locuitorilor, mai ales a copiilor.
 Fiind un liceu teoretic, în şcoala se realizează activităţi instructiv-educative, care nu
afectează mediul.
 Copiii sunt antrenați în amenajarea zonei verzi din curtea liceului, cât și a parcului înfiat
de elevii liceului.

16
Planul general de acțiuni/strategia pentru dezvoltare pentru 2016-2021

Obiective Activități Resurse Indicatori de


Termene, Parteneri Suma estimativă performanță
Responsabilități Suma de finanțare
Scop strategic 1: Dezvoltarea personalului didactic prin pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interese de perfecţionare/formare.

1. Asigurarea 1.Susţinerea cadrelor Anual Cadre didactice Bugetul instituţiei, Cel puţin 30-40 % din
participării la diverse didactice de a se Directorii Profesori de la instituții sponsorizări, resurse de cadrele didactice să se
programe de formare implica în programe de superioare de la scrierea proiectelor implice în programe de
națională și formare naţionale şi învățământ formare.
internațională în internaţionale ONG-uri
contextul dezvoltării
competențelor
profesionale.
2. Diseminarea 2.Instituirea sistemului Permanent Cadre didactice Sponsorizări, resurse de Crearea echipelor de
experienței cadrelor de mentorat în instituţie Directorii la scrierea proiectelor creaţie
didactice de a se
implica în activități de
mentorat.
3. Formarea 3. Încurajarea Permanent Permanent Bugetul proiectelor Creşterea numărului
profesională continuă a dezvoltării profesionale, Directorii Directorii profesorilor cu grade
cadrelor didactice prin iniţiale şi continue a didactice
programe naţionale şi cadrelor didactice.
internaţionale.
4. Promovarea unor 4. Elaborarea Septembrie Cadre didactice din Sponsorizări, resurse de Cadre didactice cu
activități de proiectului „Şcoala Directorul liceu și cadre didactice la scrierea proiectelor capacităţi de expertiză
formare/informare în experienţei avansate”. din raion şi experienţă
interesele cadrelor
didactice.

17

S-ar putea să vă placă și