Sunteți pe pagina 1din 4
CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucuresti Telefon: +(40) 21.3078.731; Fax: +(40) 21.3078.884 Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: in SERVICIUL COMUNICARE, IMAGINE $I RELATII PUBLICE Nr. 186/01.08.2019 Domnului Victor Roncea Jumalist Colaborator EvZ si Evenimentul Istoric Victor.roncea@)gmail.com Stimate domn, Unmare a cererii dumneavoastra inregistrata la Registratura General a Curtii de Conturi sub nr. 136188/15.07.2019, prin care solicitati furnizarea' de informatii/documente referitoare la actiunile de control desfaisurate de Curtea de Conturi a Roméniei incepand cu anul 2000, in cadrul edrora s-au retinut constattiri eu privire la datoriile inregistrate de Editura Humanitas (si toate ramurile sale) fatii de statul romén, va comunicam urmatoarele: in arhiva Curtii de Conturi a Roméniei a fost identificat Procesul verbal de constatare nr. 20141/27.06.2002 privind evidenfa, urmarirea si incasarea veniturilor bugetului de stat, precum si legalitatea acordarii unor inlesniri si facilitati fiscale agentilor economici in perioada 1998 — 2001, incheiat la Ministerul Finanfelor Publice, in care a fost analizata acordarea unei esalonari la plata a obligatiilor fiscale catre Editura Humanitas. in cuprinsul Procesului-verbal de constatare nr. 20141/27 06.20102, la paginile 16 si 17, se regisesc informatii privind inlesnirile la plat aprobate de edtre Ministerul Finantelor Publice pentru SC Humanitas SA, analizate de echipa de control a Curtii de Conturi a Romniei. Pag. 1/2 Avand in vedere obiectul cererii dumneavoastra, in conformitate cu prevederile art.4 alin. (4) din Regulamentul Serviciului Comunicare, Imagine si Relatii Publice aprobat prin Hotarérea Plenului Curtii de Conturi nr. 129/2009, potrivit carora, “in cazul cererilor care vizeazd informarii referitoare la dosarele de control/audit, se vor Surniza sinteze ale dosarelor, sau dupa caz, extrase fotocopiate din dosarul in cauzéi care sd vizeze strict informatia solicitaté “, va transmitem, alaturat, in format electronic (pdf.), extrasul din Procesul verbal de constatare nr.20141/27.06.2002 in cuprinsul cAruia se regasesc informatii cu privire la SC Humanitas SA. in cadrul valorificarii constatarilor retinute in acest act de control, in conformitate cu prevederile art. 37 (alin. 3) din Legea nr. 94/1992, republicati, s-a dispus clasarea Procesului-verbal de constatare nr. 20141/27.06.2002 prin Rezolutia de clasare nr. 31475/56D/2002 din data de 19.08.2003 a Procurorului general financiar din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, in cuprinsul céreia se precizeaza: “Nerespectarea unei circulare emise de ministrul finanjelor nu poate constitui temei pentru antrenarea raspunderii civile delictuale in cazul SC Humanitas SA care a respectat, ulterior, conditiile impuse de esalonare". Cu deosebiti consideratie, Pag.2/2 a) SC HUMANITAS SA, cu inlesnire la plata de 6,8 mid.lei ‘ (3,1 mldJei esalonari si 2,7 mld.lei scutire) aprobata de Ministerul Finantelor in perioada in care era sistata .prelucrarea unor dosare cu aceasta tema pana la o dispozitie contrara” conform circularei Ministrului Finanfelor nr.5775/3.04.2000 (Anexa nr.2Q). In baza O.MF. nr.1283/1.07.1998, SC Humanitas SA cu adresa inregistrat4 cu nr.155190/29.03.2000 la Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 si cu nr.431581/23.06.2000 la Ministerul Finantelor Publice (Anexa nr,21) a solicitat acordarea inlesnirii la plata de obligatii catre bugetul de stat astfel: ~ esalonarea la plata pe o perioada de 5 ani a impozitului pe profit in suméa de 3,1 mid.lei si a impozitului pe salarii de 0,1 mld.lei; ~ scutirea la plat a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe profit, in sun . de 2,7 mld.lei si a majordrilor de intarziere aferente impozitului pe salarii insumand 0,1 mid.lei, Cu adresa nr.9438/19.06.2000, DGFP a municipiului Bucuresti a transmis Directiei de Colectare Venituri documentatia intocmita, cu menfinerea propunerii ficute de Administratia Finanjelor Publice a Sectorului 1 de a se aproba cererea sus-mentionata (Anexa nr.22). Conform adresei nr.431581/7.07.2000, Directia Colectare Venituri din minister a restituit_ DGFP municipiul Bucuresti documentatia 16 intocmit& in vederea solutionarii cererii de inlesnire la plata inaintata de SC Humanitas SA, ,, intrucdt conform circularei Ministrului Sinanjelor nr.5775/03.04.2000 inlesnirile la plata obligatiilor cdtre bugetul de stat ce se acordau in baza O.G-.nr.11/1996 $1 O.M.F nr.1283/1998 au Sost suspendate pénd la noi dispozitii” (Anexa nr.23). In baza Notei nr.431581/12.07.2000, prin care s-a aprobat de dl.Decebal Traian Remeg — ministru Propunerea de acordare a inlesnirii facut de doamna losefina Morogan — secretar de Stat, prin derogare de la prevederile sus-mentionate ale circularei MF. n1.5775/3.04.2000, s-a comunicat SC Humanitas SA aprobarea inlesnirii solicitata de aceasta cu adresa nr.431581/12.07.2000 (Anexele nr.24 si 25). Potrivit datelor prezentate, S.C._Humanitas S.A. a Tespectat pana in prezent conditiile aprobarii sus-mentionate. 3

S-ar putea să vă placă și