Sunteți pe pagina 1din 101

PROIECTAREA UNITĂTII TEMATICE: Din nou la școală (Actualizarea și completarea cunoștințelor din clasa pregătitoare)

PERIOADA: 9.09.2019–20.09.2019

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R. CLR: 1.1; Festivitatea de deschidere a noului an şcolar. Prima zi de școală explicaţia, exerciţiul Observarea
9.09 1.3; 1.4; 2.1. Să ne cunoaştem!- prezentarea noului coleg de clasă. -frontal, sistematică
DP: 1.1; 2.2. (activitate frontală) individual
AVAP: 2.2. Joc: „Să mă prezint!”- exersarea salutului, prezentarea şi Abecedar ;
solicitarea în diferite situaţii: la şcoală, la magazin, la Planşe ;
medic, în parc, în vizită. fişe de lucru ;
Impresii, discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din creioane colorate ;
vacanţă, exprimarea sentimentelor (activitate în perechi,
activitate frontală)
Clasa noastră- prezentarea sălii de clasă.
„O zi din vacanţa mare!”-desen(activitate individuală)
C.L.R. Prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, Iniţierea unui -explicaţia, exerciţiul Observarea
1.1 interviu) a trei aspectE plăcute referitoare propria persoană dialog -frontal, sistematică a
2.,1 - jocuri de continuare a unor fraze, pentruevidenţierea despre individual evaluare orală
2.4 calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de mine pentru comportarea Manual, fişe de lucru,
D.P. că…”, „Mâncarea mea preferată este…”, „Culoarea mea civilizată ; Creioane colorate
2.2. preferată este…”, „Pe tine te aprecie zpentru că…”, „Sunt
mândru de mine atunci când…”
*Jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în
faţa clasei, a rezultatelor activităţii
* Prezentarea trăsăturilor personale elementare în
fişe de lucru
* Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi
a membrilor familiei ;

*Desen: ‚Eu…” “ Cine sunt , cine eşti ? ” ;


“ La şcoală “ ;

*Audiţie muzicală: Mâinile sus, mâinile jos


M.E.M. 1.1; 2.1; Şcoala/ clasa noastră- prezentarea, observarea unor puncte Orientare spaţială şi manual, caiet, fișe de lucru, probă orală
CLR: 1.2; 1.4; de reper esenţiale în orientarea în spaţiul şcolar. (activitate localizare în spaţiu planșe, magneți, figurine,
MM: 2.1. frontală) culori, coli albe -
Prezentarea sălii de clasă- obiectele din sala de clasă; conversația, explicația,
prima aşezare în bănci. demonstrația, exercițiul,
Joc: „Numeşte obiectul şi poziţia lui!”(activitate pe grupe) problematizarea - activitate
Cântec: „Bat din palme...”(activitate frontală) frontală, individuală, în
grup -calculator, imagini
sugerate de textul
cântecelor - conversația,
explicația, demonstrația,
exercițiul
MM: 2.1; 2.2. Intonarea cântecului: „Albinuţa a zburat!” Exersarea acuităţii Casetofon, CD observare
Probă pentru cunoaşterea repertoriului de cântece însuţite auditive prin joc conversaţia, explicaţia, sistematică
CLR: 1.4; 2.1. în clasa pregătitoare/ la grădiniţă (activitate frontală) exerciţiul,
Discuţii pe baza cântecelor intonate. activitate frontală,
Joc de mişcare: „Bucheţelele”(în cerc). individuală,
pe grupe

MARTI C.L.R. 1.1 Formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate după Comunicare orală : - manual, fişe de Observarea
10.09 1.2 imagini. Oferirea unor prezentare, imagini cu sistematică a
2.,1 Despărţirea cuvintelor în silabe. informaţii despre obiecte din clasă, cu obiecte elevilor privind
2.3 Construirea corectă a unor enunţuri după imagini, identitatea proprie ale şcolarului Evaluare orală
2.4 folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă ; şi a membrilor Resurse procedurale:
Simulări ale unor situaţii de comunicare familiei ; conversaţia, explicaţia,
☻ Jocuri : demonstraţia, exersarea,
“ În familie “ ; exerciţiul, jocul didactic
“ La cofetărie “ Forme de organizare a
AVAP colectivului: frontală, în
1.1. Desen: „Eu şi familia mea” echipă, în perechi,
individuală
Creioane colorate
C.L.R. ,,Desteapta-te, manual, imagini , Observarea
*Joc de mişcare: „Ploaia şi vântul” romane!,,de A. Resurse procedurale: sistematică a
Muresanu conversaţia, explicaţia, Evaluare orală
demonstraţia, exersarea,
*Intonarea Imnului exerciţiul, jocul didactic
*Formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate după Forme de organizare a
imagini. colectivului:
Despărţirea cuvintelor în silabe. Lucru frontal, în echipă, în
Construirea corectă a unor enunţuri după imagini, perechi, individual
folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă ;
Simulări ale unor situaţii de comunicare
☻ Jocuri :
“ În familie “ ;
“ La cofetărie “

LB. ENGLEZĂ
AVAP: 1.1; 1.3; Denumirea materialelor de lucru. Recunoşterea Acuarele, pensule, bloc de evaluare orală
2.1; 2.2. Desen: „Şcoala mea”. materialelor de desen, pahar, prosopel, observare
MEM: 5.1. Exerciţii de sortare a desenelor după diferite caracteristici: lucru lipici, foarfecă, hârtie sistematică
culoare, înălţime, formă. creponată, hârtie glasată,
plastilină

MIER- CLR manual, imagini cu obiecte observare


CURI 1.2. 2.1. 2.3.. 3.2. *Identificarea rechizitelor preferate din grupuri de obiecte Rechizitele din clasă, caiete tip I, sistematică
11.09 4.1 şcolarului instrumente de scris, cu evaluare orală
* Identificarea rechizitelor şcolare; obiecte ale şcolarului
* Exerciţii de pronunţie corectă ; conversaţia, explicaţia,
D.P. * Activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza demonstraţia, exersarea,
1.1 forma şi utilitatea rechizitelor ; exerciţiul, jocul didactic
*Orientarea pe pagina caietului/manualului
*Adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris
AV.A.P * Scrierea liniei oblice pe un spaţiu
1.1
* Colorează numai desenele ca- re reprezintă rechizitele ce
pot fi păstrate în penar ;

E.F.
CLR3.2. 4.1 Alcătuirea de propoziţii după imagini. (activitate frontală) Intuirea şi interpre- evaluare orală
Intuirea numărului de cuvinte a propoziţiilor. tarea imaginilor. observare
Stabilirea regulilor clasei. (activitate pe grupe) Propoziţii, cuvinte sistematică
D.P. Joc: „Recunoaşte literele şi scrie corect!”
1.1 Exerciţii de familiarizare cu liniatura caieului tip I:
„Colorează rândul cu galben! Colorează suprarândul cu
roşu! Colorează subrândul cu albastru!”
AV.A.P
1.1
M.E.M. MEM - formarea mulțimilor de obiecte prin încercuire; Grupare de obiecte Creioane colorate Evaluare orală
Colorează figurile geometrice după cerință; şi formare de beţişoare, observare
AVAP: 2.1, 2.2 -observar a intrusului într-o mulțime dată; mulţimi numărătoare,figuri sistematică
Scrierea semnelor grafice (+, =); după criterii date geometrice, obiecte,
Joc didactic: “ Spune unde este ” sau identificate planşe,manual ,caiete
speciale. fişe. conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul,
activitate frontală,
individuală,
pe grupe

JOI C.L.R. 1.1. 1.2. oferirea de răspunsuri pe baza textului  Lectură: jetoane cu imagini observare
12.09 1.3. 1.4. 1.6. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri care „Prima zi de adecvate, stilou, creion sistematică
3.1. 3.2. 5.2. testează înțelegerea textului ; şcoală”- de Vali creioane colorate evaluare orală
D.P. -repovestirea textului pe baza imaginilor Slavu planse de colorat
2.1. - participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, conversaţia, explicaţia,
folosind marionete; demonstraţia, exerciţiul,
-confectionarea marionetelor problematizarea, jocul
-coloreaza ulcica didactic activitate frontala
-activitate individuala
-activitate pe echipe

M.E.M. 2.1. - punerea în corespondență a elementelor unor mulțimi; Aprecierea globală, Creioane colorate observare
-observarea mulțimilor cu un număr egal, mai mic, mai compararea beţişoare, sistematica;
MM: 1.1 mare de elemente; numărului de numărătoare,figuri proba scrisa
-completarea elementelor unor mulțimi; obiecte a două geometrice, obiecte,
Desenarea unor mulțimi respectând codul dat mulţimi prin planşe,manual ,caiete
procedee variate, speciale. fişe. conversaţia,
inclusiv punere în explicaţia,
corespondenţă demonstraţia,
exerciţiul,
activitate frontală,
individuală,
pe grupe

E.F.
MM: 1.1; 2.1. Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântece cunoscute Casetofon, CD, conversaţia, observare
MEM: 1.1. respectând sincronizarea. (activitate frontală) de la clasa explicaţia, sistematica
Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a pregătitoare exerciţiul, proba orală
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui activitate frontală,
etc.) individuală,
Joc cu mişcare: „Bucheţelele” pe grupe

VINERI M.E.M. 4.2 - construire de mulţimi cu un număr de 10 elemente; Numere naturale în obiecte, probă orală
13.09 - gruparea unor obiecte; concentrul 0-10: betisoare, proba scrisă
- exerciţii – joc de numărare cu obiecte; recunoaştere, numaratoare, planşe, observare
- ordonare a cifrelor 0-10 în ordine crescătoare şi formare, citire, manual ,fişe,caiete speciale. sistematică
descrescătoare; scriere (cu cifre). jocul didactic, conversaţia,
- construire a unui şir de numere 0-10; explicaţia ,exerciţiul;
CLR:2.3 - comparare a numerelor 0-10 folosind diferite activitate frontală,
reprezentări; individuală,
- colorare a unui desen în care culorile sunt reprezentate pe grupe
prin cifre;
- scriere a cifrei 10 ( respectând liniatura matematică ) şi
citire a numerelor;
- completarea unui şir de numere naturale;
- identificarea vecinilor unui număr 0-10 ;
- numărare din 1 în 1 şi din 2 în 2 .
- exerciţii – joc de calcul cu sprijin concret: beţişoare,
nuci, castane;
- numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare a
numerelor naturale
„Iedul cu trei capre” – joc de rol

RELIGIE
DP: 1.1; 2.1. Prezentarea a trei aspecte plăcute referitoare la propria Evaluare iniţială- Jucării din sala de clasă, probă orală
AVAP: 2.2. persoană. (activitate frontală) Acesta/ aceasta coli, creioane colorate, observare
Jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea sunt eu! carioci sistematică
calităţilor: „Eu pot să...”, „Îmi place de mine pentru că ...”, Evaluare: observarea
„Sunt mândru de mine atunci când ...” sistematică,
Desen: „Acesta/ aceasta sunt eu!”(activitate individuală) aprecieri individuale

AVAP: 1.1; 1.2; Discutarea regulilor de protecţia muncii (activitate Reguli de protecţia Hârtie glasată,foarfecă, probă orală
2.3. frontală) muncii lipici, coli, carioci, creioane observare
MM: Tot ce ştiu ...- colaj. (activitate individuală) colorate,CD cântec „Un sistematică
Audiţie cântec „Un băiat şi o fetiţă” băiat şi o fetiţă”

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R. Observarea
16.09 1.1. 1.2. 2.1. *Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Propoziţia alcătuită -conversaţia, exerciţiul, sistematică a
2.3. 4.1. din două cuvinte problematizarea, jocul Probă orală
didactic
A.V.A.P. *Recunoaşterea poveştii: titlul, autorul, personajele -frontal, individual
2.2. *Alcătuirea unor enunţuri, cu accent pe pronunţia corectă, -manual, caiete, creioane
clară colorateȘ
*Formularea de propoziţii alcătuite din două cuvinte pe
D.P. baza imaginilor
2.1. *Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând)

*Decorarea punguţei cocoşului


C.L.R. Observarea
1.1. 1.2. 2.1. *Joc de mimă :Recunoaşte personajul” (moşul, baba, Propoziţia alcătuită -conversaţia, exerciţiul, sistematică a
2.3. 4.1. cocoşul, găina) din două cuvinte problematizarea, jocul elevilor
didactic; Aprecieri
A.V.A.P. *Formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte; -frontal, individual verbale
2.2. *Precizarea numărului şi a ordinii cuvintelor în propoziţie -manual, caiete, creioane
*Reprezentarea grafică a propoziţiilor şi cuvintelor colorate
* Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând)

*Identifică/colorează doar păsările domestice


M.E.M. 1.1;1.3; - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea Numere naturale în Jucării din sala de clasă, probă orală
1.6; 3.1; 4.2. elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, concentrul 0-10: jetoane cu cifre, imagini proba scrisă
punerea în corespondenţă; recunoaştere, majore, caiete, stilou, hârtie observare
AVAP: 2.3 2.6 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând formare, citire, creponată, lipici, coli sistematică
semnele <, >, =; scriere (cu cifre), explicaţia, demonstraţia,
- identificarea „vecinilor” unui număr; comparare, exerciţiul, problematizarea,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere ordonare, numere jocul didactic activitate
naturale prin compararea acestora două câte două; pare/impare frontala
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte; -activitate individuala
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a -activitate pe echipe
două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte sau
desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
Desenează multimi de 10 elemente de toamnă!

MM: 1.4; 2.1; Cântarea vocală în Casetofon, CD Observarea


2.2. Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, grup şi individual conversaţia, explicaţia, sistematică
CLR: 1.4; 2.3; respectând sincronizarea. (activitate frontală) „Dacă vesel se exerciţiul, demonstraţia Probă orală
2.4. Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului. (activitate trăieşte” activitate frontală,
DP: 1.1. pe grupuri) individuală,
Marcarea structurii ritmice a cântecului prin percuţie pe grupe
corporală (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă,
bătăi pe genunchi).
Cântec: „Dacă vesel se trăieşte”
Discuţii-Eu sunt vesel atunci când... Mă întristez dacă ...
MARTI C.L.R. 2.1. 2.3. Observarea
17.09 4.1. *Formarea mulţimii: membru de familie – responsabilitate Propoziţia -conversaţia, observaţia sistematică
-discuţii alcăctuită din trei exerciţiul, demonstraţia, Probă orală
cuvinte
*Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev, elev-elev, -frontal, individual
A.V.A.P. întâmplări şi fapte din viaţa preprie de familie -manual, caiete tip I, fişă de
2.2 *Formularea de propoziţii alcătuite din 3 cuvinte, pe baza lucru, creioane colorate
imaginilor
*Scrierea liniei oblice pe două spaţii ( subrând)

*Colorarea membrilor familiei


C.L.R. 1.1. 1.3. Observarea
2.1. 2.3. 4.1. *Ghiceşte personajul- ghicitori despre familie Propoziţia -conversaţia, sistematică
*Formularea de propoziţii alcătuite din 3 cuvinte, pe baza alcăctuită din trei Exerciţiul, jocul didactic, Probă orală
imaginilor cuvinte -frontal, individual
*Delimitarea cuvintelor în enunţuri -manual, caiete tip I, fişă de
*Realizarea schemei propoziţiilor lucru, creioane colorate
*Punerea în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu
M.M. imaginea corspunzătoare
1.4. * Scrierea bastonasului pe unu/două spaţii

*Audiţie muzicală :”Hărnicuţa”- învăţare


LB. ENGLEZĂ
AVAP: 2.1; 2.3. Realizarea unei lucrări, folosind tehnica modelajului. Modelaj- Animale Plastilină, planşetă Observarea
MEM: 1.1. Exersarea mușchilor mici ai mâinii prin operații de domestice/ -conversaţia,explicaţia, sistematică
frământare. (activitate individuală) sălbatice observaţia, demonstraţia Probă orală
Formare de mulțimi după anumite criterii. (activitate pe exerciţiul
grupuri) -frontal, individual
Expunerea lucrărilor realizate. (activitate frontală)

MIER- CLR1.1. 1.3. Cartea- prietena Observarea


CURI 2.1. 2.3. 4.1. Discuţii despre prietenii şcolarului. (activitate fontală) mea manual, jetoane, caiete tip sistematică
18.09 A.V.A.P. Prezentarea cărţii- prietena copiilor (numerotarea Cuvinte formate I, instrumenete de scris Probă orală
2.2 paginilor, direcţii de orientare în pagină). dintr-una, două /trei -conversaţia, explicaţia,
Formularea de enunţuri despre cărţi. (activitate pe grupuri) silabe exerciţiul
Despărţirea cuvintelor în silabe. -activitate frontală,
Identificarea cuvintelor formate din două/trei silabe. individuală,
Scrierea cârligului pe grupe
Personalizarea cârligului
E.F.
CLR1.1. 1.3. Discuţii despre prietenii şcolarului. (activitate fontală) Cartea-volum, manual, jetoane Observarea
2.1. 2.3. 4.1. Prezentarea cărţii- prietena copiilor (numerotarea coperte, foaie, -conversaţia, explicaţia, sistematică
A.V.A.P. paginilor, direcţii de orientare în pagină). pagini, numerotare, exerciţiul Probă orală
2.2 Formularea de enunţuri despre cărţi. (activitate pe grupuri) direcţii de orientare -activitate frontală,
Despărţirea cuvintelor în silabe. în pagină individuală,
Identificarea cuvintelor formate din două/trei silabe. pe grupe

M.E.M. 1.1;1.3; - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea Numere naturale în Jucării din sala de clasă, probă orală
1.6; 3.1; 4.2. elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, concentrul 0-31: jetoane cu cifre, imagini proba scrisă
punerea în corespondenţă; recunoaştere, majore, caiete, stilou, hârtie observare
AVAP: 2.3 2.6 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând formare, citire, creponată, lipici, coli sistematică
semnele <, >, =; scriere (cu cifre), explicaţia, demonstraţia,
- identificarea „vecinilor” unui număr; comparare, exerciţiul, problematizarea,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere ordonare, numere jocul didactic activitate
naturale prin compararea acestora două câte două; pare/impare frontala
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte; -activitate individuala
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a -activitate pe echipe
două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte sau
desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
Desenează multimi de 10 elemente de toamnă!

JOI C.L.R. Test de evaluare iniţială Evaluare scrisă


19.09 M.E.M. 1.1;1.3; - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea Numere naturale în Jucării din sala de clasă, probă orală
1.6; 3.1; 4.2. elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, concentrul 0-31: jetoane cu cifre, imagini proba scrisă
punerea în corespondenţă; recunoaştere, majore, caiete, stilou, hârtie observare
AVAP: 2.3 2.6 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând formare, citire, creponată, lipici, coli sistematică
semnele <, >, =; scriere (cu cifre), explicaţia, demonstraţia,
- identificarea „vecinilor” unui număr; comparare, exerciţiul, problematizarea,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere ordonare, numere jocul didactic activitate
naturale prin compararea acestora două câte două; pare/impare frontala
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte; -activitate individuala
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a -activitate pe echipe
două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte sau
desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
Desenează multimi de 10 elemente de toamnă!

E.F.
MM: 1.4; 2.1; Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântarea vocală în conversaţia, explicaţia, probă orală
2.2. respectând sincronizarea. (activitate frontală) grup şi individual exerciţiul, observare
CLR: 1.4; 2.3; Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului. (activitate „În pădurea cu activitate frontală, sistematică
2.4. pe grupuri) alune” individuală,
Marcarea structurii ritmice a cântecului prin percuţie pe grupe
corporală (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă,
bătăi pe genunchi).
Cântec: „În pădurea cu alune”
VINERI M.E.M. Test de evaluare iniţială
20.09
RELIGIE
DP: 1.1; 2.1; 2.2. Prezentarea trăsăturilor elementare în faţa clasei: „Acesta/ Cine sunt eu? Obiecte din sala de clasă observarea
MM:2.1. aceasta sunt eu!” (activitate frontală) conversaţia, explicaţia, sistematică
Joc: „Recunoaşte-ţi colegul”- în urma descrierii realizate exerciţiul,
de un alt coleg. (activitate pe grupuri) activitate frontală,
Intonarea cântecului: „Un copil politicos” individuală,
pe grupe

AVAP: 1.3; 2.2. Discuţii despre „Prima zi de şcoală”. (activitate frontală) Desen-Prima zi de Imagini din poveşti observarea
CLR: 1.4; 2.3. Realizarea unui desen care să prezinte „Prima zi de şcoală conversaţia, explicaţia, sistematică
şcoală”(activitate individuală) exerciţiul, demonstraţia
Realizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de elevi.
activitate frontală,
individuală,
PROIECTAREA UNITĂTII TEMATICE: 2. Toamna, în lumea plantelor

PERIOADA: 24.09.2018- 12.10.2018

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R1.1;1.2 Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul și litera a imaginile din manual observare
24.09 1.3;1.4;2.1 impresii, aşteptări de tipar caietul auxiliar sistematica
2.2;2.3 -convorbire tematica cu tema:”Toamna”; jetoane cu imagini ale
MM- 1.1 -formularea de propozitii dupa ilustratii,; cuvintelor care contin proba orală
-identificarea cuvintelor dintr-o propozitie; sunetul “a”; metoda aprecieri verbale
-exercitii de despartire a cuvintelor in silabe si de fonetica analitico-sintetica,
identificare a sunetului “a” si a pozitiei acestuia in cadrul conversaţia,
cuvantului; explicaţia,
- exercitii de reprezentare grafica a cuvintelor prin demonstraţia,
segmente de dreapta colorate diferit; exerciţiul,
- “Frunza ruginita si randunica”- joc de rol; joc de rol
-imaginarea unui dialog intre un mar fermecat si un copil; activitate frontală,
-intonarea cantecului,, Acum e toamnă, da! individuală,
pe grupe

Enumerarea unor cuvinte care conţin suntetul în poziţii Sunetul și litera a caietul auxiliar observare
C.L.R1.1;1.2 diferite; de mână planşa cu litera; Planşete, sistematica;
1.3;1.4; 2.1 Asocierea sunetului cu litera de mână; plastilină, caiete, stilou proba
2.2; 2.3 Colorarea obiectelor ce conţin sunetul a; conversaţia, scrisa(teme în
AVAP 2.2 Scrierea elementelor grafice şi a literei a de mână; explicaţia,demonstraţia, clasă, dictări)
Realizarea literei a din plastilină; exerciţiul,joc de rol, autoevaluare
activitate frontală,
individual
beţişoare, observare
M.E.M. *Reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Formarea, citirea si numărătoare sistematica;
1.1 1.3. 3.1. 3.2. numărătorii de poziționare scrierea numerelor obiecte, probă orală
*Scrierea numerelor de la 0 la 100 pe rețeaua caietului de 31-100 planşe, temă de lucru în
matematică manual fişe. observaţia, clasă
*Numărare din 1 în 1, din 2 în 2 în ordine crescătoare și conversaţia,
descrescătoare cu precizarea limitelor exerciţiul, evaluare
*Exerciții practice de selectare din mediul apropiat a unor explicaţia, reciproca
mulțimi formate din mai multe elemente descoperirea inductivă,
*Identificarea vecinilor unui număr demonstraţia probă scrisă
*Selectarea unor numere după un criteriu dat problematizarea,
exerciții de completare a șirului joc didactic
*Realizarea unui calendar personal activitate frontală,
*Realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul individuală şi
omenesc cu principalele organe pe grupe;
*Jocuri matematice
A.V.A.P.
2.2 *Realizarea unei lucrări „Corpul omenesc”
M.M1.2; 2.1 Jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau Cântare în grup și casetofon,C.D. probă
2.2; 3.1; 3.4 un instrument reproducerea în grup a cântecelor însuşite individual. Poziția, cântec,,Toamna” practică
intuitiv, respectând sincronizarea tonul, semnalul de conversaţia, explicaţia,
Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului început, dicția exerciţiul, demonstraţia, autoevaluare
Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale Cântarea vocală jocul didactic evaluare
pentru fiecare cântec crearea spontană a unei linii melodice -Poziția, emisia activitate frontală, reciprocă
simple sau a unor combinaţii ritmice de silabe naturală, dicția individuală,
onomatopeice, însoţite de mişcare -,,Toamna,, de N. pe grupe
Bucliu
MARTI C.L.R. 1.1;1.2 Pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul Sunetul şi litera A planşe şi jetoane cu imagini observare
25.09 1.3;1.4;2.1 a; de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.2;2.3 Corespondenţa sunet /literă. Primele elemente de alfabetar,manuale,
comunicare scrisă ; caiete speciale,culori proba orală
AVAP-1.1 Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt; metoda fonetica analitico- aprecieri verbale
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; sintetica,
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; conversatia
Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui demonstraţia,
cuvânt; explicaţia exercitiul,
Colorează personejele! activitate frontală,
individuală,
pe grupe
C.L.R1.1;1.2 Enumerarea unor cuvinte ce conţin sunetul A; Sunetul şi litera A caietul auxiliar observare
1.3;1.4;2.1 Corespondenţa sunet /literă. de mână planşa cu litera model; sistematica;
2.2;2.3 Primele elemente de comunicare scrisă ; , caiete, stilou proba
MM -3.1 Scrierea elementelor grafice şi a literei A de mână; conversaţia, scrisa(teme în
Cântec „A, a , a, acum e toamnă, da!” explicaţia,demonstraţia, clasă, dictări)
exerciţiul,joc de rol, autoevaluare
activitate frontală,
individual
LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Pictură bloc de desen,acuarele , Observare
1.3; 2.1; 2.2 utilizate; Tehnici simple – pensule,pahar cu apă - sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Amprentare conversaţia, exercitiul, Aprecieri
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (amprentarea explicaţia, demonstraţia, verbale
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; frunzelor, a gumei, munca independentă individuale şi
Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de a palmelor) - activitate frontală, colective
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, Covorul toamnei, individuală Expunerea
MM: 2.1. construcţii, confecţii, foto-video); Imprimeu, lucrarilor
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute;
Intonarea cântecului ,,Bate vântul frunzele”
MIER- CLR1.1;1.2 Pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul Sunetul şi litera m planşe şi jetoane cu imagini observarea
CURI 1.3;1.4;2.1 m; de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică a
26.09 2.2;2.3 Corespondenţa sunet /literă. Primele elemente de alfabetar,manuale, copiilor;
comunicare scrisă ; caiete speciale,culori interevaluare
AVAP-2.3 Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt; metoda fonetica analitico-
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; sintetica,
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; conversatia
Modelarea literei din plastelină. demonstraţia,
explicaţia exercitiul,
activitate frontală,
individuală,
pe grupe
EF
C.L.R1.1;1.2 Pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul Sunetul şi litera m caiete, stilou, creioane observarea
1.3;1.4;2.1 m; de mână colorate sistematică a
2.2;2.3 Corespondenţa sunet /literă.Primele elemente de explicaţia, conversaţia, elevilor
AVAP 2.2 comunicare scrisă ; demonstraţia ; evaluarea
Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt; metoda fonetica analitico- selectivă a
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; sintetica copiilor
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; activitate frontală,
Scrierea elementelor grafice şi a literei m de mână; individuală,
Decorarea hăinuţelor piticului cu litera m;
M.E.M.

JOI C.L.R. 2,3; 3.1; audierea povestii; Lectură Ulcicuţa, jetoane cu imagini observare
27.09 3.2; 4.1; -povestirea pe fragmente scurte; căsuţa-de Luiza adecvate, stilou, creion sistematică
4.3; -repovestire dupa imagini; Vlădescu creioane colorate probe orale
explicarea cuvintelor si expresiilor necunoscute; planse de colorat autoevaluare
AVAP:2.2 -exersarea prin jocuri in contexte diferite , a unor conversaţia, explicaţia, proba practica
MM: 1.3 deprinderi de comportament bazate pe respect fata de sine demonstraţia, exerciţiul,
si de ceilalti ,cinste, sinceritate; problematizarea, jocul
-colorare plansa didactica cu o imagine reprezentativa din didactic activitate frontala
text; -activitate individuala
-activitate pe echipe

*Reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul beţişoare, observare


M.E.M. numărătorii de poziționare Formarea, citirea si numărătoare sistematica;
1.1 1.3. 3.1. 3.2. *Scrierea numerelor de la 0 la 100 pe rețeaua caietului de scrierea numerelor obiecte, probă orală
matematică 31-100 planşe, temă de lucru în
*Numărare din 1 în 1, din 2 în 2 în ordine crescătoare și manual fişe. observaţia, clasă
descrescătoare cu precizarea limitelor conversaţia,
*Exerciții practice de selectare din mediul apropiat a unor exerciţiul, evaluare
mulțimi formate din mai multe elemente explicaţia, reciproca
*Identificarea vecinilor unui număr descoperirea inductivă,
*Selectarea unor numere după un criteriu dat demonstraţia probă scrisă
exerciții de completare a șirului problematizarea,
*Realizarea unui calendar personal joc didactic
*Realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul activitate frontală,
omenesc cu principalele organe individuală şi
*Jocuri matematice pe grupe;

A.V.A.P. *Colorearea părţilor perechi ale corpului uman


2.2
E.F.
M.M: 1.2; 2.1 Jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau Domeniul Cântare Casetofon probă
2.2; 3.1; 3.4 un instrument reproducerea în grup a cântecelor însuşite vocală stick practică
intuitiv, respectând sincronizarea Cântare în grup și conversaţia
Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului individual. Poziția, exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale tonul, semnalul de activitate frontală, evaluare
pentru fiecare cântec crearea spontană a unei linii melodice început, dicția individuală, pe grupe reciprocă
simple sau a unor combinaţii ritmice de silabe Toamna
onomatopeice, însoţite de mişcare
VINERI Observarea
28.09 Compararea si - manual, caiet, fișe de sistematică a
– Exerciții practice de selectare din mediul apropiat a unor ordonarea lucru, planșe, magneți, elevilor privind
mulțimi formate din mai multe elemente numerelor 0-100 figurine, culori, coli albe capacitatea de
M.E.M. – Compararea a două numere naturale mai mici decât 100 calculator, imagini sugerate receptare a
3.1. 3.2. ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere - conversația, explicația, cunoştinţelor
naturale – Estimarea ordinului de mărime a unor grupuri demonstrația, exercițiul, transmise
de obiecte problematizarea
– Completarea de șiruri de numere, obiecte ordonate mai - activitate frontală, Proba practică
mici decât 100 individuală, în grup
D.P. – Eeprezentarea pe desen a zecii
1.2. – Compararea a două numere
– Evidenție– ordonarea numerelor de două cifre
– Identificarea numărului mai mic
– Exerciții de completare a șirului
– Jocuri matematice
-Identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe
– Relaționarea principalelor structuri ale organismului
RELIGIE
D.P. 1.1; 2.1; 2.2. observarea corpului omenesc şi a părţilor componente ale Igiena corpului Auxiliar,creion, Observare
MM:2.1. acestuia. Corpul meu – conversaţia, sistematică
-denumirea elementelor componente ale corpului omenesc; desenarea exercitiul,problematizarea, Aprecieri
-desenarea îmbrăcămintei adecvate fiecărei părţi a conturului corpului; munca independentă individuale şi
corpului; identificarea și - activitate frontală, colective
numirea unor individuală, pe grupe
-desenarea conturului corpului; identificarea și numirea trăsături fizice.
unor trăsături fizice.-identificarea şi numirea elementelor Norme de igienă
de igienă personală)”; --- Importanţa menţinerii igienei personală
corporale
-identificarea şi numirea elementelor de îmbrăcăminte,
grupate pe anotimpuri).
Joc de rol: Curat-murdar!
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Pictură bloc de desen,acuarele , Observare
1.3; 2.1; 2.2 utilizate; Tehnici simple – pensule,pahar cu apă - sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Amprentare conversaţia, exercitiul, Aprecieri
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (amprentarea explicaţia, demonstraţia, verbale
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; frunzelor, a gumei, munca independentă individuale şi
Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de a palmelor) - activitate frontală, colective
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, Covorul toamnei, individuală Expunerea
MM: 2.1. construcţii, confecţii, foto-video); Imprimeu, lucrarilor
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute;
Intonarea cântecului ,,Bate vântul frunzele”

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R. 1.1; 1.2 Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul şi litera M planşe şi jetoane cu imagini observarea
1.10 1.3; 1.4; 2.1 impresii, aşteptări de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică a
alfabetar,manuale, elevilor
2.2;2.3 Pronunţia cuvintelor care încep cu sunetul m şi se scriu cu caiete speciale,culori
MM- 1.1 majusculă metoda fonetica analitico-
Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt sintetica,
Identificarea literelor, silabelor, cuvintelor conversatia
Continuarea unui dialog demonstraţia,
Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de mână cu explicaţia exercitiul,
cea scrisă de tipar activitate frontală,
Cântec>Bate vântul frunzele! individuală,
pe grupe
Scrierea elementelor grafice şi a literei M de mână Sunetul şi litera M caiete, stilou, observare
C.L.R1.1;1.21.3; Realizarea literei M din plastilină de mână planşetă,plastelină sistematica;
1.4; 2.1 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor explicaţia, conversaţia, proba
2.2; 2.3 Formularea şi scrierea unor propoziţii demonstraţia ; scrisa(teme în
AVAP 2.2 Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri metoda fonetica analitico- clasă, dictări)
grafice; sintetica autoevaluare
activitate frontală,
individuală,

.caiet,auxiliar, manual, fişe observarea


*Reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul de lucru, planşe, sistematică
M.E.M. numărătorii de poziționare calculator cu bile, beţişoare, proba orală
1.1. .13. .3.1. *Scrierea numerelor de la 0 la 100 pe rețeaua caietului de bile, probă scrisă
3.2. 4.2. 5.2. matematică b.conversaţia, explicaţia,
*Numărare din 1 în 1, din 2 în 2 în ordine crescătoare și Compararea, demonstraţia, exerciţiul,
descrescătoare cu precizarea limitelor ordonarea jocul muzical,
*Identificarea vecinilor unui număr numerelor 31-100 problematizarea, învăţarea
*Selectarea unor numere după un criteriu dat prin descoperire, munca
exerciții de completare a șirului independentă
– Compararea a două numere naturale mai mici c.activitate frontală,
decât 100 activitate individuală,
– Completarea de șiruri de numere, obiecte ordonate mai activitate în grup
mici decât 100
– Compararea a două numere
– Evidențierea cifrei unităților și a zecilor în cadrul
numerelor
– Ordonarea numerelor de două cifre
– Identificarea numărului mai mic
*Realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul
omenesc cu principalele organe
*Jocuri matematice
M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Timbrul: sunete din conversaţia probe orale
DP: 2.2. Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a mediul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui înconjurător, sunete activitate frontală,
etc.) vocale individuală, pe grupe
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Repertoriul de
respectând sincronizarea. (activitate frontală) cântece: Voinicii
Cântec: ,,Voinicii”
MARTI C.L.R. 1.1; 1.2 convorbire tematică pe marginea ilustraţiei din manual; Sunetul şi litera t de Imagini, fişe observarea
2.10 1.3; 1.4; 2.1 analiza cuvintelor până la nivelul sunetului; tipar explicaţia, conversaţia, sistematică a
-delimitarea prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe observaţia, metoda fonetica elevilor
2.2;2.3 identificarea sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; analitico-sintetica proba orală
ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; manual auxiliare didactice,
-scrierea corectă a literei t mic de mână; ilustraţii
-Joc didactic „Găseşte cât mai multe cuvinte”;
AV/AP 1.3 2.1 -Exerciţii de redare a conţinutului ilustraţiei din manual; strategii mixte
Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de mână cu activitate frontală,
cea scrisă de tipar; individuală, pe grupe
Modelare - jucăria preferată;

C.L.R1.1;1.2 Enumerarea unor cuvinte care coţin sunetul şi litera t; Sunetul şi litera t de Planşete, plastilină, caiete, observare
1.3;1.4; 2.1 Scrierea elementelor grafice şi a literei t de mână; mână stilou sistematică
2.2; 2.3 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor; metoda fonetică, analitico- probe orale
AVAP: 2.2 Formularea şi scrierea unor propoziţii; sintetică; conversaţia, autoevaluare
Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri observaţia dirijată,
grafice; exerciţiul, jocul didactic;
Realizarea literei t din plastilină; planşe didactice, ilustraţii,
fişe de lucru;
activitate individuală;
frontală, pe grupe

LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Colaj CD, imagini/fotografii, coli Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; Decupare după desen sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica contur, lipire. conversaţia, exercitiul, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; Colaj -frunze explicaţia, demonstraţia, Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; munca independentă verbale
Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de - activitate frontală, individuale şi
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, individuală colective
construcţii, confecţii, foto-video); Expunerea
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; lucrarilor

MIER- CLR: 1.1 1.2. convorbire tematică pe marginea ilustraţiei din manual Sunetul şi litera T Imagini, caiete, stilou observarea
CURI 1.3. 1.4. 2.1. 2.3 analiza cuvintelor până la nivelul sunetului; de tipar metoda fonetică, analitico- sistematică a
3.10 2.4. 3.1. 3.3. - delimitarea prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe sintetică; conversaţia, elevilor
4.1. identificarea sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; observaţia dirijată, proba orală
poziţionarea sunetului în cuvânt; exerciţiul, jocul didactic;
- scrierea corectă a literei t mic de mână; planşe didactice, ilustraţii,
AV/AP– 1.3 -Joc didactic „Găseşte cât mai multe cuvinte” fişe de lucru;
-redarea conţinutului ilustraţiei din manual activitate individuală;
Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de mână cu frontală, pe grupe
cea scrisă de tipar
Desen- Tatăl meu
E.F.
C.L.R1.1;1.2 Care cuvânt conţine sunetul t? Sunetul şi litera T Caiete speciale, stilou, temă în clasă
1.3;1.4;2.1 Scrierea elementelor grafice şi a literei T de mână de mână plastilină metoda fonetică, evaluare
2.2;2.3 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor analitico-sintetică; reciprocă
MM -3.1 Formularea şi scrierea unor propoziţii conversaţia, observaţia
AVAP: 2.2 Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri grafice dirijată, exerciţiul, jocul
Realizarea literei T din plastilină didactic;
Cântecul- Trenul muzical planşe didactice, ilustraţii,
fişe de lucru;
activitate individuală;
frontală, pe grupe

M.E.M - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea Numere naturale de .caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
1.1, 1.2 elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, la 31 la 100: de lucru, planşe, sistematică
1.3, 1.4 punerea în corespondenţă; comparare, calculator cu bile, beţişoare, proba orală
3.1 - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere ordonare, numere bile, probă scrisă
naturale prin compararea acestora două câte două; pare/impare de la b.conversaţia, explicaţia,
AVAP: 2.2, 2.3 - identificarea unor numere, situate într-un interval dat 31 la 100. demonstraţia, exerciţiul,
(ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25”); jocul muzical,
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte; problematizarea, învăţarea
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date prin descoperire, munca
limitele intervalului; independentă
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a c.activitate frontală,
două mulţimi; activitate individuală,
- poziţionarea pe axă a unor numere date; activitate în grup

JOI C.L.R. 2,3; 3.1; exersarea prin jocuri in contexte diferite , a unor deprinderi Lectură Ulcicuţa, planşe şi jetoane cu imagini Observarea
4.10 3.2; 4.1; de comportament bazate pe respect fata de sine si de căsuţa-de Luiza adecvate, fişe de lucru, sistematică
ceilalti ,cinste, sinceritate; Vlădescu alfabetar,manuale, Proba orală
-colorare plansa didactica cu o imagine reprezentativa din caiete speciale,culori Proba practică
text; conversatia, jocul de rol
-dramatizare demonstraţia,explicaţia
AVAP -2.3 Desenarea unui personaj preferat; exercitiul, activitate
frontală, individuală,
pe grupe

Numere naturale de caiet,auxiliar, manual, fişe observarea


M.M. *Joc –Imită mai multe animale domestice la 31 la 100: de lucru, planşe, sistematică
2.3. numere pare/impare calculator cu bile, beţişoare, proba orală
de la 31 la 100. bile, probă scrisă
M.E.M. *Reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul b.conversaţia, explicaţia,
1.1 1.3. 3.1. 3.2. numărătorii de poziționare demonstraţia, exerciţiul,
*Scrierea numerelor de la 0 la 100 pe rețeaua caietului de jocul muzical,
matematică problematizarea, învăţarea
*Numărare din 1 în 1, din 2 în 2 în ordine crescătoare și prin descoperire, munca
descrescătoare cu precizarea limitelor independentă
*Exerciții practice de selectare din mediul apropiat a unor c.activitate frontală,
mulțimi formate din mai multe elemente activitate individuală,
*Identificarea vecinilor unui număr activitate în grup
*Selectarea unor numere după un criteriu dat
exerciții de completare a șirului
– Identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir
– Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
naturale
*Realizarea unui calendar personal
*Realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul
omenesc cu principalele organe
*Jocuri matematice
A.V.A.P.
2.2 *Colorearea nr. pare/impare
E.F.
M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Timbrul: sunete din conversaţia probe orale
DP: 2.2. Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a mediul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui înconjurător, sunete activitate frontală,
etc.) vocale individuală, pe grupe
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Repertoriul de
respectând sincronizarea. (activitate frontală) cântece: Voinicii
Cântec: ,,Voinicii”
VINERI
5.10 M.M. *Audiţie :Corpul omenenesc” Rotunjire. Vecini - manual, caiet, fișe de observarea
2.2 Corpul omenesc- lucru, planșe, magneți, sistematică
Reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul organizare figurine, culori, coli albe proba orală
M.E.M. numărătorii de poziționare calculator, imagini sugerate
1.1. .13. .3.1. *Scrierea numerelor de la 0 la 100 pe rețeaua caietului de - conversația, explicația,
3.2. 4.2. 5.2. matematică demonstrația, exercițiul,
*Numărare din 1 în 1, din 2 în 2 în ordine crescătoare și problematizarea
descrescătoare cu precizarea limitelor - activitate frontală,
*Exerciții practice de selectare din mediul apropiat a unor individuală, în grup
mulțimi formate din mai multe elemente
*Identificarea vecinilor unui număr
*Selectarea unor numere după un criteriu dat
exerciții de completare a șirului
– Identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir
– Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
natural
-Rotunjirea la zeci a unui număr dat
– Completarea de șiruri de numere, obiecte ordonate mai
mici decât 100
– Reprezentarea pe desen a zecii
*Realizarea unui calendar personal
*Realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul
omenesc cu principalele organe
*Jocuri matematice
– Recunoașterea organelor și localizarea acestora folosind
imagini din atlase
– Identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe
– Relaționarea principalelor structuri ale organismului

RELIGIE
D.P. 1.2 Identificarea şi numirea obiectelor necesare păstrării Igiena corpului fişe,caiet auxiliar observare
1.1 igienei la şcoală şi acasă culori conversaţia, sistematica;
2.3 AVAP: 1.1; Recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării regulilor explicaţia,
2.1; 2.4 de igienă exerciţiul, proba orală
CLR: 1.1;1.2 Desenarea unor personaje care respectă/nu respectă problematizarea activitate
regulile de igienă frontală, individuală,
Exprimarea opiniilor despre respectarea/încălcarea pe grupe
regulilor de igienă ,,Eu cred că...”

A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Colaj CD, imagini/fotografii, coli Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; Decupare după desen sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica contur, lipire. conversaţia, exercitiul, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; Colaj cu frunze explicaţia, demonstraţia, Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; munca independentă verbale
Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de - activitate frontală, individuale şi
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, individuală colective
construcţii, confecţii, foto-video); Expunerea
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; lucrarilor

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI CLR1.1 -rostirea expresivă a sunetului „i” însoţite de mimică şi Sunetul şi litera i de planşe şi jetoane cu imagini observare
8.10 1.3 gesturi adecvate exprimării unor diferite stări (plăcere, tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.4 supărare); alfabetar, proba orala
2.1 -formularea enunţurilor pe baza ilustraţiilor din manual; manuale, proba scrisa
3.1 -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep caiete speciale,culori
MM: 2.1 cu acelaşi sunet; metoda fonetica analitico-
-analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor rostite după sintetica,
ilustraţii; conversatia
-pronunţarea corectă a sunetelor; delimitarea cuvintelor demonstraţia,explicaţia
dintr-o propoziţie dată; exercitiul,joc de rol
-stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; activitate frontală,
-prezentarea şi intuirea literei; individuală,
-identificarea literei în texte scrise; pe grupe
-asocierea sunetului cu litera de tipar;
-citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor.

C.L.R4.1 exerciţii de analiză şi sinteză fonetică; Sunetul şi litera i de planşe şi jetoane cu imagini observare
4.2 -stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre litera de tipar mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
şi cea de mână; alfabetar,manuale, proba orala
-corectarea şi autocorectarea greşelilor de exprimare; caiete speciale,culori proba scrisa
-adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris; metoda fonetica analitico- (teme în clasă)
MM:2.1 - scrierea literei; sintetica,conversatia autoevaluare
-scrierea cuvintelor şi propoziţiilor. demonstraţia,explicaţia
-scrierea dupa dictare; exercitiul, activitate
Intonarea unui cântec de leagan; frontală, individuală,
pe grupe

M.E.M. 3.1 – realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul Scheletul și organe a) materiale: Observarea
AVAP: 2.2 omenesc cu principalele organe majore ale corpului manualul, caietul elevului, sistematică
– recunoașterea organelor și localizarea acestora folosind – localizare fișe pentru activitatea proba orala
imagini din atlase independentă
– identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe
– relaționarea principalelor structuri ale organismului
M.M1.2; 2.1 Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului Domeniul Elemente Casetofon observare
2.2; 3.1; 3.4 Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale de limbaj muzical stick sistematică
pentru fiecare cântec crearea spontană a unei linii melodice Timbrul: sunete din conversaţia probe orale
simple sau a unor combinaţii ritmice de silabe mediul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
onomatopeice, însoţite de mişcare înconjurător, sunete activitate frontală,
,,Mergi cum îţi spun!” – joc de mişcare cu deplasare tare- vocale individuală, pe grupe
încet, repede-lent Repertoriul de
cântece: Rățoiul

MARTI C.L.R1.2 -discuţii pe baza imaginilor prezentate; Sunetul şi litera I planşe şi jetoane cu imagini observare
9.10 1.3 -separarea unei propoziţii din vorbire; de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematica
2.1 -împărţirea propoziţiei în cuvinte şi separarea cuvântului alfabetar,manuale,
3.1 nou; caiete speciale,culori proba orală
MM: 2.1 -analiza cuvântului: împărţirea cuvântului care conţine metoda fonetica analitico- aprecieri verbale
AVAP: 2.2 sunetul nou în silabe; sintetica,conversatia
-izolarea şi studierea sunetului nou; demonstraţia,explicaţia
- joc-Cutiuţa magică ! exercitiul, activitate
-intuirea imaginii din abecedar; frontală, individuală,
-studierea literei de tipar; pe grupe
-identificarea literei „i” mare de tipar în ziare, reviste, cărţi
de poveşti;
-compunerea unor cuvinte utilizând alfabetarul;
-„citirea” lecţiei din manual;
-intonarea unor colinde;
-transforma litera ,,I’’intr-un personaj;
-prezentarea literei de mână şi a elementelor grafice ale Sunetul şi litera I planşe şi jetoane cu imagini Observarea
C.L.R1.3 acesteia; de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.1 -conturarea literei cu degetul în aer, pe bancă; alfabetar,manuale, Proba orală
3.1 -scrierea literei în întregime: executarea de către elevi a caiete speciale,culori Proba practică
4.1 unei litere; metoda fonetica analitico-
-executarea de către elevi a două – trei rânduri cu noua sintetica,conversatia
literă; demonstraţia,explicaţia
-legarea literei de celelalte litere învăţate; exercitiul, activitate
AVAP:2.2 -scrierea cuvintelor folosind literele învăţate; frontală, individuală,
-ordonarea cuvintelor în propoziţie; pe grupe
-completarea cuvintelor cu silabelepotrivite;
-completarea unor propozitii lacunare cu cuvintele
potrivite;
-despartirea cuvintelor in silabe;
-ordonarea literelor pentru a obtine cuvinte.
-decorează rochita Zânei cu litera I de mână ;
LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Colaj CD, imagini/fotografii, coli Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; Decupare după desen sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica contur, lipire. conversaţia, exercitiul, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; Coşul cu fructe explicaţia, demonstraţia, Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; munca independentă verbale
Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de - activitate frontală, individuale şi
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, individuală colective
construcţii, confecţii, foto-video); Expunerea
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; lucrarilor
Forme pereche
MIER- C.L.R1.1;1.2 Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; Aprofundare/ Caiete speciale, stilou, observarea
CURI 1.3;1.4;2.1 Citirea şi scrierea cuvintelor mono şi plurisilabice; Dezvoltare carte, imagini sistematică a
10.10 2.2;2.3 Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; copiilor;
Comunicare orală- identificarea unei persoane sau a unui interevaluare
AVAP -2.3 obiect;
Cuvinte cu sens asemănător/opus;
Colorarea literelor învăţate dintr-o multitudine de litere;
E.F.
CLR Test de evaluare Evaluare scrisă
MEM1.2, 1.3 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea Recapitulare .caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
3.1 elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, de lucru, planşe, sistematică
punerea în corespondenţă; calculator cu bile, beţişoare, proba orală
AVAP: 1.2, - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere bile, probă scrisă
2.2, 2.3 naturale prin compararea acestora două câte două; b.conversaţia, explicaţia,
- identificarea unor numere, situate într-un interval dat demonstraţia, exerciţiul,
(ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25”); jocul, problematizarea,
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte; învăţarea prin descoperire,
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date munca independentă
limitele intervalului; c.activitate frontală,
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a activitate individuală,
două mulţimi; activitate în grup
Colorează deosebirile dintre imagini!
JOI C.L.R. 2,3; 3.1; exersarea prin jocuri in contexte diferite , a unor deprinderi Lectură Ulcicuţa, planşe şi jetoane cu imagini Observarea
11.10 3.2; 4.1; de comportament bazate pe respect fata de sine si de căsuţa-de Luiza adecvate, fişe de lucru, sistematică
ceilalti ,cinste, sinceritate; Vlădescu alfabetar,manuale, Proba orală
-colorare plansa didactica cu o imagine reprezentativa din caiete speciale,culori Proba practică
text; conversatia, jocul de rol
-dramatizare demonstraţia,explicaţia
AVAP -2.3 Desenarea unui personaj preferat; exercitiul, activitate
frontală, individuală,
pe grupe

M.E.M. Rezolvarea itemilor din fişa de lucru Evaluare. Proba scrisă


M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Timbrul: sunete din conversaţia probe orale
DP: 2.2. Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a mediul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui înconjurător, sunete activitate frontală,
etc.) vocale individuală, pe grupe
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Repertoriul de
respectând sincronizarea. (activitate frontală) cântece: Rățoiul
Cântecele însuşite

VINERI Observarea
12.10 AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Aprofundare/ - manual, caiet, fișe de sistematică a
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Dezvoltare lucru, planșe, magneți, elevilor privind
(activitate frontală) figurine, culori, coli albe capacitatea de
*Completarea calendarului naturii calculator, imagini sugerate receptare a
- conversația, explicația, cunoştinţelor
demonstrația, exercițiul, transmise
M.E.M. *Reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul problematizarea
3.1. 3.2. numărătorii de poziționare - activitate frontală, Proba orală
*Scrierea numerelor de la 0 la 100 pe rețeaua caietului de individuală, în grup
matematică
*Numărare din 1 în 1, din 2 în 2 în ordine crescătoare și
descrescătoare cu precizarea limitelor
*Exerciții practice de selectare din mediul apropiat a unor
mulțimi formate din mai multe elemente
*Identificarea vecinilor unui număr
*Selectarea unor numere după un criteriu dat
exerciții de completare a șirului
– Identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir
– Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
natural
-Rotunjirea la zeci a unui număr dat
– Completarea de șiruri de numere, obiecte ordonate mai
mici decât 100
– Reprezentarea pe desen a zecii
*Realizarea unui calendar personal
*Realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul
omenesc cu principalele organe
*Jocuri matematice
-Identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe
– Relaționarea principalelor structuri ale organismului
RELIGIE
D.P. 1.1; 2.1; 2.2. observarea corpului omenesc şi a părţilor componente ale Igiena corpului Auxiliar,creion, Observare
MM:2.1. acestuia. Corpul meu – conversaţia, sistematică
-denumirea elementelor componente ale corpului omenesc; desenarea exercitiul,problematizarea, Aprecieri
-desenarea îmbrăcămintei adecvate fiecărei părţi a conturului corpului; munca independentă individuale şi
corpului; identificarea și - activitate frontală, colective
-desenarea conturului corpului; identificarea și numirea numirea unor individuală, pe grupe
unor trăsături fizice.-identificarea şi numirea elementelor trăsături fizice.
de igienă personală)”; --- Importanţa menţinerii igienei Norme de igienă
corporale personală
-identificarea şi numirea elementelor de îmbrăcăminte,
grupate pe anotimpuri).
Joc de rol: curat-murdar!
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Colaj CD, imagini/fotografii, coli Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; Decupare după desen sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica contur, lipire. conversaţia, exercitiul, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; Coşul cu fructe şi explicaţia, demonstraţia, Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; legume munca independentă verbale
Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de - activitate frontală, individuale şi
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, individuală colective
construcţii, confecţii, foto-video); Expunerea
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; lucrarilor
PROIECTAREA UNITĂTII TEMATICE: 3. În familie

PERIOADA: 15.10.2018–25.10.2018

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul şi litera e planşe şi jetoane cu imagini observare
15.10 1.1;1.2 impresii, aşteptări de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematica
1.3;1.4;2.1 Pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul alfabetar,manuale metoda
2.2;2.3 e; fonetica analitico-sintetica, proba orală
Corespondenţa sunet /literă. Primele elemente de conversatia aprecieri verbale
AVAP -2.3 comunicare scrisă ; demonstraţia,explicaţia
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; exercitiul,joc de rol
Citirea şi scrierea cuvintelor mono şi plurisilabice; activitate frontală,
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor ; individuală,
Colorarea literelor învăţate dintr-o multitudine de litere; pe grupe

Pronunţia cuvintelor care încep cu sunetul e Sunetul şi litera e planşe şi jetoane cu imagini observare
C.L.R Corespondenţa sunet /literă. Primele elemente de de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.1;1.2 comunicare scrisă ; alfabetar,manuale metoda probe orale
1.3;1.4;2.1 Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt; fonetica analitico-sintetica, probe scrise
2.2;2.3 Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; conversatia (teme în clasă,
Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii; demonstraţia,explicaţia dictări)
Scrierea elementelor grafice şi a literelor i şi I de mână; exercitiul,joc de rol autoevaluare
Scrierea corectă a cuvintelor mono şi plurisilabice ; activitate frontală,
Punerea în corespondenţă a cuvântului scris cu litere de individuală,
tipar cu cel scris cu litere de mână; pe grupe
M.E.M2.1.,3.1. – numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte Adunarea şi .caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
3.2.,4.1. sau desene scăderea în de lucru, planşe, sistematică
5.1. – compunerea și descompunerea numerelor în concentrul concentrul 0-10, , beţişoare, bile, proba orală
0-31 folosind obiecte, desene și numere fără trecere peste b.conversaţia, explicaţia, probă scrisă
MM 2.1 – jocuri de rol ordin demonstraţia, exerciţiul,
– adăugarea de elemente dintr-o mulțime dată jocul didactic,
– evidențierea proprietăților adunării (comutativitatea, problematizarea, învăţarea
asociativitatea, element neutru fără precizarea prin descoperire, munca
terminologiei) independentă
– aflarea unei sume în situații practice c.activitate frontală,
Cântec:Broscuţele activitate individuală,
activitate în grup

M.M1.2; 2.1 Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului Mișcare pe muzică Casetofon Observare
2.2; 3.1; 3.4 Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale – mișcări libere pe stick sistematică
pentru fiecare cântec crearea spontană a unei linii melodice muzică, mișcări conversaţia Proba orală
simple sau a unor combinaţii ritmice de silabe sugerate de textele exerciţiul, demonstraţia
onomatopeice, însoţite de mişcare cântecelor și/sau de activitate frontală,
ritm; jocul individuală, pe grupe
,,Mergi cum îţi spun!” – joc de mişcare cu deplasare tare- perechilor – joc cu
încet, repede-lent personaje care se
mișcă în perechi pe
muzica audiată
MARTI C.L.R. 1.1;1.2 exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinte date ( Sunetul şi litera E planşe şi jetoane cu imagini Observare
16.10 1.3;1.4;2.1 nume de persoane, cu sunetul ,,e ‘’ in pozitie initiala); de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.2;2.3 -asocierea sunetului ,,e’’ cu litera ,, E’’; alfabetar,manuale metoda Proba orală
-identificarea literei ,, E’’ in texte la prima vedere; fonetica analitico-sintetica, autoevaluare
AVAP -2.3 -citirea integrala a cuvintelor; conversatia
-modelarea literei din plastilină; demonstraţia,explicaţia
exercitiul,joc de rol
activitate frontală,
individuală,
pe grupe
C.L.R1.1;1.2 scrierea literei ,, E’’si a unor cuvinte ce o conţin; Sunetul şi litera E planşe şi jetoane cu imagini observare
1.3;1.4;2.1 -copierea, transcrierea şi scrierea după dictare a unor de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.2;2.3 cuvinte; alfabetar,manuale metoda probe orale
AVAP 22 -alcatuirea unor propoziţii pornind de la imagini( oral ) şi fonetica analitico-sintetica, probe scrise
scrierea lor la tablă şin în caiete; conversatia (teme în clasă,
-joc de rol ,, La stomatolog’’ demonstraţia,explicaţia dictări)
-,, Selectarea si colorarea unor imagini reprezentând exercitiul,joc de rol autoevaluare
obiecte de igena personală’’ activitate frontală,
individuală,
pe grupe

LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Confecţii Hârtie colorată Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; şi jucării conversaţia, exercitiul, sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica - îndoire şi pliere explicaţia, demonstraţia, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (Origami) munca independentă Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; Jucării din hârtie – - activitate frontală, verbale
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; Morișca individuală individuale şi
Forme pereche colective
Expunerea
lucrarilor
MIER- C.L.R. 1.1; 1.2 -convorbire tematică pe marginea ilustraţiei din manual Sunetul şi litera n Imagini, fişe observare
CURI 1.3; 1.4; 2.1, analiza cuvintelor până la nivelul sunetului; de tipar observarea sistematică a sistematica;
17.10 2.2;2.3 -delimitarea prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe elevilor proba
AV/AP 1.3 2.1 identificarea sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; explicaţia, conversaţia, scrisa(teme în
-poziţionarea sunetului în cuvânt; observaţia, metoda fonetica clasă)
-Joc didactic „Găseşte cuvântul cu sens asemănător!” analitico-sintetica autoevaluare
- redarea conţinutului ilustraţiei din manual manual auxiliare didactice,
Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de mână cu ilustraţii
cea scrisă de tipar
Colorează literele învăţate! strategii mixte
activitate frontală,
individuală, pe grupe
E.F.
C.L.R Care cuvânt conţine sunetul n? Scrierea elementelor Sunetul şi litera n caiete, stilou, creioane observare
1.1;1.21.3;1.4; grafice şi a literei n de mână de mână colorate, foarfece sistematica;
2.1 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor explicaţia, conversaţia, proba
2.2; 2.3 Formularea şi scrierea unor propoziţii demonstraţia ; scrisa(teme în
AVAP: 2.2 Decuparea literelor colorate şi formarea de silabe metoda fonetica analitico- clasă, dictări)
sintetica autoevaluare
activitate frontală,
individuală,

M.E.M. 2.1.,3.1. - Efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte Adunarea şi .caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
3.2.,4.1. sau prin operaţia inversă; scăderea în de lucru, planşe, sistematică
5.1. - Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea concentrul 0-10, calculator cu bile, beţişoare, proba orală
CLR: 2.1; 2.3 numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care fără trecere peste bile, probă scrisă
DP: 2.2 sugerează operaţia; ordin b.conversaţia, explicaţia,
- Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: 1.2, scheme date; jocul muzical,
2.2, 2.3 - Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o problematizarea, învăţarea
tematică dată/de la numere date, de la imagini; prin descoperire, munca
Desenează animalul preferat! independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup

JOI CLR: -audierea povestii; Turtiţa fermecată- conversaţia, explicaţia, observare


18.10 (lectura) -povestirea pe fragmente scurte; poveste populară demonstraţia, exerciţiul, sistematica;
2,3; 3.1; -repovestire dupa imagini; problematizarea, jocul proba orală
3.2; 4.1; explicarea cuvintelor si expresiilor necunoscute; didactic
4.3; -exersarea prin jocuri in contexte diferite , a unor
deprinderi de comportament bazate pe respect fata de sine
AVLM:2.2 si de ceilalti ,cinste, sinceritate;
MM:1.3 -colorarea unei imagini reprezentative din text;

M.E.M. 2.1.,3.1. Efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte Adunarea şi a.caiet,auxiliar, manual, Observarea
3.2.,4.1. sau prin operaţia inversă; scăderea în fişe de lucru, planşe, sistematică,
5.1. - Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea concentrul 0-10, calculator cu bile, beţişoare, aprecieri
CLR: 2.1; 2.3 numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care fără trecere peste bile, individuale,
DP: 2.2 sugerează operaţia; ordin b.conversaţia, explicaţia, probă orală,
- Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ demonstraţia, exerciţiul, probă scrisă,
AVAP: 1.2, scheme date; jocul muzical, autoevaluare
2.2, 2.3 - Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o problematizarea, învăţarea
tematică dată/de la numere date, de la imagini; prin descoperire, munca
Colorează drumul către surpriză! independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup

E.F.
M.M1.2; 2.1 Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului Mișcare pe muzică Casetofon Observarea
2.2; 3.1; 3.4 Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale – mișcări libere pe stick sistematică,
pentru fiecare cântec crearea spontană a unei linii melodice muzică, mișcări conversaţia aprecieri
simple sau a unor combinaţii ritmice de silabe sugerate de textele exerciţiul, demonstraţia individuale,
onomatopeice, însoţite de mişcare cântecelor și/sau de activitate frontală, probă orală
ritm; jocul individuală, pe grupe
,,Mergi cum îţi spun!” – joc de mişcare cu deplasare tare- perechilor – joc cu
încet, repede-lent personaje care se
mișcă în perechi pe
muzica audiată
VINERI MEM identificarea semnificației datelor unei probleme Adunarea şi .caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
19.10 . – identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice scăderea în de lucru, planşe, sistematică
5.2. (a dat, a primit, s-a spart) concentrul 0-10, calculator cu bile, beţişoare, proba orală
CLR: 2.1; 2.3 – rezolvarea unor probleme după imagini date fără trecere peste bile, probă scrisă
DP: 2.2 – rezolvarea unor situații problematice reale ordin b.conversaţia, explicaţia,
– organizarea datelor unei probleme în tabel demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: 1.2, Desenează mascota clasei! problematizarea, învăţarea
2.2, 2.3 prin descoperire, munca
independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup
RELIGIE
D.P. 1.2 Identificarea şi numirea obiectelor necesare păstrării fişe,caiet auxiliar observarea
1.1 igienei la şcoală şi acasă Norme de igiena la culori conversaţia, sistematică
2.3 AVAP: 1.1; Recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării regulilor scoala si acasa explicaţia,
2.1; 2.4 de igienă Igiena locuintei, a exerciţiul, proba orală
CLR: 1.1;1.2 Desenarea unor personaje care respectă/nu respectă salii de clasă problematizarea activitate
regulile de igienă frontală, individuală,
Exprimarea opiniilor despre respectarea/încălcarea pe grupe
regulilor de igienă ,,Eu cred că...”
Realizarea igienei în sala de clasă: ştergem tabla, ştergem
florile şi le udăm, ştergem mobilierul şi îl păstrăm curat
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Confecţii Hârtie colorată Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; şi jucării conversaţia, exercitiul, sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica - îndoire şi pliere explicaţia, demonstraţia, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (Origami) munca independentă Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; Jucării din hârtie – - activitate frontală, verbale
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; Morișca, Măști. individuală individuale şi
Forme pereche colective
Expunerea
lucrarilor

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R.  despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor Recapitulare manualul, observare
22.10 unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ Copiere, transcriere caietul elevului, sistematica;
jetoane/ gesturi/ bătăi din palme litere, silabe, instrumente de proba orală
 rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri cuvinte scris/colorat, proba scrisă
 stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt fişe de activitate,
conversaţia, metoda
 schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui fonetică analitico-sintetică,
sunet explicaţia,
 identificarea unor cuvinte date după criterii precum: exerciţiul, problematizarea,
număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. jocul didactic
 numărarea cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte activitate frontală, activitate
 stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii individuală, activitate în
de 3-5 cuvinte grup, activitate în perechi,
activitate în echipe
CLR:1.1 -delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei planşe şi jetoane cu imagini observare
1.3 unui cuvânt într-o propoziţie; Sunetele e, E, n, N; adecvate, fişe de lucru, sistematica;
1.4 - exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau din Despărțirea alfabetar,manuale, proba orală
2.1 interiorul unei silabe / cuvânt; cuvintelor în silabe caiete speciale,culori proba scrisă
3.1 -exerciţii de discriminare a sunetelor care intră în metoda fonetica analitico-
componenţa silabelor / cuvintelor, prin reprezentarea sintetica,
grafică a acestora; conversatia
-exemplificarea unor cuvinte care conţin sunetul învăţat în demonstraţia,
diferite poziţii; explicaţia exercitiul,
- iniţierea unor dialoguri elev-elev, învăţător-elev pe teme
sugerate de imagini;
MM:1.3 exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă
dată;
exercitii de asociere a sunetului cu litera;
citirea selectiva a unor sunete, silabe, cuvinte, propozitii;
- alcătuirea unor propoziţii formate din cuvinte care încep
cu acelaşi sunet;
- exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea
formulelor de adresare, salut, prezentare etc.);
Joc didactic-Cu ce sunet incepe?
Intonarea unui cantecel:Cantec de toamnă!
M.E.M2.1.,3.1. – efectuarea de adunări repetate, scăderi repetate prin Adunarea şi a.caiet,auxiliar, manual, observarea
3.2.,4.1. numărare și reprezentări obiectuale în concentrul 0-31 scăderea în fişe de lucru, planşe, sistematică
5.1. – proba prin operația inversă concentrul 0-10, calculator cu bile, beţişoare, proba orală
CLR: 2.1; 2.3 – operații cu mulțimi de obiecte concrete și cu reprezentări fără trecere peste bile, probă scrisă
DP: 2.2 simbolice ordin b.conversaţia, explicaţia,
– reprezentarea grafică a operației de adunare și scădere demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: 1.2, – exerciții de utilizare a limbajului matematic utilizat problematizarea, învăţarea
2.2, 2.3 – rezolvarea de probleme prin descoperire, munca
– jocuri matematice Desenează meniul preferat! independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup

M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Timbrul: sunete din conversaţia probe orale
DP: 2.2. Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a mediul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui înconjurător, sunete activitate frontală,
etc.) vocale individuală, pe grupe
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
respectând sincronizarea. (activitate frontală)
Cântecele însuşite
MARTI C.L.R. Test de evaluare
23.10 C.L.R. CLR:1.1  rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri Aprofundare. manualul, observare
1.3  stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt Dezvoltare caietul elevului, sistematica;
1.4  schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui instrumente de proba orală
2.1 sunet scris/colorat, proba scrisă
3.1 fişe de activitate,
 identificarea unor cuvinte date după criterii precum: conversaţia, metoda
număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. fonetică analitico-sintetică,
 numărarea cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte explicaţia,
 stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii exerciţiul, problematizarea,
de 3-5 cuvinte jocul didactic
Cântec: Familia mea activitate frontală, activitate
MM:1.3 individuală, activitate în
grup, activitate în perechi,
activitate în echipe
LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Confecţii Hârtie colorată Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; şi jucării conversaţia, exercitiul, sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica - îndoire şi pliere explicaţia, demonstraţia, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (Origami) munca independentă Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; Jucării din hârtie – - activitate frontală, verbale
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; Măști. individuală individuale şi
Forme pereche colective
Expunerea
lucrarilor
MIER- C.L.R. 1.1 1.2. Identificarea cuvintelor şi a sensului lor; Aprofundare/ caiet CLR, fişe de lucru, Observarea
CURI 1.3. 1.4. 2.1. 2.3 Transcrierea enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând Dezvoltare fişe de evaluare, planşe cu sistematică
24.10 2.4. 3.1. 3.3. distanţa dintre elementele grafice, litere, cuvinte; imagini din poveşti, Proba orală
4.1. Compunerea cuvintelor folosind silabe date; imagini cu diverse obiecte, Proba practică
Participarea cu interes la dialoguri simple; ghicitori,planşe-formule
Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea specifice în situaţii
unei conversaţii pe diferite teme; concrete:invitaţie, urare,
AV/AP– 1.3 Identificarea literelor, silabelor, cuvintelor; prezentare, solicitare
Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor; conversaţia, explicaţia,
Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită exerciţiul, munca
lămuriri sau informaţii diverse; independentă, munca în
Text funcţional – antrenament (bandă desenată). echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire activitate
frontală, activitate
individuală

E.F.
C.L.R1.1 1.2. Pronunţia cuvintelor care încep-se termină sau conţin Aprofundare/ caiet CLR, fişe de lucru, Observarea
1.3. 1.4. 2.1. 2.3 sunetul „i”, „n”. Dezvoltare fişe de evaluare, planşe cu sistematică
2.4. 3.1. 3.3. Corespondenţă sunet – literă. imagini din poveşti, Proba orală
4.1. Identificarea sunetelor în cuvinte ; imagini cu diverse obiecte, Proba practică
Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt. ghicitori,planşe-formule
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe. specifice în situaţii
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor. concrete:invitaţie, urare,
AV/AP– 1.3 Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui prezentare, solicitare
cuvânt. conversaţia, explicaţia,
Colorează cu aceeaşi culoare silabele ce pot forma exerciţiul, munca
cuvinte! independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
activitate frontală, activitate
individuală

M.E.M2.1.,3.1. - Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Recapitulare .caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
3.2.,4.1. numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care de lucru, planşe, sistematică
sugerează operaţia; calculator cu bile, beţişoare, proba orală
CLR: 2.1; 2.3 - Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ bile, probă scrisă
DP: 2.2 scheme date; b.conversaţia, explicaţia,
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: 1.2, tematică dată/de la numere date, de la imagini; jocul , problematizarea,
2.2, 2.3 Colorează frunzele! învăţarea prin descoperire,
munca independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup

JOI CLR:2,3; 3.1; audierea povestii; Turtita, poveste jetoane cu imagini observare
25.10 3.2; 4.1; -povestirea pe fragmente scurte; populara adecvate, stilou, creion sistematică
4.3; -repovestire dupa imagini; creioane colorate probe orale
explicarea cuvintelor si expresiilor necunoscute; planse de colorat probe scrise
-exersarea prin jocuri in contexte diferite , a unor conversaţia, explicaţia, (teme în clasă)
deprinderi de comportament bazate pe respect fata de sine demonstraţia, exerciţiul, autoevaluare
MM:1.3 si de ceilalti ,cinste, sinceritate; problematizarea, jocul
-colorare plansa didactica cu o imagine reprezentativa din didactic activitate frontala
text; -activitate individuala
-dramatizare -activitate pe echipe
auditie muzicala;
M.E.M. Rezolvarea itemilor din fişa de lucru Evaluare. Proba scrisă
E.F.
M.M1.2; 2.1 Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului Mișcare pe muzică Casetofon observare
2.2; 3.1; 3.4 Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale – mișcări libere pe stick sistematică
pentru fiecare cântec crearea spontană a unei linii melodice muzică, mișcări conversaţia probe orale
simple sau a unor combinaţii ritmice de sugerate de textele exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
cântecelor și/sau de activitate frontală,
silabe onomatopeice, însoţite de mişcare ritm; jocul individuală, pe grupe
perechilor – joc cu
,,Mergi cum îţi spun!” – joc de mişcare cu deplasare tare- personaje care se
încet, repede-lent mișcă în perechi pe
muzica audiată
Motanul încălţat,
Noi suntem piticii
VINERI M.E.M. 2.1.,3.1. – numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte Aprofundare. caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
26.10 3.2.,4.1. sau desene Dezvoltare de lucru, planşe, sistematică
5.1. – compunerea și descompunerea numerelor în concentrul numărătoare, beţişoare, proba orală
CLR: 2.1; 2.3 0-31 folosind obiecte, desene și numere bile, probă scrisă
DP: 2.2 – jocuri de rol conversaţia, explicaţia,
– adăugarea de elemente dintr-o mulțime dată demonstraţia, exerciţiul,
MM 2.1 – evidențierea proprietăților adunării (comutativitatea, jocul , problematizarea,
asociativitatea, element neutru fără precizarea învăţarea prin descoperire,
terminologiei) munca independentă
– aflarea unei sume în situații practice .activitate frontală,
Joc:Alunelul activitate individuală,
activitate în grup

RELIGIE
D.P. 1.2 Identificarea şi numirea obiectelor necesare păstrării Igiena locuintei, a fişe,caiet auxiliar observarea
1.1 igienei la şcoală şi acasă salii de clasa culori conversaţia, sistematică
2.3 Recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării regulilor explicaţia,
AVAP: 1.1; 2.1; de igienă exerciţiul, proba orală
2.4 Desenarea unor personaje care respectă/nu respectă problematizarea activitate
CLR: 1.1;1.2 regulile de igienă frontală, individuală,
Exprimarea opiniilor despre respectarea/încălcarea pe grupe
regulilor de igienă ,,Eu cred că...”
Realizarea igienei în sala de clasă: ştergem tabla, ştergem
florile şi le udăm, ştergem mobilierul şi îl păstrăm curat

A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Confecţii Hârtie colorată Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; şi jucării conversaţia, exercitiul, sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica - îndoire şi pliere explicaţia, demonstraţia, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (Origami) munca independentă Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; Jucării din hârtie – - activitate frontală, verbale
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; solniţa individuală individuale şi
Forme pereche colective
Expunerea
lucrarilor

PROIECTAREA UNITĂTII TEMATICE: 4. Alături de prieteni

PERIOADA: 05.11.2018-23.11.2018

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R - formularea de întrebări şi răspunsuri; Sunetul şi litera ă ● manualul, auxiliare observare
05.11 1.1 1.2. - povestirea unor întâmplări personale ale copiilor; de tipar didactice, alfabetar, planşe sistematică
1.3. 1.4. - activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu cu litere de tipar şi de probe orale
2.1. 2.3 fapte, întâmplări cunoscute mână, fişe de lucru probe scrise
2.4. - construirea corectă a unor enunţuri după imagini; ● conversaţia, observaţia,
M.M.1.4 - delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei explicaţia, demonstraţia
2.1 3.2. unui cuvânt într-o propoziţie; Apreciere globală
- scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei; Apreciere individuală
- despărţirea cuvintelor în silabe

C.L.R1.1 1.2. - formularea de întrebări şi răspunsuri; Sunetul şi litera ă ● manualul, auxiliare observare
1.3. 1.4. - povestirea unor întâmplări personale ale copiilor; de mână didactice, alfabetar, planşe sistematică
2.1. 2.3 2.4. - activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu cu litere de tipar şi de probe orale
fapte, întâmplări cunoscute mână, fişe de lucru probe scrise
- construirea corectă a unor enunţuri după imagini; ● conversaţia, observaţia,
M.M.1.4 2.1 3.2. - delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei explicaţia, demonstraţia
unui cuvânt într-o propoziţie; Apreciere globală
- scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei; Apreciere individuală
- despărţirea cuvintelor în silabe
- scrierea literei ă,

MEM:1.1 -completarea axei numerelor; Adunarea şi caiet,auxiliar, manual, fişe observarea


1.6 -rezolvarea exerciţiilor de adunare în concentrul 0 – 100, nr.naturale fara de lucru, planşe, sistematică
5.1 fără trecere peste ordin; trecere peste ordin numărătoare, beţişoare, proba orală
5.2 -efectuarea exerciţiilor cu ajutorul desenelor; 0-100 (Z+Z) bile, probă scrisă
-punerea în corespondenţă a exerciţiului cu rezultatul conversaţia, explicaţia,
AVAP:2.2 potrivit; demonstraţia, exerciţiul,
-rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie jocul , problematizarea,
-– numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte învăţarea prin descoperire,
sau desene munca independentă
– jocuri de rol care solicită compunerea și descompunerea .activitate frontală,
numerelor activitate individuală,
– efectuarea de adunări și scăderi cu numere formate din activitate în grup
zeci
- joc- Un elefant…
M.M1.1; 1.2; jocuri de ascultare si comparare intuitiva a unor sunete Domeniul Cântare jetoane cu imagini observare
1.4; 2.1; emise de obiecte cunoscute ,cu sonoritati distincte; vocală adecvate, creion sistematică
-imitarea unor sonoritati cunoscute; Cântare în grup și creioane colorate probe orale
-audierea unor creatii de facturi diferite; individual. Poziția, planse de colorat Casetofon autoevaluare
-observarea unor ilustratii pe textul cantecului care tonul, semnalul de stick
usureaza receptarea; început, dicția conversaţia
adoptarea unei pozitii corecte in timpul cantarii; exerciţiul, demonstraţia
intonarea unor cantecele individual sau in grup; activitate frontală,
AVAP:2.2 -desenarea unor imagini sugerate de textul cantecului individuală, pe grupe

MARTI CLR1.1;1.2 Pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul Sunetul şi litera r planşe şi jetoane cu imagini Observare
06.11 1.3;1.4;2.1 r; de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.2;2.3 Corespondenţa sunet /literă. Primele elemente de alfabetar,manuale metoda Proba orală
comunicare scrisă ; fonetica analitico-sintetica, autoevaluarea
AVAP-1.1 Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt; conversatia
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; demonstraţia,explicaţia
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; exercitiul,joc de rol
Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui activitate frontală,
cuvânt; individuală,
Colorează personejele! pe grupe
C.L.R1.1;1.2 Care cuvânt conţine sunetul r? Sunetul şi litera r planşe şi jetoane cu imagini observare
1.3;1.4;2.1 Corespondenţa sunet /literă. Primele elemente de de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.2;2.3 comunicare scrisă ; alfabetar,manuale metoda probe orale
MM -2.1 Scrierea elementelor grafice şi a literei r de mână; fonetica analitico-sintetica, probe scrise
Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor; conversatia (teme în clasă,
Cântec ,,O răţuşcă pe lac”; demonstraţia,explicaţia dictări)
exercitiul,joc de rol autoevaluare
activitate frontală,
individuală,
pe grupe
LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1, 1.2, observarea modelului propus Domeniul Colaj Foarfece,album de artă, observare
1.3 -identificarea materialelor si a instrumentelor de lucru; Decupare după hartie colorata, lipici, sistematică
2.1, 2.2, 2.3 -identificare pe albume de arta a unor lucrari cu culori contur, lipire. conversaţia, explicaţia, probe orale
MM -3.1 calde; Frunze de toamnă demonstraţia, exerciţiul, autoevaluare
-explicarea si demonstrarea tehnicii de lucru, urmarind activitate frontala proba practica
etapele illustrate; -activitate individuala
-auditie muzicala; -activitate pe echipe

MIER- C.L.R. 1.1;1.2 Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul şi litera R planşe şi jetoane cu imagini observare
CURI 1.3;1.4;2.1 impresii, aşteptări de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
07.11 2.2;2.3 Pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul r alfabetar,manuale metoda probe orale
AVAP -2.3 Corespondenţa sunet /literă. Primele elemente de fonetica analitico-sintetica, probe scrise
comunicare scrisă conversatia (teme în clasă)
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe demonstraţia,explicaţia
Citirea şi scrierea cuvintelor mono şi plurisilabice exercitiul,joc de rol
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor activitate frontală,
Colorarea literelor învăţate dintr-o multitudine de litere individuală,
pe grupe
E.F.
Pronunţia cuvintelor care încep cu sunetul R Sunetul şi litera R planşe şi jetoane cu imagini observare
C.L.R1.1;1.2 Corespondenţa sunet /literă. Primele elemente de de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.3;1.4;2.1 comunicare scrisă alfabetar,manuale metoda probe orale
2.2;2.3 Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt fonetica analitico-sintetica, probe scrise
AVAP -2.3 Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe conversatia (teme în clasă,
Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii demonstraţia,explicaţia dictări)
Scrierea elementelor grafice şi a literei R de mână exercitiul,joc de rol autoevaluare
Scrierea corectă a cuvintelor mono şi plurisilabice activitate frontală,
Punerea în corespondenţă a cuvântului scris cu litere de individuală,
tipar cu cel scris cu litere de mână pe grupe
M.E.M. 2.1 – Observarea simetriei unor ființe din mediul apropiat Rolul rădăcinii și a) materiale: manual observare
31. – exerciții-joc de identificare a părților plantei tulpinii digital, jetoane cu plante, sistematică
3.2 – relaționarea principalelor structuri ale plantelor fișe de lucru probe orale
4.1 – reprezentarea în desen a componentelor principale ale b) procedurale: conversația,
4.2 AVAP -2.3 plantelor explicația, exercițiul
– identificarea regulii de construire a unui șir de numere c) forme de organizare:
– jocuri de percepție, de numire, identificare, utilizare activitate frontală
corespunzătoare a culorilor
JOI CLR( lectură): -audierea povestii; Muzicantii din jetoane cu imagini observare
08.11 -povestirea pe fragmente scurte; Bremen-Fratii adecvate, stilou, creion sistematică
2,3; 3.1; -repovestire dupa imagini; Grimm creioane colorate probe orale
3.2; 4.1; explicarea cuvintelor si expresiilor necunoscute; planse de colorat probe scrise
4.3; -exersarea prin jocuri in contexte diferite , a unor conversaţia, explicaţia, (teme în clasă)
deprinderi de comportament bazate pe respect fata de sine demonstraţia, exerciţiul, autoevaluare
si de ceilalti ,cinste, sinceritate; problematizarea, jocul
AVAP:2.2 -colorare plansa didactica cu o imagine reprezentativa din didactic activitate frontala
MM:2.1 text; -activitate individuala
auditie muzicala; -activitate pe echipe

MEM:1.1 -– numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte Adunarea şi caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
1.6 sau desene nr.naturale fara de lucru, planşe, sistematică
5.1 – jocuri de rol care solicită compunerea și descompunerea trecere peste ordin numărătoare, beţişoare, proba orală
5.2 numerelor 0-100 (Z+Z) bile, probă scrisă
– efectuarea de adunări și scăderi cu numere formate din conversaţia, explicaţia,
AVAP:2.2 zeci demonstraţia, exerciţiul,
-rezolvarea exerciţiilor de adunare în concentrul 0 – 100, jocul , problematizarea,
fără trecere peste ordin; învăţarea prin descoperire,
-efectuarea exerciţiilor cu ajutorul desenelor; munca independentă
-punerea în corespondenţă a exerciţiului cu rezultatul .activitate frontală,
potrivit; activitate individuală,
-rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie activitate în grup
-joc –Colorează frunzele plantelor!
E.F.
M.M1.1; 1.2; -jocuri de ascultare si comparare intuitiva a unor sunete Domeniul Elemente creion observare
1.4; 2.1; emise de obiecte cunoscute ,cu sonoritati distincte; de limbaj muzical creioane colorate sistematică
-imitarea unor sonoritati cunoscute; Timbrul: sunete din planse de colorat Casetofon probe orale
-audierea unor creatii de facturi diferite; mediul stick autoevaluare
-observarea unor ilustratii pe textul cantecului care înconjurător, sunete conversaţia
usureaza receptarea; vocale exerciţiul, demonstraţia
adoptarea unei pozitii corecte in timpul cantarii; Repertoriul de activitate frontală,
intonarea unor cantecele individual sau in grup; cântece: Broscuţele individuală, pe grupe
AVAP:2.2 -desenarea unor imagini sugerate de textul cantecului

VINERI MEM:1.1 -– rezolvarea de adunări și scăderi mental și în scris, Adunarea şi caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
09.11 1.6 respectând algoritmul, și așezarea corectă a unităților și a nr.naturale fara de lucru, planşe, sistematică
5.1 zecilor trecere peste ordin numărătoare, beţişoare, proba orală
5.2 – compunerea și descompunerea numerelor în concentrul 0-100 (Z+U) bile, probă scrisă
0-100, folosind jetoane pe care sunt reprezentate picături conversaţia, explicaţia,
AVAP:2.2 de ploaie demonstraţia, exerciţiul,
– jocuri de jetoane jocul , problematizarea,
-compunerea și descompunerea numerelor în concentrul 0- învăţarea prin descoperire,
100 munca independentă
– adăugarea de elemente dintr-o mulțime .activitate frontală,
– efectuarea de adunări cu numere formate din zeci și activitate individuală,
numere formate din unități activitate în grup
-completarea axei numerelor;
-rezolvarea exerciţiilor de adunare în concentrul 0 – 100,
fără trecere peste ordin;
-efectuarea exerciţiilor cu ajutorul desenelor;
-punerea în corespondenţă a exerciţiului cu rezultatul
potrivit;
-rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie
-joc: Colorează florile plantei!
RELIGIE
D.P. 2.3 citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, despre Prietenia fişe,caiet auxiliar observarea
2.2 relaţiile existente într-un grup culori conversaţia, sistematică
1.1 CLR - exerciţii de evidenţiere a regulilor de explicaţia, simularea , jocul
1.2,1.3 comportament din de rol, proba orală
poveşti/povestiri/poezii/fabule exerciţiul, aprecieri verbale
-vizionarea unor filme specifice universului problematizarea activitate
copiilor, în care se relevă caracteristicile unui prieten/se frontală, individuală,
dezvoltă relaţii de prietenie pe grupe
- identificarea în imagini a comportamentelor prietenoase/
neprietenoase dintr-un grup
- crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul „Colegii
mei/ Colegele mele”, „Prietenul meu/Prietena mea
- practicarea unor jocuri de prezentare a
colegului/colegei
A.V.A.P Culori preferate in realizarea unei aplicatii practice Domeniul Modelaj Fire, foarfece, conversaţia, Observare
A.V.A.P1.1, 1.2, Identificarea materialelor folosite; Confecții exercitiul, explicaţia, sistematică
1.3 Exerciţii de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii Transformarea demonstraţia, munca Proba practica
2.1, 2.2, 2.3 lucrării; stabilirea etapelor de lucru; resturilor textile în independentă Aprecieri
MM -3.1 Activitate practică de realizare a produselor propuse; podoabe sau - activitate frontală, verbale
Exprimarea orală a opiniilor privind produsele proprii sau obiecte de decor individuală individuale şi
ale altora; prin diferite tehnici: colective
Cântec: Mandră-i toamna şi bogată tăiere în fâșii, Expunerea
împletire, lipire, lucrarilor
modelare
Crizantema
Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R. 1.1 Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul şi litera u planşe şi jetoane cu imagini observare
12.11 1.3 impresii, aşteptări de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.4 discuţii pe baza imaginilor; alfabetar,manuale, proba orală
2.1 -joc de rol: „În tren” caiete speciale,culori proba scrisă
3.1 -separarea unei propoziţii din vorbire; metoda fonetica analitico-
AVAP:2.2 -împărţirea propoziţiei în cuvinte şi separarea cuvântului sintetica,
nou; conversatia
-analiza cuvântului: împărţirea cuvântului care conţine demonstraţia,
sunetul nou în silabe; explicaţia exercitiul,
-izolarea şi studierea sunetului nou; activitate frontală,
-intuirea imaginii din abecedar; individuală,
-studierea literei de tipar; pe grupe
-identificarea literei „u” mic de tipar în ziare, reviste, cărţi
de poveşti;
-compunerea unor cuvinte utilizând alfabetarul;
-„Citirea” lecţiei din manual;
- Ghici ce e?-raspunde desenand!
-prezentarea literei de mână şi a elementelor grafice ale Sunetul şi litera u planşe şi jetoane cu imagini observare
C.L.R4.1, 4.2 acesteia; de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
AVAP:2.2 -conturarea literei cu degetul în aer, pe bancă; alfabetar,manuale, proba orală
-scrierea literei în întregime: executarea de către elevi a caiete speciale,culori proba scrisă
unei litere; metoda fonetica analitico-
-executarea de către elevi a două – trei rânduri cu noua sintetica,conversatia
literă; demonstraţia,explicaţia
-legarea literei de celelalte litere învăţate; exercitiul, activitate
-scrierea cuvintelor folosind literele învăţate frontală, individuală,
-Ghici ce e?-raspunde desenând! pe grupe
MEM:1.1 -rezolvarea exerciţiilor de adunare în concentrul 0 – 100, Adunarea şi caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
1.6 fără trecere peste ordin; nr.naturale fara de lucru, planşe, sistematică
5.1 -efectuarea exerciţiilor cu ajutorul desenelor; trecere peste ordin numărătoare, beţişoare, proba orală
5.2 -punerea în corespondenţă a exerciţiului cu rezultatul 0-100 (Z+U) bile, probă scrisă
potrivit; conversaţia, explicaţia,
AVAP:2.2 -rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie demonstraţia, exerciţiul,
– compunerea și descompunerea numerelor în concentrul jocul didactic,
0-100 problematizarea, învăţarea
– rezolvarea de adunări și scăderi mental și în scris, prin descoperire, munca
respectând algoritmul, și așezarea corectă a unităților și a independentă
zecilor .activitate frontală,
– compunerea și descompunerea numerelor în concentrul activitate individuală,
0-100, folosind jetoane activitate în grup
– jocuri de jetoane adăugarea de elemente dintr-o mulțime
– efectuarea de adunări cu numere formate din zeci și
numere formate din unități
-joc : Colorează plantele medicinale!
M.M1.1; 1.2; -jocuri de ascultare si comparare intuitiva a unor sunete Domeniul Elemente creion observare
1.4; 2.1; emise de obiecte cunoscute ,cu sonoritati distincte; de limbaj muzical creioane colorate sistematică
-imitarea unor sonoritati cunoscute; Timbrul: sunete din planse de colorat Casetofon probe orale
-audierea unor creatii de facturi diferite; mediul stick autoevaluare
-observarea unor ilustratii pe textul cantecului care înconjurător, sunete conversaţia
usureaza receptarea; vocale exerciţiul, demonstraţia
adoptarea unei pozitii corecte in timpul cantarii; Taraful Chiţ activitate frontală,
intonarea unor cantecele individual sau in grup; individuală, pe grupe
AVAP:2.2 -desenarea unor imagini sugerate de textul cântecului

MARTI C.L.R. 1.1 exemplificarea unor cuvinte care conţin sunetul învăţat în Sunetul şi litera U planşe şi jetoane cu imagini observare
13.11 1.3 diferite poziţii; de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.4 - iniţierea unor dialoguri elev-elev, învăţător-elev pe teme alfabetar,manuale, proba orala
2.1 sugerate de imagini; caiete speciale,culori proba scrisa
3.1 -compunerea cuvintelor pornind de la o silabă dată; metoda fonetica analitico-
MM:1.3 - asocierea sunetului cu litera; sintetica,
citirea selectiva a unor sunete, silabe, cuvinte, propozitii; conversatia
- alcătuirea unor propoziţii formate din cuvinte care încep demonstraţia,
cu acelaşi sunet; explicaţia exercitiul,
- dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de activitate frontală,
adresare, salut, prezentare etc.); individuală,
Joc didactic-Cu ce sunet incepe? pe grupe
Intonarea unui cantecel:Cantecul vocalelor.
C.L.R:4.1 adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris; Sunetul şi litera U planşe şi jetoane cu imagini observare
4.2 - incalzirea muschilor mici ai mainii; de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
AVAP:2.3 - scrierea literei U mare de mana; alfabetar,manuale, proba orală
-copierea,transcrierea unor cuvinte ce conţin litera U; caiete speciale,culori proba scrisa
-modelarea literei din sârmă sau plastilină ; metoda fonetica analitico-
sintetica,conversatia
demonstraţia,explicaţia
exercitiul, activitate
frontală, individuală,
pe grupe

LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Pictură CD, imagini/fotografii, coli Observare
1.3; 2.1; 2.2 utilizate; Materiale și desen, acuarele sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica instrumente – -planşă model, Proba practica
MEM-1.4 forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; acuarele, hârtie, -conversaţia, explicaţia, Aprecieri
MM: 2.1. discutarea mesajului şi a impresiilor; pensulă demonstraţia,; verbale
Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de Tehnici de lucru: -frontal, individual individuale şi
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, tamponare, colective
construcţii, confecţii, foto-video); pensulație, Expunerea
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; combinații între lucrarilor
Audiţie muzicală culori
Sugestii de creații:
Flori de toamnă

MIER- C.L.R1.1 1.2.  oferirea unor informaţii despre sine, despre prieteni,  Oferirea manualul, Observarea
CURI 1.3. 1.4. 2.1. 2.3 colegi, despre activităţile preferate etc., folosind unor caietul elevului, sistematică
14.11 2.4. 3.1. 3.3. enunţuri simple informaţii instrumente de -Probă scrisă
4.1.  formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se despre scris/colorat, -Probă orală
solicită lămuriri sau informaţii referitoare la diverse prieteni fişe de activitate, -Autoevalua
teme din sfera de interes a copiilor Descrierea hârtie colorată, ghicitori re
 exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de unei ilustrate
AV/AP– 1.3 mulţumire, adaptate interlocutorului persoane conversaţia, metoda
fonetică analitico-sintetică,
explicaţia,
exerciţiul,
problematizarea,
jocul didactic activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup, activitate în perechi,
E.F.
C.L.R1.1 1.2.  relatarea unor evenimente semnificative din viaţa  Oferirea manualul, Observarea
1.3. 1.4. 2.1. 2.3 proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei unor caietul elevului, sistematică
2.4. 3.1. 3.3.  formularea de enunţuri pe baza unei imagini/ suite de informaţii instrumente de Probă scrisă
4.1. imagini sau folosind cuvinte date despre scris/colorat, Probă orală
 dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme prieteni fişe de activitate, Autoevalua
familiare reale sau imaginate Descrierea hârtie colorată, ghicitori re
unei ilustrate
AV/AP– 1.3
 formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, conversaţia, metoda
persoane
referitoare la activităţi desfăşurate
fonetică analitico-sintetică,
explicaţia,
exerciţiul,
brainstorming,
problematizarea,
jocul didactic activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup, activitate în perechi,
M.E.M. 3.1 – identificarea corpurilor cu viață și fără viață din mediul Rolul frunzelor, al materiale: manual, film Observarea
3.2 înconjurător florilor, al fructelor documentar sistematică
4.1 – înregistrarea observațiilor din investigații în tabele și și al semințelor activitate frontală și Probă orală
4.2 grafice simple individuală idactic,
AVAP2.3 – recunoașterea părților plantelor observația explicaţia,
– rezolvarea de probleme exerciţiul,
– înregistrarea datelor în tabele brainstorming,
– efectuarea de adunări și scăderi problematizarea,
jocul didactic
JOI CLR audierea povestii; Muzicantii din jetoane cu imagini observare
15.11 2,3; 3.1; -povestirea pe fragmente scurte; Bremen-Fratii adecvate, stilou, creion sistematică
3.2; 4.1; -repovestire dupa imagini; Grimm creioane colorate probe orale
4.3; explicarea cuvintelor si expresiilor necunoscute; planse de colorat probe scrise
-exersarea prin jocuri in contexte diferite , a unor conversaţia, explicaţia, (teme în clasă)
AVAP:2.2 deprinderi de comportament bazate pe respect fata de sine demonstraţia, exerciţiul, autoevaluare
si de ceilalti ,cinste, sinceritate; problematizarea, jocul
-colorare plansa didactica cu o imagine reprezentativa din didactic activitate frontala
text; -activitate individuala
-activitate pe echipe

MEM:1.1 -rezolvarea exerciţiilor de adunare în concentrul 0 – 100, Adunarea şi caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
1.6 fără trecere peste ordin; nr.naturale fara de lucru, planşe, sistematică
5.1 -efectuarea exerciţiilor cu ajutorul desenelor; trecere peste ordin numărătoare, beţişoare, proba orală
5.2 -punerea în corespondenţă a exerciţiului cu rezultatul 0-100 (Z+U) bile, probă scrisă
potrivit; conversaţia, explicaţia,
AVAP:2.2 -rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie demonstraţia, exerciţiul,
– compunerea și descompunerea numerelor în concentrul jocul didactic,
0-100 problematizarea, învăţarea
– rezolvarea de adunări și scăderi mental și în scris, prin descoperire, munca
respectând algoritmul, și așezarea corectă a unităților și a independentă
zecilor .activitate frontală,
– compunerea și descompunerea numerelor în concentrul activitate individuală,
0-100, folosind jetoane activitate în grup
– jocuri de jetoane adăugarea de elemente dintr-o mulțime
– efectuarea de adunări cu numere formate din zeci și
numere formate din unități
-joc : Colorează plantele medicinale!
E.F.
M.M1.1; 1.2; -jocuri de ascultare si comparare intuitiva a unor sunete Domeniul Elemente creion observare
1.4; 2.1; emise de obiecte cunoscute ,cu sonoritati distincte; de limbaj muzical creioane colorate sistematică
-imitarea unor sonoritati cunoscute; Timbrul: sunete din planse de colorat Casetofon probe orale
-audierea unor creatii de facturi diferite; mediul stick autoevaluare
-observarea unor ilustratii pe textul cantecului care înconjurător, sunete conversaţia
usureaza receptarea; vocale exerciţiul, demonstraţia
adoptarea unei pozitii corecte in timpul cantarii; Taraful Chiţ activitate frontală,
intonarea unor cantecele individual sau in grup; individuală, pe grupe
AVAP:2.2 -desenarea unor imagini sugerate de textul cantecului

VINERI MEM:1.1 -completarea axei numerelor; Adunarea şi caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
16.11 1.6 -rezolvarea exerciţiilor de adunare în concentrul 0 – 100, nr.naturale fara de lucru, planşe, sistematică
5.1 fără trecere peste ordin; trecere peste ordin numărătoare, beţişoare, proba orală
5.2 -efectuarea exerciţiilor cu ajutorul desenelor; 0-100 (ZU+ZU) bile, probă scrisă
-punerea în corespondenţă a exerciţiului cu rezultatul conversaţia, explicaţia,
AVAP:2.2 potrivit; demonstraţia, exerciţiul,
-rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie jocul didactic,
-joc Portocalele problematizarea, învăţarea
prin descoperire, munca
independentă
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în
grup

RELIGIE
D.P. 2.3 citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, despre Prietenia fişe,caiet auxiliar observarea
2.2 relaţiile existente într-un grup Caracteristicile culori conversaţia, sistematică
1.1 CLR - exerciţii de evidenţiere a regulilor de unui bun prieten explicaţia, jocul de rol
1.2,1.3 comportament din Ce este un bun exerciţiul, proba orală
poveşti/povestiri/poezii/fabule prieten? problematizarea activitate aprecieri verbale
-vizionarea unor filme specifice universului Povești despre frontală, individuală,
copiilor, în care se relevă caracteristicile unui prieten/se prietenie – pe grupe
dezvoltă relaţii de prietenie discutăm, analizăm,
- identificarea în imagini a comportamentelor prietenoase/ învățăm, devenim
neprietenoase dintr-un grup buni prieteni.
- crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul „Colegii
mei/ Colegele mele”, „Prietenul meu/Prietena mea
- practicarea unor jocuri de prezentare a
colegului/colegei
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Pictură CD, imagini/fotografii, coli Observare
1.3; 2.1; 2.2 utilizate; Materiale și desen, acuarele sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica instrumente – -planşă model, Proba practica
MEM-1.4 forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; acuarele, hârtie, -conversaţia, explicaţia, Aprecieri
MM: 2.1. discutarea mesajului şi a impresiilor; pensulă demonstraţia,; verbale
Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de Tehnici de lucru: -frontal, individual individuale şi
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, tamponare, colective
construcţii, confecţii, foto-video); pensulație, Expunerea
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; combinații între lucrarilor
culori
Sugestii de
creații:Vaza cu flori

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R1.1 1.2.  utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui O întâmplare manualul, Observarea
19.11 1.3. 1.4. 2.1. 2.3 mesaj audiat amuzantă. Cuvinte caietul elevului, sistematică
2.4. 3.1. 3.3.  oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este cu sens opus instrumente de Proba orală
4.1. vorba... (în acest fragment de poveste/ în acest text) ?” (alcătuirea de scris/colorat,
 formularea unor titluri potrivite textului audiat propoziţii cu suport fişe de activitate,
intuitiv) hârtie colorată, ghicitori
 executarea unor comenzi/ instrucţiuni/ reguli de joc ilustrate
AV/AP– 1.3 prezentate de adulţi sau copii conversaţia, metoda
 completarea unor enunţuri care solicită realizarea fonetică analitico-sintetică,
acordului gramatical, menţinerea timpului verbului explicaţia,
 descrieri/ prezentări elementare ale unor activităţi, exerciţiul,
jocuri cunoscute problematizarea,
jocul didactic activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup, activitate în perechi,
C.L.R1.1 1.2.  asocierea unor imagini/ enunţuri cu informaţiile Grupul de sunete manualul, Observarea
1.3. 1.4. 2.1. 2.3 desprinse din discuţiile cu colegii uă/ua. Ce fel de caietul elevului, sistematică
2.4. 3.1. 3.3.  jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, desene animate instrumente de Proba orală
4.1. „Ce s-ar fi întâmplat dacă..” etc. preferi? (linie de scris/colorat, Proba scrisă
 jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ dialog) fişe de activitate,
conţin un anumit sunet hârtie colorată, ghicitori
 jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul ilustrate
AV/AP– 1.3 care se repetă”, „Nume cu silabă repetată”, conversaţia, metoda
„Completează silaba”, „Grupează după numărul de fonetică analitico-sintetică,
silabe” etc. explicaţia,
 analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor exerciţiul,
problematizarea,
jocul didactic activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup, activitate în perechi,
MEM:1.1 -completarea axei numerelor; Adunarea şi caiet,auxiliar, manual, fişe observarea
1.6 -rezolvarea exerciţiilor de adunare în concentrul 0 – 100, nr.naturale fara de lucru, planşe, sistematică
5.1 fără trecere peste ordin; trecere peste ordin numărătoare, beţişoare, proba orală
5.2 -efectuarea exerciţiilor cu ajutorul desenelor; 0-100 (Z+Z) bile, probă scrisă
-punerea în corespondenţă a exerciţiului cu rezultatul conversaţia, explicaţia,
AVAP:2.2 potrivit; demonstraţia, exerciţiul,
-rezolvarea de probleme care presupun o singură operaţie jocul didactic,
problematizarea, învăţarea
prin descoperire, munca
independentă
.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup

M.M1.1; 1.2; -jocuri de ascultare si comparare intuitiva a unor sunete Domeniul Elemente creion observare
1.4; 2.1; emise de obiecte cunoscute ,cu sonoritati distincte; de limbaj muzical creioane colorate sistematică
-imitarea unor sonoritati cunoscute; Timbrul: sunete din planse de colorat Casetofon probe orale
-audierea unor creatii de facturi diferite; mediul stick autoevaluare
-observarea unor ilustratii pe textul cantecului care înconjurător, sunete conversaţia
usureaza receptarea; vocale exerciţiul, demonstraţia
adoptarea unei pozitii corecte in timpul cantarii;  Câte unul activitate frontală,
intonarea unor cantecele individual sau in grup; pe cărare individuală, pe grupe
AVAP:2.2 -desenarea unor imagini sugerate de textul cantecului

MARTI C.L.R. 1.1 1.2. Identificarea cuvintelor şi a sensului lor; Recapitulare caiet CLR, fişe de lucru, Observarea
20.11 1.3. 1.4. 2.1. 2.3 Transcrierea enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând fişe de evaluare, planşe cu sistematică
2.4. 3.1. 3.3. distanţa dintre elementele grafice, litere, cuvinte; imagini din poveşti, Proba orală
4.1. Compunerea cuvintelor folosind silabe date; imagini cu diverse obiecte, Proba practică
Participarea cu interes la dialoguri simple; ghicitori,planşe-formule
Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea specifice în situaţii
unei conversaţii pe diferite teme; concrete:invitaţie, urare,
AV/AP– 1.3 Identificarea literelor, silabelor, cuvintelor; prezentare, solicitare
Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor; conversaţia, explicaţia,
Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită exerciţiul, munca
lămuriri sau informaţii diverse; independentă, munca în
Text funcţional – antrenament (bandă desenată). echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire activitate
frontală, activitate
individuală

C.L.R1.1 1.2. Pronunţia cuvintelor care încep-se termină sau conţin Recapitulare caiet CLR, fişe de lucru, Observarea
1.3. 1.4. 2.1. 2.3 sunetul „r”, „u”. fişe de evaluare, planşe cu sistematică
2.4. 3.1. 3.3. Corespondenţă sunet – literă. imagini din poveşti, Proba orală
4.1. Identificarea sunetelor în cuvinte ; imagini cu diverse obiecte, Proba scrisă
Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt. ghicitori,planşe-formule
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe. specifice în situaţii
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor. concrete:invitaţie, urare,
AV/AP– 1.3 Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui prezentare, solicitare
cuvânt. conversaţia, explicaţia,
Colorează cu aceeaşi culoare silabele ce pot forma exerciţiul, munca
cuvinte! independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
activitate frontală, activitate
individuală
LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P. 2.3 observarea modelului propus Domeniul Modelaj materiale textile observare
-identificarea materialelor si a instrumentelor de lucru Confecții hartie sistematică
MM:1.3 -explicarea tehnicilor de lucru cu ajutorul etapelor de lucru Transformarea foarfece proba practica
ilustrate resturilor textile în lipici autoevaluare
-realizarea lucrarii propuse,,Papuşa’’ podoabe sau carton conversaţia,
obiecte de decor explicaţia,
prin diferite tehnici: demonstratia
tăiere în fâșii, exerciţiul, activitate
împletire, lipire, frontala
modelare,,Papusa’’ activitate individuala
-băieţelul activitate pe echipe

MIER- CLR1.1;1.2 Rezolvarea itemilor din fişa de lucru; Evaluare Fişe de lucru, stilou, Proba scrisă
CURI 1.3;1.4;2.1 creioane colorate
21.11 2.2;2.3
AVAP: 2.2
E.F.
C.L.R1.1;1.2 Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; Aprofundare. Caiete speciale, stilou, observarea
1.3;1.4;2.1 Citirea şi scrierea cuvintelor mono şi plurisilabice; Dezvoltare carte, imagini sistematică a
2.2;2.3 Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; copiilor;
Comunicare orală- identificarea unei persoane sau a unui interevaluare
AVAP -2.3 obiect;
Cuvinte cu sens asemănător/opus;
Colorarea literelor învăţate dintr-o multitudine de litere;
M.E.M. 2.1,3.1 – exerciții-joc de recunoaștere a rolului părților plantelor • Recapitulare jetoane cu imagini observare
3.2 – jocuri labirint adecvate, stilou, creion sistematică
4.1 – crearea de enunțuri despre rolul părții plantelor creioane colorate probe orale
4.2.,3.1. – folosirea terminologiei planse de colorat
3.2.,4.1. – crearea de modele repetitive conversaţia, explicaţia,
5.1. -rezolvarea exerciţiilor de adunare în concentrul 0 – 100, demonstraţia, exerciţiul,
fără trecere peste ordin; problematizarea, jocul
MM 2.1 -efectuarea exerciţiilor cu ajutorul desenelor; didactic activitate frontala
AVAP -2.3 -punerea în corespondenţă a exerciţiului cu rezultatul -activitate individuala
potrivit; -activitate pe echipe

- Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea


numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care
sugerează operaţia;
- Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
scheme date;
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o
tematică dată/de la numere date, de la imagini;
Cântec:Broscuţele
JOI CLR audierea povestii; Muzicantii din jetoane cu imagini observare
22.11 2,3; 3.1; -povestirea pe fragmente scurte; Bremen-Fratii adecvate, stilou, creion sistematică
3.2; 4.1; -repovestire dupa imagini; Grimm creioane colorate probe orale
4.3; explicarea cuvintelor si expresiilor necunoscute; planse de colorat probe scrise
-exersarea prin jocuri in contexte diferite , a unor conversaţia, explicaţia, (teme în clasă)
AVAP:2.2 deprinderi de comportament bazate pe respect fata de sine demonstraţia, exerciţiul, autoevaluare
MM:1.3 si de ceilalti ,cinste, sinceritate; problematizarea, jocul
-colorare- planşă didactică cu o imagine reprezentativă din didactic activitate frontala
text; -activitate individuala
-activitate pe echipe

M.E.M. Rezolvarea itemilor din fişa de lucru Evaluare. Proba scrisă


E.F.
M.M1.1; 1.2; -jocuri de ascultare si comparare intuitiva a unor sunete Domeniul Elemente creion observare
1.4; 2.1; emise de obiecte cunoscute ,cu sonoritati distincte; de limbaj muzical creioane colorate sistematică
-imitarea unor sonoritati cunoscute; Timbrul: sunete din planse de colorat Casetofon probe orale
-audierea unor creatii de facturi diferite; mediul stick autoevaluare
-observarea unor ilustratii pe textul cantecului care înconjurător, sunete conversaţia
usureaza receptarea; vocale exerciţiul, demonstraţia
adoptarea unei pozitii corecte in timpul cantarii;  Câte unul activitate frontală,
intonarea unor cantecele individual sau in grup; pe cărare individuală, pe grupe
AVAP:2.2 -desenarea unor imagini sugerate de textul cantecului

VINERI M.E.M. 2.1.,3.1. - Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Ameliorare. .a.caiet,auxiliar, manual, observarea
24.11 3.2.,4.1. numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care Dezvoltare fişe de lucru, planşe, sistematică
5.1. sugerează operaţia; numărătoare, beţişoare, proba orală
CLR: 2.1; 2.3 - Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ bile, probă scrisă
DP: 2.2 scheme date; b.conversaţia, explicaţia,
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o demonstraţia, exerciţiul,
MM 2.1 tematică dată/de la numere date, de la imagini; jocul didactic,
-joc-Deschide urechea bine! problematizarea, învăţarea
prin descoperire, munca
independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup

RELIGIE
D.P. 2.3 citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, despre Prietenia fişe,caiet auxiliar observarea
2.2 relaţiile existente într-un grup Caracteristicile culori conversaţia, sistematică
1.1 CLR - exerciţii de evidenţiere a regulilor de unui bun prieten explicaţia,
1.2,1.3 comportament din Ce este un bun exerciţiul,simularea, jocul proba orală
poveşti/povestiri/poezii/fabule prieten? de rol, apecieri verbale
-vizionarea unor filme specifice universului Povești despre problematizarea activitate
copiilor, în care se relevă caracteristicile unui prieten/se prietenie – frontală, individuală,
dezvoltă relaţii de prietenie discutăm, analizăm, pe grupe
- identificarea în imagini a comportamentelor prietenoase/ învățăm, devenim
neprietenoase dintr-un grup buni prieteni.
- crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul „Colegii
mei/ Colegele mele”, „Prietenul meu/Prietena mea
- practicarea unor jocuri de prezentare a
colegului/colegei
A.V.A.P. 2.3 observarea modelului propus Domeniul Modelaj materiale textile observare
-identificarea materialelor si a instrumentelor de lucru Confecții hartie sistematică
MM:1.3 -explicarea tehnicilor de lucru cu ajutorul etapelor de lucru Transformarea foarfece proba practica
ilustrate resturilor textile în lipici autoevaluare
-realizarea lucrarii propuse podoabe sau carton conversaţia,
,,Păpuşa’’ obiecte de decor explicaţia,
prin diferite tehnici: demonstratia
tăiere în fâșii, exerciţiul, activitate
împletire, lipire, frontala
modelare,,Papusa’’ activitate individuala
-fetiţa activitate pe echipe
PROIECTAREA UNITĂTII TEMATICE: 5. Animalele din jurul nostru

PERIOADA: 26.11.2018-14.12.2018

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R. Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul şi litera c planşe şi jetoane cu imagini observare
26.11 :1.1 impresii, aşteptări de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.3 formularea enunţurilor pe baza ilustraţiilor şi pe baza unor alfabetar ,manuale,caiete probe orale
1.4 cuvinte date; speciale, decupaje din ziare probe scrise
2.1 -analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor rostite; şi reviste
3.1 -pronunţarea corectă a sunetelor; -metoda fonetica analitico-
-rostirea expresivă a sunetului „c”; sintetica,
-scrierea literelor, a silabelor şi cuvintelor ce conţin litere conversatia
AVAP: 2.3 cunoscute; demonstraţia,
-delimitarea cuvintelor dintr-o propoziţie dată; explicaţia exercitiul,
-stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; activitate frontală,
-prezentarea şi intuirea literei; individuală,
-identificarea literei „c” din texte scrise; pe grupe
-citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor, urmărindu-
se citirea conştientă.
-modelarea literei din plastilină
-asocierea sunetului „c” cu litera „c” mic de tipar, pe baza Sunetul şi litera c planşe şi jetoane cu imagini observare
C.L.R4.1 intuirii literei model; de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
4.2 -citirea silabelor, a cuvintelor şi propoziţiilor din manual; alfabetar ,manuale,caiete probe orale
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor faţă de alte litere; speciale, decupaje din ziare probe scrise
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre litera de tipar şi reviste
şi cea de mână; -metoda fonetica analitico-
AVAP:2.2 -adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris; sintetica,
-exerciţii de scriere a literei şi a cuvintelor care conţin conversatia
litera nouă; demonstraţia,
-exerciţii de scriere a propoziţiilor; explicaţia exercitiul,
-dictări de litere şi cuvinte. activitate frontală,
-colorează dupa cod; individuală,
pe grupe
M.E.M. 1.4 efectuarea de adunări și scăderi și verificarea cu obiecte Scăderea unui jetoane cu imagini observare
5.2 sau prin operația inversă număr format din adecvate, stilou, creion sistematică
– jocuri de rol care solicită compunerea/descompunerea unități dintr-un creioane colorate probe orale
numerelor în concentrul 0-100 număr format din planse de colorat
– rezolvarea unor probleme după imagini zeci și unități conversaţia, explicaţia,
– schimbarea componentelor problemei create fără ca tipul demonstraţia, exerciţiul,
de problemă să se schimbe problematizarea, jocul
didactic activitate frontala
-activitate individuala
-activitate pe echipe

M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente colinde Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Melodia - genuri conversaţia probe orale
DP: 2.2. Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a muzicale: folclorul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui copiilor/ colinde activitate frontală,
etc.) Sunete înalte, individuală, pe grupe
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, sunete joase
respectând sincronizarea (activitate frontală) Repertoriul de
cântece: colinde
Audiție: colinde

MARTI C.L.R. Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul şi litera C planşe şi jetoane cu imagini observare
27.11 :1.1 impresii, aşteptări de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.3 formularea enunţurilor pe baza ilustraţiilor şi pe baza unor alfabetar ,manuale,caiete probe orale
1.4 cuvinte date; speciale, decupaje din ziare probe scrise
2.1 -analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor rostite; şi reviste
3.1 -pronunţarea corectă a sunetelor; -metoda fonetica analitico-
-rostirea expresivă a sunetului „c”; sintetica,
-scrierea literelor, a silabelor şi cuvintelor ce conţin litere conversatia
AVAP: 2.3 cunoscute; demonstraţia,
-delimitarea cuvintelor dintr-o propoziţie dată; explicaţia exercitiul,
-stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; activitate frontală,
-prezentarea şi intuirea literei; individuală,
-identificarea literei „C” din texte scrise; pe grupe
-citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor, urmărindu-
se citirea conştientă.
-modelarea literei din plastilină
-asocierea sunetului „C” cu litera „C” mic de tipar, pe baza Sunetul şi litera C planşe şi jetoane cu imagini observare
C.L.R4.1 intuirii literei model; de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
4.2 -citirea silabelor, a cuvintelor şi propoziţiilor din manual; alfabetar ,manuale,caiete probe orale
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor faţă de alte litere; speciale, decupaje din ziare probe scrise
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre litera de tipar şi reviste
şi cea de mână; -metoda fonetica analitico-
AVAP:2.2 -adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris; sintetica,
-exerciţii de scriere a literei şi a cuvintelor care conţin conversatia
litera nouă; demonstraţia,
-exerciţii de scriere a propoziţiilor; explicaţia exercitiul,
-dictări de litere şi cuvinte. activitate frontală,
-colorează dupa cod; individuală,
pe grupe
LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Confecţii Hârtie colorată Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; şi jucării conversaţia, exercitiul, sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica - îndoire şi pliere explicaţia, demonstraţia, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (Origami) munca independentă Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; Jucării din hârtie – - activitate frontală, verbale
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; broscuţa individuală individuale şi
Forme pereche colective
Expunerea
lucrarilor
MIER- C.L.R. 1.1;1.2 Pronunţarea cuvintelor care încep-se termină sau conţin Sunetul şi litera o caiet CLR observare
CURI 1.3;1.4;2.1 sunetul „o” de tipar fişe de lucru, fişe de sistematică
28.11 2.2;2.3 Corespondenţă sunet – literă. evaluare, planşe cu imagini probe orale
AVAP -2.3 Identificarea literelor în cuvinte. din poveşti probe scrise
Identificarea cuvintelor. conversaţia, explicaţia, (teme în clasă)
Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt. exerciţiul, munca
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe. independentă, munca în
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor. echipă,problematizarea,
Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui jocul, învăţarea prin
cuvânt. descoperire
Formularea unor propoziţii. activitate frontală, activitate
Decorează rochiţa zânei! individuală
E.F.
C.L.R4.1 Punerea în corespondenţă a imaginii cu litera Sunetul şi litera o caiet CLR observare
4.2 corespunzătoare de mână fişe de lucru, fişe de sistematică
Trasarea pe contur a literei, transcriere, scriere după evaluare, planşe cu imagini probe orale
model. din poveşti probe scrise
Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii conversaţia, explicaţia, (teme în clasă,
MM:1.3 Scrierea elementelor grafice şi a literei R de mână exerciţiul, munca dictări)
Scrierea corectă a cuvintelor mono şi plurisilabice independentă, munca în autoevaluare
Punerea în corespondenţă a cuvântului scris cu litere de echipă,problematizarea,
tipar cu cel scris cu litere de mână jocul, învăţarea prin
-joc: Ce pisică leneşă! descoperire
activitate frontală, activitate
individuală
M.E.M. 31. stabilirea prin observare a principalelor structuri ale Animale, părți a) materiale: manual observare
3.2 animalelor componente ale digital, jetoane cu plante, sistematică
AVAP -2.3 – relaționarea principalelor structuri ale unui animal cu corpului. fișe de lucru probe orale
rolurile acestora b) procedurale: conversația,
– exprimarea unor opinii cu privire la anumite atitudini și explicația, exercițiul
comportamente observate în mediul înconjurător c) forme de organizare:
activitate frontală
JOI C.L.R. 1.1; 1.3; Audierea poveştii „Motanul încălţat” de Charles Perrault Lectură „Motanul planşe şi jetoane cu imagini observare
29.11 2.4; 3.2 (activitate frontală) încălţat” de Charles adecvate, fişe de lucru, sistematică
Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului Perrault conversatia probe orale
AVAP: 3.3; (activitate pe grupuri) demonstraţia,explicaţia autoevaluare
3.4 Despărţirea cuvintelor în silabe şi marcarea sunetelor exercitiul,joc de rol
MM: 1.1 cuvintelor. activitate frontală,
Obţinerea de cuvinte noi prin schimbarea unui sunet din individuală,
cuvinte date(activitate individuală) pe grupe
Colorarea imaginilor reprezentative poveştii.
Cântec ,,Motanul încălţat”
M.E.M. 1.4 efectuarea de adunări și scăderi și verificarea cu obiecte Scăderea unui jetoane cu imagini observare
5.2 MM: 2.1 sau prin operația inversă număr format din adecvate, stilou, creion sistematică
– jocuri de rol care solicită compunerea/descompunerea unități dintr-un creioane colorate probe orale
numerelor în concentrul 0-100 număr format din planse de colorat
– rezolvarea unor probleme după imagini zeci și unități conversaţia, explicaţia,
– schimbarea componentelor problemei create fără ca tipul demonstraţia, exerciţiul,
de problemă să se schimbe problematizarea, jocul
-joc: Ce pisică leneşă! didactic activitate frontala
-activitate individuala
-activitate pe echipe

E.F.
M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente colinde Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Melodia - genuri conversaţia probe orale
DP: 2.2. Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a muzicale: folclorul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui copiilor/ colinde activitate frontală,
etc.) Sunete înalte, individuală, pe grupe
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, sunete joase
respectând sincronizarea (activitate frontală) Repertoriul de
Cântece pentru serbare cântece: colinde
Audiție: colinde

VINERI M.E.M. liber


30.11
liber RELIGIE
D.P.
A.V.A.P.
Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI CLR1.1;1.2 Pronunţia cuvintelor care încep-se termină sau conţin Sunetul şi litera O caiet CLR observare
03.12 1.3;1.4;2.1 sunetul „O”; de tipar fişe de lucru, fişe de sistematică
2.2;2.3 Corespondenţă sunet – literă. evaluare, planşe cu imagini probe orale
AVAP -2.3 Identificarea literelor în cuvinte. din poveşti probe scrise
Identificarea cuvintelor. conversaţia, explicaţia, (teme în clasă)
Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt. exerciţiul, munca autoevaluare
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe. independentă, munca în
Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor. echipă,problematizarea,
Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui jocul, învăţarea prin
cuvânt. descoperire
Formularea unor propoziţii. activitate frontală, activitate
Identifică şi colorează litera O în labirint! individuală
C.L.R4.1 Punerea în corespondenţă a imaginii cu litera Sunetul şi litera O caiet CLR observare
4.2 corespunzătoare; de mână fişe de lucru, fişe de sistematică
Trasare pe contur a literei, transcriere, scriere după model. evaluare, planşe cu imagini probe orale
Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii; din poveşti probe scrise
Scrierea elementelor grafice şi a literei R de mână; conversaţia, explicaţia, (teme în clasă,
MM:1.3 Scrierea corectă a cuvintelor mono şi plurisilabice exerciţiul, munca dictări)
Punerea în corespondenţă a cuvântului scris cu litere de independentă, munca în autoevaluare
tipar cu cel scris cu litere de mână ; echipă,problematizarea,
Cântec>Ninge! jocul, învăţarea prin
descoperire
activitate frontală, activitate
individuală
M.E.M. 3.1 – extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, pentru a Scăderea unui jetoane cu imagini observare
1.5 obține mulțimi cu tot atâtea elemente număr format din adecvate, stilou, creion sistematică
– efectuarea de scăderi și verificarea cu obiecte sau prin zeci creioane colorate probe orale
operația inversă dintr-un număr planse de colorat
– evidențierea mai multor modalități de grupare a format din zeci și conversaţia, explicaţia,
elementelor unei mulțimi pentru determinarea cardinalului unități demonstraţia, exerciţiul,
– rezolvarea de probleme problematizarea, jocul
didactic activitate frontala
-activitate individuala
-activitate pe echipe

M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente colinde Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Melodia - genuri conversaţia probe orale
DP: 2.2. Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a muzicale: folclorul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui copiilor/ colinde activitate frontală,
etc.) Sunete înalte, individuală, pe grupe
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, sunete joase
respectând sincronizarea (activitate frontală) Repertoriul de
Cântece pentru serbare cântece: colinde
Audiție: colinde

MARTI CLR1.1; 1.2 -convorbire tematică pe marginea ilustraţiei din manual; Sunetul şi litera p metoda fonetică, analitico- observarea
04.12 1.3; 1.4; 2.1 analiza cuvintelor până la nivelul sunetului; de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
-delimitarea prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe; observaţia dirijată, proba orală
2.2;2.3 identificarea sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; exerciţiul, jocul didactic; proba practică
poziţionarea sunetului în cuvânt; planşe didactice, ilustraţii, probă scrisă\
-scrierea corectă a literei p mic de mână; fişe de lucru;
-Joc didactic „Găseşte cât mai multe cuvinte”; activitate individuală;
AV/AP 1.3 2.1 -redarea conţinutului ilustraţiei din manual; frontală, pe grupe
Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de mână cu
cea scrisă de tipar;
Modelare – Pisicuţa;

C.L.R-1.1;1.2 Care cuvânt conţine sunetul p? Sunetul şi litera p metoda fonetică, analitico- observarea
1.3;1.4; 2.1 Scrierea elementelor grafice şi a literei p de mână; de mână sintetică; conversaţia, sistematică
2.2; 2.3 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor; observaţia dirijată, proba orală
AVAP: 2.2 Formularea şi scrierea unor propoziţii; exerciţiul, jocul didactic; proba practică
Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri planşe didactice, ilustraţii, probă scrisă\
grafice; fişe de lucru;
Realizarea literei p din plastilină; activitate individuală;
frontală, pe grupe

LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Confecţii Hârtie colorată Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; şi jucării conversaţia, exercitiul, sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica - îndoire şi pliere explicaţia, demonstraţia, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (Origami) munca independentă Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; Jucării din hârtie – - activitate frontală, verbale
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; şoricelul individuală individuale şi
Forme pereche colective
Expunerea
lucrarilor
MIER- C.L.R. -convorbire tematică pe marginea ilustraţiei din manual Sunetul şi litera P metoda fonetică, analitico- observarea
CURI 1.1; 1.2 -analiza cuvintelor până la nivelul sunetului; de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
05.12 1.3; 1.4; 2.1 -delimitarea prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe observaţia dirijată, proba orală
identificarea sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă\
2.2;2.3 -poziţionare a sunetului în cuvânt; planşe didactice, ilustraţii,
-Joc didactic „Găseşte cuvântul cu sens asemănător!” fişe de lucru;
- redarea conţinutului ilustraţiei din manual activitate individuală;
Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de mână cu frontală, pe grupe
AV/AP 1.3 2.1 cea scrisă de tipar
Colorează literele învăţate!

E.F.
Sunetul şi litera P metoda fonetică, analitico- observarea
C.L.R1.1;1.2 Scrierea elementelor grafice şi a literei P de mână de mână sintetică; conversaţia, sistematică
1.3;1.4; 2.1 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor observaţia dirijată, proba orală
2.2; 2.3 Formularea şi scrierea unor propoziţii exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă\
AVAP: 2.2 Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri grafice planşe didactice, ilustraţii,
Realizarea literei P din plastilină fişe de lucru;
activitate individuală;
frontală, pe grupe

M.E.M. 2.1.,3.1. - Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Scăderea în a.caiet,auxiliar, manual, observarea
3.2.,4.1. numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care concentrul 0-100, fişe de lucru, planşe, sistematică
5.1. sugerează operaţia; fără trecere peste calculator cu bile, beţişoare, proba orală
CLR: 2.1; 2.3 - Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ ordin bile, probă scrisă
DP: 2.2 scheme date; b.conversaţia, explicaţia,
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: 1.2, tematică dată/de la numere date, de la imagini; jocul didactic,
2.2, 2.3 Desenează animalul preferat! problematizarea, învăţarea
prin descoperire, munca
independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup

JOI C.L.R. : 1.1; Repovetirea textului „Motanul încălţat” de Charles Lectură „Motanul planşe şi jetoane cu imagini observare
06.12 1.3; 2.4; 3.2 Perrault (activitate individuală); încălţat” de Charles adecvate, fişe de lucru, sistematică
Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului Perrault conversatia, povestirea probe orale
AVAP: 3.3; (activitate pe grupuri); demonstraţia,explicaţia autoevaluare
3.4 Despărţirea cuvintelor în silabe şi marcarea sunetelor exercitiul,joc de rol
MM: 1.1 cuvintelor. activitate frontală,
Rezolvarea itemilor de pe fişa de lucru (activitate individuală,
individuală); pe grupe
Colorarea imaginilor reprezentative poveştii.
Cântec ,,Motanul încălţat”;
M.E.M. 3.1 – recunoașterea organelor majore și rolul fiecărui organ Scheletul și materiale: manual, film Observarea
5.2 – rezolvări de probleme folosind obiecte organele majore – documentar sistematică
AVAP 2.3 – asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare roluri activitate frontală și Probă orală
grafică individuală idactic,
– organizarea datelor unei probleme în tabel observația explicaţia,
– Desenează floarea preferată! exerciţiul,
brainstorming,
problematizarea,
jocul didactic
E.F.
M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente colinde Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Melodia - genuri conversaţia probe orale
DP: 2.2. Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a muzicale: folclorul exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui copiilor/ colinde activitate frontală,
etc.) Sunete înalte, individuală, pe grupe
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, sunete joase
respectând sincronizarea (activitate frontală) Repertoriul de
Cântece pentru serbare cântece: colinde
Audiție: colinde

VINERI M.E.M. 2.1.,3.1. - Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Scăderea în a.caiet,auxiliar, manual, observarea
07.12 3.2.,4.1. numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care concentrul 0-100, fişe de lucru, planşe, sistematică
5.1. sugerează operaţia; fără trecere peste calculator cu bile, beţişoare, proba orală
CLR: 2.1; 2.3 - Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ ordin bile, probă scrisă
DP: 2.2 scheme date; b.conversaţia, explicaţia,
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o demonstraţia, exerciţiul,
AVAP: 1.2, tematică dată/de la numere date, de la imagini; jocul didactic,
2.2, 2.3 Desenează animalul preferat! problematizarea, învăţarea
prin descoperire, munca
independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup

RELIGIE
D.P. 2.1 vizionarea unor secvenţe din desene animate şi filme Meserii cunoscute: fişe,caiet auxiliar observarea
1.1 CLR:1.2 pentru copii, pentru identificarea emoţiilor de bazǎ ale denumire, culori conversaţia, sistematică
personajelor activităţi principale, explicaţia,
-identificarea în imagini a emoţiilor de bazǎ(tristeţe, furie, unelte şi exerciţiul,joc de rol,joc proba orală
teamǎ) instrumente, loc de didactic,
-joc de rol desfăşurare problematizarea; activitate
frontală, individuală,
pe grupe

A.V.A.P1.1;1.2 Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Domeniul Confecţii Hârtie colorată Observare
1.3;2.1;2.2 utilizate; şi jucării conversaţia, exercitiul, sistematică
2.3 Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica - îndoire şi pliere explicaţia, demonstraţia, Proba practica
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; (Origami) munca independentă Aprecieri
MEM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; Jucării din hârtie – - activitate frontală, verbale
Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; pisica, căţelul individuală individuale şi
Forme pereche colective
Expunerea
lucrarilor

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI CLR dialog cu persoane diferite pentru exersarea formulelor Sunetul şi litera l de planşe şi jetoane cu imagini observare
10.12 1.1 elementare de iniţiere, menţinere şi tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.3 -ascultarea dialogurilor elev – elev, elev – învăţător pe alfabetar ,manuale,caiete probe orale
1.4 teme familiare copiilor; speciale, decupaje din ziare probe scrise
2.1 -formularea enunţurilor pe baza ilustraţiilor şi pe baza unor şi reviste
3.1 cuvinte date; -metoda fonetica analitico-
-analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor rostite; sintetica,
-pronunţarea corectă a sunetelor; conversatia
AVAP: 2.2 -rostirea expresivă a sunetului „l”; demonstraţia,explicaţia
-scrierea literelor, a silabelor şi cuvintelor ce conţin litere exercitiul,joc de rol
cunoscute; activitate frontală,
-delimitarea cuvintelor dintr-o propoziţie dată; individuală,
-stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; pe grupe
-prezentarea şi intuirea literei;
-identificarea literei „l” din texte scrise;
-citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor, urmărindu-
se citirea conştientă.
-litere haioase-desen
C.L.R - -asocierea sunetului „l” cu litera „l” mic de tipar, pe baza Sunetul şi litera l de planşe şi jetoane cu imagini observare
4.1 intuirii literei model; mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
4.2 -citirea silabelor, a cuvintelor şi propoziţiilor din manual; alfabetar ,manuale,caiete probe orale
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor faţă de alte litere; speciale, decupaje din ziare probe scrise
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre litera de tipar şi reviste
şi cea de mână; -metoda fonetica analitico-
MM:1.3 -adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris; sintetica,
-scrierea literei şi a cuvintelor care conţin litera nouă; conversatia
- scrierea propoziţiilor; demonstraţia,explicaţia
-dictări de litere, cuvinte şi propoziţii. exercitiul,joc de rol
activitate frontală,
individuală,
pe grupe
M.E.M.

M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Sunete înalte, conversaţia probe orale
DP: 2.2 Joc de recunoaştere a sunetelor înalte si a celor joase sunete joase exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Prietenii cântăreti activitate frontală,
respectând sincronizarea (activitate frontală) individuală, pe grupe

MARTI C.L.R1.1 -dialog cu persoane diferite pentru exersarea formulelor Sunetul şi litera L planşe şi jetoane cu imagini observare
11.12 1.3 elementare de iniţiere, menţinere şi de tipar adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.4 -ascultarea dialogurilor elev – elev, elev – învăţător pe alfabetar ,manuale,caiete proba orală
2.1 teme familiare copiilor; speciale, decupaje din ziare proba scrisă
3.1 -formularea enunţurilor pe baza ilustraţiilor şi pe baza unor şi reviste
cuvinte date; -metoda fonetica analitico-
-analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor rostite; sintetica,
AVAP: 2.2 -pronunţarea corectă a sunetelor; conversatia
-rostirea expresivă a sunetului „L”; demonstraţia,explicaţia
-scrierea literelor, a silabelor şi cuvintelor ce conţin litere exercitiul,joc de rol
cunoscute; activitate frontală,
-delimitarea cuvintelor dintr-o propoziţie dată; individuală,
-stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; pe grupe
-prezentarea şi intuirea literei;
-identificarea literei „L” din texte scrise;
-citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor, urmărindu-
se citirea conştientă.
- -asocierea sunetului „l” cu litera „L” mare de tipar, pe Sunetul şi litera L planşe şi jetoane cu imagini observare
C.L.R4.1 baza intuirii literei model; mare de mână adecvate, fişe de lucru, sistematică
4.2 -citirea silabelor, a cuvintelor şi propoziţiilor din manual; alfabetar ,manuale,caiete probe orale
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor faţă de alte litere; speciale, decupaje din ziare probe scrise
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre litera de tipar şi reviste
şi cea de mână; -metoda fonetica analitico-
MM:1.3 -adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris; sintetica,
-scrierea literei şi a cuvintelor care conţin litera nouă; conversatia
- scrierea propoziţiilor; demonstraţia,explicaţia
-dictări de litere, cuvinte şi propoziţii. exercitiul,joc de rol
activitate frontală,
individuală,
pe grupe
LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1 ,1.2, Confectionare ornamente de Craciun Confecţii şi jucării Hârtie colorată, creponată, Observare
1.3, 2.1, 2.2, 2.3, Observarea dirijată a modelelor prezentate(daca este Hârtia aţă, foarfece, conversaţia, sistematică
2.4,2.5 cazul) ; - pliere, tăiere, exercitiul, explicaţia, Proba practica
Identificarea materialelor folosite; lipire demonstraţia, munca Aprecieri
CLR 3.4 Exerciţii de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii - tăiere după independentă verbale
M.M.1.4 2.1 3.2 lucrării; stabilirea etapelor de lucru; contur, asamblare, - activitate frontală, individuale şi
Activitate practică de realizare a produselor propuse; lipire individuală colective
Exprimarea orală a opiniilor privind produsele proprii sau - tăiere după Expunerea
ale altora; contur, rupere lucrarilor
Poezii cu şi despre animale; liberă sau după
Cântece pentru serbare contur, îndoire,
lipire
MIER- CLR1.1;1.2 Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe; Recapitulare planşe şi jetoane cu imagini observarea
CURI 1.3;1.4;2.1 Citirea şi scrierea cuvintelor mono şi plurisilabice; adecvate, fişe de lucru, sistematică a
12.12 2.2;2.3 Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; alfabetar, elevilor
Comunicare orală- identificarea unei persoane sau a unui manuale, evaluarea
AVAP -2.3 obiect; caiete speciale, selectivă a
Cuvinte cu sens asemănător/opus; culori, metoda fonetica copiilor
Colorarea literelor învăţate dintr-o multitudine de litere; analitico-sintetica,
conversatia
demonstraţia,explicaţia
activitate frontală,
individuală,
pe grupe exercitiul,joc de
rol

E.F.
Rezolvarea itemilor din fişa de lucru Evaluare Fişe de lucru, stilou, Evaluare
creioane colorate sumativă;

M.E.M. 1.4 – extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, pentru a Recapitulare jetoane cu imagini observare
1.5 obține mulțimi cu tot atâtea elemente adecvate, stilou, creion sistematică
1.6 – efectuarea de scăderi și verificarea cu obiecte sau prin creioane colorate probe orale
3.1 operația inversă planse de colorat
4.2 – evidențierea mai multor modalități de grupare a conversaţia, explicaţia,
5.2 elementelor unei mulțimi pentru determinarea cardinalului demonstraţia, exerciţiul,
– rezolvarea de probleme problematizarea, jocul
didactic activitate frontala
-activitate individuala
-activitate pe echipe

JOI C.L.R. : 1.1; Repovetirea textului „Motanul încălţat” de Charles Lectură „Motanul planşe şi jetoane cu imagini observare
13.12 1.3; 2.4; 3.2 Perrault (activitate individuală); încălţat” de Charles adecvate, fişe de lucru, sistematică
Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului Perrault conversatia, povestirea probe orale
AVAP: 3.3; (activitate pe grupuri); demonstraţia,explicaţia autoevaluare
3.4 Despărţirea cuvintelor în silabe şi marcarea sunetelor exercitiul,joc de rol
cuvintelor. activitate frontală,
Rezolvarea itemilor de pe fişa de lucru (activitate individuală,
individuală); pe grupe
Colorarea imaginilor reprezentative poveştii.
Cântec ,,Motanul încălţat”;
M.E.M. Rezolvarea itemilor din fişa de lucru Evaluare Fişe de lucru, stilou, Evaluare
creioane colorate sumativă;

E.F.
M.M1.1 ; 1.2; Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru cântat. Domeniul Elemente Casetofon observare
1.4; 2.1. Receptarea corectă a tonului şi emisia naturală în urma de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. semnalului de începere, cu accent pe dicţia corectă. Sunete înalte, conversaţia probe orale
DP: 2.2 Joc de recunoaştere a sunetelor înalte si a celor joase sunete joase exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Prietenii cântăreti activitate frontală,
respectând sincronizarea (activitate frontală) individuală, pe grupe

VINERI M.E.M. 1.4 - Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Aprofundare. jetoane cu imagini observare
14.12 1.5 numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care Dezvoltare adecvate, stilou, creion sistematică
1.6 sugerează operaţia; creioane colorate probe orale
3.1 - Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ planse de colorat
4.2 scheme date; conversaţia, explicaţia,
5.2 - Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o demonstraţia, exerciţiul,
MM: 1.1 tematică dată/de la numere date, de la imagini; problematizarea, jocul
Cântec :Graiul animalelor! didactic activitate frontala
-activitate individuala
-activitate pe echipe

RELIGIE
D.P. 2.1 - poveşti, poezii, ghicitori, cântece despre meserii, Meserii cunoscute fişe,caiet auxiliar observarea
1.1 CLR – 2.2; susţinute de imagini culori conversaţia, sistematică
2.4 - jocuri/ ghicitori de identificare a instrumentelor explicaţia,
AVAP – 1.2; specifice unor meserii exerciţiul, joc de rol, joc proba orală
- organizarea unei expoziţii cu instrumente didactic, proba scrisă
confecţionate, fotografii, desene sau (unde e problematizarea activitate
posibil) direct cu instrumentele specifice frontală, individuală,
meseriilor cunoscute pe grupe
- decuparea unor informaţii despre meserii din
ziare, reviste, cărţi
-prezentarea meseriilor de către specialişti invitaţi
la clasă: medic, artist, mecanic, pictor, poliţist,
preot, zugrav, cercetător, pompier, contabil etc.
- vizite la diferite locuri de muncă ale părinţilor sau
aflate în apropierea şcolii ori a locuinţei copiilor
A.V.A.P1.1 ,1.2, Confectionare ornamente de Craciun Confecţii şi jucării Hârtie colorată, creponată, Observare
1.3, 2.1, 2.2, 2.3, Observarea dirijată a modelelor prezentate(daca este Hârtia aţă, foarfece, conversaţia, sistematică
2.4,2.5 cazul) ; - pliere, tăiere, exercitiul, explicaţia, Proba practica
Identificarea materialelor folosite; lipire demonstraţia, munca Aprecieri
CLR 3.4 Exerciţii de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii - tăiere după independentă verbale
M.M.1.4 2.1 3.2 lucrării; stabilirea etapelor de lucru; contur, asamblare, - activitate frontală, individuale şi
Activitate practică de realizare a produselor propuse; lipire individuală colective
Exprimarea orală a opiniilor privind produsele proprii sau - tăiere după Expunerea
ale altora; contur, rupere lucrarilor
Poezii cu si despre animale liberă sau după
Cântece pentru serbare contur, îndoire,
lipire

PROIECTAREA UNITĂTII TEMATICE: 6. Vine iarna


PERIOADA: 14.01.2019-1.02.2019

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R. Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul şi litera s metoda fonetică, observarea
14.01 1.1;1.2 impresii, aşteptări de tipar analitico-sintetică; sistematică
1.3;1.4;2.1 identificarea sunetului ,,s’’ în silabe şi în cuvinte; conversaţia, observaţia
2.2;2.3 exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul ,,s’’; dirijată, exerciţiul, jocul proba orală
AVAP:2.3 asocierea sunetului ,,s’’ cu litera ,,s’’; didactic; probă scrisă
citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; abecedarul, decupaje din autoevaluarea
Joc de rol „La masă”; ziare şi reviste,
Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, alfabetar, sârmă,
Plastilină; plastilină;
activitate
frontală, în grup şi
independentă;

-scrierea literei ,, s’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii; Sunetul şi litera s metoda fonetică, observarea
C.L.R -scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte; de mână analitico sintetică; sistematică
1.1;1.2 -asocierea sunetului ,,s’’ cu litera ,, S’’ conversaţia, observaţia proba orală
1.3;1.4;2.1 -compunerea unor cuvinte folosind silabe date; dirijată, exerciţiul, jocul probă scrisă
2.2;2.3 -scrierea literei ,,S’’; cuvinte, propoziţii; didactic; autoevaluarea
MM -3.1 -punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor abecedarul, decupaje din
AVAP: 2.2 scrise ziare şi reviste,
cu litere de tipar /mână ortografia unor cuvinte ce conţin alfabetar, sârmă,
grupele de vocale ,,ia’’

Cântecel,, Săniuţa’’
M.E.M. 1.5 – rezolvarea unor situații practice de aflare a unei Adunarea și a) materiale: observarea
1.6 sume/diferențe de termeni egali scăderea numerelor manualul tipărit și digital, sistematică
5.2 – compararea a două sume formate din zeci și caietul elevului proba orală
– rezolvarea de probleme unități b) procedurale: probă scrisă
– crearea unor probleme simple explicația, exercițiul, autoevaluarea
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
M.M1.3, 1.5, 1.6, - însuşirea după auz a cântecelor, prin Domeniul Cântare Casetofon observare
2.1 demonstrarea lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul vocală stick sistematică
mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / Cântare în grup și conversaţia probe orale
receptarea lor de către copii individual, asociind exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
- crearea unei atmosfere propice însuşirii mișcarea sugerată activitate frontală,
cântecului, prin prezentarea unor material muzicale sau de text și de ritm individuală, pe grupe
ilustrative potrivite Poziția, tonul,
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – semnalul de
grupuri mici – colectiv început, dicția,
sincronizarea
Însușirea după auz
a cântecelor

MARTI C.L.R. 1.1;1.2 familiarizare cu litera „S” Sunetul şi litera S metoda fonetică, analitico- observarea
15.01 1.3;1.4;2.1 formularea de enunţuri după ilustraţii de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
2.2;2.3 citirea corectă a cuvintelor observaţia dirijată, proba orală
AVAP:2.3 citirea corectă a textului exerciţiul, jocul didactic; proba practică
- completare a unui rebus ilustrat planşe didactice, ilustraţii, probă scrisă\
ex-joc de modelare a literelor din sârmă, din plastilină fişe de lucru;
activitate individuală;
frontală, pe grupe

C.L.R R1.1;1.2 Enumerarea unor cuvinte care conţin sunetul şi litera S; Sunetul şi litera S metoda fonetică, analitico- observarea
1.3;1.4;2.1 Scrierea elementelor grafice şi a literei S de mână; de mână sintetică; conversaţia, sistematică
2.2;2.3 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor; observaţia dirijată, proba orală
MM -3.1 Formularea şi scrierea unor propoziţii; exerciţiul, jocul didactic; proba practică
Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri planşe didactice, ilustraţii, probă scrisă\
grafice; fişe de lucru; autoevaluarea
Cântecel,, Săniuţa’’ activitate individuală;
frontală, pe grupe

LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1 -observarea modelului propus Domeniul Pictură plansa model observare
2.1 -identificarea materialelor si instrumentelor de lucru Materiale și bloc de desen sistematică
2.2 -demonstrarea tehnicilor de lucru, urmarind etapele instrumente – acuarele, pensule, probe orale
2.6 ilustrate acuarele, hârtie, pahar apa probe practice
-realizarea lucrarii plastice propuse pensulă paie de suc autoevaluare
MM: 2.1 ,,Omul de zăpadă’’ Recunoașterea album de arta conversaţia,
-intonarea cantecului ,,Omul de zăpadă’’ culorilor – culori explicaţia,
calde-culori reci; demonstratia
închiderea și exerciţiul, activitate
deschiderea frontala
culorilor folosind activitate individuala
negru și alb
Intensitatea
culorilor, conturul

MIER- C.L.R. -formularea de întrebări şi răspunsuri; Sunetul şi litera î/Î metoda fonetică, analitico- observarea
CURI 1.1 . 1.3. 1.4. - povestirea unor întâmplări personale ale copiilor; de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
16.01 2.1. 2.3 - activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu observaţia dirijată, proba orală
fapte, întâmplări cunoscute exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
- construirea corectă a unor enunţuri după imagini; planşe didactice, ilustraţii,
- delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei fişe de lucru;
M.M. 2.1 unui cuvânt într-o propoziţie; activitate individuală;
- scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei; frontală, pe grupe
- despărţirea cuvintelor în silabe;
Cântec:Motanul încălţat
E.F.
- construirea corectă a unor enunţuri după imagini; Sunetul şi litera î/ metoda fonetică, analitico- observarea
C.L.R1.1 1.2. - delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei Î de mână sintetică; conversaţia, sistematică
2.1. 2.3 unui cuvânt într-o propoziţie; observaţia dirijată, proba orală
AVAP: 2.2 - scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
- despărţirea cuvintelor în silabe; planşe didactice, ilustraţii,
-scriere a literelor şi a cuvintelor ce conţin litera î; fişe de lucru;
- desenarea sportului preferat; activitate individuală;
frontală, pe grupe

M.E.M. 1.5 – rezolvarea unor situații practice de aflare a unei Adunarea și a) materiale: observarea
1.6 sume/diferențe de termeni egali scăderea numerelor manualul tipărit și digital, sistematică
5.2 – compararea a două sume formate din zeci și caietul elevului proba orală
– rezolvarea de probleme unități b) procedurale: probă scrisă
– crearea unor probleme simple explicația, exercițiul, autoevaluarea
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
JOI C.L.R. 1.1 -audierea textului Cocorul şi vulpea – imagini adecvate, observare
17.01 1.2 -stabilirea succesiunii logice a evenimentelor dupa imagini de Lev Tolstoi fise, stilou, creion sistematică
1.3 date creioane colorate proba orală
3.2 - gruparea cuvintelor dupa nr.silabelor planse de colorat autoevaluare
-formularea de propozitii pe baza unor imagini prezentate conversaţia, explicaţia,
- formarea unor cuvinte din silabe date demonstraţia, exerciţiul,
-completarea unui rebus problematizarea,
AVAP:2.2 -Desenează personajele! jocul didactic activitate
frontala
activitate individuala
activitate pe echipe

M.E.M. 1.5 – rezolvarea unor situații practice de aflare a unei Adunarea și a) materiale: observarea
1.6 sume/diferențe de termeni egali scăderea numerelor manualul tipărit și digital, sistematică
5.2 – compararea a două sume formate din zeci și caietul elevului proba orală
– rezolvarea de probleme unități b) procedurale: probă scrisă
– crearea unor probleme simple explicația, exercițiul, autoevaluarea
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
E.F.
M.M: 1.3, 1.5, - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – Domeniul Cântare Casetofon observare
1.6, 2.1 colectiv instrumentală stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântarea cu conversaţia probe orale
DP: 2.2. respectând sincronizarea acompaniament de exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin jucării muzicale activitate frontală,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, realizate de copii individuală, pe grupe
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei (trianglu, maracas,
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu clopoței,
bătăi pe genunchi) tamburină)
-utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile pentru
confecţionarea unor jucării muzicale simple (cutii/sticle cu
pietricele, nisip sau nasturi; linguri de lemn decorate de
copii etc.)
- executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu,
deplasarea pe cântecul „Voiniceii” de A. Ivăşcanu
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu:
- dans cu paşi egali pe cântec
VINERI M.E.M. 1.5 – rezolvarea unor situații practice de aflare a unei Adunarea și a) materiale: observarea
18.01 1.6 sume/diferențe de termeni egali scăderea numerelor manualul tipărit și digital, sistematică
5.2 – compararea a două sume formate din zeci și caietul elevului proba orală
– rezolvarea de probleme unități b) procedurale: probă scrisă
– crearea unor probleme simple explicația, exercițiul, autoevaluarea
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
RELIGIE
D.P. 2.2 prezentarea unei experienţe personale (victoria/înfrângerea Abilităţi de fişe,caiet auxiliar observarea
2.3 AVAP 2.3 într-un joc etc.) comunicare de bază culori conversaţia, sistematică
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, explicaţia, joc de rol, joc
pe baza unor cuvinte cheie: calendar, pădure, didactic proba orală
furculiţă, zâmbet exerciţiul, Apreciere
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje problematizarea activitate globală
nonverbale emiţător-receptor (mi-am făcut un frontală, individuală, Apreciere
prieten, mă doare măseaua, am primit un cadou, pe grupe individuală
bunicul a venit în vizită etc.)
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de
unele situaţii date
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi
ceilalţi,
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă
„Eu cred că...”, „În opinia mea...”
- miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii create de
elevi

A.V.A.P1.1 -observarea modelului propus Domeniul Pictură plansa model observare


2.1 -identificarea materialelor si instrumentelor de lucru Materiale și bloc de desen sistematică
2.2 -demonstrarea tehnicilor de lucru, urmarind etapele instrumente – acuarele, pensule, probe orale
2.6 ilustrate acuarele, hârtie, pahar apa probe practice
-realizarea lucrarii plastice propuse pensulă paie de suc autoevaluare
MM: 2.1 ,,Peisaj de iarnă’’ Recunoașterea album de arta conversaţia,
-intonarea cantecului,,Iarna a sosit în zori’’ culorilor – culori explicaţia,
calde-culori reci; demonstratia
închiderea și exerciţiul, activitate
deschiderea frontala
culorilor folosind activitate individuala
negru și alb
Intensitatea
culorilor, conturul
Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R. 1.2 - identificarea însemnelor statului român; Sunetul şi litera â metoda fonetică, analitico- observarea
21.01 1.3 - formare a familiei de cuvinte a cuvântului „român”; de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
2.1 - audiere a unor versuri/cântece despre ţara noastră; observaţia dirijată, proba orală
3.1 -scrierea literei în interiorul cuvintelor; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
AVAP: 2.2 - respectarea regulilor de scriere cu „â” şi „î;” planşe didactice, ilustraţii,
- transcriere, copiere,scriere după dictare a unor cuvinte ce fişe de lucru;
conţin litera â; activitate individuală;
Desenarea drapelului ţării. frontală, pe grupe

C.L.R1.2 -copierea unor cuvinte ce conţin litera â; Sunetul şi litera â metoda fonetică, analitico- observarea
1.3 -sublinierea cuvintelor din decupaje care conţin litera â; de mână sintetică; conversaţia, sistematică
2.1 -scrierea la tablă şi în caiete a unor cuvinte ce conţin litera observaţia dirijată, proba orală
3.1 â; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
M.M. 2.1 -transcriere, copiere,scriere după dictare a unor cuvinte ce planşe didactice, ilustraţii, autoevaluare
conţin litera â; fişe de lucru;
-Intonarea unui cântec popular; activitate individuală;
frontală, pe grupe

M.E.M. 3.1 – verificarea rezultatului prin operația inversă Proba adunării și a) materiale: observarea
5.2 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete proba scăderii manualul tipărit și digital, sistematică
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice caietul elevului proba orală
– rezolvarea de probleme b) procedurale: probă scrisă
– jocuri matematice explicația, exercițiul, autoevaluarea
problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
M.M1.3, 1.5, 1.6, însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – Domeniul Elemente Casetofon observare
2.1 colectiv de limbaj muzical stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Melodia – genuri conversaţia probe orale
DP: 2.2. respectând sincronizarea muzicale –cântece exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin și jocuri populare activitate frontală,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, Repertoriul de individuală, pe grupe
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei cântece: cântece
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu din folclorul
bătăi pe genunchi) popular
- executarea unor mişcări sugerate de text Audiție: cântece și
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite jocuri populare din
- dans cu paşi egali pe cântec diferite regiuni

MARTI CLR1.1 formularea enunţurilor pe baza ilustraţiilor din manual; Sunetul şi litera d metoda fonetică, analitico- observarea
22.01 1.3 -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
1.4 cu acelaşi sunet; observaţia dirijată, proba orală
2.1 -analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor rostite după exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
3.1 ilustraţii; decupaje din ziar, alfabetar,
-pronunţarea corectă a sunetelor; delimitarea cuvintelor planşe didactice, ilustraţii,
dintr-o propoziţie dată; fişe de lucru;
-stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; activitate individuală;
-prezentarea şi intuirea literei; frontală, pe grupe
-identificarea literei în texte scrise;
-asocierea sunetului cu litera de tipar;
MM: 2.1 -citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor.
Decorarea rochiţei Degeţicăi
C.L.R4.1 asocierea sunetului „d” cu litera „d” mic de tipar, pe baza Sunetul şi litera d metoda fonetică, analitico- observarea
4.2 intuirii literei model; de mână sintetică; conversaţia, sistematică
-citirea silabelor, a cuvintelor şi propoziţiilor din manual; observaţia dirijată, proba orală
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor faţă de alte litere; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre litera de tipar alfabetar, planşe didactice,
AVAP:2.2 şi cea de mână; ilustraţii, fişe de lucru;
-adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris; activitate individuală;
-exerciţii de scriere a literei şi a cuvintelor care conţin frontală, pe grupe
litera nouă;
-exerciţii de scriere a propoziţiilor;
-dictări de litere şi cuvânt;.
-coloreaza dupa cod;

LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1 -observarea modelului propus Domeniul Pictură plansa model observare
2.1 -identificarea materialelor si instrumentelor de lucru Materiale și bloc de desen sistematică
2.2 -demonstrarea tehnicilor de lucru, urmarind etapele instrumente – acuarele, pensule, probe orale
2.6 ilustrate acuarele, hârtie, pahar apa probe practice
-realizarea lucrarii plastice propuse pensulă paie de suc autoevaluare
MM: 2.1 ,,la săniuş’’ Recunoașterea album de arta conversaţia,
-intonarea cantecului,,Săniuţa’’ culorilor – culori explicaţia,
calde-culori reci; demonstratia
închiderea și exerciţiul, activitate
deschiderea frontala
culorilor folosind activitate individuala
negru și alb
Intensitatea
culorilor, conturul

MIER- C.L.R. dialog cu persoane diferite; joc de rol; Sunetul şi litera D metoda fonetică, analitico-
CURI 1.1 -citirea unor imagini; de tipar sintetică; conversaţia, observarea
23.01 1.3 -scrierea literelor, a silabelor şi cuvintelor ce conţin litere observaţia dirijată, sistematică
1.4 cunoscute; exerciţiul, jocul didactic; proba orală
2.1 -asocierea sunetului cu litera „D” mare de tipar; alfabetar, planşe didactice,
3.1 -identificarea literei „D” în texte scrise; ilustraţii, fişe de lucru,
-citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor, respectând decupaje din reviste;
semnele de punctuaţie. activitate individuală;
MM:2.1 - discriminarea numelor proprii care se scriu cu literă frontală, pe grupe
iniţială mare de alte cuvinte.
-exerciţii de analiză şi sinteză fonetică;
-asocierea sunetului „D” cu litera „D” mare de tipar, pe
baza intuirii literei model;
-citirea silabelor, a cuvintelor şi propoziţiilor din manual;
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor faţă de alte litere;
-cantec cu miscare: Palmele nu stau deloc!
EF
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre litera de tipar Sunetul şi litera D metoda fonetică, analitico- observarea
C.L.R1.1 şi cea de mână; de mână sintetică; conversaţia, sistematică
1.3 -adoptarea poziţiei corecte şi comode pentru scris; observaţia dirijată, proba orală
1.4 -exerciţii de scriere a literei şi a cuvintelor care conţin exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
2.1 litera nouă; planşe didactice, ilustraţii,
4.1 - scrierea corectă a propoziţiilor; fişe de lucru;
4.2 - folosirea punctului, a semnului întrebării şi a scrierii cu activitate individuală;
majusculă; frontală, pe grupe
-dictări de litere şi cuvinte.
- Joc didactic: ,, Cine spune mai multe propozitii?’’
AVAP:2.2
M.E.M. 3.1 – verificarea rezultatului prin operația inversă Proba adunării și a) materiale: observarea
5.2 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete proba scăderii manualul tipărit și digital, sistematică
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice caietul elevului proba orală
– rezolvarea de probleme b) procedurale: probă scrisă
– jocuri matematice explicația, exercițiul, autoevaluarea
problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
JOI C.L.R. liber
24.01 M.E.M.
E.F.
M.M.

VINERI M.E.M. 3.1 – verificarea rezultatului prin operația inversă Proba adunării și a) materiale: observarea
25.01 5.2 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete proba scăderii manualul tipărit și digital, sistematică
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice caietul elevului proba orală
– rezolvarea de probleme b) procedurale: probă scrisă
– jocuri matematice explicația, exercițiul, autoevaluarea
problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
RELIGIE
D.P. 2.2 prezentarea unei experienţe personale (jucăria favorită, o Abilităţi de fişe,caiet auxiliar observarea
2.3 AVAP 2.3 ceartă cu un prieten/coleg, comunicare de bază culori conversaţia, sistematică
victoria/înfrângerea într-un joc etc.) explicaţia, simularea, joc de
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, rol, joc didactic proba orală
pe baza unor cuvinte cheie: calendar, pădure, exerciţiul, Apreciere
furculiţă, zâmbet problematizarea activitate globală
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje frontală, individuală, Apreciere
nonverbale emiţător-receptor (mi-am făcut un pe grupe individuală
prieten, mă doare măseaua, am primit un cadou,
bunicul a venit în vizită etc.)
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de
unele situaţii date
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi
ceilalţi,
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă
„Eu cred că...”, „În opinia mea...”
- miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii create de
elevi
A.V.A.P1.1 -observarea modelului propus Domeniul Pictură plansa model observare
2.1 -identificarea materialelor si instrumentelor de lucru Materiale și bloc de desen sistematică
2.2 -demonstrarea tehnicilor de lucru, urmarind etapele instrumente – acuarele, pensule, probe orale
2.6 ilustrate acuarele, hârtie, pahar apa probe practice
-realizarea lucrarii plastice propuse: ,,Noapte de iarnă’’ pensulă paie de suc autoevaluare
MM: 2.1 -intonarea cantecului,,Zurgălai,zurgălăi’’ Recunoașterea album de arta conversaţia,
culorilor – culori explicaţia,
calde-culori reci; demonstratia
închiderea și exerciţiul, activitate
deschiderea frontala
culorilor folosind activitate individuala
negru și alb
Intensitatea
culorilor, conturul

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R R1.1 Întâlnirea de dimineaţă. Mesaj, calendar, noutăţi, Sunetul şi grupul planşe şi jetoane cu imagini observare
28.01 1.2 impresii, aşteptări adecvate, fişe de lucru,
litere ci, Ci de tipar sistematica
2.2 Compunerea de cuvinte pornind de la litere date ci, Ci alfabetar,manuale metoda
2.4 Despărţirea cuvintelor în silabe fonetica analitico-sintetica, proba orală
4.2 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea conversatia aprecieri verbale
AVAP 2.3 acestuia demonstraţia,explicaţia
Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea exercitiul,joc de rol
acestuia activitate frontală,
Colorarea şi decorarea literelor individuală,
pe grupe
-scrierea grupului de litere ci, Ci Sunetul şi grupul planşe şi jetoane cu imagini observarea
C.L.R1.4 -scrierea cuvintelor ce conţin grupul de litere ci, Ci litere ci, Ci de adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.1 -copierea şi transcrierea unor cuvinte şi propoziţii mână alfabetar,manuale metoda proba orală
3.3 -ordonar a cuvintelor în propoziţii fonetica analitico-sintetica, probă scrisă
4.1 -formularea unor enunţuriex. de scriere corectă a grupului conversatia
MM: 1.1 de litere ci, Ci , separat şi în cadrul unor cuvinte demonstraţia,explicaţia
-copierea şi de transcrierea unor propoziţii enunţiative şi exercitiul,joc de rol
interogative activitate frontală,
-scriere după dictare a unei propoziţii individuală,
Ghicitori muzicale pe grupe
M.E.M. 3.1 – verificarea rezultatului prin operația inversă Proba adunării și a) materiale: observarea
5.2 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete proba scăderii manualul tipărit și digital, sistematică
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice caietul elevului proba orală
– rezolvarea de probleme b) procedurale: probă scrisă
– jocuri matematice explicația, exercițiul, autoevaluarea
problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
M.M1.3, 1.5, 1.6, - însuşirea după auz a cântecelor, prin Domeniul Elemente Casetofon observare
2.1 demonstrarea lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul de limbaj muzical stick sistematică
mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / Melodia – genuri conversaţia probe orale
receptarea lor de către copii muzicale –cântece exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
- crearea unei atmosfere propice însuşirii și jocuri populare activitate frontală,
cântecului, prin prezentarea unor material muzicale sau Repertoriul de individuală, pe grupe
ilustrative potrivite cântece: cântece
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – din folclorul
grupuri mici – colectiv popular
Audiție: cântece și
jocuri populare din
diferite regiuni

MARTI C.L.R R1.1  formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea Dialog despre planşe şi jetoane cu imagini observare
29.01 1.2 obţinerii unor informaţii sau pentru satisfacerea prietenie adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.2 curiozităţii (Cine? Unde? Ce? Când? De ce? Cum? Ce (formularea unei alfabetar,manuale metoda probe orale
2.4 s-ar fi întâmplat dacă..?) idei, a unei păreri; fonetica analitico-sintetica, probe scrise
4.2  conversaţii în grup, pe baza unui text audiat sau a unei dialogul, oferirea conversatia
AVAP 2.3 imagini unor informaţii demonstraţia,explicaţia
 alcătuirea unor enunţuri orale şi/ sau crearea de poveşti despre prieteni; exercitiul,joc de rol
orale pornind de la idei/ imagini date sau desene create exerciţii de activitate frontală,
de copii completare a unor individuală,
propoziţii eliptice pe grupe
 intuirea unor cuvinte însoţite de imagini
corespunzătoare
 recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână

C.L.R. 1.1 alcătuirea unor enunţuri, cu accent pe pronunţia corectă; Recapitulare planşe şi jetoane cu imagini observare
1.3 -exerciţii de ascultare a dialogurilor elev – elev, învăţător adecvate, fişe de lucru, sistematică
1.4 elev, pe tema „Moş Craciun-prietenul copiilor”; alfabetar,manuale metoda probe orale
2.1 -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme fonetica analitico-sintetica, probe scrise
3.1 cotidiene; conversatia
-citirea literelor şi cuvintelor studiate; demonstraţia,explicaţia
-întregirea cuvintelor pornind de la silabe; exercitiul,joc de rol
MM: 2.1 -simularea unor situaţii de comunicare; jocuri de rol; activitate frontală,
-activitate de exprimare a propriei păreri în legătură cu individuală,
fapte, întâmplări cunoscute; pe grupe
Cântec-Ninge!

LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P. 1.1 Observarea dirijată a modelelor prezentate (daca este Domeniul Colaj Foarfece, lipici, fişa de Observare
,1.2, 1.3, 2.1, 2.2, cazul); Decupare după lucru,conversaţia, sistematică
2.3, 2.4,2.5 Identificarea materialelor folosite; contur, lipire – exercitiul, explicaţia, Proba practica
CLR 3.4 Exerciţii de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii organizarea demonstraţia, munca Aprecieri
M.M.1.4 2.1 3.2 lucrării; stabilirea etapelor de lucru; compoziției pe independentă verbale
Activitate practică de realizare a produselor propuse; suprafețe mari prin - activitate frontală, individuale şi
Exprimarea orală a opiniilor privind produsele proprii sau asamblarea unitară individuală colective
ale altora; a elementelor Expunerea
Audiţii Anotimpul preferat lucrarilor
MIER- Rezolvarea itemilor din fişa de lucru Evaluare Fişe de lucru, stilou, Evaluare
CURI creioane colorate sumativă;
30.01
E.F.
CLR1.1 1.2. - încadrarea corectă în pagină a textului; Ameliorare. planşe şi jetoane cu imagini observarea
1.3. 1.4. 2.1. 2.3 -folosirea punctului, semnului întrebării şi a scrierii cu Dezvoltare adecvate, fişe de lucru, sistematică
2.4. majusculă; conversatia proba orală
M.M.1.4 2.1 3.2 - copieri, transcrieri, dictări de cuvinte şi propoziţii; demonstraţia,explicaţia probă scrisă
- iniţierea unor dialoguri elev-elev, învăţător-elev pe teme exercitiul,joc de rol
familiare copiilor; activitate frontală,
Cântecele învăţate! individuală,
pe grupe
M.E.M. 1.4 – verificarea rezultatului prin operația inversă Proba adunării și a) materiale: observarea
1.5 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete proba scăderii manualul tipărit și digital, sistematică
1.6 – identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice caietul elevului proba orală
3.1 – jocuri matematice b) procedurale: probă scrisă
4.2 – rezolvarea unor situații practice de aflare a unei explicația, exercițiul, autoevaluarea
5.2 sume/diferențe de termeni egali problematizarea
– compararea a două sume c) forme de organizare a
– rezolvarea de probleme colectivului: activitate pe
– crearea unor probleme simple grupe
– identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice
JOI C.L.R. 1.1 Repovetirea textului „Cocorul şi vulpea” de Lev Tolstoi Cocorul şi vulpea – imagini adecvate, observare
31.01 1.2 (activitate individuală) de Lev Tolstoi fise, stilou, creion sistematică
1.3 Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului creioane colorate proba orală
3.2 (activitate pe grupuri) planse de colorat autoevaluare
Despărţirea cuvintelor în silabe şi marcarea sunetelor conversaţia, explicaţia,
AVAP:2.2 cuvintelor. demonstraţia, exerciţiul,
Rezolvarea itemilor de pe fişa de lucru (activitate problematizarea,
individuală) jocul didactic activitate
Colorarea imaginilor reprezentative poveştii. frontala
Cântec ,,Motanul încălţat” activitate individuala
activitate pe echipe

M.E.M. Rezolvarea itemilor din fişa de lucru Evaluare Fişe de lucru, stilou, Evaluare
creioane colorate sumativă;

E.F.
M.M1.3, 1.5, 1.6, - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – Domeniul Cântare Casetofon observare
2.1 colectiv vocală stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântare în grup și conversaţia probe orale
DP: 2.2. respectând sincronizarea individual, asociind exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin mișcarea sugerată activitate frontală,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, de text și de ritm individuală, pe grupe
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu
bătăi pe genunchi)
- executarea unor mişcări sugerate de text
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite
- dans cu paşi egali pe cântec
VINERI M.E.M. 1.4 – rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete Aprofundare. a) materiale: observarea
01.02 1.5 – identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice Dezvoltare manualul tipărit , caietul sistematică
1.6 – jocuri matematice elevului proba orală
3.1 b) procedurale: probă scrisă
4.2 explicația, exercițiul, autoevaluarea
5.2 problematizarea
c) forme de organizare a
colectivului: activitate pe
grupe
RELIGIE
D.P. 2.2 prezentarea unei experienţe personale (o ceartă cu un Abilităţi de fişe,caiet auxiliar observarea
2.3 AVAP 2.3 prieten/coleg, comunicare de bază culori conversaţia, sistematică
victoria/înfrângerea într-un joc etc.) explicaţia, simularea, joc de
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, rol, joc didactic proba orală
pe baza unor cuvinte cheie: calendar, pădure, exerciţiul, Apreciere
furculiţă, zâmbet problematizarea activitate globală
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje frontală, individuală, Apreciere
nonverbale emiţător-receptor (mi-am făcut un pe grupe individuală
prieten, mă doare măseaua, am primit un cadou,
bunicul a venit în vizită etc.)
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de
unele situaţii date
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi
ceilalţi,
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă
„Eu cred că...”, „În opinia mea...”
- miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii create de
elevi
A.V.A.P. 1.1 Observarea dirijată a modelelor prezentate (daca este Domeniul Colaj Foarfece, lipici, fişa de Observare
,1.2, 1.3, 2.1, 2.2, cazul); Decupare după lucru,conversaţia, sistematică
2.3, 2.4,2.5 Identificarea materialelor folosite; contur, lipire – exercitiul, explicaţia, Proba practica
CLR 3.4 Exerciţii de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii organizarea demonstraţia, munca Aprecieri
M.M.1.4 2.1 3.2 lucrării; stabilirea etapelor de lucru; compoziției pe independentă verbale
Activitate practică de realizare a produselor propuse; suprafețe mari prin - activitate frontală, individuale şi
Exprimarea orală a opiniilor privind produsele proprii sau asamblarea unitară individuală colective
ale altora; a elementelor Expunerea
Audiţii muzicale; Anotimpul preferat lucrarilor
PROIECTAREA UNITĂTII TEMATICE: 7. Bucuriile iernii

PERIOADA: 11.02.2019–1.03.2019

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI C.L.R. R1.1;1.2 convorbire tematică pe marginea ilustraţiei din manual Sunetul şi litera v metoda fonetică, analitico- observarea
11.02 1.3;1.4; 2.1 exerciţii de analiză a cuvintelor până la nivelul sunetului; mic de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
2.2; 2.3 -delimitarea prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe observaţia dirijată, proba orală
AVAP: 2.2 identificarea sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă\
-poziţionare a sunetului în cuvânt; planşe didactice, ilustraţii,
-Joc didactic „Eu spun una,tu spui multe!” fişe de lucru;
- redarea conţinutului ilustraţiei din manual activitate individuală;
Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de mână cu frontală, pe grupe
cea scrisă de tipar
Colorează literele învăţate!

C.L.R1.1;1.2 Sunetul şi litera v metoda fonetică, analitico- observarea


1.3;1.4; 2.1 Scrierea elementelor grafice şi a literei v de mână mic de mână sintetică; conversaţia, sistematică
2.2; 2.3 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor observaţia dirijată, proba orală
AVAP: 2.2 Formularea şi scrierea unor propoziţii exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă\
Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri grafice planşe didactice, ilustraţii,
Realizarea literei v din plastilină fişe de lucru;
activitate individuală;
frontală, pe grupe

M.E.M. 1.4 – evidențierea proprietăților adunării Adunarea în imagini adecvate, observarea


1.5 – evidențierea mai multor modalități de grupare a concentrul 0-20, cu fise, stilou, creion sistematică
4.1 elementelor unei mulțimi trecere peste ordin creioane colorate proba orală
– compararea a două sume planse de colorat probă scrisă
– exerciții de scriere a rezultatelor unor adunări în tabele conversaţia, explicaţia, evaluarea
matematice demonstraţia, exerciţiul, reciprocă
problematizarea,
jocul didactic activitate
frontala
activitate individuala
activitate pe echipe

M.M1.3, 1.5, 1.6, - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – Domeniul Cântare Casetofon observare
2.1 colectiv vocală stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântare în grup și conversaţia probe orale
DP: 2.2. respectând sincronizarea individual, asociind exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin mișcarea sugerată activitate frontală,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, de text și de ritm individuală, pe grupe
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei Săniuţa
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu
bătăi pe genunchi)
- executarea unor mişcări sugerate de text
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite

MARTI C.L.R. R1.1;1.2 convorbire tematică pe marginea ilustraţiei din manual Sunetul şi litera V metoda fonetică, analitico- observarea
12.02 1.3;1.4; 2.1 exerciţii de analiză a cuvintelor până la nivelul sunetului; mare de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
2.2; 2.3 -delimitarea prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe observaţia dirijată, proba orală
AVAP: 2.2 identificarea sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă\
-poziţionare a sunetului în cuvânt; planşe didactice, ilustraţii,
-Joc didactic „Eu spun una,tu spui multe!” fişe de lucru;
- redarea conţinutului ilustraţiei din manual activitate individuală;
Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de mână cu frontală, pe grupe
cea scrisă de tipar
Colorează literele învăţate!

C.L.R1.1;1.2 Sunetul şi litera V metoda fonetică, analitico- observarea


1.3;1.4; 2.1 Scrierea elementelor grafice şi a literei v de mână mare de mână sintetică; conversaţia, sistematică
2.2; 2.3 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor observaţia dirijată, proba orală
AVAP: 2.2 Formularea şi scrierea unor propoziţii exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă\
Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri grafice planşe didactice, ilustraţii,
Realizarea literei v din plastilină fişe de lucru;
activitate individuală;
frontală, pe grupe

LB. ENGLEZĂ
A.V.A.P1.1,1.3 - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul Elemente de limbaj conversatia, turul galeriei, Observare
2.2,2.4 apropiat; plastic – linia, lucrari practice, activităţi sistematică
CLR 1.1 -realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu); punctul„Chipul creative Proba practica
2.2 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în meu (pensulaţie, - planse Aprecieri
aplicaţii/compoziţii alese decupare, lipire)” - frontal, individual verbale
-realizarea unor cadouri, felicitări pentru ocazii speciale cu individuale şi
chipul propriu sau al altei persoane; colective
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Expunerea
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor lucrarilor
şi materialelor de lucru
MIER- C.L.R. 1.1 1.3. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri; Sunetul şi litera de metoda fonetică, analitico- observarea
CURI 1.4. 2.1. 2.3 . - povestirea unor întâmplări personale ale copiilor; ş tipar sintetică; conversaţia, sistematică
13.02 - activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu observaţia dirijată, proba orală
fapte, întâmplări cunoscute exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
AVAP: 2.1 2.2 - exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după planşe didactice, ilustraţii,
imagini; fişe de lucru;
Joc: Spune cât mai multe cuvinte care încep cu ş! activitate individuală;
frontală, pe grupe

E.F.
C.L.R1.1 1.2. - delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei Sunetul şi litera ş metoda fonetică, analitico- observarea
1.3. 2.1. 2.4. unui cuvânt într-o propoziţie; de mână sintetică; conversaţia, sistematică
- scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei; observaţia dirijată, proba orală
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
AVAP: 2.1 2.2 -exerciţii de scriere a literelor ş, Ş planşe didactice, ilustraţii,
Desenează şarpele! fişe de lucru;
activitate individuală;
frontală, pe grupe

MEM1.4, efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte sau prin Adunarea în imagini adecvate, observarea
1.5 operaţia inversă; concentrul 0-20, cu fise, stilou, creion sistematică
1.6, - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, trecere peste ordin creioane colorate proba orală
3.1 asociativitate, element neutru), fără precizarea planse de colorat probă scrisă
AVAP 2.2 terminologiei; conversaţia, explicaţia, evaluarea
- rezolvarea de adunări , mental şi în scris cu trecere peste demonstraţia, exerciţiul, reciprocă
ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor problematizarea,
şi zecilor; jocul didactic activitate
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr frontala
de elemente; activitate individuala
- aflarea sumei a două numere mai mici decât 100; activitate pe echipe
Colorează peisajul de iarnă după cod!
JOI C.L.R. . 2,3; 3.1; -audierea povestii; Povestea ursului imagini adecvate, observarea
14.02 3.2; 4.1; -povestirea pe fragmente scurte; cafeniu-de fise, stilou, creion sistematică
AVAP:2.2 -repovestire dupa imagini; Vladimir Colin creioane colorate proba orală
-explicarea cuvintelor si expresiilor necunoscute; planse de colorat probă scrisă
-colorare planşă didactică cu o imagine reprezentativă din conversaţia, explicaţia,
text; demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea,
jocul didactic activitate
frontala
activitate individuala
activitate pe echipe

M.E.M. 3.1 Transformări ale imagini adecvate, observarea


4.2 AVAP:2.2 – inventarea unor reguli de operare și aplicarea lor în apei: solidificare, fise, stilou, creion sistematică
jocuri topire, evaporare, creioane colorate proba orală
– realizarea unor experiențe care să pună în evidență fierbere, planse de colorat
transformările de stare ale apei, solidificare, topirea gheții, condensare conversaţia, explicaţia,
evaporare, fierbere, condensare demonstraţia, exerciţiul,
– identificarea propriilor greșeli de comportament față de problematizarea,
mediul înconjurător jocul didactic activitate
– realizarea de asociații între fenomene și cauze frontala
Colorează imaginile în care apa se evaporă! activitate individuala
activitate pe echipe

E.F.
M.M1.3, 1.5, 1.6, - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – Domeniul Cântare Casetofon observare
2.1 colectiv vocală stick sistematică
CLR: 2.3; 2.4. - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântare în grup și conversaţia probe orale
DP: 2.2. respectând sincronizarea individual, asociind exerciţiul, demonstraţia autoevaluare
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin mișcarea sugerată activitate frontală,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, de text Săniuţa individuală, pe grupe
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu
bătăi pe genunchi)
- executarea unor mişcări sugerate de text
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite

VINERI M.E.M1.1, 1.2, - verbalizarea etapelor adunării în limbaj matematic; Adunarea în imagini adecvate, observarea
15.02 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, - operarea cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin de concentrul 0-20, cu fise, stilou, numărătoare, sistematică
3.1, 5.1 obiecte sau desene; trecere peste ordin creioane colorate proba orală
- efectuarea adunărilor aşezând numerele unele sub altele; planse de colorat probă scrisă
AVAP: - Exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit conversaţia, explicaţia,
2.3. în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu numere; demonstraţia, exerciţiul,
- transpunerea unei probleme ilustrate în operaţie problematizarea,
matematică; jocul didactic, activitate
- Reprezentarea prin desen a unei probleme; frontala
activitate individuala
activitate pe echipe

RELIGIE
D.P. 2.1 - selectarea unor imagini cu personaje care  Emoţii de fişe,caiet auxiliar observarea
1.1 C.L.R. 1.2. exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi bază culori conversaţia, sistematică
AVAP: personajele care exprimă bucurie, fericire, tristeţe…) bucurie, explicaţia,
2.3 - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de tristeţe exerciţiul, proba orală
acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) care problematizarea activitate
exprimă diferite emoţii frontală, individuală,
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel,trist) pe grupe
- propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu
emoţii” Starea de tristeţe-cum anume se poate depăşi
Desen reprezentativ pentru a îndepărta starea de tristeţe
- selectarea unor imagini cu personaje care
exprimă emoţii de bază
- crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de
acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) care
exprimă diferite emoţii
A.V.A.P. 1.1,1.3 - realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul Domeniul Pictură CD, imagini/fotografii, coli Observare
2.2,2.4 apropiat; Materiale și desen, acuarele şablon, sistematică
CLR 1.1 -realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu); instrumente – foarfecă, ipici, băţ frigărui, Proba practica
2.2 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative în acuarele, hârtie, fotografie cu chipul Aprecieri
aplicaţii/compoziţii alese pensulă copilului, fire textile de verbale
-realizarea unor cadouri,felicitări pentru ocazii speciale cu culoare verde. individuale şi
chipul propriu sau al altei persoane; conversaţia euristică, colective
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; exerciţiul, muncă Expunerea
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor independentă. lucrarilor
şi materialelor de lucru activitate frontală,
activitate individuală

Ziua Competenţe Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
specifice de elevi
LUNI CLR 1.2. 1.3. - scrierea literelor, a silabelor şi cuvintelor ce conţin litere Sunetul şi litera Ş metoda fonetică, analitico- observarea
18.02 . 2.3 2.4. cunoscute; de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
-citirea integrală a cuvintelor şi a propoziţiilor, respectând observaţia dirijată, proba orală
semnele de punctuaţie. exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
AVAP: 2.1 2.2 -discriminarea numelor proprii care se scriu cu literă planşe didactice, ilustraţii,
iniţială mare de alte cuvinte. fişe de lucru;
-citirea silabelor, a cuvintelor şi propoziţiilor din manual; activitate individuală;
-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor faţă de alte litere; frontală, pe grupe

C.L.R1.1 1.2. formulare a enunţurilor după ilustraţii Sunetul şi litera Ş metoda fonetică, analitico- observarea
1.3. 1.4. 2.1 transformarea prop. formate din două cuvinte în prop. de mână sintetică; conversaţia, sistematică
formate din 3 cuvinte observaţia dirijată, proba orală
AVAP: 2.1 2.2 scrierea cuvintelor cu majusculă exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
scriere după dictare planşe didactice, ilustraţii,
-modelarea literelor „ş” şi „Ş” fişe de lucru;
activitate individuală;
frontală, pe grupe

M.E.M. 1.1,1.2, - efectuarea adunărilor după procedeul de calcul oral şi Adunarea în imagini adecvate, observarea
1.3,1.4,3.1., apoi scris; concentrul 0-100, fise, stilou, numărătoare, sistematică
AVAP 2.2 - exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit cu trecere peste creioane colorate proba orală
în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu numere; ordin planse de colorat probă scrisă
- transpunerea unei probleme ilustrate în operaţie conversaţia, explicaţia, evaluarea
matematică; demonstraţia, exerciţiul, reciprocă
- Utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană; problematizarea,
- Reprezentarea prin desen a unei probleme; jocul didactic, activitate
- Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea frontala
numerelor/ întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care activitate individuala
sugerează operaţia; activitate pe echipe
Colorează imaginile în care apa se află în stare gazoasă!
M.M.
MARTI D.P. - identificarea anumite stări emoţionale asociindu-le cu Emoţii de bază - explicaţia, conversaţia, observare
19.02 2.1,2.2 simbolurile corespunzătoare; ,,Furiaʼʼ observaţia, exerciţiul, sistematică
MM 2.1 - redarea succintă a textului audiat, pe baza întrebărilor şi jocul didactic; evaluare orală,
AVAP 2.3 a ilustraţiilor; problematizarea, evaluare scrisă,
- prezintarea diferitelor situaţii de manifestare a furiei, brainstorming; autoevaluare;
reacţiile posibile şi tehnicile de control a acesteia ;
calendarul naturii, jetoane
- exprimarea pantomimică a diferitelor emoţii (bucurie,
cu imagini de iarnă,
tristeţe, furie, frică) în situaţii date;
imagine cu Zâna Iarnă,
- adoptarea unui poziţii corecte în bancă pe tot parcursul
imagini pe baza textului,
activităţii;
cartonașe cu simbolurile
celor 4 emoții de bază, fişe
de lucru individual, cutia
cu surprize a Zânei Iarnă
-frontal, individual, în
perechi;
C.L.R.1.2, -ordonarea logică a silabelor în cuvinte și a cuvintelor în Sunetul [b] și litera metoda fonetică analitico- observare
1.3,3.1,4.1 propoziții realizând corespondența cu imaginile potrivite; sintetică, demonstraţia,
MM 2.1 b mic de tipar și de sistematică,
-desparţirea corectă a propoziţiilor în cuvinte şi a conversaţia, explicaţia,
AVAP 2.3 cuvintelor în silabe, identificând sunetul [b] și poziția mână exerciţiul, evaluare orală,
acestuia în cuvinte date; jocul didactic;
autoevaluare,
- citirea corectă şi conştientă, în ritm propriu și selectivă -cutia cu surprize a Zânei
a cuvintelor date; Iarnă, coşuleţ cu fulgi de evaluare scrisă,
-scrierea corectă, lizibilă şi îngrijită a literei b mic de nea cu silabe și imagini,
aprecieri
mână, separat şi în cuvinte copiate sau transcrise, imagini cu obiecte care
respectând legătura dintre litere şi liniatura ; conțin sunetul [b], fişe de verbale.
lucru, jetoane cu imagini,
jetoane cu silabe, plicuri,
ecusoane, flip-chart,
ecusoane, markere, coşuleţ
cu recompense;
frontal , individual, pe
grupe .
M.E.M. - rezolvarea corectă de exerciții și probleme, în concentrul Adunarea -explicaţia, conversaţia, observare
1.4,5.2 0-20, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, respectând numerelor naturale observaţia, exerciţiul, jocul
MM 2.1 sistematică,
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor ; în concentrul 0-20 , didactic
AVAP 2.3 - transpunerea în operaţii matematice acţiunile cu trecere peste problematizarea; evaluare orală,
efectuate şi sintagmele: ,,suma”, ,,cu...mai mare”, -cutia
ordin
cu surprize a Zânei
evaluare scrisă,
,,mărește cu...” ,, adaugăʼʼ; Iarnă, fişe de lucru, omuleţ
- compararea numerelor naturale în intervalul 0-20, de zapadă de pluş,
folosind corect semnele de comparaţie ,,<’’, ,,>’’ sau ,,=” ; probleme ilustrate ,
autoevaluare;
- compunerea de probleme simple după imagini date; diplome, imagine cu om de
- identificarea stărilor apei şi a proceselor potrivite de zăpadă, pliculeţ magic,
transformare ale acesteia, în imagini date; panou, ecusoane, flip-
chart, CD-player, CD,
creioane colorate,
markere, diplome.
frontal, individual, pe
grupe;

M.M.1.4,2.1 - identificarea instrumentelor muzicale care acompaniază Mişcări sugerate de conversaţia, observaţia, observare
AVAP 2.3 hora şi elementele componente ale portului popular; ritmul cântecului explicaţia, demonstraţia,
sistematică,
- audierea activă şi conştientă a horei şi a cântecului ,, ,,Jocul românesc’’ exerciţiul,
Jocul românesc”; problematizarea; evaluare orală,
- executarea corectă a exerciţiilor de cultură vocală imagine Zâna Iarnă, cutia
autoevaluare,
(respirație, dicție, intonație); cu surprize a Zânei Iarnă,
- interpretarea corectă, din punct de vedere intonațional videoclip hora, imagini evaluare scrisă,
și ritmic,a cântecului „Jocul românesc”; instrumente muzicale,
aprecieri verbale.
-asocierea mişcărilor executate în timpul cântării în grup imagini costume populare
autentice, costume
cu ritmul cântecului;
populare, CD- player,
televizor, laptop, stick, fișă
de lucru, creioane colorate,
fulgi de nea, cutiuţă cu
recompense;

MIER- C.L.R. 1.1 1.2. -audierea poveştii literei B; Sunetul şi litera B metoda fonetică, analitico- observarea
CURI 1.3. 1.4. 2.1. 2.3 -construirea unor enunţuri pe baza imaginilor din manual; de tipar sintetică; conversaţia, sistematică
20.02 2.4. intuirea literei „B” şi alcătuirea de cuvinte la stelaj; observaţia dirijată, proba orală
-citirea textului cu observarea aşezării în pagină exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
AVAP: 2.1 2.2 - citirea selectivă a textului şi găsirea cuvintelor ce conţin planşe didactice, ilustraţii,
literele „b” şi „B”; despărţirea cuvintelor în silabe şi - fişe de lucru;
alcătuirea altor propoziţii cu ele; activitate individuală;
-refacerea unor puzzle-uri (vederi din Bucureşti); frontală, pe grupe

E.F.
C.L.R1.1 1.2. – intuirea literei şi a elementelor componente Sunetul şi litera B metoda fonetică, analitico- observarea
1.3. 1.4. 2.1. 2.3 – scrierea a 2-3 rânduri cu litera şi copierea unor cuvinte de mână sintetică; conversaţia, sistematică
2.4. şi propoziţii; scrierea după dictare observaţia dirijată, proba orală
– transcrierea unor propoziţii din text; exerciţiul, jocul didactic; probă scrisă
AVAP: 2.1 2.2 -delimitarea cuvintelor scrise legat în propoziţii; planşe didactice, ilustraţii,
corectarea unor cuvinte şi propoziţii scrise greşit pe fişe; fişe de lucru;
-refacerea unor puzzle-uri de primăvară; activitate individuală;
frontală, pe grupe

M.E.M. 1.4,5.2 – organizarea de jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă...?“ Transformări ale imagini adecvate, observarea
MM 2.1 – identificarea efectelor pozitive și negative produse de apei fise, stilou, numărătoare, sistematică
AVAP 2.3 precipitații creioane colorate proba orală
– realizarea unor experiențe care să pună în evidență planse de colorat probă scrisă
transformările de stare ale apei conversaţia, explicaţia, evaluarea
– recunoașterea cauzei care a determinat uscarea unei demonstraţia, exerciţiul, reciprocă
plante problematizarea,
jocul didactic, activitate
frontala
activitate individuala
activitate pe echipe

JOI C.L.R. 2,3; 3.1; -exersarea prin jocuri in contexte diferite, a unor Povestea ursului imagini adecvate, observarea
21.02 3.2; 4.1; deprinderi de comportament bazate pe respect fata de cafeniu-de Vladimir fise, stilou, creion sistematică
4.3; sine si de ceilalti ,cinste, sinceritate; Colin creioane colorate proba orală
-colorare plansa didactica cu o imagine reprezentativa din planse de colorat probă scrisă
text; conversaţia, explicaţia,
-dramatizare demonstraţia, exerciţiul,
MM:2.1 auditie muzicala; problematizarea,
jocul didactic activitate
frontala
activitate individuala
activitate pe echipe

MEM1.1,1.2, - Efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte ; Adunarea şi imagini adecvate, observarea


1.3,1.4,3.1., - verbalizarea etapelor adunării în limbaj matematic; scăderea în fise, stilou, numărătoare, sistematică
MM 2.1 - operarea cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin concentrul 0-100, creioane colorate proba orală
de obiecte sau desene; cu trecere peste planse de colorat probă scrisă
- efectuarea adunărilor aşezând numerele unele sub ordin conversaţia, explicaţia,
altele; demonstraţia, exerciţiul,
- Exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit problematizarea,
în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu jocul didactic, activitate
numere; frontala
compararea a două sume, două diferenţe sau a unei sume activitate individuala
cu o diferenţă sau cu un număr; activitate pe echipe
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o
tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să
se schimbe;
Cântec de iarnă!
E.F.
M.M.

VINERI A.V.A.P1.1 ,1.2, Observarea dirijată a modelelor prezentate (daca este Domeniul Desen CD, imagini/fotografii, coli Observare
22.02 1.3, , 2.3, 2.4 cazul); Domeniul Pictură desen, acuarele sistematică
CLR 3.4 Identificarea materialelor folosite; Materiale și -planşă model, Proba practica
M.M. 2.1 Exerciţii de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii instrumente – -conversaţia, explicaţia, Aprecieri
lucrării; stabilirea etapelor de lucru; acuarele, hârtie, demonstraţia,; verbale
Activitate practică de realizare a produselor propuse; pensulă -frontal, individual individuale şi
Exprimarea orală a opiniilor privind produsele proprii sau Sugestii de creații – colective
ale altora; compoziții libere, Expunerea
Audiţii compoziții lucrarilor
tematice:
Personajul preferat:
Eu și prietenii mei,

RELIGIE
D.P.

S-ar putea să vă placă și