Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC ,,I.C.

BURACU,,, PRIGOR
Clasa a XI-a , Școală profesională Vizat,
An şcolar
Curriculum aplicat: T.C.1 oră pe săptămână/ 1 săptămâna de practică
Profesor: GHERMAN ANA

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
Semestrul I

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. SĂPT OBS


CRT ÎNVĂŢARE ORE
1. ●NOŢIUNI 4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor Prezentarea programei şcolare 1 1
INTRODUCTIVE argumentative în situaţii de Recapitularea unor noţiuni din clasa a IX-a:
- 1 oră comunicare diverse (scrise sau orale)
2. ●POEZIA EPICĂ 1.1 Identificarea particularităţilor şi a Grigore Alexandrescu, Iepurele, ogarul şi copoiul
- 2 ore funcţiilor stilistice ale limbii în - fabula, definiţie, caracteristici; relaţii spaţiale şi temporal; 1
receptarea diferitelor tipuri de texte - naraţiune şi morală; 2-3
1.2.Receptarea adecvată a sensului - alegoria. 1
unui mesaj transmis prin intermediul
textului narativ
3.1.Identificarea structurilor argu-
mentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat
3. ●LIMBĂ ŞI 1.2 Receptarea adecvată a sensurilor Nivelul stilistico-textual de constituire a mesajului în 1 4
COMUNICARE unui mesaj transmis prin diferite tipuri comunicare: limbajul standard; limbajul literar; limbajul
- 2 ore de texte orale sau scrise colocvial/ familiar; limbajul popular/ regional; limbajul arhaic;
1.1 Identificarea particularităţilor şi a Argoul. Jargonul: dezvoltarea de sensuri figurate; abuzul de 1 5
funcţiilor stilistice ale limbii în împrumuturi lexical; jargonul ca sursă a ironiei, respectiv a
receptarea diferitelor tipuri de texte comicului de limbaj.

1
4. ●POEZIA LIRICĂ 1.1 Identificarea particularităţilor şi a Mihai Eminescu, Dorinţa
- 2 ore funcţiilor stilistice ale limbii în - elemente tipice ale decorului eminescian teluric şi cosmic; 1 6
receptarea diferitelor tipuri de texte elemente de compoziţie în textul poetic (temă, motiv, laitmotiv,
1.2.Receptarea adecvată a sensului idee poetică, secvenţă poetică, imagine artistică, elemente de 1 7
unui mesaj transmis prin intermediul opoziţie şi simetrie, titlu, incipit, final);
textului liric - limbaj şi expresivitate în textul poetic.
3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat

5. ●LIMBĂ ŞI 1.1Identificarea particularităţilor şi a Figurile de stil: 1 8


COMUNICARE funcţiilor stilistice ale limbii în - figuri sintactice sau de construcţie;
- 2 ore receptarea diferitelor tipuri de texte - figuri semantice (tropi), figuri de sunet;
1.2.Receptarea adecvată a sensului Analiza. Comentariul: 1 9
unui mesaj transmis prin intermediul - diferenţe între analiza literară şi comentariul literar;
textului liric
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de
comunicare diverse (scrise sau orale)
6. ●STUDIUL 1.1 Identificarea particularităţilor şi a Titu Maiorescu, O cercetare critică asupra poeziei româneşti de
CRITIC funcţiilor stilistice ale limbii în la 1867
- 2 ore receptarea diferitelor tipuri de texte - definirea conceptelor de „critic” şi „critică literară”, „istorie 1 10
1.2.Receptarea adecvată a sensului literară”, „teorie literară”;
unui mesaj transmis prin intermediul - obiectivitate, rigoare, clarviziune, detaşare; 1 11
textului
3.1.Identificarea structurilor argu-
mentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat
7. ●LIMBĂ ŞI 1.1 Identificarea particularităţilor şi a Expresivitatea textului la nivel sintactic:
COMUNICARE funcţiilor stilistice ale limbii în - sursele expresivităţii; 1 12
-1 oră receptarea diferitelor tipuri de texte - elemente de expresivitate;
1.5. Utilizarea în exprimarea proprie,
a normelor ortografice, ortoepice, de
punctuaţie, morfosintactice şi
folosirea adecvată a unităţilor lexico-
2
semantice

8. EVALUARE Recapitulare pentru lucrarea scrisă; 1 13


SEMESTRIALĂ Lucrare scrisă semestrială; 1 14
- 2 ore
9. ●LIMBĂ ŞI 1.1 Identificarea particularităţilor şi a Dialogul. Actualizarea cunoştinţelor:
COMUNICARE funcţiilor stilistice ale limbii în - definiţia dialogului;caracteristicile dialogului; 1 15
-2 ore receptarea diferitelor tipuri de texte - structura dialogului;
1.5. Utilizarea în exprimarea proprie, Dezbaterea:
a normelor ortografice, ortoepice, de - pregătirea dezbaterii;
punctuaţie, morfosintactice şi - construcţia argumentelor pro şi contra;
folosirea adecvată a unităţilor lexico- - desfăşurarea dezbaterii;
semantice, compatibile cu situaţia de - analiza dezbaterii;
comunicare
2.1. Analiza principalelor componente Structuri şi tehnici argumentative în textul literar şi nonliterar 1 16
de structură, de compoziţie şi de
limbaj specifice textului narativ
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de
comunicare diverse (scrise sau orale)

10. RECAPITULARE 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor Sinteze 2 17-18


SEMESTRIALĂ de comunicare orală în monolog şi Evaluare semestrială
- 2 ore dialog
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
redactare
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de
comunicare diverse (scrise sau orale)

3
4