Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 14
Pentru: 14
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 95 din 30.10.2019

privind aprobarea trecerii unui imobil (teren) din domeniul public în domeniul privat
al Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2019, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 8069 din 21.10.2019
elaborat de Primarul Comunei Periam, în calitatea sa de iniţiator;
- adresa Agenției Naționale pentru Locuințe având nr.22051/11.10.2019, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.7956/16.10.2019;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
8176/24.10.2019 întocmit de doamna Ponta Gyongy, inspector I principal-urbanism în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei
Periam;
- implementarea proiectului privind „Construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii în
regim de înalțime P+1E+M”, derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.);
- prevederile art. 44 alin.1-2 din Constituția României nr. 1/2003, republicată;
- prevederile Legii nr. 152/1998 privind Agenția Națională pentru Locuințe, republicată (r2), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru
tineri,destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea
consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.108/2016 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri,
destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, aflate în administrarea
1
consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înființarea Agentiei Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora;
- prevederile art.551 pct.1, art.552, art.553 alin.1 și alin.4 și art.555-557 din Legea nr.287/2009
privind Codul Civil, republicată (rl), cu modificările şi completările ulterioare;
- art.354-355 și art. 361 alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- imobilul (teren) în suprafață totală de 1.989 mp situat în intravilanul Comunei Periam, Judeţul
Timiş, reprezintă un teren neîmprejmuit și se află în proprietatea Comunei Periam, domeniu public,
conform extrasului de carte funciară pentru informare având nr.404286 Periam, pct.B. partea II.
Proprietari și Acte: Comuna Periam, Intabulare, drept de proprietate domeniu public, dobândit prin lege,
cota actuală 1/1 parte, conform Actului administrativ nr.73 din 14.10.2009 emis de Consiliul Local
Periam;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b, art.129 alin.4 lit.d, art.129
alin.14, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului (teren) în suprafață totală de 1.989 mp situat în intravilanul
Comunei Periam, Judeţul Timiş, înscris în C.F. nr.404286 având Nr. cadastral404286, aflat în proprietatea
Comunei Periam, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Periam.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraș Cornel,


primarul Comunei Periam, doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al primăriei Comunei
Periam și doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul Compartimentului
Financiar-contabil, impozite şi taxe al primăriei Comunei Periam.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;
- Doamnei Ponta Gyongy, inspector I principal-urbanism în cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
 HĂRDĂLĂU ANIȘOARA SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM
L.S.
________________________  BRONȚ DACIANA
________________________
,

2
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 95/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 30/10/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 01/11/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 31/10/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 01/11/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 01/11/2019

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”