Sunteți pe pagina 1din 4

SUPORT DE CURS

Tema: Structuri patrimoniale de pasiv

Pasivul patrimonial arată modul de finanţare a mijloacelor economice şi gradul de exigibilitate (termenul de decontare)
al surselor de finanţare.
Normele contabile romaneşti prevăd urmatoarele structuri de pasiv:
1. Capital şi rezerve (capitalul propriu)
2. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli;
3. Datorii (capitalul strain);
4. Venituri înregistrate în avans
1. Capitalul şi rezervele
Capitalul propriu reprezintă:
- sursa de finanţare stabilă de care dispune o întreprindere
- este sursa proprie permanentă, alături de creditele pe termen lung;
- se constituie la înfinţarea societăţii comerciale
Structurile capitalului propriu sunt:
 Capitalul social;
 Primele de capital;
 Rezerve din reevaluare;
 Rezervele;
 Rezultatul reportat;
 Rezultatul exerciţiului în curs
Capitalul – reprezintă aportul în natură şi în bani adus de asociaţi la constituirea societăţii comerciale şi se
diferenţiază în:
 capital subscris nevărsat – pe care asociaţii au promis să-l aducă la înfiinţarea societăţii;
 capital subscris vărsat – capitalul depus efectiv de către proprietari la dispoziţia societăţii comerciale;
Capitalul se formează la înfiinţarea societăţii, el se poate majora sau micşora pe parcursul desfaşurării activităţii şi se
lichidează atunci cand societatea se desfiinţează.
Primele de capital – reprezintă plusuri de aport datorate creşterii capitalului prin emisiunea de noi acţiuni, prin
fuziune sau prin aport în natura, ce n-au fost încorporate în masa capitalului social.
Rezerve din reevaluare – reprezentate de diferenţa rezultată în urma reevaluării imobilizarilor corporale în
conformitate cu prevederile legale.
Rezerve – constituite prin autofinanţare, anual , din profitul intreprinderi, în scopul conservării capitalului.
Structura rezervelor este următoarea:
 Rezerve legale – constituite din profitul brut sau din primele de capital si destinate protejarii capitatlului.
 Rezerve statutare - se constituie conform statutului intreprinderilor, anual din profitul net obtinut;
 Alte rezerve – constituite din profitul net, conform hotararii adunarii generale a actionarilor.
Rezultatul reportat – reprezintă rezultatul din exerciţiile financiare anterioare care poate fi: profit nerepartizat
(veniturile sunt mai mari decat cheltuielile) sau pierdere neacoperită (veniturile sunt mai mici decat cheltuielile).
Rezultatul exerciţiului - Profit sau pierdere exercitiului curent şi care poate si profit sau pierdere.

2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


- reprezintă pasivele cu exigibilitate sau valoare incertă;
- sunt datorii ale intreprinderii ce se constituie de regula la sfarsitul exercitiului;
- se constituie pentru elemente ca: amenzi, penalităţi, litigii, despăgubiri, datorii incerte, garanţii acordate clienţilor.

3. Datoriile - reprezintă surse de finanţare externe puse la dispoziţia unităţii patrimoniale de banci, de alte instituţii financiare
de terţi, şi pentru care aceasta trebuie să acorde o contraprestaţie sau un echivalent bănesc.
Clasificarea datoriilor:
Comerciale reprezentate de datoriile unităţii faţă de furnizorii de active circulante – datorii faţă de furnizori ; faţă de furnizorii
de imobilizări şi în legătură cu efectele de comerţ- efectele de plătit ( cambie, filă CEC, bilet la ordin).
Salariale – reprezentate de salariul datorat de unitate personalului încadrat cu contract de munca .
Fiscale - faţă de bugetul statului – reprezentate de taxe si impozite datorate de unitate bugetului de stat; TVA de plata
Sociale - Faţă de bugetul asigurarilor sociale :contributia la asigurari sociale, contributia la asigurarile sociale de sanatate,
contribuţia la fondul de şomaj .
Datorii financiare pentru creditele pe termen scurt , lung .
Diverse- datorii faţă de asociaţi.

4. Venituri inregistrate in avans reprezentate de sumele încasate de unitate în perioada curenta pentru perioade viitoare.
Temă : exerciţiile 8 şi 9 de la pagina 61

TEST
Tema: Structuri patrimoniale de activ
Profesor : Huszar Otilia

1. Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri : 2 puncte


a. Marca indică cheltuielile pe care firma le face pentru obţinerea unui drept de autor.
b. Licenţele reprezintă cheltuielile ocazionate pentru obţinerea unui brevet de invenţie.
c. Cheltuielile în avans se încadrează în categoria activelor circulante.
d. Pungile pentru ambalarea painii se încadrează în categoria materialelor consumabile.
e. Animalele adulte se încadrează în categoria activelor circulante.
2. Materiile prime: 1 punct
a. ajută la fabricarea produselor fără a se regăsi de regulă în acestea;
b. au rolul de a proteja mărfurile sau produsele pe timpul transportului;
c. sunt bunuri ce nu au trecut prin toate procesului tehnologic;
d. participă direct la fabricarea produselor, regăsindu-se integral sau parţial.
3. Concesiunile reprezintă: 1 punct
a. cheltuielile efectuate pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului de activitate a unui agent economic;
b. cheltuielile efectuate pentru obţinerea dreptului de exploatare a unor bunuri;
c. cheltuielile ocazionate de înfiinţarea întreprinderii;
d. cheltuielile ocazionate de realizarea unei invenţii sau comercializarea ei.
4. Asociaţi elementele din coloana A cu elementele din coloana B: 5 puncte
A B
1. imobilizări necorporale a. casa în devize
2. creanţele fiscale b. sume rezervate în contul la bancă pentru
3. creanţe comerciale achitarea datoriilor faţă de furnizori
4. imobilizări corporale c. sume plătite înainte de cumpărarea unei
5. stocuri imobilizări necorporale
6. imobilizări financiare d. titluri de valoare deţinute pe termen scurt
7. investiţiile pe termen scurt e. terenuri, construcţii, utilaje, mobilier
8. disponibilităţile din casă şi f. acţiuni deţinute pe termen lung
bancă g. efecte comerciale de primit
9. acreditivul h. programe informatice
10. avansurile pentru i. materiale de natura obiectelor de inventar.
imobilizări necorporale j. valori de încasat de la bugetul de stat

5. Calculaţi mărimea activelor imobilizate la o întreprindere care deţine următoarele elemente


de patrimoniu: fond comercial 21900 lei; materiale auxiliare 560 lei; capital social 100000 lei; aparate şi
instalaţii 345000 lei, furnizori 23500 lei; clienţi 14000 lei, bilete la ordin 90800 lei, programe informatice
2100 lei, acţiuni pe termen lung 6780 lei, terenuri 47000 lei, taxe de înscriere şi înmatriculare 300 lei.
1 punct
a. 651 940 lei
b. 423 080 lei
c. 469 060 lei
d. 445 000 lei
Fişă de feed back

Tema : Structuri patrimoniale de pasiv


Profesor Huszar Otilia

1. Asociaţi elementele din coloana A cu elementele din coloana B: 2 puncte

A B
1. prime de capital a. valori de plătit ce provin din
cumpărarea activelor circulante
2. datorii comerciale b. profitul sau pierderea
exerciţiului anterior
3. rezultatul reportat c. datorii a căror valoare şi a
căror exigibilitate este incertă
4. provizioane pentru riscuri şi d. sume plătite în perioada
cheltuieli actuală dar care se referă la
perioada următoare
5. venituri înregistrate în avans e. plusuri de aport ce n-au fost
încorporate în masa capitalului
social

2. Precizaţi care dintre elementele patrimoniale sunt de activ notandu-le cu A, iar pe cele de pasiv cu F. 8 puncte
a. Rezervele pentru acţiuni proprii
b. Veniturile înregistrate în avans
c. Brevetele, licenţele, mărcile
d. Mărfurile
e. Instalaţiile tehnice
f. Rezervele din reevaluare
g. Investiţiile financiare pe termen scurt
h. Rezervele legale
i.

Fişă de feed back

Tema : Structuri patrimoniale de pasiv


Profesor Huszar Otilia

3. Asociaţi elementele din coloana A cu elementele din coloana B: 5 x 0,4=2 puncte

A B
1. prime de capital a. valori de plătit ce provin din
cumpărarea activelor circulante
2. datorii comerciale b. profitul sau pierderea
exerciţiului anterior
3. rezultatul reportat c. datorii a căror valoare şi a
căror exigibilitate este incertă
4. provizioane pentru riscuri şi d. sume plătite în perioada
cheltuieli actuală dar care se referă la
perioada următoare
5. venituri înregistrate în avans e. plusuri de aport ce n-au fost
încorporate în masa capitalului
social

4. Precizaţi care dintre elementele patrimoniale sunt de activ notandu-le cu A, iar pe cele de pasiv cu F. 8 x 1 =8 p
j. Rezervele pentru acţiuni proprii
k. Veniturile înregistrate în avans
l. Brevetele, licenţele, mărcile
m. Mărfurile
n. Instalaţiile tehnice
o. Rezervele din reevaluare
p. Investiţiile financiare pe termen scurt
q. Rezervele legale