Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE


PROFESOR: FIDEL CĂTĂLIN
CLASA : a IX–a S
DATA: 29. 11. 2018
TIPUL LECŢIEI: FORMARE DE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: INTERPRETAREA
SUBIECTUL LECŢIEI : a) TEORETIC: Nuanțe
b) PRACTIC: Cântecul „Oda Bucuriei”, „La oglindă”, „Nu știu bade tu erai”, „Dorulețul”,
„I have a dream”.
I) COMPETENȚE GENERALE: Dezvoltarea (dobândirea) capacităților interpretative.
Competenţe specifice: La sfârșitul clasei a IX-a elevii vor fi capabili:
1.1 interpretarea vocală, individuală sau în grup, a unor cântece la unison sau în aranjamente
armonico-polifonice simple,respectând indicaţiile de interpretare şi gestica dirijorală
Competenţe derivate: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
- interpretează cântece „Oda Bucuriei”, „La oglindă”, „Nu știu bade tu erai”, „Dorulețul” individual,
în grup ținând cont de termenii de nuanțe și alte elemente de limbaj muzical;

III) COMPETENȚE GENERALE: Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical.


Competenţe specifice: La sfârșitul clasei a IX-a elevii vor fi capabili:
3.2 identificarea în lucrările interpretate sau audiate elementele de limbaj muzical
1
Competenţe derivate: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili :
- să identifice elementele de limbaj muzical în lucrările interpretate;
IV) COMPETENȚE GENERALE: Cultivarea sensibilităţii, fanteziei şi a creativităţii muzicale.
Competenţe specifice: La sfârșitul clasei a IX-a elevii vor fi capabili :
4.1 participarea afectivă în cântat
Competenţe derivate: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili :
- să cânte cu sensibilitate cântecele din manual și să intervină cu idei proprii referitor la temă și la linia
melodică.
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, algoritmizarea.
MIJLOACE DIDACTICE : Manualul de Educație Muzicală pentru clasa a IX-a
caietul de muzică, tabla, laptop

SCENARIUL DIDACTIC
SECVENȚE DE STRATEGIE DIDACTICĂ
CONȚINUT METODE ACTIVITATEA ACTIVITATEA FORMĂ DE SECVENȚE MIJLOACE
PROPUNATORULUI ELEVULUI EVALUARE TEMPORALE DIDACTICE
BIBLIOGRAFIE
1. Activități Expunerea a) Asigurarea ordinii. Notarea Elevii se pregătesc pentru Practică 5 minute Manual
introductive: Exercițiul absenților lecție Cântat
Laptop
- moment Dialogul b) Exerciții de respirație și Elevii intonează corect Orală
organizatoric; cultură vocală; exercițiile și imnurile
2
- pregătirea Intonarea imnurilor României României și Uniunii
vocilor pentru și Europei. Europene.
cânt.
2. Verificarea Expunerea Va pune întrebări referitoare la Practică 10 minute Manual
deprinderilor și a Cântul lecțiile „Măsurile muzicale Elevii recunosc măsura
Laptop
cunoștințelor simple și compuse”. muzicală a cântecului.
muzicale Le propun spre interpretare Elevii interpretează
cântecul „Dorulețul”. cântecul.

Reactualizarea Ce înțelegem prin măsură Măsura este o grupare de


Observarea
conținutului muzicală? timpi accentuați și
sistematică a
anterior predat neaccentuați
elevilor
Care sunt măsurile muzicale Măsura muzicală de două
simple? pătrimi, trei pătrimi
Care sunt măsurile muzicale Măsura muzicală de patru
compuse? pătrimi, șase optimi, cinci
optimi.

3
3. Predarea Expunerea Intuirea noului conținut:
Însușirea noilor Dialogul Le interpretez model cântecul Elevii ascultă modelul de Orală 6 minute
Manual
cunoștințe și Audiția „La oglindă” întâi mai încet interpretare.
deprinderi; apoi mai tare. Observarea
Laptop
Cum s-au auzit sunetele din Prima data s-au auzit sistematică a
cântec la prima interpretare și încet și a doua oara mai elevilor
apoi la a doua interpretare tare .
Anunţ titlul „Termeni de
Prezentarea nuanțe” şi competențele
materialului derivate ale lecției. - Elevii notează pe caiete.
stimul - Scriu pe tablă titlul noii lecții.

4. Intensificarea Expunerea - Intensitatea este calitatea Elevii notează în caiete Practică 18 minute Manual
retenţiei sunetului de a se auzi mai tare noile notiuni.
(consolidarea sau mai încet.
cunoştinţelor) - Nuanțele sunt redate prin
termeni ce provin din limba
italiană și se notează prescurtat
la început sau pe parcursul
lucrării muzicale deasupra
portativului.
- Termenii de nuanţe sunt:
termenii de nuanţe ce indica
o intensitate constantă (piano- Laptop
încet, mezzo-piano – potrivit de Observarea
uşor, pianissimo – foarte uşor, sistematică a
forte – tare, puternic, mezzo- elevilor
forte – potrivit de tare,
fortissimo – foarte tare);
Studierea noului Cântul Interpretează cântecul Elevii identifică nuanțele
cântec „Dorulețul” și identifică din cântec si interpretează
nuanțele din el. în colectiv, individual, pe
grupe.

4
5. Obţinerea Dialogul Ce lecție nouă am învățat noi Termenii de nuanțe Orală 6 minute
performanţelor Expunerea astăzi? Manual
Cântul Ce este intensitatea? Calitatea sunetelor Laptop
muzicale de a se auzi mai Practică
încet sau mai tare.
Cum cântam un fragment Încet.
muzical daca întâlnim termenul
de piano?

Dar forte? Tare.


Îi pun să interpreteze cântecul Elevii interpretează
Observarea
„Nu știu bade tu erai” pe grupe. cântecul
sistematică a
elevilor

6. Evaluarea Descoperire Se propune spre interpretare Elevii identifică termenii Practică 3 minute Manual
a cântecul „I have a dream”, în de nuanțe. Laptop
Cântul care copii vor trebuie să
identifice termenii de nuanțe.
7. Aprecieri și Dialogul Profesorul face aprecieri asupra Elevii se autoevaluează. Orală 2 minute
recomandări modului cum s-au manifestat
elevii pe parcursul lecţiei şi
cum şi-au însuşit noile
cunoştinţe şi deprinderi
muzicale.

5
6