Sunteți pe pagina 1din 31

VIZAT VIZAT

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ DIRECTOR


Prof. înv. prim. Iuliana Constantin Prof. Druga Marina

PROIECTARE
CURRICULARĂ
CLASA I

PROF.ÎNVĂȚ.
AN ŞCOLAR:
PRIMAR, MARILENA
2018 - 2019
GHIȚĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
INTEGRATĂ
An şcolar 2018- 2019
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Manual ”Comunicare în limba româ nă ”, Autori: Olga 7 ore pe să ptă mâ nă
Pîrîială , Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran, E.D.P. 2018 Semestrul I: 7 x 16 = 112 ore
Auxiliar ”Comunicare în limba româ nă -Caietul Semestrul al II-lea 7x 16 = 112 ore
elevului pentru clasa I”, Autori: Olga Pîrîială, Mihaela Ada  Ș coala Altfel-05 - 09.11.2018
Radu, Rodica Chiran, Ed. ARAMIS, 2018

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA Manual ”Matematică și explorarea mediului”, Autori: 4 ore pe să ptă mâ nă
MEDIULUI Constanța Bă lan, Cristina Voinea, Corina Andrei, Nicoleta Semestrul I: 4 x 16 = 64 ore
Stan, E.D.P. 2018 Semestrul al II-lea 4 x 16 = 64ore
 Auxiliar ” Matematică și explorarea mediului-  Ș coala Altfel- 05 -
Caietul elevului. Autori: Constanța Bă lan, Corina 09.11.2018
Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan, ed. Corint
Books

Auxiliar Dezvoltare personală -Caiet de aplicații clasa


DEZVOLTARE PERSONALĂ I. Autori: Anca Veronica Tă ut, Rodica Horvath, ed. Sinapsis 1 oră pe să ptă mâ nă
Semestrul I: 16 ore
Semestrul II: 16 ore
 Ș coala Altfel- 05 - 09.11.2018

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI 2 ore pe să ptă mâ nă


PRACTICE Semestrul I: 2 x 16 = 32 ore
Semestrul II: 2 x 16 = 32 ore
 Școala Altfel- 05 - 09.11.2018

MUZICĂ ŞI MIŞCARE 2 ore pe să ptă mâ nă


Semestrul I: 2 x 16=32 ore
Semestrul II: 2 x 16 = 32 ore
 Școala Altfel- 05 - 09.11.2018
COMPETENȚE GENERALE/ SPECIFICE
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Receptarea de mesaje 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
orale în contexte de 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
comunicare cunoscute 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
orale în diverse situaţii de 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
comunicare 2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine
3. Receptarea unei varietăţi 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
de mesaje scrise, în contexte 3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
de comunicare cunoscute 3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic
4. Redactarea de mesaje în 4.1. Scrierea literelor de mână
diverse situaţii de 4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse
comunicare 4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE


COMUNICARE ORALĂ (ascultare, vorbire, interacţiune): CITIRE/ LECTURĂ:
Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula o rugăminte, o idee/ Cartea
o părere, o cerere Numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul Literele mici şi mari de tipar şi de mână
Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative Alfabetul limbii române
Dialogul Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice Citirea cuvintelor pe etichete
Oferirea unor informaţii despre: identitatea proprie, desene animate, filme pentru asociate unor imagini sau obiecte
copii, viaţa de şcolar, familie, prieteni, colegi de clasă, reguli de circulaţie, mediul (introduse progresiv)
social şi natural apropiat, igiena personală Cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie)
Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea Citirea propoziţiilor/ enunţurilor
interlocutorului, păstrarea ideii Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse progresiv)
Forme ale discursului oral Aşezarea textului în pagină
Povestirea unor întâmplări trăite Titlu. Autor. Alineate
Repovestirea unor întâmplări auzite
Descrierea unui obiect/ a unei persoane
SCRIERE/ REDACTARE: Biletul
Alfabetul limbii române Invitaţia. Felicitarea
Literele mici şi mari de mână Scrisoarea. Jurnalul (text şi desene)
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind de la experienţe trăite
Ortografia
Scrierea ortografică a cuvintelor ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului Vocabular
Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii (fără terminologie) Cuvântul– grup de sunete asociat cu un înţeles
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, Cuvinte cu sens asemănător
che, chi, ghe, ghi Cuvinte cu sens opus
Punctuaţia Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
Punctul Fonetică
Semnul întrebării Sunetele limbii române. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără
Linia de dialog denumire)
Organizarea textului scris Silaba
Scrierea caligrafică pe liniatură tip I Cuvântul
Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatului Despărţirea cuvintelor în silabe intuitiv, fără cunoaşterea regulilor
Scrierea funcţională Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări) Fonetică
Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30
de cuvinte). Dictări

COMPETENȚE GENERALE/ SPECIFICE


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

1. Utilizarea numerelor în 1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100


calcule elementare 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea
şi/ sau compunerea de probleme
2. Evidenţierea caracteristicilor 2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra,
geometrice ale unor obiecte dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior,
localizate în spaţiul 2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile
înconjurător (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice)
3. Identificarea unor fenomene/ 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
relaţii/ regularităţi/ structuri 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural
din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii 4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi
simple prin folosirea unor operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”
elemente de logică 4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5. Rezolvarea de probleme 5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
pornind de la sortarea şi 5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu
reprezentarea unor date sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

6. Utilizarea unor etaloane 6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi a lungimilor
convenţionale pentru măsurări 6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi compararea duratelor unor activităţi cotidiene
şi estimări 6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în
probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100
6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor instrumente
adecvate

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

NUMERE: - Timp
- Numere naturale 0 -100: Ora (ora fixă, jumătatea de oră),
- recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare, numere Ziua, săptămâna, luna, anul: durată
pare/impare: Anotimpurile: durată
- de la 0 la 31 - Bani
- de la 31 la 100 Leul (1 leu = 100 de bani); monede şi bancnote (maxim 100 lei)
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 100 Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100
- Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element DATE:
neutru, fără precizarea terminologiei) Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 100, fără şi cu trecere peste ordin
- Proba adunării. Proba scăderii ŞTIINŢELE VIEŢII:
- Probleme care se rezolvă printr-o operaţie Corpul omenesc
- Probleme care se rezolvă prin două operaţii de adunare şi/ sau scădere Scheletul şi organe majore ale corpului (creier, inimă, plămâni, stomac,
rinichi); localizare şi roluri
FIGURI ŞI CORPURI GEOMETRICE: Plante şi animale
- Orientare spaţială şi localizări în spaţiu Rolul structurilor de bază la plante
Poziţii ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică; interior, exterior Scheletul şi organele majore la animale (creier, inimă, plămâni, stomac,
- Figuri plane / 2D rinichi); localizare şi roluri
Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc - reprezentare grafică
- Corpuri/ 3D ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI:
Cub, cuboid, cilindru, sferă: descriere (feţe – formă, număr) Elemente intuitive privind:
Pământul
MĂSURĂRI: Transformări ale apei: solidificare, topire, evaporare, fierbere, condensare
- Lungime Universul
Unităţi standard: centimetrul (1m = 100 cm) Soarele, sursă de căldură şi lumină
Instrumente de măsură: rigla
- Capacitate ŞTIINŢELE FIZICII:
Unităţi nonstandard Forţe şi mişcare
Unităţi standard: litrul
Căderea liberă a corpurilor Unde şi vibraţii: producerea şi propagarea sunetelor
Forme şi transfer de energie
Forme de energie (lumina, căldura electricitatea), surse de energie
(soarele, apa, vântul, cărbunii, petrolul) şi utilizări în practică

COMPETENȚE GENERALE/ SPECIFICE


DEZVOLTARE PERSONALĂ

1. Manifestarea interesului pentru 1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate;
autocunoaştere şi a atitudinii pozitive 1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală
faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în 2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal
interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor 3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
specifice învăţării în context şcolar 3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană
3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS: - Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare


- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de Prietenia
ceilalţi Caracteristicile unui bun prieten
Ce este un bun prieten?
Cine sunt eu?
Caracteristici personale simple,
ASPECTE SPECIFICE ALE ORGANIZĂRII ÎNVĂŢĂRII ŞI
puncte tari şi limite observabile în activităţile şcolare şi de timp liber
PREGĂTIRII PENTRU VIAŢĂ LA ŞCOLARUL MIC:
- Igiena personală
- Rutine şi sarcini de lucru
Norme de igienă la şcoală şi acasă Sarcini de lucru în activitatea şcolare şi acasă: tipuri de sarcini, încadrare în timp,
Igiena locuinţei, a sălii de clasă finalizare
- Abilităţi şi atitudini de învăţare
DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ ŞI SOCIALĂ: Importanţa învăţări
- Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine Tehnici simple de monitorizare a achiziţiilor învăţării
Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi elemente simple de limbaj - Explorarea meseriilor
nonverbal (expresii faciale, postură) şi paraverbal (intonaţie) Meserii cunoscute: denumire, activităţi principale, unelte şi instrumente, loc de
- Comunicare şcolară eficientă desfăşurare
Abilităţi de comunicare de bază
Mesaje verbale, nonverbale, paraverbale simple
COMPETENȚE GENERALE/ SPECIFICE
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
1. Explorarea de mesaje artistice 1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme
exprimate în limbaj vizual într-o artistice
diversitate de contexte familiare 1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte cunoscute
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/ 2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
sau estetice folosind materiale şi 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
tehnici elementare diverse 2.3. Realizarea de obiecte/ construcţii/ folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

DESEN: Tehnici de lucru


Materiale şi instrumente - pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare, tamponare, pulverizare
- hârtie liniată şi neliniată, diverse obiecte, creion grafit, creioane Elemente de limbaj plastic
colorate, creioane cerate, peniţă, radieră - pata
- (opţional: PC, tabletă) Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
Tehnici de lucru - compoziţii
- Linie modulată, repetiţie
- Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma (fără
terminologie) CONFECŢII ŞI JUCĂRII:
- Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: desen liber, decoraţii Materiale şi instrumente
simple - hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, foarfece, ramă de
Elemente de limbaj plastic ţesut, cretă, tipar, materiale din natură (frunze/petale uscate, ghinde, fructe,
- linia, punctul, forme regulate şi neregulate (fără terminologie) legume)
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii Tehnici de lucru
- desen liber, decoraţii (ce pregătesc scrisul), decoraţii simple - origami, tangram, croit, cusut (cusutul nasturelui, cusutul înaintea
şi în urma acului), ţesut cu benzi de hârtie/ fire
PICTURĂ: Elemente de limbaj plastic
Materiale şi instrumente - punct, linie, nod, pată, formă, volum
- acuarele, tuşuri, guaşe, tempera, hârtie, folie de plastic, hârtie Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
colorată, cretă, pigmenţi, burete, pensulă, deget, ştampilă, creioane - obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi
colorate, PC, tabletă
MODELAJ: - formă, volum (gol/ plin)
Materiale şi instrumente
- plastilină – presare, modelare liberă Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
Elemente de limbaj plastic - obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării,
- formă, volum instalaţii, figurine, etc.
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
- obiecte decorative, figurine, etc. FOTO-FILM:
Materiale şi instrumente
COLAJ: - aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)
Materiale şi instrumente - filme, fotografii
- foarfece, lipici, fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
Tehnici de lucru - vizionarea unor filme şi fotografii;
- mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur, îndoire, împletire - realizarea unor fotografii şi filme scurte, neprelucrate tehnic.
Elemente de limbaj plastic

COMPETENȚE GENERALE/ SPECIFICE


MUZICĂ ȘI MIȘCARE

1. Receptarea unor cântece pentru copii 1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi viteză de
şi a unor elemente simple de limbaj succesiune contrastante
muzical 1.2. Diferenţierea sunetelor cântate vocal sau instrumental
1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-
melodice
simple şi repetate
2. Interpretarea de cântece pentru copii, 2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
cu mijloace specifice vârstei 2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate, intensităţi
şi viteză de succesiune diferite
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi 3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de
experienţe prin intermediul muzicii şi conţinutul şi caracterul muzicii
mişcării, individual sau în grup 3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie
3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale și obiecte refolosibile
3.4. Crearea unor linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice şi asocierea acestora cu mişcări
adecvate
CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

CÂNTARE VOCALĂ: ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL:


- Cântarea vocală în grup şi individual Timbrul
- Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, - Sunete din mediul înconjurător
sincronizarea - Sunete vocale (vorbite sau cântate)
- Sunete muzicale instrumentale
CÂNTARE INSTRUMENTALĂ: Ritmul
Percuţia corporală - Sunete lungi/ scurte
- bătăi din palme, cu degetul în bancă, cu palmele pe genunchi Melodia
Jucării muzicale - Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
- din materiale şi obiecte refolosibile Interpretarea
Cântarea cu acompaniament - Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
- Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic - Cântec vesel/ trist
- Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii (trianglu,
maracas, clopoţel, tamburină) MIŞCARE PE MUZICĂ:
- Mişcări libere
- Mişcări sugerate de text
- Mişcări sugerate de ritm
-Dansul
Trenul - C. Mereş
Fluturaş – C. Romaşcanu
Săniuţa – L. Comes
REPERTORIUL DE CÂNTECE Moara - C. Mareş
Noi acum suntem şcolari – A. Ivăşcanu Şade raţa - Al. Paşcanu
Haide spune cum se spune-Gasca zurli
A,a,a, acum e toamna, da!
Mișcă vântul frunzele – Dimitrie Cuclin CÂNTECE DIN FOLCLORUL COPIILOR
Toamna – N. Buicliu Numărători
M-am imbracat in multumesc – Gasca Zurli Împreună să jucăm
Asta este scoala mea - Stanescu Martie, mărţişor
Codobelcul – L. Comes Furnicile
Ciocănele, ciocănele – L. Comes
Voiniceii – A. Ivăşcanu AUDIȚII
Brotăceii şi broscoiul - L. Comes Cântece şi jocuri populare din zonă
Iepuraşul Ţup – Gh. Ciorănescu Cântece pentru copii
Cinci voinici – L. Comes George Enescu: Rapsodia I
Piticii şi ariciul – G. Cucu W. A. Mozart: Mica serenadă – Allegro, Flautul fermecat –
Răţoiul – D. D. Stancu Uvertura, Rondo à la Turc
Cântec de primăvară – L. Comes P. I. Ceaikovski: Lacul lebedelor – Vals, Scenă
Toamna – N. Buicliu R. Korsakov: Zborul cărăbuşului
Joc – popular
J. Strauss: Marşul persan
Melodia - Mozart
ANEXA 2 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013

Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

Clasa
Arii Discipline
P I II III IV
1
Limba şi literatura română 5 7 6 5 5
Limbă şi comunicare
Limbă modernă 1 1 1 2 2
Matematică2 3 3 4 4 4
Matematică şi ştiinţe ale naturii
Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie – – – – 1
Geografie – – – – 1
Om şi societate
Educaţie civică – - – 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educaţie fizică 2 2 2 2 2
Educaţie fizică, sport şi sănătate Joc şi mişcare – – – 1 l

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1
Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2 2 2 1


Tehnologii
Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 – –
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21 1
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

1
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat - disciplina Matematică şi explorarea mediului.
SCHEMĂ ORARĂ SĂPTĂMÂNALĂ

CLASA I
AN ŞCOLAR 2018-2019

ARIA CURRICULARĂ DISCIPLINA NUMĂR DE ORE

Comunicare în limba română 7


I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba modernă I 1

Matematică și explorarea
II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 4
mediului

III. OM ŞI SOCIETATE Religie 1

IV. EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI Educaţie fizică


2
SĂNĂTATE
Muzică și mișcare
V. ARTE 2

Arte vizuale și abilităţi practice


VI.TEHNOLOGII 2

VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare personală 1

Opţionale Educație financiară 1

Trunchi comun Opţionale Total


20 1 21
ORAR CLASA I BREAZA
Prof.inv.prim. MARILENA GHIȚĂ

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI


DEZVOLTARE MATEMATICĂ LIMBA MATEMATICĂ EDUCAŢIE
PERSONALĂ ŞI ENGLEZĂ ŞI FIZICĂ
EXPLORAREA EXPLORAREA
MEDIULUI MEDIULUI
COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE
ÎN LIMBA ÎN LIMBA ÎN LIMBA ÎN LIMBA ÎN LIMBA
ROMÂNĂ ROMÂNĂ ROMÂNĂ ROMÂNĂ ROMÂNĂ

MATEMATICĂ COMUNICARE MATEMATICĂ COMUNICARE ARTE


ŞI ÎN LIMBA ŞI ÎN LIMBA VIZUALE ŞI
EXPLORAREA ROMÂNĂ EXPLORAREA ROMÂNĂ ABILITAȚI
MEDIULUI MEDIULUI PRACTICE

MUZICĂ ŞI EDUCAŢIE MUZICĂ ŞI RELIGIE ARTE


MIŞCARE FIZICĂ MIŞCARE VIZUALE ŞI
ABILITĂȚI
PRACTICE

ED. FINANCIA RA
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ

CLASA I
AN ŞCOLAR 2018-2019

 semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) -16 săptămâni + o săptămână „Școala altfel”

 semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019) - 16 săptămâni

 Comunicare în limba română/ CLR - 7 ore pe săptămână – auxiliare ARAMIS

 Matematică si explorarea mediului/ MEM - 4 ore pe săptămână – auxiliare CORINT

 Dezvoltare personală/ DP - 1 orã pe săptămână – auxiliar SINAPSIS

 Muzică si mişcare/ MM - 2 ore pe săptămână

 Arte vizuale si abilităti practice/ AVAP - 2 ore pe săptămână

 Limba engleză - 1 oră pe săptămână

 Religie -1 oră pe săptămână

 Educație fizică - 2 ore pe săptămână


SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI din care o săptămână Șc. Altfel
Compe- Obser-
Nr. Perioada/ Nr.
Unitatea tematică Disciplina tențe Conţinuturi vaţii
crt. Data ore
specifice
1. Din nou la școală 2 Comunica- 1.1. Recapitularea achizițiilor dobândite în clasa 14
(Actualizarea și săptămâni re în limba 1.2. pregătitoare.
completarea I – II română 1.3.  Prima zi de școală (Evaluare predictivă)
cunoștințelor din 10 -21 1.4. Comunicare orală:
clasa pregătitoare) septembrie 1.5.  Să ne cunoaștem. Cine sunt eu? Propoziția (salutul,
2018 2.1. prezentarea, oferirea unor informații despre propria identitate
2.2. și viața de școlar)
2.3.  Cine sunt colegii mei din clasa I? Propoziția formată
4.1. din două cuvinte
 Familia mea. Propoziția formată din trei cuvinte
 Programul zilnic al școlarului. Cuvântul
 Casa mea. Adresa mea. Cuvântul format din 2-3 silabe
 Drumul spre școală. Cum circulăm? Cuvântul format
dintr-o silabă. Silaba. Sunetul
Citire/lectură:
 Cartea, prietena mea (Numerotarea paginilor, direcţii
de orientare în pagină)
 Literele mici și mari de tipar
 Evaluare initială
 Ameliorare. Dezvoltare
2.1. Recapitularea achizițiilor dobândite în clasa 8
Matemati- 2.2. pregătitoare.
că și 3.1.  Figuri geometrice. Orientare spațială și localizări în
explorarea 1.1. spațiu
mediului 1.4.  Mulțimi. Corespondență. Anotimpuri
1.5.  Numerele naturale de la 0 la 10
1.6.  Numerele naturale de la 0 la 10. Plante și animale: părți
componente
 Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul
0-10. Pământul, Soarele, Luna
 Numere naturale de la 10 la 31. Forme și transfer de
energie
 Exersăm pentru evaluare/ Evaluare/
 Ameliorare.Dezvoltare
1. Din nou la școală 2 Arte 1.1., 1.2., Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 4
(Actualizarea și săptămâni vizuale și 1.3.  Modelaj
completarea I – II abilități 2.1.  Plastilina (însuşiri, tehnici de modelare)
cunoștințelor din 10 -21 practice 2.2., 2.3.
clasa pregătitoare) septembrie
Muzică și 1.3. Cântarea vocală 4
2018
mișcare 2.1.  Poziţia corectă, emisia naturală, dicţia, sincronizarea
1.1. Din nou la școală 2
Dezvoltare
2.1.  Caracteristici personale simple, puncte tari şi limite
personală
2.2. observabile în activităţile şcolare şi de tip liber

2. Toamna, în lumea 3 Comunica- 1.1. Comunicare orală: 21


plantelor săptămâni re în limba 1.2.  Acte de vorbire: a se prezenta
III – V română 1.3. Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie
24.09 - 1.4. Descrierea unui obiect
12.10.2018 1.5. Citire/lectură:
2.1.  Literele a, A, m, M, t, T, i, I, mici şi mari de tipar și
2.2. de mână
2.3. Citirea silabelor/cuvintelor mono și plurisilabice, grupul
4.1. ia
Scriere/redactare:
 Literele a, A, m, M, t, T, i, I, mici şi mari de mână
Scrierea caligrafică pe liniatură tip I
Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor
Copierea, transcrierea literelor, silabelor şi a cuvintelor
Elemente de construcţie a comunicării:
 Cuvântul – grup de sunete asociat cu un înţeles
Sunetele a, m, t, i
Silaba. Cuvântul
 Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
2. Toamna, în lumea 3 MEM 1.1. o Numere naturale de la 0 la 100 12
plantelor săptămâni 1.2. o Formarea, citirea și scrierea numerelor de la 31 la 100
III – V 1.3. o Compararea și ordonarea numerelor naturale
24.09.2018 o Numere pare și impare. Rotunjirea numerelor. Vecini.
-
Corpul omenesc
12.10.2018
o Corpul omenesc: scheletul și organe majore
o Recapitulare
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.1, 1.2., Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 6
1.3., Desen
2.1., 2.2., Pictură
2.3. Procedee plastice de lucru în pictură
MM 1.3. Elemente de limbaj muzical 6
1.5. Timbrul
1.6. Sunete din natură şi din mediul înconjurător
2.1. Sunete vocale
Sunete instrumentale
DP 1.1.  O zi din viața de școlar 3
 Sarcini de lucru în activitatea școlară și acasă
1.2.
 Tipuri de sarcini școlare și încadrarea în timp
2.3.
 În drum spre școală
3. În familie 5 2+3 CLR 1.1. Comunicare orală: 35
săptămâni 1.2.  Oferirea unor informaţii despre familie, prieteni
VI-VII, 1.3. Descrierea unei persoane
X-XII 1.4. Citire/ lectură:
15.10 – 1.5.  Literele e, E, n, N, ă, Ă, r, R, u, U, mici şi mari de
29.11.2018 2.1. tipar și de mână
2.2. Citirea cuvintelor mono și plurisilabice
2.3. Grupul uă/ ua
4.1. Scriere/redactare:
 Literele e,E, n, N, ă, Ă, r, R, u, U, mici şi mari de
mână
Copierea, transcrierea literelor, silabelor şi a cuvintelor
Scrierea după dictare
Invitația
Elemente de construcţie a comunicării:
 Sunetele e, E, n, N, ă, Ă, r, R, u, U,
3. În familie CLR 1.1., 1.2.,  Despărțirea cuvintelor în silabe
5 2+3 1.3., 1.4.,  Copiere, transcriere litere, silabe, cuvinte
săptămâni 1.5., 2.1.,  Lectură după imagini ,,Scufița roșie”
VI-VII, 2.2., 2.3.  Recapitulare. Evaluare
X-XII 4.1.  Ameliorare. Dezvoltare
15.10 – MEM 1.1. o Adunarea nr. naturale de la1 la 100, fără trecere 20
29.11.2018 2.1. peste ordin
3.1.  Adunarea și scăderea numerelor în concentrul 0-10.
3.2. Probleme care se rezolvă printr-o operație
4.1.  Adunarea și scăderea numerelor naturale în
4.2. concentrul 0-10. Proprietățile adunării
5.1.  Alcătuirea unei plante
 Adunarea în concentrul 0-100. Adunarea numerelor
naturale formate numai din zeci
 Rolul structurilor de bază la plante. Probleme care
se rezolvă printr-o singură operație
 Adunarea numerelor naturale formate numai din zeci
cu un număr format din unități. Condiții de viață ale unei
plante
 Adunarea unui număr natural format din zeci și
unități cu un număr format din unități
 Adunarea numerelor naturale formate din zeci și
unități. Importanța plantelor în viața omului
 Probleme care se rezolvă prin două operații de
adunare
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.1., 1.2., Confecţii şi jucării. Hârtia 10
1.3., 2.1., - îndoire şi pliere (Origami)
2.2., 2.3. - tăiere după contur, lipire
- îmbrăcăminte pentru păpuşi
MM 1.3. Elemente de limbaj muzical 10
1.5. Timbrul
1.6. Sunete din natură şi din mediul înconjurător
2.1. Sunete vocale
Sunete instrumentale
3. În familie 5 2+3 DP 1.2.  Comunicarea școlară eficientă 5
săptămâni 1.1.  Abilități de comunicare de bază
VI-VII, 2.3.  Prezentări ale unor trăsături personale elementare.
X-XII Trăsături fizice
15.10 –  Despre mine
29.11.2018  Pasiunile mele

29 OCTOMBRIE – 2 NOIEMBRIE VACANŢA PENTRU CICLUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (SĂPTĂMÂNA VIII)


05-09.11.2018 SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL” – ”SĂ ȘTII MAI MULTE; SĂ FII MAI BUN!”
4. Animale din jurul 3săptămâni CLR 1.1. Comunicare orală: 28
nostru XIII – XV 1.2.  Oferirea unor informaţii despre ocrotirea animalelor.
03.- 1.3. Descrierea unei activități preferate.
21.12.2018 1.4. Descrierea unui animal indrăgit.
2.1. Intonarea corectă a propozițiilor enunțiative și
2.2. interogative.
2.3. Citire/lectură:
2.4.  Literele c, C, o, O, p, P, l, L, mici şi mari de tipar și de
mână
Citirea cuvintelor mono și plurisilabice
Grupul oa
Citirea unui text scurt.
Scriere/redactare:
Literele c, C, o, O, p, P, l, L, mici şi mari de mână
Copierea, transcrierea literelor, silabelor şi a cuvintelor
Scrierea după dictare
Elemente de construcţie a comunicării:
 Sunetele e, E, n, N, ă, Ă, r, R, u, U, c, C, o, O, p, P, l,
L,
 Despărțirea cuvintelor în silabe
 Copiere, transcriere litere, silabe, cuvinte
Recapitulare. Evaluare

Ameliorare. Dezvoltare

MEM 1.4. o Scăderea nr. naturale de la1 la 100, fără trecere peste 16
1.5. ordin
1.6.  Scăderea numerelor naturale formate numai din zeci.
3.1. Proba adunării și a scăderii
4.2.  Scăderea unui număr natural format din unități dintr-
5.2. un număr format din zeci și unități
3săptămâni  Animale, părți componente ale corpului. Citirea și
4. Animale din jurul XIII – XV înregistrarea datelor în tabele
nostru 03.- MEM 1.4.  Scăderea numerelor naturale formate din zeci și
21.12.2018 1.5. unități
1.6.  Organe majore la animale. Localizare și roluri.
3.1. Scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100
4.2.
 Probleme care se rezolvă prin două operații diferite
5.2.
 Recapitulare. Evaluare. Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.1. Confecţii şi jucării Hârtia 8
1.2. - rupere liberă, mototolire, lipire
1.3. - pliere, tăiere, lipire
2.1. - tăiere după contur, asamblare, lipire
2.2. - tăiere după contur, rupere liberă sau după contur, îndoire,
2.3. lipire
MM 1.3 Elemente de limbaj muzical 8
1.5 Ritmul
1.6 Sunete lungi şi sunete scurte
2.1 Perceperea ritmului unui cântec
Valori egale de note
Valori diferite de note (combinaţii de optimi şi pătrimi)
Valori diferite de note (combinaţii de pătrimi şi doimi)
Valori diferite de note (combinaţii ritmice cu diverse durate)
Audiţia interioară Improvizaţia spontană colectivă
DP 2.1  Prietenia 4
1.1  Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
 Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale despre
propriile experiențe de viață
24 DECEMBRIE – 11 IANUARIE – VACANŢA DE IARNǍ
5. Vine iarna 3 CLR 1.1., 1.3., Comunicare orală: 21
săptămâni 1.4., 1.5.,  Oferirea unor informaţii despre igiena locuinței,
XVI – 2.1., 2.2., mediul social și natural apropiat ; descrierea unui obiect
XVIII 2.3., 3.1., Dialog despre prietenie. (formularea unei idei, a unei
14.01. 3.2., 3.3., păreri; exerciții de completare a unor propoziții eliptice;
-1.02.2019 3.4., 3.5., ordonarea cuvintelor în propoziții; despărțirea cuvintelor în
4.1., 4.2., silabe)
4.3., 4.4. Ne jucăm și așa noi învățăm!
Citire/ lectură:
 Literele s, S, î, Î, â, Â, d, D, ce, Ce, ci, Ci, mici şi
mari de tipar și de mână
5. Vine iarna 3 CLR 1.1., 1.3., Citirea propozițiilor/enunțurilor
săptămâni 1.4., 1.5., Scriere/redactare:
XVI – 2.1., 2.2.,  Literele s, S, î, Î, â, Â, d, D, ce, Ce, ci, Ci, mici şi
XVIII 2.3., 3.1., mari de mână
14.01. 3.2., 3.3., Scrisoarea.
-1.02.2019 3.4., 3.5., Elemente de construcţie a comunicării:
4.1., 4.2.,  Sunetele s, S, î, Î, â, Â, d, D, ce, Ce, ci, Ci,
4.3., 4.4. Propoziția/enunțul
Ne jucăm și așa noi învățăm!
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4.  Adunarea și scăderea nr. naturale de la 0 la 100 12
1.5.  Legatura dintre adunare si scădere
1.6.  Proba adunării și a scăderii
3.1.  Exerciții de adunări și scăderi fără trecere peste ordin
4.2.  Probleme care se rezolvă prin una si două operații
5.2. diferite
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.1., 1.2. Confecţii şi jucării Hârtia 6
1.3. - pliere, tăiere, lipire
2.1. - tăiere după contur, asamblare, lipire
2.2. - tăiere după contur, rupere liberă sau după contur, îndoire,
2.3. lipire
MM 1.3., 1.5., Elemente de limbaj muzical 6
1.6., 2.1 Genuri muzicale: folclorul copiilor/ colinde
DP 2.1. 
In familie. Identificarea unor sarcini de lucru în contexte 3
1.1.
variate
 Prezentarea unor experiențe personale
 Emoții de bază
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 4 - 8 FEBRUARIE

SEMESTRUL AL II-LEA - 16 SĂPTĂMÂNI


6. Micul meu univers 3 CLR 1.1. Comunicare orală: 21
săptămâni 1.3.  Oferirea unor informații despre emisiuni pentru
XIX - XXI 1.4. copii.
11.02 – 1.5. Repovestirea unei întâmplări auzite. Formularea unei
1.03.2019 2.1. opinii/ păreri.
2.2. Povestirea unei întâmplări trăite. Simularea unor
2.3. situații de comunicare. Formularea de întrebări și
3.1. răspunsuri.
3.2. Exerciții de pronunție corectă.
3.3. Cuvinte care au aceeși formă și înțeles diferit.
3.4. Citire/ lectură:
Saptamana 1,2,3 3.5.  Literele v, V, ș, Ș, b, B, g, G mici şi mari de tipar și de
4.1. mână
4.2. Citirea propozițiilor/ enunțurilor
4.3. Grupul de sunete ie
4.4. Scriere/redactare:
 Literele v,V, ș, Ș, b, B, g, G mici şi mari de mână
Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor
și a propozițiilor. Scrierea cu majusculă a numelor
proprii. Biletul.
Elemente de construcţie a comunicării:
Sunetele v, V, ș, Ș, b, B, g, G
 Propoziția/ enunțul
 Recapitulare. Evaluare /
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4 o Recapitulare - Evaluare inițială 12
1.5 o Adunarea și scăderea nr. naturale în concentrul 0-
1.6 20 , cu trecere peste ordin
3.1 o Adunarea numerelor naturale formate din unități
4.2 o Scăderea unui număr format din unități dintr-un
5.2 număr format din zeci și unități, cu trecere peste ordin
o Adunări și scăderi în concentrul 0-20, cu trecere
peste ordin. Transformări ale apei
o Recapitulare
o Evaluare
o Ameliorare. Dezvoltare
6. Micul meu univers 3 AVAP 1.1, 1.2., Culoarea .6
săptămâni 1.3., 2.1., Culorile primare şi culorile binare
XIX - XXI 2.2, 2.3 Culori calde şi culori reci
11.02 – MM 1.3. Mişcarea pe muzică Jocuri muzicale 6
1.03.2019 1.5. Mişcări libere
1.6. Mişcări sugerate de text
2.1. Mişcări sugerate de ritm
Dansul
DP 2.1.  Trăire și manifestare emoțională; starea de bine 3
1.1.  Norme de igienă la școală și personală
 În Țara lui Dințișor
7. Poveștile, daruri 3 CLR 1.1. Comunicare orală: 21
ale Planetei săptămâni 1.3.  Lectură cu predicție. (Iepurele și leopardul-poveste
albastre XXII-XXIV 1.4. populară africană)
04.03 – 1.5. Autorul unui text. Descrierea unei persoane. Formularea
22.03.2019 2.1. unei păreri despre comportamentul unei persoane. Citirea
2.2. unui text scurt. Exerciții de continuare a firului narativ.
2.3. Identificarea mesajului textului. Recunoașterea
3.1. personajelor.
3.2. Citire/ lectură:
3.3.  Literele f, F, h, H, ț, Ț, mici şi mari de tipar și de mână
3.4. Grupurile de litere ge, Ge
SAPTAMANA 3.5. Citirea textelor scurte. Exerciții de pronunție și
4,5,6 4.1. scriere corectă.
4.2. Scriere/redactare:
4.3.  Literele f, F, h, H, ț, Ț, mici şi mari de mână
4.4. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
litere ge, Ge,
Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a
cuvintelor, a propozițiilor și a textelor(de maxim 30 de
cuvinte). Dictări
Elemente de construcţie a comunicării:
 Sunetele f, F, h, H, ț, Ț,
 Lecturi:
 Iepurele și leopardul-poveste populară africană
 Fata babei și fata moșneagului, după Ion Creangă
3  Găinușa harnică
7. săptămâni CLR  Harap-Alb, după Ion Creangă
XXII-XXIV  Țapul și șarpele
Poveștile, daruri 04.03 –  Degețica, de H. C. Andersen
ale Planetei 22.03.2019  Proiect-Abecedarul poveștilor
albastre  Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4.  Adunarea nr. naturale în concentrul 0-100, cu trecere 12
1.5. peste ordin
 Adunarea unui număr format din zeci și unități, cu un
1.6.
3.1. număr format din unități
 Adunarea numerelor naturale formate din zeci și
4.2.
5.2. unități. Soarele-sursă de lumină și căldură
 Adunarea numerelor naturale a căror sumă este 100.
Soarele și Pământul
 Recapitulare
 Evaluare
 Recapitulare. Evaluare
AVAP 1.1., 1.2., Forma 6
1.3., 2.1., Forma elaborată
2.2., 2.3. Forma spontană
MM 1.3., 1.5., Elemente de limbaj muzical 6
1.6., 2.1. Melodia
Sunete înalte şi sunete joase
DP 2.2.  Importanța învățării pentru propria persoană 3
2.3.  Abilități și atitudini în învățare
 Organizarea învățării
8. Cu primăvara ne 4 CLR 1.1., 1.3. Comunicare orală: 28
jucăm săptămâni 1.4., 1.5.  Oferirea de informații despre activitatea preferată.
XXV- 2.1., 2.2. Formularea de întrebări și răspunsuri.
XXVIII 2.3., 3.1. Oferirea de informații despre mediul social și natural
25- 3.2., 3.3. apropiat. Descrierea unui anotimp. Reguli de igiena
19.04.2019 3.4., 3.5. personală. Explicarea unui proverb.
4.1., 4.2. Citire/ lectură:
4.3., 4.4.  Literele z, Z, j, J mici şi mari de mână
Citirea și pronunțarea corectă a cuvintelor care conțin
grupurile de litere gi, Gi, che, Che.
Citirea textelor scurte. Exerciții de pronunție și scriere
corectă.
8. 4 CLR 1.1., 1.3. Scriere/ redactare:
Cu primăvara ne săptămâni 1.4., 1.5.  Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
jucăm XXV- 2.1., 2.2. litere. Transcriere. Ortografierea corectă a unui text scurt.
XXVIII 2.3., 3.1. Scriere imaginativă.
01 – 3.2., 3.3. Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor,
19.04.2019 3.4., 3.5. a propozițiilor și a textelor(de maxim 30 de cuvinte).
4.1., 4.2. Dictări
4.3., 4.4. Proiect: Bucuriile primăverii
Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4.  Scăderea nr. naturale în concentrul 0-100, cu trecere 16
SAPTAMANI 1.5. peste ordin
7,8,9,10 1.6.  Scăderea unui număr format din unități dintr-un
3.1. număr format din zeci, cu trecere peste ordin
4.2.  Scăderea unui număr format din unități dintr-un
5.2. număr format din zeci și unități. Forme și surse de
energie
 Scăderea numerelor formate din zeci și unități
 Forme și surse de energie
 Probleme care se rezolvă prin două operații
 Recapitulare
Evaluare
Recapitulare. Evaluare / Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.1, 1.2, Forma 8
1.3 Forma elaborată
2.1, 2.2, Forma spontană
2.3
MM 1.3 1.5 Interpretarea 8
1.6 2.1 Nuanţe (tare-încet, mediu) (vesel-trist)
Procedee armonico-polifonice (grupe alternative, solist-
cor)
DP 2.3  Meseriile 4
2.2 Activități principale, unelte sau instrumente, loc de

1.1 desfășurare
 Explorarea meseriilor
22 APRILIE – 3 MAI – VACANŢA DE PRIMǍVARǍ

9. Povești adevărate 2 CLR 1.1. Comunicare orală: 14


săptămâni 1.3.  Oferirea unor informaţii despre strămoșii noștri.
XXIX 1.4. Oferirea de informații despre viața de școlar.
-XXX 1.5. Formularea de întrebări și răspunsuri.
06. – 2.1. Citire/ lectură:
17.05.2019 2.2.  Literele x, X, k, K mici şi mari de tipar și de mână
2.3. Grupurile de litere chi, Chi, ghe, Ghe.
3.1. Citirea textelor scurte
3.2. Autorul
3.3. Scriere/ redactare:
3.4.  Literele x, k mici şi mari de mână
3.5. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
4.1. litere che, Che, chi, Chi, ghe, Ghe
4.2. Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
4.3. propozițiilor și a textelor (de maxim 30 de cuvinte). Dictări
4.4. Scrierea funcțională: scrisoarea
Elemente de construcţie a comunicării:
Sunetele x, k, che, chi
Exerciții de pronunție și scriere corectă
 Parcul Retezat
 Proiect: Povești adevărate din țara mea
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 2.1. Noțiuni de geometrie 8
2.2.  Orientare spațială și localizări în spațiu
 Forme plane
Corpuri 3D: cub, cuboid, cilindru, sferă. Căderea
liberă a corpurilor
Recapitular
Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.1., 1.2., Colajul Activităţi cu materiale din natură 4
1.3. Observare, identificare, clasificare
2.1., 2.2., Sortare după diferite criterii
2.3. Tehnici de lucru: tăiere, lipire, asamblare
9. Povești adevărate 2 MM 1.3., 1.5., Interpretarea 4
săptămâni 1.6., 2.1. Nuanţe (tare-încet, mediu) (vesel-trist)
XXIX Procedee armonico-polifonice (grupe alternative, solist-
-XXX cor)
06. – DP 3.1., 2.2.,  Dezvoltare emoțională și socială 2
17.05.2019 2.3  Eroul meu- caracterizarea unui personaj

10. Vara, în țara 2 CLR 1.1. Comunicare orală: 14


copilăriei săptămâni 1.3.  Oferirea unor informaţii despre activități ale copiilor,
XXXI- 1.4. desene animate, filme pentru copii, viața de școlar.
XXXII 1.5. Repovestirea unor întâmplări
20 – 2.1. Descrierea unui personaj.
31.05.2019 2.2. Alfabetul. Activități în bibliotecă și în Colțul cărții
2.3. Citire/ lectură:
3.1.  Literele q, Q, w, W, y, Y mici şi mari de tipar și de
3.2. mână
3.3. Grupurile de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi
3.4. Alfabetul limbii române
3.5. Citirea textelor scurte. Utilizarea cuvintelor noi în
4.1. contexte adecvate.Intonarea propozițiilor. Citirea unui
4.2. text scurt corect, cursiv și expresiv.
4.3. Scriere/ redactare:
4.4.  Literele q, Q, w, W, y, Y mici şi mari de mână
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
litere ghe, Ghe, ghi, Ghi,
Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
propozițiilor și a textelor (de maxim 30 de cuvinte). Dictări
Elemente de construcţie a comunicării:
Sunetele q, Q, w, W, y, Y, ghe, Ghe, ghi, Ghi,
 Articularea vocalelor și a consoanelor
 Proiect: Abecedarul clasei
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 6.4. Unități de măsură 8
6.1.  Măsurarea lungimii, centimetrul
6.2.  Măsurarea capacității. Unități nonstandard.
6.3. Producerea și propagarea sunetelor
10. MEM 6.4.  Recapitulare
Vara, în țara 2 6.1.  Evaluare
copilăriei săptămâni 6.2.  Măsurarea timpului. Ora, ziua, săptămâna, luna,
XXXI- 6.3. anul
XXXII  Măsurarea timpului. Anotimpurile. Colectarea,
20 – citirea și înregistrarea datelor
31.05.2019
 Măsurarea valorii. Leul, banul
 Recapitulare
 Evaluare
 Recuperare. Dezvoltare
AVAP 1.1, 1.2, Colajul Activităţi cu materiale din natură 4
1.3 Observare, identificare, clasificare
2.1, 2.2, Sortare după diferite criterii
2.3 Tehnici de lucru: tăiere, lipire, asamblare
Cusături
MM 1.3 1.5 Mişcarea pe muzică 4
1.6 2.1 Mişcări libere
Mişcări sugerate de text
Mişcări sugerate de ritm
Dansul
DP 3.2  Recapitulare finală 2
2.2
3.2 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă
de ceilalţi.Igiena personală
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
Comunicare şcolară eficientă
Abilităţi şi atitudini de învăţare
Rutine şi sarcini de lucru
11. Activități de 2 CLR 1.1., 1.2.  Recapitulare finală 14
vacanță săptămâni 1.5., 2.1.  Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind
Recapitulare finală XXXIII- 2.2., 2.3. de la experienţe trăite
XXXIV 3.1., 3.2.  Alfabetul limbii române
03 – 3.3., 3.4.  Comunicarea – schimb de informaţii între oameni
14.06.2019 3.5., 4.1.  Cuvântul. Silaba
4.2., 4.3.  Sunet – grupuri de sunete/ literă
4.4.  Sunete şi grupuri de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe,
ghi)
 Propoziţia. Textul
11. 2 CLR 1.1., 1.2.  Concurs: Cel mai bun cititor
săptămâni 1.5., 2.1.  Punctuaţia
XXXIII- 2.2., 2.3.  Citirea/ scrierea propoziţiilor
Activități de XXXIV 3.1., 3.2.  Citirea textelor.
vacanță 03 – 3.3., 3.4.  Cărți prietene. Jurnal de lectură.
Recapitulare finală 14.06.2019 3.5., 4.1.  Recapitulare finală
4.2., 4.3. Evaluare finală
4.4.
MEM 1.1. 1.2.  Recapitulare finală 12
1.3. 1.4.  Numere naturale de la 0 la 100
1.5. 1.6.  Adunări şi scăderi de la 0 la 100
3.1. 5.1.  Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
6.2.  Probă de evaluare
 Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
de adunare şi/sau scădere
 Corpul uman; Plante si animale; Universul, Forţe şi
mişcare, Forme şi transfer de energie.
Evaluare finală
AVAP 1.1., 1.2., Foto-film 4
1.3., 2.1., Colegii mei
2.2., 2.3. Albumul clasei
MM 1.3. Mişcarea pe muzică 4
1.5. Mişcări libere
1.6. Mişcări sugerate de text
2.1. Mişcări sugerate de ritm
Dansul
DP 3.3.  Recapitulare finală 2
1.1. Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi
2.1. faţă de ceilalţi. Igiena personală
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
Abilităţi şi atitudini de învăţare
Planurile mele de vacanță
Evaluare finală

S-ar putea să vă placă și