Sunteți pe pagina 1din 68

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ E.D.P. 2018 7 ore pe săptămână


Autori: Olga Pîrîială, Mihaela Ada Radu, Rodica Semestrul I: 7 x 15= 105 ore
Chiran Semestrul al II-lea 7x 18=126 ore
Auxiliar: Comunicare in limba română-  Școala Altfel- 16-20.03.2020
caiet de scriere.

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA E.D.P.2018 4 ore pe săptămână


MEDIULUI Autori:Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Semestrul I: 4 x 15= 60 ore
Voinea, Nicoleta Stan Semestrul al II-lea 4x 18=90ore
Auxiliar:Matematică și explorarea  Școala Altfel-
mediului-Caietul elevului. Autori:
Constanța Bălan, Cristina Voinea, ed.
Corint Books

DEZVOLTARE PERSONALĂ Auxiliar: Dezvoltare personală- 1 oră pe săptămână


Caiet de aplicații clasa I. ED.Ars libri Semestrul I: 15 ore
Semestrul II: 18 ore
 Școala Altfel-

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE Auxiliar: Caiet de aplicații clasa I. Ed. Ars 2 ore pe săptămână
libri: Semestrul I: 2 x 15=30 ore
Semestrul II: 2 x 18 = 36 ore

MUZICĂ ŞI MIŞCARE Auxiliar: Muzică și mișcare clasa I. Ed. Ars libri: 2 ore pe săptămână
Semestrul I: 2 x 15=34 ore
Semestrul II: 2 x 18 = 36 ore
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare: Din nou la școală Perioada: S1 – S2; 09.09 – 20.09.2019

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: 14 ore

1.1. - Utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat; Recapitularea achizițiilor
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în acest dobândite în clasa
1.2. fragment de poveste/ în acest text) ?”;
1.3. pregătitoare
- Executarea unor comenzi/ instrucţiuni/ reguli de joc prezentate de
1.4. adulţi sau copii; Prima zi de școală 09.09.2019
2.1. - Jocuri de tipul: „Basme şi culoare”, „Scrisori desenate”, „Ce nu se (evaluare predictivă) - materiale: manual,
10.09.2019
2.2. potriveşte?” etc.; caiet, fișe de lucru, fișe
2.3.
- Identificarea personajelor/ personajului unui text audiat; Să ne cunoaștem! Cine de evaluare, planșe cu Observare
- Jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi sunt eu? imagini din povești, sistematică 10.09.2019
2.4. întâmplat dacă...” etc.;
3.1. - Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un
Propoziția (salutul, imagini cu diverse
anumit sunet; prezentarea, oferirea unor obiecte, ghicitori,
3.2.
- Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; informații despre propria planșe – formule
3.3. specifice în situații
3.4.
- Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi identitate și viața de școlar)
reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din concrete (invitație,
palme; urare, prezentare,
- Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; Cine sunt colegii mei din solicitare, semen de
11.09.2019
- Numărarea cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte; clasa I? 11.09.2019
circulație)
- Formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii Propoziția formată din două
unui mesaj oral; cuvinte (dialogul, oferirea Aprecieri
- Formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii poveştilor şi de informații despre colegii globale și
povestirilor citite, înregistrate sau povestite de adulţi/ copii;
- Conversaţii pe teme de interes pentru copii;
de clasă, vorbirea pe rând, individuale
- Discuţii pe marginea unor spectacole de teatru pentru copii, emisiuni ascultarea interlocutorului,
radio-tv, filme etc.; păstrarea ideii)
- Utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie,
urare, solicitare, prezentarea unor scuze etc.;
- Jocuri de rol;
- Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre
activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple;
- Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri
sau informaţii referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor;
- Exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de mulţumire,
adaptate interlocutorului; 12.09.2019
Familia mea 13.09.2019
- Relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din Propoziția formată din trei
activitatea şcolară/ a clasei;
- Enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei;
cuvinte (oferirea de
- Dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau informații despre familie,
imaginate; prieteni; formularea unei
- Exersarea exprimării, clare şi corecte şi conştientizarea importanţei idei, a unei păreri; - procedurale:
acesteia în reuşita comunicării; descrierea unei persoane) conversația, explicația,
- Conştientizarea existenţei unor reguli simple de desfăşurare a exercițiul, Observare
schimburilor verbale (salutul, prezentarea scuzelor, transmiterea
Programul zilnic al problematizarea, jocul sistematică 16.09.2019
mulţumirilor, formularea unei cereri, formularea unor întrebări etc.)
care pot determina reuşita comunicării; școlarului didactic, învățarea prin 17.09.2019
- Formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, referitoare la Cuvântul (oferirea de descoperire
activităţi desfăşurate; informații despre igiena
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare;
- Discuţii privind comportamentul personajelor;
personală și programul
- Evidenţierea unor modele de comportament, formularea unor judecăţi școlarului)
de valoare faţă de faptele personajelor pe subiecte familiare;
- Completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului Casa mea. Adresa mea 17.09.2019
gramatical, menţinerea timpului verbului; Cuvântul format din două-
- Scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la personaje de
desene animate/ benzi desenate/ persoane cunoscute (părinţi, fraţi,
trei silabe (oferirea unor
surori, colegi); informații despre mediul
- Descrieri/ prezentări elementare ale unor activităţi, jocuri cunoscute; social și natural)
- Jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...”, „Dacă aş fi...”, „Personajul
preferat”, „Cine are dreptate?”, „Continuă povestea” etc.; Drumul spre școală. Cum Aprecieri
- Dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme familiare; globale și 18.09.2019
- Formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduita circulăm? individuale
- forme de
unei persoane/ o întâmplare etc.; Cuvântul format dintr-o organizare: activitate
- Jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, „Pregătim o serbare”, singură silabă. Silaba. frontală, individuală şi
„În vizită” etc.; Sunetul pe grupe
- Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea unei
18.09.2019
conversaţii pe diferite teme de interes;
- Exerciţii de primire sau de oferire a unor complimente; Cartea, prietena mea
- Jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla dacă …”; (numerotarea paginilor,
- Formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea obţinerii unor direcții de orientare în
informaţii sau pentru satisfacerea curiozităţii (Cine? Unde? Ce? Când?
De ce? Cum? Ce s-ar fi întâmplat dacă..?);
pagină)
- Jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii
date;

- Conversaţii în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini; 19.09.2019
Evaluare inițială
- Intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare;
- Recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar; 20.09.2019
- Identificarea personajelor, locului şi timpului unei întâmplări Ameliorare. Dezvoltare Observare
prezentate în textul citit; sistematică
- Recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi
momentului evocat;
- Asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar, cu imaginile
potrivite;
- Recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M –
metrou, P- parcare, I - informaţii, intrare, ieşire, farmacie, trecere de
pietoni, semafor etc.;
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/ scrise
indicate;
- Plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau afişe care transmit mesaje
(reguli de conduită, aniversări ale copiilor); Aprecieri
- Memorare unor poezii şi ghicitori din proprie iniţiativă; globale și
- Activităţi în biblioteca şcolii; individuale
- Amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă;
- Observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, dimensiuni, grosimi,
cu sau fără imagini;
- Observarea şi stabilirea unor asemănări şi diferenţe între suporturi de
lectură variate (carte de colorat, carte de poveşti cu ilustraţii, carte ce
conţine doar text, carte electronică etc.);
- Jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc.

MEM
Nr. de ore alocate: 8 ore

2.1. - Exerciții de numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător Recapitularea achizițiilor - materiale: manual,
3.1. și descrescător; caiet, planșe, fișe,
- Exerciții de utilizare a unor denumiri și simboluri matematice;
dobândite în clasa
3.2. - Identificarea poziției verticale, orizontale, oblice, respectând codul pregătitoare jetoane, creioane,
5.1. culorilor; -Figuri geometrice. carioci, cretă 09.09.2019
- Exerciții de compunere a numerelor naturale în concentrul 0-31;
5.2. - Completarea unor serii numerice; Orientare spațială și Observare
6.1. - Colorarea unor desene simple pe baza unor condiții date; localizări în spațiu - procedurale: sistematică
conversația, explicația, 10.09.2019
6.2. - Exerciții de poziționare a obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte -Mulțimi. Corespondență.
precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, demonstrația,
Anotimpuri exercițiul, jocul
în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior, -Numerele naturale de la 0
exterior; didactic, 11.09.2019
la 10 problematizarea

- Exerciții de ordonare a numerelor date, crescător și descrescător; -Numerele naturale de la 0


- Exerciții de comparare a numerelor naturale în concentrul 0-31; la 10. Plante și animale: - forme de 12.09.2019
- Exerciții de aflare a sumei și diferenței; părți componente organizare: activitate
- Exerciții de observare a părților componente ale viețuitoarelor; frontală, individuală şi
- Exerciții de recunoașterea părților unei plante; -Adunarea și scăderrea Aprecieri
numerelor naturale în pe grupe globale și 16.09.2019
- Exerciții de recunoașterea surselor de energie după imagini;
- Exerciții de recunoaștere a anotimpurilor și a unor fenome ale naturii; concentrul 0-10. Pământul, individuale
- Recunoașterea părților componente ale corpului uman; Soarele, Luna
- Scrierea elementelor grafice: liniuțe verticale, orizontale, oblice, -Numerele naturale de la
separate și în combinații; 17.09.2019
- Reprezentarea prin desene a unor modele decorative simple, cu linii 10 la 31. Forme și transfer
orizontale, verticale, oblice. de energie
-Evaluare inițială 18.09.2019
-Ameliorare. Dezvoltare 19.09.2019

AVAP
Nr. de ore alocate: 4 ore

1.1. - Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; - materiale: caietul


- Jocuri de asociere formă-culoare-provenienţă; AVAP, planșe,
1.2.
- Explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/ creaţii;
Tot ce ştiu.. (materiale şi
2.1. creioane colorate, 13.09.2019
- Realizarea colajului; tehnici de lucru) Observare
acuarele, hârtie
2.2. - Exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru: creionul, sistematică
colorată, resturi de
2.3. pensula, foarfeca, aparatul foto, camera video, acul etc; Tot ce ştiu... (colaj) materiale textile, 13.09.2019
2.4. - Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi
imagini
materialelor de lucru;
- Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce
În clasă (decupare, lipire) - procedurale: 20.09.2019
au suferit deformări minore etc.; conversația, explicația,
- Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta demonstrația, Aprecieri
foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); Curtea școlii (repetiție, exercițiul, globale și 20.09.2019
- Folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; problematizarea individuale
- Exersarea muşchilor mâinii.
caligrafie, linie, nod)
- forme de
organizare: activitate
frontală, individual

MM
Nr. de ore alocate: 4 ore

1.1. - Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând Cântece cunoscute de la - materiale: 10.09.2019
2.1. sincronizarea; casetofon/ CD player
- Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din clasa pregătitoare Observare
2.2. - procedurale: sistematică 12.09.2019
natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.); conversația,
3.1. - Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului; Cântare vocală demonstrația,
3.4. - Marcarea structurii ritmice a cântecului, prin acompaniamentul cu Cântarea vocală în explicația, exercițiul,
jucării muzicale (tobiţe, trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) colectiv/grup şi individual Aprecieri
jocul didactic
sau a percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, globale și 17.09.2019
cu bătăi pe genunchi);
Poziţia, emisia naturală, - forme de individuale
- Jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica tonul, semnalul de început, organizare: activitate 19.09.2019
audiată (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”); dicţia, sincronizarea frontală, individuală şi
- Cântec: La școală; pe grupe
- Cântec: Clopoțelul.

DP
Nr. de ore alocate: 2 ore

1.1. - Crearea unor ecusoane personalizate; - materiale: caiet, fișe,


1.2. - Prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, interviu) a trei rechizite
aspecte plăcute referitoare propria persoană;
- Jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea calităţilor: „Eu Observare
- procedurale:
pot să…”, „Îmi place de mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată Autocunoaştere şi sistematică
conversația, explicația,
este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine te apreciez pentru atitudine pozitivă faţă de exercițiul, jocul
că…”, „Sunt mândru de mine atunci când…”;
- Crearea unor obiecte simple prin modelaj (plastilină, lut) sau colaj sine şi faţă de ceilalţi didactic, jocul de rol
(reviste, ziare, materiale din natură) care să exprime caracteristicile Aprecieri
propriei persoane; globale și
- Jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în faţa clasei, a
Evaluare inițială - forme de 09.09.2019
organizare: activitate individuale
rezultatelor activităţii;
frontală, individuală şi 16.09.2019
- Prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru. Cine sunt eu?
pe grupe

Unitatea de învăţare: Toamna, în lumea plantelor Perioada: S3 – S5; 23.09 – 11.10.2019

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: 21 ore

1.1. - Utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj Toamnă mândră, darnică
1.2.
audiat; Sunetul ,,a” și litera a mic 24.09.2019
- Identificarea personajelor/ personajului unui text audiat; de tipar
1.3. - Oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? Ce? Când?
1.4. Unde? Cum? De ce?;
Litera a mic de mână 24.09.2019
2.1. - Formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui Observare
2.2. mesaj/ text audiat; sistematică
- Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un Spectacolul vitaminelor
2.3. anumit sunet; 25.09.2019
2.4. Sunetul ,,a” și litera A mare - materiale: manual,
- Jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se repetă”, caiet, planșe, fișe,
3.1. „Nume cu silabă repetată”, „Completează silaba”, „Grupează după de tipar jetoane, creioane 26.09.2019
3.2. numărul de silabe” etc.; Litera A mare de mână colorate, carioci
- Numărători melodice însoţite de mişcare;
3.3. - Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor;
3.4. - Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi
26.09.2019
4.1. reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din Mărul din livadă
palme; Sunetul ,,m” și litera m mic
- Rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri; de tipar
- Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; 27.09.2019
- Identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete,
Litera m mic de mână
sunet iniţial, sunet final etc.;
- Formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii Aprecieri
unui mesaj oral; Silaba ,,ma”, cuvântul globale și 27.09.2019
- Jocuri de rol de tipul vorbitor–ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe ,,mama” individuale
mână, marionete, măşti etc.;
- Conversaţii pe teme de interes pentru copii;
- Discuţii pe marginea unor spectacole de teatru pentru copii, emisiuni
radio-tv, filme etc.; La cumpărături 01.10.2019
- Utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie, Sunetul ,,m” și litera M
urare, solicitare, prezentarea unor scuze etc.; mare de tipar
- Jocuri de rol; 01.10.2019
- Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre
Litera M mare de mână
activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple;

- Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri


sau informaţii referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor;
02.10.2019
- Exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de mulţumire,
adaptate interlocutorului; Trandafiri pentru bunica
- Relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din Sunetul ,,t” și litera t mic de
activitatea şcolară/ a clasei; tipar - procedurale: 03.10.2019
- Formularea de enunţuri pe baza unei imagini/ suite de imagini sau Litera t mic de mână conversația, explicația,
folosind cuvinte date; demonstrația, metoda
- Dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau fonetică analitico- Observare
imaginate; sintetică, exercițiul, sistematică 03.10.2019
- Exersarea exprimării, clare şi corecte şi conştientizarea importanţei Expoziția lui Tudor problematizarea, jocul
acesteia în reuşita comunicării; Sunetul ,,t” și litera T mare didactic, învățarea prin
- Conştientizarea existenţei unor reguli simple de desfăşurare a de tipar descoperire 04.10.2019
schimburilor verbale (salutul, prezentarea scuzelor, transmiterea
mulţumirilor, formularea unei cereri, formularea unor întrebări etc.)
Litera T mare de mână
care pot determina reuşita comunicării;
- Formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente referitoare la
activităţi desfăşurate; 04.10.2019
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiar; Ocrotim natura
- Evidenţierea unor modele de comportament, formularea unor judecăţi Sunetul ,,i” și litera i mic de
de valoare faţă de faptele personajelor; tipar. Cuvinte care conțin
- Discuţii de grup, pe subiecte familiare; diftongul ia-fără 08.10.2019
- Scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la personaje de terminologie
desene animate/ benzi desenate/ persoane cunoscute (părinţi, fraţi, - forme de Aprecieri
surori, colegi);
Litera i mic de mână organizare: activitate globale și
- Descrieri/ prezentări elementare ale unor activităţi, jocuri cunoscute; frontală, individuală şi individuale
08.10.2019
- Dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme familiare; pe grupe
- Formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduita Invitația. Invitație la
unei persoane/ o întâmplare etc.; concert
- Jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, „Pregătim o serbare”, 09.10.2019
„În vizită” etc.;
Sunetul ,,i” și litera I mare
- Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea unei de tipar
conversaţii pe diferite teme de interes; Litera I mare de mână 10.10.2019
- Jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla dacă …”; 10.10.2019
- Formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea obţinerii unor
informaţii sau pentru satisfacerea curiozităţii (Cine? Unde? Ce? Când?
De ce? Cum? Ce s-ar fi întâmplat dacă…?); Recapitulare
11.10.2019
- Jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii
date;
- Conversaţii în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini; 11.10.2019
Evaluare
- Alcătuirea unor enunţuri orale şi/ sau crearea de poveşti orale pornind
de la idei/ imagini date sau desene create de copii;
Ameliorare. Dezvoltare

- Jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”,


„Continuă versul/ strofa”, „Spune după mine” etc.;
- Intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare;
- Recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână;
- Realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram;
- Compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, cuvinte, propoziţii
din 3-5 cuvinte;
- Ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte;
- Citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau de
mână;
- Recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi
momentului evocat;
- Asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de mână,
cu imaginile potrivite;
- Exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii;
- Modelarea din plastilină a contururilor unor litere; decorarea literelor
de mână şi de tipar;
- Executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli mari;
- Scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină,
foaie liniată, tablă etc.);
- Copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3-
5 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi
dintre cuvinte;
- Completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din
cuprinsul unor bilete, invitaţii, felicitări, scurte scrisori;
- Selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de
tipar sau de mână, pentru a obţine cuvinte.

MEM
Nr. de ore alocate: 12 ore

– Reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc.) a numerelor din


1.1. intervalul 0 -100; Numere naturale 0-100
1.2. – Reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 beţişoare; - materiale: manual,
1.3. – Citirea numerelor de la 0 la 100; -Formarea, citirea și caiet, planșe, fișe, Observare 25.09.2019
1.4. – Numărarea obiectelor/ fiinţelor din mediul apropiat; jetoane, filme, sistematică 26.09.2019
scrierea (cu cifre) a
– Generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc creioane colorate,
1.5. numerelor de la 31 la 100
condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor); carioca
1.6.

– Aflarea unui număr/ a unor numere respectând anumite condiţii (ex. 27.09.2019
3.1. -Compararea și ordonarea 28.09.2019
„scrie cel mai mare număr mai mic decât 80”, „scrie toate numerele
3.2. numerelor naturale 0-100
naturale de două cifre identice” etc.);
4.1. – Compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele 02.10.2019
4.2. sub altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă; -Numere pare și impare. 03.10.2019
5.1. – Scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, Rotunjirea numerelor.
5.2. =; Vecini. Corpul omenesc
– Compararea a două numere naturale mai mici decât 100, atunci când Aprecieri
acestea au acelaşi număr de zeci/ de unităţi, cu ajutorul mulţimilor de globale și 04.10.2019
obiecte sau al numărătorii de poziţionare; -Corpul omenesc: scheletul
- procedurale: individuale 05.10.2019
– Identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100; şi organe majore ale
– Identificarea numărului mai mic/ mai mare pe baza algoritmului de conversația, explicația,
corpului (creier, inimă, exercițiul, jocul
comparare a două numere mai mici decât 100; plămâni, stomac, rinichi);
– Ordonarea crescătoare/ descrescătoare a unor numere naturale prin didactic, învățarea prin
compararea acestora două câte două; localizare şi roluri descoperire,
– Identificarea unor numere, situate într-un interval dat; problematizarea 09.10.2019
– Scrierea unui şir de numere pare/ impare, având date limitele -Recapitulare 10.10.2019
intervalului;
– Citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două mulţimi;
– Poziţionarea pe axă a unor numere date; 11.10.2019
– identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două -Evaluare
numere mai mici decât 100 şi scrierea relaţiei;
- Reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul numărătorii de -Ameliorare. Dezvoltare 12.10.2019
poziționare;
- Scrierea numerelor de la 0 la 100 pe rețeaua caietului de matematică;
- Numărare din 1 în 1, din 2 în 2, , din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare Observare
și descrescătoare cu precizarea limitelor intervalului (de la ...până la); - forme de sistematică
- Exerciții practice de selectare din mediul apropiat a unor mulțimi organizare: activitate
formate din mai multe elemente; frontală, individuală şi
- Identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir; pe grupe
- Estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte;
- Rotunjirea la zeci a unui număr dat;
- Completarea de șiruri de numere, obiecte ordonate mai mici decât
100;
- Reprezentarea pe desen a zecilor;
- Evidențierea cifrei unităților și a zecilor în cadrul numerelor (ex.:
Coloraţi cifra zecilor cu roşu; Scrieţi cu verde cifra unităţilor);
- Scrierea vecinilor numerelor;
- Identificarea numărului mai mic dintr-o pereche de numere date;
- Exerciții de completare a șirului respectând regula dată;
- Jocuri matematice;
- Realizarea unui calendar personal;
– Identificarea în imagini/ mulaje a principalelor organe ale corpului
omenesc;
– Identificarea numărului unor organe interne date pentru unul, doi sau
trei copii;
- Realizarea unor colaje/ desene care reprezintă corpul omenesc cu
principalele organe;
- Recunoașterea organelor și localizarea acestora folosind imagini din
atlase;
- Identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt amplasate anumite
organe;
- Relaționarea principalelor structuri ale organismului.

AVAP
Nr. de ore alocate: 6 ore

1.1. - Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Coşul cu fructe (pensulaţie,


- Asociere formă-culoare; - materiale: caietul
1.2. decupare, lipire - colaj) 25.09.2019
- Explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme, culori, AVAP, șablon,
1.3. materiale, tehnici, obiecte artistice; legume, acuarele,
2.1. - Realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul Melcul (tăiere, asamblare) lipici, frunze, petale,
28.09.2019
2.2. cunoscut; semințe, plastilină,
2.3. - Discutarea mesajului şi a impresiilor; Rama de tablou (lipire – planșetă Observare
- Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce - procedurale: sistematică
au suferit deformări minore etc.;
colaj) 02.10.2019
conversația, explicația,
- Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta
demonstrația,
foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); Copacul rodnic (decupare,
- Realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute; exercițiul,
lipire, amprentare, 05.10.2019
- Realizarea melcului; problematizarea
asamblare – pata)
- Realizarea colajului;

- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; - forme de


Să modelăm… (modelare, 09.10.2019
- Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi organizare: activitate Aprecieri
materialelor de lucru. presare) frontală, individuală globale și
individuale
Mărul hazliu (rupere, lipire, 12.10.2019
pensulație – forme regulate)

MM
Nr. de ore alocate: 6 ore
1.2. - Jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau un
instrument reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Elemente de limbaj
2.1. respectând sincronizarea; muzical
2.2. - materiale:
- Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului; Timbrul casetofon/ CD player
3.1. - Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru Sunete din mediul Observare 24.09.2019
3.4. fiecare cântec, crearea spontană a unei linii melodice simple sau a unor înconjurător sistematică 26.09.2019
combinaţii ritmice de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare;
- Executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu, deplasarea pe - procedurale:
cântecele „Codobelcul” de L.Comes, „Voiniceii” de A. Ivăşcanu); conversația,
demonstrația, Aprecieri 01.10.2019
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor; Sunete muzicale vorbite sau
- Jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau explicațiaexercițiul, globale și 03.10.2019
cântate
a percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură; jocul didactic individuale
- Imitarea unor animale sau a unor fenomene ale naturii cu onomatopee
lungi-scurte, cântate tare-încet, repede-lent (exemplu: „Jocul
animalelor”- imitarea unor animale; sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul Sunete muzicale
- forme de
„Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale - ma, me, mi, mo, mu, jocul instrumentale 08.10.2019
organizare: activitate
„Cântă ca mine!” etc.); Cântare instrumentală 10.10.2019
- Emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de dicţie şi de frontală, individuală şi
Percuţia corporală (bătăi din pe grupe
sincronizare; numărători;
- Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru
palme, cu degetul în bancă,
fiecare cântec; cu palmele pe genunchi)
- Cântec: În pădure;
- Joc muzical: Deschide urechea bine;
- Cântec: O vioară mică.

DP
Nr. de ore alocate: 3 ore

2.2. - Prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere, interviu) a trei Autocunoaştere şi
aspecte plăcute referitoare propria persoană - materiale: caiet, fișe,
2.3. atitudine pozitivă faţă de rechizite
- Jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea calităţilor: „Eu
pot să…”, „Îmi place de mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată sine şi faţă de ceilalţi - procedurale: Observare
este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine te apreciez pentru Caracteristici personale conversația, explicația, sistematică
24.09.2019
că…”, „Sunt mândru de mine atunci când…”; simple exercițiul, jocul
- Crearea unor obiecte simple prin modelaj (plastilină, lut) sau colaj Puncte tari şi limite didactic, jocul de rol,
(reviste, ziare, materiale din natură) care să exprime caracteristicile 01.10.2019
propriei personae; observabile în activităţile de problematizarea Aprecieri
- Jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în faţa clasei, a timp liber - forme de globale și
rezultatelor activităţii;
- Prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru.
Puncte tari şi limite organizare: activitate individuale 08.10.2019
observabile în activităţile frontală, individuală şi
școlare pe grupe

Unitatea de învăţare: În familie Perioada: S6 – S8; 14.10 – 08.11.2019

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: – 21 ore

1.1. - Utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat; File din istoria scrisului 15.10.2019
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în acest
1.2. fragment de poveste/ în acest text)?”;
Sunetul ,,e” și litera e mic
1.3. - Formularea unor titluri potrivite textului audiat; de tipar. Grupul de sunete
1.4. - Executarea unor comenzi/ instrucţiuni/ reguli de joc prezentate de ea 15.10.2019
- materiale: manual,
2.1. adulţi sau copii; Litera e mic de mână caiet, planșe, fișe,
2.2. - Audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi Observare
manifestarea unor reacţii corespunzătoare; jetoane, creioane
2.3. sistematică
- Audierea unor povestiri simple, ilustrate, despre istoria scrisului; colorate, carioci
2.4. - Identificarea personajelor/ personajului unui text audiat; Vreau să știu! 16.10.2019
3.1. - Oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? Ce? Când? Sunetul ,,e” și litera E mare
3.2. Unde? Cum? De ce?”; de tipar
3.3. - Formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui Litera E mare de mână 17.10.2019
mesaj/ text audiat;
3.4. - Identificarea elementelor dintr-un text audiat care se regăsesc într-o
ilustraţie corespunzătoare textului;

4.1. - Asocierea unor imagini/ enunţuri cu informaţiile desprinse din Aniversarea zilei de naștere 17.10.2019
discuţiile cu colegii;
4.2. - Jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi
Sunetul ,,n” și litera n mic
întâmplat dacă...” etc.; de tipar. Felicitarea - procedurale: 18.10.2019
- Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un Litera n mic de mână conversația, explicația,
anumit sunet; demonstrația, metoda Aprecieri
- Jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se repetă”, fonetică analitico- globale și
„Nume cu silabă repetată”, „Completează silaba”, „Grupează după sintetică, exercițiul, individuale
numărul de silabe” etc.; Jocuri și jucării
Sunetul ,,n” și litera N mare problematizarea, jocul 18.10.2019
- Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor;
didactic, învățarea prin
- Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi de tipar
descoperire
reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din Litera N mare de mână
palme; 22.10.2019
- Rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri;
- Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet;
- Identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, Oferirea de informații
sunet iniţial, sunet final etc.; despre igiena personală și a
- Numărarea cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte; locuinței
- Stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte;
- Formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii poveştilor şi
Sunetul ,,ă” și literele ă mic
povestirilor citite, înregistrate sau povestite de adulţi/ copii; și Ă mare de tipar 22.10.2019
- Vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi Litera ă mic de mână
discutarea lor; - forme de
- Conversaţii pe teme de interes pentru copii; organizare: activitate
- Discuţii pe marginea unor spectacole de teatru pentru copii, emisiuni frontală, individuală şi Observare
radio-tv, filme etc.; Lectură după imagini - pe grupe sistematică 23.10.2019
- Utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie, ,,Scufița Roșie”
urare, solicitare, prezentarea unor scuze etc.;
- Jocuri de rol;
- Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre În parc
activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple;
- Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri
Sunetul ,,r” și litera r mic de 24.10.2019
sau informaţii referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor; tipar. Semnul întrebării
- Exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de mulţumire, Litera r mic de mână 24.10.2019
adaptate interlocutorului;
- Relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din
activitatea şcolară/ a clasei;
- Formularea de enunţuri pe baza unei imagini/ suite de imagini sau O întâmplare amuzantă 25.10.2019
folosind cuvinte date; Sunetul ,,r” și litera R mare
- Dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau de tipar. Cuvinte cu sens
imaginate; opus
- Formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente referitoare la Litera R mare de mână 25.10.2019
activităţi desfăşurate;
- Repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat;
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare;
- Discuţii privind comportamentul personajelor;
- Evidenţierea unor modele de comportament, formularea unor judecăţi 05.11.2019
Ce film de desene animate Aprecieri
de valoare faţă de faptele personajelor;
- Discuţii de grup, pe subiecte familiare; preferi? globale și
- Completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului Sunetul ,,u” și litera u mic individuale
gramatical, menţinerea timpului verbului; de tipar. Grupurile de sunete
- Descrieri/ prezentări elementare ale unor activităţi, jocuri cunoscute; 05.11.2019
ua și uă
- Jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...”, „Dacă aş fi...”, „Personajul
preferat”, „Cine are dreptate?”, „Continuă povestea” etc.;
Litera u mic de mână
- Dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme familiare;
- Formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduita
unei persoane/ o întâmplare etc.; Povestea de seară 06.11.2019
- Jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, „Pregătim o serbare”, Sunetul ,,u” și litera U mare
„În vizită” etc.;
de tipar. Repovestirea unei
- Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea unei întâmplări auzite 07.11.2019
conversaţii pe diferite teme de interes; Litera U mare de mână
- Jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla dacă …”;
- Formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea obţinerii unor
informaţii sau pentru satisfacerea curiozităţii (Cine? Unde? Ce? Când? Observare 07.11.2019
De ce? Cum? Ce s-ar fi întâmplat dacă...?); Recapitulare
sistematică
- Jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii
date; 08.11.2019
- Dramatizări ale unor poveşti cunoscute; Evaluare
- Formularea unor ipoteze privind posibilităţile de continuare ale unei
întâmplări, în vederea stimulării spontaneităţii şi a dezvoltării
08.11.2019
creativităţii;
- Realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu Ameliorare. Dezvoltare
desene realizate de copil în urma audierii textelor, însoţite sau nu de
enunţuri scrise);
- Conversaţii în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini;
- Jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii
evenimentelor, modificarea finalului, introducerea unor personaje etc.;
- Alcătuirea unor enunţuri orale şi/ sau crearea de poveşti orale pornind
de la idei/ imagini date sau desene create de copii;
- Jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”,
„Continuă versul/ strofa”, „Spune după mine” etc.;
- Intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare;
- Recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână;
- Completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte;
- Ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte;
- Citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau de
mână;
- Citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte scurte care conţin
cuvinte cu structură fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau de
mână;
- Citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată şi/ sau
selectivă a unor cuvinte şi propoziţii;
- Identificarea personajelor, locului şi timpului unei întâmplări
prezentate în textul citit;
- Recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi
momentului evocat;
- Formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul
textului citit;
- Asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de mână,
cu imaginile potrivite;
- Ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/ scrise
indicate;

- Plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau afişe care transmit mesaje
(reguli de conduită, aniversări ale copiilor);
- Citirea unor cărţi de grup (cărţi uriaşe);
- Citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor poveşti, povestiri
etc.;
- Memorare unor poezii şi ghicitori din proprie iniţiativă;
- Citirea unor reviste pentru copii;
- Exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii;
- Trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin unirea
punctelor care le compun);
- Executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli mari;
- Scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină,
foaie liniată, tablă etc.);
- Copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3-
5 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi
dintre cuvinte;
- Completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din
cuprinsul unor bilete, invitaţii, felicitări, scurte scrisori;
- Exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de
păstrare a distanţei dintre cuvinte;
- Scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor din
3-5 cuvinte;
- Selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de
tipar sau de mână, pentru a obţine cuvinte;
- Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual;
- Adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în enunţuri eliptice;
- Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia;
- Personalizarea unor modele predefinite de invitaţii, felicitări, scrisori
(de exemplu, scrisoare către Moş Crăciun).

MEM
Nr. de ore alocate: 12 ore

– Efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte; Adunarea numerelor


1.1. – Numărare cu pas dat (ex. din 2 în 2), folosind ca suport intuitiv natural în concentrul 0 –
1.2. obiecte sau desene; 100, fără trecere peste - materiale: manual,
1.3. – Adăugarea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie ordin caiet, planșe, fișe,
3.1. fiind însoţită de numărarea obiectelor; jetoane, filme,
– Adăugarea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine mulţimi creioane colorate,
3.2. -Adunarea şi scăderea
„cu tot atâtea elemente”; carioca 16.10.2019
numerelor în concentrul
– Găsirea ,,regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 3→7; 0 – 10
4→8; 5→9; Probleme care se rezolvă
– Efectuarea de adunări şi aplicarea proprietăților adunării
printr-o operaţie
(comutativitate, asociativitate, element neutru - fără precizarea
terminologiei);
– Efectuarea de adunări repetate prin numărare şi reprezentări -Adunarea şi scăderea
obiectuale; numerelor în concentrul 17.10.2019
– Efectuarea de scăderi şi verificarea cu obiecte; 0 – 10 - procedurale: Observare
– Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0 - 10; conversația, explicația, sistematică
Evidenţierea proprietăţilor
– Identificarea semnificaţiei datelor unei probleme; exercițiul, jocul 18.10.2019
– Identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (sunt...mai adunării (comutativitate,
asociativitate, element didactic, învățarea prin
vin; erau...au plecat);
descoperire,
– Rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor neutru - fără precizarea
de adunare şi scădere în concentrul 0-10; problematizarea
terminologiei)
– Verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme;
- Introducerea conceptului de „adunare” prin operaţii cu mulţimi de
obiecte concrete şi cu reprezentări simbolice; -Alcătuirea unei plante 19.10.2019
- Enunţarea în limbaj matematic a operaţiei de adunare (termen +
termen = sumă/ total);
- Adunarea numerelor naturale în concernul 0-10 și verificarea -Adunarea în concentrul
23.10.2019
rezultatelor cu ajutorul obiectelor; 0 – 100, fără trecere peste
- Compunerea numerelor în sume; ordin
- Operarea cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau Adunarea numerelor
desene;
- Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, naturale formate numai din
element neutru - fără precizarea terminologiei); zeci
- Formarea deprinderilor de calcul;
- Abstractizarea calculului (fără materiale concret-intuitive); - forme de
- Aflarea sumei a două numere în concentrul 0-10; -Rolul structurilor de bază organizare: activitate 24.10.2019
- Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date; frontală, individuală şi
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/ la plante
Probleme care se rezolvă pe grupe
de la numere sau imagini date;
- Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări printr-o operaţie
simbolice;
- Realizare de corespondențe între imagini și etichete date; -Adunarea unui număr
- Rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste Aprecieri 25.10.2019
ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor; natural format numai din globale și
- Operarea cu terminologia matematică (aflarea sumei a doi termini, zeci cu un număr format individuale
mai mare cu…); din unități
- Compararea a două sume, sau a unei sume cu un număr; Condiții de viață ale unei
- Efectuarea, în scris aunor adunări în concentrul 0- 100, fără trecere plante
peste ordin;
26.10.2019
- Exerciții de operare cu terminologia matematică (adaugă, mărește
suma..., mărește cu...); -Adunarea unui număr
- Descompunerea numerelor în zeci și unități; natural format din zeci și
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de rezultate unități cu un număr format
date; din unități
- Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date;
- Inegalități, semne de relație – compararea sumelor;
- Probleme care se rezolvă printr-o operație; 06.11.2019
- Probleme de organizarea a datelor în tabel; -Adunarea numerelor
- Exerciții de completare a sumei sau a termenilor adunării într-un naturale formate din zeci și
tabel; unități
- Stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor;
- Relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora; Importanța plantelor în
– Ordonarea unor imagini ale unor plante în diferite etape de dezvoltare viața omului
ale acestora;
– Recunoaşterea factorilor care determină creșterea plantelor; 07.11.2019
– Formularea unor întrebări și răspunsuri referitoare la consecințele -Probleme care se rezolvă
unor acțiuni/ fenomene asupra plantelor; prin două operații de
– Jocuri de relaţionare a principalelor structuri ale plantelor cu rolurile adunare
acestora (Ex.: desenează partea plantei care are rol în prepararea
hranei); 08.11.2019
-Recapitulare
- Jocuri de rol care solicită evidenţierea rolului fiecărei părți a unei
plante; 09.11.2019
- Compunerea unor probleme simple, folosind ca suport jetoane cu -Evaluare
plante diferite;
- Realizarea unor experimente simple pentru a fi evidențiate condițiile
de dezvoltare esențiale pentru dezvoltarea unei plante;
- Exerciții- joc de completare a unor tabele, scheme;
- Jocuri matematice.

AVAP
Nr. de ore alocate: 6 ore

1.1. - Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Dovleacul (tăiere, lipire, - materiale: caietul
- Realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul AVAP, planșe, șablon, 16.10.2019
1.3.
cunoscut;
răsucire) Observare
fire textile, boabe de
2.1. - Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce Floarea-soarelui (decupare, sistematică
piper sau alte semințe, 19.10.2019
2.2. au suferit deformări minore etc.; lipire, pensulație) rolă de hârtie, clește de
2.3. - Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta Grivei (decupare, lipire, rufe din lemn,
foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); 23.10.2019
pensulație – forme acuarele, foarfecă,
- Realizarea colajului;
- Folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ;
neregulate) lipici
Aprecieri
- Realizarea jucăriilor. Semnul de carte – Animale - procedurale:
globale și 26.10.2019
(decupare, ștampilare, conversația, explicația,
individuale
caligrafie) demonstrația,
exercițiul, jocul
didactic, jocul de rol
- forme de 06.11.2019
Fluturele (pensulație, linia
organizare: activitate
modulată) frontală, individuală şi
Albinuța (decupare, pe grupe 09.11.2019
pensulație)

MM
Nr. de ore alocate: 6 ore

1.1. - crearea spontană a unei linii melodice simple sau a unor combinaţii Elemente de limbaj
1.3. ritmice de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare;
- Gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un dans muzical
1.4. liber pe linii melodice proprii, simple; - materiale: Observare
2.1. - Asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu poveşti, poezii, Ritmul 15.10.2019
casetofon/ CD player sistematică
2.2. cântece; 17.10.2019
3.3. - Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor;
- Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând Sunete lungi/ scurte 22.10.2019
sincronizarea; - procedurale:
conversația, 24.10.2019
- Marcarea structurii ritmice a cântecului, prin acompaniamentul cu
jucării muzicale (tobiţe, trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) demonstrația, Aprecieri
sau a percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, exercițiul, jocul globale și
Jocuri muzicale 05.11.2019
cu bătăi pe genunchi); didactic individuale
- Însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea lor de către cadrul 07.11.2019
didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de preluarea
intuitivă/ receptarea lor de către copii; - forme de
- Utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru confecţionarea organizare: activitate
unor jucării muzicale simple (cutii/ sticle cu pietricele, nisip sau
frontală, individuală şi
nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.);
- Jocuri musicale; pe grupe
- Cântec: De-a soldații;
- Cântec: Pisica stă la pândă;
- Cântec: Broscuțele.

DP
Nr. de ore alocate: 3 ore

3.1. - Enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din poveşti, Aspecte specifice ale Observare
povestiri, ale persoanelor din viaţa reală (mamă, tată, învăţătoare, - materiale: caiet, fișe,
3.2. organizării învăţării şi rechizite sistematică
bunici, director de şcoală, primar, preşedinte, medic, actor etc.);
- Jocuri de rol/ de mimă, referitoare la sarcinile de realizat într-o zi, pregătirii pentru viaţă la
acasă sau la şcoală; şcolarul mic
- Exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult, mai puţin) pentru
sarcinile pe care le are de îndeplinit la şcoală şi acasă; Rutine şi sarcini de lucru - procedurale: Aprecieri
- Plasarea etichetelor care conţin sarcini de lucru pe cadranul unui ceas; conversația, explicația, globale și
- Bifarea sarcinilor de lucru de la şcoală dintr-o listă cu diferite tipuri de
Sarcini de lucru acasă 15.10.2019
exercițiul, individuale
sarcini (imagini, cuvinte cheie);
Sarcini de lucru în problematizarea, jocul 22.10.2019
- Organizarea unor interviuri adresate colegilor despre sarcinile de
didactic, jocul de rol
lucru dintr-o zi; activitatea școlară
- Jocuri de exprimare a opiniilor personale: ,,Pentru mine este important Abilităţi şi atitudini de
să învăţ deoarece…”; - forme de
- Crearea unor refrene dedicate importanţei învăţării; învăţare organizare: activitate 05.11.2019
- Organizarea unei expoziţii cu postere sau alte obiecte pe care sunt Importanţa învăţării frontală, individuală şi
scrise propoziţii care să exprime importanţa învăţării. pe grupe

Unitatea de învăţare: Animale din jurul nostru Perioada: S9 – S11; 11.11 – 29.11.2019

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: 21 ore

1.1. - Utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat;


- Realizarea unui desen care corespunde subiectului textului audiat;
1.2. - Decodificarea mesajului încifrat în ghicitori; Cântecul melcului 12.11.2019
1.3. - Identificarea personajelor/ personajului unui text audiat; Sunetul ,,c” și litera c mic
1.4. - Oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? Ce? Când? de tipar 12.11.2019
2.1. Unde? Cum? De ce?”; Litera c mic de mână - materiale: manual,
2.2. - Asocierea unor imagini/ enunţuri cu informaţiile desprinse din caiet, planșe, fișe,
discuţiile cu colegii; jetoane, creioane Observare
2.3. - Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un colorate, carioci sistematică
2.4. anumit sunet;
3.1. - Jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se repetă”,
3.2. „Nume cu silabă repetată”, „Completează silaba”, „Grupează după
numărul de silabe” etc.; Ocrotim animalele
- Numărători melodice însoţite de mişcare; 13.11.2019
- Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; Sunetul ,,c” și litera C mare
3.3. - Rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri; de tipar. Scrierea cu
- Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
3.4. - Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet;
majusculă a numelor proprii 14.11.2019
4.1. - Identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, Litera C mare de mână
4.2. sunet iniţial, sunet final etc.;
- Numărarea cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte;
- Identificarea anumitor cuvinte în propoziţii audiate, prin convenţii 14.11.2019
Proverbe ilustrate
prestabilite: bătăi din palme, poziţionarea de jetoane, simboluri grafice
etc.;
Sunetul ,,o” și litera o mic 15.11.2019
- Formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii de tipar - procedurale:
unui mesaj oral; Litera o mic de mână conversația, explicația,
- Formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii poveştilor şi demonstrația, metoda
povestirilor citite, înregistrate sau povestite de adulţi/ copii; fonetică analitico- Aprecieri
- Activităţi de tipul „ştirile zilei” („Ce am făcut ieri”), în care copiii sintetică, exercițiul, globale și 15.11.2019
ascultă întâmplări/ evenimente povestite de copii sau adulţi;
Activități în clasă problematizarea, jocul individuale
- Conversaţii pe teme de interes pentru copii;
- Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre Sunetul ,,o” și litera O mare didactic, învățarea prin
activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple; de tipar. Grupul de sunete descoperire 19.11.2019
- Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri oa. Descrierea unei activități
sau informaţii referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor;
- Relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din
preferate
activitatea şcolară/ a clasei; Litera O mare de mână
- Enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei; 19.11.2019
- Formularea de enunţuri pe baza unei imagini/ suite de imagini sau
folosind cuvinte date; Păsări îndrăgite
- Dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau
imaginate;
Sunetul ,,p” și litera p mic 20.11.2019
- Exersarea exprimării, clare şi corecte şi conştientizarea importanţei de tipar
acesteia în reuşita comunicării; Litera p mic de mână
- Conştientizarea existenţei unor reguli simple de desfăşurare a - forme de
schimburilor verbale (salutul, prezentarea scuzelor, transmiterea organizare: activitate
mulţumirilor, formularea unei cereri, formularea unor întrebări etc.) frontală, individuală şi
care pot determina reuşita comunicării; pe grupe 21.11.2019
- Formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, referitoare la Poneiul Observare
activităţi desfăşurate; Sunetul ,,p” și litera P mare sistematică
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare; de tipar. Descrierea unui 21.11.2019
- Discuţii privind comportamentul personajelor; animal îndrăgit
- Evidenţierea unor modele de comportament, formularea unor judecăţi
de valoare faţă de faptele personajelor;
Litera P mare de mână
- Discuţii de grup, pe subiecte familiare;
- Completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului 22.11.2019
gramatical, menţinerea timpului verbului;
- Scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la personaje de Animale de pluș
desene animate/ benzi desenate/ persoane cunoscute (părinţi, fraţi,
surori, colegi);
Sunetul ,,l” și litera l mic de 22.11.2019
- Descrieri/ prezentări elementare ale unor activităţi, jocuri cunoscute; tipar. Citirea unui text scurt
- Jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...”, „Dacă aş fi...”, „Personajul Litera l mic de mână
preferat”, „Cine are dreptate?”, „Continuă povestea” etc.;
- Dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme familiare;
- Formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduita 26.11.2019
unei persoane/ o întâmplare etc.;
- Jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, „Pregătim o serbare”, Ghicitori ilustrate
„În vizită” etc.; Sunetul ,,l” și litera L mare
- Formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea obţinerii unor de tipar. Intonarea corectă a 26.11.2019
informaţii sau pentru satisfacerea curiozităţii (Cine? Unde? Ce? Când? propozițiilor enunțiative și
De ce? Cum? Ce s-ar fi întâmplat dacă...?);
- Jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii
interogative
date; Litera L mare de mână 27.11.2019
- Concursuri de ghicitori; Aprecieri 28.11.2019
- Dramatizări ale unor poveşti cunoscute; globale și 28.11.2019
- Conversaţii în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini; Recapitulare individuale
- Jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”,
„Continuă versul/ strofa”, „Spune după mine” etc.;
- Intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare;
- Recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână; 29.11.2019
- Realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram;
- Compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, cuvinte, propoziţii
din 3-5 cuvinte; Evaluare
- Marcarea prin colorare, subliniere, decupare, încercuire, a unor 29.11.2019
cuvinte din propoziţii solicitate de cadrul didactic sau de elevi;
- Citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau de Ameliorare. Dezvoltare
mână;
- Citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte scurte care conţin
cuvinte cu structură fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau de
mână;
- Citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată şi/ sau
selectivă a unor cuvinte şi propoziţii;
- Jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau
simboluri;
- Identificarea personajelor, locului şi timpului unei întâmplări
prezentate în textul citit;
- Citirea unor „cuvinte cheie”;
- Recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi
momentului evocat;
- Formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul
textului citit;
- Asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de mână,
cu imaginile potrivite;
- Ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
- Analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl însoţeşte;
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/ scrise
indicate;
- Realizarea unor mesaje, utilizând simboluri din mediul apropiat;
- Citirea unor cărţi de grup (cărţi uriaşe);
- Memorare unor poezii şi ghicitori din proprie iniţiativă;
- Completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje ale textelor
citite;
- Exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii;
- Trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin unirea
punctelor care le compun);
- Executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli mari;
- Scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină,
foaie liniată, tablă etc.);
- Copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3-
5 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi
dintre cuvinte;
- Exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de
păstrare a distanţei dintre cuvinte;
- Scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor din
3-5 cuvinte;
- Selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de
tipar sau de mână, pentru a obţine cuvinte;
- Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual;
- Adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în enunţuri eliptice;
- Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia;
- Organizarea în clasă a unui colţ/ panou, destinat transmiterii unor
mesaje şi informaţii (prin desene, cuvinte/ enunţuri simple şi simboluri)
pe o temă aleasă de copii sau referitoare la subiectul unui proiect.

MEM
Nr. de ore alocate: 12 ore

1.1. – Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a -Probleme care se rezolvă 13.11.2019
1.2. obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”;
– Efectuarea de scăderi şi verificarea cu obiecte; prin două operații de - materiale: manual,
Observare
1.3. – Rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin; adunare sistematică
caiet, planșe, fișe,
1.4. – Formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică jetoane, filme,
1.5. dată/ de la imagini date; Scăderea în concentrul 0 – Aprecieri
creioane colorate,
1.6. – Descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii; globale și
100, fără trecere peste carioca
3.1. – Efectuarea de scăderi cu numere naturale formate din zeci și unități, individuale
în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin; ordin
3.2. – Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date; -Scăderea numerelor 14.11.1019
5.2. – Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări naturale formate numai din
simbolice; zeci
– Rezolvarea unor probleme după imagini date;
– Efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin operaţia inversă;
– Numărarea animalelor și a diferitelor lor organe (membre, ochi, gură, Proba adunării și proba 15.11.2019
urechi etc.) într-o imagine dată; scăderii
– Stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale animalelor;
– Asocierea imaginilor reprezentând scheletul unor animale cu -Scăderea unui număr
reprezentarea animalelor; 16.11.2019
– Recunoaşterea organelor şi localizarea acestora folosind imagini din format din unități dintr-un - procedurale:
atlase sau mulaje; număr format din zeci și conversația, explicația,
– Identificarea dintr-un şir de imagini a celor care întrunesc una sau unități exercițiul, jocul
două condiţii (ex. animale care înoată, animale care zboară și se didactic, învățarea prin
deplasează pe pământ); -Animale. Părți descoperire, 20.11.2019
– Relaţionarea principalelor structuri ale organismului animal cu problematizarea
rolurile acestora; componente ale corpului.
– Recunoașterea unui organ în funcție de descrierea acestuia; Citirea și înregistrarea
- Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (animale) pentru datelor
identificarea structurii lor comune; 21.11.2019
- Observarea directă în mediul natural a unor plante, insecte etc.; -Scăderea numerelor
- Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte 22.11.2019
mulţimi şi regula de corespondenţă dintre acestea; naturale formate din zeci și
- Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe; unități
- Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra
animale; 23.11.2019
- Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere; -Organe majore la
animale: localizare și - forme de
- Realizarea unor desene având ca tematică lumea vie.
organizare: activitate
roluri. Scăderea numerelor
frontală, individuală şi
naturale în concentrul 0- pe grupe
100, fără trecere peste
ordin

-Probleme care se rezolvă 27.11.2019


prin două operații diferite
28.11.2019
-Recapitulare
29.11.2019
-Evaluare
+1h
-Ameliorare. Dezvoltare

AVAP
Nr. de ore alocate: 6 ore

- Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; - materiale: caietul


1.1. - Realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul Martinel (hașurare)
1.3. AVAP, planșe, șablon, 13.11.2019
cunoscut;
creioane colorate,
2.2. - Folosirea liniei cu scop decorativ; Masca – pisica (pensulație, carioca, băț de frigărui,
Observare
2.3. - Realizarea jucăriilor; sistematică
decupare, lipire) borcan de sticlă, hârtie
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate; 16.11.2019
2.4. colorată, acuarele,
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
2.5. - Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi foarfecă, lipici
materialelor de lucru; Marionete pe degete - procedurale: 20.11.2019
- Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce (colorare, decupare, lipire) conversația, explicația,
au suferit deformări minore etc.; demonstrația, 23.11.2019
- Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta exercițiul, jocul
foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); didactic, jocul de rol Aprecieri
- Realizarea obiectelor; Suportul pentru lumânare - forme de globale și
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate.
(pensulație, decorare) organizare: activitate individuale 27.11.2019
frontală, individuală şi
pe grupe +1h

MM
Nr. de ore alocate: 6 ore

- Executarea unor mişcări sugerate de text; - materiale:


1.1. - Mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu:
1.2. Ritmul casetofon/ CD player
W.A.Mozart- „Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”);
1.4. - Dans cu paşi egali pe cântec; Tempo-ul în audiții 12.11.2019
2.1. - Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – colectiv; Observare 14.11.2019
- Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând - procedurale:
2.2. conversația, sistematică
sincronizarea; Jocuri muzicale
3.1. 19.11.2019
- Marcarea structurii ritmice a cântecului, prin acompaniamentul cu demonstrația,
3.2. jucării muzicale (tobiţe, trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) 21.11.2019
exercițiul, jocul
3.3. sau a percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, didactic Aprecieri
cu bătăi pe genunchi); Melodia globale și
- Utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru confecţionarea Genuri muzicale: folclorul individuale 26.11.2019
unor jucării muzicale simple (cutii/ sticle cu pietricele, nisip sau copiilor 28.11.2019
nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.);
- Jocuri inspirate de cântece: joc liber, joc inspirat de scenariul acţiunii; - forme de
- Desenarea unor imagini sugerate de textul diferitelor strofe ale unui organizare: activitate
cântec; frontală, individuală şi
- Jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica pe grupe
audiată (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”);
- Cântec: Hop, hop, hop!;
- Jocuri muzicale;
- Cântece:Treci ploaie călătoare!, Lună nouă, Ariciul.

DP
Nr. de ore alocate: 3 ore
- Monitorizarea simplă a achiziţiilor şi atitudinilor specifice învăţării
1.2. (Cadranul învăţării: Ce am aflat nou; Ce vreau să ştiu; Ce mi-a plăcut); Abilităţi şi atitudini de
3.2. - materiale: caiet, fișe,
- Realizarea unor colaje despre ceea ce îi place şi ceea ce nu îi place să învăţare rechizite
înveţe la şcoală, acasă, pe stradă, în parc, în vacanţă, la teatru, la Tehnici simple de
muzeu, la televizor, pe internet etc.;
monitorizare a achiziţiilor Observare 12.11.2019
- Discuţii despre greşeală ca parte a procesului de învăţare (,,Putem - procedurale:
învăţării conversația, explicația, sistematică
învăţa din propriile greşeli?”);
- Recunoaşterea în imagini a respectării/ încălcării regulilor de igienă Autocunoaştere şi stil de exercițiul,
personală; viaţă sănătos problematizarea, jocul
- Desenarea unor personaje care respectă/ nu respectă regulile de igienă Igiena personală didactic, jocul de rol
personală; Aprecieri
Norme de igienă la şcoală 19.11.2019
- Jocuri creative: ,,Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista săpunul?”, - forme de globale și
„Imaginează-ţi că săpunul ar conduce lumea”, ,,În geanta ta descoperi individuale
Igiena sălii de clasă organizare: activitate 26.11.2019
că o periuţă de dinţi îţi vorbeşte...”;
- Rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă; frontală, individuală şi
- Realizarea unor colaje, desene, sloganuri/ cuvinte cheie care ilustrează pe grupe
reguli de igienă;
- Fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de igienă personală:
corespondenţe, asocieri, consecinţe, completare de obiecte care lipsesc,
exprimare de opinii.

21.12.2018 – 12.01.2019 – Vacanţa de iarnă / Vacanța intersemestrială


SEMESTRUL al II-lea (3 + 2 săptămâni)

Unitatea de învăţare: Vine iarna Perioada: S12 – S16; 02.12.2018 – 23.01.2020

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: – 33 ore + 2h

- Utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj audiat; Camera mea
1.1. - Realizarea unui desen care corespunde subiectului textului audiat;
1.2. Sunetul ,,s” și litera s mic de 03.12.2019
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în acest
1.3. fragment de poveste/ în acest text)?”;
tipar. Citirea propozițiilor/
textelor scurte 03.12.2019
1.4. - Identificarea personajelor/ personajului unui text audiat;
2.1. - Oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Litera s mic de mână - materiale: manual,
Unde? Cum? De ce?; caiet, planșe, fișe, Observare
2.2. - Formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui
2.3. Sania mea jetoane, creioane sistematică
mesaj/ text audiat; 04.12.2019
2.4. - Completarea orală a unor enunţuri cu elemente din textul audiat;
Sunetul ,,s” și litera S mare colorate, carioci
3.1. - Asocierea unor imagini/ enunţuri cu informaţiile desprinse din de tipar. Exersarea unor 05.12.2019
3.2. discuţiile cu colegii; dialoguri pe teme de interes
3.3.
- Jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi Litera S mare de mână
întâmplat dacă..” etc.;
3.4. - Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un
4.1. anumit sunet; Concursul
4.2. - Jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se repetă”, Sunetul „î” și literele î mic 05.12.2019
4.3. „Nume cu silabă repetată”, „Completează silaba”, „Grupează după de tipar și Î mare de tipar.
numărul de silabe” etc.; Reguli de scriere corectă î/Î 06.12.2019
- procedurale:
- Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor; Literele î mic de mână și Î
- Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi conversația, explicația, Aprecieri
reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din
mare de mână demonstrația, metoda globale și
palme; fonetică analitico- individuale
- Rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri; Ne jucăm și așa noi sintetică, exercițiul,
- Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; învățăm problematizarea, jocul 06.12.2019
- Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet; Cuvinte cu sens opus didactic, învățarea prin
- Identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, descoperire 10.12.2019
sunet iniţial, sunet final etc.; România
Sunetul „â” și literele â mic 10.12.2019
- Stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte;
- Conversaţii pe teme de interes pentru copii; de tipar și  mare de tipar.
- Discuţii pe marginea unor spectacole de teatru pentru copii, emisiuni Reguli de scriere corectă
radio-tv, filme etc.; â/Â
- Utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie, 11.12.2019
urare, solicitare, prezentarea unor scuze etc.;
Litera â mic de mână

Ne jucăm și așa noi


- Relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din învățăm 12.12.2019
activitatea şcolară/ a clasei; Intonarea corectă a
- Formularea de enunţuri pe baza unei imagini/ suite de imagini sau
folosind cuvinte date;
propozițiilor enunțiative și
interogative 12.12.2019
- Dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau
imaginate;
- Exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conştientizarea importanţei Spectacolul
acesteia în reuşita comunicării; - forme de
Sunetul „d” și litera d mic
- Jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, „Pregătim o serbare”, organizare: activitate 13.12.2019
„În vizită” etc.;
de tipar. Povestirea unei frontală, individuală şi Observare
- Recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână; întâmplări trăite pe grupe sistematică
- Completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte; Litera d mic de mână 13.12.2019
- Ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte;
- Citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau de La medic
mână;
- Citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte scurte care conţin
Sunetul „d” și litera D mare
cuvinte cu structură fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau de de tipar. Descrierea unei 14.01.2020
mână; meserii
- Citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată şi/ sau Litera D mare de mână 14.01.2020
selectivă a unor cuvinte şi propoziţii;
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/ scrise
indicate; Ce se întâmplă în natură?
- Exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date Sunetul „ce” și grupurile de 15.01.2020
prin desene/ simboluri; litere ce/Ce. Scrierea corectă
- Modelarea din plastilină a contururilor unor litere; decorarea literelor a cuvintelor care conțin 16.01.2020
de mână şi de tipar; grupurile de litere ce/Ce
- Trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin unirea
punctelor care le compun);
Aprecieri
- Copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3- Ne jucăm și așa noi globale și 16.01.2020
5 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi învățăm individuale
dintre cuvinte;
- Completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din
Scrierea imaginativă (texte 17.01.2020
cuprinsul unor bilete, invitaţii, felicitări, scurte scrisori; de 3-5 enunţuri), pornind de
- Exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de la experienţe trăite
păstrare a distanţei dintre cuvinte;
- Scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor din Scrisoarea
3-5 cuvinte; 17.01.2020
- Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual;
Sunetul „ci” și grupurile de
- Adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în enunţuri eliptice; litere ci/Ci. Scrierea corectă
- Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia; a cuvintelor care conțin
- Redactarea, din proprie iniţiativă, a unor poveşti, jurnale, poezii etc., grupurile de litere ci/Ci 21.01.2020
prin care copilul să îşi exprime bucuria, tristeţea, încântarea, mândria 21.01.2020
etc.;
Ne jucăm și așa noi
învățăm
- Realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitaţii la evenimente Scrierea funcțională:
personale ori ale clasei, documente cu valoare utilitară în cadrul clasei scrisoarea și jurnalul (text și 22.01.2020
(orar, traseul unor excursii, hărţi simple care să marcheze obiective 23.01.2020
desene)
culturale din jurul şcolii etc.); Observare 23.01.2020
- Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, amuzante, sistematică 28.01.2019
surprinzătoare, a unor fapte bune; Dialog despre prietenie
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de Exerciții de completare a
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate unor propoziții eliptice,
după evaluarea sumativă; ordonarea cuvintelor în 28.01.2020
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
propoziții, despărțirea
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. cuvintelor în silabe

Recapitulare
29.01.2020
Evaluare
Aprecieri
globale și 30.01.2020
Ameliorare. Dezvoltare 30.01.2020
individuale
Recapitulare semestrială 31.01.2020
31.01.2020
Ne jucăm și așa noi
învățăm
Scrierea ortografică a
cuvintelor. Copieri.
Transcrieri (litere, silabe,
cuvinte, propoziții). Dictări

Evaluare semestrială 1h

1h
Ameliorare. Dezvoltare

MEM
Nr. de ore alocate: 19 ore + 1 h
- Formarea deprinderilor de calcul;
1.1. - Abstractizarea calculului (fără materiale concret-intuitive); Adunarea şi scăderea în
- Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date;
1.2.
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/
concentrul 0 – 100, fără - materiale: manual,
1.3. trecere peste ordin caiet, planșe, fișe, Observare 04.12.2019
de la numere sau imagini date; 05.12.2019
1.4. - Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări Proba adunării. Proba jetoane, filme, sistematică
creioane colorate, 06.12.2019
1.5. simbolice; scăderii 07.12.2019
1.6. - Realizare de corespondențe între imagini și etichete date; carioca
- Rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste
ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor;
Probleme care se rezolvă 11.12.2019
- Operarea cu terminologia matematică (aflarea sumei a doi termini, printr-o operaţie 12.12.2019
mai mare cu…);
- Compararea a două sume, sau a unei sume cu un număr;
- Efectuarea, în scris aunor adunări în concentrul 0- 100, fără trecere
peste ordin;
2.2.
- Exerciții de operare cu terminologia matematică (adaugă, mărește
Probleme care se rezolvă 13.12.2019
3.1. prin două operaţii de 14.12.2019
suma..., mărește cu...);
3.2. adunare şi/sau scădere - procedurale: 15.01.2020
- Descompunerea numerelor în zeci și unități;
5.2. - Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de rezultate conversația, explicația, Aprecieri 16.01.2020
6.1. date; exercițiul, jocul globale și
6.2. - Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date; didactic, învățarea prin individuale
- Inegalități, semne de relație – compararea sumelor;
Evaluare 17.01.2020
descoperire,
- Probleme care se rezolvă printr-o operație; problematizarea
- Probleme de organizarea a datelor în tabel; Ameliorare. Dezvoltare 18.01.2020
- Exerciții de completare a sumei sau a termenilor adunării într-un
tabel;
– Jocuri de relaţionare a principalelor structuri ale plantelor cu rolurile 22.01.2020
acestora (Ex.: desenează partea plantei care are rol în prepararea Recapitulare semestrială
23.01.2020
hranei);
25.01.2020
- Jocuri de rol care solicită evidenţierea rolului fiecărei părți a unei
plante; 29.01.2020
- Compunerea unor probleme simple, folosind ca suport jetoane cu
plante diferite;
- Exerciții- joc de completare a unor tabele, scheme; Evaluare semestrială Observare 30.01.2020
- Jocuri matematice; - forme de sistematică
– Rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, fără trecere peste ordin; Ameliorare. Dezvoltare organizare: activitate 31.01.2020
– Formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică frontală, individuală şi 01.02.2020
dată/ de la imagini date; pe grupe
– Descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii; 1h
– Efectuarea de scăderi cu numere naturale formate din zeci și unități,
în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin;
– Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date;
– Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări
simbolice;
– Rezolvarea unor probleme după imagini date;
– Efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin operaţia inversă;
– Relaţionarea principalelor structuri ale organismului animal cu Aprecieri
rolurile acestora; globale și
– Recunoașterea unui organ în funcție de descrierea acestuia; individuale
- Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe;
- Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere;
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea sumativă;
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

AVAP
Nr. de ore alocate: 10 ore
- Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Noapte de iarnă (pensulație,
1.1. decorare) - materiale: caietul 04.12.2019
- Identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii sau
AVAP, planșe, hârtie 07.12.2019
1.3. în sculptură; Steluțe (îndoire, lipire)
2.1. - Realizarea colajului; alba și colorată, hârtie 11.12.2019
Observare
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; creponată, șablon, 14.12.2019
2.2. Brăduțul (colaj) sistematică
- Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi acuarele, creioane
2.3. colorate, carioci, băț
materialelor de lucru; 15.01.2020
2.4. - Realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul Omul de zăpadă (colorare, de frigărui, fotografii,
2.5. cunoscut; rupere, lipire) pahare de unică
- Realizarea de aplicaţii în oglindă (chipul meu); folosință, foarfecă, 18.01.2020
- Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta lipici
Chipul meu (decupare,
foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); - procedurale:
- Realizarea trăsăturilor copiilor din mai multe zone ale lumii; lipire) Aprecieri
conversația, explicația, 22.02.2020
- Realizarea plicului origami; globale și
- Explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/ creaţii; Prietenii (decupare, lipire) demonstrația,
individuale
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. exercițiul, jocul
didactic, jocul de rol 25.01.2020
Copii din lumea întreagă - forme de
(pensulație, decupare, lipire) organizare: activitate 29.01.2020
Păpușa (tăiere, coasere, frontală, individuală şi 01.02.2020
răsucire, lipire) pe grupe
Plicul cu dorințe (origami)

MM
Nr. de ore alocate: 10 ore

1.1. - Crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea


1.2. unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite; Elemente de limbaj
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – colectiv; muzical
1.4. - Jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi - materiale:
2.1. cântate – Exemplu: ascultarea unei poezii, în comparaţie cu audierea casetofon/ CD player 03.12.2019
2.2. Melodia
unui cântec; Observare 05.12.2019
- Implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor; Genuri muzicale: folclorul
3.1. sistematică 10.12.2019
3.2. - Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând copiilor; colinde - procedurale: 12.12.2019
sincronizarea; conversația,
3.4. - Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului; Cântare vocală demonstrația, 14.01.2020
- Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru
Cântarea vocală în grup şi exercițiul, jocul 16.01.2020
fiecare cântec;
- Crearea spontană a unei linii melodice simple sau a unor combinaţii individual didactic 21.01.2020
ritmice de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare; 23.01.2020

- Gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un dans


liber pe linii melodice proprii, simple; 28.01.2020
- Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor; Recapitulare semestrială
- forme de Aprecieri
- Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din
natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.); organizare: activitate globale și 30.01.2020
Evaluare semestrială frontală, individuală şi individuale
- Mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart
– Mica serenadă); pe grupe
- Jocuri inspirate de cântece: joc liber, joc inspirat de scenariul acţiunii
desprinse din cântece;
- Cântece: Seară de iarnă, Iarna e ca noi;
- Colinde: Vine Moș Crăciun de la Polul Nord, Miracolul Crăciunului;
- Jocuri cu și despre muzică: Ariciul, Muzicanții, Deschide urechea
bine!, Clopoțelul, Broscuțele;
- Cântec: Copilul politicos.

DP
Nr. de ore alocate: 5 ore

- Desenarea unor personaje care respectă/ nu respectă regulile de igienă


1.1. personală; Autocunoaştere şi stil de - materiale: caiet,
1.2. - Realizarea unor colaje, desene, sloganuri/ cuvinte cheie care ilustrează viaţă sănătos planșe, fișe, creioane
2.2. reguli de igienă; Igiena personală colorate 03.12.2019
- Fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de igienă personală:
2.3. Norme de igienă acasă Observare
corespondenţe, asocieri, consecinţe, completare de obiecte care lipsesc,
3.1. Igiena locuinței - procedurale: sistematică
exprimare de opinii;
- Prezentarea unei experienţe personale (prima zi de grădiniţă, prima zi conversația, explicația,
de şcoală, zile de naştere, jucăria favorită, o ceartă cu un prieten/ coleg, Dezvoltare emoţională şi exercițiul,
victoria/ înfrângerea într-un joc etc.); socială problematizarea, jocul
- Crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe baza unor cuvinte didactic, jocul de rol
cheie: calendar, pădure, furculiţă, zâmbet;
- Verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele situaţii date; Comunicare şcolară
- forme de
- Emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi; eficientă organizare: activitate
- Exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă „Eu cred că...”, „În Abilităţi de comunicare de frontală, individuală şi Aprecieri
opinia mea...”; bază globale și 10.12.2019
pe grupe
- Miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii create de elev;
individuale
- Jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje nonverbale emiţător-
receptor (mi-am făcut un prieten, mă doare măseaua, am primit un Mesaje verbale, nonverbale,
paraverbale simple 14.01.2020
cadou, bunicul a venit în vizită etc.);
- Prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru; 21.01.2020
- Rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă; Evaluare semestrială
- Jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În vacanţă. 28.01.2020

Unitatea de învăţare: Micul meu univers Perioada: S17 – S19; 27.01 – 14.02.2020

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: 21 ore

- Formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii Povestea de seară 11.02.2020
1.1. unui mesaj oral; Sunetul ,,v” și litera v mic
1.2. - Identificarea, prin colorare, a literelor de tipar: v, V, ș, Ș, b, B, g, G; de tipar. Cuvinte care au 11.02.2020
1.3. - Recunoașterea literelor (v, V, ș, Ș, b, B, g, G) în cuvinte scrise cu aceeași formă și înțeles
fonturi diferite;
1.4. diferit - materiale: manual, Observare
- Stabilirea poziţiei sunetelor indicate în cuvinte sugerate de imagini;
2.1. - Citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Litera v mic de mână caiet, planșe, fișe, sistematică
2.2. - Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri Copilul violonist jetoane, creioane
12.02.2020
2.3. sau informaţii referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor; Sunetul ,,v” și litera V mare colorate, carioci
2.4. - Trasarea în duct continuu a literelor mici și mari de mână (v, V, ș, Ș, de tipar. Copierea unui text 13.02.2020
b, B, g, G), începând prin unirea punctelor care le compun;
3.1. Litera V mare de mână
- Executarea contururilor literelor mici și mari de mână (v, V, ș, Ș, b, B,
g, G), cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari; Motanul și șoarecele 13.02.2020
- Citirea enunțurilor scrise cu litere de mână; Sunetul „ș” și litera ș mic de
3.2. - Copierea, transcrierea cuvintelor și a enunțurilor, menţinând distanţa tipar. Scrierea ortografică a 14.02.2020
3.3. dintre elementele grafice, dintre litere și cuvinte; cuvintelor
- Citirea în ritm propriu a unor enunțuri care conţin cuvinte cu structură
3.4. Litera ș mic de mână
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar; 14.02.2020
4.1. - Oferirea unor informaţii despre sine, despre colegi, despre activităţile Prietenii naturii
4.2. preferate, pasiuni etc., folosind enunţuri simple; Sunetul „ș” și literele Ș - procedurale: 18.02.2020
4.3. - Completarea de enunţuri lacunare pe baza unei imagini; mare de tipar. Formularea conversația, explicația,
- Exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii; unei opinii/ păreri demonstrația, metoda Aprecieri
- Exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date fonetică analitico- globale și
Litera Ș mare de mână
prin desene; sintetică, exercițiul, individuale
O întâmplare 18.02.2020
- Scrierea după dictare a unor enunțuri; Sunetul „b” și litera b mic problematizarea, jocul
- Formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui de tipar. Povestirea unei didactic, învățarea prin 19.02.2020
text audiat;
- Identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat;
întâmplări trăite descoperire
- Completarea orală a unor enunţuri cu elemente din textul audiat; Litera b mic de mână
- Citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri; Bunicii mei
20.02.2020
- Ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite; Sunetul „b” și litera B mare
- Completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului de tipar. Simularea unei
gramatical; 20.02.2020
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele scrise indicate;
situații de comunicare
- Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual; Litera B mare de mână
- Adăugarea unor cuvinte în enunţuri eliptice; Povestea gâștelor
- Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia; Sunetul „g” și litera g mic 21.02.2020
- Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor; de tipar. Repovestirea unei - forme de
- Schimbarea sensului unui cuvânt prin înluirea unor litere;
- Analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl însoţeşte;
întâmplări auzite organizare: activitate 21.02.2020
Litera g mic de mână frontală, individuală şi
- Formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul
pe grupe
textului citit; Biletul
- Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi menţinerea unei Sunetul „g” și litera G mare 25.02.2020
conversaţii referitoare la o anumită temă; de tipar. Biletul
- Completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din 25.02.2020
cuprinsul unui bilet;
Litera G mare de mână
- Identificarea anumitor cuvinte în propoziţii audiate, prin convenţii
prestabilite: bătăi din palme; Recapitulare 26.02.2020
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte relatate într-unn text; 27.02.2020
- Jocuri de tipul: „Continuă povestea”;
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate Evaluare
după evaluarea sumativă; 27.02.2020
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite Ameliorare. Dezvoltare
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de 28.02.2020
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. 28.02.2020

MEM
Nr. de ore alocate: 12 ore

- Efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte sau prin operația Adunarea şi scăderea


1.1. inversă; numerelor naturale în
- Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, concentrul 0 – 20, cu
1.2. element neutru), fără precizarea terminologiei; trecere peste ordin
1.3. - Rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni
egali;
2.2. - Rezolvarea de adunări, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, în Adunarea numerelor
- materiale: manual, Observare
concentrul 0-20; naturale formate din
caiet, planșe, fișe, sistematică 12.02.2020
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/ unități jetoane, filme,
de la imagini date; 13.02.2020
- Compararea a două sume; creioane colorate, Aprecieri 14.02.2020
Scăderea unui număr carioca
- Compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date scrise într-un globale și
tabel; format din unități dintr-un 15.02.2020
individuale
- Efectuarea de scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operația număr format din zeci și 19.02.2020
inversă; unități 20.02.2020
- Aflarea diferenței a două numere date;
- Jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o Adunări și scăderi în
mulţime data; 21.02.2020
- Rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, în concentrul 0-20, cu trecere
concentrul 0-20; peste ordin
- Compararea a două diferențe;
- Identificarea, în imagini și în mediul apropiat, a stărilor de agregare a - procedurale:
Transformări ale apei: conversația, explicația,
apei; solidificare, topire,
- Realizarea unor experienţe care să pună în evidenţă transformările de exercițiul, jocul 22.02.2020
stare ale apei (solidificare, topirea gheţii, evaporare, fierbere, evaporare, fierbere, didactic, învățarea prin
condensare); condensare descoperire,
- Prezentarea propriilor observaţii referitoare la transformările apei problematizarea
(solidificare, topirea gheţii, evaporare, fierbere, condensare); Recapitulare
- Realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile; - forme de 26.02.2020
- Organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”; organizare: activitate 27.02.2020
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de
Evaluare frontală, individuală şi
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea sumativă; pe grupe 28.02.2020
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite Ameliorare. Dezvoltare
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de 01.03.2020
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

AVAP
Nr. de ore alocate: 6 ore
1.1. - Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; - materiale: caietul
- Realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul AVAP, planșe,
1.3. Peștele (decupare, bobinare)
cunoscut; foarfecă, lipici, șablon, 12.02.2020
2.1. Observare
- Realizarea obiectelor; fire textile, mărgele, 15.02.2020
2.3. - Exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; sistematică
rolă de carton carioca,
2.4. - Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi Rândunica (tăiere, lipire) creioane colorate 19.02.2020
2.5. materialelor de lucru;
- procedurale: 22.02.2020
- Realizarea lucrării origami.
conversația, explicația,
Buburuza (origami) demonstrația, 26.02.2020
exercițiul, jocul
Buchetul de ghiocei didactic 01.03.2020
Aprecieri
(decupare, lipire) - forme de
globale și
organizare: activitate
individuale
frontală, individuală şi
pe grupe

MM
Nr. de ore alocate: 6 ore

- materiale:
- Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din Elemente de limbaj casetofon/ CD player
1.1. natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.); muzical Observare
- procedurale:
1.4. - Însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea lor de către cadrul sistematică
Melodia conversația,
2.1. didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de preluarea
Sunete înalte/ joase demonstrația, 11.02.2020
2.2. intuitivă/ receptarea lor de către copii;
- Crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea exercițiul, jocul 13.02.2020
2.3. didactic Aprecieri
unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite; Interpretarea
2.4. globale și 18.02.2020
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – colectiv Nuanţe - tare, încet, mediu - forme de
- Cântece: Foaie verde siminoc, Cucu!, Cântecul raței. organizare: activitate individuale 20.02.2020
frontală, individuală şi 25.02.2020
pe grupe 27.02.2020

DP
Nr. de ore alocate: 3 ore
- materiale: caiet, fișe,
- Selectarea unor imagini cu personaje care exprimă emoţii de bază rechizite
2.1. (Exemplu: Alegeţi personajele care exprimă bucurie, fericire, Dezvoltare emoţională şi Observare
- procedurale:
veselie…); socială conversația, explicația, sistematică
- Crearea unei expoziţii cu imagini/ fotografii (aduse de acasă, realizate
Trăire şi manifestare exercițiul,
în clasă, decupate din ziare/ reviste) care exprimă diferite emoţii;
- Recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, speriat, uimit); emoţională, starea de bine problematizarea, jocul
Aprecieri 11.02.2020
- Propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu emoţii”. Emoţii de bază (bucurie, didactic, jocul de rol
globale și 18.02.2020
tristeţe, frică) - forme de
25.02.2020
organizare: activitate individuale
frontală, individuală şi
pe grupe

Unitatea de învăţare: Poveștile, daruri ale Planetei albastre Perioada: S20 – S22; 17.02 – 06.03.2020

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: 21 ore
Iepurele și leopardul 04.03.2020
1.1. - Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor sugerate de ilustrații; Sunetul ,,f” și litera f mic de
- Identificarea unor cuvinte sugerate de imagini; 04.03.2020
1.2. - Citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt;
tipar. Lectură cu predicție
1.3. - Identificarea personajelor, locului şi timpului unei întâmplări Litera f mic de mână
1.4. prezentate în textul citit; Fata babei și fata
- Asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de mână, 05.03.2020
2.1. moșneagului
2.2. cu imaginile potrivite; Sunetul ,,f” și litera F mare
- Formularea unor ipoteze privind posibilităţile de continuare a 06.03.2020
2.3. întâmplărilor dintr-un text, în vederea stimulării spontaneităţii şi a
de tipar. Formularea unei
2.4. păreri despre - materiale: manual,
dezvoltării creativităţii;
caiet, planșe, fișe,
3.1. - Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia; comportamentul unui
- Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual; jetoane, creioane
3.2. personaj
- Formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul colorate, carioci Observare
3.3. Litera F mare de mână
3.4.
textului citit;
Găinușa harnică sistematică 06.03.2020
- Formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii
4.1. mesajelor orale emise de colegii de clasă; Sunetul „h” și litera h mic
4.2. - Adăugarea unor cuvinte în enunţuri eliptice; de tipar. Formulare de 07.03.2020
- Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/se termină/ conţin sunetele
4.3. recomandate;
întrebări și răspunsuri
- Identificarea, în propoziţii audiate, a anumitor cuvinte: elevii bat din Litera h mic de mână
palme când aud, în propozițiile spuse de învățător, primul/ al … cuvânt; Harap-Alb
- procedurale: 07.03.2020
- Formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente, referitoare la Sunetul „h” și litera H mare
desene animate, povești, filme pentru copii; conversația, explicația,
de tipar. Repovestirea unei demonstrația, metoda 11.03.2020
- Scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la personaje din
povești, desene animate, filme pentru copii;
întâmplări auzite fonetică analitico- Aprecieri
- Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea sunetului initial; Litera H mare de mână sintetică, exercițiul, globale și
- Formularea unei opinii personale referitoare la întâmplări relatate Hai la teatru! problematizarea, jocul individuale 11.03.2020
într-un textul citit; Sunetul „ț” și litera ț mic de didactic, învățarea prin 12.03.2020
- Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor tipar. Oferirea de informații descoperire
enunţuri sau al unui text scurt;
- Trasarea în duct continuu a literelor mici și mari de mână (f, F, h, H, ț,
despre activități preferate
Ț), începând prin unirea punctelor care le compun; Litera ț mic de mână
- Executarea contururilor literelor mici și mari de mână (f, F, h, H, ț, Ț), Țapul și șarpele
cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari; Sunetul „ț” și litera Ț mare 13.03.2020
- Copierea, transcrierea cuvintelor și a enunțurilor, menţinând distanţa de tipar. Identificarea
dintre elementele grafice, dintre litere și cuvinte; 13.03.2020
- Analiza şi sinteza fonetică a unor cuvinte dintr-un text dat;
mesajului textului
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte relatate într-un text; Litera Ț mare de mână
- Jocuri de tipul: „Continuă povestea”; Degețica - forme de 14.03.2020
- Adăugarea unor cuvinte în enunţuri eliptice; Sunetul „ge” și grupurile de organizare: activitate
- Identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, litere ge/Ge. Scrierea frontală, individuală şi 14.03.2020
sunet iniţial, sunet final;
- Stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte;
corectă a cuvintelor care pe grupe
- Citirea unor „cuvinte cheie”; conțin grupurile de litere
- Completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului ge/Ge. Formulare de
gramatical; predicții
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu enunțuri/ cuvinte Ne jucăm și așa noi
corespunzătoare; 18.03.2020
- Selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de învățăm
tipar sau de mână, pentru a obţine cuvinte; Scrierea corectă a cuvintelor
- Exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date care conțin grupurile de
prin desene/ simboluri; litere ge/Ge 18.03.2020
- Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/se termină/ conţin sunetele Abecedarul poveștilor
învățate în unitatea curentă;
- Formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea obţinerii unor Proiect 19.03.2020
informaţii referitoare la conținutul textului (Cine? Unde? Ce? Când? De
ce? Cum? Ce s-ar fi întâmplat dacă...?); Ne jucăm și așa noi 20.03.2020
- Scrierea după dictare a unor propoziţii formate din 3-5 cuvinte, care
conțin literele învățate; învățăm
Povestirea unei întâmplări 20.03.2020
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate trăite. Formularea unei
după evaluarea sumativă; opinii/ păreri
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite 21.03.2020
Recapitulare
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. 21.03.2020
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare

MEM
Nr. de ore alocate: 12 ore

- Compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-100,


1.1. folosind obiecte, desene şi numere; Adunarea numerelor
1.2. - Efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte și prin operația inversă; naturale în concentrul 0 –
1.3. - Rezolvarea de adunări, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, în 100, cu trecere peste ordin
1.4. concentrul 0-100;
- materiale: manual,
- Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme date; 05.03.2020
1.5.
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/ Adunarea unui număr caiet, planșe, fișe, Observare
06.03.2020
1.6. de la numere date/ de la imagini; format din zeci și unități cu jetoane, filme, sistematică
07.03.2020
3.2. - Compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date scrise într-un un număr format din creioane colorate,
5.2. tabel; unități carioca
- Rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordin, în concentrul 0-100,
aplicând algoritmul de calcul: prin descompunerea numerelor în zeci și
unități sau completând zecea; Adunarea unui număr 08.03.2020
- procedurale:
- Aflarea sumei a două sau trei numere, în concentrul 0-100; format din zeci și unități cu conversația, explicația,
12.03.2020
- Dialog pe tema „Soarelui ca sursă de energie”; un număr format din zeci și 13.03.2020
exercițiul, jocul
- Selectarea imaginilor care ilustrează Soarele ca sursă de lumină și unități didactic, învățarea prin
căldură;
Soarele, sursă de căldură şi descoperire,
- Desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, în raport cu acelaşi
reper; lumină problematizarea Aprecieri
- Recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi căldură şi globale și
importanţa acestuia în menţinerea vieţii; individuale
14.03.2020
- Identificarea efectelor pozitive/ negative ale Soarelui asupra Adunarea în concentrul 0 – - forme de 15.03.2020
Pământului;
- Organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?” (Ex.: Ce
100, cu trecere peste ordin organizare: activitate 19.03.2020
frontală, individuală şi
s-ar întâmpla dacă Soarele nu ar răsări într-o zi? Ce s–ar întâmpla dacă Soarele și Pământul pe grupe
Soarele nu ar mai apune? etc.);
- Formularea unor întrebări și răspunsuri referitoare la efectele Soarelui
asupra vieții pe Pământ; 20.03.2020
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de Recapitulare
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea sumativă; 21.03.2020
Evaluare
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de 22.03.2020
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. Ameliorare. Dezvoltare

AVAP
Nr. de ore alocate: 6 ore

- Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; - materiale: caietul


1.1. - Realizarea felicitării; Felicitare pentru mama AVAP, planșe,
1.3. - Realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul 05.03.2020
(tehnica quilling) foarfecă, lipici,
2.2. cunoscut; Observare 08.03.2020
creioane colorate,
2.3. - Realizarea jocului; sistematică
Steluțe mobile (decupare, șablon, hârtie colorată,
- Identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii sau 12.03.2020
2.4.
în sculptură; paie pentru băuturi
lipire) 15.03.2020
- Realizarea puzzle-ului; răcoritoare/ crenguțe,
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. fire de ață, material
Soarele și Luna (decupare, textil (canafas)
asamblare) 19.03.2020
- procedurale:
conversația, explicația, Aprecieri
globale și 22.03.2020
Soarele (decupare, lipire) demonstrația,
exercițiul, jocul individuale
didactic
- forme de
organizare: activitate
frontală, individuală şi
pe grupe

MM
Nr. de ore alocate: 6 ore
- Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând
1.1. sincronizarea;
1.2. Elemente de limbaj - materiale:
- Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului; Observare
1.3. - Executarea unor mişcări sugerate de text; muzical casetofon/ CD player
sistematică
1.4. - Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru • Interpretarea
fiecare cântec;
2.1.
- „Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu deplasare: tare-încet,
2.2. repede-lent;
2.3. - Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din - procedurale:
natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.);
Nuanţe - tare, încet, mediu
3.2. conversația, 04.03.2020
3.4. - Jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau demonstrația, 06.03.2020
a percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură; exercițiul, jocul
- Imitarea unor animale sau a unor fenomene ale naturii cu onomatopee
didactic
lungi-scurte, cântate tare-încet, repede-lent (exemplu: „Jocul Cântec vesel/ trist Aprecieri
animalelor” - imitarea unor animale; sonorităţi şi acţiuni specifice, 11.03.2020
globale și
jocul silabelor muzicale - ma, me, mi, mo, mu, jocul „Cântă ca 13.03.2020
individuale
mine!”); 18.03.2020
- Însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea lor de către cadrul - forme de 20.03.2020
didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de preluarea organizare: activitate
intuitivă/ receptarea lor de către copii; frontală, individuală şi
- Crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea pe grupe
unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite;
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – colectiv;
- Cântece: Cântec de leagăn, Apa, Cântec pentru copilași, S-a dus
cucul de pe-aici.

DP
Nr. de ore alocate: 3 ore

- Selectarea unor imagini cu personaje care exprimă emoţii de bază Dezvoltare emoţională şi - materiale: caiet,
2.1. (Exemplu: Alegeţi personajele care exprimă bucurie, fericire, socială planșe, fișe, rechizite
veselie…); Observare
- Crearea unei expoziţii cu imagini/ fotografii (aduse de acasă, realizate
• Trăire şi manifestare - procedurale: sistematică
în clasă, decupate din ziare/ reviste) care exprimă diferite emoţii; emoţională, starea de bine conversația, explicația,
- Recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, speriat, uimit); Emoţii de bază (furie) exercițiul, 04.03.2020
- Propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu emoţii”; problematizarea, jocul
Aprecieri
- Jocuri de mimă; didactic, jocul de rol
Elemente simple de limbaj globale și 11.03.2020
- Turul clasei: „Cum te simţi astăzi?” (la începutul/ finalul zilei, la - forme de
începutul/ finalul unei activităţi);
nonverbal (expresii faciale, individuale
organizare: activitate
- Descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate. postură) frontală, individuală şi 18.03.2020
pe grupe

Unitatea de învăţare: Cu primăvara ne jucăm Perioada: S23 – S25; 23.03 – 03.04.2020

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: 21 ore

1.1. - Identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, Ora de gimnastică
sunet iniţial, sunet final; 25.03.2020
1.2. - Stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte;
Sunetul „gi” și grupurile de
1.3. - Analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl însoţeşte; litere gi/Gi. Scrierea corectă
25.03.2020
1.4. - Citirea unor „cuvinte cheie”; a cuvintelor care conțin
2.1. - Citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt; grupurile de litere gi/Gi. - materiale: manual,
2.2. - Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor Oferirea de informații caiet, planșe, fișe, Observare
enunţuri sau al unui text scurt; sistematică
2.3. - Trasarea în duct continuu a grupurilor de litere „gi”, „Gi” de mână;
despre activitatea preferată. jetoane, creioane
2.4. Formularea de întrebări și colorate, carioci
- Copierea, transcrierea cuvintelor și a unor enunțuri din manual,
3.1. menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere și cuvinte; răspunsuri. Scrierea
3.2. - Completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului ortografică a cuvintelor
3.3. gramatical; Ne jucăm și așa noi 26.03.2020
- Punerea în corespondenţă a imaginilor cu enunțuri/ cuvinte
3.4. corespunzătoare; învățăm
4.1. - Selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de Scrierea corectă a cuvintelor
4.2. tipar sau de mână, pentru a obţine cuvinte; care conțin grupurile de
- Exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date - procedurale:
4.3. prin desene/simboluri;
litere gi/Gi. Scrierea
ortografică a cuvintelor conversația, explicația, Aprecieri
- Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul „z”;
demonstrația, metoda globale și 27.03.2020
- Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea sunetului „z” cu un Primăvara
fonetică analitico- individuale
alt sunet; Sunetul ,,z” și litera z mic
- Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual; sintetică, exercițiul, 27.03.2020
de tipar. Oferirea de problematizarea, jocul
- Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia;
- Analiza şi sinteza fonetică a unor cuvinte dintr-un text dat;
informații despre mediul didactic, învățarea prin
- Formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul social și natural apropiat. descoperire
textului citit; Descrierea unui anotimp.
- Asocierea unor enunţuri, scrise cu litere de tipar, cu imaginile Cuvinte cu înțeles
potrivite; asemănător
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte relatate în text;
- Adăugarea unor cuvinte în enunţuri eliptice;
Litera z mic de mână
Ziua mamei 28.03.2020
- Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor
enunţuri sau al unui text scurt; Sunetul „z” și litera Z mare
- Analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor care conțin sunetul „j”, de tipar. Felicitarea 28.03.2020
sugerate de ilustrația din manual; Litera Z mare de mână
- Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/se termină/ conţin sunetul
„j”; Ochelarii lui Costache 01.04.2020
- Identificarea, în propoziţii audiate, a anumitor cuvinte: elevii bat din Sunetul „che” grupurile de - forme de
palme când aud, în propozițiile spuse de învățător, primul/al … cuvânt litere che/Che. Scrierea organizare: activitate 01.04.2020
scris în coloana de cuvinte din manual; corectă a cuvintelor care frontală, individuală şi
- Introducerea cuvintelor identificate anterior în contexte noi; conțin grupurile de litere pe grupe
- Citirea în ritm propriu a unui text dat;
- Citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea selectivă a unor cuvinte şi
che/Che. Reguli de igienă
propoziţii din text; personală
- Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea sunetului inițial; Ne jucăm și așa noi 02.04.2020
- Trasarea în duct continuu a literei „j” mic de mână; învățăm
- Alcătuirea unor enunţuri orale (reguli de joc) pornind de la imagini Scrierea ortografică a
date;
- Joc: „Ce lipsește?” (elevii audiază textul din manual, lecturat de către
cuvintelor 03.04.2020
învățător și identifică elementele din text care nu se regăsesc în La joacă
ilustrație); Sunetul „j” și litera j mic de 03.04.2020
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea „Despre ce este vorba în acest tipar. Oferirea de informații
text?”; despre mediul social și
- Marcarea prin colorare, subliniere, încercuire, a unor cuvinte din
propoziţii, solicitate de cadrul didactic sau de elevi;
natural apropiat.
- Trasarea în duct continuu a literei „J” mare de mână; Ortografierea corectă a
- Copierea, transcrierea unor cuvinte și enunțuri din manual, menţinând cuvintelor
distanţa dintre elementele grafice, dintre litere și cuvinte;
- Exerciţii–joc de decodare a unor felicitări, invitaţii, în care sunt
Litera j mic de mână
Dragile mele jucării 04.04.2020
utilizate cuvinte şi simboluri;
- Personalizarea unor modele predefinite de felicitări; Sunetul „j” și litera J mare
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de 04.04.2020
de tipar. Scrierea
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate imaginativă. Realizarea unei
după evaluarea sumativă;
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite
invitații. Explicarea unor
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de proverbe
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. Litera J mare de mână 08.04.2020
Bucuriile primăverii 08.04.2020
Proiect

Ne jucăm și așa noi 09.04.2020


învățăm
10.04.2020
Recapitulare 10.04.2020
Evaluare 11.04.2020
11.04.2020
Ameliorare. Dezvoltare

MEM
Nr. de ore alocate: 12 ore
- Efectuarea de scăderi şi verificarea cu obiecte și prin operația inversă;
1.1. - Rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, în Scăderea numerelor
1.2. concentrul 0-20; naturale în concentrul 0 –
1.3. - Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată 100, cu trecere peste ordin
3.1. (Surse de energie) /de la imagini date;
- materiale: manual,
- Compararea a două diferențe; 26.03.2020
3.2.
- Compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date scrise într-un Scăderea unui număr caiet, planșe, fișe,
6.1. tabel; format din unități dintr-un jetoane, filme,
27.03.2020
6.2. - Rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor număr format din zeci creioane colorate, Observare
de adunare şi scădere în concentrul 0-100; carioca sistematică
- Compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0-100,
Scăderea unui număr
folosind obiecte, desene şi numere;
- Rezolvarea de scăderi, cu trecere peste ordin, în concentrul 0-100, format din unități dintr-un 28.03.2020
aplicând algoritmul de calcul: prin descompunerea numerelor în zeci și număr format din zeci și
unități; unități 29.03.2020
- procedurale:
- Rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, în Forme și surse de energie conversația, explicația,
concentrul 0-100;
- Reconstituirea unor operații de scădere (completarea cifrei zecilor sau exercițiul, jocul
02.04.2020
a unităților, descăzutului sau scăzătorului atunci când se cunoaște Scăderea numerelor didactic, învățarea prin
03.04.2020
rezultatul); formate din zeci și unități descoperire,
- Aflarea diferenței a două sau trei numere, în concentrul 0-100; problematizarea
04.04.2020
- Identificarea semnificaţiei datelor unei probleme; Forme și surse de energie
- Identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (sunt..., mai
vin; erau..., au plecat); Aprecieri
- Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări Probleme care se rezolvă 05.04.2020
prin două operații globale și
simbolice; - forme de
- Modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe; individuale 09.04.2020
organizare: activitate
- Transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi
invers; frontală, individuală şi
- Verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme; pe grupe
10.04.2020
- Observarea unor imagini și identificarea obiectelor care se mișcă; Recapitulare
- Identificarea formelor de energie necesare pentru a pune în mișcare 11.04.2020
anumite corpuri; Evaluare
- Stabilirea surselor naturale și a celor artificiale de producere a luminii;
- Identificarea, în imagini și în mediul înconjurător, a corpurilor care 12.04.2020
Ameliorare. Dezvoltare
sunt sursă de căldură;
- Stabilirea utilității unor aparate care funcționează folosind curent
electric;
- Selectarea în imagini și în mediul înconjurător a aparatelor care
folosesc, pentru funcționare, curent electric;
- Organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?” (Ex.: Ce s-
ar întâmpla dacă nu ar exista curent electric etc.);
- Evidenţierea formelor de energie prin activități practice simple:
utilizarea unor aparate care folosesc curentul electric (calculator,
uscător de păr, prăjitor de pâine, televizor etc.);
- Stabilirea surselor naturale și a celor artificiale de producere a luminii;
- Identificarea surselor convenţionale de energie şi a unor surse
alternative de energie;
- Evidenţierea forţei vântului ca sursă de energie, prin utilizarea unor
modele (ex.: morișca);
- Formularea unor sfaturi pentru economisirea energiei;
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea sumativă;
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

AVAP
Nr. de ore alocate: 6 ore

- Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; - materiale: caietul


1.1. - Realizarea lucrării tangram;
1.3. AVAP, planșe, 26.03.2020
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Barza (tangram)
2.1. - Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi acuarele, pensule,
Observare
materialelor de lucru; foarfecă, lipici,
2.2. Broscuța țestoasă (tăiere, sistematică
- Identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii sau creioane colorate, 29.03.2020
2.3. lipire, tamponare) șablon, hârtie colorată,
în sculptură;
2.4. - Explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/ creaţii; jumătăți de coajă de 02.04.2020
- Realizarea lucrării origami; Marea (pulverizare) nucă, borcan,
- Realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul pietricele, burete, paie
cunoscut; pentru băuturi
- Realizarea morii. 05.04.2020
Corabia (origami) răcoritoare, scobitori
- procedurale:
Moara de vânt (origami, conversația, explicația, 09.04.2020
Aprecieri
demonstrația,
pensulație-culori reci) globale și
exercițiul, jocul
individuale
didactic 12.04.2020
Utilitatea aparatelor
electrocasnice (decupare, - forme de
lipire) organizare: activitate
frontală, individuală şi
pe grupe

MM
Nr. de ore alocate: 6 ore

- Însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea lor de către cadrul


1.1. didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de preluarea
1.2. Mișcare pe muzică - materiale:
intuitivă/ receptarea lor de către copii; 25.03.2020
1.3. - Crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea
Mișcări sugerate de ritm casetofon/ CD player
27.03.2019
1.4. unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite; Observare
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – colectiv; - procedurale:
2.1. conversația, sistematică
2.3.
- Jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau Mișcări sugerate de text 01.04.2020
a percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi din natură; demonstrația,
3.1. 03.04.2019
- Imitarea unor animale sau a unor fenomene ale naturii cu onomatopee exercițiul, jocul
3.2. lungi-scurte, cântate tare-încet, repede-lent (exemplu: „Jocul didactic Aprecieri
animalelor” - imitarea unor animale; sonorităţi şi acţiuni specifice, Mișcări libere globale și 08.04.2020
jocul „Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale - ma, me, mi, mo, mu, individuale 10.04.2020
- forme de
jocul „Cântă ca mine!” etc.);
organizare: activitate
- Executarea unor mişcări sugerate de text;
- Jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica frontală, individuală şi
audiată (exemplu: P. I. Ceaikovski- ,,Lacul lebedelor”-Vals); pe grupe
- Mişcare liberă pe muzică de facturi diferite;
- Dans cu paşi egali pe cântec;
- Cântece: Albinuța, Podul mișcător, Cocorul, Rondo alla turca,
Fluturele.

DP
Nr. de ore alocate: 3 ore

- Turul clasei: ,,Cum te simţi astăzi?” (la începutul/ finalul zilei, la Dezvoltare emoţională şi - materiale: caiet,
2.1. începutul/ finalul unei activităţi);
2.3. socială planșe, fișe, rechizite
- Descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate; Observare
- Citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, despre relaţiile
• Trăire şi manifestare - procedurale: sistematică
existente într-un grup; emoţională, starea de bine conversația, explicația,
- Exerciţii de evidenţiere a regulilor de comportament din poveşti/ Elemente simple de limbaj exercițiul,
povestiri /poezii /fabule; paraverbal (intonaţie) problematizarea, jocul 25.03.2020
- Practicarea unor jocuri de prezentare a colegului/ colegei; • Interacţiuni simple cu didactic, jocul de rol Aprecieri
- Vizionarea unor filme specifice universului copiilor, în care se relevă globale și
caracteristicile unui prieten/ se dezvoltă relaţii de prietenie. fiinţe şi obiecte familiare - forme de
Prietenia organizare: activitate individuale
Caracteristicile unui bun frontală, individuală şi 01.04.2020
pe grupe
prieten
08.04.2020

04.04 – 21.04.2019 – Vacanţa de primăvară

Unitatea de învăţare: Povești adevărate Perioada: S26 – S27; 22.04 – 30.04.2020

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: 14 ore

- Identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, Strămoșii noștri
1.1. Sunetul „chi” grupurile de
sunet iniţial, sunet final; 15.04.2020
1.2. - Stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte; litere chi/Chi. Scrierea
1.3. - Analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl însoţeşte; corectă a cuvintelor care
1.4. - Citirea unor „cuvinte cheie”; - materiale: manual,
conțin grupurile de litere
2.1. - Citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt; caiet, planșe, fișe,
- Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor chi/Chi. Descrierea unei
2.2. jetoane, creioane
enunţuri sau al unui text scurt; persoane. Utilizarea
2.3. colorate, carioci
- Adăugarea unor cuvinte în enunţuri eliptice; cuvintelor noi în contexte Observare
2.4. - Completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului adecvate sistematică
3.1. gramatical;
3.2. - Punerea în corespondenţă a imaginilor cu enunțuri/ cuvinte Ne jucăm și așa noi 15.04.2020
3.3. corespunzătoare; învățăm
- Exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date
3.4. prin desene/simboluri; Scrierea ortografică a
4.1. - Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual; cuvintelor
- Formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui
4.2. text audiat, citit de învățător;
4.3. Examenul 16.04.2020
- Asocierea unor cuvinte/enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de mână,
cu imaginile potrivite; Grupurile de sunete „cs/gz”
- Relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din și literele x mic și X mare
activitatea şcolară/a clasei privind modalități variate de joc în grup/în de tipar. Oferirea de
echipă; - procedurale:
informații despre viața de
- Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se solicită lămuriri conversația, explicația,
sau informaţii referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor
școlar. Scrierea corectă a demonstrația, metoda
– punerea în corespondenţă a imaginilor cu enunțuri/ cuvinte cuvintelor care conțin fonetică analitico-
corespunzătoare; literele x/X sintetică, exercițiul,
- Trasarea în duct continuu a grupurilor de litere ghe/Ghe de mână; Literele x mic și X mare de problematizarea, jocul
- Copierea, transcrierea cuvintelor și a unor enunțuri din manual, mână didactic, învățarea prin
menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere și cuvinte;
- Citirea pe silabe/integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Ne jucăm și așa noi descoperire 17.04.2020
- Citirea în ritm propriu a unui text dat; învățăm
- Citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea selectivă a unor cuvinte şi Scrierea ortografică a Aprecieri
propoziţii din text; cuvintelor. Utilizarea globale și
- Completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte; corectă a semnelor de individuale
- Trasarea în duct continuu a literelor „x, X” de mână, începând prin
unirea punctelor care o compun;
punctuație învățate
- Scrierea după dictare a unor enunțuri; 17.04.2020
- Analiza şi sinteza fonetică a unor cuvinte dintr-un text dat; Parcul Retezat
- Citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri din text; Literele k mic și K mare de
- Identificarea anumitor cuvinte în propoziţii audiate, prin convenţii tipar. Formularea de
prestabilite: bătăi din palme;
- Joc de tipul: „Grupează după numărul de silabe”;
întrebări și răspunsuri
- Formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul referitoare la conținutul
textului citit; textului - forme de
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte relatate în text; Literele k mic și K mare de organizare: activitate
- Formularea de enunţuri pe baza unei imagini sau folosind cuvinte mână frontală, individuală şi
date; pe grupe 18.04.2020
- Trasarea în duct continuu a literelor „k, K” mic de mână, începând Ne jucăm și așa noi
prin unirea punctelor care o compun; învățăm
- Alcătuirea unor enunţuri orale şi crearea unei poveşti orale pornind de Scrierea ortografică a
la ilustrația din manual; cuvintelor 18.04.2020
- Citirea pe silabe/integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar; Expoziția de pictură
- Citirea în ritm propriu a unui text care conţine cuvinte cu structură
Sunetul „ghe” grupurile de 06.05.2020
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar; litere ghe/Ghe. Scrierea
- Citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea selectivă a unor cuvinte şi corectă a cuvintelor care
propoziţii din text;
- Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute de joc din timpul
conțin grupurile de litere
activităților școlare; ghe/Ghe. Scriere
- Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia; imaginativă
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de 06.05.2020
Ne jucăm și așa noi
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate învățăm
după evaluarea sumativă;
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite
Scrierea ortografică a
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de cuvintelor
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. 07.05.2020
Povești adevărate din țara
mea 08.05.2020
Proiect

Recapitulare 08.04.2020

09.05.2020
Evaluare
09.05.2020
Ameliorare. Dezvoltare

MEM
Nr. de ore alocate: 8 ore

- Recunoașterea figurilor geometrice în imagini, desene, reproduceri de Figuri și corpuri


1.1. artă; geometrice
1.2. - Trasarea conturului figurilor geometrice pe diverse suporturi: nisip,
1.3. mălai, griș, asfalt (cu creta); Orientare spaţială şi - materiale: manual,
1.4. - Conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat, caiet, planșe, fișe, 16.04.2020
localizări în spaţiu
triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul şabloanelor; jetoane, filme,
1.5.
- Desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe Poziţii ale unui obiect:
1.6. verticală, orizontală, oblică; creioane colorate,
reţeaua de pătrate din caietul de matematică;
3.1. carioca
- Decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj; interior, exterior
3.2. - Identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri geometrice;
- Decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite
5.2. Figuri plane/ 2D: pătrat, 17.04.2020
dimensiuni, realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton);
6.3.
- Realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate (case, dreptunghi, triunghi, cerc - Observare
castele, pomi, gărduleţe, roboţi etc.); reprezentare grafică sistematică 18.04.2020
- Observarea simetriei la figurile geometrice plane, la obiecte şi fiinţe - procedurale:
din mediul apropiat; conversația, explicația,
- Identificarea în imagini a obiectelor care au forma corpurilor Corpuri 3D: cub, cuboid,
cilindru, sferă - descriere exercițiul, jocul
geometrice indicate;
didactic, învățarea prin 19.04.2020
- Construirea unor obiecte uzuale, folosind corpuri geometrice, fără (feţe – formă, număr)
utilizarea terminologiei; descoperire,
Științele fizicii problematizarea
- Stabilirea numărului de corpuri geometrice care alcătuiesc o
construcție;
Forţe şi mişcare 07.05.2020
- Descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru - feţe Căderea liberă a corpurilor
(formă, număr);
- Observarea unor imagini și identificarea corpurilor care se află în Aprecieri
mișcare; Recapitulare globale și 08.05.2020
- Identificarea diferitelor mișcări sugerate în imagini; - forme de individuale
- Realizarea unor experienţe în scopul punerii în evidenţă a forţei
Evaluare 1 + 2 organizare: activitate 09.05.2020
gravitaţionale: căderea liberă a diferitelor obiecte;
- Recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale asupra corpurilor de pe frontală, individuală şi
Pământ – căderea liberă; pe grupe 10.05.2020
Ameliorare. Dezvoltare
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea sumativă;
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

AVAP
Nr. de ore alocate: 4 ore

- Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; - materiale: caietul


1.1. - Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce AVAP, planșe,
1.3. au suferit deformări minore etc.; acuarele, foarfecă,
2.1. - Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta Felicitare tridimensională 16.04.2020
(tăiere, lipire, pensulație) șablon, pensule,
2.2. foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video);
șervețele albe, lipici,
- Folosirea liniei cu scop de contur;
2.3. elemente decorative, Observare
- Exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Mielul (tăiere, lipire) 19.04.2020
2.4. - Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi materiale textile, sistematică
2.5. materialelor de lucru; nasturi, ac, ață de
- Realizarea obiectelor decorative; papiotă
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. - procedurale:
Cutia pentru bijuterii conversația, explicația, Aprecieri 07.05.2019
(decupare, lipire) demonstrația, globale și
exercițiul, jocul individuale
Broșa (coaserea înainte didactic 10.05.2020
- forme de
acului, coaserea nasturelui)
organizare: activitate
frontală, individuală şi
pe grupe
MM
Nr. de ore alocate: 4 ore

- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – colectiv; Cântare instrumentală


1.4. - Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului; Jucării muzicale din - materiale:
2.1. - Jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi pe muzica materiale şi obiecte casetofon/ CD player Observare 15.04.2020
3.1. audiată (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”); refolosibile - procedurale: sistematică
3.2. - Mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: W.A.Mozart
Acompaniament de jucării conversația,
– „Flautul fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”); demonstrația, 17.04.2020
- Dans cu paşi egali pe cântec; muzicale realizat de copii exercițiul, jocul
- Cântece: Toboșarul, Cântec pentru copilași, Mirosul florilor. (trianglu, maracas, clopoţel, didactic
tamburină) - forme de Aprecieri
Interpretarea organizare: activitate globale și
Procedee armonico- frontală, individuală şi individuale 06.05.2020
polifonice (solist-cor, grupe pe grupe 08.05.2020
alternative)
DP
Nr. de ore alocate: 2 ore
- materiale: caietul
2.3. - Identificarea în imagini a comportamentelor prietenoase/ DP, planșe, fișe,
neprietenoase dintr-un grup; Dezvoltare emoţională şi jetoane, creioane Observare
- Crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul „Colegii mei/ Colegele socială
mele”, „Prietenul meu/ Prietena mea”;
colorate sistematică
- Practicarea unor jocuri de prezentare a colegului/ colegei;
• Interacţiuni simple cu - procedurale:
- Jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În vacanţă. fiinţe şi obiecte familiare conversația, explicația,
Ce este un bun prieten? exercițiul, jocul Aprecieri 15.04.2020
Prieten adevărat – prieten didactic globale și
imaginar - forme de individuale 06.05.2020
organizare: activitate
frontală, individuală şi
pe grupe

Unitatea de învăţare: Vara, în țara copilăriei Perioada: S28 – S29; 04.05 – 15.05.2020

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data

CLR
Nr. de ore alocate: 14 ore

- Identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, Desene animate - materiale: manual,
1.1. Sunetele și literele q, Q, w,
sunet iniţial, sunet final; caiet, planșe, fișe, 13.05.2020
1.2. - Stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte; W, y, Y. Oferirea unor
1.3. jetoane, creioane
- Citirea unor „cuvinte cheie”; informații despre desene colorate, carioci Observare 13.05.2020
1.4. - Citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt; sistematică
animate, filme pentru copii,
2.1. - Formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul
textului citit; viața de școlar. Realizarea - procedurale:
2.2. unor dialoguri pe teme de conversația, explicația,
- Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor
2.3. enunţuri sau al unui text scurt; interes. Scrierea imaginativă demonstrația, metoda
2.4. - Formularea unor ipoteze privind posibilităţile de continuare a a unui text scurt fonetică analitico-
3.1. întâmplărilor din textul citit ora anterioară, în vederea stimulării sintetică, exercițiul,
Literele q, Q, w, W, y, Y de Aprecieri
3.2. spontaneităţii şi a dezvoltării creativităţii; problematizarea, jocul
- Trasarea în duct continuu a grupului de litere „ghi” de mână; mână didactic, învățarea prin globale și 14.05.2020
3.3.
- Copierea, transcrierea cuvintelor și a unor enunțuri din manual, Ne jucăm și așa noi descoperire individuale
3.4. menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere și cuvinte;
4.1. învățăm 15.05.2020
- Exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare
4.2. celor prezentate în textul citit; Scrierea ortografică a
4.3. - Completarea unor enunţuri care solicită realizarea acordului cuvintelor
gramatical;
- Adăugarea unor cuvinte în enunţuri eliptice; Neghiniță
- Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia; Sunetul „ghi” grupurile de 15.05.2020
- Citirea în ritm propriu a unui text dat; litere ghi/Ghi. Scrierea - forme de
- Citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea selectivă a unor cuvinte şi corectă a cuvintelor care organizare: activitate 16.05.2020
propoziţii din text; frontală, individuală şi
- Completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte; conțin grupurile de litere pe grupe
- Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, surprinzătoare; ghi/Ghi. Repovestirea unor
- Trasarea în duct continuu a literelor de mână învățate în această
unitate;
întâmplări auzite, descrierea
- Executarea conturului literelor, cu creta pe tablă, cu markerul pe coli unui personaj
16.05.2020
mari;
Ne jucăm și așa noi
- Scrierea după dictare a unor enunțuri;
- Marcarea prin colorare, subliniere, decupare, încercuire, a unor învățăm 20.05.2020
cuvinte din propoziţii solicitate de cadrul didactic sau de elevi; Scrierea ortografică a
- Exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date cuvintelor. Utilizarea
prin desene/ simboluri; corectă a semnelor de
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de
punctuație
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea sumativă; 20.05.2020
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite Alfabetul 21.05.2020
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
22.05.2020
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

Recapitulare 22.05.2020

Evaluare 23.05.2020

23.05.2020
Ameliorare. Dezvoltare

MEM
Nr. de ore alocate: 8 ore
- Ordonarea unor obiecte după lungime, comparări succesive şi Unități de măsură
6.1. exprimarea rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel mai lung” etc.);
6.2. - Precizarea dimensiunii unor obiecte cu ajutorul unor unităţi de măsură Măsurarea lungimii.
6.3. neconvenţionale; Centimetrul 14.05.2020
- Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi;
6.4. Instrumente de măsură: - materiale: manual,
- Identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite pentru
efectuarea unor măsurători – rigla; rigla caiet, planșe, fișe,
- Măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea acesteia în centimetri; jetoane, filme, Observare
- Compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea dimensiunilor unor Măsurarea capacității. creioane colorate, sistematică
obiecte de formă asemănătoare; Unităţi nonstandard carioca
- Alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale (pahare/ sticluţe de 15.05.2020
Unităţi standard: litrul
plastic/ căni etc.) pentru măsurarea capacităţii;
- Măsurarea capacităţii unor vase folosind etaloane de forme şi mărimi Unde şi vibraţii:
diferite, urmată de consemnarea şi discutarea rezultatelor, cu folosirea Producerea și propagarea
expresiilor „mai mult”, „mai puţin”, „plin”, „gol” etc.; sunetelor - procedurale:
- Ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării succesive (două câte
două) a capacităţii lor; conversația, explicația,
Recapitulare + Evaluare 16.05.2020
- Comparări de capacităţi de obiecte (ex: de câte ori se cuprinde exercițiul, jocul
conţinutul unui recipient într-altul mai mare); didactic, învățarea prin
- Măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în litri; Măsurarea timpului. Ora, descoperire,
17.05.2020
- Identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite pentru ziua, săptămâna, luna, problematizarea
efectuarea unor măsurători – vasul gradat; anul Aprecieri
- Identificarea mai multor tipuri de ceas (de perete, ceasul electronic, globale și
ceasul de mână); individuale
- Poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date; Măsurarea timpului. 21.05.2020
- Ordonarea unor imagini date în funcție de ora desfășurării Anotimpurile
- forme de
evenimentelor; Colectarea, citirea și organizare: activitate
- Aşezarea unor etichete reprezentând zilele săptămânii, în ordinea înregistrarea datelor
succesiunii lor în săptămână; frontală, individuală şi
- Precizarea lunilor specifice unui anotimp; pe grupe
Măsurarea valorii. Leul. 22.05.2020
- Identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului
(ziua de naştere, prima zi de şcoală, prima zi a vacanţei de vară, Ziua Banul
Internaţională a copilului, Mărţişorul etc.);
- Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei;
- Recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani; 23.05.2020
Recapitulare
- Adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind bancnotele şi
monedele învăţate;
- Implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/ nu Evaluare 24.05.2020
pot cumpăra un obiect cu suma de bani de care dispun;
- Negocierea unor schimburi de obiecte echivalente valoric (troc);
- Compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date scrise într-un
tabel;
- Schimbarea unui grup de monede/ bancnote cu altul având aceeaşi
valoare;
- Selectarea unor imagini care ilustrează activități ale copiilor în urma
cărora se produc sunete;
- Identificarea, în imagini și în mediul înconjurător, a unor obiecte și
ființe care produc sunete;
- Realizarea unor experimente care să pună în evidenţă propagarea
sunetului prin diverse medii care-i alterează tăria: un radio care se va
acoperi cu diferite materiale - hârtie, ţesătură, folie de aluminiu;
- Producerea de sunete specifice ploii – picături de apă care cad,
tunetul, mersul prin apă etc.;
- Activitate practică, în echipă, de realizare a unor jucării muzicale
utilizând obiecte din mediul apropiat: orga, folosind sticle cu apă și
linguri; muzicuța, folosind pieptene și coli de hârtie; maracas, folosind
pahare de iaurt și boabe de porumb; chitara, folosind tavă de cozonac și
bucăți de elastic; trombon, folosind o țeavă de plastic și o găleată de
apă; toba, utilizând un recipient de plastic și un creion; nai, folosind
paie de plastic.
- Activităţi de învăţare cu caracter ameliorative, stabilite în funcţie de
problemele (individuale/ ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea sumativă;
- Activităţile de dezvoltare cu un grad ridicat de dificultate, stabilite
pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

AVAP
Nr. de ore alocate: 4 ore
- Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; - materiale: caietul
1.1. - Exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Chitara (pensulație, AVAP, planșe,
2.2. - Exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor şi răsucire, împletire, lipire) acuarele, foarfecă,
14.05.2020
2.3. materialelor de lucru; șablon, pensule, Observare
- Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de exprimare sistematică
2.4. Pălăria (pensulație, șervețele albe, lipici,
plastică, cu alte forme de exprimare artistică; 17.05.2020
2.6. împletire, lipire) fire textile
- Explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/ creaţii;
- Realizarea lucrării origami; - procedurale:
- Exersarea muşchilor mici ai mâinii. Evantaiul (origami, conversația, explicația,
21.05.2020
pulverizare – culorile demonstrația,
curcubeului) exercițiul, jocul Aprecieri
didactic globale și
- forme de individuale
Cum îmi petrec timpul organizare: activitate
liber? (compoziție liberă – frontală, individuală şi
24.05.2020
culori calde) pe grupe

MM
Nr. de ore alocate: 4 ore

- Marcarea structurii ritmice a cântecului, prin acompaniamentul cu Elemente de limbaj


2.1. jucării muzicale (tobiţe, trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne)
2.2. muzical - materiale:
sau a percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă,
2.3. cu bătăi pe genunchi); Ritmul casetofon/ CD player
3.1. - Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru Improvizaţia spontană
Observare 13.05.2020
fiecare cântec; colectivă - procedurale:
3.2. conversația, sistematică 15.05.2020
- Utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru confecţionarea
3.3. unor jucării muzicale simple (cutii/ sticle cu pietricele, nisip sau demonstrația,
3.4. Mișcare pe muzică 20.05.2020
nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.);
Jocuri muzicale exercițiul, jocul
- Însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea lor de către cadrul didactic Aprecieri 22.05.2020
didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de preluarea - forme de globale și
intuitivă/ receptarea lor de către copii; organizare: activitate individuale
- Crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea
frontală, individuală şi
unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite;
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – colectiv; pe grupe
- Desenarea unor imagini sugerate de textul diferitelor strofe ale unui
cântec;
- Dans cu paşi egali pe cântec;
- Cântece: Vara sosește, Toți în cerc vă așezați.

DP
Nr. de ore alocate: 2 ore

- Jocuri de rol despre meserii; - materiale: caietul


2.3. - Poveşti, poezii, ghicitori, cântece despre meserii, susţinute de imagini; Aspecte specifice ale DP, planșe, fișe,
- Jocuri/ ghicitori de identificare a instrumentelor specifice unor
meserii; organizării învăţării şi jetoane, creioane
Observare
- Organizarea unei expoziţii cu instrumente confecţionate, fotografii, pregătirii pentru viaţă la colorate
sistematică
desene sau (unde e posibil) direct cu instrumentele specifice meseriilor şcolarul mic
cunoscute; Explorarea meseriilor - procedurale:
13.05.2020
- Decuparea unor informaţii despre meserii din ziare, reviste, cărţi; Meserii cunoscute conversația, explicația,
- Prezentarea meseriilor de către specialişti invitaţi la clasă: medic, exercițiul, jocul
artist, mecanic, pictor, poliţist, preot, zugrav, cercetător, pompier,
(denumire, activităţi 20.05.2020
didactic
contabil etc.; principale, unelte şi Aprecieri
- Vizite la diferite locuri de muncă ale părinţilor sau aflate în apropierea instrumente, loc de globale și
- forme de
şcolii ori a locuinţei copiilor; desfăşurare) organizare: activitate
individuale
- Organizarea unor evenimente (,,Carnavalul meseriilor”) în care
grupuri de copii promovează diferite meserii, la care sunt invitaţi frontală, individuală şi
părinţi, bunici, reprezentanţi ai şcolii şi comunităţii. pe grupe

Unitatea de învăţare: Recapitulare finală Perioada: S30 – S34; 18.05 – 12.06.2020

Comp. Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare Nr. ore /


spec. - detalieri - Data
S32 : 25 – 29.12.2018 ,,Şcoala Altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun!”
CLR
Nr. de ore alocate: 21 ore

- Citirea în ritm propriu a unui text dat;


1.1. - Citirea în lanţ, citirea ştafetă a unor propoziţii din text; Recapitulare finală
1.2. - Marcarea prin colorare, subliniere, încercuire, a unor cuvinte din
1.3. propoziţii, solicitate de cadrul didactic sau de elevi; Împreună ne jucăm
1.4. - Citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt; 27.05.2020
- Formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul - materiale: manual, 27.05.2020
2.1. textului citit; caiet, planșe, fișe, Observare 28.05.2020
2.2. - Formularea unor ipoteze privind posibilităţile de continuare a sistematică
jetoane, creioane 29.05.2020
2.3. întâmplărilor din text, în vederea stimulării spontaneităţii şi a colorate, carioci 29.05.2020
2.4. dezvoltării creativităţii;
- Transcrierea textului respectând aşezarea în pagină a datei, a titlului, a 30.05.2020
3.1. 30.05.2020
alineatelor, distanţa dintre cuvinte;
3.2. - Transcrierea unor enunțuri care conțin semne de punctuație indicate
3.3. de învățător; Abecedarul clasei 03.06.2020
3.4. - Citirea selectivă a unor propoziţii respectând intonația impusă de Proiect 03.06.2020
4.1. semnele de punctuație;
4.2. - Adăugarea unor semne de punctuaţie în enunţuri eliptice;
- Audierea unor enunțuri şi manifestarea unor reacţii corespunzătoare 04.06.2020
4.3. (ridicarea jetonului cu semnul de punctuație corespunzător intonației Cărți prietene
Jurnal de lectură 05.06.2020
învățătorului);
05.06.2020
- Scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină,
foaie liniată, tablă etc.); 06.06.2020
Evaluare finală 06.06.2020
- Copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3-
5 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi - procedurale:
dintre cuvinte; conversația, explicația,
- Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet; Ameliorare. Dezvoltare demonstrația, metoda 10.06.2020
- Formularea de enunţuri în care cuvintele încep cu același sunet; fonetică analitico- 10.06.2020
- Scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor din sintetică, exercițiul, 11.06.2020
3-5 cuvinte; problematizarea, jocul
- Ordonarea unor cuvinte dintr-o serie dată pentru a obține un enunț; didactic, învățarea prin
Activități de vacanță 12.06.2020
- Adăugarea unor cuvinte în enunţuri eliptice; descoperire
- Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual, pentru 12.06.2020
a forma un text (3-5 enunțuri);
- Identificarea titlului potrivit textului alcătuit;
- Oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine?, Ce?, Când?, 13.06.2020
Unde?, Cum?, De ce?; Calendarul vacanței de 13.06.2020
- Completarea jurnalului de lectură al clasei, folosind desene care vară
ilustrează conținutul textului audiat; Aprecieri
- Identificarea unor cuvinte care au sens asemănător; globale și
- Discuţii privind comportamentul personajelor; individuale
- Evidenţierea unor modele de comportament, formularea unor judecăţi - forme de
de valoare faţă de faptele personajelor; organizare: activitate
- Prezentarea, în scris, a unor experienţe, a unor fapte bune referitoare frontală, individuală şi
la acțiuni de protejare a mediului; pe grupe
- Discuţii de grup, pe subiecte legate de protejarea mediului;
- Crearea unor povestiri în grup, pornind de la experiențe trăite în
mijlocul naturii, în cadrul activităților extrașcolare;
- Jocuri de rol de tipul vorbitor–ascultător, folosind păpuşi pe mână/
marionete pentru a prezenta povestirea creată în grup;
- Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie
de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea finală;
- Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor
fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare finală;
- Observarea și discutarea modului în care se relatează întâmplări
într-un jurnal personal;
- Redactarea unei pagini de jurnal prin care copilul să îşi exprime
bucuria, tristeţea, încântarea, mândria etc.

MEM
Nr. de ore alocate: 12 ore

1.1. - Completarea unor șiruri de numere în concentrul 0-100, după Recapitulare finală
1.2. descoperirea reguli;
- Identificarea unor numere formate din zeci și unități care să respecte
1.3. condiții date; Numere naturale 0-100: 28.05.2020
1.4. - Compararea a două numere naturale mai mici decât 100; recunoaştere, formare,
1.5. - Ordonarea crescătoare/ descrescătoare a unor numere naturale prin citire, scriere (cu cifre), - materiale: manual,
1.6. compararea acestora două câte două; comparare, ordonare, caiet, planșe, fișe, Observare
2.1. - Recunoaşterea organelor şi localizarea acestora folosind imagini din jetoane, filme, sistematică
atlase sau mulaje; numere pare/ impare
2.2. creioane colorate,
- Identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt amplasate anumite
3.1. carioca 29.05.2020
organe; Adunarea şi scăderea în
3.2. - Relaţionarea principalelor structuri ale organismului uman şi animal concentrul 0–100, fără şi
4.1. cu rolurile acestora; cu trecere peste ordin
4.2. - Rezolvarea de adunări și scăderi, mental şi în scris, fără și cu trecere
peste ordin, în concentrul 0-100; Proba adunării. Proba - procedurale:
5.1. - Aflarea sumei sau a diferenței a două numere în concentrul 0-100; scăderii conversația, explicația,
5.2. - Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/ exercițiul, jocul
6.1. de la imagini date; Probleme care se rezolvă didactic, învățarea prin
6.2. - Compararea sumelor/ diferențelor a două numere naturale; printr-o operaţie descoperire, 30.05.2020
6.3. - Compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date scrise într-un problematizarea Aprecieri
tabel/ imagini; globale și
- Completarea datelor unor probleme și rezolvarea lor; Probleme care se rezolvă
prin două operaţii de individuale 31.05.2020
- Descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- Identificarea și descrierea unor procese de transformare a apei; adunare şi/ sau scădere
- Identificarea efectelor pozitive/ negative ale Soarelui asupra - forme de
Pământului; organizare: activitate
Figuri și corpuri frontală, individuală şi
- Descoperirea regulii de construire a unor șiruri de figuri geometrice
date – modele repetitive; geometrice pe grupe 04.06.2020
- Asocierea unor obiecte cu corpurile geometrice, în funcție de forma Măsurări
lor; Colectarea, citirea şi
- Colectarea și înregistrarea în tabele a datelor despre figuri geometrice înregistrarea datelor
date;
- Jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite
materiale; Corpul omenesc
Plante și animale 05.06.2020
- Relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora;
- Recunoaşterea organelor animalelor şi localizarea acestora folosind
imagini; Transformări ale apei:
- Precizarea lunilor specifice unui anotimp; 06.06.2020
solidificare, topire,
- Prezentarea unor evenimente/ întâmplări personale, utilizând
denumirile zilelor săptămânii şi ale lunilor anului; evaporare, fierbere,
- Poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date; condensare
- Măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea acesteia în centimetri;
- Măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în litri; Soarele, sursă de căldură şi 07.06.2020
- Identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite pentru lumină
efectuarea unor măsurători (rigla, vasul gradat);
- Măsurarea unor volume/ dimensiuni cu instrumente de măsură Forțe și mișcare
potrivite; Forme și transfer de
- Rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură; energie
- Recunoaşterea monedelor (1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani) și
bancnotelor (1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei);
- Schimbarea unui grup de monede/ bancnote cu altul având aceeaşi
valoare; Evaluare finală 11.06.2020
- Adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind bancnotele şi
monedele învăţate;
- Identificarea/ producerea de sunete specifice ploii – picături de apă Ameliorare. Dezvoltare 12.06.2020
care cad, tunetul, mersul prin apă etc.;
- Identificarea surselor convenţionale de energie şi a unor surse
alternative de energie;
13.06.2020
- Evidenţierea formelor de energie prin experimente simple; Activități de vacanță 14.06.2020
- Rezolvarea de adunări și scăderi, mental şi în scris, fără și cu trecere
peste ordin, în concentrul 0-100;
- Rezolvarea unor probleme folosind operațiile de adunare și/sau
scădere cu numere în concentrul 0-100;
- Observarea și identificarea unor regularități în mediul apropiat;
- Identificarea unor imagini după criterii date (ex.: activități ale copiilor
de protejare a mediului);
- Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie
de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate
după evaluarea finală;
- Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor
fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare finală.

AVAP
Nr. de ore alocate: 6 ore

- Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; - materiale: caietul


1.1. - Realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul În parc – machetă (lucrare AVAP, planșe,
28.05.2020
1.3. cunoscut; colectivă) 31.05.2020
acuarele, foarfecă,
2.1. - Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce șablon, pensule, hârtie Observare
au suferit deformări minore etc.; sistematică
2.2. Salutări din vacanță – colorată, lipici,
- Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta 04.06.2020
2.3.
foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); felicitare (țesere cu benzi de scobitori, pietricele,
07.06.2019
2.4. - Participarea la lucrarea colectivă; hârtie, decupare, pensulație) carton colorat, staniol
2.5. - Folosirea liniei cu scop de contur; - procedurale:
- Realizarea machetei itridimensionale; Coiful (decupare, lipire) conversația, explicația,
11.06.2020
- Explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/ creaţii; demonstrația, Aprecieri
- Realizarea felicitării şi exprimarea opiniilor personale în legătură cu exercițiul, jocul globale și
ceea ce va conţine aceasta (prin poze, filmuleţe, imagini); Coroana (decupare, lipire, individuale 14.06.2020
didactic
- Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate. mototolire) - forme de
organizare: activitate
frontală, individuală şi
pe grupe

MM
Nr. de ore alocate: 6 ore
- Dialog între grupe, sugerat de textul cântecului;
1.1. - Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru
1.2. - materiale: 27.05.2020
fiecare cântec; Dans tematic
1.3. - Emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de dicţie şi de casetofon/ CD player
29.05.2020
sincronizare; numărători;
1.4. Recapitulare finală - procedurale: Observare
- „Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu deplasare: tare-încet, 03.06.2020
2.1. Cântare vocală conversația, sistematică
repede-lent;
2.2. - Dans cu paşi egali pe cântec; Cântare instrumentală demonstrația,
2.3. 05.06.2020
- Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând Elemente de limbaj exercițiul, jocul
3.1. sincronizarea; muzical didactic
3.2. - Executarea unor mişcări sugerate de text;
Mișcare pe muzică
- Alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru Aprecieri
3.3. - forme de
fiecare cântec;
organizare: activitate globale și
3.4. - Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din Evaluare finală individuale 10.06.2020
natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.); frontală, individuală şi
- Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici – colectiv; pe grupe
Mișcări pe muzică – Mișcări 12.06.2020
- Crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea
libere
unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite;
- Cântece: Rondo alla turca, Copilăria, Albinuța.

DP
Nr. de ore alocate: 3 ore

1.1. - Prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru;


1.2. - Rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă; Recapitulare finală - materiale: caietul
DP, planșe, fișe, Observare
- Jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje nonverbale emiţător-
2.1. receptor (mi-am făcut un prieten, mă doare măseaua, am primit un jetoane, creioane sistematică
2.2. Autocunoaştere şi stil de 27.05.2020
cadou, bunicul a venit în vizită etc.); colorate
viaţă sănătos
2.3. - Verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele situaţii date;
3.1. - Jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În vacanţă;
3.2. - Organizarea unor interviuri adresate colegilor despre sarcinile de Dezvoltare emoţională şi - procedurale:
3.3.
lucru dintr-o zi; socială conversația, explicația,
- Organizarea unei expoziţii cu postere sau alte obiecte pe care sunt Aspecte specifice ale exercițiul, jocul
scrise propoziţii care să exprime importanţa învăţării;
organizării învăţării şi didactic
- Jocuri de rol despre meserii;
- Jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în faţa clasei, a pregătirii pentru viaţă la - forme de
rezultatelor activităţii; şcolarul mic organizare: activitate
- Recunoaşterea în imagini a respectării/ încălcării regulilor de igienă frontală, individuală şi Aprecieri
globale și
personală; pe grupe individuale
- Miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii create de elevi;
- Practicarea unor jocuri de prezentare a colegului/ colegei;
- Exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult, mai puţin) pentru
Evaluare finală 03.06.2020
sarcinile pe care le are de îndeplinit la şcoală şi acasă;
- Realizarea unor colaje despre ceea ce îi place şi ceea ce nu îi place să Joacă-te!
înveţe la şcoală, acasă, pe stradă, în parc, în vacanţă, la teatru, la 10.06.2020
muzeu, la televizor, pe internet etc.;
- Jocuri/ ghicitori de identificare a instrumentelor specifice unor
meserii.

S-ar putea să vă placă și