Sunteți pe pagina 1din 195

PLANIFICARE

CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR 2019 – 2020

VIZAT,

Director, ________________________

Responsabil Comisie metodică,____________

Profesor,
IONELIA

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2019 – 2020

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019


privind structura anului şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9
septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni. 

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie  - 20 decembrie 2019)


şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: 


 vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
 vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
 vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului
şcolar 2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar


beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019. 
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de
29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.
Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în
timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza
unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu
coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la
finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de
finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în
perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.
În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de
muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
SCHEMA ORARA
CLASA a II-a

Arii Discipline Nr. ore

I. Limbă şi comunicare Limba şi literatura română 6

Limba modernă 1

II. Matematică şi Ştiinţe Matematică 4


ale naturii
Ştiinţe ale naturii 1
III. Om şi societate Religie 1

IV. Educaţie fizică , port 2


şi sănătate Educaţie fizică
2
V. Arte Muzică şi mişcare

Arte vizuale şi abilităţi practice 2


VI. Tehnologii

VII. Consiliere şi Dezvoltare personală 1


orientare
Număr total ore alocate 20
pentru trunchiul comun
Curriculum la decizia Opţionale -
şcolii (discipline
opţionale)
Număr minim de ore pe săptămână 20

Număr maxim de ore pe săptămână 21

Total ore pe săptămână 20

PROF. FRICOSU IONELIA


LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

Comunicare în lb. Comunicare în lb. Comunicare în lb. Comunicare în lb. Comunicare în lb.
română română română română română

Matematică şi
explorarea
Matematică şi mediului Matematică şi Matematică şi
Comunicare în lb.
explorarea explorarea explorarea
română
mediului mediului mediului

Matematică şi Ed. fizică


Muzică şi Dezvoltare Muzică şi
explorarea
mişcare personală mişcare
mediului

Arte vizuale şi
Ed. fizică Arte vizuale şi
ab.practice Religie Lb.engleză
ab.practice
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

1. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare

2. Receptarea unei varietăti de mesaje scrise, în contexte de comunicare


cunoscute

3. Redactarea de mesaje simpe în diverse situaţii de comunicare

COMUNICARE ÎN LIMBA
ROMÂNĂ
ARIA CURRICULARĂ Limbă şi comunicare
DISCIPLINA Comunicare în limba română

NUMĂR ORE 6 ore pe săptămână

MANUAL EDP, Bucureşti, 2018, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă

COMPETENŢE GENERALE
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA
MEDIULUI
ARIA CURRICULARĂ Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA Matematică şi explorarea mediului
NUMĂR ORE 5 ore pe săptămână
MANUAL EDP, Bucureşti, 2018, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă

COMPETENȚE GENERALE

1. Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în
spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul
apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor
date
6. Utilizarea unor etaloane neconvenţionale pentru măsurări şi estimări
DEZVOLTARE PERSONALĂ

ARIA CURRICULARĂ Consiliere şi orientare


DISCIPLINA Dezvoltare personală
NUMĂR ORE 2 ore pe săptămână
MANUAL Aramis, Bucureşti, 2015, Constanţa Cuciinic

COMPETENŢE GENERALE

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a


atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu


copii şi adulţi cunoscuţi

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării


în context şcolar
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

ARIA CURRICULARĂ Arte şi tehnologii


DISCIPLINA Arte vizuale şi abilităţi practice
NUMĂR ORE 2 ore pe săptămână
MANUAL Litera, Bucureşti, 2015, Cristina Rizea, Daniela
Stoicescu, Ioana Stoicescu

COMPETENŢE GENERALE

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj


vizual într-o diversitate de contexte familiare

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind


materiale şi tehnici elementare diverse
MUZICĂ ŞI MIŞCARE

ARIA CURRICULARĂ Educaţie fizică şi sport/Arte


DISCIPLINA Muzică şi mişcare
NUMĂR ORE 2 ore pe săptămână
MANUAL Litera, Bucureşti, 2015, Irinel Beatrice Nicoară

COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea repertoriului de cântece pentru copii şi a


unor elemente simple de limbaj muzical

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace


specifice vârstei

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin


intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ
 Semestrul I: 15 săptămâni, din care 1 săptămână ,, Vacanţa de toamnă”
 Semestrul al II-lea: 20 de săptămâni, din care 1 săptămână „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Comunicare în limba română CLR - 6 ore pe săptămână


Matematică și explorarea mediului MEM - 5 ore pe săptămână
Muzică și mișcare MM - 2 ore pe săptămână
Arte vizuale și abilități practice AVAP - 2 ore pe săptămână
Dezvoltare personală DP - 1 oră pe săptămână

Nr. Competențe Nr.


crt. Unități tematice Disciplina specifice Conținuturi ore Perioada Obs.

● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi


exersarea competenţelor clasei I
1.1.
● Cartea 2 SAPT.
1.2. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
Bine te-am 1.3. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 12 9 – 20.09
1. CLR 2.3. ● Alfabetul limbii române 2019
regăsit, dragă 2.4.
școală! Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
3.1.
3.4.
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.1. ● Texte suport:
4.2. Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua când toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iași
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă
Jurnalul unei poveşti
● Evaluare iniţială
● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea
competenţelor clasei I
1.1. Numere naturale de la 0 la 100.
1.2. 2 SAPT.
1.3.
Recunoaștere,formare,citire,scriere
1.4. Numere pare-impare. 10 09 – 20.09
MEM 2.1. Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor 2019
2.2. naturale0-100
3.1. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
3.2.
4.1.
Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
5.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.2. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de
6.1. adunare/scădere
6.2. Plante şi animale
Anotimpurile
Corpul uman
Surse de energie. Soarele
● Evaluare iniţială
Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos – Să ne 2 SAPT.
amintim din clasa I
1.1. 2 09 – 20.09
DP Cine sunt eu? Cine eşti tu? Cine suntem noi? 2019
Eu şi ceilalţi – Să ne cunoaştem mai bine!
Reguli de igienă la şcoală şi acasă
1.4. Muzica şi copiii – recapitulare din clasa I 2 SAPT.
2.1. ● Muzica şi prietenii ei
3.1. 4 10 – 20.09
MM 3.2.
Începe povestea 2019
Muzică şi culoare
Evaluare
1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de 2 SAPT.
2.2. lucru; caracteristici observabile ale acestora
2.3. 4 13 – 20.09
2.5. ● Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi 2019
AVAP crea obiecte/desena, picta sau modela
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al
semnelor. Litere şi cifre
● Evaluare
Comunicare orală
• Acte de vorbire – a saluta, a se prezenta sau a
prezenta pe cineva, a formula o idee/ o părere/ o 2 SAPT.
opinie/ o solicitare
2. Școala și 1.1. • Dialogul – iniţierea, menţinerea şi încheierea 12 23.09-04.10
cartea, doi CLR 1.2. 2019
unui dialog
prieteni 1.3.
1.4. • Reguli de vorbire eficientă – salutul, prezentarea
adevărați
2.1. Citire/Lectură
2.2. • Textul – titlul, autorul, subtitlul, alineatele
2.3. • Cartea. Cuprinsul unei cărți
2.4. Scriere/Redactare
3.1. • Alfabetul. Literele mici și mari de mână.
3.2. Grupurile de litere
3.3.
Așezarea în pagină a textului scris. Copierea
3.4.
4.1. Texte suport:
4.2. • Ziua când toţi au șapte ani, după Octav Pancu-
4.3. Iaşi
• Luchi, după Otilia Cazimir
• Cartea de piatră, după Vladimir Colin
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
*5Octombrie- Ziua Educației
Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0
la 100
 Adunarea si scaderea numerelor natural 2 SAPT.
1.4.
3.2. de la 0 la 100, fara trecere peste ordin
2.1. Pamantul. Forme de relief- munții 10 23.09-04.10
MEM 4.1.  Adunarea si scaderea numerelor natural 2019
5.2. de la 0 la 100, cu trecere peste ordin
Despre dealuri
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare/Dezvoltare
1.1. Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi 2 SAPT.
1.2. faţă de ceilalţi 26.09-04.10
2 2019
DP Suntem diferiţi, dar asemănători
Cum sunt eu, cum sunt ceilalţi
Evaluare
Timbrul 2 SAPT.
1.4  Muzică și poezie 26.09-04.10
2.1  Muzică, film și dans 6 2019
MM 3.1  Muzică și matematică
3.2  Toamna
 Evaluare
1.1 Cuvinte şi numere dragi
2.2  Materiale și instrumente 6 2 SAPT.
2.3
AVAP 2.5  Oamenii comunică 26.09-04.10
 Litere și cifre 2019
 Evaluare

Comunicare orală
• Reguli ale discursului oral. Ascultarea și
1.1. respectarea opiniei celuilalt
1.2.
• Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei 3 SAPT.
1.3.
1.4. persoane
2.1. • Forme ale discursului oral. Descrierea unui
3. Toamna, 2.2. personaj 18 07 - 25.10
CLR 2.3. 2019
doamnă Citire/lectură
ruginie 2.4.
3.1.
• Textul literar
3.3. • Textul narativ
3.4. • Recunoaşterea personajelor
4.1.
4.2.
Scriere/redactare
4.3.
• Scrierea funcţională – transcrierea
• Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î/â
• Scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un
Texte suport:
• Ciuboţelele Ogarului, după Călin Gruia
• Cioc! Cioc! Cioc!, după Emil Gârleanu
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Numerele naturale de la 0 la 1000
●Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la
1.4. 3 SAPT.
1000. Numere pare. Numere impare
1.5.
1.6.
Despre campii 15
3.1. Compararea nr. naturale de la 0 la 1000. 07 - 25.10
MEM 3.2. Despre nevoile de baza ale plantelor 2019
4.1. Ordonarea nr. naturale de la 0 la 1000.
4.2. Despre nevoile de baza al animalelor
5.1.
5.2.
● Rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
Despre nevoile de baza ale oamenilor
● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi 3 SAPT.
1.1. faţă de ceilalţi
2.3. 3 07 – 25.10
DP Recapitulare / Evaluare 2019
1.2. Igiena personală
Ne place să fim curaţi şi sănătoşi
Igiena sălii de clasă / Reguli de igienă acasă
Importanţa normelor de igienă pentru sănătate şi
învăţare
Evaluare
1.1. Timbrul 3 SAPT.
1.2. Timbrul - sunete din natură, sunete muzicale
MM 2.1.
vocale, legătura dintre text şi melodie 6 10 – 25.10
2019
1.4. Sunete din natură
2.1. Sunete vocale
3.1. Sunete muzicale instrumentale
3.2. Recapitulare
Evaluare
1.2 Acasă 3 SAPT.
AVAP 2.1 6
Familia mea
2.2 10 – 25.10
2.3
Casa mea (pictură şi machetă) 2019
2.4 Locul unde mă joc (desen / modelaj)
Evaluare
VACANȚĂ ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- 28 OCTOMBRIE- 01 NOIEMBRIE 2019

Comunicare orală
• Dialoguri despre familie și locuință
1.1. • Forme ale discursului oral
1.2. 3 SAPT.
– Povestirea unor întâmplări trăite sau
1.3.
1.4. observate
2.1. – Descrierea unei persoane
Familia, 2.2. 18 04 - 22.11
4. CLR Citire/lectură 2019
leagănul 2.3. • Textul liric – Poezii despre universul copilăriei
2.4.
copilăriei 3.1.
• Poezia, strofa, versul
3.2. Scriere/redactare
3.3. • Organizarea textului scris – Aşezarea în pagina
3.4. caietului a textului în versuri
4.1.
4.2.
• Scrierea imaginativă după un șir de imagini
4.3. Texte suport:
•Mama (fragment), după Panait Cerna
•Bunica, de Ştefan Octavian Iosif
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la
100 la 1000, fără și cu trecere peste ordin
3 SAPT.
 Adunarea și scăderea numerelor naturale
1.4. de la 0 la 1000, fara trecere peste ordin
1.5. Despre rezervaţiile naturale
1.6. 04 - 22.11
3.1.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 15
2019
MEM 3.2. 1000, cu trecere peste ordinul unităților
4.1. Despre un proiect ECO
4.2.
5.1.
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la
5.2. 1000, cu trecere peste ordinul zecilor
Influenţa negativă a omului asupra mediului
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la
1000, cu trecere peste ordinul unităților si
al zecilor
Despre rezervațiile naturale
Extinderea suprafeţelor locuibile
● Recapitulare – Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare
Igiena personală 3 SAPT.
Importanţa normelor de sănătate pentru relaţiile cu
1.2. 3 08 – 22.11
DP ceilalţi 2019
2.1.
2.2. Recapitulare / Evaluare
Dezvoltarea emoţională şi socială
Emoţiile mele. Cum îmi exprim emoţiile?
Emoţii în imagini şi culori
1.1 Ritmul
1.2 Timbrul – sunete din natură, sunete muzicale 3 SAPT.
1.3 vocale, sunete muzicale instrumentale, jucării
MM 1.4 07 – 22.11
muzicale din materiale naturale, acompaniament 6
3.1 2019
3.2 de jucării muzicale realizat de copii
3.3 Tărâmul sunetelor Sunete vocale (2)
Sunete muzicale instrumentale
Lumea sunetelor
Recapitulare
Evaluare
1.1. Curcubeu 3 SAPT.
1.2. Povești despre curcubeu
2.2. Cu umbrela prin ploaie 6 07 – 22.11
AVAP 2.3. 2019
2.4.
Curcubeul nostru
Evaluare
Comunicare orală
• Propoziția/Enunțul – Intonarea propozițiilor
• Dialoguri pe teme familiare (mediul înconjurător) 4 SAPT.
• Reguli ale discursului oral – Intonația adecvată
Citire/Lectură
1.2. • Formularea de întrebări și răspunsuri
5. Vin 1.3. 24 25.11-
CLR • Povestirea orală a unui fragment
2.2. 20.12.
sărbătorile !
2.3. Scriere/Redactare 2019
2.4. • Punctuația – Semnul exclamării
3.1. • Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p
3.2. sau b
3.3. • Scrierea funcțională – Felicitarea
4.1. Elemente de construcție a comunicării
4.2. • Cuvinte cu înțeles asemănător
4.3.
Texte suport:
• Vreau să trăiesc printre stele, după Victor
Eftimiu
• Colindătorii, George Coşbuc
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000,
fără și cu trecere peste ordin 4 SAPT.
 Scăderea numerelor naturale de 100 la
1000, cu împrumut la ordinul zecilor
Influența negativă a ploii și a grindinei
 Scăderea numerelor naturale de 100 la 20 25.11-20.12
MEM 2.1. 1000, cu împrumut la ordinul sutelor 2019
2.2. Influența negativă a secetei și a caniculei
3.1.
3.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la
4.1. 1000, cu împrumut la ordinul zecilor și al
4.2. sutelor
5.1. Influența negativă a brumei asupra mediului
5.2.
 Aflarea numărului necunoscut
 Probleme care se rezolvă prin opera ția de
adunare
 Probleme care se rezolvă prin una sau
două operații
• Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
Dezvoltarea emoţională şi socială 4 SAPT.
Emoţii care ne fac bine / rău 3
2.1 06 – 20.12
DP Să înţelegem mai bine emoţiile / Îmi stăpânesc 2019
2.2
emoţiile
Recapitulare / Evaluare
Comunicare şcolară eficientă
Comunicăm: Vorbim și ascultăm. Emoțiile în
comunicarea cu ceilalți
Recapitulare. Evaluare. Recapitulare finală
1.1 Melodia
1.2 Ritmul – sunet lung/scurt; marcarea structurilor 4 SAPT.
1.3 ritmice; genuri muzicale: colinde
MM 1.4 28.11-20.12
Tărâmul Ritmului 8
2.1 2019
3.1 Sunete scurte, sunete lungi
3.2 PAS cu PAS
Tradiții de sărbători
De la PAS la IUTE
Recapitulare
Evaluare
Recapitulare semestrială
Evaluare semestrială
Iarna pe uliţă 4 SAPT.
1.2 Ninge 8
1.3 28.11-20.12
AVAP Omul de zăpadă 2019
2.2
2.3
Obiceiuri de iarnă
2.5 Evaluare
2.6 Inimă verde
Piatră / Lemn / Plastic
Recapitulare. Evaluare
VACANȚĂ DE IARNĂ – 23 DECEMBRIE 2018- 12 IANUARIE 2020
SEMESTRUL AL II-LEA

Comunicare orală
• Cuvântul – Propoziţia/Enunţul
• Forme ale discursului oral
1.1. – Povestirea unor întâmplări trăite sau 3 SAPT.
1.2. observate
1.3. – Descrierea unui fenomen
6. 1.4. • Reguli ale discursului oral. Pronun ția clară și 17 13–31.01
Farmecul CLR 2.1. 2020
iernii 2.3. corectă
3.1. Citire/Lectură
3.2. • Textul narativ. Povestirea orală a unui text
3.4. • Textul nonliterar
4.1. Scriere/Redactare
4.2. • Punctuaţia – Virgula
• Scrierea imaginativă – Redactarea unui text pe
baza unei imagini
•Scrierea corectă a cuvintelor sa/s-a
Elemente de construcţie a comunicării
•Cuvântul. Silaba
Texte suport:
• Iarna, după Mihail Sadoveanu
• Fiecare fulg de zăpadă este unic , după Justin
Pollard
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Înmulțirea numerelor de la 0 la 100
• Adunarea repetată de termeni egali.
Adaptarea viețuitoarelor la mediu
• Înmultirea numerelor naturale.
Despre viata plantelor si a animalelor
• Înmultirea cand unul dintre factori este 2.
Despre viata oamenilor
• Inmultirea cand unul dintre factori este 3.
MEM 1.5.
1.6.
Nevoile viețuitoarelor pentru a supraviețui 3 SAPT.
5.2. • Inmultirea cand unul dintre factori este 4.
3.1. Balta, mediu natural de viață 14 13.01-31.01
3.2. • Inmultirea cand unul dintre factori este 5. 2020
Acvariul,mediu artificial de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 6.
Pădurea,mediu natural de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 7,
8, 9 sau 10.
Parcul, mediu artificial de viață
• Inmultirea cand unul dintre factori este 0
sau 1
Proprietatile înmultțirii
• Ordinea efectuării operatiilor
Probleme care se rezolvă prin una, două sau
mai multe operații
• Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
Dezvoltare emoţională şi socială 3 SAPT.
2.2. Relaţiile cu ceilalţi. Prietenia
2.3. 3 17.01-31.01
DP Respectul. Prietenia şi conflictele. 2020
Bunele maniere
Evaluare
1.4. Interpretarea 3 SAPT.
MM 2.1. Nuanţe – tare / încet / mediu
3.1. Cântec vesel. Cântec trist 6 17.01-31.01
3.2. Procedee armonico – polifonice (solist-cor, 2020
3.4. cântarea în lanţ, dialog muzical)
PAS, IUTE și RAR
Pauza – Scurtă recreație muzicală
Recapitulare. Evaluare
Evaluare
1.2. Despre muzică 3 SAPT.
2.2. Muzica, pasiunea mea
2.3. 6 17 – 31.01
AVAP Instrumente muzicale de jucărie 2020
Evaluare
Comunicare orală
1.2. • Dialogul – Conduita în diverse situații
1.3. • A cere și a da informații
1.4. • Repovestirea unui text citit 3 SAPT.
2.1. • Intonarea propozițiilor
7. Învăţăm să CLR 2.2. Citire/Lectură 03.02-21.02
ne 2.2. • Textul. Povestirea orală. Formularea de întrebări 18 2020
comportăm 2.3. și răspunsuri
2.4. Scriere/Redactare
3.1. • Două puncte
3.2. • Organizarea textului scris – Scrierea pe liniatură
3.3. dictando
3.4. Elemente de construcție a comunicării
4.2. • Cuvinte cu înțeles opus
4.3. Texte suport:
• Ce băiat!, după Octav Pancu-Iaşi
• Cel mai bun prieten, după Victor Svetidis
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
. Impartirea numerelor naturale de la 0 la 3 SAPT.
1.5. 100 03.02-21.02
1.6. 15 2020
MEM 2.2.
• Fractii
3.1. Despre Delta Dunării
3.2. • Imparțirea numerelor naturale folosind
5.2. scăderea repetată
Desprea Marea Neagră
• Imparțirea- operația inversă a înmulțirii.
Despre deșert
• Proba înmulțirii. Proba împărțirii. Despre
Grădina Botanică și sera ei
• Recapitulare. Evaluare
•Ameliorare. Dezvoltare
Dezvoltare emoţională şi socială
Recapitulare / Evaluare 3 SAPT.
2.3. 3 03.02-21.02
DP Aspecte specific ale organizării învăţării şi pregătirii 2020
3.1.
pentru viaţă la şcolarul mic
Cum folosim timpul ? Timpul, cel mai bun prieten.
Ştiu să-l folosesc?
Şcolarul şi programul zilnic de activitate

Interpretarea
MM 1.4. Orașul Cor 3 SAPT.
2.1. Povestea continuă 6 03.02-21.02
2.2. 2020
3.1.
Cântarea vocală
3.2. Dicția
3.4. Să cântăm în cor!
Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare
2.1. Jurnalul unei plante 3 SAPT.
AVAP 2.2.
2.3.
Frunze (pictură / desen, activitate outdoor)
6 03.02-21.02
2.4. Flori 2020
2.5. Fructe (tehnica haşurării)
Comunicare orală
• Acte de vorbire: identificarea unui obiect/unei
1.1. persoane/unui loc; a formula o idee 3 SAPT.
1.2. • Reguli ale discursului oral – Acordul în număr şi
1.3. gen
8. Călător pe CLR 1.4. Citire/Lectură
aripile 2.1. • Textul 18 24.02-13.03
2020
imaginației 2.3. Scriere/Redactare
2.4. • Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o/dintr-un
3.1. • Scrierea imaginativă pe baza unei benzi
3.2. desenate
3.3. Elemente de construcție a comunicării
3.4. • Despărțirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
4.2.
4.3.
Texte suport:
• Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov
• Vrăjitorul din Oz, după Lyman Frank Baum
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Impărţirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la
100 3 SAPT.
• Împărțirea la 2 24.02-13.03
• Împărțirea la 3 2020
Despre Polul Nord și Polul Sud
• Împărțirea la 4
• Împărțirea la 5
Despre igiena corporală
1.5.
1.6.
•Împărțirea la 6
MEM 5.2. •Împărțirea la 7 15
3.1. Despre igiena danturii
3.2. • Împărțirea la 8
4.1. • Împărțirea la 9
4.2.
Despre igiena alimentelor
Cazuri speciale de împărțire. Despre igiena
îmbrăcămintei
• Aflarea numărului necunoscut
• Ordinea efectuării operațiilor. Despre
igiena încălțămintei
• Probleme care se rezolvă prin mai mult de
două operații
• Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
Aspecte specific ale organizării învăţării şi pregătirii 3 SAPT.
pentru viaţă la şcolarul mic
1.2. 3 24.02-13.03
DP Programul meu zilnic de lucru 2020
3.1.
3.2.
Timpul meu pentru activitate şi odihnă. Reguli de
igienă privind programul zilnic de activitate
Abilităţi şi atitudini de învăţare
Când şi cât învăţ? Cum învăţ?
1.4. Cântarea vocală 3 SAPT.
2.1. Cântarea vocală individuală
2.3. Să cântăm cu solist! 6 24.02-13.03
MM 3.1. 2020
Percuția corporală
3.3. Recapitulare
3.4. Evaluare
Aspecte specific ale organizării învăţării şi pregătirii 3 SAPT.
pentru viaţă la şcolarul mic
1.2. 6 24.02-13.03
AVAP Programul meu zilnic de lucru 2020
3.1.
3.2.
Timpul meu pentru activitate şi odihnă. Reguli de
igienă privind programul zilnic de activitate
Abilităţi şi atitudini de învăţare
Când şi cât învăţ? Cum învăţ?
Evaluare
Comunicare orală
• Dialogul pe teme familiare
1.2. 4 SAPT.
CLR Citire/lectură
1.3.
• Textul
9. Bun venit, 1.4. 16.03-03.04
primăvară! 2.1. Scriere/redactare 2020
2.2. • Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
2.3. • Scrierea imaginativă pe baza unui şir de 18
2.4. întrebări
3.1. • Scrierea corectă a cuvintelor care conțin
3.2. grupurile de sunete oa, ea, ia, ie, ua, uă
3.3. Elemente de construcție a comunicării
4.1. • Sunetele limbii române. Vocale şi consoane
4.3. Texte suport:
• Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu
• Buburuza, după Eugen Jianu
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Elemente intuitive de geometrie 4 SAPT.
• Figuri plane. Pătratul și dreptunghiul .
2.1. Despre igiena locuinței
2.2.
3.2.
• Triunghiul. Despre dieta alimentară
4.1. sănătoasă 15 16.03-03.04
MEM 4.2. • Cerc. Semicerc. Despre exercițiile fizice 2020
5.1
• Interiorul și exteriorul unei figure
geometrice.
• Axa de simetrie. Despre bolile copilăriei
• Corpuri geometrice. Despre joc și ,,boala
mâinilor murdare’’
• Desfășurarea unui corp geometric
• Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
Abilităţi şi atitudini de învăţare 4 SAPT.
3.2. Învăţarea poate fi un joc frumos dacă ştii să joci!
1.2. 3 16.03-03.04
DP Recapitulare / Evaluare 2020
2.3.
3.2.
Cine şi ce mă ajută / împiedică să învăţ?
Importanţa normelor de igienă pentru învăţare
1.1 Sunete înalte și joase 4 SAPT.
1.3 Mersul melodiei
2.1 6 16.03-03.04
MM Legătura dintre text și melodie 2020
Cântarea în dialog
1.3. Animale 4 SAPT.
AVAP 2.2. Fluturi (pete de culoare în amestec) 16.03-03.04
2.3. Recapitulare / Evaluare 6 2020
2.5. Lumea de sub ape
2.2. Peşti
2.5. Ţestoasa de apă
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”- 30 MARTIE-3 APRILIE 2020

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ- 06 APRILIE- 21 APRILIE 2020

Comunicare orală
• Acte de vorbire – A formula o părere, o idee, o
3 SAPT.
1.1. opinie
1.2. • Forme ale discursului oral – Povestirea unor
1.3. întâmplări trăite sau observate 05.05-22.05
10. Copilăria CLR 1.4. Citire/Lectură 18 2020
cea mai 2.1. • Textul literar. Textul nonliterar
frumoasă 2.2.
Scriere/Redactare
vârstă 2.3.
• Scrierea funcțională – Biletul de mulțumire, de
2.4.
informare, de solicitare
3.1.
• Scrierea cuvintelor care conțin litera „x”
3.2.
• Dictarea
3.3.
• Afișul
3.4.
4.1. Elemente de construcție a comunicării
4.2. • Exerciții de fonetică şi vocabular
4.3. Texte suport:
• Cheile, după Tudor Arghezi
• Întâlnire în lumea cărților
Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Unități de măsură
• Măsurarea lungimii
• Măsurarea capacității vaselor 3 SAPT.
• Măsurarea masei corpurilor
• Măsurarea timpului. Ceasul 05.05-22.05
3.2. • Măsurarea timpului. Calendarul 2020
4.2. • Utilizarea banilor.Schimburi echivalente 15
MEM 6.1. valoric în concentrul 0-1000
6.2.
6.3.
Organizarea și reprezentarea datelor din mediul
6.4. cunoscut
Despre gripa
Despre metode de prevenție și tratare a unor boli
Despre vaccinare
Despre forțe exercitate de magneți
Despre corpuri si materiale care conduc
electricitatea
Despre unde și vibrații
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
Abilităţi şi atitudini de învăţare 3 SAPT.
3.2. Cum face învăţarea mai uşoară?
DP 3.1. Recapitulare / Evaluare 3 05.05-22.05
Explorarea meseriilor 2020
Oamenii şi meseriile lor. Meseria, brăţară de aur
3.1. Nuanțe 3 SAPT.
MM 3.2. Tare și încet
3.3. 6 5.05-22.05
3.4.
Cântec vesel, cântec trist 2020
1.2. Lumea de sub ape 3 SAPT.
AVAP 2.2. Caracatiţa
2.3. Acvariu cu peşti 6 05.05-22.05
2.5. Evaluare 2020
2.4. Cufărul cu poveşti
2.6. La castel
Cai şi unicorni
RECAPITULARE FINALĂ
● Alfabetul limbii române
1.1. ● Grupuri de litere / Vocale şi consoane
1.2. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate 3 SAPT.
1.3. Aşezarea textului în pagină
1.4. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
11. Parfum de 2.1. Dialogul 25.05-12.06
vară 17 2020
2.2. Textul literar. Textul nonliterar
CLR 2.3. ● Textul liric: titlu, autor, vers, strofă
2.4. ● Scrierea funcţională
3.1. Biletul. Felicitarea. Afişul
3.2. ● Ortografie şi punctuaţie
3.4.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
4.1. Texte suport:
4.2.
Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu
4.3.
Mingea de sub saltea, după Sanda Faur
Lectură: Năluca, de Cezar Petrescu
Vine vara cu vacanţă, de Emilia
Plugaru
 Lista lecturilor recomandate
● Evaluare finală
RECAPITULARE FINALĂ
Numere naturale de la 0 la 1000 (scriere, citire,
1.1 3 SAPT.
1,2 comparare, ordonare, rotunjire)
1.3 Adunarea si scăderea numerelor naturale în
1.4 concentrul 0 - 1000 14 25.05-12.06
1,5 Înmulţirea si împărțirea numerelor naturale în
MEM 1.6
2020
2.2 concentrul 0 - 100
3.1 Figuri si corpuri geometrice
5.1 Unităţi de măsură
5.2 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe
6.4
operaţii de adunare, scădere, înmulţire, împărţire
Oameni, plante şi animale; Despre igienă
Magneţi. Electricitate. Unde şi vibraţii
 Evaluare finală
3.2. Explorarea meseriilor 3 SAPT.
DP 1.2. Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile?
2.3. Recapitulare / Evaluare 3 25.05-12.06
3.2. Recapitulare finală 2020
Expoziţie de lucrări
Mişcare pe muzică 3 SAPT.
2.1. Pasul candenţat. Marşul
MM 3.1. Genuri muzicale 6 25.05-12.06
3.2. Din folclorul copiilor 2020
3.4. Recapitulare
Evaluare
Recapitulare finală
2.2. Cufărul cu poveşti 3 SAPT.
2.3. Prâslea cel voinic
2.4. TANGRAM 6 25.05-12.06
AVAP 2.5. Personajul ECO 2020
2.6. Evaluare
Recapitulare finală

Proiectarea unităților de învățare


Perioada : 2 săptămâni (S1 – S2) → 09.09.2019 – 20.09.2019
REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR DIN CLS. I

Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut

Luni Deschiderea festivă a noului an şcolar


9 sept.

Marţi CLR - discuţii despre prima zi de şcoală, Poveşti din a.manual, fişe
10 sept. 1.2; 1.3; 2.1 amintiri din vacanţă etc. vacanţa mare
de lucru, laptop,
2.4; 3.1. - dialog despre schimbările petrecute în
videoproiector
natură toamna;
MM b.conversaţia Aprecieri
- formularea de enunțuri după ilustrația
1.4 euristică, globale şi
de pe coperta manualului;
explicaţia individuale
realizarea unei scurte descrieri a
c.activitate
toamnei
frontală,
- numirea emoţiilor provocate de
apariţia toamnei; activitate
- desen ,,Toamna”
individuală
MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la Numerele
1.1;1.2. 100 naturale de la Tema de lucru
3.1. - evidențierea cifrei 0 la 100 a.caiet, manual, în clasă:
– formare de
unităților/zecilor/sutelor dintr-un număr Recunoaștere, atlas
numere 0-100
CLR - aflarea unui număr/a unor numere, formare, b.conversaţia, folosind
1.4. respectând anumite condiții citire,scriere explicaţia, numărătoarea
- identificarea numerelor pare și impare Numere pare / demonstraţia, de poziționare;
AVAP dintr-un șir dat impare exerciţiul, – scrierea
2.3. - recunoașterea planetelor Sistemului problematizarea numerelor 0-100
Solar pe planșe Despre planete , ciorchinele cu cifre și cu
- discuţii despre felul cum sunt luminate c.activitate litere;
şi încălzite planetele frontală, – scrierea unor
- vizionarea unor scurte secvențe din activitate numere pare/
impare,
emisiuni științifice și discutarea lor individuală
respecând
- exerciții de modelare a planetelor din condiții date
plastilină și aranjarea corpurilor
modelate pe o sârmuliță
ED. FIZICĂ

a. acuarele,
- familiarizarea cu manualul;
pensule, bloc
- prezentarea materialelor şi a
Materiale, de desen,
AVAP intrumentelor de lucru;
instrumente, b. conversaţia,
1.1;1.3. 2.1; - fiecare elev îşi prezintă propriile
tehnici și explicaţia,exerci
2.2. pasiuni; Observarea
procedee de ţiul, turul
- identificarea semnificaţiei culorilor sistematică
lucru galeriei, analiza
MEM folosite în desen;
Din nou la Swot
5.1. - realizarea unui desen cu titlul ,, Din nou
şcoală –desen c. act. frontală,
la şcoală”
în perechi,
individuală
Mier- CLR - citirea Imnului Naţional al României Text-suport: a.manual, fişe
curi 11 1.2; 1.3; 2.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri Deşteaptă-te, de lucru
sept. 2.4; 3.1. orale la întrebări legate de tema şi române! b.conversaţia
mesajul textului de Andrei euristică, Aprecieri
MM - întocmirea hărţii poeziei Mureşanu exerciţiul, globale şi
1.4 - explicarea cuvintelor noi cadranele individuale
AVAP - formulare de porpoziţii cu cuvinte date
c.activitate
2.2. - Audiţie: Imnul de stat al României
frontală,
activitate
individuală
- exerciţii de citire şi scriere a numerelor Numerele a. fişe de lucru, Observarea
într-un interval dat; naturale de la laptop, sistematică
MEM
- vizionarea unor scurte secvențe 0 la 100 videoproiector
1.1;1.2.
despre planete, din emisiuni științifice și Citire,scriere, b.conversaţia,e
3.1.
discutarea lor; comparare xplicaţia,
- întocmirea unei liste a planetelor, de la Numere pare / exerciţiul,
CLR
ce mai îndepărtată de Soare; impare problematizarea
1.4.
- exerciţii de comparare a unor numere c.activitate
date, utilizând semnele <, >, =; Despre planete frontală,
AVAP
- colorarea unor numere pare şi impare, activitate
1.1.
respectând criterii date individuală
MM
- audierea cântecului ,,Învăţăm
3.1. planetele”

LB. ENGLEZĂ
ED. FIZICĂ
Joi CLR - exerciţii de citire a alfabetului limbii a. fișe de lucru, Observare
12 sept. 1.3.; 1.4.; române; Alfabetul limbii laptop, sistematică
2.1.; 3.3. - exemplificarea de cuvinte cu literele române videoproiector
alfabetului; b. conversaţia,
MM - alcătuirea de enunţuri folosind cuvinte Grupurile de explicaţia, Autoevaluare
1.1.,2.1. date; litere ce, ci, ge, exerciţiul, controlată
- identificarea numărului de cuvinte ale gi, che, chi, ghe, organizatorul
enunţului; ghi grafic,
- despărţirea cuvintelor în silabe; c. activitate
2h - transcrierea unor cuvinte date în ordine frontală,
alfabetică; individual
- scrierea cu litere de mână a alfabetului activitate
limbii române; outdoor
- exerciţii de scriere de propoziţii în care
toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi
literă;
- completarea unor propoziţii cu
cuvintele potrivite;
- exerciţii diverse cu grupurile de litere;
- activitate outdoor (ieşim afară şi
căutăm diverse lucruri care încep cu
literele alfabetului, fiecare elev îşi
notează pe o fişă aceste cuvinte; la final
vom stabili cine a acoperit cele mai
multe litere din alfabet şi cine a găsit
cele mai puţine);
- transcrierea poeziei ,,Alfabetul”
- exerciții de memorare a alfabetului
limbii române
- audierea cântecului ,,Cântecul
alfabetului”
https://www.youtube.com/watch?
v=wubSidvvITs
-adăugarea / extragerea de elemente Adunarea şi a.manual, fişe Evaluare
MEM dintr-o mulţime dată, pentru a obţine scăderea de lucru, globul predictivă
1.1.; mulţimi ,,cu tot atâtea elemente” numerelor pământesc
1.2.; -aflarea sumei / diferenţei a două natural în b. conversaţia
1.3.; numere date concentrul 0 – euristică,
-aflarea unui termen necunoscut, 100 exerciţiul,
3.1.;
explicaţia,
4.2.; folosind metoda balanţei
Pământul - învăţarea prin
- completarea unor casete cu numerele alcătuire descoperire
CLR care lipsesc c. activitate
1.4. - compararea a două numere naturale frontală,
mai mici decât 100; activitate în
AVAP - discuţii privind alcătuirea Pământului; perechi,
2.2. - numirea continentelor; activitate
- colorarea Pământului independentă
MM - reproducerea în grup a cântecelor Interpretarea
1.1 însuşite în clasa I, respectând unor cântece
2.1 sincronizarea; învăţate în clasa
- acompanierea cântecelor cu propriul I
CLR corp și cu jucării muzicale;
2.3. - ex. joc de recunoaştere a sunetelor
a. laptop,
străzii şi ale clasei, a sunetelor din
videoproiector
natură (ciripitul păsărelelor, foşnetul
b. conversația,
vântului, bâzâitul unor insecte, lătratul Interpretare
explicația,exerci vocală
câinelui etc.);
ţiul muzical
- exerciţii-joc pentru exersarea respiraţiei
c. act. frontală,
corecte ,, Suflăm puful păpădiei’’ (în
individuală
lumânări)
- respectarea poziţiei corecte în cântare;
- respectarea semnalului de început;
- manifestarea adecvata pe muzică,
sugerată de anumite elemente de limbaj
muzical
Vineri CLR- *Lectură a.fișă de lectură
13 sept. 1.1; 2.1; -oferirea de răspunsuri la întrebarea: b.conversaţia,
2.3; 3.4. „Despre ce este vorba (în această Comparația, de explicaţia,
poezie)?” Vasile Poenaru exerciţiul,
AVAP- - aprecierea ca adevărate sau false a problematizar
unor enunţuri scurte care testează ea, Evaluare după
2.3. rezolvarea
DP înţelegerea textului audiat jocul didactic,
- formularea unor răspunsuri la întrebări organizatorul sarcinilor de
2.1. lucru
despre conţinutul mesajului poeziei grafic
- desprinderea învăţăturii poeziei c.activitate
- argumente PRO / CONTRA privind frontală,
necesitatea învățării activitate
- realizarea unui colaj ,,Școala mea” individuală

MEM -efectuarea de adunări și scăderi, cu Adunarea și a. fişe de lucru, Autoevaluarea


1.1.; 1.2.; probă scăderea manual, auxiliar controlată
1.3.; 3.1.; -aflarea sumei / diferenţei a două numerelor b. conversaţia
4.2.; numere naturale până la euristică,
- compararea unor sume / diferențe 100 exerciţiul,
AVAP - aflarea unor numere necunoscute din explicaţia,
2.6. exerciții date Formarea zilei şi munca
- completarea unor casete lacunare a nopţii independentă,
- colorarea unor imagini respectând problematizarea
coduri date de sume / diferențe , jocul didactic,
- scrierea unor exerciții matematice pe floare de lotus
baza unor suporturi vizuale c. activitate
- discuţii despre modul de formare a frontală,
zilelor şi a nopţilor activitate în
perechi,
individuală

MM - reproducerea în grup a cântecelor Interpretarea


1.1 însuşite în clasa I, respectând unor cântece
2.1 sincronizarea; învăţate în clasa
- acompanierea cântecelor cu propriul I
CLR corp și cu jucării muzicale;
2.3. - ex. joc de recunoaştere a sunetelor
a. laptop,
străzii şi ale clasei, a sunetelor din
videoproiector
natură (ciripitul păsărelelor, foşnetul
b. conversația,
vântului, bâzâitul unor insecte, lătratul Interpretare
explicația,exerci vocală
câinelui etc.);
ţiul muzical
- exerciţii-joc pentru exersarea respiraţiei
c. act. frontală,
corecte ,, Suflăm puful păpădiei’’ (în
individuală
lumânări)
- respectarea poziţiei corecte în cântare;
- respectarea semnalului de început;
- manifestarea adecvata pe muzică,
sugerată de anumite elemente de limbaj
muzical
- denumirea materialelor de lucru și a a. acuarele,
caracteristicilor acestura; pensule, bloc
- discuții despre întâmplări din vacanța Recunoşterea de desen, Aprecieri
AVAP 1.1;1.3
mare materialelor de b. conversaţia, globale și
2.1; 2.2
- desen: „O întâmplare din vacanţă”; lucru explicaţia,exerci individuale
- identificarea efectului spaţial al ţiul, turul
CLR
punctului, în funcţie de mărimea, O întâmplare din galeriei, analiza Expunerea
2.3.
distanţa sau luminozitatea acestuia; vacanţă – desen Swot lucrărilor
- identificarea semnificaţiei culorilor c. act. frontală,
folosite în desene; individuală
Luni CLR -citirea în forme variate a enunţurilor şi Ziua când toţi au a. manualul, Observare
16 sept. 1.1;1.2 textelor scurte ( citire cu voce tare / în fișe de lucru, sistematică
şapte ani,
1.3 şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, laptop,
2.3;2.4 citire ştafetă etc.) după Octav videoproiector
3.1;3.4 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, b. conversația,
Pancu - Iaşi
4.1;4.2 cu adaptarea intonaţiei impusă de explicația,
semnele de punctuaţie exerciţiul,
DP - citirea selectivă în funcţie de anumite explozia stelară
2.1. repere (alineatul, linia de dialog) sau act. frontală, în
respectând un detaliu / o idee din text perechi,individu
MM (joc: „Găseşte şi citeşte”) ală
2.1. -formularea unor întrebări şi răspunsuri
orale la întrebări legate de tema şi
mesajul textului audiat
- selectarea răspunsurilor corecte pentru
enunţuri date, legate de conţinutul
textului
- exprimarea sentimentelor despre ceea
ce simt, cum s-au simţit când au intrat în
clasa I ;
- interpretarea cântecului ,,Scolărei şi
şcolăriţe’’
https://www.youtube.com/watch?
v=a1O5xWxgLTw
- denumirea și desenarea figurilor
geometrice / corpurilor geometrice
- completarea unor desene cu figuri /
corpuri geometrice
- completarea unui tabel cu numărul
corpurilor geometrice dintr-o mulțime
dată
- identificarea numărului de fețe și forma
corpurilor geometrice a. auxiliar, fișe
- citirea datelor unei probleme dintr-un delucru,
tabel, rezolvarea acesteia b.
MEM conversația,obs
- colorarea (după un cod al culorilor) Forme şi corpuri
2.2.; 3.1.; . dirijată,
unor figuri / corpuri geometrice după un geometrice
4.1.; 4.2. explicaţia, Observare
criterii date (interior/oblică/sub etc.)
exerciţiul, sistematică
- identificarea numelui și poziției unor Surse de
AVAP problematizarea
copii, după repere date energie
1.1. c. act. frontală,
- completarea unui tabel cu denumirile
în
unor figuri / corpuri geometrice
echipă/perechi,
- numirea surselor de energie individuală
reprezentate prin imagini
- exemplificarea unor obiecte care
funcționează cu energie electrică
- stabilirea valorii de adevăr a unor
enunțuri date
- identificarea surselor care consumă
energie în mod nejustificat

ED. FIZICĂ
Autocunoaştere
Întâlnirea de dimineaţă - salutul, şi stil de viaţă
prezenta, ziua, data, meteo, agenda a. manual, fișe
zilei, impresii sănătos – Să ne de lucru
- stabilirea corespondenţei între diferite amintim din b. conversatia,
clasa I RAI
situaţii şi regula ce ar fi trebuit să fie explicatia,
DP respectată; Cine sunt eu?
ciorchinele,
1.1.; 2.1; - exerciţii de identificare a situaţiilor în Cine eşti tu? jocul didactic Evaluare
2.2. care elevii se recunosc (calităţile / Cine suntem c. activitate predictivă
defectele mele); noi? frontală
AVAP - formularea regulilor clasei; Eu şi ceilalţi – individuală, pe
2.3. - discuţii despre prietenie; Să ne perechi
- discuţii pe baza unor situaţii / cunoaştem mai
comportamente; bine!
- realizarea unei ,,Inimioare – cadran” Reguli de igienă
JOC: ,,O calitate pentru numele meu” la şcoală şi
acasă
Marți CLR - transcrierea sau copierea unor mesaje Ziua când toţi au a. manualul, Observarea
17 sept. în cadrul unor activităţi individuale sau şapte ani, sistematică
comune
1.1;1.2.; după Octav
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş
1.3.; 2.3; dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, Pancu - Iaşi fișe de lucru,
2.4.; 3.1; poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet jetoane
3.4.; 4.1; 4.2. al clasei sau într-un spaţiu special b. conversația,
amenajat (de ex:Colţul de creaţie) ; explicația,
- stabilirea unor asemănări şi deosebiri exerciţiul,
DP între prima zi de şcoală a lui Radu şi diagrama Venn,
2.1;2.2. prima zi de şcoală a elevilor ; R.A.I.
- alcătuiri de enunţuri cu cuvinte date ; c. act. frontală,
AVAP - despărţiri ale cuvintelor în silabe ; în
2.6 - mimarea unor stări şi selectarea perechi,individu
culorilor adecvate pentru fiecare emoţie ; ală
- elaborarea unui jurnal de lectură ;
- completarea unor enunţuri lacunare cu
informaţii din text.
-aflarea sumei / diferenţei a două Probleme care
numere se rezolvă prin Temă de lucru
- crearea unor probleme simple după una sau două în clasă:
imagini operaţii - rezolvare de
-formularea şi rezolvarea unor probleme, a. auxiliar, fișe probleme
pornind de la o tematică / de la imagini delucru,
- identificarea semnificaţiei datelor unei b.
MEM probleme Corpul uman conversația,obs
1.4.; 3.1.; - identificarea cuvintelor care sugerează . dirijată,
4.1.; 5.2. operaţii aritmetice explicaţia,
- compunerea şi rezolvarea unor exerciţiul,
CLR probleme, utilizând date scrise într-un problematizarea
3.1. tabel c. act. frontală,
- recunoaşterea şi localizare organelor în
interne majore ale omului echipă/perechi,
- asocierea organelor interne cu părțile individuală
scheletului uman care le adăpostește
- identificarea zonelor unde se găsesc
organele interne majore, pe propriul corp
- identificarea părţilor scheletului uman
RELIGIE
- discuţii despre schimbările din natură în Parfum de a. planșă cu
anotimpul toamna - recunoașterea toamnă anotimpul
culorilor calde ţi reci din mediul toamna,
înconjurător Comorile acuarele,
- formularea de întrebări și răspunsuri toamnei - colaj pensule, Apreciere
AVAP
despre importanța legumelor și fructelor foarfecă, lipici globală
1.1; 1.2 2.2
în alimentație b. obs. dirijată, Apreciere
- colorarea corespunzătoare a conversația, individuală
MM
cartonașelor cu fructe și legume de explicația, Lucrare
2.1.
toamnă munca practică
- realizarea colajului „Comorile toamnei” independentă
- intonarea cântecului „A, a, a! Acum e c. act. frontală,
toamnă, da!” în perechi,
individuală
Mier- CLR Itemii probei de evaluare Evaluare iniţială Resurse Probă scrisă
curi materiale:
18 sept.
fişe de evaluare
Resurse
procedurale:
conversația,
exercițiu,
munca
independentă
- exerciții de ordonare a unor obiecte pe Unităţi de
baza lungimii acestora măsură
- identificarea unităţilor de măsură
uzuale pentru lungime / capacitate şi a Plante şi
unor instrumente adecvate animale
- identificarea unor obiecte pe baza unor
caracteristici privind capacitatea
acestora- plin, gol, jumătate etc.
- ordonare crescătoare / descrescătoare
a vaselor, în funcție de capacitatea
fiecăruia
- completarea unor casete cu zilele
săptămânii, în ordinea succesiunii lor în
săptămână
a. fişe de lucru,
- numirea lunilor anului
auxiliar didactic
- precizarea lunilor specifice fiecărui
b.conversaţia,
anotimp
explicaţia,
MEM - recunoaşterea monedelor şi
exerciţiul,
3.1.; 3.2.; bancnotelor ţării noastre
problematizarea
6.1.; 6.2.; - schimbarea unui grup de monede/ Autoevaluarea
, munca
6.3. bancnote cu altul, având aceeaşi valoare controlată
independentă
- desenarea unor părți lipsă ale plantelor
c activitate
CLR ilustrate
frontală,
2.3. - numirea părților componente ale
activitate în
plantelor
perechi,
- verbalizarea rolului pe care îl are
activitate
fiecare parte componentă
independentă
- numerotare imaginilor, după etapele de
creștere
- identificarea factorilor de mediu
necesari pentru creșterea și dezvoltarea
unei plante
- fixarea locului fiecărui organ intern al
unui animal
- verbalizarea rolului pe care în are
fiecare organ intern
- asocierea organelor interne cu obiecte
cu rol asemănător
- desenarea unor părți lipsă ale
corpurilor animalelor ilustrate

LB.
ENGLEZĂ
ED. FIZICĂ
Joi MEM - efectuarea de adunări / scăderi, mental Recapitulare din a. fişe de lucru, Observare
19 sept. 1.1., 1.2., şi în scris, în concentrul 0-100, cu şi fără clasa I auxiliar didactic sistematică
1.3., 1.6 trecere peste ordin, respectând b.conversaţia,
3.1., 5.2. algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor Probleme şi explicaţia,
şi a zecilor exerciţii
- verbalizarea modalităţii de calcul
- exerciţii de calculare a sumei / Unde și vibrații
diferenței şi de verificarea rezultatului
obţinut prin adunare / scădere
- compararea a două sume / diferențe
- colorarea unor imagini care au exerciţiul,
rezultate corecte problematizarea
, munca
-identificarea datelor unei probleme
independent,
- rezolvare de probleme după / fără
experimentul
CLR imagini date
c activitate
2.3. - compunere și rezolvare de probleme frontală,
transformarea datelor unei problem activitate în
astfel încât să se rezolve prin două / una perechi,
întrebări activitate
- identificarea unor obiecte care produc independentă
sunete și vibrații
- colorarea unor obiecte care produc
zgomote
- discuții despre influența zgomotelor
asupra activității de învățare

- transcrierea sau copierea unor mesaje Ziua când toţi au Observarea


în cadrul unor activităţi individuale sau sistematică
CLR şapte ani,
comune
1.1;1.2.; - scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş după Octav a. manualul,
1.3.; 2.3; dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, fișe de lucru,
2.4.; 3.1; Pancu - Iaşi jetoane
poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet
3.4.; 4.1; 4.2. al clasei sau într-un spaţiu special b. conversația,
amenajat (de ex:Colţul de creaţie) ; explicația,
- stabilirea unor asemănări şi deosebiri exerciţiul,
DP între prima zi de şcoală a lui Radu şi diagrama Venn,
2.1;2.2. prima zi de şcoală a elevilor ; R.A.I.
- alcătuiri de enunţuri cu cuvinte date ; c. act. frontală,
AVAP - despărţiri ale cuvintelor în silabe ; în
2.6 - mimarea unor stări şi selectarea perechi,individu
culorilor adecvate pentru fiecare emoţie ; ală
- elaborarea unui jurnal de lectură ;
- completarea unor enunţuri lacunare cu
informaţii din text.

CLR - audierea textului şi formulare de a. fișe de lucru Autoevaluare


2.1;2.2 răspunsuri la întrebările învăţătoarei; Text suport: b. conversația, controlată
3.1;3.3 - asocierea unor fapte/evenimente/lucruri Şcoala din explicația,
4.1 din universul apropiat cu conţinutul pădure – exerciţiul,
textului; poveste dezbaterea,
DP - transcrieri selective de cuvinte și fraze ; terapeutică reţeaua
2.3. - dictare; personajelor,
- identificarea în imagini a cadranele,
AVAP comportamentelor jurnalul cu
2.6. prietenoase/neprietenoase dintr-un grup; dublă intrare
- păreri PRO / CONTRA cu privire la c. act. frontală,
modul de comportament a lui Urechilă; pe grupe,
- povestirea unor întâmplări individuală
asemănătoare, referitor la
comportamentul iepuraşului;
- găsirea unor cuvinte cu înţeles
asemănător / opus pentru un set de
cuvinte dat;
- exprimarea unor păreri referitoare la
întrebarea ,,Cum aţi dori să fie la
şcoală?”;
- desenarea unor secvenţe din textul
audiat

- receptarea unor sunete emise de surse


diferite, cu durate , intensităţi, înălţime şi
viteza de succesiune contrastante;
- cantarea în colectiv, în grupuri mici şi
individual, cu respectarea semnalului de
a. laptop,
început;
videoproiector
MM -exerciţii-joc pentru exersarea respiraţiei
b. conversația,
1.1 corecte 
explicaţia,
1.2 3.3 ,, Imităm vântul, suflăm în lumânări etc.’’ Cântarea vocală Observare
exerciţiul
- reprezentarea unor calităţi ale sistematică
muzical,
CLR sunetelor prin semne convenţionale;
c. act. frontală,
1.2. - memorizare şi interpretare de cântece
în grup /
cu exersarea deprinderilor de cântare în
individual
colectiv sincronizată;
- manifestarea adecvată pe muzică,
sugerată de anumite elemente de limbaj
muzical
Mergeti cum va inchipuiti-joc
Vineri CLR – Activităţile de învăţare cu caracter Oră de a.fișe de
20 sept. 2.1;2.2 ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare- ameliorare, fișe
3.1;3.3 problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare de dezvoltare,
4.1 elevilor) ce vor fi identificate după b. conversația, Evaluarea
evaluarea sumativă. explicația, după
DP – Activităţile de dezvoltare vor avea un exercițiu rezolvarea
2.3. grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite c. frontal, sarcinilor de
pentru elevii care vor demonstra individual, pe ameliorare/
AVAP realizarea tuturor obiectivelor de grupe dezvoltare
2.6. evaluare vizate prin proba de evaluare
sumativă.

a.fişe de
Evaluare iniţială evaluare
MEM Itemii probei de evaluare b.conversația,
Probă scrisă
exercițiu,
munca
independentă

MM - exerciţii vocale de respiraţie, de dicţie Cântarea vocală a.culegere de Observarea


1.1; 2.1. şi de susţinere a unui sunet prelungit; cântece, laptop, sistematică
- exerciţii de încălzire a vocii; videoproiector
- exerciţii de emisie corectă; b. conversaţia,
AVAP - exersarea deprinderilor de cântare în explicaţia,
2.6. grup ; exerciţiul, jocul
- cântarea cu respectarea poziţiei muzical
corecte; c. frontal ,
- cântarea în colectiv , în grupuri mici și individual, în
individual; grup
- crearea unei poveşti pe baza unui
cântec învățat
AVAP - observarea planşei cu anotimpul Fructe şi legume a. planşa cu
1.1; 1.2.; 2.3 toamna de toamnă anotimpul
- discuţii despre schimbările survenite - modelaj - toamna,
MEM odată cu venirea anotimpului toamna plastelină,
3.1; 3.2. - enumerarea fructelor şi legumelor planşetă
caracteristice anotimpului toamna b. obs. dirijată, Observare
- modelarea de fructe şi legume de conversația, sistematică
toamnă explicația,
- discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce munca
lucrare îmi place cel mai mult? De ce? independentă
c. act.
frontală,în
echipă,
individuală
Perioada : 2 săptămâni (S3 – S4) → 23.09.2019 – 04.10.2019

Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut

- citirea în forme variate a textului Textul. Titlul.


( citire cu voce tare / în şoaptă / în Autorul.
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire Alineatele
ştafetă etc.);
- citirea în ritm propriu a textului, cu
CLR
adaptarea intonaţiei impusă de Text suport: a.manual, fişe de
1.2;1.4.
Luni semnele de punctuaţie ; lucru,
2.1;2.2.
23 - citirea selectivă în funcţie de Luchi, după Otilia b. conversaţia, Evaluare după
3.1;3.4.
sept. anumite repere (alineatul, linia de Cazimir explicaţia, rezolvarea
4.1;4.2.
dialog) sau respectând un detaliu / o observarea dirijată, sarcinilor de
idee din text (joc: „Găseşte şi jocul didactic, lucru
DP
citeşte”) ; munca
2.3.
- precizarea titlului, autorului, numărul independentă
de alineate ; c. frontal. individual
- formulare de răspunsuri la întrebări
date ;
- stabilirea valorii de adevăr pentru
enunţuri date ;
- exerciţii de transcriere / dictare;
- realizarea unei scenete
-efectuarea de adunări și scăderi; Adunarea şi
-aflarea sumei / diferenţei a două scăderea a. manual, fişe de
MEM numere; numerelor lucru, atlas
1.4;1.6.; - compararea unor sume / diferențe; naturale de la 0 geografic, harta
3.1.;3.2.; - verificarea rezultatelor obţinute prin la 100, fără României
4.2.; 5.1. probă; trecere peste b. conversaţia
- colorarea unor imagini respectând ordin euristică, exerciţiul,
coduri date de sume / diferențe; explicaţia, Evaluare
- scrierea unor exerciții matematice observarea dirijată, predictivă
CLR Despre munţi
pe baza unor suporturi vizuale problematizarea,
2.3. - numirea formelor de relief; organizatorul grafic
- observarea aşezăriii munţilor din c. activitate
AVAP ţara noastră; frontală, activitate
2.2. - discuţii diverse despre mulţi; în perechi,
- realizarea unui desen ,,Munţii noştri” individuală

- ieşim afară şi ascultăm cu atenţie Sunetele din


sunetele din mediul înconjurător; mediul a. observarea
MM
- exerciţii de reproducere a sunetelor înconjurător naturii
1.1.; 1.2.
(lătratul câinelui, zgomotul maşinilor, Muzică, film și înconjurătoare Observarea
2.1.
vâjâitul vântului, clopotele animalelor / dans b. conversaţia, sistematică
EFS
bisericii, fluierat etc.) observarea dirijată,
1.1.
ascultarea activă

AVAP 1.1, - identificarea materialelor şi Materiale și a. manual, Expunere


intrumentelor de lucru; acuarele, pensule,
1.3. 2.1, 2.2. - exprimarea ideilor și trăirilor bloc de desen,
personale prin utilizarea liniei, instrumente b. conversaţia,
CLR punctului, culorii şi formei; Oamenii explicaţia,exerciţiul, lucrărilor
2.1. - obținerea unui covor de frunze prin comunică turul galeriei (Analiza swot)
MM amprentarea frunzelor acoperite cu c. activitate
1.4.; 2.1. acuarelă – Drumul de aramă; frontală, activitate
- audiere de cântece despre toamnă individuală
Marţi CLR - identificarea personajelor dintr-un Textul. Titlul.
24 1.2;1.4. text audiat Autorul.
sept. 2.1;2.2. - precizarea locului şi timpului acţiunii Alineatele
3.1;3.4. prezentate într-un text audiat
4.1;4.2. - formularea de răspunsuri la întrebări
referitoare la textul studiat („Cine?, Text suport:
Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De
ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” Luchi, după Otilia
DP etc.) Cazimir a.manual, fişe de Observarea
2.3. - completarea unor propoziţii lacunare lucru, laptop, sistematică
cu informaţii din text; videoproiector
- reguli de prezentare corectă b. conversaţia,
- ordonarea unor enunţuri, în ordinea explicaţia,
AVAP petrecerii întâmplării; metoda ,,Schimbă
2.3.; 2.6. - iniţierea / realizarea unor dialoguri; perechea”, jocul Aprecieri
- jocuri de rol: „La secretariatul școlii”; didactic, diamantul globale si
MM „La librărie”, „La bibliotecă” etc.; c. frontal, individuale
3.1. - verbalizarea unei prezentări pentru individual, pe grupe
un coleg / colegă;
2h - realizarea unor etichete, după criterii
date;
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Clasa
mea, o clasă multiculturală”;
- audierea cântecului ,,La şcoală” de
Mihaela Bologan
https://www.youtube.com/watch?
v=ffnx98jAM9E
-efectuarea de scăderi şi adunări, Adunarea şi
MEM făcând proba prin operaţia inversă; scăderea
1.4;1.6.; - identificarea ordinelor și claselor; numerelor
3.1.;3.2.; - compararea rezultatelor obținute la naturale de la 0 a. auxiliar, fişe de
4.2.; 5.1. exerciții cu operații de același ordin la 100, fără lucru, laptop,
sau de ordine diferite; trecere peste videoproiector
- recunoașterea în ordin b. conversaţia
DP desene/imagini/machete/filme euristică, exerciţiul,
2.2. documentare/prezentări a unor forme Despre munţi explicaţia,
observarea dirijată, Autoevaluare
de relief (munți, câmpii); controlată
- nominalizarea plantelor şi animalelor problematizarea,
AVAP jurnalul cu dublă
2.6. care trăiec la munte
- enumerarea unor regului de intrare
protecţiei a faunei şi florei; c. activitate
- verbalizarea legăturii dintre adunare frontală, activitate
și scădere; în perechi,
- compunerea și rezolvarea unor individuală
probleme pe baza unui suport vizual
- exerciții de comparare a două
sume /diferențe;
RELIGIE

Mier- CLR - exemplificarea de cuvinte cu literele a. manual, jetoane


curi 1.3.; 1.4.; alfabetului; Alfabetul. Literele b. conversaţia,
25 2.1.; 3.3. - transcrierea unor cuvinte date în mari şi mici de explicaţia, exerciţiul, Autoevaluare
sept. ordine alfabetică; mână munca controlată
- scrierea cu litere de mână a independentă,
alfabetului limbii române; Grupuri de litere copacul ideilor
- precizarea sunetului iniţial al c. activitate
cuvintelor; frontală, individual
AVAP - exerciţii de scriere de propoziţii în activitate outdoor
2.3. care toate cuvintele să înceapă cu
aceeaşi literă;
- completarea unor propoziţii cu
cuvintele potrivite;
- ordonarea silabelor pentru a obţine
cuvinte;
- completarea unor cuvinte cu grupul
de litere corespunzător;
- exemplificarea unor cuvinte care
conţin grupurile de litere;
- realizarea unui colier cu literele
alfabetului.
MEM - efectuarea de adunări și scăderi, cu Adunarea şi a. manual, fişe de Observarea
1.4;1.6.; probă; scăderea lucru, laptop, sistematică
3.1.;3.2.; -aflarea sumei / diferenţei a două numerelor videoproiector
4.2.; 5.1. numere; naturale de la 0 b. conversaţia
- compararea unor sume / diferențe; la 100, cu trecere euristică, exerciţiul,
- completarea unor casete lacunare; peste ordin explicaţia,
CLR - colorarea unor imagini respectând observarea dirijată,
1.1. coduri date de sume / diferențe; Despre dealuri problematizarea,
- scrierea unor exerciții matematice jurnalul cu dublă
pe baza unor suporturi vizuale; intrare
AVAP - vizionarea unor scurte documentare c. activitate
2.6. despre dealuri, despre flora şi fauna frontală, activitate
acestora; în perechi,
- discuţii pe baza celor vizionate individuală
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul,
1.1., 2.3., prezenta, ziua, data,meteo, agenda Suntem diferiţi,
zilei, impresii dar asemănători
- observarea trăsăturilor fizice (în
CLR oglindă), numirea acestora;
1.4.; 2.1.; asemănări / deosebiri dintre copii; a. manual, fişe de
3.2.; 4.3. - identificarea umbrei unor copii în lucru
funcție de trăsăturile fizice; ,,Să mă b. conversaţia,
AVAP prezint!” explicaţia, exerciţiul
2.6. - citirea textului ,,Mali, fetiţa mulatră”; jocul didactic,
- exprimarea unor păreri privind cadranele, Observarea
comportamentul copiilor; ciorchinele sistematică
MM c.activitate frontal,
2.1.; 3.1. - găsirea unor însuşiri pentru
persoane indicate; individuală, pe
- formularea unor enunţuri cu cuvinte grupe,
date; colectivă
,,Asemănători, dar diferiţi,
întotdeauna prieteni” – colaj
- interpretarea cântecului ,,O lume
minunată”, în timp e copiii se ţin de
mâni;
JOC ,,Ghemul magic”
ED. FIZICĂ
Joi CLR - citirea textului; Cartea. a.manual, fişe de Observare
26 1.2, 1.3., - citirea selectivă în funcţie de Cuprinsul unei lucru, laptop, sistematică
sept. 2.4., 3.1, anumite repere sau respectând un cărţi videoproiector
3.4., 4.1. detaliu / o idee din text; b. conversaţia,
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor Text-suport: explicaţia,
care însoţesc textul; metoda ,,Schimbă
MEM - explicarea cuvintelor noi şi alcătuiri Cartea de piatră, perechea”,
3.1.; 3.2. de enunţuri cu acestea; după Vladimir explozia stelară
- precizarea locului şi timpului acţiunii Colin c. frontal,
MM prezentate în text; individual, pe grupe
1.4. - descrierea unui munte;
- formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit;
- audierea cântecului ,,Cărticica mea”
(M. Bologan)
https://www.youtube.com/watch?
v=YpRNmGDel_4
MEM - rezolvarea de adunări și scăderi, Adunarea şi a.manual, fişe de Evaluare
1.4;1.6.; mental și în scris, cu și fără trecere scăderea lucru, predictivă
3.1.;3.2.; peste ordin, respectând algoritmul și numerelor b. conversaţia
4.2.; 5.1. așezarea corectă a unităților și zecilor naturale de la 0 euristică, exerciţiul,
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află la 100, cu trecere explicaţia,
suma / diferența etc.” peste ordin învăţarea prin
CLR - aflarea unui termen necunoscut, descoperire,
2.3. folosind proba adunării/scăderii; Despre dealuri problematizarea
c. activitate
- formularea și rezolvarea unor
frontală, activitate
AVAP probleme pornind de la o tematică individuală
2.6. data / de la numere date / de la verbe
/ expresii care sugerează operații
matematice
- formulare de răspunsuri la Intrebări
legate de dealuri , în urma vizionării
unor documentere;
- exemplificarea faunei şi florei
reprezentativă dealurilor
- desenarea unor dealuri.

ED. FIZICĂ
- numirea materialelor, instrumentelor a. manual,
şi tehnicilor utilizate; acuarele, pensule,
AVAP - exemplificarea folosirii culorilor bloc de desen,
1.1,1.3. 2.1, pentru mesaje / obiecte etc.; vizionarea unor
2.2. - găsirea unor asemănări / deosebiri opere de artă
între semnalul vizual , fotografie, (videoproiector,
Aprecieri
DP pictură laptop)
globale și
2.3. - exemplificarea modurilor de Oamenii b. conversaţia,
individuale
comunicare cu ceilalţi (nonverbal, în comunică explicaţia,exerciţiul,
CLR scris, prin desen etc.); turul galeriei
Expunerea
2.3. - observarea unor lucrări plastice şi c. activitate
lucrărilor
exprimarea sentimentelor care ne frontală, activitate
MM sunt transmise prin limbaj cromatic; individuală
1.4. - realizarea unui desen şi
verbalizarea a ceea ce a vrut să
transmită, elevul, prin el;
- audiere de cântece despre toamnă
Vineri CLR - audierea poveştii; *Lectură a.fișă de lectură
27 1.2, 1.3., - oferirea de răspunsuri la întrebarea: b.conversaţia,
sept. 2.4., 3.1, „Despre ce este vorba (în acest Povestea cărţii explicaţia,
3.4., 4.1. text)?” ; de poveşti, exerciţiul, floare de
- exprimarea unor păreri despre de Emilia lotus,
comportamentul lui Gheorghiţă; Căldăraru harta lecturii,
DP - aprecierea ca adevărate sau false a organizatorul grafic
2.1. unor enunţuri scurte care testează c.activitate frontală,
înţelegerea textului audiat; activitate Evaluare după
MEM - formularea unor răspunsuri la individuală rezolvarea
3.2. întrebări despre conţinutul poveştii; sarcinilor de
- desprinderea învăţăturii poveştii; lucru
- argumente PRO / CONTRA privind
grija pentru cărţi;
- exemplificarea modului prin care
putem ocroti natura, în special
pădurea;
- ordonarea enunţurilor date pentru a
obţine textul audiat;
- verbalizarea drumului pe care îl
străbate o carte.
MEM -aflarea sumei / diferenţei a două Adunarea şi a. fişe de lucru, Autoevaluarea
1.4;1.6.; numere; scăderea auxiliar, laptop, controlată
3.1.;3.2.; - compararea unor sume / diferențe; numerelor videoproiector
4.2.; 5.1. - aflarea unor numere necunoscute naturale de la 0 b. conversaţia,
din exerciții date; la 100, cu trecere exerciţiul,
- completarea unor tabele cu sume / peste ordin explicaţia, munca
CLR diferenţe; independentă,
1.1. - rezolvare de probleme; Despre dealuri şi problematizarea,
- găsirea unor sume / diferenţe, după jocul didactic
munţi
reguli date; c. activitate
MM - rezolvarea unui rebus didactic care frontală, activitate
1.4. include cunoştinţe despre dealuri şi în perechi,
munţi; activitate-joc,
- audierea cântecului ,,În pădure” activitate în grup şi
https://www.youtube.com/watch? independentă
v=KXjOCi6aTUk

MM - numirea unor sunetelor auzite în Sunetele din


1.1.; 1.4. mediul inconjurător; mediul
2.1. - jocul „Recunoaşte interpretul!” înconjurător
(bărbat, femeie, copil sau un
CLR instrument); a. manual, laptop,
1.4. - experimente prin producerea unor videoproiector
sunete cu ajutorul diverselor obiecte b. conversaţia,
AVAP 2.2. (hârtie, frunză, pahar cu apă etc.); explicaţia, munca Interpretarea
- identificarea imaginii care prezintă independentă vocală
mai multe sunete / care ilustrează c. activitate
sunete plăcute / neplăcute; frontală, activitate
- diferenţierea zgomotelor de sunete; independentă
- intonarea cântecului ,,Mişcă vântul
frunzele”;
- desen care să reprezinte cântecul
interpretat.
LB. ENGLEZĂ

Luni - formulare de întrebări şi răsunsuri


30 pe baza textului citit;
sept. - enumerarea componentelor unei
CLR
cărţi;
1.2, 1.3., Cartea. a.manual, auxiliar
- selectarea, din text, a cuvintelor
2.4., 3.1, Cuprinsul unei b. conversaţia,
care exprimă componente ale cărţii;
3.4., 4.1. cărţi exerciţiul,
- analiza manualului (coperte, cotor,
explicaţia, Observare
file, pagini, cuprins etc.);
Text-suport: observarea dirijată, sistematică
- stabilirea unor asemănări şi
DP explozia stelară
deosebiri între pagini;
2.1. Cartea de piatră, c. frontal,
- completarea unui rebus didactic cu
după Vladimir individual, în
termini care exprimă componente ale
AVAP Colin perechi
cărţii;
2.3.
- prezentarea unei cărţi de poveşti;
- exemplificarea tipurilor de cărţi
cunoscute de ei;
- realizarea unei cărţi proprii
MEM -aflarea sumei / diferenţei a două Adunarea şi a. fişe de lucru, Temă de lucru
1.4;1.6.; numere; scăderea auxiliar în clasă:
3.1.;3.2.; - crearea unor probleme simple după numerelor b. conversaţia, - aflarea unor
4.2.; 5.1. imagini; naturale de la 0 exerciţiul, sume /
-formularea şi rezolvarea unor la 100, cu trecere explicaţia, munca diferenţe
probleme, pornind de la o tematică / peste ordin independentă,
CLR de la imagini; problematizarea,
1.4. - identificarea semnificaţiei datelor Despre dealuri şi organizatorul grafic
c. activitate
unei problem; munţi
frontală,
AVAP - identificarea cuvintelor care individuală, în
2.6. sugerează operaţii aritmetice; perechi
- colorarea formelor de relief după un
cod dat;
- descoperirea unor plante şi animale
care se întâlnesc la munte / deal, prin
ghicitori;
- identificarea imaginilor care
reprezintă munţi şi dealuri;
- completarea unor tabele cu date
despre munţi / dealuri

- prezentarea unor sunete joase / a. manual, laptop, Observare


MM înalte scoase cu ajutorul vocii; videoproiector sistematică
1.1.; 1.2.; - ascultarea unor melodii care conţin b. conversaţia,
Sunete
2.1. sunete combinate; audiţia, explicaţia,
muzicale vocale exerciţiul muzical
- interpretarea cântecelor ,,O vioară
AVAP mica” şi ,, Ce petrecere frumoasă” c. activitate frontală,
2.6. https://www.youtube.com/watch? activitate
v=BNHr5q2nMrc independentă
- tehnici de lucru: tăiere, decupare Litere şi cifre
după contur, lipire, ansamblare; a. manual,
- locul literelor şi cifrelor în foarfece, acuarele,
comunicarea scrisă; pensula, bloc
- identificarea literelor şi cifrelor într- desen, carioci, lipici
un şir de litere şi cifre scrise în diferite etc.
AVAP
variante; b. conversaţia,
1.1., 1.2.,
- scrierea unor cuvinte folosind litere observarea
2.3. Apreciere
de diverse forme şi mărimi (colorate, dirijată, explicaţia,
globală
decorate etc.) munca
CLR Apreciere
- numirea materialelor, instrumentelor independentă
1.3.;2.3. individuală
şi tehnicilor utilizate în realizarea unor c.act.frontală,
litere şi cifre; individuală
MM
- compoziţie aplicativă – litere / cifre;
1.4.
- audiţie: ,,De la 1 până la 10”
https://www.youtube.com/watch?
v=GiaTGhMM5nw şi ,, Cântecul
alfabetului cu trenuleţ” 
https://www.youtube.com/watch?
v=UfuROf1_Gxo
Marți - identificarea personajelor care Iniţierea , Observarea
1 oct. participă la dialog; menţinerea şi sistematică
- precizarea locului unde se află încheierea unui
persoanele care participă la dialog; dialog
CLR a. manual, auxiliar
- identificarea și corectarea greșelilor
1.1;1.4.; b. conversaţia,
de exprimare;
2.1; 2.3.; explicaţia,
- transcrierea unor dialoguri;
3.1.; 4.3. exerciţiul,
- scrierea liniei de dialog la locul
problematizarea,
corepunzător, pe un text dat;
DP cadranele
- continuarea unor dialoguri;
2.2. c.activitate
- recunoaşterea unor personaje după
frontală, activitate
replicile date;
individuală, în
- realizarea unor corespondenţe între
perechi
replicile care pot forma un dialog;
- alcătuirea unor dialoguri între diferite
vieţuitoare ( rândunică şi barză etc.);
Joc de rol
CLR - observarea modului de aşezare în Aşezarea în a. manual, fişe de Autoevaluare
1.1;2.1.; pagină a unui text scris; pagină a textului lucru controlată
3.1.; 4.2. - formulare de răspunsuri la întrebqri scris b. conversaţia,
date; observarea dirijată,
DP - copierea unui text scris cu litere de explicaţia,
2.3. mână; exerciţiul, metoda
- selectarea unor proverb şi zicători;
- discuţii pe baza proverbului ,, Cartea
este o comoară de învăţături” –
semaforul
realizarea unui inventor de idei;
c.activitate frontală,
- transcrierea unui scurt text
activitate individuală
respectând aşezarea în pagină a
acestuia; verificarea transcrierii
corecte conform unor criterii date.
- aflarea sumei / diferenţei a două Recapitulare
numere; Autoevaluare
- compararea unor sume / diferenţe; controlată
- compunerea şi rezolvarea unor
probleme;
- exerciţii de recunoaştere a
MEM a. manual, fişe de
numerelor pare / impare;
1.4;1.6.; lucru
- stabilirea unor asemănări / deosebiri
3.1.;3.2.; b.conversaţia,
dintre munte şi deal;
4.2.; 5.1. explicaţia
- descrierea mediilor de viaţă (munte,
exerciţiul, diagram
deal) a animalelor / plantelor
Venn,
illustrate;
DP problematizarea
- exerciţii de aflare a numărului
2.3. c. activitate
necunoscut;
frontală, activitate
- stabilirea valorii de adevăr pentru
AVAP individuală
enunţuri date;
2.6.
- transcrierea şi completarea unor
enunţuri lacunare cu informaţii despre
munte / deal;
- desenarea unei imagini din zona de
munte sau de deal

RELIGIE

Mier- C.L.R. - audierea poveştii; a. manual, fişe de Observare


curi 1.1.; 1.4.; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: Recapitulare lucru directă
2 oct. 2.1.; 2.2.; „Despre ce este vorba (în acest b. conversaţia,
2.3.; 3.1.; text)?” ; În căutarea explicaţia,
3.2.; 4.3. - exprimarea unor păreri despre comorii exerciţiul,
comportamentul cărţii roz; cadranele, jurnalul
- aprecierea ca adevărate sau false a Text suport: cu dublă intrare
unor enunţuri scurte care testează c.activitate frontală,
înţelegerea textului audiat; Povestea unei pe perechi,
- desprinderea învăţăturii poveştii; cărţi roz activitate
- exemplificarea rolului pe care îl individuală
ocupă cărţile în viaţa oamenilor;
- verbalizarea părţilor componente ale
unei cărţi;
- realizarea unor dialoguri pornind de
AVAP la diverse teme;
2.6. - ordonare în ordine alfabetică a unor
cuvinte date;
- exerciţii de transcriere şi completare
a unor dialoguri;
- identificarea enunţurilor care
formează un text;
- transcrierea unui scurt text,
respectând regulile de aşezare în
pagină;
- aflarea sumei / diferențe a două
numere
- scrierea sumei / diferențe obţinute a. manual, fişe de
prin comparare, utilizând semnele <, Recapitulare lucru, culegere de
>, = exerciții și
MEM
- asocierea rezolvării unei probleme probleme
1.4;1.6.;
cu un desen b.conversaţia,
3.1.;3.2.;
- crearea unor probleme simple după explicaţia,
4.2.; 5.1.
imagini/ desene/ scheme date; exerciţiul,
Autoevaluarea
- modificarea unei probleme fără ca problematizarea,
controlată
tipul de problemă să se schimbe; munca
DP
- aflarea unui număr necunoscut, în independentă
2.3.
diverse contexte c activitate frontală,
- descrierea formelor de relief activitate în
AVAP
studiate; perechi, activitate-
2.6.
- exemplificarea faunei şi florei joc, activitate în
specifice formelor de relief studiate; grup şi
- găsirea sumelor/diferenţelor din independentă
desene date, colorarea acestora
respectând un cod dat
Întâlnirea de dimineaţă - salutul,
prezenta, ziua, data,meteo, agenda
zilei, impresii a. auxiliar, fișe de
- stabilirea însuşirilor unei persoane; lucru
b. conversatia, RAI
- exerciţii de identificare a situaţiilor în explicatia,
DP care te recunoşti; ciorchinele,
1.1.; 2.1; - alcătuirea unei liste cu cuvinte care blazonul jocul
exprimă calităţi / defecte; didactic Evaluare
2.2. Cum sunt eu,
- exemplificarea a ceea ce ar vrea să cum sunt ceilalţi? c. activitate frontală predictivă
AVAP fie dacă ar fi: un animal, o culoare, un individuală, pe
2.3. instrument etc. perechi
- identificarea unor enunţuri care
exprimă diversitatea; Joc de rol
,,Salutăm diferit!”
Joc ,, Cubul calităţilor şi cubul
defectelor”
ED. FIZICĂ
Joi C.L.R. - citirea, din manual, a textului ,,CAP! a. manual, fişe de Observare
3 oct. 1.1.; 1.4.; SPIC!” de Mircea Sântimbreanu Recapitulare lucru directă
2.1.; 2.2.; - identificarea titlului, autorul şi b. conversaţia,
2.3.; 3.1.; alineatelor textului; În căutarea explicaţia,
3.2.; 4.3. - continuarea unor dialoguri după comorii exerciţiul,
AVAP imagini date; cadranele, jurnalul
2.6. - completarea unor enunţuri lacunare Text suport: cu dublă intrare
cu informaţii despre conţinutul unei c.activitate frontală,
cărţi (cuprins, pagină etc.) Povestea unei pe perechi,
PROIECT: Cartea clasei cărţi roz activitate
individuală
Itemii probei de evaluare Evaluare
a. fișe de evaluare
MEM sumativă
sumativă
1.4;1.6.;
b.conversaţia,
3.1.;3.2.; Probă scrisă
munca
4.2.; 5.1.
independentă
c. activitate
individuală
ED. FIZICĂ
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor Evaluare
1.1., 1.2., de lucru;
a. videoproiector,
2.3. - tehnici de lucru: tăiere, decupare
laptop,acuarele,
după contur, lipire, ansamblare;
pensulă,carioca,
DP - numirea rolului literelor şi cifrelor în
foarfecă, lipici etc. Observare
2.1. comunicarea scrisă;
b. conversaţia sistematică
- vizionarea unor compoziţii plastice;
euristică, exerciţiul,
MM - identificarea semnificaţiei culorilor
muncă Lucrare
1.4. folosite în aceste compoziţii şi a
independentă practică
emoţiilor transmise;
c. activitate
- compoziţie aplicativă
frontală, activitate
- audiţie: ,,Toamna” din Anotimprile
individuală
de A. Vivaldi

Vineri CLR- Itemii probei de evaluare Evaluare a. fișe de evaluare


4 oct. 1.1,1.2, sumativă sumativă
2.3,2.4, b.conversaţia,
Probă scrisă
munca
3.1,3.3
independentă
c. activitate
individuală
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ Resurse materiale:
1.4;1.6.; – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare fișe de ameliorare /  Evaluarea
3.1.;3.2.; ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exerciții de de dezvoltare, după
4.2.; 5.1. problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – Resurse rezolvarea
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare procedurale: sarcinilor de
DP evaluarea sumativă. conversația, ameliorare/
2.3. – Activităţile de dezvoltare vor avea explicația, dezvoltare:
un grad ridicat de dificultate şi vor fi exercițiul,
AVAP stabilite pentru elevii care vor problematizarea
2.6. demonstra realizarea tuturor Autoevaluare
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

- prezentarea sunetelor scoase de Sunete a. manual, laptop,


diferite instrumente muzicale; muzicale videoproiector
- recunoaşterea sunetelor instrumentale b. conversaţia,
MM instrumentale; explicaţia, exerciţiul
1.1; 1.4.; - reproducerea unor structuri ritmice muzical, audiţia,
2.1. din cântec, însoţite de dirijat intuitiv; proiectul Observarea
- ţinerea ritmului uor cântece, prin c. activitate sistematică
CLR diverse bătăi (din palme, cu pumnii în frontală, activitate
3.1. independentă
bancă, cu creioanele etc.);
- citirea unor informaţii despre mari
muzicieni: Joseph Hayden, Mozart şi
Ciprian Porumbescu;
- audiţie ,,Balada pentru vioară şi
orchestră”, de Ciprian Porumbescu;
Proiect ,,Prezentarea unui
compozitor, cu text şi imagini”

LB. ENGLEZĂ

Perioada : 3 săptămâni (S5 – S7) → 07.10.2019 – 25.10.2019

Competenţ Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
e specifice conţinut
CLR - citirea în forme variate textului ( citire cu voce Textul literar a.manual, fişe de Observare
1.2.; 1.3.; tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe lucru, foi dictando, sistematică
2.1.; 3.1.; roluri, citire ştafetă etc.); Text suport: creioane
- identificarea alineatelor, titlului şi autorului
textului; Ciuboţelele
- explicarea cuvintelor noi şi alcătuirea de ogarului , după
enunţuri cu acestea; Călin Gruia
Luni
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
7 oct. colorate / carioci
legătură cu textul citit;
b. conversaţia,
JOC Lecția pe sfoară:
exerciţiul,
4.1, 4.2 Se fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până
explicaţia, metoda
în
pălăriilor
DP celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de
gânditoare,
2.3. clame pe masă. Li se cere copiilor să rezume
reţeaua
lecţia
personajelor
AVAP în 5-7 enunțuri, pe care învățătoarea le scrie
c. frontal,
2.2. cu
individual, în
markerul pe cartoane şi le împarte în clasă.
perechi
După
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza
enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le
reaminti lecţia.

- reprezentarea numerelor de trei cifre cu Formarea,


ajutorul numărătorii de poziționare; citirea şi
- citirea și scrierea numerelor de la 100 la scrierea
MEM
1000; numerelor
1.1.; 3.1.;
- transcrierea cu cifre a unor numere din naturale de la 0 a.manual, fişe de
3.2.
intervalul 100 – 1000, scrise în cuvinte la 1000 lucru, laptop,
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât videoproiector Temă de lucru
în clasă:
1000 cu reprezentarea lor prin desen; Numere pare, b. conversaţia,
- citirea şi
- identificarea ordinelor și claselor; numere impare exerciţiul,
CLR scrierea nr.
- evidenţierea cifrei unităților/zecilor/sutelor explicaţia, nat. de la 100
2.1.
dintr-un număr; Despre câmpii problematizarea la 1000
- exerciţii de numărare în concentrul 100 – c. frontal,
AVAP
1000; individual
2.6.
- exemplificarea unor numere pare / impare;
- vizionarea unui documentar despre câmpii;
- formulare de răspunsuri la întrebări date
despre câmpii
MM - denumirea unor instrumente musicale Timbrul a. manual, laptop, Observarea
1.1.; prezentate în imagini Sunete videoproiector sistematică
1.2.; - recunoaşterea sunetelor instrumentale; instrumentale b. conversaţia,
2.1. muzicale explicaţia, audiţia
- ţinerea ritmului uor cântece, prin diverse
bătăi (din palme, cu pumnii în bancă, cu c. activitate
Hayden / Mozart
creioanele etc.); / Ciprian frontală, activitate
AVAP - formularea unor răspunsuri la întrebări Porumbescu individuală pe
2.3. despre mari muzicieni: Joseph Hayden, grupe
Mozart şi Ciprian Porumbescu;
- audiţie ,,Concert pentru pian în DO major”,
de Wolfgang Amadeus Mozart;
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Mari muzicieni”
pe muzica lui Joseph Hayden ,,Simfonia
Surpriza”
- discuţii despre familiei proprii;
AVAP
- identificare semnificației liniei, punctului, a. manual,
1.2., 2..1,
culorii și formei în opere de artă; acuarele, pensule,
2.2., 2.3.,
- explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale Acasă bloc de desen, Apreciere
2.4.
materialelor în diverse contexte; b. conversaţia, globală
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Familia mea explicaţia, / individuală
CLR
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; demonstraţia,
2.1
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice exerciţiul Lucrare
combinând materiale ușor de prelucrat și c. act. frontală, în practică
DP
tehnici accesibile; perechi,
2.1.
,,Portretul familiei mele” – compoziţie individuală
aplicativă

Marţi CLR - citirea textului pe fragmente; Textul literar a.manual, fişe de


8 oct. 1.2.; 1.3.; - povestirea orală, pe fragmente folosind lucru, auxiliar Observarea
2.1.; 3.1.; expresiile: la început, la un moment dat, după Text suport: b. conversaţia sistematică
4.1, 4.2 aceea, apoi, în cele din urmă; euristică,
- asemănări şi deosebiri între iepure şi ogar; Ciuboţelele exerciţiul,
DP - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; ogarului , după explicaţia,
2.3. - completarea unor enunţuri lacunare cu Călin Gruia diagrama Venn –
informaţii din text; Euler, povestirea,
- găsirea unui alt final povestirii; scheletul de Aprecieri
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri recenzie, jocul globale si
date (A/F); didactic individuale
- exerciţii de dictare şi transcriere; c. frontal,
Joc ,,Recunoaşte personajul” individual, în
perechi
CLR - formularea unei opinii referitoare la un Reguli ale
1.1.; 1.3.; personaj / o întâmplare / un mod de discursului oral a.manual, auxiliar
1.4.; 2.1.; comportament etc. b. conversaţia
2.3. - citirea unor dialoguri; Ascultarea şi euristică,
- identificarea vorbitorului şi ascultătorului; respectarea exerciţiul,
Observare
DP - crearea unor dialoguri imaginare; opiniei celuilalt explicaţia, jocul
sistematică
2.3. - realizarea unei scenete dialogate; didactic
- completarea unui scurt text cu semnele de c. frontal,
punctuaţie care lipsesc; individual, în
- alcătuirea unor dialoguri din 4,5,6 replici pe perechi
teme date
MEM - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., Formarea, a.auxiliar, fişe de
1.1.; 3.1.; în ordine crescătoare și descrescătoare, cu citirea şi lucru, atlag Evaluare
3.2.; 4.2. precizarea limitelor intervalului; scrierea geografic, harta predictivă
- reprezentarea zecilor, a sutelor și a miilor numerelor României
prin simboluri; naturale de la 0 b.conversaţia,expl
CLR - generarea de numere mai mici decât 1000, la 1000 icaţia,
2.3. ale căror cifre îndeplinesc condiții date; demonstraţia,exer
- aflarea unui număr/a unor numere, Numere pare, ciţiul,
AVAP respectând anumite criterii; numere impare problematizarea,
2.2. - identificarea unor numere pare/ numere munca
impare într-un şir de numere dat; Despre câmpii independentă
- citirea şi scrierea unor numere date (cu c.activitate
litere / cifre); frontală, activitate
- exemplificarea faunei şi florei reprezentativă individuală
câmpiilor
- desenarea unui peisaj reprezentativ pentru
câmpie

RELIGIE

Mier- CLR - scrierea corectă a cuvintelor cu î sau â – a.manual, auxiliar, Autoevaluare


curi 1.3., 2.1., reguli de scriere; Scrierea laptop, controlată
2.2., 3.1., - completarea cuvintelor lacunare cu î sau â; cuvintelor cu videoproiector
4.1 - exemplificarea unor cuvinte scrie cu î sau â; ,,î” sau ,,â” b.conversaţia,
9 oct.
- identificarea însuşirilor potrivite cuvintelor explicaţia,
date; exerciţiul,
- completarea unui table cu cuvinte scrise învăţarea prin
MM cu: ,,î”, ,,â”, ,,î şi â”; descoperire,
1.4. - scrierea unor cuvinte corespunzătoare unor ciorchinele,
imagini date; organizatorul
- identificarea cuvintelor scrise greşit dintr-un grafic
set de cuvinte dat; c.activitate
- activitate outdoor – găsirea unor cuvinte care frontală, activitate
conţin î sau â, în mediul înconjurător; individuală
- scrierea familiei de cuvinte pentru cuvântul
,,român”;
- continuarea unor şiruri de cuvinte, după
model dat;
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, în Formarea, a. auxiliar,fişe de
ordine crescătoare și descrescătoare, cu citirea şi lucru,
precizarea limitelor intervalului; scrierea b.conversaţia,expl
- reprezentarea zecilor, a sutelor și a miilor numerelor icaţia,
MEM
prin simboluri; naturale de la 0 demonstraţia,exer
1.1.; 3.1.;
- exerciţii de citire şi scriere a numerelor la 1000 ciţiul, jocul
3.2.; 4.2.
naturale cuprinse între 100 şi 1000; didactic,
Autoevaluarea
- aflarea unui număr/a unor numere, Numere pare, problematizarea,
controlată
respectând anumite criterii; numere impare munca
DP
- identificarea unor numere pare/ numere independentă
2.3.
impare, după criterii date; Despre câmpii c.activitate
- exemplificarea faunei şi florei reprezentativă frontală, activitate
AVAP
câmpiilor; individuală
2.6.
- realizare de corespondenţe între numere şi
elemente specifice câmpiilor;
- completarea unor tabele după cerinţe date

DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, a.manual, fişe de Evaluare după


1.1.; 2.1.; ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii Autocunoaştere lucru, laptop, rezolvarea
2.2.; 2.3. - numirea trăsăturilor fizice proprii ; şi atitudine videoproiector sarcinilor de
- identificarea umbrei unor copii în funcție de
trăsăturile fizice - ,,Să mă prezint!” pozitivă faţă de b. conversaţia, lucru
CLR - vizionarea povestirii ,,La scăldat” de Ion sine şi faţă de exerciţiul,
1.1.; 2.3. Creangă ceilalţi explicaţia,
- formulare de răspunsuri la întrebări legate de Recapitulare / observarea
AVAP faptele lui Nică; Evaluare dirijată, jurnalul cu
2.6. - povestirea unor întâmplări din propria dublă intrare
copilărie; c. frontal,
- alcătuirea unei liste cu fapte bune pe care
trebuie să le facă copiii; individual
- exprimarea unor păreri despre situaţii date;
- numire unor persoane care reprezintă un
model pentru ei;
,,Copilăria mea” - colaj
ED. FIZICĂ
Joi CLR - scrierea corectă a cuvintelor cu î sau â – a.manual, auxiliar, Autoevaluare
10 oct. 1.3., 2.1., reguli de scriere; Scrierea laptop, controlată
2.2., 3.1., - completarea cuvintelor lacunare cu î sau â; cuvintelor cu videoproiector
4.1 - exemplificarea unor cuvinte scrie cu î sau â; ,,î” sau ,,â” b.conversaţia,
- identificarea însuşirilor potrivite cuvintelor explicaţia,
date; Transcrierea exerciţiul,
- activitate outdoor – găsirea unor cuvinte care învăţarea prin
MM conţin î sau â, în mediul înconjurător; descoperire,
1.4. - scrierea familiei de cuvinte pentru cuvântul ciorchinele,
,,român”; organizatorul
- continuarea unor şiruri de cuvinte, după grafic
model dat; c.activitate
- transcrierea unui scurt text, respectând frontală, activitate
aşezarea corectă în pagină; individuală
- audierea cântecului ,,Cântecel de toamnă”
https://www.youtube.com/watch?
v=_27itbdusu0
- exerciţii de citire şi scriere a numerelor Formarea, a. auxiliar, fişe de Evaluare
naturale cuprinse între 100 şi 1000; citirea şi lucru, predictivă
MEM
1.1.; 3.1.; - aflarea unui număr/a unor numere, scrierea b.conversaţia,expl
3.2.; 4.2. respectând anumite criterii; numerelor icaţia,
- identificarea unor numere pare/ numere naturale de la 0 demonstraţia,exer
impare după criterii date; la 1000 ciţiul,
CLR - găsirea răspunsurilor la ghicitori despre flora problematizarea,
şi fauna câmpiilor; Numere pare, copacul ideilor
2.3.
- completarea unor tabele după criterii date; numere impare c.activitate
- identificarea ilustraţiilor reprezentative pentru frontală,
AVAP câmpii dintr-un set de ilustraţii dat; Despre câmpii individuală, în
2.6. - exemplificarea unor acţiuni pentru protejarea perechi
mediului înconjurător
ED. FIZICĂ
- vizionare ,,Povestea celor trei purceluşi”; a. laptop,
- discuţii despre cele trei case construite de videoproiector,
purceluşi; bloc de desen,
AVAP Casa mea
- discuţii despre construcţia propriei case; creion, creioane
1.2., 2.1.,
- verbalizarea importanţei cunoaşterii adresei colorate, acuarele,
2.2., 2.3., Aprecieri
proprii; pensule
2.4. globale și
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop b.conversaţia,
individuale
decorative în compoziţie; explicaţia,
CLR
- realizarea unui desen cu titlul,,Casa mea” demonstraţia,
2.1. Expunerea
- audierea cântecului ,,Cei trei purceluşi” observaţia dirijată,
lucrărilor
https://www.youtube.com/watch? munca
MM
v=xodt7RHOXvQ independentă
1.4.
c. activitate
frontală, activitate
individuală
Vineri CLR *Lectură a.fișă de lectură Evaluare după
11 oct. 1.2.; 1.3.; -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre b.conversaţia, rezolvarea
2.1.; 3.1.; ce este vorba (în această povestire)?” ; Legenda dezbaterea, sarcinilor de
4.1, 4.2. - aprecierea ca adevărate sau false a unor Toamnei explicaţia, lucru
enunţuri scurte care testează înţelegerea exerciţiul, harta
DP textului audiat ; povestirii,
2.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări blazonul,
despre conţinutul mesajului textului audiat; ciorchinele
MEM - desprinderea învăţăturii textului; c.activitate
3.2.; 6.2. - argumente PRO / CONTRA privind invidia; frontală, activitate
- verbalizarea însuşirilor Toamnei; individuală
AVAP - exprimarea emoţiilor privind unele secvenţe
2.2. ale povestirii;
- numirea anotimpurilor şi a celor trei luni
corespunzătoare fiecărui anotimp;
- realizarea unui desen cu secvenţe din text
MEM - compararea unor numere cuprinse între 100 Compararea a. manual, fişe de
1.1, 1.2., şi 1000, utilizând semnele <, >, =; numerelor de la lucru
1.3., 3.2., - așezarea în ordine crescătoare/ 0 la 1000 b. conversaţia,
4.2. descrescătoare a unor numere date; exerciţiul,
- discuţii despre condiţiile de viaţă a plantelor; explicaţia, munca
CLR - recunoaşterea unei plante în funcţie de Despre nevoile independentă,
problematizarea, Observare
1.4. numere date (după criterii stabilite); de bază ale sistematică
- scrierea vecinilor unor numere date; plantelor jocul didactic
AVAP - colorarea unor frunze / flori, după criterii date; c. activitate
1.1. - identificarea plantelor care trăiesc la munte / frontală,
deal / câmpie; individuală
- completarea unor şiruri numerice, după
criterii date

MM - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale Timbrul


1.1. clasei, a sunetelor din natură; a.manual, diverse
1.2. - recunoaşterea sunetelor produse de Recapitulare /
2.1. Evaluare materiale
instrumente muzicale; b.conversaţia, Probă orală /
- realizarea de corespondenţe între explicaţia, scrisă
instrumente muzicale şi părţi componente ale exerciţiul,
CLR
acestora; munca
1.1.
- confeţionarea unei tobe; independentă
AVAP - completarea unor enunturi lacunare cu c.activitate
2.3. informaţii despre marii muzicieni studiaţi; frontală, activitate
- interpretarea unei melodii, bătând ritmul la individuală
toba confecţionată;
- selectarea variantei corecte de răspuns
pentru enunţuri date;
- completarea unor desene cu elementele
lipsă;

LB. ENGLEZĂ

Luni CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul narativ a.manual, fişe de Observare
14 oct. 1.2., 1.3., impusă de semnele de punctuaţie; lucru sistematică
2.1., 3.1., - precizarea titlului, autorului şi alineatelor b.conversaţia
4.1., 4.2. textului; Text-suport: euristică, explozia
- explicarea cuvintelor noi şi alcătuiri de stelară, exerciţiul,
MEM enunţuri cu acestea; Cioc! Cioc! arborele lui
3.2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Cioc! de Emil Sapiro,tehnica
- povestirea orală, pe fragmente folosind Gârleanu ,,Lasă-mi mie
AVAP 2.2. expresiile: la început, la un moment dat, după ultimul cuvânt”
aceea, apoi, în cele din urmă; c.activitate
- formularea de enunţuri la întrebări date; frontală, activitate
- completarea unor enunţuri lacunare cu individuală
informaţii din text;
JOC Arta scobitorilor:
Se dă fiecărui copil câte 2 – 3 scobitori. Apoi li
se cere să găsească 2 -3 propoziții prin care
să rezume lecția (textul suport). Se scriu
propozițiile pe bilețele și apoi se lipesc pe
scobitori. După 5 minute se cere fiecărui copil
să spună ce a scris. Se trag concluzii și se
stabilește rezumatul final;
- desenarea personajelor textului

- compararea unor grupuri de obiecte prin


punerea elementelor unele sub altele,
încercuirea părților comune, punerea în
corespondență;
- compararea a două numere naturale mai mici a. auxiliar, fişe de
MEM decât 1000, atunci când acestea au același Compararea lucru
1.1, 1.2., număr de sute/de zeci/de unități, utilizând numerelor de la b. conversaţia,
1.3., 3.1., semnele <, >, = ; 0 la 1000 exerciţiul,
3.2., 4.2. explicaţia, munca Autoevaluarea
- așezarea în ordine crescătoare/
independentă, controlată
descrescătoare a unor numere date; problematizarea,
CLR
2.3.
- observarea unor grafice, completarea unor Despre nevoile jocul didactic
enunţuri lacunare în funcţie de graficele date; de bază ale c. activitate
- identificarea părţilor componente ale unei plantelor frontală,
plante şi rolul acestora (actualizare din clasa individuală
I);
- scrierea succesorilor / predecesorilor pentru
a descoperi câţi ani pot trăi anumiţi arbori;
- scrierea unor numere după criterii date
- discuţii despre importanţa reciclării
materialelor;
- construirea unor jucării muzicale folosind
materiale reciclabile; a.manual, laptop,
- decorarea jucăriilor muzicale construite; videoproiector
MM
- interpretarea unor cântece cu Jucării muzicale b.conversaţia,
1.4.; 2.1.;
acompaniamentul jucăriilor muzicale Jucării muzicale explicaţia,
3.1.; 3.2.
construite; din materiale exerciţiul,
Observare
- audiţii muzicale: ,,Simfonia jucăriilor” / naturale şi învăţarea prin
MEM sistematică
,,Balada dromaderelor” / ,,Solo de maracas” reciclabile descoperire,
3.2.
https://www.youtube.com/watch? proiectul
AVAP
v=qDnrL46wY44 de Leopold Mozart c.activitate
2.2.
https://www.youtube.com/watch? frontală, activitate
v=KqdDKF6GCoc de Nicu Alifantis individuală
https://www.youtube.com/watch?v=qdTsl-
jZBmY de Jhon Narváez
Proiect ,,Prezentarea unui instrument muzical”
AVAP - discuţii despre casa lor şi a persoanelor care Casa mea a. manual, diverse Apreciere
1.2., 2.1., locuiesc în ea; materiale şi globală /
2.2., 2.3., - descrierea etapelor construirii unei case; instrumente de Individuală
2.4. - explicarea rolului pe care îl are un arhitect în lucru
construirea caselor; b.conversaţia, Lucrare
CLR - observarea imaginilor din manual; explicaţia, practică
2.1. - identificarea materialelor şi a instrumentelor demonstraţia,
de lucru; observarea
MEM - verbalizarea etapelor pentru obţinerea unor dirijată, munca
4.1. machete care reprezintă case; independentă
- construirea unor case, folosind diverse c. activitate
materiale frontală, activitate
- realizarea unei machete cu casele construite individuală
de elevi
Marți - citirea textului, respectând intonaţia potrivită; Textul narativ Evaluare după
15 oct. - desprinderea învăţăturii textului; rezolvarea
a.manual, fişe de
- ordonarea imaginilor date potrivit sarcinilor de
CLR lucru
întâmplărilor prezentate în text; Text-suport: lucru
1.2., 1.3., b.conversaţia
- formulare de enunţuri după imagini date;
2.1., 3.1., euristică,
- transcrierea unor enunţuri, după criterii date; Cioc! Cioc!
4.1., 4.2. cadranele,
- povestirea fragmentelor textului; Cioc! de Emil
diagrama cauzelor
- discuţii despre acţiunile făcute de cele două Gîrleanu
şi a efectului
păsări;
AVAP 2.2. c.activitate
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri
frontală, activitate
date;
MM individuală
- joc de rol
1.4.
- realizarea unui desen ilustrând adăpostul
veveriţei;
2h
- audierea / vizionarea cântecului ,,Veveriţa”
https://www.youtube.com/watch?v=qy-
Tnf8z_9M

- scrierea şi citirea unor numere de la 100 la Ordonarea


1000; numerelor Temă de lucru
MEM a. manual, fişe de
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a natural de la o la în clasă:
1.1., 1.2., lucru, planşe
unor numere naturale de trei cifre prin 1000 - ordonare de
1.3.,2.1, diverse
compararea acestora două câte două; numere
3.2., 4.2. b.conversaţia,
- identificarea numerelor pare și impare dintr-
explicaţia
un șir dat; Despre nevoile
DP exerciţiul,
- discuţii despre condiţiile de viaţă necesare de bază ale
2.2. învăţarea prin
vieţii animalelor; animalelor
descoperire,
- aflarea succesorului, predecesorului unor
CLR problematizarea
numere date;
2.3. c. activitate
- discuţii despre protejarea mediului
frontală, activitate
înconjurător;
individuală
- realizarea unui dialog între elevi şi animale
care se presupune că au fost mutate din
mediul lor natural
RELIGIE

Mier- - recitirea textului; a.manual, fişe de


curi - completarea unor casete cu acţiunile şi Forme ale lucru
16 oct. CLR
însuşirile personajelor textului, folosind citate discursului oral b.conversaţia
1.2., 1.3.,
din text; euristică,
2.1.,
- dramatizarea întâmplării folosind marionete exerciţiul, reţeaua
3.1.,
sau păpuşi pe degete; Descrierea unui personajelor,
4.1., 4.2.
- asocierea ciocănitoarei cu un alt personaj personaj jurnalul cu dublă Observare
cunoscut de ei; motivarea alegerii făcute; intrare directă
- realizarea unui desen cu veveriţa însoţit de 2 c.activitate
AVAP
– 3 enunţuri reprezentative însuşirilor acesteia; Text-suport: frontală,
2.3.
- crearea unui simbol pentru fiecare personaj Cioc! Cioc! Cioc! individuală, în
de Emil perechi
Gîrleanu
rdonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale de trei cifre prin compararea
acestora două câte două; Ordonarea a. auxiliar, fişe de
MEM
- identificarea numerelor pare și impare după numerelor lucru,
1.1., 1.2.,
criterii date; natural de la o la b.conversaţia,
1.3.,2.1,
- numirea factorilor de mediu care influenţează 1000 explicaţia
3.2., 4.2.
viaţa animalelor; exerciţiul,
Observare
- realizare de corespondenţe între animale şi învăţarea prin
DP sistematică
numere date, în funcţie de anumite repere; Despre nevoile descoperire,
2.1.
- plasarea unor animale illustrate în mediul lor de bază ale problematizarea
natural (munte, deal, câmpie); animalelor c. activitate
CLR
- descrierea părţilor componente ale frontală, activitate
2.3.
animalelor; individuală
- completarea corpului unor animale date cu
elemente lipsă

Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, a. manual, fișe de


ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii lucru, laptop,
- exemplificarea unor idei despre igiena videoproiector
personal; b. conversaţia
- invitarea medicului de familie pentru a le Igiena personală euristică,
DP vorbi despre importanţa igienei; brainstorming,
1.2. - audierea poeziei ,,Nu uitaţi” de Stelian Ne place să fim RAI
Mihnea; curaţi şi explicaţia,
CLR - discuţi despre regulile de igienă întâlnite în ciorchinele, jocul Evaluare
poezie; sănătoşi
1.4. didactic predictivă
- alcătuirea unei liste cu principalele reguli de c. activitate
MM igienă; frontală
1.4. Joc ,,Surdilă, în vizită la noi în clasă”; individuală, pe
- analizarea unei situaţii pornind de la un
dialog dat; perechi
- audiţia / vizionarea cântecului ,,Igiena”
https://www.youtube.com/watch?
v=IFz80ErfvgE

ED. FIZICĂ

Joi - formularea de enunţuri folosind cuvintele: Scrierea corectă a.manual, fişe de


17 oct. într-o, într-un; a cuvintelor lucru
CLR - completarea de enunţuri lacunare folosind ,,într-o” şi ,, într- b.conversaţia
1.2., 1.3., cuvintele: într-o, într-un; un” euristică,
2.1., 3.1., - transcrierea enunţurilor care conţin cuvintele explicaţia,exerciţiu
4.1., 4.2. într-o / într-un din textul studiat; Text-suport: l, problematizarea
Observare
- selectarea variantelor corecte de răspuns Cioc! Cioc! Cioc! c.activitate
sistematică
pentru enunţuri date; de Emil frontală,
MEM - enumerarea regulilor pe care trebuie să le Gîrleanu individuală, în
3.2. respectăm când mergem într-o pădure; perechi
Joc ,,Continuă povestea”

MEM - scrierea, citirea unor numere după criterii Ordonarea a. auxiliar, fişe de Autoevaluare
1.1., 1.2., date; numerelor lucru, laptop, controlată
1.3.,2.1, - vizionarea unor documentare despre natural de la o la videoproiector
3.2., 4.2. animale; 1000 b.conversaţia,
- discuţii despre cele vizionate; explicaţia
CLR - ordonare de numere , după criterii date; exerciţiul,
2.3. - scrierea vecinilor unor numere date; Despre nevoile învăţarea prin
- completarea unor şiruri numerice; de bază ale descoperire,
- discuţii despre păstrarea animalelor în mediul animalelor SINELG,
lor natural; problematizarea
- ghicitori despre animale c. activitate
frontală,
individuală, pe
grupe

ED. FIZICĂ
AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale Locul unde mă
a. manual, bloc de
1.2., 2.1., materialelor în diverse context; joc
desen, creioane
2.2., 2.3., - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin
colorate / carioci,
2.4. utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei;
pensule, acuarele
- discuţii despre prietenii elevilor; activităţi pe
b. conversația Observare
CLR care le fac împreună;
euristică, sistematică
2.1. - observarea imaginilor din manual;
observarea
- realizarea unui desen / pictură cu titlul ,,
dirijată, , Expunerea
DP Jocuri cu prietenii mei
explicația, munca lucrărilor
2.3. - vizionarea cântecului ,,Prieteni”
independentă,
https://www.youtube.com/watch?
turul galeriei
MM v=0YYC7fdy3aE;
c. act. frontală,
1.4. - mişcări pe muzica cântecului
individuală
Vineri - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre * Lectură a.fișe de lectură
18 oct. ce este vorba în această poezie?” b.conversaţia,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor Ce te legeni…, explicaţia,
enunţuri scurte care testează înţelegerea de Mihai exerciţiul, munca
CLR textului audiat; Eminescu independentă,
1.2., 1.3., - formularea unor răspunsuri la întrebări RAI, cadranele
2.1., 3.1., despre conţinutul poeziei; c.activitate
4.1., 4.2. - identificarea sentimentelor transmise de frontală, activitate
codru; individuală
Evaluare
- discuţii despre importanţa codrului în viaţa
predictivă
MEM omului;
3.2. - AȘA DA / AȘA NU;
- găsirea unor cuvinte cu sens opus /
AVAP asemănător;
2.2. - completarea unor spaţii lacunare cu
informaţii din poezie;
- scrierea unor mesaje pentru protejarea
mediului înconjurător;
- realizarea unor desene / colaje care
evidenţiază protejarea pădurii
MEM - -citirea şi scrierea numerelor dela 0 la1000; Rotunjirea a. manual, fişe de Observare
1.1, 1.3 - exerciţii de rotunjire la zeci şi/ sau sute numerelor lucru, laptop, sistematică
4.2 a unui număr dat; naturale de la videoproiector
- aproximarea unor valori numerice: sume 100 la 1000 b.conversaţia,
CLR cheltuite pentru un obiect / serviciu, vârsta Despre nevoile explicaţia
2.3. unor arbori / animale; de bază ale exerciţiul,
- estimarea rezultatului unui calcul fără oamenilor învăţarea prin
efectuarea calculului; descoperire,
- explicarea rolului aerului /oxigenului problematizarea
pentru supravieţuirea speciei umane, a c. activitate
plantelor şi a animalelor; frontală,
- discuţii despre alimentaţia sănătoasă; individuală
- descrierea factorilor de mediu necesari
oamenilor;
- vizionarea unor documentare cu / despre
oameni
- exersarea acuităţii auditive de diferenţiere Orchestra de casetofon, cd-uri,
spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ,,De jucării muzicale b.conversația,
MM
unde se aude?”) explicația,
1.1, 1.2.,
- confecționarea unor instrumente muzicale; demonstrația,
3.1.
- tactarea ritmului cu instrumente exercițiul, jocul Observarea
CLR
confecţionate; c. frontală, sistematică
2.1. individuală,pe
- învăţarea cântecului ,, Cucule, pasăre sură”,
AVAP grupe
după I. D. Chirescu;
2.3.
- interpretarea cântecului ,,Azi, Grivei e
mânios”, de Liviu Comes

LB. ENGLEZĂ

Luni - alcătuirea unor enunţuri în care se regăsesc a.auxiliar, fişe de


21 oct. cuvintele ,,într-o” şi ,, într-un”; lucru
CLR Scrierea corectă
- corectarea unori enunţuri care conţin erori de b.conversaţia
1.2., 1.3., a cuvintelor
scriere; euristică,
2.1., 3.1., ,,într-o” şi ,, într-
-completarea unor spații lacunare cuvintele explicaţia,exerciţiu
4.1., 4.2. un”
,,într-o” şi ,, într-un”; l, ciorchinele Observare
- joc ,,Găseşte intrusul”; c.activitate sistematică
Text-suport:
- alcătuiri de enunţuri cu grupuri de cuvinte dat frontală,
AVAP Cioc! Cioc! Cioc!
(într-o carte, într-o zi etc.); individuală, în
2.6. de Emil
- rescrierea corectă a unui scurt text; perechi
Gîrleanu
- colorarea unor căsuţe, după criterii date

- exerciţii de rotunjire a numerelor la zeci şi


sute;
- scrierea unor numere , după criterii date;
a. auxiliar, fişe de
- realizare de corespondenţe între flori şi fluturi
MEM lucru,
/ veveriţe şi alune etc. ( pe care sunt scrise
1.1., 1.3., Rotunjirea b.conversaţia,
numere), în funcţie de rotunjirea numerelor;
4.2. numerelor explicaţia,
- estimări ale unor numere;
naturale de la exerciţiul,
- colorarea unor frunze, în culorile toamnei, Autoevaluare
AVAP 100 la 1000 problematizarea
controlată
care conţin numere mai apropiate de … ;
2.2. Despre nevoile c. activitate
- identificarea copilului care a rotunjit corect un
de bază ale frontală,
set de numere dat, dintre mai mulţi copii;
EFS oamenilor individuală, pe
- numirea părţilor componente ale corpului
1.3. grupe
uman;
- discuţii despre o alimentaţie sănătoasă /
factorii care influenţează viaţa omului /
importanţa sportului
MM - recunoaşterea sunetelor muzicale; Jucării muzicale a.laptop, Interpretare
1.4.; 2.1.; -recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi videoproiector, vocală
3.1; 3.2. asocierea lor în perechi; b.conversația
- alegerea jucăriei potrivite, după criterii date; Recapitulare euristică,
CLR - selectarea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau explicația,
2.3. a percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor exercițiul,
EFS sonorităţi din mediul înconjurător; demonstrația,
2.3. -interpretarea cântecului ,,Vulpea şi gâsca”; jocul
- compunerea unor ritmuri muzicale cu ajutorul c. frontală,
jucăriilor confecţionate individuală, pe
grupe
- explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale Locul unde mă
a. manual,
AVAP materialelor în diverse contexte; joc
planşetă,
1.2., 2.1., - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Apreciere
plastilină, carton
2.2., 2.3., utilizarea plastilinei, în redarea unor forme; globală /
b. obs. dirijată,
2.4. - realizarea de produse utile şi/ sau estetice Individuală
conversația,
combinând materiale ușor de prelucrat și
explicația, munca
tehnici accesibile; Expunerea
independentă
CLR - transformarea unui material prin tehnici lucrărilor
c. act. frontală,în
2.1. variate
echipă,individuală
- modelaj plastilină – Jucăria mea
Marti
22 oct.
- citirea unui text scurt narativ; Călător în Ţara a. manual, fişe de
- identificarea titlului / autorului / personajelor; Poveştilor lucru
- transcrierea unor enunţuri, după criterii date; b.conversaţia,
C.L.R
- exerciţii de scriere corectă; explicaţia,
1.2;1.3.,
- identificarea unor elemente reale / imaginare; Recapitulare exerciţiul, munca
2.3., 3.2.,
- formulare de enunţuri cu expresii / cuvinte independentă,
3.4., 4.1.,
date; jocul didactic
4.2.
- desenrea personajului fantastic întâlnit în c.activitate Autoevaluarea
textul ,,Ţara de dincolo de negură”; frontală, controlată
MEM
JOC: Cine sunt? individuală, în
3.2.
Se scrie pe bileţele nume ale personajelor perechi
studiate, apoi se lipesc copiilor pe spate fără
AVAP
ca aceştia să vadă ce scrie pe bileţel. Fiecare
2.6.
copil îşi va alege un coleg pe care să-l întrebe
Cine sunt?, iar acesta va trebui să mimeze
personajul respectiv.
- audierea textului ,,Aventurile unei frunzuliţe Recapitulare a. fişă de lectură,
de toamnă” fişe de lucru
- relatarea după întrebările investigatorului Text suport: b.conversaţia,
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De explicaţia,
C.L.R
ce? Cu cine? Cu ce?); Aventurile unei exerciţiul, harta
1.2;1.3.,
- precizarea locului şi timpului acţiunii frunzuliţe de povestirii, jocul
2.3., 3.2.,
prezentate în text; toamnă didactic
3.4., 4.1.,
- formulare de enunţuri; c.activitate
4.2.,
- povestirea textului; frontală, pe grupe, Observare
- discuţii despre acţiunile făcute de mezină; activitate sistematică
MEM
- verbalizarea importanţei ascultării sfaturilor individuală
3.2.
părinţilor;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri
AVAP
date;
2.6.
- exerciţii de scriere corectă;
- descrierea personajelor;
- transpunerea în desen a textului

MEM 1.1.; - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000; Recapitulare a. manual, fişe de Interevaluare
1.3.; - transcrierea cu cifre / cuvinte a unor numere lucru, planşe
3.1.; 4.2. naturale în intervalul 0 – 1000; diverse, atlase
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor b.conversaţia,
dintr-un număr; explicaţia,
CLR - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unor numere exerciţiul,
1.4. date; învăţarea prin
- ordonare crescătoare / descrescătoare; descoperire,
- discuţii despre oameni, plante şi animale / a problematizarea,
legăturii strânse dintre acestea; munca
- identificarea corpurilor care au nevoie de aer, independentă
apă, hrană şi lumină pentru a trăi şi a se c.activitate
dezvolta, din imagini date; frontală, activitate
- identificarea faunei şi florei din zona de individuală
câmpie

RELIGIE

Mier- - citirea unui text scurt narativ;


curi - identificarea titlului / autorului / personajelor /
23 oct. alineatelor; Recapitulare
- transcrierea unor enunţuri, după criterii date; a. manual, fişe de
C.L.R
- exerciţii de scriere corectă; lucru
1.2;1.3.,
- ordonarea cronologică a unor imagini date; b.conversaţia,
2.3., 3.2.,
- identificarea personajelor după enunţuri date; explicaţia,
3.4., 4.1., Tehnica
- completarea unor enunţuri lacunare; exerciţiul, cubul,
4.2. ,,Pălăria cu
- identificarea ortogramelor din textul ,,Povestea jurnalul cu dublă întrebări”
unui om leneş”, de Ion Creangă; intrare
AVAP
- transcrierea din text a cuvintelor care conţin c.activitate
2.6.
,,â” şi ,,î’’/ expresiilor care conţin ,,într-o / într- frontală,
un’’ – alcătuirea unor enunţuri cu acestea; individuală, în
- exemplificarea unor cuvinte care conţin ,,â” şi / perechi, pe grupe
sau ,,î’’;
- discuţii despre comportamentul personajelor;
- exerciţii de scriere corectă;
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unor numere
date;
- exerciţii de scriere şi citore a unor numere;
a. auxiliar, fişe de
- discuţii despre oameni, plante şi animale / a
lucru,
MEM legăturii strânse dintre acestea;
b.conversaţia,
1.1.; 1.3.; - colorarea unor vieţuitoare după criterii date;
explicaţia,
3.1.; 4.2. - descrierea părţilor componente ale corpului Recapitulare
exerciţiul,
uman, al plantelor şi animalelor; Tehnica
învăţarea prin
- prezentarea unor reguli de protejare a ,,Partenerul
descoperire,
CLR mediului înconjurător / unui stil de viaţă întreabă”
problematizarea,
2.3. sănătos;
munca
- scrierea unor numere , după criterii date;
independentă
AVAP - estimări ale unor numere;
c.activitate
2.6. - ordonarea crescătoare/descrescătoare a
frontală, activitate
unor numere naturale de trei cifre prin
individuală
compararea acestora două câte două;
- identificarea numerelor pare și impare după
criterii date;
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, Importanţa a. manual, fişe de Observare
1.2.; ziua, data,meteo, agenda zilei, impresii normelor de lucru sistematică
3.1. - exprimare de păreri la întrebarea ,,Ce trebuie igienă pentru b. conversaţia
să faci pentru clasa ta?; sănătate şi euristică,
CLR - amenajarea clasei într-un mod prietenos învăţare explicaţia, RAI, Tehnica
2.1.; 2.3. (estetică brainstorming, ,,Partenerul
vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să Igiena sălii de jocul didactic, întreabă”
AVAP respecte clasă. Reguli de c. activitate
2.2. reguli simple de igienă; igienă acasă frontală,
- discuţii despre importanţa regulilor de igienă individuală, în
în
viaţa noastră;
- realizarea unor proiecte în grupuri mici
despre
regulile de igienă şi prezentarea acestora în
clasă;
- analizarea unor sfaturi despre igiena clasei /
perechi,
locuinţei;
pe grupe
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri
date;
- stabilirea unui program zilnic de activitate şi
odihnă;
- exprimare de opinii pe baza unor enunţuri
despre igienă;
- desen ,,Clasa mea”

ED. FIZICĂ

Joi - citirea unui text scurt narativ; Recapitulare


24 oct. - identificarea titlului / autorului / personajelor /
alineatelor;
- transcrierea unor enunţuri, după criterii date;
- exerciţii de scriere corectă;
- ordonarea cronologică a unor imagini date;
C.L.R - identificarea personajelor după enunţuri date; a. manual, fişe de
1.2;1.3., - completarea unor enunţuri lacunare; lucru
2.3., 3.2., - identificarea ortogramelor din textul ,,Povestea b.conversaţia,
3.4., 4.1., unui om leneş”, de Ion Creangă; explicaţia, Tehnica
4.2. - transcrierea din text a cuvintelor care conţin exerciţiul, cubul, ,,Pălăria cu
,,â” şi ,,î’’/ expresiilor care conţin ,,într-o / într- jurnalul cu dublă întrebări”
AVAP un’’ – alcătuirea unor enunţuri cu acestea; intrare
2.6. - exemplificarea unor cuvinte care conţin ,,â” şi / c.activitate
frontală,
sau ,,î’’; individuală, în
- discuţii despre comportamentul personajelor; perechi, pe grupe
- exerciţii de scriere corectă;

Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare


Evaluare sumativă
MEM
sumativă b.conversaţia,
1.1.; 1.3.;
munca Probă scrisă
3.1.; 4.2.
independentă
c. activitate
individuală

ED. FIZICĂ
- explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale a. materiale şi
materialelor în diverse context; instrumente
AVAP
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin diverse
1.2., 2.1.,
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; b. obs. dirijată, Probă orală /
2.2., 2.3.,
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice Evaluare conversația, practică
2.4.
combinând materiale ușor de prelucrat și explicația, munca
tehnici accesibile independentă Expoziție
CLR
- transformarea unui material prin tehnici c. activitate
2.1.
variate frontală,
individuală

Vineri C.L.R Evaluare a. fișe de evaluare


25 oct. 1.2;1.3., Itemii probei de evaluare sumativă sumativă
2.3., 3.2., b.conversaţia, Probă scrisă
3.4., 4.1., munca
4.2. independentă
c. activitate
individuală
Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ a. fișe de
MEM  Evaluarea
– Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare ameliorare / de
1.1.; 1.3.; după
ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exerciții de dezvoltare,
3.1.; 4.2. rezolvarea
problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ameliorare – b. conversația,
ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare explicația, sarcinilor de
CLR ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad exercițiul,
2.3. dezvoltare:
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru problematizarea
elevii care vor demonstra realizarea tuturor c. frontal,
AVAP Autoevaluare
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de individual
2.6.
evaluare sumativă.

- jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie,


MM
chitară, pian, tobă, vioară etc.)
1.4.; 2.1.; a. manual, fişe,
- exersarea acuităţii auditive de diferenţiere
3.1; 3.2. planşe
spaţială a sunetelor (jocul ,,De unde se
b.conversația,
aude?”) Jucării muzicale
CLR explicația, Observare
- tactarea ritmului cu instrumentele
2.3. exercițiul, sistematică
confecţionate;
munca
- transcrierea unor versuri şi marcarea ritmului; Evaluare
EFS independentă
- identificarea jucăriilor care pot reda sunete
2.3. c. frontală,
variate, dintr-un set de instrumente illustrate;
individuală
- compunerea unor ritmuri muzicale cu ajutorul
jucăriilor confecţionate

LB. ENGLEZĂ
Perioada : 3 săptămâni (S8 – S10) → 04.11.2019 – 22.11.2019

Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea Textul liric
intonaţiei impusă de semnele de Strofa. Versul
punctuaţie a unui text în versuri; a. manual, fişe de
CLR
- ientificarea titlului, autorului, a numărului lucru, laptop, Evaluare după
1.1., 1.2.
de strofe, versuri; videoproiector rezolvarea
3.1., 3.4.,
- explicarea cuvintelor noi şi alcătuiri de Text-suport: b. conversaţia, sarcinilor de
4.1.
Luni enunţuri cu acestea; diamantul, lucru
4 noi. - citirea selectivă în funcţie de anumite Mama, de explicaţia, exerciţiul,
MM
repere; Panait Cerna munca
1.4.
- observarea aşezării în pagină a textului în independentă
versuri; c. activitate frontală,
DP
- formulare de răspunsuri la întrebări date; individuală
2.1.
- transcrierea unor versuri ale poeziei;
- găsirea unor însuşiri pentru mama;
- audiţie / vizionare cântecul ,,Mama”
https://www.youtube.com/watch?v=HT-
Q058H6d0
MEM - aflarea sumei / diferenţei a două numere; Adunarea şi a. manual, fişe de Observare
1.4;1.6.; - evidenţierea proprietăţilor adunării scăderea lucru, laptop, sistematică
3.1.;3.2.; (comutativitate, asociativitate, element numerelor videoproiector
4.2.; 5.2. neutru), fără precizarea terminologiei; naturale de la 0 b. conversaţia
- scrierea unor exerciții matematice pe la 1000, fără euristică, explicaţia,
CLR baza unor suporturi vizuale; trecere peste exerciţiul,
1.4. - completarea unor căsuţe cu numere care ordin problematizarea,
lipsesc; munca
- vizionarea unor documentare despre
rezervaţii naturale; Despre independentă
- discuţii despre cele vizionate; rezervaţiile c. activitate frontală,
- rezolvare de probleme naturale individuală
- joc pentru diferenţierea în cântecele Ritmul
simple a duratelor sunetelor muzicale
MM
(jetoane – ca simboluri convenţionale de Sunetul lung. a. manual, coli de
1.1., 1.4.,
structurare a melodiilor simple); Sunetul scurt desen, creioane
2.2., 2.3.,
- observarea unor imagini şi imitarea (Durata colorate, laptop,
3.1., 3.4.
sunetelor pe care le produce fiecare; sunetelor) videoproiector
Interpretarea
- audierea cântecului ,,Iac-aşa” , grupul b. conversaţia
CLR vocală
Song; ţinerea ritmului prin bătăi din palme; euristică, explicaţia,
2.1.
https://www.youtube.com/watch? exerciţiul
v=CLLtwlE1KVk c. activitate
AVAP
- interpretarea cântecului ,,Albiniţa mea” , frontală, individuală
2.2.
după Delcaso;
- desenarea unei albinuţe

- discuţii despre curcubeu, când apare


a. manual,
AVAP acesta etc.
acuarele, pensule,
1.1.,1.2., - citirea fragmentelor de poveşti despre
bloc de desen,
2.2., 2.3., curcubeu;
creioane colorate, Apreciere
2.4. - discuţii în legătură cu fragmentele citite; Curcubeu
carioci globală /
- numirea culorilor curcubeului;
b. conversaţia individuală
MEM - sesizarea diferenței dintre informația Poveşti despre
euristică, explicaţia,
4.2. practică transmisă prin limbaj vizual si curcubeu
demonstraţia, Expunerea
mesajul artistic;
exerciţiul, turul lucrărilor
CLR - identificare semnificației liniei, punctului,
galeriei
2.1. culorii și formei în opere de artă;
b. frontală, în
- crearea unei poveşti despre curcubeu;
perechi, individuală
- desenarea unei poveşti curcubeu

Marţi CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea Textul liric a. manual, fişe de Observarea
5 noi. 1.1., 1.2. intonaţiei impusă de semnele de Strofa. Versul lucru, b. sistematică
3.1., 3.4., punctuaţie a unui text în versuri; conversaţia,
4.1. - explicarea unor expresii din poezie; explicaţia, exerciţiul,
- selectarea unor versuri, după criterii date; jurnalul cu dublă
- formulare de enunţuri; Text-suport: intrare, cadranele Aprecieri globale
AVAP - exemplificarea unei situaţii în care au fost c. activitate frontală, si individuale
2.6. certaţi de mama lor; Mama, de individuală, în
- argumentarea faptului că textul ,,Mama” Panait Cerna perechi, pe echipe
este o poezie;
- crearea unei poezii despre mama;
2h - audierea poeziei ,,Întâlnire cu mama”, de
Nicolae Labiş;
- transpunerea în desen a unei scene
sugerată de poezie;
- completarea unor propoziţii lacunare;
- completarea unor rime pentru versuri date
- calculul sumei / diferenţei oral şi în scris Adunarea şi
MEM - evidenţierea proprietăţilor adunării scăderea
1.4;1.6.; (comutativitate, asociativitate, element numerelor a. auxiliar, fişe de
3.1.;3.2.; neutru), fără precizarea terminologiei; naturale de la 0 lucru
4.2.; 5.2. - rezolvarea de probleme; la 1000, fără b. conversaţia
- găsirea sumei dintre răsturnatul unui trecere peste euristică, explicaţia, Evaluare
CLR număr şi o diferenţă; ordin exerciţiul, predictivă
1.4. - completarea unor casete cu numerele problematizarea
c. activitate frontală,
AVAP care lipsesc;
individuală, în
2.6. - colorarea unor sume / diferenţe, după Despre perechi
criterii date; rezervaţiile
- discuţii despre protejarea anumitor specii naturale
de plante şi animale în rezervaţiile naturale
RELIGIE
Mier-curi CLR - denumirea persoanelor din ilustraţii date; a. manual, fişe de Observare
6 noi. 1.1., 1.2. - precizarea acţiunilor făcute de aceştia; Povestirea unei lucru sistematică
3.1., 3.4. - exemplificarea unor activităţi făcute de întâmplări trăite b. conversaţia
4.1. propria mamă, dar şi de ei; sau observate euristică, explicaţia,
- povestirea unei întâmplări din viaţa exerciţiul, diagrama
AVAP elevilor şi a mamelor acestora; Text-suport: Venn, povestirea,
2.6. - povestirea unor întâmplări după imagini ciorchinele
date; Mama, de c. activitate frontală,
- verbalizarea a ceea ce reprezintă mama Panait Cerna individuală
pentru ei;
- desen ,,Eu şi mama mea”
- rezolvarea de adunări, cu trecere peste Adunarea a. manual,fişe de Observarea
ordinul unităţilor, respectând algoritmul şi numerelor lucru, planşe sistematică
MEM aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi naturale de la 0 b.conversaţia,explic
1.4;1.6.; sutelor; la 1000, cu aţia,
3.1.;3.2.; - formularea şi rezolvarea unor probleme trecere peste demonstraţia,exerciţ
4.2.; 5.2. pornind de la o tematică dată/de la numere ordinul unităţilor iul,
date /de la verbe /expresii care sugerează problematizarea,
CLR operaţii; munca
1.4. - completarea unor căsuţe cu termenii Despre un independentă
potriviţi; Proiect ECO c.activitate frontală,
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) activitate individuală
cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediile de
viaţă explorate;
- rezolvare de probleme
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, a. manual, fişe de
1.2., 2.1., ziua, data,meteo, agenda zilei, impresii; Importanţa lucru
2.3. - joc ,,Semaforul opiniilor”; normelor de b. conversaţia Observarea
- formulare de răspunsuri la enunţuri date; sistematică
- exprimarea unor opinii şi argumentarea sănătate pentru euristică, explicaţia,
CLR lor; relaţiile cu exerciţiul, RAI,
2.3. Tehnica
- joc ,,Cine mă învaţă şi mă ajută să fiu ceilalţi ciorchinele, ,,Partenerul
sănătos?”; organizatorul grafic, întreabă”
AVAP 2.6. - joc de rol ,,Doctorii şi bolnavii”; jocul didactic,
- identificarea faptelor care le-ar putea c. activitate frontală,
afecta sănătatea; individuală, în
- desen ,, Sănătatea mea şi a celorlalţi” perechi, pe grupe
ED. FIZICĂ
Joi CLR - observarea modului de aşezare în pagină Aşezarea a. manual, auxiliar Autoevaluare
7 noi. 1.1., 1.2. a unui text în versuri; textului în b. conversaţia controlată
- formulare de răspunsuri la întrebări date; versuri în pagina euristică, explicaţia,
3.1., 3.4. - copierea / transcrierea unor strofe ale caietului exerciţiul,
4.1. poeziei, respectând aşezarea corectă în observarea dirijată,
pagină – verificarea după criterii date; Text-suport: munca
DP - încercuirea unor cuvinte care rimează cu independentă
2.3. unele cuvinte date; Mama, de c. activitate frontală,
- completarea unor versuri cu cuvinte Panait Cerna individuală
potrivite (scrise în paranteză)
Adunarea a. auxiliar,fişe de Evaluare după
MEM - efectuarea de adunări; numerelor lucru, modul de
1.4;1.6.; - compararea unor sume; naturale de la 0 laptop, rezolvare a
3.1.;3.2.; - completarea unor casete lacunare; la 1000, cu videoproiector sarcinilor de
4.2.; 5.2. - colorarea unor imagini respectând coduri trecere peste b.conversaţia,explic lucru
date de sume; ordinul unităţilor aţia, demonstraţia,
CLR - scrierea unor exerciții de adunare pe exerciţiul,
1.4. baza unor suporturi vizuale; problematizarea,
- vizionarea unor imagini cu mediul Despre un munca
DP înconjurător (curat / plin de gunoaie); Proiect ECO independentă
2.2. - discuţii despre importanţa păstrării unui c.activitate frontală,
mediu curat individuală, în
perechi
ED. FIZICĂ
a. manual, hârtie
- observarea unor imagini cu elefanţi; colorată,carton
- identificarea materialelor şi a colorat, benzi,
AVAP instrumentelor de lucru folosite în foarfecă, lipici
1.1.,1.2., realizarea produselor ilustrate; b. conversaţia
2.2., 2.3., - verbalizarea legăturii acestora cu un Poveşti despre euristică, explicaţia,
2.4. curcubeu; curcubeu demonstraţia, Aprecieri globale
- descrierea etapelor de lucru pentru munca și individuale
CLR realizarea unui elefant curcubeu; Elefantul independentă
2.1. - decupare după contur, rupere, lipire, curcubeu c. frontală,
MM ţesere cu benzi de hârtie; individuală
1.4. - realizarea unui covoraş / elefant curcubeu
-audierea / vizionarea cântecului ,,Elefantul
Cici”
https://www.youtube.com/watch?
v=G0OqIkgZqlA
Vineri CLR *Lectură a.fișă de lectură Evaluare după
8 noi. 1.1., 1.2. -oferirea de răspunsuri la întrebarea: b.conversaţia, rezolvarea
3.1., 3.4. „Despre ce este vorba (în această Bunicul meu, de explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
4.1. poezie)?” ; Emilia Plugaru ciorchinele, lucru
- aprecierea ca adevărate sau false a unor cadranele
DP enunţuri scurte care testează înţelegerea c.activitate frontală,
2.1. textului audiat; activitate individuală
- formularea unor răspunsuri la întrebări
AVAP despre conţinutul mesajului poeziei;
2.2. - caracterizarea bunicului din poezie;
- discuţii despre bunicii lor, despre
activităţile făcute împreună etc.;
- realizarea unui desen cu titlul ,,Bunicul
meu”
- audierea cântecului ,,Bunicul meu”
https://www.youtube.com/watch?v=_kayjh-
r5Dw
MEM -aflarea sumei a două numere; Adunarea a. manual,fişe de
1.4;1.6.; - aflarea unor numere necunoscute din numerelor lucru, planşe
3.1.;3.2.; exerciții date; naturale de la 0 b.conversaţia,explic
4.2.; 5.2. - colorarea unor personaje respectând la 1000, cu aţia,
coduri date de sume ; trecere peste demonstraţia,exerciţ Observare
AVAP - activitate outdoor ,,Acţiune ecologică” ordinul unităţilor iul, sistematică
2.6. (ecologizare în împrejurimea şcolii) Despre un problematizarea,
Proiect ECO munca
independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală
MM - joc pentru diferenţierea în cântece simple Marcarea
1.1., 1.4., a duratelor sunetelor muzicale (jetoane – structurilor a. manual, laptop,
2.2., 2.3., ca simboluri convenţionale de structurare a ritmice videoproiector
3.1., 3.4. melodiilor simple); b.conversaţia,explic
aţia, exerciţiul Interpretarea
- observarea unor imagini şi imitarea
muzical, vocală
CLR sunetelor pe care le produce fiecare;
c.activitate frontală,
2.1. - însuşirea cântecului ,,Podul de piatră”
activitate individuală
- exerciţii de pronunţie şi tactare a
sunetelor lungi şi scurte
LB. ENGLEZĂ
Luni - citirea în ritm propriu, cu adaptarea
11 noi. CLR intonaţiei impusă de semnele de
1.1., 1.2. punctuaţie a unui text în versuri; Textul liric a. manual, fişe de
3.1., 3.4. - identificarea titlului, autorului, a numărului Poezii despre lucru,
4.1. de strofe, versuri; universul laptop,
- explicarea cuvintelor noi şi introducerea copilăriei videoproiector Observare
DP acestora în enunţuri; b. conversaţia sistematică
2.1. - formulare de răspunsuri la întrebări date; Text-suport: euristică, explicaţia,
- citirea selectivă în funcţie de anumite exerciţiul, munca Autoevaluare
repere; Bunica, de independentă
MM - caracterizarea propriei bunici; Ştefan Octavian c. activitate frontală,
1.4. - audierea / vizionarea cântecului ,,Bunica” Iosif individuală
https://www.youtube.com/watch?
v=OILqCxJsjaA
MEM - rezolvarea de adunări, cu trecere peste Adunarea a. manual,fişe de Observare
1.4;1.6.; ordinul zecilor, respectând algoritmul şi numerelor lucru, planşe sistematică
3.1.;3.2.; aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi naturale de la 0 b.conversaţia,explic
4.2.; 5.2. sutelor; la 1000, cu aţia,
- evidenţierea proprietăţilor adunării trecere peste demonstraţia,exerciţ
AVAP (comutativitate, asociativitate, element ordinul zecilor iul,
2.6. neutru), fără precizarea terminologiei problematizarea,
- formularea şi rezolvarea unor probleme Influenţa munca
pornind de la o tematică dată/de la numere negativă a independentă
date /de la verbe /expresii care sugerează omului asupra c.activitate frontală,
operaţii matematice; mediului activitate individuală
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord)
cu privire la influenţa omului asupra
mediului, redate prin imagini vizuale
a. manual, laptop,
videoproiector
MM - joc pentru diferenţierea duratelor
Audiţia b.conversaţia,explic
1.1., 1.4., sunetelor muzicale;
interioară. aţia, demonstraţia,
2.2., 2.3., - exerciţii de pronunţie şi tactare a
exerciţiul, Observare
3.1., 3.4. sunetelor lungi şi scurte; Improvizaţia
problematizarea, sistematică
- audiţie ,,Povestea unui ciobănaş” – ritmică şi
munca
CLR ţinerea ritmului bătând cu piciorul; spontană
independentă
2.1. - improvizarea unor ritmuri muzicale
c.activitate frontală,
activitate individuală
– vizionarea filmuleţului educativ Să Poveşti despre a. laptop, materiale
învăţăm culorile curcubeului curcubeu textile,
https://www.youtube.com/watch? videoproiector,
AVAP
v=9r9LpyNOzUM Coaserea nasturi, foarfecă,
1.1.,1.2.,
– prezentarea materialelor şi a tehnicilor nasturilor. lipici Observare
2.2., 2.3.,
de lucru; Împletire b.conversaţia sistematică
2.4.
– descrierea etapelor pentru realizarea euristică, explicaţia,
lucrării; demonstrația, Expunerea
MM
– realizarea lucrării munca lucrărilor
1.4.
– audiţie / vizionare cântec ,, Curcubeul în independentă
culori” c.activitate frontală,
https://www.youtube.com/watch? activitate individuală
v=THKOtjZaZeE
Marți - citirea în ritm propriu, cu adaptarea Textul liric Observarea
12 noi. intonaţiei impusă de semnele de Poezii despre sistematică
punctuaţie a unui text în versuri; universul
- selectarea din poezie a versurilor / copilăriei
CLR
expresiilor care a. manual, fişe de
1.1., 1.2.
alcătuiesc portretul bunicii; Text-suport: lucru, b.
3.1., 3.4.
- exemplificarea însuşirilor fizice şi conversaţia,
4.1.
sufleteşti; Bunica, de explicaţia, exerciţiul,
- ordonarea imaginilor potrivit succesiunii Ştefan Octavian jurnalul cu dublă
DP
strofelor; Iosif intrare, explozia
2.1.
- găsirea unui titlul potrivit pentru fiecare stelară, cadranele
strofă ilustrată; c. activitate frontală,
- exerciţii de transcriere, verificând dacă au individuală, în
AVAP perechi, pe echipe
respectat aşezarea corectă în pagină;
2.3.
- formulare de enunţuri după criterii date;
- realizare de corespondenţe între versuri
2h
şi explicaţii date;
- realizarea unei figurine (bunica);
- joc de rol ,,Bunica şi nepotul / nepoata”
-aflarea sumei a două numere; Adunarea a. auxiliar, fişe de
-formularea şi rezolvarea unor probleme, numerelor lucru, b.conversaţia, Temă de lucru în
MEM
pornind de la o tematică / de la imagini; naturale de la 0 explicaţia clasă:
1.4;1.6.;
- identificarea semnificaţiei datelor unei la 1000, cu exerciţiul, jocul , - aflarea unor
3.1.;3.2.;
probleme; trecere peste munca sume
4.2.; 5.2.
- identificarea cuvintelor care sugerează ordinul zecilor independentă
operaţii aritmetice; Influenţa didactic, învăţarea
CLR
- scrierea unor exerciții de adunare pe negativă a prin descoperire,
2.3. baza unor suporturi vizuale; omului asupra problematizarea
- enumerarea principalelor acţiuni care pot mediului c. activitate frontală,
dăuna mediului; activitate individuală
RELIGIE
Mier-curi - identificarea membrilor familiei Danei şi a Dialoguri despre a. manual, fişe de
13 noi. lui Andrei / locuinţa fiecăruia familie şi lucru, laptop,
CLR - descrierea bunicii cu ajutorul expresiilor locuinţă videoproiector
1.1; 1.2; din poezie: însuşiri fizice şi sufleteşti; Descrierea unui b. conversaţia,
3.1.; 3.4; - descrierea, în câteva enunţuri, a propriei personaj ciorchinele,
4.1; 4.2. bunici; explicaţia, exerciţiul,
- transformarea/completarea unor enunțuri Text-suport: jurnalul cu dublă
MM după model Bunica, de intrare, explozia
1.4. - dialoguri despre sine, despre familie, Ştefan Octavian stelară, cadranele
Iosif Observare
despre bunici etc. c. activitate frontală,
AVAP individuală, în directă
- povestirea unor evenimente despre vizita
2.6 la bunici sau o amintire plăcută pe care o perechi
are cu bunica / bunicul;
- joc de rol ,,La ţară la bunici”; ,,Cu bunicii
la cumpărături”; ,,În parc cu bunicii” etc.
- audierea / vizionarea cântecului ,,Bunicii
mei iubiţi” https://www.youtube.com/watch?
v=5TsX70R0g_w
- desen ,, Familia mea”
- aflarea unor sume, după diverse criterii;
- scrierea sumei obţinute prin comparare,
a. fişe de lucru,
utilizând semnele <, >, = Adunarea
auxiliar didactic,
- asocierea rezolvării unei probleme cu un numerelor
culegere de exerciții
desen; naturale de la 0
MEM și probleme
- crearea unor probleme simple după la 1000, cu
1.4; 1.6.; b.conversaţia,
imagini/ desene/ scheme date; trecere peste
3.1.;3.2.; explicaţia, exerciţiul,
- formularea şi rezolvarea unor probleme ordinul zecilor Autoevaluarea
4.2.; 5.2. problematizarea,
pornind de la o tematică dată/de la numere controlată
munca
date, de la imagini; Influenţa
AVAP independentă
- modificarea unei probleme fără ca tipul negativă a
2.6. c activitate frontală,
de problemă să se schimbe; omului asupra
activitate în perechi,
- alcătuirea unei liste cu factorii care pot mediului
activitate-joc,
dăuna mediului înconjurător;
activitate în grup şi
- realizare de pliante cu mesaje pentru
independentă
ocrotirea mediului;
- completarea unor șiruri numerice
a. manual, fișe de
Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, lucru
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii; Igiena personală b. conversatia,
DP - realizarea unui proiect cu tema ,,Igiena proiectul,
1.2. personală; explicatia,
- discuţii despre diverse situaţii de igienă Recapitulare / ciorchinele, jocul Observare
illustrate; Evaluare didactic
CLR - realizarea unor interviuri despre igienă; sistematică
2.1. c. activitate frontală
- exemplificarea unor reguli de igienă; individuală, pe
- realizarea unei poveşti despre un copil grupe
AVAP care nu respectă regulile de igienă ;
2.6. adăugarea la poveste a unor desene
sugestive;
- colaj ,,Importanţa igienei”

RELIGIE

Joi CLR - identificarea membrilor familiei Danei şi a Dialoguri despre a. manual, fişe de Observare
14 noi. 1.1; 1.2; lui Andrei / locuinţa fiecăruia familie şi lucru, laptop, directă
3.1.; 3.4; - descrierea bunicii cu ajutorul expresiilor locuinţă videoproiector
4.1; 4.2. din poezie: însuşiri fizice şi sufleteşti; Descrierea unui b. conversaţia,
- descrierea, în câteva enunţuri, a propriei personaj ciorchinele,
bunici; explicaţia, exerciţiul,
- transformarea/completarea unor enunțuri Text-suport: jurnalul cu dublă
MM după model Bunica, de intrare, explozia
1.4. - dialoguri despre sine, despre familie, Ştefan Octavian stelară, cadranele
despre bunici etc. Iosif c. activitate frontală,
AVAP - povestirea unor evenimente despre vizita individuală, în
2.6 la bunici sau o amintire plăcută pe care o perechi
are cu bunica / bunicul;
- joc de rol ,,La ţară la bunici”; ,,Cu bunicii
la cumpărături”; ,,În parc cu bunicii” etc.
- audierea / vizionarea cântecului ,,Bunicii
mei iubiţi” https://www.youtube.com/watch?
v=5TsX70R0g_w
- desen ,, Familia mea”
- efectuarea de adunări cu numere mai Adunarea
mici decât 1000, cu trecere peste ordinul numerelor
unităților și al zecilor; naturale de la 0 a. manual, fişe de
MEM
- efectuarea probei adunării prin adunare; la 1000, cu lucru
1.4.; 1.6.;
- rezolvare de calcule rapide pe baza trecere peste b.conversaţia
3.1.;3.2.; Evaluare după
proprietăților adunării (gruparea ordinul unităților euristică,
4.2.; 5.2. modul de
convenabilă a termenilor); și al zecilor explicaţia, exerciţiul,
rezolvare a
- rezolvare de probleme cu adunări în problematizarea,
CLR sarcinilor de
concentrul 0-1000; Extinderea munca
2.3. lucru
- compunere de probleme după un suprafeţelor independentă
exerciţiu de adunare; locuibile c activitate frontală,
- aflarea sumei dintre predecesorii şi individuală
succesorii unor numere date;
- activitate outdoor - ecologizarea spaţiului
verde al şcolii
ED. FIZICĂ
AVAP 1.2; - continuarea unui şir de cuvinte dat Cu umbrela prin
2.1; 2.4 (curcubeu – ploaie – umbrele…) ploaie a. videoproiector,
- sesizarea diferenței dintre informația laptop, acuarele,
CLR practică transmisă prin limbaj vizual si pensulă, bloc de
2.3.; 3.1. mesajul artistic desen, creioane
MM Observare
- identificare semnificației liniei, punctului, colorate, şerveţel
1.4. sistematică
culorii și formei; b.conversaţia
- verbalizarea metodelor de lucru; euristică, explicaţia,
Expunerea
- desen ,,Umbrele prin ploaie”, folosind demonstrația,
lucrărilor
punctul, linia şi pata de culoare; munca
- audierea / vizionarea cântecului ,,Vine independentă
ploaia: pic, pic, pic!” c.activitate frontală,
https://www.youtube.com/watch? activitate individuală
v=YS78IPPRH4E
Vineri CLR- - oferirea de răspunsuri la întrebarea: *Lectură a.fișe de lectură Observare
15 noi. 1.1,1.2, „Despre ce este vorba în această poezie?”; b.conversaţia, sistematică
2.3,2.4, https://www.youtube.com/watch? Fetiţa alintată , explozia stelară,
3.1,3.3 v=087b75s-opE de Otilia Cazimir metoda pălăriilor
- aprecierea ca adevărate sau false a unor gânditoare,
enunţuri scurte care testează înţelegerea cadranele,
textului audiat; ciorchinele
DP
- formularea unor răspunsuri la întrebări c.activitate frontală,
2.1.
despre conţinutul unui mesaj/ text scurt individuală, pe
audiat ; grupe
AVAP
- exprimarea unor păreri despre
comportamentul fetiţei;
- descrierea personajelor;
2.6.
- transcrierea a două strofe, la alegere,
respectând aşezarea corectă în pagină;
- completarea unor enunţuri lacunare
- efectuarea de adunări cu numere mai Adunarea a. videoproiector,
mici decât 1000, cu trecere peste ordinul numerelor laptop, fişe de lucru,
MEM unităților și al zecilor naturale de la 0 auxiliar didactic
1.4.; 1.6.; - stabilirea valorii de adevăr pentru sume la 1000, cu b.conversaţia,
3.1.;3.2.; date; trecere peste explicaţia, exerciţiul,
4.2.; 5.2. - rezolvare de calcule rapide pe baza ordinul unităților problematizarea,
Evaluare
proprietăților adunării (gruparea și al zecilor RAI
predictivă
CLR convenabilă a termenilor) c activitate frontală,
2.3. - rezolvare de probleme cu adunări în Extinderea activitate în perechi,
concentrul 0-1000; suprafeţelor individuală
DP - vizionarea unor documentare / filmuleţe locuibile
2.1. despre afectarea animalelor sălbatice prin
extinderea suprafeţelor locuibile;
- discuţii pe baza celor vizionate;
- identificarea emoţiilor;
- joc pentru diferenţierea în cântecele Ritmul a. manual, laptop,
simple a duratelor sunetelor muzicale ; videoproiector
- observarea unor imagini şi imitarea Recapitulare / b.conversaţia,
MM sunetelor pe care le produce fiecare; Evaluare explicaţia, exerciţiul,
1.1., 1.4., - desenarea obiectelor sau vieţuitoarelor munca
2.2., 2.3., care emit sunete scurte / lungi; independentă
3.1., 3.4. - tactarea ritmului pentru cântecul c.activitate frontală,
,,Săniuţa” activitate individuală Observarea
CLR - marcarea ritmului melodiei ,,Iarna veselă”, sistematică
2.1. cu jucăriile musicale confecţionate;
- transcrierea / copierea unor versuri,
AVAP notarea duratei sunetelor;
2.2. - interpretarea colindului Moş Crăciun cu
plete dalbe;
- tactarea ritmului pentru colindul Astăzi s-
a născut Hristos
LB. ENGLEZĂ

Luni - formularea unor enunţuri după imagini;


18 noi. Scrierea a. manualul,
- compunerea unor texte scurte (3-7
imaginativă ilustraţii
CLR enunţuri) pe teme din sfera de interes a
după un şir de b. conversația
2.4.; 3.1. copiilor, cu ajutorul unor imagini;
imagini euristică, explicația,
4.1.; 4.2. - redactarea textelor, respectând regulile Observare
de aşezare în pagină, punctuaţia şi exerciţiul, metoda sistematică
AVAP ortografia; semaforul
2.2. - crearea unor expresii deosebite, după c. activitate frontală,
individuală
model dat;
- verificarea textelor create după metoda
semaforul;
MEM - exerciţii de adunare cu numere naturale Adunarea a. fişe de lucru, Autoevaluare
1.4.; 1.6.; de la 0 la 1000 cu trecere peste ordinul numerelor culegere de exerciții controlată
3.1.;3.2.; unităţilor şi al zecilor; naturale de la 0 și probleme
4.2.; 5.2. - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, la 1000, cu b.conversaţia,
cu şi fără trecere peste ordin, respectând trecere peste explicaţia, exerciţiul,
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor,
zecilor şi sutelor;
- rezolvarea de probleme cu date
numerice;
CLR
- formulare de probleme utilizând tehnici ordinul unităților
2.3. problematizarea,
variate; și al zecilor
munca
- aflarea sumelor dintre predecesorul şi
independentă
succesorul unor numere date; Extinderea
c activitate frontală,
- completarea unor căsuţe lacunare cu suprafeţelor
AVAP individuală, în
termenii lipsă; locuibile
2.6. perechi, pe grupe
- exemplificarea factorilor negativi / pozitivi
care au legătură cu extinderea suprafeţelor
locuibile;
- realizarea unui colaj ,,Consecinţele
reducerii habitatului animalelor”
MM
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă Melodia
1.1.; 1.2.; a. manual, laptop,
a înălţimii sunetelor muzicale; asocierea
1.4.; 2.2.; videoproiector
acestora cu mişcări sugestive ale braţelor; Sunete înalte.
3.4. b.conversația
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de Sunete joase
euristică, explicația,
înălţimi diferite;
demonstrația, Observarea
- încălzirea vocii prin vocalize;
CLR exercițiul,munca sistematică
- interpretarea unor cântece, urcând şi
1.4. independentă, jocul
coborând vocea;
c. frontală,
- cântare după cum sare iepuraşul,
AVAP individuală, pe
folosind ritmul RA AR;
2.6. grupe
- desenarea scăriţei muzicale
- numirea materialelor, instrumentelor şi Curcubeul
a. manual, lipici,
AVAP tehnicilor nostru
hârtie colorată, Apreciere
1.1., 1.2., utilizate;
b. conversaţia globală
2.2., 2.3., - sesizarea diferenței dintre informația
euristică, explicaţia, Apreciere
2.4. practică transmisă prin limbaj vizual si
demonstraţia, individuală
mesajul artistic;
exerciţiul practic Expunerea
DP - identificarea culorilor curcubeului
c.activitate frontală, lucrărilor
2.3. - realizarea, pe grupe, a unui curcubei,
pe grupe
ruperea şi lipirea hârtiei colorate
Marti - formularea unor enunţuri după imagini; Scrierea a. auxiliar, fişe de
19 noi. CLR - compunerea unor texte scurte pe teme imaginativă lucru,
2.4.; 3.1. din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul după un şir de b. conversaţia,
4.1.; 4.2. unor imagini; imagini explicaţia, exerciţiul,
- redactarea textelor, respectând regulile munca Autoevaluarea
AVAP de aşezare în pagină, punctuaţia şi independentă, controlată
2.6. ortografia; metoda semaforul
- verificarea textelor create după metoda c. activitate
semaforul; frontală, individuală
- alcătuirea unei liste cu expresii deosebite
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea Recapitulare a. auxiliar, fişe de Tehnica ,,Pălăria
1.1., 1.2. intonaţiei impusă de semnele de lucru, cu întrebări”
3.1., 3.4. punctuaţie a unui text în versuri; Text suport: b. conversaţia,
4.1. - precizare titlu, autor, strofe, versuri; Bine e la noi explicaţia, exerciţiul,
- formularea unor întrebări / răspunsuri în acasă, de Emilia explozia stelară,
DP legătură cu poezia citită; Căldăraru cadranele, blazonul,
2.3. - transcrierea unor versuri, după criterii metoda semaforul
date;
- asocierea unor enunţuri date cu versuri / c. activitate frontală,
expresii din poezie; individuală
- readactarea unui scurt text pornind de la
ilustraţii date;
- identificarea variantei corecte de răspuns
pentru enunţuri date;
- transcrierea textului ,,Cântec de adormit
Mitzura” de Tudor Arghezi;
- descrierea membrilor propriei familii
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental Omul şi mediul a. manual, de lucru,
şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, în înconjurător planşe diverse
concentru 0-1000, respectând algoritmul şi b.conversaţia,
MEM aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi Recapitulare explicaţia, exerciţiul,
1.4.; 1.6.; sutelor; învăţarea prin
3.1.;3.2.; - compunere de probleme; descoperire,
4.2.; 5.2. - discuţii despre importanţa protejării problematizarea, Interevaluare
mediului înconjurător; munca
CLR - AŞA DA / AŞA NU; independentă
2.3. - scrierea unor îndemnuri pentru rezolvarea c.activitate frontală,
unor situaţii illustrate; activitate individuală
- compararea unor sume / diferenţe
- completarea unor casete cu numere
potrivite

RELIGIE
Mier-curi Itemii probei de evaluare Evaluare a. fișe de evaluare
20 noi. CLR sumativă sumativă
1.1., 1.2. b.conversaţia,
3.1., 3.4. munca
4.1. independentă
c. activitate
individuală
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental
Omul şi mediul
MEM şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, în
înconjurător
1.4.; 1.6.; concentru 0-1000, respectând algoritmul şi a. culegere, fişe de
3.1.;3.2.; aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi lucru
Recapitulare
4.2.; 5.2. sutelor; b.conversaţia,
- găsirea sumelor / diferenţelor unor explicaţia, exerciţiul,
CLR numere date, verificare prin proba operaţiei problematizarea,
2.1. inverse; munca Autoevaluare
- alcătuiri de enunţuri despre: poluare, independent, controlată
AVAP importanţa rezervaţiilor natural şi cadranele
2.2. despădurire; c.activitate frontală,
- alcătuirea unei liste cu sfaturi pentru un individuală, pe
proiect ecologic; grupe
- compunere de probleme, după criterii
date;
- realizarea unor desene sugestive pentru
protecţia mediului
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, Dezvoltare a. manual, laptop, Observare
2.1.; 2.2. ziua, data,meteo, agenda zilei, impresii emoţională şi videoproiector sistematică
- dialoguri având ca suport imagini care socială b.conversaţia
surprind euristică, explicaţia, Aprecieri globale
emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se Emoțiile mele . exerciţiul, jurnalul / individuale
analizeze, Cum îmi exprim cu dublă intrare,
de exemplu, stările de tristeţe, fericire, emoțiile? Emoţii cadranele, explozia
CLR relaxare, în imagini şi stelară, ciorchinele
3.1. frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) culori c.activitate frontală,
- exprimarea emoţiilor la întrebarea ,,Cum
te simţi astăzi?”
- participarea la scurte scenete, prin
atribuirea unor
roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor
în
AVAP situaţii variate;
2.6. - joc ,,Ciorchinele emoţiilor” , ,,Turul
emoţiilor noastre”
activitate individuală
MM - citirea povestirii ,,Gândurile noastre ne
2.1. creează emoţii”;
- asocierea unor emoţii pentru personajele
EFS povestirii;
2.3.
- modelarea unei mascote (triste, vesele
etc.);
- asocierea emoţiilor în funcţie de imagini
date;
- interpretarea cântecului ,,Dacă vesel se
trăieşte”
ED. FIZICĂ

Joi Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/


21 noi. – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare
CLR ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exerciții de a. fișe de
1.1., 1.2. problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – ameliorare / de
3.1., 3.4. elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare dezvoltare,
4.1. evaluarea sumativă. b. conversația, Probă scrisă
– Activităţile de dezvoltare vor avea un explicația, exercițiul,
AVAP
grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite problematizarea
2.6.
pentru elevii care vor demonstra realizarea c. frontal, individual
tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental
a. manual,
şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, în Omul şi mediul
culegere, fişe de
concentru 0-1000, respectând algoritmul şi înconjurător
MEM lucru
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi
1.4.; 1.6.; b.conversaţia Evaluarea
sutelor; Recapitulare
3.1.;3.2.; euristică, după rezolvarea
- găsirea sumelor / diferenţelor unor
4.2.; 5.2. explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
numere date, verificare prin proba operaţiei
problematizarea, ameliorare/
inverse;
CLR floare de lotus, dezvoltare:
- formulare de răspunsuri la întrebări date
2.1. organizatorul grafic
(colaj ,,Minunile naturii”);
c.activitate frontală,
- realizarea unor desene despre protejarea
AVAP individuală, pe Autoevaluare
mediului înconjurător;
2.2. grupe
- compunere de probleme, după criterii
date;
- schimbarea datelor unei probleme astfel
încât să se rezolve prin operaţia inversă
ED. FIZICĂ
AVAP - sesizarea diferenței dintre informația Curcubeu a.manual, acuarele, Autoevaluare
1.1., 1.2., practică transmisă prin limbaj vizual si pensule, bloc de controlată
2.2., 2.3., mesajul artistic; Evaluare desen, hârtie
2.4. - identificare semnificației liniei, punctului, colorată, foarfece,
culorii și formei în opere de artă; lipici etc.
- exprimarea ideilor și trăirilor personale
prin utilizarea liniei, punctului, culorii si b. conversaţia,
CLR formei; explicaţia, exerciţiul
2.3. - realizarea de produse utile si/ sau c. activitate frontală,
estetice combinând materiale ușor de individuală
prelucrat și tehnici accesibile
Vineri *Lectură a.fișe de lectură
22 noi. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea b.conversaţia,explic
intonaţiei impusă de semnele de Doi fraţi cuminţi, aţia, exerciţiul, harta
punctuaţie a unui text în versuri; de Elena Farago lecturii,ciorchinele,
CLR
- identificarea autorului /titlului poeziei, jocul didactic,
1.1., 1.2.
numărul de strofe/ versuri; jurnalul cu dublă
3.1., 3.4.
- formulare de răspunsuri la întrebări date; intrare, RAI
4.1.
- aprecierea ca adevărate sau false a unor c.activitate frontală, Tehnica
enunţuri scurte care testează înţelegerea individuală, în ,,Partenerul
DP
textului citit; perechi întreabă”
2.3.
- descrierea personajelor poeziei;
- completarea unui ciorchine cu cuvinte
AVAP
care denumesc calităţi pe care ar trebui să
2.2.
le aibă un frate / soră;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
- alcătuiri de enunţuri cu înţelesuri diferite a
cuvintelor ,,noi”, ,,nouă”;
- desenarea camerei celor doi fraţi
Itemii probei de evaluare Evaluare a. fișe de evaluare
MEM sumativă sumativă
1.4.; 1.6.; b.conversaţia,
3.1.;3.2.; munca Probă scrisă
4.2.; 5.2. independentă
c. activitate
individuală
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de
înălţimi diferite;
- selectarea şi organizarea unor sunete a. manual, laptop,
MM.
pentru crearea unei idei muzicale proprii; videoproiector
1.2. 2.1 2.2.
- redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul b.conversația
3.1
scăriței muzicale; euristică, explicația,
3.4
- încălzirea vocii prin vocalize demonstrația,
Mersul melodiei Observarea
- interpretarea cântecelor ,,Melc, melc exercițiul, munca sistematică
codobelc / Mişcă vântul frunzele”, cu independentă, jocul
CLR 1.4
ajutorul scării muzicale / după auz; c. frontală,
1.1
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – individuală, pe
grupuri mici – colectiv grupe
- redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței
muzicale pentru cântecul ,,Copilul călăreţ”, de
Timotei Popovici
LB. ENGLEZĂ
Perioada : 4 săptămâni (S11 – S14) → 25.11.2019 – 20.12.2019

Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
CLR - citirea în forme variate a textului (citire Povestirea orală a a. manual, fişe de Evaluare după
1.2.; 1.3.; cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în unui fragment lucru rezolvarea
2.3.; 3.1.; lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) - b. conversaţia sarcinilor de
3.2.; 4.1.; euristică, explozia lucru
discuţii despre emoţiile trăite;
4.2.; 4.3. stelară, exerciţiul,
- explicarea cuvintelor noi, alcătuire de Text suport: cadranele,
enunţuri cu acestea; Gândiți, lucrați în
Luni MEM - citirea selectivă în funcţie de anumite Vreau să trăiesc perechi,
25 3.2. repere (alineatul, linia de dialog) sau printre stele, comunicați, jocul
noi. didactic
respectând un detaliu/o idee din text după Victor Eftimiu
DP (joc: „Găseşte şi citeşte”); c. activitate
2.1. frontală,
- formularea unor întrebări şi răspunsuri individuală, în
pe baza textului citit; perechi
AVAP - precizarea locului şi timpului acţiunii;
2.2. - exprimarea unor păreri despre tăierea
brazilor de Crăciun;
- desen ,,Bradul de Crăciun”;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al
clasei până în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă
suficientă de
clame pe masă. Li se cere copiilor să
rezume lecţia
în 5-8 enunțuri, pe care învățătorul le
scrie cu
markerul pe cartoane şi le împarte în
clasă. După
ce le vor decora frumos, elevii vor
aşeza enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe
sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp
pentru a le reaminti lecţia.
- identificarea ordinelor şi claselor Scăderea
- compunerea şi descompunerea numerelor naturale
MEM
numerelor în concentrul 0–1000, de la 100 la 1000, a. manual, fişe de
1.1.,1.4.,
folosind obiecte, desene şi numere cu împrumut la lucru
1.6., 4.1., 4.2.
- efectuarea de scăderi cu numere mai ordinul zecilor b. conversaţia
mici decât 1000, cu trecere peste ordin euristică, explicaţia,
şi verificarea prin operaţia inversă exerciţiul, Observare
- rezolvare / compunere de probleme; Influenţa negativă problematizarea, sistematică
CLR
- descrierea influenţei negative a ploii şi a ploii şi a grindinei c. activitate
3.1; 2.3.
grindinei; frontală, individuală
- exemplificarea aspectelor pozitive ale
ploii;
- completarea unor casete cu numerele
care lipsesc
- audiţia – joc pentru diferenţierea Legătura dintre text
intuitivă a înălţimii sunetelor muzicale; şi melodie (strofa şi
- observarea legăturii dintre strofe şi refrenul) a. manual, laptop,
MM refren; videoproiector
1.1.; 1.2.; - audierea vizionarea cântecului ,,În b. conversaţia
1.4.; 2.2.; poiana verde” euristică, explicaţia,
3.4. https://www.youtube.com/watch? exerciţiul,
v=2hL5NiZzTvA observarea dirijată Interpretarea
AVAP - interpretarea colindului ,,Zurgălăi” şi a c. activitate vocală
2.6. cântecului ,,Căsuţa din pădure” frontală,
https://www.youtube.com/watch? individuală, pe
EFS v=ZVeQjI82A-U; grupe
2.3. - interpretarea pe grupe a cântecului
,,Iarna veselă” de Grigore Teodosiu
https://www.youtube.com/watch?
v=j4NSeuAXL4s
- explorarea unor caracteristici ale
anotimpului iarna;
a. manual,
- identificarea semnificației liniei,
AVAP acuarele, pensule,
punctului, culorii și formei în opere de Iarna pe uliță
1.2., 1.3., bloc de desen,
artă - tabloul ,,Case sub zăpadă” de N.
2.2., 2.3., laptop, Apreciere
Tonitza; Ninge
2.5., 2.6. videoproiector globală
- manifestarea curiozitătii fața de
b. conversaţia, Apreciere
explorarea de mesaje artistice simple,
CLR explicaţia, exerciţiul individuală
exprimate vizual;
2.1. c. activitate
- exprimarea ideilor și trăirilor personale
frontală, individuală
prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi
formei
- exerciţiu joc cu linii de grosimi diferite
– fulgi de zăpadă;
- realizarea unui desen inspirit de
MM
vesurile poeziei ,,Flori de gheaţă” , de
1.4.
Niculae Tache;
- audiţie muzicală / vizionare –
cântec ,,Iarna a sosit în zori”
https://www.youtube.com/watch?
v=j4NSeuAXL4s
- citirea textului, tip ştafetă, respectând Povestirea orală a
CLR intonaţia corectă; unui fragment
Marţi 1.2.; 1.3.;
26 noi - aranjarea unei suite de propoziţii,
2.3.; 3.1.; după ordinea logică de desfăşurare a a. manual, fişe de
3.2.; 4.1.; Text suport: lucru
evenimentelor;
4.2.; 4.3. b. conversaţia Observarea
- formulare de întrebări, răspunsuri pe
Vreau să trăiesc euristică, exerciţiul, sistematică
baza textului;
printre stele, RAI, povestirea,
- povestirea unui fragment al textului; tehnica viselor
DP după Victor Eftimiu
- transcrierea unui fragment; c. activitate
2.1. - scrierea unor dorinţe, vise (de ex., frontală, individuală Aprecieri
„Aş dori să...”, „Visul meu este globale si
să...”); individuale
- scrierea unor mesaje pentru Moş
Crăciun, punerea acestora în cutia
surpriză;
- joc de rol – Vizita lui Moş Crăciun

CLR - identificarea în text a unor enunţuri Propoziția /


1.2.; 1.3.; care să exprime o informaţie / o Enunțul. Intonarea a. manual, fişe de
2.3.; 3.1.; întrebare; propozițiilor lucru
3.2.; 4.1.; - formularea unor enunţuri despre
b. conversaţia
4.2.; 4.3. brăduţ (o constatare / o informaţie, o Text suport:
euristică, exerciţiul,
întrebare);
observarea dirijată,
- discuţii despre folosirea corectă a Vreau să trăiesc
AVAP copacul ideilor
semnelor de punctuaţie (punctul, Evaluare după
2.6. printre stele, c. activitate
semnul întrebării / exclamării); modul de
după Victor Eftimiu frontală, individuală
- observarea unor enunţuri rostite de rezolvare a
diverse personaje, explicarea folosirii sarcinilor de
semnului exclamării; lucru
- completarea unor texte scurte cu
semnele corespunzătoare;
- scrierea unor enunţuri care să
exprime: un salut, o rugăminte, o urare;
- reformularea unor propoziţii prin
schimbarea intonaţiei sau a accentului,
în funcţie de scopul comunicării
-efectuarea de scăderi şi verificarea Scăderea a. auxiliar, fişe de
MEM prin adunare; numerelor naturale lucru, laptop,
1.1.,1.4., - verbalizarea legăturii dintre adunare și de la 100 la 1000, videoproiector Evaluare
1.6., 4.1., 4.2. scădere; cu împrumut la b.conversaţia,explic predictivă
- rezolvare de probleme; ordinul zecilor aţia,
CLR - aflarea diferenţei a două numere, demonstraţia,exerci
3.1; 2.3. după criterii date; ţiul,
- compunerea și rezolvarea unor Influenţa negativă problematizarea,
probleme pe baza unui suport vizual
AVAP a ploii şi a munca
- exerciții de comparare a două
2.6. diferențe; grindinei independentă
- colorarea unor imagini, după coduri c.activitate frontală,
date de diferenţe; activitate
- vizionarea unor filmuleţe despre individuală
distrugerile pe care le pot provoca
grindina şi inundaţiile;
- discuţii pe baza celor vizionate –
găsirea unor soluţii pentru diminuarea
pagubelor (plantare de arbori etc.)

RELIGIE

Mier- CLR - explicarea folosirii semnului exclamării a. manual, fişe de Observare


curi 1.2.; 1.3.; la sfârşitul propoziţiilor; Semnul exclamării lucru, auxiliar sistematică
27 2.3.; 3.1.; - scrierea de enunţuri, după cerinţe b. conversaţia
noi. date; euristică, exerciţiul,
3.2.; 4.1.; Autoevaluare
4.2.; 4.3. - exerciţii de completare a enunţurilor Text suport: observarea dirijată, controlată
cu semnele de punctuaţie potrivite; ciorchinele
- completarea unor enunţuri date cu
AVAP Vreau să trăiesc
cuvinte potrivite;
2.6. - scrierea şi colorarea unor instrumente printre stele,
muzicale ilustrate după Victor Eftimiu

-efectuarea de scăderi şi verificarea Scăderea a. manual, fişe de Observarea


prin adunare; numerelor naturale lucru, laptop, sistematică
- verbalizarea legăturii dintre adunare și de la 100 la 1000, videoproiector
scădere; cu împrumut la b.conversaţia,explic
MEM - rezolvare de probleme; ordinul sutelor aţia,
1.1.,1.4., - aflarea diferenţei a două numere, demonstraţia,exerci
1.6., 4.1., 4.2. după criterii date; ţiul,
- exerciții de comparare a două Influenţa negativă problematizarea,
CLR diferențe; a secetei şi a munca
3.1; 2.3. - colorarea unor imagini, după coduri caniculei
date de diferenţe; independentă
- vizionarea unor documentare / c.activitate frontală,
AVAP
filmuleţe despre distrugerile pe care le activitate
2.6.
pot provoca seceta şi canicula; individuală,
- discuţii pe baza celor vizionate – activitate în grup
găsirea unor soluţii pentru diminuarea
efectelor negative (sisteme de irigaţii
etc.)
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, a. manual Observarea
2.1.; 2.2. prezenta, ziua, data,meteo, agenda Dezvoltare b. conversaţia sistematică
zilei, impresii; emoţională şi euristică, explicaţia,
- scrierea unor întrebări comode /
CLR dificile; socială exerciţiul, RAI,
2.3.; 3.1. - realizarea unei liste cu emoţii care ne organizatorul grafic,
fac bine / nu ne fac bine; Emoţii care ne fac jocul didactic
AVAP - citirea textului – Povestea Soarelui şi bine. Emoţii care c. activitate
2.6. a Vrăjitoarei; dialog dirijat pe marginea ne fac rău frontală,
textului; Să înţelegem mai individuală, pe
- conversații privind stările prin care au bine emoţiile grupe
trecut copiii;
- formarea unor grupe pentru a desena:
Bucuria, Tristeţea, Frica, Furia;
- joc de rol: ,,Soarele şi
Vrăjitoarea”;discuţii după interpretarea
scenetei;
Exerciţiu-joc :Pălăriile gânditoare şi
emoţiile noastre” – discuţii despre
emoţiile trăite pe parcursul jocului;
Joc: ,,Mare bucurie! Vă vizitează
pălăriile gânditoare!” – discuţii despre
emoţiile simţite pe parcursul jocului
ED. FIZICĂ

Joi CLR - exerciţii de observare a unor cuvinte a. manual, fişe de Observare


28 1.2.; 1.3.; scrise mai ,,deosebit” – concluzionarea lucru, auxiliar sistematică
noi. 2.3.; 3.1.; că întotdeauna înaintea literelor ,,p b. conversaţia
3.2.; 4.1.; „ şi ,,b” se scrie ,,m”; Scrierea corectă euristică, exerciţiul, Autoevaluare
4.2.; 4.3. - găsirea unor cuvinte care conţin mp, a cuvintelor observarea dirijată, controlată
mb; cu ,,m” înainte ciorchinele,
- formularea de enunţuri folosind organizatorul grafic,
AVAP de ,,p” sau ,,b”
cuvintele care conţin mp, mb; tehnica Gândiți,
2.6. - completarea de cuvinte lacunare cu m lucrați în perechi,
sau n; comunicați
- selectarea cuvintelor scrise cu ,,mp / c. activitate
Text suport: frontală,
mb”, din textul suport;
- povestirea orală al fragmentului al individuală, în
treilea, după model dat; Vreau să trăiesc perechi
- identificarea cuvintelor scrise greşit, printre stele,
dintr-un set de cuvinte dat; după Victor Eftimiu
- transformarea unor cuvinte, după
model (bătrân – îmbătrânit, pădure –
împădurit etc.);
- gruparea pe două coloane a
cuvintelor care conţin mp şi mb
- rescrierea corectă a unor enunţuri
greşite;
- completarea unor enunţuri date cu
cuvinte potrivite;
- scrierea şi colorarea unor instrumente
muzicale ilustrate

- identificarea ordinelor şi claselor; Scăderea a. auxiliar, fişe de Temă de lucru


- rezolvarea de scăderi, mental şi în numerelor naturale lucru în clasă:
scris, cu trecere peste ordin, de la 100 la 1000, b.conversaţia,explic - aflare unor
MEM diferenţe
respectând algoritmul şi aşezarea cu împrumut la aţia,
1.1.,1.4.,
corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; ordinul sutelor demonstraţia,exerci
1.6., 4.1., 4.2.
- formularea şi rezolvarea unor ţiul,
probleme pornind de la o problematizarea,
CLR Influenţa negativă
tematică dată / de la numere învăţarea prin
3.1; 2.3. a secetei şi a
date / de la verbe / expresii care descoperire
sugerează operaţii de scădere; caniculei c.activitate frontală,
AVAP
- compararea unor diferenţe, activitate
2.6.
folosind semnele < , > , = ; individuală,
- descrierea condiţiilor pentru activitate în grup
supravieţuirea oamenilor, animalelor,
plantelor;
- discuţii despre influenţa negativă a
secetei şi caniculei

ED. FIZICĂ
AVAP Iarna pe uliță a. manual, hârtie Aprecieri
1.2., 1.3., - observarea imaginilor din manual – glase, hârtie albă, globale și
2.2., 2.3., formulare de răspunsuri pentru Omul de zăpadă foarfecă, lipici, individuale
2.5., 2.6. întrebările ,,Oare la ce se gândeşte un laptop,
om de zăpadă când ninge? / Dar când videoproiector Expunerea
CLR e soare?”; b. conversaţia lucrărilor
- selectarea materialelor de lucru, în euristică,
funcţie de observarea dirijată,
2.1. scopul propus; brainstorming,expli
- realizarea unui colaj cu tema Omul de caţiaexerciţiul
MM zăpadă – folosind oricare dintre practic
1.4. tehnicile descrise în manual; c. activitate
- audiţie ,,Omul de zăpadă “ frontală, individuală
https://www.youtube.com/watch?
v=35hAjisjbO8
Vineri CLR a.fișă de lectură,
29 noi. 1.1., 1.2. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea laptop,
3.1., 3.4., intonaţiei impusă de semnele de *Lectură videoproiector
4.1. punctuaţie a unui text în versuri; b.conversaţia
- precizare titlu, autor, strofe, versuri; Crăciunul copiilor , euristică, explicaţia,
MM - formularea unor întrebări / răspunsuri de Octavian Goga exerciţiul, blazonul,
1.4. în legătură cu poezia citită; brainstorming,
- transcrierea unor versuri, după criterii harta poeziei
date;
DP - scrierea unor scrisori lui Moş Crăciun; c.activitate frontală,
2.1. - colorarea cadourilor pe care pot să le activitate Evaluare după
primească de la Moş Crăciun; individuală, pe rezolvarea
AVAP - vizionare ,, Povestea lui Moş Crăciun” grupe sarcinilor de
2.6. https://www.youtube.com/watch? lucru
v=RTL7Y7Qzh6w
- identificarea trăsăturilor fizice şi
sufleteşti ale moşului;
- numirea renilor moşului (Rudolph,
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen,
Comet, Cupid, Donder şi Blitzen);
- interpretare ,,Moş Crăciun cu plete
dalbe”
- realizarea unui colaj ,,Moş Crăciun şi
sania sa trasă de reni”
MEM - identificarea ordinelor şi claselor Scăderea a. manual, fişe de
1.1.,1.4., - compunerea şi descompunerea numerelor naturale lucru
1.6., 4.1., 4.2. numerelor în concentrul 0–1000, de la 100 la 1000, b.conversaţia,explic
folosind obiecte, desene şi numere cu împrumut la aţia,
CLR - efectuarea de scăderi cu numere mai ordinul zecilor şi al demonstraţia,exerci
2.3. mici decât 1000, cu trecere peste ordin sutelor ţiul,
şi verificarea prin operaţia inversă problematizarea, Autoevaluarea
AVAP - rezolvare / compunere de probleme; munca controlată
2.6. - completarea unor casete cu numerele Influenţa brumei independentă
care lipsesc; asupra mediului c.activitate frontală,
- discuţii despre modul de formare a activitate
brumei; individuală
- identificarea unor soluţii de combatere
a efectelor negative ale brumei

MM - discuţii despre tipurile de genuri Genuri muzicale a. manual, laptop, Interpretarea


1.1.; 1.2.; muzicale; videoproiector vocală
1.4.; 2.2.; - audierea unor versuri din folclorul Folclorul copiilor b. conversaţia
3.4. copiilor; euristică, explicaţia,
- formulare de enunţuri la întrebări date; exerciţiul
CLR - compunerea unor versuri având teme c. activitate
2.1. variate; frontală,
- interpretarea cântecului ,,Iepuraş, individuală, pe
coconaş” , după A. Voevidca;
- interpretarea pe grupe a
cântecului ,,Drag mi-e jocul românesc”,
grupe
cu acompaniament de jucării muzicale
confecţionate de copii

LB. ENGLEZĂ

a. manual, fişe de
CLR lucru
Intonarea b. conversaţia
1.2.; 1.3.; - citirea în ritm propriu, cu adaptarea
Luni propozițiilor euristică, exerciţiul,
2 dec. 2.3.; 3.1.; intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie a unui text în versuri; observarea dirijată,
3.2.; 4.1.;
- identificarea titlului, autorului, a Formularea explozia stelară,
4.2.; 4.3. blazonul, tehnica
numărului de strofe, versuri; răspunsurilor la
- explicarea cuvintelor noi şi întrebări Gândiți, lucrați în
MM introducerea acestora în enunţuri; perechi, comunicați Observare
1.4. - formulare de întrebări / răspunsuri pe c. activitate sistematică
baza poeziei; frontală,
- dialog dirijat – ,,Naşterea Domnului”; Text suport: individuală, în
- citirea unor versuri după cerinţe date; perechi
- exerciţii de memorare a unor versuri Colindătorii
care i-au impresionat; (fragment), de
- transcrierea versurilorîn care este George Coșbuc
vorba despre sosirea păstorilor;
- audiţie: ,,Colinde de Crăciun”

- rezolvarea de scăderi, mental şi în


scris, cu trecere peste ordin, a. auxiliar, culegere
Scăderea
MEM respectând algoritmul şi aşezarea b.conversaţia,explic
numerelor naturale
1.1.,1.4., corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; aţia,
de la 100 la 1000,
1.6., 4.1., 4.2. - formularea şi rezolvarea unor demonstraţia,exerci
cu împrumut la
probleme pornind de la o ţiul,
ordinul zecilor şi al
CLR tematică dată / de la numere problematizarea, Autoevaluare
sutelor
2.3. date / de la verbe / expresii care munca controlată
sugerează operaţii de scădere; independentă
- compararea unor diferenţe, c.activitate frontală,
Influenţa brumei
folosind semnele < , > , = ; individuală, pe
asupra mediului
- descrierea formării brumei; grupe
- identificarea soluţiilor găsite de
oameni pentru combaterea ei
- definirea colindelor;
- discuţii despre modul în care se
MM a. manual, laptop,
pregătesc pentru a merge cu colinda /
1.1.; 1.2.; videoproiector
despre cum îi primesc gazdele / ce le
1.4.; 2.2.; b. conversaţia
oferă în schimbul colindei;
3.4. euristică, explicaţia, Observare
- exemplificarea unor colinde cunoscute Colindele
exerciţiul sistematică
de copii;
CLR c. activitate frontală,
- interpretarea colindelor: Cântec de
2.1. individuală, pe
stea, Trei păstori;
grupe
- audiţie de colinde

AVAP - discuţii despre obiceiurile de iarnă; Obiceiuri de iarnă a. manual, laptop, Apreciere
1.2., 1.3., - iniţierea unei conversaţii despre videoproiector, globală
Pomul de Crăciun (Când îl Podoabe pentru tuburi de hârtie
împodobesc?, Cu cine?, Ce materiale bradul de Crăciun igienică, acuarele,
folosesc pentru împodobirea lui? etc.); pensulă, foarfecă,
2.2., 2.3.,
- observarea unor brazi împodobiţi lipici
2.5., 2.6.
ilustraţi – găsirea unor asemănări şi b.conversaţia,
deosebiri dintre aceştia; explicaţia, Apreciere
CLR
- identificarea materialelor şi a tehnicii observarea dirijată, individuală
2.1.
de lucru pentru realizarea unor diagrama Venn, Lucrare
podoabe pentru brad; munca practică
MM
- confecţionarea unor podoabe pentru independentă
1.4.
Bradul de Crăciun; c.activitate frontală,
- audiţie cântecul ,,Brăduţul” activitate
https://www.youtube.com/watch? individuală
v=LFoBsqNaTWA
Marți - citirea în ritm propriu, cu adaptarea Intonarea
3 dec. intonaţiei impusă de semnele de propozițiilor
punctuaţie a unui text în versuri;
- formulare de răspunsuri la întrebări Formularea
date; Observarea
- discuţii despre Crăciun; răspunsurilor la sistematică
- formulare de propoziţii cu cuvinte întrebări
date;
- transformarea unor cuvinte după
model dat; Text suport:
- completarea unui text cu semnele de
punctuaţie potrivite;
Colindătorii
- formulare de întrebări pe baza textului
CLR în versuri; (fragment), de
a. manual, fişe de
1.2.; 1.3.; - audierea integrală a poeziei; George Coșbuc lucru, laptop,
2.3.; 3.1.; - selectarea unor cuvinte din poezie, videoproiector
3.2.; 4.1.; după criterii date; b. conversaţia
4.2.; 4.3. - transpunerea poeziei într-un desen; euristică, exerciţiul,
- vizionarea unor tradiţii de Crăciun; observarea dirijată,
- discutii despre cele vizionate; ciorchinele,
AVAP - alcătuiri de propoziţii enunţiative, cadranele, blazonul
2.6. interogative şi exclamative despre c. activitate
Crăciun; frontală,
JOC: Mesajul Prenumelui: individuală, în
Copiii își scriu prenumele pe verticală. perechi
Ei trebuie să găsească pentru fiecare
literă câte un cuvânt, astfel încât
întregul prenume să formeze un mesaj
care are legătură cu textul studiat. Ei
pot lua cuvinte și din text, pot şi desena
ceea ce simt (un obiect, un personaj
etc.)
De exemplu:
Crăciunul
Aduce
Râsete,
Iubire,
Nu
Aroganță
CLR - observarea unor imagini şi citirea Scrierea a. manual, fişe de Evaluare după
1.2.; 1.3.; mesajelor acestora; funcțională lucru modul de
- formulare de răspunsuri la întrebări rezolvare a
date; Felicitarea sarcinilor de
- identificarea situaţiilor în care putem b. conversaţia lucru
2.3.; 3.1.;
transmite mesaje prin intermediul euristică, exerciţiul,
3.2.; 4.1.; observarea dirijată,
felicitărilor;
4.2.; 4.3. brainstorming
- exemplificarea sărbătorilor şi a
c. activitate
evenimentelor la care putem folosi
AVAP frontală,
urări;
2.6. individuală, în
- confecţionarea unor felicitări cu ocazia perechi
Crăciunului şi a Anului Nou; - scriere de
mesaje cu ocazia sărbătorilor de iarnă
- aflarea unui termen necunoscut, Aflarea numărului Temă de lucru
folosind metoda balanţei, proba necunoscut a. auxiliar, manual în clasă:
adunării/scăderii sau prin metoda b.conversaţia,explic - aflarea
MEM încercării; Efectelor negative aţia, numărului
1.1.,1.4., - rezolvarea de scăderi, mental şi în ale ploii, grindinei demonstraţia,exerci necunoscut
1.6., 4.1., 4.2. scris, cu trecere peste ordin, şi brumei ţiul,
respectând algoritmul şi aşezarea problematizareaînv
CLR corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; ăţarea prin
3.1. - formularea şi rezolvarea unor descoperire
probleme pornind de la o tematică c.activitate frontală,
dată / de la numere date / de la verbe / individuală
expresii care sugerează operaţii;
- verbalizarea efectelor negative ale
ploii, grindinei şi brumei / moduri de
prevenire a acestora

RELIGIE
Mier- CLR - citirea enunţurilor din manual, a. manual, auxiliar, Temă de lucru
curi 1.2.; 1.3.; sesizarea cuvintelor scrise înclinat – Cuvinte cu înţeles fişe de lucru în clasă:
4 dec. 2.3.; 3.1.; stabilirea faptului că sunt asemănător b. conversaţia - identificarea
3.2.; 4.1.; asemănătoare; euristică, explicaţia, cuvintelor cu
- formulare de enunţuri la întrebări date; exerciţiul, înţeles
4.2.; 4.3.
- sublinierea unor cuvinte cu înţeles observarea dirijată, asemănător
asemănător din enunţuri date; ciorchinele, munca
DP - scrierea unor cuvinte cu înţeles independentă
2.3. asemănător pentru cuvinte date; c. activitate
- alcătuiri de enunţuri cu cuvinte cu frontală,
AVAP înţeles asemănător pentru cuvinte date; individuală, în
- identificarea unor cuvinte care nu se perechi
2.6.
potrivesc într-un şir de cuvinte cu
înţeles asemănător;
- rescrierea unui scurt text, înlocuind
cuvintele subliniate cu alte cuvinte cu
înţeles asemănător;
- găsirea unor cuvinte cu înţeles
asemănător pentru expresii date (a
băgat de seamă = a observat etc.);
- identificarea perechilor de cuvinte
care nu au înţeles asemănător;
- colorarea cu aceeaşi culoare a
casetelor care conţin cuvinte cu înţeles
asemănător
- aflarea unui termen necunoscut,
folosind metoda balanţei, proba
adunării/scăderii sau prin metoda
MEM încercării; Aflarea numărului a. auxiliar, manual
1.1.,1.4., - rezolvarea de scăderi, mental şi în necunoscut b.conversaţia,explic
1.6., 4.1., 4.2. scris, cu trecere peste ordin, aţia,
respectând algoritmul şi aşezarea Efectelor negative demonstraţia,exerci
CLR corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor ale secetei, ţiul,
caniculei Autoevaluarea
3.1. - formularea şi rezolvarea unor problematizareaînv
controlată
probleme pornind de la o tematică ăţarea prin
dată / de la numere date / de la verbe / descoperire
expresii care sugerează operaţii; c.activitate frontală,
- verbalizarea efectelor negative ale individuală
secetei şi caniculei / moduri de
prevenire a acestora;
- stabilirea valorii de adevăr pentru
enunţuri date

Întâlnirea de dimineaţă - salutul,


prezenţa, ziua, data,meteo, agenda
zilei, impresii;
- joc ,,Stăpânii emoţiilor suntem chiar
DP noi”; a. manual, fişe
2.1.; 2.2. - exprimarea unor emoţii în situaţii date b. conversaţia
(Ce simţi când …); euristică, explicaţia,
CLR - joc ,,Palatul stăpânilor de emoţii”; Dezvoltare
- exemplificarea unor moduri prin care emoţională şi exerciţiul, RAI,
2.3.; 3.1.
putem să ne stăpânim emoţiile; socială cadranele, jocul
AVAP - participarea la scurte scenete, prin didactic, Observare
2.6. atribuirea unor roluri, pentru Îmi stăpânesc mai brainstorming sistematică
exersarea exprimării emoţiilor în situaţii bine emoţiile c. activitate
variate; frontală,
- realizarea unor desene, pe grupe individuală, pe
Recapitulare /
(Desenul: Deşteptului, Înţelegătorului, grupe
Evaluare
Pietrei, Fântânii arteziene), după emoţii
date;
- realizarea colajului ,,Emoţii”;
- numirea unor culori, din culorile
curcubeului, pe cele care le-ai transmis
emoţii positive;
- realizarea pălăriilor gânditoare
ED. FIZICĂ

Joi CLR - citirea enunţurilor din manual, a. manual, auxiliar, Temă de lucru
5 dec. în clasă:
1.2.; 1.3.; sesizarea cuvintelor scrise înclinat – Cuvinte cu înţeles fişe de lucru
2.3.; 3.1.; stabilirea faptului că sunt asemănător b. conversaţia - identificarea
3.2.; 4.1.; asemănătoare; euristică, explicaţia, cuvintelor cu
- formulare de enunţuri la întrebări date; exerciţiul, înţeles
4.2.; 4.3.
- sublinierea unor cuvinte cu înţeles observarea dirijată, asemănător
asemănător din enunţuri date; ciorchinele, munca
DP - scrierea unor cuvinte cu înţeles independentă
2.3. asemănător pentru cuvinte date; c. activitate
- alcătuiri de enunţuri cu cuvinte cu frontală,
înţeles asemănător pentru cuvinte date; individuală, în
- identificarea unor cuvinte care nu se perechi
potrivesc într-un şir de cuvinte cu
înţeles asemănător;
- rescrierea unui scurt text, înlocuind
AVAP cuvintele subliniate cu alte cuvinte cu
2.6. înţeles asemănător;
- găsirea unor cuvinte cu înţeles
asemănător pentru expresii date (a
băgat de seamă = a observat etc.);
- identificarea perechilor de cuvinte
care nu au înţeles asemănător;
- colorarea cu aceeaşi culoare a
casetelor care conţin cuvinte cu înţeles
asemănător
- rezolvare de probleme diverse
(ilustrarte, extragerea datelor dintr-un
tabel etc.); a. manual, fişe de
- transformarea unei probleme Probleme care se lucru
MEM rezolvate prin schimbarea numerelor rezolvă prin una b.conversaţia,explic
1.1.,1.4., sau a întrebării, prin înlocuirea sau două operaţii aţia,
1.6., 4.1., 4.2. cuvintelor care sugerează operaţia, prin demonstraţia,exerci
adăugarea unei întrebări, etc. Observare
ţiul,
- crearea unor probleme după imagini / sistematică
CLR problematizareaînv
3.1. desene / scheme/ exerciţii/ formule ăţarea prin
- formularea şi rezolvarea unor descoperire
probleme pornind de la o tematică c.activitate frontală,
dată /de la numere date /de la verbe / individuală
expresii care sugerează operaţii

ED. FIZICA
AVAP - discuţii despre obiceiurile de iarnă, Obiceiuri de iarnă
a. manual, laptop,
1.2., 1.3., despre răsplata pe care o primesc de la
videoproiector,
2.2., 2.3., gazde; Brăduţ – format 3 ziare sau reviste
2.5., 2.6. - iniţierea unei conversaţii despre D vechi, foarfecă,
bradul de Crăciun;
capsator, agrafe de Observare
CLR - observarea unor brazi ilustraţi;
birou sistematică
2.1. - identificarea materialelor şi a tehnicii Evaluare b.conversaţia
de lucru pentru realizarea unor brăduţi
euristică, explicaţia, Expoziţie cu
MM în format 3 D;
observarea dirijată, lucrările
1.4. - confecţionarea brăduţilor în format 3
munca elevilor
D, ca podoabe pentru Bradul de
independentă
Crăciun;
c.activitate frontală,
- interpretare colind ,,O, brad frumos!”
activitate
https://www.youtube.com/watch?
individuală
v=GgCRBoL19Sc
Vineri CLR - audiere ,,Legenda lui Moş Crăciun” *Lectură a.fișe de lectură, Tehnica
6 dec. 1.2.; 1.3.; https://www.youtube.com/watch? laptop, ,,Colegii
2.3.; 3.1.; v=kccrmgq5vCE Legenda lui Moş videoproiector întreabă”
3.2.; 4.1.; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: Crăciun b.conversaţia,
4.2.; 4.3. „Despre ce este vorba în acest text?” explicaţia,
- aprecierea ca adevărate sau false a exerciţiul, munca
unor enunţuri scurte care testează independentă, RAI,
AVAP înţelegerea textului audiat; cadranele
- exprimarea unor emoţii în legătură cu c.activitate frontală,
legenda audiată; activitate
- formularea unor răspunsuri la întrebări individuală
2.2.
despre conţinutul legendei;
DP
- verbalizarea modului cum trebuie să
2.1., 2.3
fim de Crăciun (darnici, buni etc.);
- desenarea / colorarea lui Moş Crăciun
etc.
- transformarea unei probleme Probleme care se a. auxiliar, fişe de
rezolvate prin schimbarea rezolvă prin una lucru
numerelor sau a întrebării, prin sau două operaţii b.conversaţia,explic
înlocuirea cuvintelor care aţia,
MEM sugerează operaţia, prin demonstraţia,exerci
1.1.,1.4., adăugarea unei întrebări etc.; ţiul, Evaluarea
1.6., 4.1., 4.2. - crearea unor probleme după imagini problematizarea,înv după
/ desene / scheme/ exerciţii/ formule; ăţarea prin rezolvarea
CLR - formularea şi rezolvarea unor descoperire sarcinilor de
3.1. probleme pornind de la o c.activitate frontală, lucru
tematică dată /de la numere individuală
date /de la verbe / expresii care
sugerează operaţii;
- rezolvarea de probleme în mai multe
moduri

- definirea colindelor; Colindele a. manual, laptop,


- exemplificarea unor colinde cunoscute videoproiector
MM de copii; b. conversaţia
1.1.; 1.2.; - interpretarea colindelor: O, ce veste euristică, explicaţia,
1.4.; 2.2.; minunată!, Bună dimineaţa la Moş exerciţiul Observarea
3.4. Ajun; c. activitate frontală, sistematică
AVAP - discuţii despre grupurile formate individuală, pe
2.6. pentru colindat; grupe
- audiţie colinde

LB. ENGLEZĂ

Luni CLR - citirea textului ,,De azi şi de demult”, Recapitulare a. manual, fişe de Autoevaluare
9 dec. 1.2.; 1.3.; după B. Şt. Delavrancea; lucru controlată
2.3.; 3.1.; - formularea de răspunsuri la întrebări b. conversaţia
3.2.; 4.1.; („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, euristică, explicaţia,
4.2.; 4.3. De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” La colindat exerciţiul, explozia
etc.) stelară, cadranele,
- ordonarea, în succesiune logică, a munca
întâmplărilor din text; independentă
DP - povestirea orală a unui fragment din c. activitate
2.1. text; frontală,
- identificarea unor enunţuri care individuală, în
exprimă: o informaţie, o întrebare şi o perechi
stigare;
- scrierea unor cuvinte cu înţeles
asemănător pentru cuvinte date;
- colorarea cu aceeaşi culoare a
casetelor care conţin cuvinte cu înţeles
asemănător;
- exerciţii de scriere corectă a cuvintelor
care conţin m înainte de p sau b;
- verbalizarea unor mesaje care se pot
scrie pe felicitări;
- completarea unui text cu semnele de
punctuaţie potrivite;
- exerciţii de transcriere, după criterii
date
a. culegere, fişe de
- transformarea unei probleme
lucru
rezolvate prin schimbarea numerelor
MEM b.conversaţia,explic
sau a întrebării, prin înlocuirea
1.1.,1.4., aţia,
cuvintelor care sugerează operaţia, prin
1.6., 4.1., 4.2. demonstraţia,exerci
adăugarea unei întrebări, etc. Probleme care se
ţiul, Interevaluare
- crearea unor probleme după imagini / rezolvă prin una
AVAP problematizareaînv controlată
desene / scheme/ exerciţii/ formule sau două operaţii
2.6. ăţarea prin
- formularea şi rezolvarea unor
descoperire
probleme pornind de la o tematică
c.activitate frontală,
dată /de la numere date /de la verbe /
individuală
expresii care sugerează operaţii
- audiţia – joc pentru diferenţierea
intuitivă a duratelorși a înălţimii
sunetelor; asocierea acestora cu
Recapitulare
mişcări sugestive ale braţelor
Elemente de
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele
limbaj muzical a. manual, fişe de
MM de înălţimi diferite ;
Melodia lucru
1.1.; 1.2.; - verificarea însuşirea cântecelor ;
Sunete înalte/joase b.conversația
1.4.; 2.2.; - acompanierea cântecelor cu orchestra
Mersul melodiei euristică, explicația, Observare
3.4. de jucării muzicale sau cu percuţie
Legătura dintre exercițiul, sistematică
corporală diversă, care să marcheze fie
text şi melodie demonstrația, jocul
CLR ritmul, fie timpii egali;
(strofa şi refrenul) c. frontală,
2.3. - selectarea şi organizarea unor sunete
Genuri muzicale: individuală, pe
pentru crearea unei idei muzicale
folclorul copiilor; grupe
proprii;
colinde
- discuţii despre propriile creaţii, analiza
şi aprecierea lor;
- stabilirea legăturii între strofe şi refren;
- interpretarea unui colind
- discuţii despre pietre (forme, mărimi, Inimă verde
culori etc.);
- identificarea obiectelor făcute din Piatră. Lemn a. manual,
piatră; (pictură; culori acuarele, pensule,
- participarea la jocuri de identificare a calde/reci) pietre, crengi
AVAP semnificaţiei liniilor frânte/ curbe / uscate
Apreciere
2.1.; 2.3.; orizontale / verticale în desene; b.conversaţia
globală
2.4.; 2.5. - observarea unor imagini care au ca euristică, explicaţia,
Apreciere
temă lemnul; observarea dirijată,
individuală
CLR - exemplificarea unor obiecte făcute din demonstraţia,
Expunerea
2.3. lemn; munca
lucrărilor
- identificarea materialelor de lucru, în independentă
funcţie de c.activitate frontală,
scopul propus; activitate
- verbalizarea etapelor de lucru; individuală
- pictură – Broșe pe suport de piatră /
Crenguţa uscată – obiect de decor;
CLR a. fișe de evaluare
1.2.; 1.3.; sumativă
Marti 2.3.; 3.1.; Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă b.conversaţia,
10 dec. munca Probă scrisă
3.2.; 4.1.;
independentă
4.2.; 4.3. c. activitate
individuală
- citirea în ritm propriu a textului ,,La Ce ştiu? Cât ştiu? a. manual, fişe de
săniuş” , după Ion Agârbiceanu, cu Cum ştiu? lucru
adaptarea intonaţiei impusă de b. conversaţia
semnele de punctuaţie; euristică, explicaţia,
- formularea de răspunsuri la întrebări exerciţiul, explozia Observare
(„Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, stelară, cadranele, sistematică
CLR De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” munca
1.2.; 1.3.; etc.); independentă Autoevaluare
2.3.; 3.1.; - ordonarea enunţurilor, în ordine c. activitate controlată
3.2.; 4.1.; cronologică; frontală,
- completarea unui text cu semnele de individuală, în
4.2.; 4.3.
punctuaţie potrivite; perechi
- realizare de corespondenţe între
enunţuri date şi ceea ce exprimă
DP acestea;
2.1. - scrierea unor cuvinte cu înţeles
asemănător pentru cuvinte date;
- înlocuirea cuvintelor subliniate în
enunţuri date cu alte cuvinte cu înţeles
asemănător;
- exerciţii de scriere corectă a cuvintelor
care conţin m înainte de p sau b;
- transcrieri selective
- efectuarea de adunări / scăderi cu Recapitulare a. manual, fişe de
numere mai mici decât 1000, fără lucru,
şi cu trecere peste ordin şi b.conversaţia,
MEM verificarea prin operaţia inversă; explicaţia,
1.1.,1.4., - rezolvarea de adunări şi scăderi, exerciţiul,
1.6., 4.1., 4.2. mental şi în scris, cu şi fără trecere problematizarea,
peste ordin, respectând algoritmul munca
şi aşezarea corectă a unităţilor, independentă
CLR zecilor şi sutelor; c.activitate frontală, Interevaluare
2.1. - aflarea unui termen necunoscut, activitate
folosind metoda balanţei, proba individuală
DP adunării/scăderii sau prin metoda
2.3. încercării;
- stabilirea valorii de adevăr pentru
enunţuri / exerciţii date;
- comunicarea prin desen sau verbal a
unor efecte pe care le au fenomene ale
naturii asupra mediului înconjurător
RELIGIE
Mier- CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ a. fișe de Evaluarea
curi 1.2.; 1.3.; – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare ameliorare / de după
11 2.3.; 3.1.; ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exerciții de dezvoltare, rezolvarea
dec. 3.2.; 4.1.; problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – b. conversația, sarcinilor de
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare
4.2.; 4.3. evaluarea sumativă. explicația,
– Activităţile de dezvoltare
ameliorare/
exercițiul, dezvoltare:
vor avea un grad ridicat de
DP dificultate şi vor fi stabilite problematizarea
pentru elevii care vor c. frontal, individual
2.1.
demonstra realizarea Autoevaluare
tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba
de evaluare sumativă.
- rezolvarea de scăderi, mental şi în
scris, cu şi fără trecere peste ordin, în
concentrul 100 – 1000, respectând
algoritmul şi aşezarea corectă a
unităţilor, zecilor şi sutelor;
- aflarea unui termen necunoscut,
MEM Recapitulare a. manual, fişe de
folosind metoda balanţei, proba
1.1.,1.4., lucru,
adunării/scăderii sau prin metoda
1.6., 4.1., 4.2. b.conversaţia
încercării;
euristică,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
CLR explicaţia,
suma / diferenţa/descăzutul este, Autoevaluare
2.3. exerciţiul,
scăzătorul este / etc.”;
problematizarea,
- compararea unor sume / diferenţe
AVAP munca
folosind semnele: <,>,=;
2.6. independentă
- rezolvare, crearea unor probleme
c.activitate frontală,
după imagini / desene / scheme /
activitate
exerciţii / formule;
individuală
- verbalizarea efectelor negative pe
care le au fenomene ale naturii asupra
mediului înconjurător, numirea unor
soluţii pentru combaterea acestora

- joc ,,Punguţa cu surprize”;


- definirea comunicării;
- joc ,,Eu vorbesc, tum ă auzi? Mă a. manual, fişe de
DP asculţi? Ce-am spus?” – formulare de Comunicare lucru, b.
2.1.; 2.2. răsounsuri la întrebări pe baza jocului; şcolară eficientă conversaţia
- discuţii pe baza unor mesaje date; euristică,
CLR explicaţia,exerciţiul, Observare
- diverse exerciţii de comunicare, Comunicăm:
2.1.;3.1. jocul didactic sistematică
realizate sub formă de joc; Vorbim şi ascultăm
MEM - verbalizarea importanţei ascultării; Emoţiile în c. activitate
1.4. frontală,
- crearea unor personaje care comunicarea cu
AVAP individuală, în
2.3. comunică emoţii; ceilalţi perechi
- moduri de comunicare: jocul mut,
jocul ,,Micul clovn” (comunicăm prin
gesturi, mimică, postură)
ED. FIZICA
Joi CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ a. fișe de Evaluarea
12 1.2.; 1.3.; – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare ameliorare / de după
dec. 2.3.; 3.1.; ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exerciții de dezvoltare, rezolvarea
3.2.; 4.1.; problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – b. conversația, sarcinilor de
4.2.; 4.3. elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, ameliorare/
evaluarea sumativă. exercițiul, dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare problematizarea
DP vor avea un grad ridicat de c. frontal, individual
2.1. dificultate şi vor fi stabilite
pentru elevii care vor
demonstra realizarea Autoevaluare
tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba
de evaluare sumativă.
Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare
MEM Evaluare sumativă sumativă
1.1.,1.4.,
b.conversaţia,
1.6., 4.1., 4.2. Probă scrisă
munca
independentă
c. activitate
individuală
ED. FIZICA
a. manual, sticle
plastic, foarfecă,
- discuţii despre efectele negative ale
AVAP cutter, acuarele
plasticului asupra mediului
2.1.; 2.3.; pensulă Apreciere
înconjurător / importanţa reciclării
2.4.; 2.5. Inimă verde b.conversaţia globală /
obiectelor din plastic;
euristică, explicaţia, individuală
- identificarea materialelor folosite în
CLR Plastic observarea dirijată,
realizarea unor flori din plastic;
2.3. (pictură: flori din demonstraţia, Expoziţia
- verbalizarea etapelor de lucru;
MEM plastic) munca lucrărilor
- realizarea florilor din plastic, după
3.2. independentă
oricare dintre cele două modele
c.activitate frontală,
prezentate în manual
activitate
individuală
Vineri *Lectură a.fișe de lectură
13 dec. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea b.conversaţia,expli
intonaţiei impusă de semnele de Pomul de Crăciun, caţia, exerciţiul,
punctuaţie a unui text în versuri; de Vasilica Tianu munca
CLR - precizare titlu, autor, strofe, versuri; independentă, jocul
- formularea unor întrebări / răspunsuri didactic, cadranele,
1.1., 1.2.
în legătură cu poezia citită; audiţia muzicală
3.1., 3.4., - transcrierea unor versuri, după criterii
4.1. c.activitate frontală,
date;
individuală, în
- discuţii despre ce semnifică pentru ei Tehnica
MM perechi
Crăciunul; ,,Partenerul
1.4. - verbalizarea a modului cum se întreabă”
pregătesc oamenii să întâmpine
DP Crăciunul;
2.1. - exprimare de emoţii pentru enunţuri
date, care au ca temă Crăciunul;
AVAP - realizarea unui desen ,,Pomul de
2.2. Crăciun”
- audiţie ,,Pomul Crăciunului”, de
Mircea Vintilă
https://www.youtube.com/watch?
v=XKDGjAPzmYs
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ a. fișe de Evaluarea
1.1.,1.4., – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare ameliorare / de după
1.6., 4.1., 4.2. ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exerciții de dezvoltare, rezolvarea
problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – b. conversația, sarcinilor de
CLR elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, ameliorare/
2.3. evaluarea sumativă. exercițiul, dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare vor avea un problematizarea
c. frontal, individual
grad ridicat de dificultate şi vor fi
stabilite pentru elevii care vor
Autoevaluare
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

- audiţia – joc pentru diferenţierea


intuitivă a duratelorși a înălţimii Evaluare
sunetelor; asocierea acestora cu
mişcări sugestive ale braţelor; Elemente de
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele limbaj muzical
de înălţimi diferite; Melodia
MM
- acompanierea cântecelor cu orchestra Sunete înalte/joase
1.1.; 1.2.;
de jucării muzicale sau cu percuţie Mersul melodiei a. fișe de evaluare
1.4.; 2.2.;
corporală diversă, care să marcheze fie Legătura dintre text b. conversaţia,
3.4.
ritmul, fie timpii egali; şi melodie (strofa şi explicaţia,
- selectarea şi organizarea unor sunete refrenul) exerciţiul, munca Observarea
CLR
pentru crearea unei idei muzicale Genuri muzicale: independentă sistematică
2.3.
proprii; folclorul copiilor; c. activitate
- discuţii despre propriile creaţii, analiza colinde frontală, individuală
DP
şi aprecierea lor
2.3.
Itemii probei de evaluare vizează:
- identificarea unei anumite strofe/
refrenului într-un cântec dat;
- potrivirea unor silabe pe o melodie
dată, pe baza identificării numărului de
silabe necesar;
- interpretarea unui cântec / colinde
LB. ENGLEZA

SĂPTĂMÂNA 4 → Recapitulare / Evaluare semestrială

Luni CLR - crearea propriei poveşti pornind de la Recapitulare a. auxiliar, fișe de Autoevaluare
16 1.2.; 1.3.; cuvintele: şcolar, pitic, câine şi măr; semestrială lucru controlată
dec. 2.3.; 3.1.; - citirea în ritm propriu a textului, cu b. conversaţia,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele Text suport: tehnica termeni în
3.2.; 4.1.; avans, predicţia,
4.2.; 4.3. de punctuaţie;
explicaţia,
- formularea de răspunsuri la întrebări Mărul, după demonstraţia,
date; Mircea exerciţiul, explozia
DP - ordonarea enunţurilor, în ordine Sântimbreanu stelară, tehnica
2.3. cronologică; Gândiți/ Lucrați în
- descrierea băieţelului; perechi/
- discuţii despre prietenie; Comunicați ,
AVAP - identificarea unor enunţuri care cadranele,
scheletul de
2.2. exprimă o informaţie, o întrebare; recenzie
- povestirea orală a unui fragment al c. individuală,
textului; frontală şi în
- exemplificarea obiectelor şcolarului / perechi
părţilor componente ale unei cărţi;
- completarea unui text cu semnele de
punctuaţie potrivite;
- transcrierea fragmentului al treilea,
respectând aşezarea corectă în pagină;
- alcătuiri de enunţuri cu cuvinte date;
- înlocuirea unor cuvinte subliniate, în
enunţuri date, cu alte cuvinte cu sens
asemănător;
- formulare de întrebări, după imagini
date;
- povestirea orală, după imagini date;
- formulare de enunţuri enunţiative,
interogative şi exclamative cu tema
,,prietenia”;
- realizarea unor dialoguri pe teme date;
- desenarea unor personaje ale
textului
Recapitulare
semestrială
a. culegere, fişe de
MEM - efectuarea de adunări și scăderi, lucru, atlas
verificare prin probă; Adunarea şi geografic, harta
1.1.,1.4.,
- aflarea sumei / diferenţei a două scăderea României
1.6., 4.1., 4.2.
numere; numerelor b. conversaţia
- compararea unor sume / diferențe; naturale de la 0 la euristică, exerciţiul,
CLR
- colorarea unor imagini respectând 100, fără/cu explicaţia,
2.3. Observare
coduri date de sume / diferențe; trecere peste ordin observarea dirijată,
- scrierea unor exerciții matematice pe sistematică
DP problematizarea,
baza unor suporturi vizuale; Despre formele de organizatorul grafic
2.3. - rezolvare de probleme; relief c. activitate
- numirea / descrierea formelor de relief; frontală, activitate
- exemplificarea faunei şi florei specifice în perechi,
fiecărei forme de relief individuală

- joc de recunoaştere a sunetelor din


natură şi a instrumentelor muzicale;
- audiţia – joc pentru diferenţierea
MM a. fișe de lucru
intuitivă a duratelorși a înălţimii
1.1.; 1.2.; b. conversaţia,
sunetelor; asocierea acestora cu mişcări
1.4.; 2.2.; explicaţia,
sugestive ale braţelor;
3.4. Recapitulare exerciţiul, munca Interpretare
- acompanierea unor cântece cu jucării
semestrială independentă vocală
muzicale confecţionate sau cu percuţie
CLR c. activitate
corporală diversă, care să marcheze
2.3. frontală, individuală
ritmul;
- interpretarea unor cântece învăţate;
- discuţii despre propriile creaţii, analiza
şi aprecierea lor
AVAP - sesizarea diferenței dintre informația Recapitulare a. diverse materiale Apreciere
1.1., 1.2., practică transmisă prin limbaj vizual si semestrială b. conversaţia, globală si
2.2., 2.3., mesajul artistic; explicaţia, individuală
2.4., 2.5. - identificare semnificației liniei, exerciţiul, munca Expunerea
punctului, culorii și formei în opere de independentă lucrărilor
CLR artă; c. activitate frontală,
2.3. - exprimarea ideilor și trăirilor personale individuală
prin utilizarea liniei, punctului, culorii si
formei;
- explorarea unor caracteristici/
proprietăţi ale materialelor în diverse
context;
- realizarea de produse utile şi/ sau
estetice combinând materiale ușor de
prelucrat și tehnici accesibile;
- transformarea unui material prin
tehnici variate
- explorarea de utilizări în contexte utile
și/sau estetice a obiectelor/lucrărilor
realizate prin efort propriu
Marți - citirea în ritm propriu a textului, cu
17 adaptarea intonaţiei impusă de semnele
dec. de punctuaţie;
- formularea de răspunsuri la întrebări
date;
- povestirea orală a unui fragment din
text;
- transcrierea enunţurilor care conţin
cuvintele:
într-o, într-un;
- formularea de enunţuri proprii, folosind a. auxiliar, fișe de
cuvintele: într-o, într-un; Recapitulare lucru
CLR - completarea de enunţuri lacunare semestrială b. conversaţia,
1.2.; 1.3.; explicaţia,
folosind cuvintele: într-o, într-un; demonstraţia,
2.3.; 3.1.; - alcătuiri de propoziţii, folosind într- Text suport: exerciţiul, explozia
3.2.; 4.1.; o/într-un, după imagini date; stelară, tehnica
4.2.; 4.3. - selectarea cuvintelor scrise cu ,,î” şi Dumbrava Gândiți/ Lucrați în
,,â”, din textul citit – alcătuiri de noi minunată, după perechi/
Observarea
enunţuri cu acestea; Mihail Sadoveanu Comunicați ,
DP - completarea unor cuvinte cu literele ,,î” cadranele, metoda sistematică
2.3. pălăriilor gânditoare
sau/şi ,,â”; c. individuală, Autoevaluare
- scrierea însuşirilor personajelor frontală, în perechi,
textului; pe grupe
AVAP - povestirea unor întâmplări din viaţa
2.6. proprie care le-au indus stare de frică /
nesiguranţă;
2h - transcriere unor enunţuri enunţiative,
interrogative şi exclamative din textul
citit, explicarea semnelor de punctuaţie;
- identificarea personajului după
caracteristici date;
- formulare de întrebări pe baza unor
enunţuri date;
- realizarea unor dialoguri între copii şi
diverse animale;
- scrierea unor enunţuri despre prietenia
dintre Patrocle şi Lizuca;
- familia cuvântului ,,prieten”;
- desenarea unei secvenţe a textului
MEM - exerciţii de citire, scriere şi rotunjire a Recapitulare a. culegere, fişe de Autoevaluare
1.1, 1.2., numerelor naturale cuprinse între 100 şi semestrială lucru controlată
1.3., 3.2., 4.2. 1000; b. conversaţia,
- aflarea unui număr/a unor numere, Formarea, citirea, exerciţiul,
CLR respectând anumite criterii; scrierea, explicaţia, munca
1.4. - identificarea unor numere pare/ compararea, independentă,
numere impare după criterii date; ordonarea şi problematizarea,
AVAP - completarea unor şiruri numerice, rotunjirea jocul didactic
2.2. c. activitate
după criterii date; numerelor
- exerciţii de comparare a numerelor naturale de la 0 la
naturale cuprinse între 0 şi 1000, 1000 frontală, individuală
utilizând semnele <, >, =;
- discuţii despre condiţiile de viaţă a Despre nevoile de
plantelor; bază ale plantelor
- identificarea părţilor componente ale şi ale oamnenilor
plantelor şi rolul acestora / părţile
componente ale corpului uman;
- colorarea unor frunze / flori, după
criterii date;
- identificarea plantelor care trăiesc la
munte / deal / câmpie;
- desen ,,Omul şi mediul inconjurător”
RELIGIE

Mier- CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea Recapitulare a. auxiliar, fișe Evaluare după
curi 1.1., 1.2. intonaţiei impusă de semnele de semestrială b.conversaţia,explic rezolvarea
18 3.1., 3.4. punctuaţie a unui text în versuri; aţia, exerciţiul, sarcinilor de
dec. lucru
4.1. - explicarea cuvintelor noi, introducerea harta lecturii,
acestora în enunţuri proprii; Text suport: ciorchinele, jocul
- identificarea autorului /titlului poeziei, didactic, jurnalul cu
numărul de strofe/ versuri; Iarna pe uliţă, de dublă intrare, RAI,
- formulare de răspunsuri la întrebări George Coşbuc cadranele,
DP date; organizatorul grafic
2.1. - exprimarea emoţiilor provocate de c.activitate frontală,
textul poeziei; individuală, pe
- transcrierea poeziei (a strofei care i-a grupe
impresionat cel mai mult), respectând
aşezarea corectă în pagină;
AVAP - înlocuirea unor cuvinte subliniate, cu
2.2. altele din poezie, fără ca înţelesul
enunţurilor să se schimbe (Norii stau
unul lângă altul peste sat etc.);
- identificare cuvântului scris cu ,,mp”,
introducerea acestuia într-un enunţ;
- exemplificarea unor cuvinte scrise
cu ,,mb” şi ,,mp”;
- despărţiri în silabe a unor cuvinte
scrise cu ,,mb” şi ,,mp”;
- completarea unor cuvinte cu literele:
m, b sau p;
- colorarea petalelor unor flori pe care
sunt scrise cuvintele corect;
- gruparea într-un tabel, cu două
coloane, a cuvintelor scrise cu ,,mb”
şi ,,mp”;
- sublinierea cuvintelor scrise greşit,
dintr-un text dat; rescrierea corectă a
textului;
- modificarea formei cuvintelor, după
model (podoabă – împodobit etc.);
- scrierea unor cuvinte sugerate de
imagini;
- scrierea unor cuvinte cu înţeles
asemănător pentru cuvinte date;
- alcătuirea unui scurt text, după imagini
date;
- realizarea unor dialoguri pe teme date
MEM - rezolvarea de adunări şi scăderi, cu Adunarea şi a. culegerel, fişe de
1.4;1.6.; trecere peste ordin, respectând scăderea lucru
3.1.;3.2.; algoritmul şi aşezarea corectă a numerelor b. conversaţia
4.2.; 5.2. unităţilor, zecilor şi sutelor; naturale de la 0 la euristică, explicaţia,
- evidenţierea proprietăţilor adunării 1000, fără/cu exerciţiul,
(comutativitate, asociativitate, element trecere peste ordin problematizarea,
neutru), fără precizarea terminologiei; munca
CLR - scrierea unor exerciții matematice pe independentă
2.3. baza unor suporturi vizuale; Despre c. activitate
- completarea unor căsuţe cu numere rezervaţiile frontală,
care lipsesc; naturale individuală, pe
- discuţii despre rezervaţiile naturale şi Influenţa negativă grupe
importanţa acestora; a omului asupra
AVAP - exemplificarea unor plante şi animale mediului / a
2.3. ocrotite de lege; fenomenelor Temă de lucru
- formularea şi rezolvarea unor naturale în clasă:
probleme pornind de la o tematică - aflarea unor
dată/de la numere date /de la verbe sume /
/expresii care sugerează operaţii diferenţe
matematice;
- exprimarea unor opinii (acord /
dezacord) cu privire la influenţa omului
asupra mediului, redate prin imagini
vizuale;
- enumerarea principalelor acţiuni care
pot dăuna mediului;
- realizare de pliante cu mesaje pentru
ocrotirea mediului;
- verbalizarea efectelor negative ale
ploii, grindinei, brumei, secetei şi
caniculei / moduri de prevenire a
acestora;
- exemplificarea unor efecte pozitive ale
ploii

DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, Să ne amintim! a. manual,fișe de Observare


2.1.; 2.2. prezenta, ziua, data, meteo, agenda evaluare sistematică
zilei, impresii; b. conversaţia
CLR - discuţii despre emoţii / comunicare / Recapitulare. euristică, explicaţia,
3.1. igienă; Evaluare exerciţiul, jocul,
- joc ,,Vorbim diferit, dar simţim diferit; RAI, diagrama
AVAP - formulare de enunţuri la diverse Venn, cadranele
2.6. întrebări date; c. activitate
- citirea unor curiozităţi despre frontală, individuală
comunicare;
- realizarea de corespondenţe între
cuvinte care exprimă ,,Limbajul corpului”
şi cuvinte care exprimă ,,Comunică”;
- completarea unor versuri cu cuvinte
potrivite;
- realizarea unui album al familiei /
clasei;
- discuţii despre povestea ,,Fata babei şi
fata moşneagului;
- citirea asemănărilor şi deosebirilor
dintre cele două fete;
- formulare de răspunsuri la întrebări
despre poveste;
- scrierea unor mesaje pentru cele două
fete, adăugarea unor desene
corespunzătoare;
- stabilirea valorii de adevăr pentru
enunţuri date;
Joc ,,Bingo pentru diversitate”
RELIGIE
Joi CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea Recapitulare a. auxiliar, fișe Evaluare după
19 1.1., 1.2. intonaţiei impusă de semnele de semestrială b.conversaţia,explic rezolvarea
dec. 3.1., 3.4. punctuaţie a unui text în versuri; aţia, exerciţiul, sarcinilor de
lucru
4.1. - explicarea cuvintelor noi, introducerea harta lecturii,
acestora în enunţuri proprii; Text suport: ciorchinele, jocul
- identificarea autorului /titlului poeziei, didactic, jurnalul cu
numărul de strofe/ versuri; Iarna pe uliţă, de dublă intrare, RAI,
- formulare de răspunsuri la întrebări George Coşbuc cadranele,
DP date; organizatorul grafic
2.1. - exprimarea emoţiilor provocate de c.activitate frontală,
textul poeziei; individuală, pe
- transcrierea poeziei (a strofei care i-a grupe
impresionat cel mai mult), respectând
aşezarea corectă în pagină;
AVAP - înlocuirea unor cuvinte subliniate, cu
2.2. altele din poezie, fără ca înţelesul
enunţurilor să se schimbe (Norii stau
unul lângă altul peste sat etc.);
- identificare cuvântului scris cu ,,mp”,
introducerea acestuia într-un enunţ;
- exemplificarea unor cuvinte scrise
cu ,,mb” şi ,,mp”;
- despărţiri în silabe a unor cuvinte
scrise cu ,,mb” şi ,,mp”;
- completarea unor cuvinte cu literele:
m, b sau p;
- colorarea petalelor unor flori pe care
sunt scrise cuvintele corect;
- gruparea într-un tabel, cu două
coloane, a cuvintelor scrise cu ,,mb”
şi ,,mp”;
- sublinierea cuvintelor scrise greşit,
dintr-un text dat; rescrierea corectă a
textului;
- modificarea formei cuvintelor, după
model (podoabă – împodobit etc.);
- scrierea unor cuvinte sugerate de
imagini;
- scrierea unor cuvinte cu înţeles
asemănător pentru cuvinte date;
- alcătuirea unui scurt text, după imagini
date;
- realizarea unor dialoguri pe teme date
MEM Itemii probei de evaluare Evaluare a. fișe de evaluare
1.4;1.6.; semestrială sumativă
3.1.;3.2.; b.conversaţia,
4.2.; 5.2. munca Probă scrisă
independentă
c. activitate
individuală
ED. FIZICA

AVAP - explorarea unor caracteristici/ Evaluare a. fişe de evaluare,


1.1., 1.2., proprietăţi ale materialelor în diverse semestrială lucrările efectuate
2.2., 2.3., contexte în sem.I
2.4., 2.5. - realizarea de produse utile şi/ sau b. conversaţia, Apreciere
estetice combinând materiale ușor de exerciţiul, turul globală si
individuală
CLR prelucrat și tehnici accesibile galeriei, analiza
2.3. - transformarea unui material prin lucrărilor Expunerea
tehnici variate c. activitate lucrărilor
- explorarea de utilizări în contexte utile frontală, individuală
și/sau estetice a obiectelor/lucrărilor
realizate prin efort propriu
Vineri CLR Itemii probei de evaluare Evaluare a. fișe de evaluare Probă scrisă
20 dec. 1.2.; 1.3.; semestrială sumativă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia,
3.2.; 4.1.; munca
4.2.; 4.3. independentă
c. activitate
individuală
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ a. fișe de Evaluarea
1.4;1.6.; – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare ameliorare / de după
3.1.;3.2.; ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exerciții de dezvoltare, rezolvarea
4.2.; 5.2. problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – b. conversația, sarcinilor de
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, ameliorare/
CLR evaluarea semestrială. exercițiul, dezvoltare:
2.3. – Activităţile de dezvoltare vor avea un problematizarea
grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite c. frontal, individual
pentru elevii care vor demonstra Autoevaluare
realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare
semestrială.
MM - executarea unor mişcări sugerate de Evaluare a. fișe de evaluare Observare
1.1.; 1.2.; text; semestrială b. conversaţia, sistematică
1.4.; 2.2.; - selectarea şi organizarea unor sunete explicaţia,
3.4. pentru crearea unei idei muzicale exerciţiul, munca
proprii; independentă
CLR - audiţia – joc pentru diferenţierea c. activitate
2.3. intuitivă a duratelorși a înălţimii frontală, individuală
sunetelor; asocierea acestora cu mişcări
sugestive ale braţelor;
- încălzirea vocii prin vocalize;
- redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul
scăriței muzicale;
- acompanierea unor cântece cu jucării
muzicale confecţionate sau cu percuţie
corporală diversă, care să marcheze
ritmul;
- interpretarea unor cântece învăţate;
- audierea / interpretarea unor colinde

LB. ENGLEZA

Perioada : 3 săptămâni (S15 – S17) → 13.01.2020 – 31.01.2020

Ziua Comp. Activităţi integrate/ pe discipline; Elemente de Resurse materiale Evaluare


spec. organizarea colectivului de elevi conţinut si procedurale
Luni CLR  familiarizarea, întelegerea, si explorarea  Textul Materiale:manual, Observarea
13 ian. 1.1;1.22.3 textului narativ CD, sistematică
;3.1  citirea în ritm propriu, cu adaptarea videoproiector
3.2;4.1 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Procedurale:
DP-2.3  citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text-suport: citire explicativă, Aprecieri
MEM-3.1  explicarea folosirii semnelor de punctuație Iarna conversaţia, globale si
MM-1.4  explicarea cuvintelor noi si introducerea după Mihail explicaţia, individuale
acestora în vocabularul copiilor Sadoveanu învăţarea prin
 formularea de răspunsuri la întrebări pag. 60-61 descoperire,
exercitiul
 exprimarea unor opinii, atitudini, observatii
Organizare:
 auditie: Cântece despre iarnă
frontal, individual
Materiale:manual,
 exerciţii de adunare repetată, cu suport
culegere, fisă de
intuitiv Înmultirea nr.
lucru Observarea
MEM –  rezolvare de probleme ilustrate prin adunare 0-100
Procedurale: sistematică
1.4; 1.5; repetată
explicatia,
1.6; 5.2  scriere de adunări repetate după cerințe Adunare
exercitiul Aprecieri
AVAP – date repetată de
problematizare globale si
2.6  compunere de probleme cu suport imagistic termeni egali
Organizare: individuale
 exerciţii de scriere a numerelor sub forma
frontal, individ.,
unor sume de n termeni egali
grup
MM –  intonarea unor sunete din natură, prelungind PAS, IUTE, Materiale:manual Observarea
1.4.; 2.1. fiecare sunet cât se duce mâna în sus şi apoi RAR tipărit/digital, CD, sistematică
în jos; laptop, hârtie
AVAP –  joc: Ne jucăm cu sunetele!; Lui, lui, lui, colorată
2.2.  confecţionarea unor jetoane din foi colorate; de Ana Procedurale:
CLR – 1.3  realizarea unor combinaţii diferite cu Motora – conversaţia
jetoanele confecţionate şi intonarea ritmică; Ionescu muzicală, exerciţiul,
 interpretarea cântecului Lui, lui, lui, de Ana jocul didactic
Motora – Ionescu; Organizare:
frontal, individ.,
grup

AVAP – – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de Iarna pe uliţă Materiale:manual Observare


1.2. lucru; tipărit, hârtie sistematică
– colaj – Omul de zăpadă; (ruperea liberă şi Colaj – colorată, foarfece,
MM – 2.1. lipirea); Omul de lipici, creion Expunerea
– vizionarea filmuleţului Povestea omului de zăpadă Procedurale: lucrărilor
zăpadă https://www.youtube.com/watch? explicaţia
v=WD-14gg_4A8 demonstraţia,
– cântec: Omul de zăpadă
exercițiul
Organizare:activit
https://www.youtube.com/watch?
ate frontală, pe
v=35hAjisjbO8 grupe
Marti - citirea în forme variate a enunţurilor şi
14 ian. textelor scurte (citire cu voce tare / în şoaptă /
Materiale:
CLR în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
Povestirea manual Observarea
1.1; 1.2; etc.)
orală a unui Procedurale: sistematică
3.1 3.4; - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
text conversaţia,
4.1 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
Text suport: explicaţia, jurnalul Aprecieri
detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi
Iarna,după dublu, exercitiul globale si
AVAP – citeşte”)
Mihail Organizare: individuale
2.2 - adaptarea stilului de a citi în funcţie de
Sadoveanu frontal, individual
scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt, a
unei idei)
CLR - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale Iarna, după Materiale: Observare
1.1; 1.2; la întrebări legate de tema şi mesajul textului Mihail manual sistem.
3.1 3.4; audiat Sadoveanu Procedurale:
4.1 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a conversaţia, Aprecieri
unui fragment audiat 1.Reguli ale povestirea, globale si
AVAP – - formularea unor mesaje în care să-şi discursului cadranele, individ.
1.2. exprime intenţia de a primi informaţii/ lămuriri oral. exercitiul
în legătură cu un aspect/ o problemă din Pronunția Organizare:
spaţiul familiar clară și frontal, individual
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în corectă
cuvinte, formă şi culoare
Materiale:
 Înmulțirea- o adunare repetată
manual, culegere,
 prezentarea terminologiei specifice înmulţirii:
MEM – Înmultirea nr. fisă de lucru Observarea
„factor”, „produs”, „de atâtea ori”;
1.4; 1.5; 0-100 Procedurale: sistematică
 transformarea adunărilor repetate de
1.6; 5.2 explicatia,
termeni egali în înmulţiri şi invers
Terminologia exercitiul Aprecieri
AVAP –  ex. de identificare, prin colorare, a
specifică problematizare globale si
2.6 produsului și factorilor unor înmulțiri date
înmultirii Organizare: individuale
 rezolvarea de probleme care presupun
frontal, individ.,
operaţia de înmulţire
grup
RELIGIE
 povestirea unor întâmplări trăite sau Materiale:manual
Propozitia/ Observarea
Mier- observate Procedurale:
CLR Enunțul sistematică
curi  citirea pe roluri conversaţia,
3.1,3.2 Text-suport:
15 ian.  povestirea orală, pe fragmente explicaţia,
4.1; 4.2 Iarna Aprecieri
 propozitia/enuntul – exercitii de selectarea exercitiul
MEM-3.1 după Mihail globale si
de propozitii/enunturi din text, pe criterii date Organizare:
Sadoveanu individuale
 lectură: Poezii despre iarnă frontal, individual
Materiale:
 ex. de înmulțire când unul din factori este 2
manual ,
 aflarea dubulului unui număr dat
culegere, fisă de
MEM –  scrierea unor numere date ca produse/sume Înmultirea nr. Observarea
lucru
1.4; 1.5;  aflarea unui nr. de 2 ori mai mare/cu 2 mai 0-100 sistematică
Procedurale:
1.6; 5.2 mare
explicatia,
 stabilirea valorii de adevărat/ fals a unor Înmultirea Aprecieri
exercitiul
AVAP – calcule când unul din globale si
problematizare
2.6  completare de tabele cu nr. care lipsesc factori este 2 individuale
Organizare:
 rezolvare de probleme utilizând terminologia
frontal, individ.,
specifică înmulțirii
grup
DP - vizionarea unor secvenţe de film pentru Materiale:
2.2,2.3 identificarea expresiilor corporale, faciale, Elemente de fisă de lucru
CLR verbale ascultare Procedurale: Observarea
1.1,1.2 - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, activă- conversaţia, sistematică
2.3. colegi, prieteni, cadre didactice) a unor postura explicaţia,
AVAP modalităţi simple de ascultare activă: contact exercițiul, jocul de Aprecieri
1.3,2.3 vizual, postură adecvată, intonaţie etc. Mesajul rol globale si
- observarea, în jocuri de rol create de colegi, corpului Organizare: individuale
a elementelor specifice ascultării active frontal, individual,
în echipă
ED. FIZICA
CLR - exerciţii de citire a propoziţiilor care conţin Virgula Materiale: Observarea
Joi 1.1; 1.2; semnul de punctuaţie, virgule Text-suport: manual, caiet sistematică
16 ian. 3.1 3.4; - identificarea situaţiilor în care folosim virgule ,, Iarna” Procedurale:
4.1 - alcătuire de enunţuri în care să folosească după Mihail conversaţia, Aprecieri
AVAP – virgula, în ambele situatii: enumerare şi după Sadoveanu explicaţia, globale si
1.2. un cuvânt care exprimă o strigare diagrama Wels, individuale
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea exercitiul
cu majusculă/alineat, utilizarea semnelor de Organizare:
punctuaţie) frontal, individual
- realizarea unui desen: Iarna
Materiale:
 ex. de înmulțire când unul din factori este 3
culegere, fisă de
 aflarea triplului unui număr dat
MEM – Înmultirea nr. lucru Observarea
 aflarea unui nr. de 3 ori mai mare/cu 3 mai
1.4; 1.5; 0-100 Procedurale: sistematică
mare
1.6; 5.2 explicatia,
 rezolvare de probleme prin înmulțiri
Înmultirea exercitiul Aprecieri
 scrierea unor numere date ca produse
AVAP – când unul din problematizare globale si
 stabilirea valorii de adevărat/ fals rezolvare
2.6 factori este 3 Organizare: individuale
de probleme utilizând operatii de înmultire si
frontal, individ.,
adunare/scădere
grup
ED. FIZICA

 Tehnici de lucru: decupare după contur,


lipire, ansamblare, tangram Materiale:
AVAP
 Elemente de limbaj plastic: forma coli colorate,
2.1;2.32.4 Observarea
 numirea materialelor, instrumentelor şi Colaj foarfece, lipici,
;2.5 sistematică
tehnicilor (tangram) sablon tangram
 prezentarea etapelor de lucru: decuparea Procedurale:
MEM – Aprecieri
ce-lor sapte piese tangram, ansamblare, lipire Animale conversaţia, expli-
3.1 globale si
 realizarea compoziţiei; expunerea lucrărilor domestice caţia, exercițiul
CLR-2.1 individuale
 turul galeriei Organizare:
MM-1.4
 Auditie: Azi Grivei e mânios, Eu sunt Pisu frontal, individual
Miau, Câinele si pisica

Vineri
17 ian. - exerciţii de citire a propoziţiilor care conţin
Materiale:
virgule
manual, caiet
CLR - identificarea situaţiilor în care folosim virgule Virgula Observarea
Procedurale:
1.1; 1.2; - alcătuire de enunţuri în care să folosească Text-suport: sistematică
conversaţia,
3.1 3.4; virgula ,, Iarna”
explicaţia,
4.1 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea după Mihail Aprecieri
diagrama Wels,
AVAP – cu majusculă / cu alineat, utilizarea corectă a Sadoveanu globale si
exercitiul
2.6 semnelor de punctuaţie) individuale
Organizare:
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
frontal, individual
- realizarea unui desen: Iarna
 nevolile de bază ale animalelor si plantelor: Materiale:manual,
MEM 3.1; apă, aer, hrană, lumină si căldură Stiintele vietii fișe de lucru Observarea
3.2;4.2  adaptarea unor plante si animale la conditii Plante si Procedurale: sistematică
AVAP – vitrege animale explicatia,
2.6  actiuni ale oamenilor care împiedică plante- Nevoi de exercitiul Aprecieri
CLR- le si animalele să se dezv. în conditii optime bază: apă, ciorchinele globale si
1.2;2.1  îngrijirea plantelor din clasă aer, hrană Organizare: individuale
 îngrijirea animalelor si plantelor de acasă frontal, pe grupe
Materiale:calculat
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin or, jucării
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, muzicale
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) Procedurale:
MM Observarea
sau a percuţiei corporale (bătăi din palme, PAS, IUTE, conversaţia,
1.1; 1.4 sistematică
bătăi ale degetului în bancă, cu bătăi pe RAR –,, Lui, explicaţia,
2.2. 2.3
genunchi). lui, lui” demonstratia,exer
2.4 Proba
- acompanierea cântecelor cu jucării muzicale citiul jocul didactic
MEM-1.1; practică
de tipul: linguri de lemn decorate în prealabil Organizare:frontal
de către copii,pahare de sticlă şi plastic,cutii , individual, pe
din lemn/plastic grupe
ENGLEZA

Luni
20 ian. - formularea unor mesaje în care să-şi
Materiale:
exprime intenţia de a primi informaţii/lămuriri
manual, fișe de
în legătură cu un aspect/o problemă din Textul
lucru
CLR spaţiul familiar nonliterar /
Procedurale:citire Observarea
1.1; 1.2; - identificarea unor obiecte/fiinţe prin informativ
explicativă, sistematică
3.1 3.4; descoperirea caracteristicilor acestora pe baza
conversaţia,
4.1 unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor Text suport
explicaţia, Aprecieri
MM-1.4 jocuri de grup „Fiecare fulg
învăţarea prin globale si
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere de nea e
descoperire, individuale
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un unic”, după
exercitiul
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi Justin Pollard
Organizare:
citeşte”)
frontal, individual
- audiţie: Cântece despre iarnă
Materiale:
 ex. de înmulțire când unul din factori este 4 manual ,
 aflarea unui nr. de 4 ori mai mare culegere, fisă de
MEM – Înmultirea nr. Observarea
 rezolvare de probleme prin înmulțiri lucru
1.4; 1.5; 0-100 sistematică
 scrierea unor numere date ca produse/sume Procedurale:
1.6; 5.2
de termeni egali explicatia,
Înmultirea Aprecieri
 aflarea unui nr. de 4 ori mai mare/cu 4 mai exercitiul
AVAP – când unul din globale si
mare problematizare
2.2 factori este 4 individuale
 rezolvare de probleme utilizând operatii de Organizare:
înmultire si adunare/scădere frontal, individ.,
grup
MM –  intonarea unor sunete din natură, prelungind Pauza – Materiale: Observare
1.4.; 2.1. fiecare sunet cât se duce mâna în sus şi apoi Scurtă manual, laptop, sistematică
AVAP 2.2. în jos; recreaţie coli de hârtie
CLR 1.3.  joc: Ne jucăm cu sunetele!; muzicală colorată
 confecţionarea unor jetoane din foi colorate; „Arici Procedurale:conver
 realizarea unor combinaţii diferite cu Pogonici” saţia exerciţiul,
jetoanele confecţionate şi intonarea ritmică; jocul didactic
 interpretarea cântecului Arici Pogonici Organizare:
frontal, individ.,
grup
Materiale:șablon,
 Tehnici de lucru: decupare după contur, carioca, foarfece,
Observare
lipire, ansamblare, colorare, ornare lipici, beteală,
AVAP Apreciere
 Elemente de limbaj plastic: formă, volum Confecții si paiete
2.1;2.32.4 globală si
 prezentarea etapelor de lucru: colorare, jucării Procedurale:
;2.5 individuală
lipirea paietelor, betelei, decupare, explicaţia,
CLR-2.1
ansamblare, lipire Fulgi de nea exercițiul
MM-1.4 Expunerea
 expunerea lucrărilor; turul galeriei Organizare:
lucrărilor
 Auditie: Ninge, ninge-ncetișor Activitate în
echipă
RELIGIE

CLR  povestirea unor întâmplări trăite sau Descrierea Materiale: Observarea


Marti 3.1 3.2; observate unui manual sistematică
21 ian. 4.1; 4.2  citirea pe roluri fenomen Procedurale:
 povestirea orală, pe fragmente
Text suport conversaţia,
 identificarea fragmentului în care e descris
„Fiecare fulg explicaţia,
fulgul Aprecieri
AVAP-2.3 de nea e exercitiul
 descrierea unui fenomen: ninsoarea globale si
unic”, Justin Organizare:
utilizând expresii frumoase individuale
Pollard frontal, individual
 decupare – Fulgi de zăpadă
 alcătuire de enunturi în care să folosească
Materiale:
două puncte: înaintea unei enumerări si a unui Observarea
Descrierea fisă de lucru
CLR dialog sistematică
unui Procedurale:
3.1,3.2  explicarea utilizării semnelor de punctuatie
fenomen conversaţia,
4.1;4.2  completarea enunturilor lacunare cu
explicaţia,
MEM-3.1 semnele de punctuatie potrivite Aprecieri
Semnele de exercitiul
MM-1.4  descrierea unui fenomen: ploaia, utilizând globale si
punctuatie Organizare:
semnele de punctuatie învățate individuale
frontal, individual
 auditie: Vine ploaia
Materiale:manual,
 ex. de înmulțire când unul din factori este 5
Înmultirea culegere, fișe
 aflarea unui nr. de 5 ori mai mare Observarea
MEM – nr. 0-100 Procedurale:
 rezolvare de probleme prin înmulțiri sistematică
1.4; 1.5; explicatia,
 scrierea unor numere date ca produse
1.6; 5.2 Înmultirea exercitiul
 stabilirea valorii de adevărat/ fals a unor Aprecieri
AVAP – când unul problematizare
calcule globale si
2.6 din factori Organizare:
 rezolvare de probleme utilizând operatii de individuale
este 5 frontal, individ.,
înmultire si adunare/scădere
grup

ED. FIZICA

Mier-  observarea unui sir de imagini


curi 22  formulare de enunturi pe baza fiecărei
ian. imagini
 îmbogătirea enunturilor cu expresii frumoase
Observarea
 ordonarea enunturilor într-un text
CLR Materiale:manua sistematică
 găsirea titlului potrivit
3.1,3.2 Scrierea l
 dramatizări ale unor fragmente din texte
4.1;4.2 imaginativă Procedurale:
narative cunoscute
după o conversaţia, Aprecieri
 formularea unei opinii referitoare la un
MEM-3.1 ilustraţie explicaţia, globale si
personaj/o întâmplare/un mod de
MM-1.4 „Omul de exercitiul individuale
comportament etc.
zăpadă” Organizare:
 scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
frontal, individual probă de
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
evaluare
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
 auditie: Omul de zăpadă
MEM –  ex. de înmulțire când unul din factori este 6 Înmultirea nr. Materiale:manual Observarea
1.4; 1.5;  aflarea unui nr. de 6 ori mai mare 0-100 , culegere, fisă de sistematică
1.6; 5.2  rezolvare de probleme prin înmulțiri lucru
AVAP –  scrierea unor numere date ca produse/sume Înmultirea Procedurale: Aprecieri
2.6 de termeni egali când unul din explicatia, globale si
 aflarea unui nr. de 6 ori mai mare/cu 6 mai factori este 6 exercitiul individuale
mare problematizare
 rezolvare de probleme utilizând operatii Organizare:
frontal, individ.,
diverse
grup
 Elemente de ascultare activă – postură,
contactul vizual, vocea Materiale:
 vizionarea unor secvenţe de film pentru fisă de lucru
Elemente de
identificarea expresiilor faciale care indică Procedurale: Observarea
ascultare
DP ascultarea activă conversaţia, sistematică
activă-vocea
2.2  utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, explicaţia,
colegi, prieteni, cadre didactice) a unor exercițiul, jocul de Aprecieri
Te privesc, te
CLR-1.2 modalităţi simple de ascultare activă: contact rol globale si
înţeleg
vizual, postură Organizare: individuale
 situaţii de comunicare/ascultare activă din frontal, individual,
viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la în echipă
şcoală, la magazin, la film etc.)

ED. FIZICA

Joi observarea unui sir de imagini23 ian. formulare de enunturi pe baza fiecărei

imagini
 îmbogătirea enunturilor cu expresii
frumoase Observarea
 ordonarea enunturilor într-un text Materiale:manua sistematică
CLR
 găsirea titlului potrivit Scrierea l
3.1,3.2
 dramatizări ale unor fragmente din texte imaginativă Procedurale:
4.1;4.2
narative cunoscute după o conversaţia, Aprecieri
 formularea unei opinii referitoare la un ilustraţie explicaţia, globale si
MEM-3.1
personaj/o întâmplare/un mod de „Omul de exercitiul individuale
MM-1.4
comportament etc. zăpadă” Organizare:
 scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a frontal, individual probă de
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, evaluare
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
 auditie: Omul de zăpadă
 ex. de înmulțire când unul din factori e 7, 8, Materiale:
9, 10 manual ,
Înmultirea nr.
 aflarea unui nr. de 7, 8, 9, 10 ori mai mare culegere, fisă Observarea
0-100
MEM – 1.4;  rezolvare de probleme prin înmulțiri Procedurale: sistematică
1.5; 1.6; 5.2  scrierea unor numere date ca explicatia,exercit
Înmultirea
produse/sume de termeni egali iul Aprecieri
când unul din
AVAP – 2.6  aflarea unui nr. de 7, 8, 9, 10 ori /cu 7 , 8, problematizare globale si
factori este 7,
9, 10 mai mare Organizare: individuale
8, 9, 10
 rezolvare de probleme utilizând operatii de frontal,
înmultire si adunare/scădere individuale
ED. FIZICA
AVAP  Tehnici de lucru: decupare după contur, Colaj Materiale: coli, Observare
2.1;2.32.4;2 lipire, ansamblare, origami Pe lac lipici, hârtie Apreciere
.5  Elemente de limbaj plastic: formă, volum (nuferi, albastră, globală si
MEM-3.1  numirea materialelor, instrumentelor şi bărcute, foarfece individuală
MM-1.4 tehnicilor păsări de apă, Procedurale:
 prezentarea etapelor de lucru broscuțe, conversaţia, Expunerea
 realizarea compoziției stuf ) expli-caţia, lucrărilor
 expunerea lucrărilor; turul galeriei exercițiul
 Auditie: O rățuscă stă pe lac Organizare:
https://www.youtube.com/watch? Activitate în
v=VpIj_4igMVI echipă
Vineri
24 ian.
CLR - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare cu Materiale:
3.1 prefixe sau sufixe (fără terminologie) manual ,
4.1 - despărţirea cuvintelor în silabe videoproiector,
Observarea
4.2 - schimbarea sensului unui cuvânt prin fisă
sistematică
schimbarea unei silabe/unui sunet Procedurale:
Silaba.
- identificarea unor cuvinte date după criterii explicatia,
Cuvântul Aprecieri
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet exercitiul
globale si
final problematizare
individuale
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii Organizare:
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte frontal, individ.,
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr- grup
un scurt text pe teme cunoscute
 prezentare imagini – baltă, acvariu, pădure,
parc
Materiale:
 prezentare –medii de viață
manual ,
 plante si animale specifice mediului de viată,
MEM – Medii de videoproiector,
 investigarea unui mediu de viață natural sau Observarea
3.1; 3.2; viață fisă
artificial (balta/acvariul) pentru a identifica sistematică
4.2 Procedurale:
plantele și animalele care îl populează,
Balta, explicatia,
condițiile de viață și adaptările la mediu Aprecieri
AVAP – acvariul exercitiul
 completarea unor enunțuri lacunare globale si
2.6 Pădurea, problematizare
 ghicitori despre viețuitoare individuale
CLR-1.2 parcul Organizare:
 realizarea de desene potrivite unor reguli
frontal, individ.,
care trebuie respectate în pădure, parc
grup
 identif. consecințelor unor acțiuni ale omului
asupra mediilor de viață; protejarea mediului
MM –  intonarea unor sunete din natură, prelungind Pauza – Materiale: Observarea
1.4.; 2.1. fiecare sunet cât se duce mâna în sus şi apoi Scurtă manual, coli de sistematică
AVAP – în jos; recreaţie hârtie colorată
2.2.  joc: Ne jucăm cu sunetele!; muzicală Procedurale:
CLR –  confecţionarea unor jetoane din foi colorate; „Arici conversaţia
1.3.  realizarea unor combinaţii diferite cu Pogonici” muzicală, exerciţiul,
jetoanele confecţionate şi intonarea ritmică; jocul didactic
 interpretarea cântecului Arici Pogonici Organizare:
frontală,
individuală, în
perechi,

LB. ENGLEZA

CLR  exercitii de alegere a formei corecte sa/s-a Scrierea Materiale: Observarea


Luni
1.3; 3.1  ex. de completare a propozitiilor cu varianta corectă a manual, fisă de sistematică
27 ian.
3.2; 4.1 corectă sa/s-a cuvintelor lucru
AVAP –  ex. de înlocuire a cuvintelor lui /ei cu sa/s-a Procedurale: Aprecieri
2.6 cuvântul sa conversaţia, globale si
 alcătuire de enunturi cu cuvintele sa/ s-a explicaţia, individuale
 corectarea unui text (utilizarea corectă a exercitiul
Organizare:
cuvintelor sa/s-a)
individual, în
perechi
- aflarea unei sume de termeni egali prin Observarea
rezolvarea unor probleme practice Materiale: sistematică
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a manual,
unei sume/ diferenţe de termeni egali Înmulţirea culegere, fisă de Aprecieri
MEM –
- crearea unor probleme după când unul lucru globale si
1.4; 1.6;
imagini /scheme /ex. dintre factori Procedurale: individuale
5.2
- formularea şi rezolvarea unor probleme este o sau 1. explicatia,
pornind de la o tematică dată /de la numere exercitiul
AVAP –
date /de la verbe / expresii care sugerează Proprietăţile Problematizare
2.6
operaţii înmulţirii Organizare:
 - investigarea unui mediu de viaţă natural frontal, individual,
sau artificial (balta / acvariul, pădurea / parcul pe grupe
etc.)
MM –  intonarea unor sunete din natură, Materiale:manual, Observarea
1.4.; 2.1. prelungind fiecare sunet cât se duce mâna în coli de hârtie sistematică
sus şi apoi în jos; Recapitulare colorată
AVAP –  joc: Ne jucăm cu sunetele!; Procedurale:
2.2.  confecţionarea unor jetoane din foi conversaţia
CLR – colorate; muzicală, exerciţiul,
1.3.  realizarea unor combinaţii diferite cu jocul didactic
jetoanele confecţionate şi intonarea ritmică; Organizare:
 interpretarea cântecelor studiate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe

AVAP – – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de Inimă verde Materiale: Observare


2.1; 2.3.; lucru; manual, fisă de sistematică
2.4. – colectarea unor pietre de diferite lucru
forme/mărimi Obiecte videoproiector
– observarea pietrelor şi descrierea lor; decorative Procedurale:
CLR – – crearea unor broşe, magneţi de frigider cu conversaţia,
2.1. ajutorul pietrelor colecţionate; explicaţia,
– întocmirea unei liste cu persoanele care ar exercitiul
primi un obiect creat de ei şi zilele speciale în Organizare:
care ar putea face astfel de daruri. individual, în
perechi
 exercitii de alegere a formei corecte sa/s-a Materiale: fisă de
Marti  ex. de completare a propozitiilor cu lucru
28 ian. varianta corectă sa/s-a manual,
Observarea
CLR  ex. de înlocuire a cuvintelor lui si ei cu sa videoproiector
 Scrierea sistematică
1.3; 3.1  alcătuire de enunturi cu cuvintele sa/ s-a Procedurale:
corectă a
3.2; 4.1  corectarea unui text (utilizarea corectă a exercitiul
cuvintelor Aprecieri
AVAP – cuvintelor sa/s-a) conversaţia,
sa/s-a globale si
2.6 explicaţia,
individuale
Organizare:
individual, în
perechi
CLR - formarea unor cuvinte prin derivare cu Materiale: Observarea
1.1; 1.2; prefixe sau sufixe (fără terminologie) Recapitulare manual sistematică
3.1 3.4; - despărţirea cuvintelor în silabe Procedurale:
4.1 - schimbarea sensului unui cuvânt prin conversaţia, Aprecieri
schimbarea unei silabe/unui sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii
Text suport
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
Crăiasa explicaţia, jurnalul
final
Zăpezii, de dublu, exercitiul globale si
AVAP – - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii
Hans Organizare: individuale
2.2 prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte
Christian frontal, individual
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
Andersen
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

 calculul produsului a două numere


Înmultitrea Test de evaluare
 aflarea unui nr. de n ori mai/cu n mai mare
MEM – numerelor
 numeremicsorarea/mărirea unui
1.4; 1.5; naturale Muncă
număr/sume/ Evaluare
1.6; 5.2 independentă
diferente cu un număr/de un număr de ori sumativă
AVAP –  Evaluare
 stabilirea corectitudinii a unor operatii
2.6 Ameliorare Activitate
 rezolvare de probleme utilizând operatii de
/dezvoltare individuală
înmultire si adunare/scădere

ED. FIZICA
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale
la întrebări legate de tema şi mesajul textului
audiat
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
CLR
Mier- legate de mesajul textului audiat, dintr-o
1.1; 1.2;
curi pereche / serie de variante date Materiale:
3.1 3.4;
29 ian. - identificarea personajelor dintr-un text Recapitulare manual
4.1 Observare
audiat Text suport Procedurale:
sistem.
- precizarea locului şi timpului acţiunii Ninsoarea, conversaţia,
MM –
prezentate într-un text audiat după Cezar povestirea,
1.4.; 2.1. Aprecieri
- formularea de răspunsuri la întrebări Petrescu cadranele,
globale si
referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu exercitiul
AVAP – individ.
cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Organizare:
2.2.
Cu ce scop?” etc.) frontal, individual
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- formarea unor cuvinte din silabe date
- formarea unor cuvinte prin derivare cu
prefixe sau sufixe (fără terminologie)
- despărţirea cuvintelor în silabe
 numeratia 0 - 1000 Observarea
 adunarea si scădere în concentrul 0-100 Materiale: fisă de sistematică
 aflarea termenului necunoscut lucru
 exercitii de înmultire în concentrul 0-100 manual , culegere Aprecieri
MEM
 scrierea unor numere date ca Procedurale: globale si
1.2,1.31.4
produse/sume de termeni egali explicatia, individuale
;1.51.6;3. Recapitulare
 aflarea unui nr. de n ori mai mare/cu n mai exercitiul
13.2; 4.2;
mare problematizare
5.2
 probleme cu două/mai mult de două Organizare:
operatii care presupun operatii de adunare, frontal, individ.,
scădere si înmultire grup
 forme de relif
DP - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere Materiale:manual, Observarea
1.1. prin folosirea diferitelor forme de comunicare coli de hârtie sistematică
2.2. - realizarea unor desene cu persoanele care colorată Aprecieri
2.3. ascultă activ/nu ascultă activ Recapitulare Procedurale: globale și
3.1. - elaborarea unor compuneri despre prieteni, conversaţia individuale
CLR universul extins al copilului muzicală, exerciţiul,
1.1. - crearea unor mesaje de mulţumire jocul didactic
1.2. - analiza gradului de îndeplinire a Organizare:
programului zilnic frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe
ED. FIZICA

 identificarea titlului, autorului si a  Evaluare


personajelor unui fragment narativ
 formularea de răspunsuri la întrebări Ameliorare
CLR Test de evaluare
Joi  selectarea din text a unor cuvinte care /dezvoltare
1.1; 1.2;
30 ian. respectă cerinte date
1.3; 2.3; Muncă
 transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr- Evaluare
3.1; 3.2; independentă
un scurt text pe teme cunoscute sumativă
4.1; 4.2
 plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
Activitate
 formularea de enunturi la sfârsitul cărora să
MM-2.1 individuală
folosească punctul, semnul întrebării si al
exclamării
 dictare
 numeratia 0 - 1000
 adunarea si scădere în concentrul 0-100
 aflarea termenului necunoscut
 exercitii de înmultire în concentrul 0-100 Materiale:
 scrierea unor numere date ca produse/sume culegere, fisă
Observarea
MEM de termeni egali Procedurale:
sistematică
1.2,1.31.4  aflarea unui nr. de n ori mai mare/cu n mai explicatia,exerciti
;1.51.6;3. mare Recapitulare ul
Aprecieri
13.2; 4.2;  rezolvare de probleme utilizând operatii de problematizare
globale si
5.2 înmultire si adunare/scădere Organizare:
individuale
 probleme cu două/mai mult de două operatii frontal, individ.,
care presupun operatii de adunare, scădere si grup
înmultire
 medii de viață

ED. FIZICA

AVAP – – prezentarea materialelor şi a tehnicilor de Inimă verde Resurse Observare


2.1; 2.3.; lucru; materiale: sistematică
2.4. – colectarea unor pietre de diferite forme şi manual, pietre de
dimensiuni; Obiecte dife-rite forme,
– observarea pietrelor şi descrierea lor; decorative acuarele,
– crearea unor broşe, magneţi de frigider cu pensule, ac
CLR – ajutorul pietrelor colecţionate; pentru broşă,
2.1. – întocmirea unei liste cu persoanele care ar magnet, lipici
primi un obiect creat de ei şi zilele speciale în Resurse
care ar putea face astfel de daruri. procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul
Forme de
organizare:
activitate
individuală
Vineri
31 ian.
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie a
unui text în versuri
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere Materiale:
 dialog dirijat: anotimpul iarna fisă lucru Observarea
 Lectură
CLR  explicarea semnelor de punctuatie Procedurale: sistematică
1.2; 1.3;  exercitii aplicative citire explicativă,
2.2; 3.1;  identificarea personajelor dintr-un text audiat conversaţia, Aprecieri
Text-suport:
4.1;  precizarea locului şi timpului acţiunii explicaţia, globale si
Iarna
prezentate într-un text audiat exercitiul individuale
G. Cosbuc
AVAP-2.6  formularea de răspunsuri la întrebări Organizare:
referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu frontal, individual,
cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, grupe
Cu ce scop?” etc.)
 exercitiu de memorizare
 De ce îmi place/nu-mi place iarna

 exercitii de numeratie 0-1000


 calcul produsului, sumei, diferentei
 micsorarea/mărirea unui număr/sume/
diferente cu un număr/de un număr de ori Test de evaluare
MEM –
 stabilirea corectitudinii a unor operatii
1.2, 1.3,
 aflarea termenului necunoscut Muncă
1.4; 1.5;  Evaluare Evaluare
 scrierea unor numere date ca produse/sume independentă
1.6; 3.1; semestrială sumativă
de termeni egali
3.2; 4.2;
 aflarea unui nr. de n ori mai mare/cu n mai Activitate
5.2
mare individuală
 rezolvare de probleme utilizând operatii de
înmultire si adunare/scădere
 medii de viață

MM –  intonarea unor sunete din natură, prelungind Materiale: CD, Observarea


1.4.; 2.1. fiecare sunet cât se duce mâna în sus şi apoi laptop sistematică
AVAP – în jos; Procedurale: jocul
2.2.  joc: Ne jucăm cu sunetele!; Evaluare didactic
CLR –  confecţionarea unor jetoane din foi colorate; conversaţia
1.3.  realizarea unor combinaţii diferite cu muzicală,
jetoanele confecţionate şi intonarea ritmică; exerciţiul,
 interpretarea cântecelor studiate Forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, în
perechi, pe grupe

LB. ENGLEZA
Perioada : 3 săptămâni (S18 – S20) → 03.02.2020 – 21.02.2020

Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea Formularea de a. manual, fişe Evaluare
1.1.; 1.2.; intonaţiei impusă de semnele de întrebări şi de lucru după
2.3.; 3.1.; 3.2.; punctuaţie; răspunsuri. b. conversaţia rezolvarea
4.1. - formularea unor întrebări al căror Povestirea euristică, sarcinilor de
răspuns se găsește în text (Unde? orală a unui text explozia stelară, lucru
Care? Cine? Cum? De ce? Ce? citit exerciţiul,
DP Când? Cu cine?); Gândiți, lucrați în
Luni 2.3 - explicarea cuvintelor noi şi Text-suport: perechi,
3 febr. introducerea acestora în enunţuri comunicați, jocul
proprii; Ce băiat!, după didactic,
- citirea selectivă în funcţie de anumite Octav Pancu c. activitate
AVAP repere (alineatul, linia de dialog) sau Iaşi frontală,
2.2. individuală, în
respectând un detaliu/o idee din text
perechi
(joc: „Găseşte şi citeşte”);
- citirea textului pe roluri;
- explicarea nedumeririi călătorilor din
tramvai / titlul textului;
- selectarea unei variante de răspuns
ca titlul lecţiei;
- formulări de răspunsuri la
întrebarea ,,Cum trebuia să se
comporte băiatul în tramvai?”;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al
clasei până în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă
suficientă de
clame pe masă. Li se cere copiilor să
rezume lecţia
în 5-8 enunțuri, pe care învățătoarea le
scrie cu
markerul pe cartoane şi le împarte în
clasă. După
ce le vor decora frumos, elevii vor
aşeza enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe
sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp
pentru a le reaminti lecţia
- precizări privind ordinea efectuării Ordinea
operațiilor; efectuării a. manual, fişe
- exerciții cu cele trei operații studiate, operaţiilor b. conversaţia
respectând ordinea efectuării Probleme care euristică,
MEM
operaţiilor; se rezolvă prin explicaţia,
1.4.; 1.5.; 1.6.;
- rezolvare de probleme printr-un una, două sau exerciţiul,
3.1.; 4.2.; 5.1.;
exercițiu; mai multe problematizarea,
5.2. Observare
- compunere de probleme după un operatii observarea sistematică
exercițiu dat; dirijată
CLR
- rezolvarea de probleme în care sunt c. activitate
2.3.
necesare operaţii de acelaşi ordin / de frontală,
ordine diferite; individuală
- enumerarea factorilor de mediu
necesari supravieţuirii vieţuitoarelor;
- realizare de corespondenţe
- interpretare ,,Povestea unui Interpretarea a. manual,
ciobănaş” (Solist – dialog); laptop,
- audierea cântecului ,,Nu mi-e frică Recapitulare videoproiector
MM de bau-bau” de Miruna Oprea; b. conversaţia
1.4.; 2.1.; 3.1.; https://www.dailymotion.com/video/x3l euristică,
3.2., 3.4. a311 explicaţia, Interpretarea
- alegerea unei melodii potrivite unor exerciţiul, audiţia vocală
CLR versuri date (cântec vesel / trist); muzicală
- audiţie ,,Contradans’’ de W. A. c. activitate
2.3.
Mozart frontală,
https://www.youtube.com/watch? individuală
v=FzMG0aFfQXo

a.manual, bloc
de desen,
- activitate outdoor (ieşim în grădina acuarele,
şcolii şi căutăm frunze, le comparăm, pensulă,
observăm natura, facem comparaţie creioane colorate
între cum arăta toamna şi cum arată b.conversaţia,
acum etc.); observaţia
Apreciere
AVAP - citirea celor patru fragmente din dirijată,
globală
2.1.; 2.2.; manual, descoperirea ,,personajelor”; Jurnalul unei explicaţia,
2.3.; 2.4.; - transpunerea imaginară a plante brainstorming,
Apreciere
2.5 fragmentelor în tablouri, numirea a învăţarea prin
individuală
ceea ce ar desena, culorilor Frunze descoperire,
CLR predominante pentru fiecare tablou; problematizarea,
Expunerea
2.3.; 3.1. - numirea materialelor, instrumentelor exerciţiul
lucrărilor
şi tehnicilor pe care le-ar utiliza; c. activitate
- realizarea unui desen / picturi a unui frontală,
tablou activitate
individuală

CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea Formularea de a. manual, fişe Observarea


Marţi 1.1.; 1.2.; intonaţiei impusă de semnele de întrebări şi de lucru sistematică:
4 febr. 2.3.; 3.1.; 3.2.; punctuaţie; răspunsuri. b. conversaţia atitudinea
4.1. - formulare de întrebări / răspunsuri; Povestirea
- selectarea, din text, cuvintelor care orală a unui text
conţin ,,î”, ,,â”, ,,mp” şi ,,mb”; citit
DP - transformarea unor propoziţii simple
2.3 în propoziţii dezvoltate; Text-suport:
- exemplificarea unor situaţii în care se
AVAP aplică anumite norme de Ce băiat!, după
2.2. comportament; Octav Pancu
- ordonarea imaginilor potrivit Iaşi
întâmplărilor din text;
2h - stabilirea însuşirilor băiatului; euristică, RAI,
- desenarea băiatului, aşa cum şi-l exerciţiul,
imaginează; cadranele,
- povestirea orală a textului; metoda Frisco,
- formulări de enunţuri pe diverse jocul didactic elevilor faţă
teme; c. activitate
de sarcina
- joc de rol: ,,În autobuz / troleibuz” frontală,
dată
JOC Mesajul fluturașului: individuală, în
Se dă fiecărui copil câte o hârtie albă perechi
și un șablon al fluturașului. Pe aripile
fluturașului vor scrie, cu verde,
aspectele pozitive ale lecției, iar pentru
celelalte părți vor scrie, cu roșu,
aspectele negative. Apoi fiecare copil
va citi, cu voce tare, mesajul
fluturașului său;
- audierea / vizionarea cântecului
,,Boroboaţă”
https://www.youtube.com/watch?
v=_c2oa7WUG4Q;
- discuţii despre comportamentul
băiatului (punerea în ,,balanţă” a
micului Boroboaţă şi a băiatului
Boroboaţă)
- rezolvare de probleme printr-un Probleme care a. manual, fişe
MEM exercițiu se rezolvă prin de lucru
1.4.; 1.5.; 1.6.; - rezolvarea de probleme în care sunt una, două sau b.conversaţia,ex
3.1.; 4.2.; 5.1.; necesare operaţii de acelaşi ordin / de mai multe plicaţia,
5.2. ordine diferite; operații demonstraţia,exe Temă de
- crearea unor probleme după imagini / rciţiul, lucru în
CLR desene / problematizarea, clasă:
2.3. scheme / exerciţii / formule; munca - rezolvare
- exerciţii de transformări a independentă de probleme
problemelor, după criterii date; c.activitate
- discuţii despre mediile naturale şi frontală,
artificiale studiate activitate
individuală

RELIGIE

Mier- CLR - vizionare ,,Dl. Goe”; a. manual, Observarea


curi 1.1.; 1.2.; https://www.youtube.com/watch?v=M- Dialogul în laptop, sistematică:
5 febr. 2.3.; 3.1.; 3.2.; y5lmUls2g; situaţii concrete videoproiector, atitudinea
4.1. - discuţii despre comportamentul lui A cere şi a da auxiliar elevilor faţă
Goe; informaţii b. conversaţia de sarcinile
- realizarea unor dialoguri prin care se euristică, date
DP arată modul în care trebuia să se Text-suport: explozia stelară,
2.3 comporte Goe; dezbaterea,
- întocmirea unor fişe cu norme de Dl. Goe, de I. L. exerciţiul, jocul
AVAP conduită în mijloacele de transport şi Caragiale didactic,
2.2. în magazine; brainstorming
- observarea imaginilor din manual, c. activitate
citirea dialogurilor, formulare de frontală,
răspunsuri; individuală, în
- realizarea unor dialoguri pe teme perechi
diverse;
- selectarea formulelor pe care le poţi
utiliza atunci când ceri o informatie;
- explicarea proverbului ,,Soarele
luminează lumea,
iar educaţia luminează omul”;
- transcrierea unor proverbe despre
educaţie;
- exerciţii de ordonare a unor dialoguri
pentru a forma un text, transcrierea
textului;
- identificarea personajelor, după
replici date etc.
- efectuarea de înmulţiri în concentrul Înmulţirea. a. manual,fişe de Observarea
0-100, prin adunări repetate sau Vieţuitoare şi lucru, sistematică
utilizând proprietăţi ale înmulţirii; medii de viaţă b.conversaţia,ex
- rezolvare de probleme diverse; plicaţia,
- compararea a două produse, Recapitulare demonstraţia,exe Autoaprecier
MEM utilizând semnele: < , > , = ; rciţiul, jocul e
1.4.; 1.5.; 1.6.; - Aflarea sumei a două / trei produse; didactic,
- completarea unor casete cu factorul problematizarea,
3.1.; 4.2.; 5.1.;
lipsă; munca
5.2.
- scrierea unor numere ca produs de independentă
2, 3 factori; c.activitate
CLR - completarea unor enunţuri lacunare;
3.1. frontală,
- exerciţii ce includ respectarea ordinii activitate
efectuării operațiilor; individuală
- rezolvare de probleme;
- discuţii despre mediile de viaţă –
plante şi animale specifice;
- formulare de enunţuri cu animale
ilustrate
DP Întâlnirea de dimineaţă – salutul, a. manual, fişe Observarea
2.2.,;2.3. prezenta, ziua, data,meteo, agenda Dezvoltare de lucru, carioci, sistematică
zilei, impresii; emoţională şi creioane
- realizarea unui desen / modelaj, pe
CLR grupe, cu un animal sau obiect socială colorate, foi albe
2.1.; 3.1. preferat; b. conversaţia
- interpretarea scenetei ,,Povestea Recapitulare / euristică,
AVAP mistreţului răutăcios; Evaluare explicaţia,
2.2.; 2.3 - analizarea şi discutarea scenetei; exerciţiul, RAI,
- scrierea învăţăturii care reiese din jurnalul cu dublă
scenetă; intrare, jocul
- discuţii despre bunele maniere;
- realizarea unui colaj ,,Bunele didactic
maniere, cheia bunelor relaţii şi c. activitate
coroniţa prieteniei” frontală,
individuală, pe
grupe
ED. FIZICA
Joi CLR - vizionare ,,Dl. Goe”; a. manual, Observarea
6 febr. 1.1.; 1.2.; https://www.youtube.com/watch?v=M- Dialogul în laptop, sistematică:
2.3.; 3.1.; 3.2.; y5lmUls2g; situaţii concrete videoproiector, atitudinea
4.1. - discuţii despre comportamentul lui A cere şi a da auxiliar elevilor faţă
Goe; informaţii b. conversaţia de sarcinile
- realizarea unor dialoguri prin care se euristică, date
DP arată modul în care trebuia să se Text-suport: explozia stelară,
2.3 comporte Goe; dezbaterea,
- întocmirea unor fişe cu norme de Dl. Goe, de I. L. exerciţiul, jocul
AVAP conduită în mijloacele de transport şi Caragiale didactic,
2.2. în magazine; brainstorming
- observarea imaginilor din manual, c. activitate
citirea dialogurilor, formulare de frontală,
răspunsuri; individuală, în
- realizarea unor dialoguri pe teme perechi
diverse;
- selectarea formulelor pe care le poţi
utiliza atunci când ceri o informatie;
- explicarea proverbului ,,Soarele
luminează lumea,
iar educaţia luminează omul”;
- transcrierea unor proverbe despre
educaţie;
- exerciţii de ordonare a unor dialoguri
pentru a forma un text, transcrierea
textului;
- identificarea personajelor, după
replici date etc.
Înmulţirea. a. fișe de Probă scrisă
Vieţuitoare şi evaluare
MEM Itemii probei de evaluare medii de viaţă sumativă
1.4.; 1.5.; 1.6.; b.conversaţia,
3.1.; 4.2.; 5.1.; Evaluare munca
5.2. sumativă independentă
c. activitate
individuală

ED. FIZICA
AVAP - privim cu atenţie frunzele adunate / Jurnalul unei a.manual, bloc Aprecieri
2.1.; 2.2.; ilustrate; plante de desen, globale și
2.3.; 2.4.; - numirea asemănărilor şi deosebirilor acuarele, individuale
2.5 dintre ele; Frunze pensulă,
- numirea materialelor, instrumentelor creioane Expunerea
CLR şi tehnicilor utilizate / observarea colorate/cerate lucrărilor
2.3.; 3.1. folosirea liniei cu scop de contur şi cu b.conversaţia,
scop decorativ în compoziţie / petei de observaţia
culoare (descoperirea anotimpului); dirijată,
- verbalizarea etapelor de lucru pentru explicaţia,
realizarea lucrărilor; diagrama Venn,
- desenarea / pictarea unor frunze de exerciţiul
forme şi mărimi diferite (covor de c. activitate
frunze) frontală,
activitate
individuală

Vineri CLR - audierea textului; *Lectură a. fișă de lectură


7 febr. 1.1.; 1.2.; - formulare de răspunsuri la întrebări al b. conversaţia,
2.3.; 3.1.; 3.2.; căror răspuns se găsește în text Păţania lui explicaţia,
4.1. (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? Mofturilă exerciţiul,
Ce? Când? Cu cine?); problematizarea,
- aprecierea ca adevărate sau false a jocul didactic,
DP unor enunţuri scurte care testează scheletul de
Evaluare
1.2. înţelegerea textului audiat; recenzie,
după
- povestirea orală a povestioarei; explozia stelară,
rezolvarea
AVAP - desprinderea învăţăturii textului; ciorchinele
sarcinilor de
2.2. - verbalizarea importanţei regulilor de c. activitate
lucru
igienă; frontală,
- disuţii despre comportamentul lui individuală, în
Mofturilă; perechi
- scrierea însuşirilor ursuleţului;
- sfaturi pentru Mofturilă;
- găsirea unui alt final povestioarei;
- transpunerea în desen a unei
secvenţe din poveste
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ a. fișe de
1.4.; 1.5.; 1.6.; – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare ameliorare / de
3.1.; 4.2.; 5.1.; ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exercitii de dezvoltare,
5.2. problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – b. conversația,
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, Autoevaluare
CLR evaluarea sumativă. exercițiul, a
3.1. – Activităţile de dezvoltare vor avea un problematizarea controlată
grad ridicat de dificultate şi vor fi c. frontală,
stabilite pentru elevii care vor individuală, în
demonstra realizarea tuturor perechi
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

MM - interpretarea unor cântece Interpretarea a. manual,


1.4.; 2.1.; 3.1.; cunoscute, cu acompaniamentul laptop,
3.2., 3.4. jucăriilor muziale; Evaluare videoproiector
- transcrierea versurilor cântecului b. conversaţia
CLR ,,Joc în cerc” , după Aurel Ivaşcu şi euristică,
2.3. selectarea etichetelor potrivite dintr-un explicaţia, Probă orală /
sset dat: solist, cor, dialog muzical, exerciţiul, audiţia scrisă
cântare în lanţ, grupe alternative; muzicală
- identificarea tipului de cântece c. activitate
(vesele sau triste), după versuri date frontală,
individuală

LB. ENGLEZA

Luni CLR - observarea unor imagini , citirea Două puncte a. manual, fişe
10 febr. 1.1.; 1.2.; replicilor personajelor; de lucru Observarea
2.3.; 3.1.; 3.2.; - discuţii pe baza celor două replici din b. conversaţia, sistematică:
explicaţia,
4.1. care reies situaţiile când se folosesc exerciţiul, jocul atitudinea
două puncte; didactic,
- transcrierea replicilor copiilor; elevilor faţă
observarea de sarcina
DP - formulare de enunţuri cu ambele dirijată, învăţarea dată
2.3. situaţii de folosire a semnului de în context
punctuaţie ,,:” ; c. activitate
- plasarea semnelor de punctuaţie într- frontală,
un text; individuală, în
- dezvoltarea abilităţii de a cere şi a perechi
da informaţii în situaţii concrete de
viaţă;
- redactarea unor dialoguri în situaţii
diverse

- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află a. manual,fişe de


suma / diferenţa / produsul / lucru, laptop,
jumătatea / sfertul / dublul etc.” videoproiector
Fracţii
MEM - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv b.conversaţia,ex
1.4.; 1.5.; 1.6.; sfert, utilizând suport concret sau plicaţia,
3.1.; 4.2.; 5.1.; desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie demonstraţia,exe
Despre Delta
5.2. de bomboane, caiet etc.) rciţiul, jocul
Dunării
- marcarea jumătăţii / sfertului de didactic,
CLR suprafaţă a unei figuri geometrice cu problematizarea,
3.1. fracţia corespunzătoare: ½, respectiv munca Observarea
¼; independentă sistematică
AVAP - exerciţii de haşurare după cerinţe c.activitate
2.2. date; frontală,
- scrierea unor fracţii după ilustraţii; activitate
- vizionarea unui documentar despre individuală
Delta Dunării
https://www.youtube.com/watch?
v=LnTo3_K1tlk;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuții despre vieţuitoarele care
trăiesc în Delta Dunării;
-realizarea unor desene despre fauna
din Delta Dunării
MM - enumerarea regulilor pentru a putea Cântarea a. manual, fişe Observare
1.4.; 2.1.; 3.1.; cânta frumos şi corect (cele 10 reguli); vocală de lucru sistematică
3.2., 3.4. - identificarea pozienumerarea b. conversaţia
regulilor pentru a putea cânta frumos euristică,
DP şi corect (cele 10 reguli); Poziţia, explicaţia,
2.3. - identificarea poziţiei corecte pentru emisia, tonul, demonstraţia,
cântat, dintr-o serie de imagini; semnalul de exerciţiul, audiţia
- exerciţii pentru încălzirea vocii / c. activitate
început, dicţia,
pentru inspirare şi expirare; frontală,
sincronizarea individuală, pe
- audiţie ,,Cărticica mea”
https://www.youtube.com/watch? grupe
v=ZXoteYA66Uw;
- interpretarea unui fragment din
melodia ,,Cărticica mea” (inspir adânc,
expir)
- discuţii despre plante şi animale; Jurnalul unei a.manual, carton
- realizarea unor dialoguri între diverse plante colorat, coală
plante şi animale; albă de desen,
AVAP - observarea unor flori – Flori creion, foarfecă,
2.1.; 2.2.; exemplificarea unor mesaje pe care lipici
2.3.; 2.4.; acestea le-ar putea transmite; b.conversaţia Aprecieri
2.5 - numirea instrumentelor, materialelor euristică, globale și
şi a tehnicii de lucru pentru realizarea observaţia individuale
CLR unei flori; dirijată,
2.3. - realizarea unei flori, după criterii explicaţia, joc de Expunerea
stabilite; rol, exerciţiul lucrărilor
MM - audiţie / vizionarea cântecului ,,Mica c. activitate
1.4 floare” frontală,
https://www.youtube.com/watch? activitate
v=8uHr99OwHSE individuală

Marti - discuţii despre situaţiile în care se Două puncte a. auxiliar, fişe de Observarea
11 febr. folosesc două puncte; lucru sistematică
CLR
- citirea unui scurt text; b. conversaţia,
1.1.; 1.2.;
- explicarea semnelor de punctuaţie; explicaţia,
2.3.; 3.1.; 3.2.;
- plasarea semnelor de punctuaţie într- exerciţiul, jocul
4.1.
un text; didactic,
- realizare de corespondenţe între observarea Autoaprecier
enunţuri şi explicaţiile acestora; dirijată, învăţarea e
DP
- stabilirea valorii de adevăr pentru în context
2.3.
enunţuri date; c. activitate
- completarea unui rebus didactic pe a frontală,
cărui diagonal, A – B, este ,,DOUA individuală, în
PUNCTE” perechi
- citirea în forme variate a textului Textul narativ Evaluare
( citire cu voce tare / în şoaptă / în Intonarea după
a. manual, fişe
gând / în lanţ / pe roluri); propoziţiilor rezolvarea
de lucru
- formulare de răspunsuri la întrebări Formularea sarcinilor de
b. conversaţia
date; răspunsurilor la lucru
CLR euristică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite întrebări
1.1.; 1.2.; explicaţia,
repere (alineatul, linia de dialog) sau
2.3.; 3.1.; 3.2.; exerciţiul,
respectând un detaliu / o idee din text Text suport:
4.1. explozia stelară,
(joc: „Găseşte şi citeşte”);
ciorchinele
-identificarea alineatelor, paragrafelor, Cel mai bun
DP c. activitate
titlului şi prieten, după
2.3. frontală,
autorului unui text; Victor Sivetidis
individuală, în
- aranjarea unei suite de propoziţii
AVAP perechi
după ordinea desfăşurării
2.3.
evenimentelor din text;
- transcrieri selective de cuvinte şi
fraze din text;
- povestirea orală a textului;
- modelarea unor obiecte (folosind
plastilina)
MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Fracţii a. auxiliar,fişe de
1.4.; 1.5.; 1.6.; suma / diferenţa / produsul / câtul / lucru, Autoevaluare
3.1.; 4.2.; 5.1.; jumătatea / sfertul / dublul etc.” b.conversaţia,ex controlată
5.2. - marcarea jumătăţii / sfertului de Despre Delta plicaţia,
suprafaţă a unei figuri geometrice cu Dunării demonstraţia,exe
fracţia corespunzătoare: ½, respectiv rciţiul,
¼ problematizarea,
- selectarea denumirii pentru rezultate munca
(ex. ½ - doime etc.); independentă
CLR
- scrierea unei fracţii după reprezentări c.activitate
3.1.
date; frontală,
- rezolvări de exerciţii şi probleme activitate
AVAP
date; individuală
2.6.
- citirea unui text nonliterar despre
Delta Dunării;
- discuţii despre Delta Dunării;
- realizarea unei relaţii de hrănire între
vieţuitoarele Deltei Dunării

RELIGIE

Mier- - citirea în ritm propriu, cu adaptarea a. manual, fişe


curi intonaţiei impusă de semnele de Textul narativ de lucru
12 febr. punctuaţie; b. conversaţia
- citirea selectivă în funcţie de anumite Intonarea euristică,
repere; propoziţiilor explicaţia,
CLR - identificarea însuşirilor copilului; Formularea exerciţiul,
1.1.; 1.2.; - transcrierea unor enunţuri după răspunsurilor la diamantul,
2.3.; 3.1.; 3.2.; criterii stabilite; întrebări ciorchinele,
4.1. - desprinderea învăţăturii textului; cadranele, joc de
- realizarea unui desen cu produsele rol
DP realizate de copil; Text suport: c. activitate
2.3. - scrierea unei liste care să frontală, Tehnica
cuprindă ,,satisfacţiile” pe care le Cel mai bun individuală, pe ,,Grupele
AVAP poate oferi munca; prieten, după grupe întreabă”
2.6. - exemplificarea unor calităţi a muncii Victor Sivetidis
(dacă ar fi o persoană);
- formulare de enunţuri enunţiative,
interrogative şi exclamative;
- formulare de răspunsuri la
întrebările,,Ţi-ar plăcea să-ţi fie Munca
prietenă? De ce?”
- realizarea unui dialog între elevi şi
Muncă;
- discutarea unor proverbe şi zicători
despre muncă;
- vizionarea în ppt a poveştii ,,Banul
muncit” de Alexandru Mitru;
- discuţii pe baza poveştii;
- desprinderea învăţăturii poveştii
MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în a. manual,laptop, Autoevaluare
1.4.; 1.5.; 1.6.; concentrul 0-100 prin scăderi repetate videoproiector a controlată
3.1.; 4.2.; 5.1.; sau recurgând la înmulţire; b.conversaţia,ex
5.2. - completarea unor casete cu Împărţirea plicaţia,
numerele lipsă; numerelor demonstraţia,exe
CLR - rezolvarea de probleme; naturale rciţiul,
3.1. - citirea rubricii ,,Ne informăm”; folosind problematizarea,
- vizionarea unui documentar despre scăderea munca
AVAP Marea Neagră repetată independentă
https://www.youtube.com/watch?
c.activitate
v=8ivozDwy4bk; Despre Marea
frontală,
- discuţii despre Marea Neagră; Neagră
2.6. activitate
- verbalizarea importanţei Mării Negre
individuală
pentru viaţa oamenilor;
- desen ,,Marea Neagră”

Întâlnirea de dimineaţă - salutul,


prezenţa, ziua, data, meteo, agenda a. manual, fişe
zilei, impresii; Aspecte specific de lucru
- realizarea unui ceas din carton; ale organizării b. conversaţia
DP - discuţii pornind de la enunţul: Timpul învăţării şi euristică,
2.3.; 3.1. este preţios.
pregătirii pentru explicaţia,
- exerciţiu-joc: ,,Timpul şi obişnuinţele exerciţiul,
CLR mele”; viaţă la şcolarul
mic brainstorming, Observare
3.1. - realizarea unei liste cu activităţi
jurnalul cu dublă sistematică
repetitive;
AVAP - exerciţiu-joc: ,,Timpul hazliu”; intrare, jocul
2.2.; 2.3. - citirea şi memorarea unor ghicitori Cum folosim didactic
despre timp; timpul ? Timpul, c. activitate
MM - formularea unor răspunsuri la frontală,
întrebarea ,,Ce poţi face în timpul cel mai bun
1.4. individuală, în
liber?; prieten. Ştiu să-
perechi
- argumentarea răspunsurilor date; l folosesc?
- audierea cântecului ,,Ceasul”
https://www.youtube.com/watch?
v=hzBAKQ5UV9U

ED. FIZICA
Joi - citirea în ritm propriu, cu adaptarea a. manual, fişe
13 febr. intonaţiei impusă de semnele de Textul narativ de lucru
punctuaţie; b. conversaţia
- citirea selectivă în funcţie de anumite Intonarea euristică,
repere; propoziţiilor explicaţia,
- identificarea însuşirilor copilului; Formularea exerciţiul,
CLR - transcrierea unor enunţuri după răspunsurilor la diamantul,
1.1.; 1.2.; criterii stabilite; întrebări ciorchinele,
2.3.; 3.1.; 3.2.; - desprinderea învăţăturii textului; cadranele, joc de
4.1. - realizarea unui desen cu produsele rol
realizate de copil; Text suport: c. activitate
DP - scrierea unei liste care să frontală,
2.3. cuprindă ,,satisfacţiile” pe care le Cel mai bun individuală, pe Tehnica
poate oferi munca; prieten, după grupe ,,Grupele
AVAP - exemplificarea unor calităţi a muncii Victor Sivetidis întreabă”
2.6. (dacă ar fi o persoană);
- formulare de enunţuri enunţiative,
interrogative şi exclamative;
- formulare de răspunsuri la
întrebările,,Ţi-ar plăcea să-ţi fie Munca
prietenă? De ce?”
- realizarea unui dialog între elevi şi
Muncă;
- discutarea unor proverbe şi zicători
despre muncă;
- vizionarea în ppt a poveştii ,,Banul
muncit” de Alexandru Mitru;
- discuţii pe baza poveştii;
- desprinderea învăţăturii poveştii

- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Împărţirea a. auxiliar,fişe de


concentrul 0-100 prin scăderi repetate numerelor lucru,
sau recurgând la înmulţire; naturale b.conversaţia
MEM - completarea unor casete cu folosind euristică,
1.4.; 1.5.; 1.6.; numerele lipsă; scăderea explicaţia,
3.1.; 4.2.; 5.1.; - rezolvarea de probleme; repetată exerciţiul,
5.2. - discuţii despre fauna şi flora din problematizarea , Interevaluare
Deltei Dunării şi a Mării Neagre; Despre Marea ciorchinele cu
CLR - completarea bulei duble a Neagră bula dublă
1.4. ciorchinelui cu informaţii despre Delta c.activitate
Dunării şi Marea Neagră frontală,
activitate
individuală

ED. FIZICA
AVAP - participarea la jocuri de rol cu jucării Jurnalul unei a.manual, cofraje Aprecieri
2.1.; 2.2.; şi obiecte confecţionate; plante de ouă, acuarele, globale și
2.3.; 2.4.; - observarea imaginilor din manual; pensulă, individuale
2.5 - discuţii despre protejarea mediului Flori foarfecă,
înconjurător; crenguţe uscate, Expunerea
CLR - numirea materialelor şi paie sau altfel de lucrărilor
2.3.; 4.3. instrumentelor utilizate în realizarea beţe
florilor; b.conversaţia,
MEM - verbalizarea etapelor de lucru pentru observaţia
3.2. obţinerea florilor dorite; dirijată,
- realizarea florilor; explicaţia, munca
- încropirea unei mici poveşti despre independentă
flori c. activitate
frontală,
activitate
individuală
Vineri - citirea poeziei; *Lectură a. fișe de lectură
14 febr. - oferirea de răspunsuri la întrebarea: b. conversaţia
„Despre ce este vorba în această Cei şapte ani euristică,
poezie?” de-acasă, de explicaţia,
- aprecierea ca adevărate sau false a Aurora Luchian exerciţiul, munca
unor enunţuri scurte care testează Vaslui independentă,
CLR
înţelegerea poeziei; RAI, cadranele,
1.1.; 1.2.;
- formularea unor răspunsuri la jurnalul cu dublă
2.3.; 3.1.; 3.2.;
întrebări despre conţinutul poeziei; intrare
4.1.
- enumerarea acţiunilor care arată că c. activitate
Observare
fetiţa are ,,cei şapte ani de-acasă”; frontală,
DP sistematică
- discuţii despre comportare individuală, pe
2.3.
politicoasă / nepoliticoasă; grupe
- formulare de rqspunsuri la întrebarea
AVAP
,,De ce credeţi că fetiţa trebuia să fie
2.6.
sârguincioasă la şcoală?”;
- AȘA DA / AȘA NU;
- transcrierea unei strofe a poeziei,
respectând aşezarea corectă în
pagina caietului;
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Cei
şapte ani de-acasă”
- efectuarea de împărţiri în concentrul Împărţirea – a. manual, fişe
0-100, prin scăderi repetate; operaţia de lucru, planşe,
MEM - efectuarea de exerciţii de împărţire inversă a imagini diverse
1.4.; 1.5.; 1.6.; ca operaţie inversă a înmulţirii, pe înmulţirii b.conversaţia
3.1.; 4.2.; 5.1.; baza operaţiilor de înmulţire date; euristică,
5.2. - scrierea unor înmulţiri după imagini explicaţia,
Evaluare
date, apoi împărţiri corespunzătoare; Despre deşert exerciţiul,
după
CLR - rezolvarea de probleme în care sunt învăţarea prin
rezolvarea
3.1. necesare operaţii de împărţire şi descoperire,
sarcinilor de
verificarea prin operaţia inversă ; problematizarea ,
lucru
AVAP - prezentarea de informaţii/imagini organizatorul
2.2. despre deşert; grafic
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; c.activitate
- discuţii despre deşert; frontală,
- realizarea unui desen cu titlul activitate
,,Deşertul” individuală
- reproducerea în grup a unor cântece Cântarea a. manual,
însuşite, respectând sincronizarea; vocală laptop,
- marcarea structurii ritmice a videoproiector
cântecului, prin acompaniamentul cu b.conversaţia
jucării muzicale sau a percuţiei Cântarea euristică,
MM corporale; vocală în explicaţia,
1.4.; 2.1.; 3.1.; - interpretarea cântecului ,,Ghicitoare”, colectiv exerciţiul,
3.2., 3.4. de Aurel Ivăşcanu (învăţarea audiţia Interpretarea
cântecului); c.activitate vocală
DP - audierea / vizionarea cântecului frontală, în grup
2.3. ,,Albă ca Zăpada”
https://www.youtube.com/watch?
v=Uv9i2q8V5II;
- interpretarea cântecului ,,Păsărelele”,
de Timotei Popovici;
Joc ,,Deschide urechea bine”
LB. ENGLEZA

Luni - recitirea textului suport;


17 febr. - identificarea unor date din text;
- ordonarea unei suite de propoziţii a. manual, fişe
Repovestirea
CLR potrivit succesiunii faptelor prezentate de lucru
unor întâmplări
1.1.; 1.2.; în text; b. conversaţia
citite
2.3.; 3.1.; 3.2.; - repovestirea textului citit, cu accent euristică,
4.1. pe anumite evenimente şi informaţii; explicaţia,
Text suport: Observare
- ordonarea unei suite de propoziţii exerciţiul,
sistematică
DP potrivit succesiunii faptelor prezentate în repovestirea
Cel mai bun
2.3. textul ,,Ce băiat!”, după Octav Pancu- c. activitate
prieten, după
Iaşi; frontală,
Victor Sivetidis
- repovestirea textului respectând individuală, pe
etapele unei repovestiri; grupe
- organizarea unui concurs cu titlul
,,Cel mai bun povestitor”
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în a. auxiliar, fişe de
concentrul 0-100 prin scăderi repetate lucru
sau recurgând la înmulţire b.conversaţia
MEM
- rezolvarea de probleme; euristică,
1.5.; 1.6.; 3.1.; Împărţirea –
- efectuare de împărţiri după model explicaţia,
4.2.; 5.1.; 5.2. operaţia
dat; exerciţiul,
inversă a
- colorarea unor câturi, după criterii problematizarea,
CLR înmulţirii Interevaluare
date; organizatorul
2.3.
- stabilirea valorii de adevăr pentru grafic
enunţuri matematice; c.activitate
AVAP Despre deşert
- discuţii despre deşert (condiţii de frontală,
2.6.
viaţă, animale, plante etc.; activitate
- realizarea unui colaj cu plante şi individuală
animale specifice deşertului
MM - reproducerea în grupuri mici a unor Cântarea a. manual, Interpretare
1.4.; 2.1.; 3.1.; cântece însuşite, respectând vocală laptop, vocală
3.2., 3.4. sincronizarea; videoproiector
- marcarea structurii ritmice a b.conversaţia
DP cântecelor, prin acompaniamentul cu Cântarea euristică,
2.3. jucării muzicale sau a percuţiei vocală în explicaţia,
corporale; grupuri mici exerciţiul,
- joc colectiv – desemnarea grupei
câştigătoare;
- audierea melodiei ,,Samba florilor”
audiţia
(mişcări în ritm de samba)
EFS c.activitate
https://www.youtube.com/watch?
2.3. frontală, în grup
v=J3feY-abnEk;
- interpretarea în grupuri mici a
cântecului ,,Miţu – Chiţu, de Ion
Nicorescu
Jurnalul unei a. album de artă,
plante bloc de desen,
- discuţii privind lucrări ale unor pictori; acuarele,
- numirea materialelor, instrumentelor Vază cu flori pensulă
AVAP
şi tehnicilor b.conversaţia
2.1.; 2.2.;
utilizate; euristică, Observare
2.3.; 2.4.;
- identificarea diferitelor forme pe observarea sistematică
2.5
reproduceri de artă, în fotografii sau în dirijată,
sculptură; munca Expunerea
CLR
- realizarea unei picturi cu titlul ,,Vază independentă lucrărilor
2.3.
cu flori” c.activitate
frontală,
activitate
individuală

Marti
18 febr. - observarea scrierii pe liniatura Scrierea pe a. manual, fişe
dictando (model dat în manual); liniatură de lucru
CLR - discuţii despre scrierea pe liniatură dictando b. conversaţia
1.1.; 1.2.; dictando; euristică,
2.3.; 3.1.; 3.2.; - citirea rubricii ,,Reţinem!”; Text suport: explicaţia,
4.1. - copierea textului, respectând exerciţiul, Autoaprecier
aşezarea în pagina caietului (de la Cel mai bun observarea e
DP rubrica ,,Descoperim!”); prieten, după dirijată, munca
2.3. - transcrierea celui de-al treilea Victor Sivetidis independentă
fragment, din textul suport, respectând c. activitate
normele de aşezare în pagină, pe frontală,
liniatură dictando individuală
CLR - observarea cuvintelor marcate într-un Cuvinte cu a. manual, fişe Observare
1.1.; 1.2.; enunţ, explicarea înţelesului acestora; înţeles opus de lucru sistematică
2.3.; 3.1.; 3.2.; - înlocuirea unor cuvinte subliniate cu b. conversaţia
4.1. altele cu înţeles opus; Text suport: euristică,
- realizarea de corespondenţe între explicaţia,
AVAP cuvinte cu înţeles opus; Cel mai bun exerciţiul,
2.6 - alcătuiri de enunţuri cu sensurile prieten, după observarea
opuse ale unor cuvinte date; Victor Sivetidis dirijată, munca
- identificarea şi colorarea unor obiecte independentă,
pe care sunt scrie doar cuvinte cu sens organizatorul
opus; grafic
- selectarea unor cuvinte potrivite, c. activitate
după cerinţe date; frontală,
- transcrierea unui text, înlocuind individuală
cuvintele îngroşate cu altele cu sens
opus;
- completarea unui rebus didactic
- efectuarea de înmulţiri/împărţiri în Proba înmulţirii. a. manual, fişe
concentrul 0-100; Proba împărţirii de lucru, planşe,
- efectuarea probei împărţirii prin imagini diverse
înmulţire şi prin împărţire; Despre Grădina b.conversaţia
- efectuarea probei înmulţirii prin Botanică şi sera euristică,
MEM
înmulţire şi prin împărţire; ei explicaţia,
1.5.; 1.6.; 3.1.;
- rezolvarea de probleme în care sunt exerciţiul,
4.2.; 5.1.; 5.2. Observare
necesare operaţii de problematizarea ,
sistematică
înmulţire/împărţire şi verificarea prin cadranele,
CLR
operaţia inversă; învăţarea prin
2.3.
- discuţii despre Grădina Botanică descoperire
(văzută cu ocazia unei excursii c.activitate
şcolare); frontală,
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; activitate
- recunoaşterea în desene/imagini a individuală
unor Grădini Botanice
RELIGIE
Mier- CLR - citirea textului ,,Cele patru piersici”, a. manual, fişe Autoevaluare
curi 1.1.; 1.2.; respectând intonaţia potrivită; Recapitulare de lucru controlată
19 febr. 2.3.; 3.1.; 3.2.; - formulare de răspunsuri la întrebări b. conversaţia
4.1. care au legătură cu textul citit; euristică,
- repovestirea orală a textului; Despre explicaţia,
- explicarea unor semne de prietenie exerciţiul,
punctuaţie / construirea unor enunţuri cadranele,
DP cu semne de punctuaţie date; explozia stelară,
2.3. ciorchinele
- scrierea unor cuvinte cu înţeles opus, c. activitate
după anumite cerinţe; frontală,
AVAP - transcrierea unui fragment, individuală, pe
respectând aşezarea corectă în pagina grupe
2.6.
caietului;
- realizarea unor dialoguri pe teme
diverse;
- citirea textului ,,Cuvântul fermecat”
de V. Oseeva;
- formulare de răspunsuri pentru
întrebări date;
- formulare de propoziţii după enunţuri
date;
- completarea unui text cu semnele de
punctuaţie corespunzătoare;
- audierea poeziei ,,Bunele maniere”
de Claudia Groza;
- oferirea de răspunsuri la întrebarea:
„Despre ce este vorba în această
poezie?”
- aprecierea ca adevărate sau false a
unor enunţuri scurte care testează
înţelegerea poeziei;
- formularea unor răspunsuri la
întrebări despre conţinutul poeziei;
- discuţii despre acţiunile lui Toma, prin
care a demonstrate că are ,,cei şapte
ani de-acasă”;
- identificarea formulelor pe care le
poţi utiliza atunci când ceri o
informatie;
- completarea unor proverbe / ghicitori
cu cuvintele lipsă

- marcarea jumătăţii / sfertului de


suprafaţă a unei figuri geometrice cu
Medii de viaţă
fracţia corespunzătoare: ½, respectiv
MEM de la noi şi din a. manual,
¼;
1.5.; 1.6.; 3.1.; alte zone auxiliar, fişe de Observarea
- scrierea unei fracţii după imagini
4.2.; 5.1.; 5.2. lucru sistematica:
date;
b.conversaţia atitudinea
- efectuarea de împărţiri în concentrul
CLR Recapitulare euristică, elevilor faţă
0-100, prin scăderi repetate;
2.3. explicaţia, de sarcina
- efectuarea de exerciţii de împărţire
exerciţiul, dată
ca operaţie inversă a înmulţirii, pe
AVAP problematizarea,
baza operaţiilor de înmulţire date;
2.6. organizatorul
- scrierea unor înmulţiri după imagini
grafic
date, apoi împărţiri corespunzătoare;
c.activitate
- efectuarea probei împărţirii prin
frontală,
înmulţire şi prin împărţire;
activitate
- efectuarea probei înmulţirii prin
individuală
înmulţire şi prin împărţire;
- rezolvarea de probleme;
- discuţii despre Delta Dunării, Marea
Neagră şi Grădina Botanică;
- identificarea florei şi faunei specifice
fiecăreia

Întâlnirea de dimineaţă - salutul, a. manual, fişe


prezenţa, ziua, data,meteo, agenda Aspecte specific de lucru
zilei, impresii; ale organizării b. conversaţia
DP - joc ,,Mingea magică”; învăţării şi euristică,
2.3.; 3.1. - activitate pe grupe ,,Lista activităţilor pregătirii pentru explicaţia,
Observare
zilnice”; viaţă la şcolarul exerciţiul, sistematică
CLR - citirea poveştii ,,Povestea copilului mic brainstorming,
3.1. care pierde timpul” (Studiu de caz); jurnalul cu dublă
- formulare de răspunsuri pe baza Şcolarul şi intrare, jocul
AVAP textului citit; didactic
2.2.; 2.3. programul zilnic
- realizarea unui program zilnic de de activitate c. activitate
activitate şi de odihnă; frontală,
- joc ,,În vizită la Crina”; individuală, pe
- desenarea unui buchet de flori pentru grupe
Crina

ED. FIZICA
Joi CLR - realizarea unor dialoguri pe teme a. manual, fişe Autoevaluare
20 febr. 1.1.; 1.2.; diverse; Recapitulare de lucru controlată
2.3.; 3.1.; 3.2.; - citirea textului ,,Cuvântul fermecat” b. conversaţia
4.1. de V. Oseeva; euristică,
- formulare de răspunsuri pentru Despre explicaţia,
întrebări date; prietenie exerciţiul,
- formulare de propoziţii după enunţuri cadranele,
DP date;
2.3. - completarea unui text cu semnele de
punctuaţie corespunzătoare; explozia stelară,
- audierea poeziei ,,Bunele maniere” ciorchinele
AVAP c. activitate
de Claudia Groza;
2.6. frontală,
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: individuală, pe
„Despre ce este vorba în această grupe
poezie?”
- aprecierea ca adevărate sau false a
unor enunţuri scurte care testează
înţelegerea poeziei;
- formularea unor răspunsuri la
întrebări despre conţinutul poeziei;
- discuţii despre acţiunile lui Toma, prin
care a demonstrate că are ,,cei şapte
ani de-acasă”;
- identificarea formulelor pe care le
poţi utiliza atunci când ceri o
informatie;
- completarea unor proverbe / ghicitori
cu cuvintele lipsă

Itemii probei de evaluare a. fise de


Evaluare evaluare
MEM
sumativă sumativă
1.5.; 1.6.; 3.1.;
b.conversaţia, Probă scrisă
4.2.; 5.1.; 5.2.
munca
independentă
c. activitate
individuală
ED. FIZICA
a. manual,
- discuţii despre fructe (fruct preferat,
creioane colorate
conţin vitamine etc.);
sau cerate, bloc
- observarea fructelor ilustrate în
AVAP de desen, laptop
manual;
2.1.; 2.2.; b.conversaţia
- discuţii despre modul în care
2.3.; 2.4.; Jurnalul unei euristică,
desenează un măr;
2.5 plante observarea Apreciere
- verbalizarea etapelor de lucru, pentru
dirijată, globală /
a realiza un fruct prin tehnica haşurii;
CLR Fructe explicaţia, individuală
- idendificarea materialelor de lucru;
2.3. (Tehnica demonstraţia
- desenarea unui fruct, folosind tehnica
haşurii) munca Expoziție
haşurii;
MM independentă
- audierea / vizionarea cântecului
1.4. c.activitate
,,Fructele”
frontală,
https://www.youtube.com/watch?
activitate
v=Gy2WP1edB44
individuală

Vineri CLR Itemii probei de evaluare Evaluare a. fișe de Probă scrisă


21 febr. 1.1.; 1.2.; sumativă evaluare
2.3.; 3.1.; 3.2.; sumativă
4.1. b.conversaţia,
munca
independentă
c. activitate
individuală
Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ a. fișe de Evaluarea
– Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare ameliorare / de după
ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exercitii de dezvoltare, rezolvarea
problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – b. conversația, sarcinilor de
MEM elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, ameliorare/
1.5.; 1.6.; 3.1.; evaluarea sumativă. exercițiul, dezvoltare:
4.2.; 5.1.; 5.2. – Activităţile de dezvoltare vor avea un problematizarea
grad ridicat de dificultate şi vor fi c. frontală, Autoreflecţia
stabilite pentru elevii care vor individuală, în
demonstra realizarea tuturor perechi
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

- interpretarea, în faţa colegilor, a


unor cântece cunoscute, respectând
sincronizarea; a. manual,
- marcarea structurii ritmice a laptop,
cântecelor, prin acompaniamentul cu Cântarea videoproiector
MM vocală
jucării muzicale sau a percuţiei b.conversaţia
1.4.; 2.1.; 3.1.;
corporale; euristică,
3.2., 3.4. Interpretare
- interpretarea unor cântece, în dialog explicaţia,
vocală
muzical; Cântarea exerciţiul,
DP
- recunoaşterea unor cântece după vocală audiţia
2.3.
ilustraţii date, interpretarea acestora individuală c.activitate
împreună cu un coleg(ă); frontală,
- audiţie (învăţarea) cântecului ,,Tot ce individuală
e pe lume”
https://www.youtube.com/watch?
v=gPpxMBtcPEw

LB. ENGLEZA
Perioada : 4 săptămâni (S21 – S23) → 24.02.2020 – 13.03.2020

Competen
Detalii de
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
conţinut
specifice
- citirea în forme variate a textului dat A formula o idee
(citire cu voce tare / în şoaptă/ în gând; a. manual, fişe de
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă Text suport: lucru
CLR b. conversaţia
etc.) ;
1.1.; 1.2.; euristică, explozia
- identificarea, explicarea şi integrarea Aventurile lui Observarea
2.3.; 3.1.; stelară, metoda
în noi enunţuri a cuvintelor Habarnam, sistematică:
3.2.; 4.1. pălăriilor gânditoare,
necunoscute; de Nikolai atitudinea
Luni - citirea selectivă în funcţie de anumite Nosov exerciţiul, discuţia elevilor faţă de
24 febr. repere; de tip panel sarcina dată
DP c. activitate frontală,
- formularea unor răspunsuri la întrebări,
2.3. individuală, pe
în legătură cu textul citit;
grupe
- explicarea greşelii lui Habarnam;
- transcrierea unui fragment pe caiet tip
dictando;
- povestirea orală a întâmplării
- efectuarea de împărţiri la 2 şi la 3, în Împărţirea la 2.
concentrul 0-100; Împărţirea la 3
- utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât; Polul Nord şi
- efectuarea probei împărţirii prin Polul Sud
înmulţire şi prin împărţire;
a. auxiliar, fişe de
- rezolvarea de probleme în care sunt
lucru
necesare operaţii de împărţire;
MEM b.conversaţia,explic
- efectuarea probei împărţirii prin
1.5.; 1.6.; aţia,
înmulţire şi prin împărţire; Temă de lucru
3.1.; 4.2. demonstraţia,exerciţ
- aflarea jumătăţii unor numere date – în clasă:
iul, problematizarea,
reprezentări prin desene; - aflarea unor
CLR diagram Venn,
- vizionarea unui documentar despre câturi
2.3.; 3.1. munca
Polul Nord
independentă
https://www.youtube.com/watch?
c.activitate frontală,
v=_FeM1Jnyy9U;
activitate individuală
- citirea unor informaţii despre cei doi
poli;
- identificarea animalelor care trăiesc la
Polul Nord şi la Polul Sud, a condiţiilor
de viaţă şi a adaptărior la mediu;
- identificarea asemănărilor şi
deosebirilor dintre cei doi poli
MM - interpretarea, în faţa colegilor, a unor Cântarea a. manual, laptop, Interpretarea
1.4.; 2.1.; cântece cunoscute, respectând vocală videoproiector vocală
3.4. sincronizarea; b.conversaţia
- marcarea structurii ritmice a euristică, explicaţia,
DP cântecelor, prin acompaniamentul cu Cântarea exerciţiul,
2.3. jucării muzicale sau a percuţiei vocală audiţia
corporale; individuală c.activitate frontală,
- interpretarea unor cântece, în dialog individuală
muzical;
- recunoaşterea unor cântece după
ilustraţii date, interpretarea acestora
împreună cu un coleg (ă);
- crearea unui ritm propriu pentru
cântecul ,,Tot ce e pe lume”

- realizarea de scurte descrieri ale unor


fructe;
- observarea unor tablouri ce reprezintă
a.manual, bloc de
AVAP fructe;
desen, acuarele,
2.1.; 2.2. - discuţii despre realizarea fructelor în
pensulă, creioane
2.3.; 2.4.; operele de artă (felul în care au fost
Jurnalul unei b.conversaţia
2.5. aşezate, culorile etc.); Apreciere
plante euristică,
- exemplificarea unor asemănări / globală /
observarea dirijată,
CLR diferenţe între modul de realizare a individuală
Fructe explicaţia, diagrama
2.1. fructelor;
(natură moartă) Venn, demonstraţia,
-numirea materialelor, instrumentelor şi Expoziţie
munca
MEM tehnicilor de lucru;
independentă
2.1. - realizarea unui tablou cu obiecte şi
c. activitate frontală,
fructe / unui desen în care fructul
activitate individuală
preferat este un personaj dintr-o
poveste

Marti CLR - recitirea textului suport;


25 febr. 1.1.; 1.2.; - formulări de întrebări şi răspunsuri pe A formula o idee
2.3.; 3.1.; baza textului citit; a. manual, fişe de
3.2.; 4.1. - identificarea unor acţiuni făcute de Text suport: lucru
personajele textului; b. conversaţia
- ordonare cronologică a unor acţiuni Aventurile lui euristică, RAI,
DP date, făcute de Habarnam; Habarnam, exerciţiul, , jurnalul Interevaluare
2.3. - povestirea orală a textului; de Nikolai cu dublă intrare,
- dezbatere: argumente PRO / Nosov metoda ,,Creioanele
2h CONTRA; la mijloc”, reţeaua
- formularea unor idei despre Habarnam personajelor,
şi pitici; diagrama cauzelor
- construirea unor noi dialoguri între şi a efectului
c. activitate frontală,
personaje;
individuală, pe
- dramatizarea textului; grupe
- povestirea unor situaţii / întâmplări
haioase

MEM - efectuarea de împărţiri la 2 şi la 3, în Împărţirea la 2. a. auxiliar, fişe de


1.5.; 1.6.; concentrul 0-100; Împărţirea la 3 lucru
3.1.; 4.2. - completarea unor casete cu numere b.conversaţia,explic Evaluare după
potrivite; Polul Nord şi aţia, exerciţiul, modul de
CLR - colorarea jumătăţii nor fructe şi legume Polul Sud organizatorul grafic rezolvare a
2.3.; 3.1. illustrate; de tip cauză-efect, sarcinilor de
- exerciţii de tipul ,,Află jumătatea / problematizarea, lucru
AVAP doimea / dublul / treimea / triplul unor cubul
2.6. numere date”; c.activitate frontală,
- rezolvarea de probleme în care sunt activitate individuală
necesare operaţii de împărţire;
- discuţii despre cum sunt afectate
animalele de la poli de incălzirea
globală
- identificarea animalelor care trăiesc la
Polul Nord / Sud;
- audierea unui fragment din poezia
,,Apolodor” de Gellu Naum;
- desen ,,Pinguinul”
RELIGIE

Mier- CLR - verbalizarea modului cum pot fi A identifica un a. manual, fişe de Observare
curi 1.1.; 1.2.; identificate persoanele / locurile / obiect, un loc , o lucru sistematică
26 febr. 2.3.; 3.1.; obiectele; persoană b. conversaţia
3.2.; 4.1. - selectarea cuvintelor, din textul suport, euristică, exerciţiul,
care definesc însuşirile lui Habarnam – ciorchinele, munca
DP transcrierea acestora; Text suport: independentă
2.3. - identificarea unor obiecte / fiinţe după c. activitate frontală,
criterii date; Aventurile lui individuală, în
- joc: ,,Ghiceşte cine sunt?” Habarnam, perechi
de Nikolai
Nosov
- efectuarea de împărţiri la 4 si 5, în Împărţirea la 4. a. manual, fişe de Observarea
concentrul 0-100; Împărţirea la 5 lucru sistematică
- exeriţii de tipul: ,,Află numerele care b.conversaţia,explic
sunt cu atât mai mici / mari, de atâtea aţia, exerciţiul,
MEM
ori mai mici decât …”; învăţarea prin
1.5.; 1.6.; Despre igiena
- rezolvarea de probleme în care sunt descoperire, RAI,
3.1.; 4.2. corporală
necesare operaţii de împărţire; problematizarea,
- efectuarea probei împărţirii prin c.activitate frontală,
CLR
înmulţire; activitate individuală
2.3.; 3.1.
- colorarea sfertului unor imagini;
AVAP - citirea rubricii ,,Ne informăm”;
2.6. - discuţii despre igiena corporală;
- audierea poezia ,,Dimineata”, de Maria
Giurgea si Maria Georgescu - Boştina;
- formulare de întrebări şi răspunsuri pe
baza poeziei
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, Aspecte
1.2.; 3.1.; prezenţa, ziua, data,meteo, agenda specifice ale a. manual, fişe de
3.2. zilei, impresii; organizării lucru, carioci,
- discuţii despre succesul şcolar; creioane colorate,
- realizarea unui program de activitate şi învăţării şi
CLR pregătirii pentru foi albe
odihnă; Evaluare după
2.1. viaţă la şcolarul b. conversaţia
- joc ,,Ceasul”; rezolvarea
- citirea unei liste de activităţi şi reguli de mic euristică, explicaţia,
sarcinilor de
AVAP igienă din programul şcolarului; Programul meu exerciţiul, RAI,
lucru
2.6. - discuţii despre aceste activităţi; zilnic de lucru jurnalul cu dublă
- exerciţii de memorare a poeziei ,,La Reguli de igienă intrare, jocul didactic
şcoală” (manual pag. 20); c. activitate frontală,
- identificarea mesajului transmis prin privind
individuală, pe
intermediul poeziei programul zilnic grupe
de activitate
ED. FIZICA

Joi CLR - exerciţii de despărţire a cuvintelor în Despărţirea la a. manual, fişe de Autoevaluare


27 febr. 1.1.; 1.2.; silabe ; capăt de rând lucru controlată
2.3.; 3.1.; - formarea unor cuvinte din silabe date; b. conversaţia
3.2.; 4.1. - exerciţii de grupare a cuvintelor după euristică, exerciţiul,
numărul de silabe; Text suport: ciorchinele, munca
- completrarea cuvintelor cu silabe care independent, jocul
AVAP lipsesc; Aventurile lui c. activitate frontală,
2.6. - alcătuirea unor enunţuri formate doar Habarnam, individuală
din cuvinte din 3 silabe, 4 silabe sau 5 de Nikolai
silabe; Nosov
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în
silabe la capătul rândului;
- colorarea unor casete, după cerinţe
date;
Joc ,,Fazan”
- efectuarea de împărţiri la 4 şi la 5, în Împărţirea la 4. a. auxiliar, fişe de lucru
concentrul 0-100; Împărţirea la 5 b. conversaţia euristică, exerciţiul,
- completarea casetelor cu numerele explicaţia, problematizarea, jurnalul cu
MEM care lipsesc; dublă intrare
1.5.; 1.6.; - exerciţii de grupare a obiectelor în mod c. activitate frontală, activitate în
3.1.; 4.2. egal; Despre igiena perechi, activitate independentă
- rezolvarea de probleme în care sunt corporală Evaluare predictivă
CLR necesare operaţii de împărţire;
2.3.; 3.1. - discuţii despre igiena corporală;
- stabilirea valorii de adevăr pentru
MM enunţuri date;
1.4. - completarea unor propoziţii lacunare
cu informaţii despre igienă;
- audierea cântecului ,,Prietenii mei”
https://www.youtube.com/watch?
v=I1KwHplNE70
ED. FIZICA
a.manual, diverse
- discuţii despre frunze, flori şi fructe; materiale
- verbalizarea materialelor, Jurnalul unei b.conversaţia
instrumentelor şi tehnicilor utilizate; plante euristică,
AVAP - convorbire ,,Ce v-a plăcut cel mai observarea dirijată,
2.1.; 2.2. mult / Ce nu v-a plăcut?”; explicaţia, exerciţiul
Evaluare
2.3.; 2.4.; - observarea desenului din manual (pag. c. activitate frontală,
2.5. 20) – găsirea unui titlu potrivit; individuală, în Expunerea
- alcătuirea unor enunţuri pe care perechi lucrărilor
CLR consideră că le transmite desenatorul
2.1. prin intermediul desenului;
- discuţii despre enunţurile formulate;
- expunerea produselor şi analiza lor

Vineri CLR - audierea poveştii; *Lectură a. fișă de lectură Evaluare după


28 febr. 1.1.; 1.2.; -oferirea de răspunsuri la întrebarea: b. conversaţia, rezolvarea
2.3.; 3.1.; „Despre ce este vorba în acest text?” POVESTEA explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
3.2.; 4.1. - aprecierea ca adevărate sau false a MICULUI jocul didactic, joc de lucru
unor enunţuri scurte care testează PRINȚ rol cadranele,
înţelegerea textului audiat; de Antoine de ciorchinele, jurnalul
AVAP - descrierea persoanelor întâlnite de Saint-Exupery cu dublă intrare
2.6. Micul Prinţ pe planenete vizitate; (repovestită c. activitate frontală,
- desprinderea învăţăturii textului; individuală, pe
foarte pe scurt)
MEM - scrierea însuşirilor vulpii; grupe
3.2. - ordonarea planetelor ilustrate, în
ordinea vizitării lor de către Micul Prinţ;
- completarea unor enunţuri lacunare
etc.
- realizarea unui colaj ,,Micul Prinţ”
MEM - efectuarea de împărţiri la 6 şi 7, în Împărţirea la 6. a. manual, fişe de
1.5.; 1.6.; concentrul 0-100; Împărţirea la 7 lucru, laptop,
3.1.; 4.2. - exeriţii de tipul: ,,Află numerele care videoproiector
sunt cu atât mai mici / mari, de atâtea b. conversaţia
CLR ori mai mici decât …”; euristică, exerciţiul,
2.3.; 3.1. - rezolvarea de probleme în care sunt Despre igiena explicaţia, Temă de lucru
necesare operaţii de împărtire; danturii problematizarea, de clasă:
DP - efectuarea probei împărţirii prin cadranele - aflarea unor
2.3. înmulţire; c. activitate frontală, câturi, după
- compararea a unor câturi;; individuală, în diverse criterii
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; perechi
- discuţii despre igiena danturii;
- vizionarea filmuleţului ,,Cum să ne
periem dinții în mod corect?”
https://www.youtube.com/watch?
v=V1BvEQwDpWA
MM - reproducerea în grup a unor cântece Cântarea
a. manual, laptop,
1.4.; 2.1.; însuşite, respectând sincronizarea; vocală
videoproiector
3.4. - marcarea structurii ritmice a
b.conversaţia
cântecului, prin acompaniamentul cu
euristică, explicaţia, Interpretarea
DP jucării muzicale sau a percuţiei Cântarea exerciţiul, vocală
2.3. corporale; vocală c.activitate frontală,
- interpretarea unor cântece, în dialog individuală individuală, în grup
muzical;
- concurs ,,Cel mai bun interpret”
LB. ENGLEZA

Luni - citirea dialogului dintre Habarnam şi


2 mart. pitic (manual pag. 87);
- observarea înţelesului pe care îl are
cuvântul ,,cer” în acest dialog;
- explicarea înţelesurilor pe care le pot
avea cuvintele ,,poartă” şi ,,broască” în
Cuvinte cu
enunţurile date;
CLR aceeaşi formă a. manual, auxiliar,
- formularea unor enunţuri cu sensurile
1.1.; 1.2.; şi înţeles diferit jetoane
diferite ale cuvintelor: vin, nouă, noi,
2.3.; 3.1.; b. conversaţia
port, car etc. Observare
3.2.; 4.1. euristică, explicaţia,
- explicarea unor expresii (de ex. ,,ochi sistematică
Text suport: exerciţiul, jocul
de apă”);
- identificarea sensurilor cuvintelor, didactic, ciorchinele Autoevaluare
AVAP Aventurile lui c. activitate frontală,
după imagini;
2.6. Habarnam, individuală, pe
- colorarea perechilor de imagini care grupe
de Nikolai
corespund cuvintelor cu aceeaşi formă
Nosov
şi înţeles diferit (de ex. lamă – animal şi
lamă – obiect);
- identificarea cuvintelor cu aceeaşi
formă şi înţeles diferit dintr-un text;
Jocul cuvintelor

MEM - efectuarea de împărţiri la 6 şi la 7, în Împărţirea la 6. a. auxiliar, fişe de Interevaluare


1.5.; 1.6.; concentrul 0-100; Împărţirea la 7 lucru
3.1.; 4.2. - completarea casetelor cu numerele b. conversaţia
care lipsesc; euristică, exerciţiul,
CLR - rezolvarea de probleme în care sunt explicaţia,
necesare operaţii de împărţire;
- compunere de problem după imagini
2.3.; 3.1. date; problematizarea,
jocul, explozia
- colorarea unor vieţuitoare pe care sunt
Despre igiena stelară
AVAP scrise numere care se impart la 6 sau 7;
danturii c. activitate frontală,
2.2. - discuţii despre igiena danturii; individuală, în
- stabilirea valorii de adevăr pentru perechi
enunţuri date;
Joc de rol ,,La doctor”
- reproducerea în grup a unor cântece
însuşite, respectând sincronizarea;
- selectarea unor cântece, după criterii
a. manual, fişe de
date;
MM lucru
- completarea unor enunţuri lacunare;
1.4.; 2.1.; b.conversaţia
- interpretarea individuală a unor
3.4. euristică, explicaţia,
cântece cunoscute; Observare
Recapitulare exerciţiul, munca
- fredonarea unei melodii de către un sistematică
CLR independentă
elev, recunoşterea acesteia de ceilalţi
2.3. c. activitate frontală,
elevi;
individuală, în grup
- împărţirea versurilor cântecului ,,Buni
prieteni” astfel încât să poată fi
interpretat de solist şi de cor

- discuţii despre animalele preferate; Animale a.manual, bloc de


- numirea unor filme sau desene desen, creioane
animate cu animale, în special pisici; Familia Miau colorate, laptop,
AVAP
- observarea unor pisici ilustrate (desen) videoproiector
1.3.; 2.2.;
(manual pag. 22); b.conversaţia
2.3.; 2.5. Apreciere
- citirea paşilor care trebuie făcuţi pentru euristică,
globală
a desena o pisică; observarea dirijată,
CLR Apreciere
- numirea materialelor şi etapele de explicaţia, exerciţiul
3.1. individuală
lucru; c. activitate frontală,
- desenarea unei pisici; individuală
MM
- audierea / vizionarea cântecului ,,Un
1.4.
motan cât un pisoi”
https://www.youtube.com/watch?
v=7E3uUxoyk0c
Marti CLR - citirea în forme variate a textului ( citire Textul narativ a. manual, fişe de
3 mart. 1.1.; 1.2.; cu voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lucru, planşe,
2.3.; 3.1.; lanţ, pe roluri, citire ştafetă); Acordul în gen marker, cartoane,
3.2.; 4.1. - identificarea, explicarea şi integrarea şi număr creioane colorate / Autoapreciere
în noi enunţuri a cuvintelor carioci
necunoscute; Text suport: b. conversaţia
AVAP - formularea unor întrebări al căror euristică, explozia
2.6. răspuns se găsește în text (Unde? Vrăjitorul din Oz stelară, explicaţia,
Care? Cine? Cum? De ce? Ce? Când? , de Lyman exerciţiul, harta
2h Cu cine?) Frank Baum povestirii,
- relatarea după întrebările brainstormingul,
investigatorului perfect (Cine? Ce? diamantul,
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? ciorchinele
Cu ce?); c. activitate frontală,
- exerciţii de citire selectivă; individuală, pe
- completarea unor spații lacunare cu grupe
informații din text;
- povestirea orală a textului;
- găsirea unor însușiri pentru fiecare
personaj;
-interpretarea unor personaje;
- exerciţii de transcriere;
- desenarea unor personaje ale textului;
- formulare de răspunsuri la
întrebarea ,,Tu ce ai dori să-i ceri
Vrăjitorului din Oz?”
- formulare de enunţuri cu personajele
textului;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al
clasei până în celălalt. Se pregăteşte o
rezervă suficientă de clame pe masă. Li
se cere copiilor să rezume lecţia în 5-8
enunțuri, pe care învăţătoarea le scrie
cu markerul pe cartoane şi le împarte în
clasă. După
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza
enunțurile în ordine şi le vor prinde cu
clame pe sfoara de rufe. Pot rămâne în
clasă un timp pentru a le reaminti lecţia.
- efectuarea de împărţiri la 8 şi 9; Împărţirea la 8.
a. manual, fişe de
- scrierea împărţirii la 8 şi 9 pe baza Împărţirea la 9 Evaluare după
lucru, planşe
înmulţirii ; rezolvarea
diverse
- rezolvarea de probleme în care sunt sarcinilor de
MEM b.conversaţia,
necesare operaţii de împărţire ; lucru
1.5.; 1.6.; Despre igiena explicaţia
- efectuarea probei împărţirii prin
3.1.; 4.2. alimentelor exerciţiul, jocul ,
înmulţire şi prin împărţire ;
munca
- completarea unor tabele cu numerele
CLR independentă,
lipsă;
2.3.; 3.1. învăţarea prin
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
descoperire,
- discuţii tip dezbatere despre efectele
problematizarea
negative ale consumului de alimente
c. activitate frontală,
nespălate;
activitate individuală
- exemplificarea modului sănătos de a
mânca
RELIGIE
Mier- - recitirea textului; a. manual, fişe de
curi - formularea unor enunţuri, după diverse Textul narativ lucru, auxiliar
4 mart. cerinţe; b. conversaţia
CLR - despărţiri în silabe a cuvintelor, Acordul în gen euristică, explicaţia,
1.1.; 1.2.; insistând pe despărţirea corectă la şi număr exerciţiul, harta
2.3.; 3.1.; capăt de rând; povestirii, jocul,
3.2.; 4.1. - scrierea unor cuvinte cu înţeles Text suport: cadranele, RAI
asemănător / opus; c. activitate frontală,
- alcătuiri de enunţuri cu cuvinte care au Vrăjitorul din Oz individuală, pe Autoreflecţia
DP aceeaşi formă dar înţeles diferit; , de Lyman grupe
2.3. - ordonare de silabe / cuvinte pentru a Frank Baum
forma cuvinte / propoziţii;
- transformări de enunţuri după model
dat;
- realizarea unui dialog între copii şi
Vrăjitorul din Oz;
Jocul posibilităţilor
- efectuare de împărţirii în concentru 0 -
100;
- rezolvarea de probleme în care sunt
MEM
necesare operaţii de împărţire ; Împărţirea la 8. a. auxiliar, fişe de
1.4.;1.5.;
- exeriţii de tipul: ,,Află numerele care Împărţirea la 9 lucru
1.6.; 3.1.;
sunt cu atât mai mici / mari, de atâtea b.conversaţia
4.2.
ori mai mici decât …”; euristică,
- compararea unor câturi, utilizând explicaţia, exerciţiul, Autoevaluarea
CLR Despre igiena
semnele: <, >, =; problematizarea, controlată
2.3.; 3.1. alimentelor
- completarea unor casete cu numere munca
potrivite; independentă
- realizare de corespondenţe între câturi c activitate frontală,
şi operaţii de împărţire scrise pe individuală, în
vieţuitoare sau obiecte; perechi
- discuţii igiena alimentelor şi felul în
care trebuie să luăm masa;
- AŞA DA / AŞA NU
Aspecte
specifice ale
Întâlnirea de dimineaţă - salutul, organizării a. manual, fișe de
prezenta, ziua, data,meteo, agenda învăţării şi lucru, creioane
DP zilei, impresii; colorate
pregătirii pentru b. conversatia
1.2.; 3.1.; - discuţii despre importanţa respectării
unui program de activitate şi odihnă; viaţă la şcolarul euristică, explicaţia,
3.2.
- citirea unor mesaje pentru şcolari; mic exerciţiul, Evaluare după
- citirea poeziilor ,,Odihna în aer liber” şi cadranele, jocul rezolvarea
CLR ,,Somnul” (manual pag. 21); didactic, jurnalul cu
Timpul meu sarcinilor de
3.1. - identificarea mesajelor importante dublă intrare
pentru activitate lucru
transmise de cele două poezii, după idei c. activitate frontală
şi odihnă
AVAP date; individuală, în
2.6. - exerciţiu-joc ,,Ce face u la ora …?”; perechi
- formulare de răspunsuri la întrebări Reguli de igienă
date privind
programul zilnic
de activitate

ED. FIZICA
Joi CLR - citirea şi observarea enunţurilor rostite Scrierea corectă a. manual, fişe de Observare
5 mart. 1.1.; 1.2.; de personaje; a cuvintelor lucru sistematică
- transcrierea enunţurilor rostite de Toto ,,dintr-o” /
b. conversaţia
şi Sperie Ciori; ,,dintr-un”
2.3.; 3.1.; euristică,
- formulare de enunţuri proprii care să
3.2.; 4.1. observarea dirijată,
conţină cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”; Text suport:
explicaţia, exerciţiul,
- completarea unor enunţuri lacunare cu
copacul ideilor
cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”; Vrăjitorul din Oz
AVAP c. activitate frontală,
- identificarea variantelor corecte a , de Lyman
2.6. individuală, pe
cuvintelor marcate din enunţuri date; Frank Baum
grupe
- desenarea Vrăjitorului din Oz, aşa cum
şi-l imaginează
- exerciţii de împărţire reprezentând Cazuri speciale
cazuri speciale; de împărţire
- citirea rubricii ,,Am aflat”
- scrierea rezultatelor obţinute prin Despre igiena a. manual, fişe de
comparare, utilizând semnele <, >,=; îmbrăcămintei lucru
MEM
- jocuri de extragere repetată a unui b.conversaţia
1.5.; 1.6.;
anumit număr de elemente dintr-o euristică, Evaluare după
3.1.; 4.2.
mulţime dată; explicaţia, exerciţiul, rezolvarea
- rezolvarea unor situaţii practice de problematizarea, sarcinilor de
CLR
aflare a unei sume / diferenţe de învăţarea prin lucru
2.3.; 3.1.
termeni egali; descoperire
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; c activitate frontală,
- discuţii pe baza textului citit, individuală
- stabilirea efectelor lipsei de igienă
asupra propriei persoane şi a celor din
jur;
ED. FIZICA
AVAP - discuţii despre obiectele decorative din Animale a. manual, tub de
1.3.; 2.2.; camera lor; hârtie igienică,
2.3.; 2.5. - observarea tehnicilor de lucru pentru Familia Miau hârtie creponată,
realizarea unei ,,pisici decorative” (obiect carton colorat,
CLR (manual pag. 23); decorativ) carton ondulat,
3.1. - numirea materialelor, instrumentelor foarfecă, lipici, ochi Observare
necesare şi etapele de lucru; mobili, cariocă sistematică
- realizarea unui obiect de decor în neagră
formă de pisică b.conversaţia
euristică,
observarea dirijată,
explicaţia, exerciţiul
c. frontală,
individuală
Vineri CLR - citirea poeziei; identificarea titlului, *Lectură a. fişe de lectură Evaluarea
6 mart. 1.1.; 1.2.; autorului, numărului de strofe şi de b. conversaţia după rezolvarea
2.3.; 3.1.; versuri; Pantalonii lui euristică, explozia sarcinilor de
3.2.; 4.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări Haplea, de stelară, explicaţia, lucru
despre conţinutul poeziei; Nicolae Batzaria exerciţiul cadranele,
- explicarea cuvintelor noi, introducerea cvintetul, scheletul
AVAP acestora în enunţuri; de recenzie, metoda
2.6. - aprecierea ca adevărate sau false a pălăriilor gânditoare
unor enunţuri scurte care testează c. activitate frontală,
înţelegerea poeziei; individuală, pe
- formularea unei opinii referitoare la grupe
personajele textului;
- identificarea însuşirilor personajelor;
- identificarea personajelor illustrate şi
colorarea acestora (Haplea şi
Frosinica);
- scurtarea unor pantaloni cu linii
punctate şi
colorarea părţii rămase nemodificată
- compararea unor câturi, utilizând Cazuri speciale a. auxiliar, fişe de
semnele <, >,=; de împărţire lucru
- rezolvarea de probleme diverse; b.conversaţia
Temă de lucru
MEM - crearea unor probleme după imagini / Despre igiena euristică,
în clasă:
1.5.; 1.6.; desene / scheme / exerciţii / formule; îmbrăcămintei explicaţia, exerciţiul,
- aflarea
3.1.; 4.2. - stabilirea valorii de adevăr pentru problematizarea,
câturile,
enunţuri matematice date; învăţarea prin
identificarea
AVAP - completarea unor tabele cu numerele descoperire
regulilor de
2.6. lipsă; c activitate frontală,
igienă a
- discuţii despre importanţa igienei individuală, în
îmbrăcămintei
îmbrăcămintei; perechi
- colorarea unor obiecte de
îmbrăcăminte după criterii date
- selectarea unor cântece, după criterii Recapitulare a. manual, fişe de
date; lucru
MM - completarea unor propoziţii lacunare; b.conversaţia
1.4.; 2.1. - identificarea regulilor pentru a cânta euristică, explicaţia,
frumos şi corect; exerciţiul, munca Probă scrisă şi
CLR - transcrierea versurilor din ,,Cântecul independentă orală
3.1. gamei”şi marcarea locurilor care c. activitate frontală,
necesită respiraţie; individuală
- interpretarea individuală a unor
cântece cunoscute;
LB. ENGLEZA

Luni - verificarea însuşirii scrierii corecte a


9 mart. cuvintelor ,,dintr-o / dintr-un”;
a. auxiliar, fişe de
CLR - formulare de enunţuri proprii care să
lucru
1.1.; 1.2.; conţină cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”;
b. conversaţia
2.3.; 3.1.; - completarea unor enunţuri lacunare cu Scrierea corectă
euristică, explicaţia,
3.2.; 4.1. cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”; a cuvintelor
exerciţiul, munca Evaluare
- alcătuiri de enunţuri cu grupuri de ,,dintr-o” /
independentă predictivă
cuvinte (de ex. dintr-o carte, dintr-un sat ,,dintr-un”
c. activitate frontală,
AVAP etc.);
individuală, în
2.6. - selectarea şi încercuirea variantei
perechi
corecte din enunţuri date;
- corectarea greşelilor de scriere a unui
text dat, transcrierea corectă a acestuia
MEM - exerciţii de observare şi analiză a Aflarea a. manual, fişe de Autoevaluare
1.5.; 1.6.; algoritmului de aflare a numărului numărului lucru, laptop, controlată
3.1.; 4.2. necunoscut la înmulţire şi împărţire ; necunoscut videoproiector
- exerciţii de aflare a numărului b.conversaţia
CLR necunoscut pentru înmulţire şi împărţire; Despre igienă euristică,
2.3. - exerciţii de efectuare a calculelor explicaţia, exerciţiul,
cerute de expresii matematice; problematizarea,
MM - rezolvare şi compunere de probleme; învăţarea prin
1.4. - discuţii despre igiena corporală / descoperire
danturii / alimentelor / îmbrăcămintei; c activitate frontală,
-audierea cântecului ,,Igiena” individuală
https://www.youtube.com/watch?
v=9pmY2vmQT20
- acompanierea unor melodii cunoscute
de jucării muzicale sau percuţie
corporală; a. manual
MM
- interpretarea cântecului ,,Dacă vesel Cântarea b.conversaţia
1.2.; 2.2.;
se trăieşte”, după mişcări sugerate; instrumentală euristică, explicaţia,
2.3.; 3.1. Observare
- vizionarea unui tutorial de percuţie exerciţiul,
sistematică
corporală diversă Percuţia demonstraţia
CLR
https://www.youtube.com/watch? corporală c. activitate frontală,
2.3.
v=yVITOCTIYxo diversă individuală, în grup
- executarea unor mişcări de percuţie
corporală

- discuţii despre obiecte decorative Animale


preferate; a. manual, revistă,
- observarea tehnicilor de lucru pentru Fluturi pahar de iaurt /
AVAP
realizarea unui ,,fluture decorativ” (obiect sticluţă, farfurie
1.3.; 2.2.;
(manual pag. 24 - 25); decorativ) rotundă, pix, sârmă, Apreciere
2.3.; 2.5.
- numirea materialelor, instrumentelor foarfecă, laptop globală
necesare şi etapele de lucru; b.conversaţia / individuală
CLR
- realizarea unui obiect de decor în euristică,
2.3.
formă de fluture, respectând etapele de observarea dirijată,
MM
lucru; explicaţia, exerciţiul
1.4.
- audierea cântecului ,,Fluturaşul meu” c. frontală,
https://www.youtube.com/watch? individuală
v=ilFqlXEKxoo
Marti - exerciţii de aflare a numărului Aflarea a. auxiliar, fişe de
10 MEM necunoscut pentru înmulţire şi împărţire; numărului lucru
mart. 1.5.; 1.6.; - exerciţii de efectuare a calculelor necunoscut b.conversaţia
3.1.; 4.2. cerute de expresii matematice; euristică,
- colorarea unor plante sau animale, explicaţia, exerciţiul,
CLR după criterii date (de ex. ,,Colorează problematizarea,
Interevaluare
2.3. doar florile cu numere care, prin metoda Gândiți/
împărţire la alt număr, dau câtul 3”); Lucrați în perechi/
AVAP - rezolvare şi compunere de probleme; Comunicați
2.2. - discuţii despre importanţa igienei c activitate frontală,
corporale/ a danturii /a alimentelor /a individuală, în
îmbrăcămintei perechi

CLR - vizionarea rezumatului povestirii Scrierea a. manual, laptop, Autoevaluarea


1.1.; 1.2.; Vrăjitorul din Oz imaginativă pe videoproiector controlată
2.3.; 3.1.; https://www.youtube.com/watch? baza unei benzi b. conversaţia
3.2.; 4.1. v=XJ9b0fr5RZE; desenate euristică, explicaţia,
- selectarea unor exerciţiul, metoda
expresii/enunțuri/secvenţe care Semaforul, jocul
AVAP sugerează sau produc anumite emoții Text suport: observarea dirijată,
2.6. sau reacții, asocierea acestora cu o munca
anumită culoare și așezarea lor în Vrăjitorul din Oz independentă
propriul semafor (care va avea 3 culori); , de Lyman c. activitate frontală,
- observarea imaginilor din manual, Frank Baum individuală, în
identificarea personajelor şi formulări de perechi
enunţuri după fiecare imagine dată;
- scrierea unui scurt text în care
povestesc despre aventurile lui Dorothy
şi ale prietenilor săi;
- autoevaluare după criterii date;
- scrierea unui scurt text despre o nouă
aventură a lui Habarnam, Lentilă şi
Ştietot (imaginaţie proprie)

- citirea fragmentului ,,Alice în Ţara Hoinărind prin


Minunilor”, de Lewis Caroll; Ţara Minunilor
- formularea unor întrebări al căror
răspuns se găsește în text (Unde? Recapitulare
Care? Cine? Cum? De ce? Ce? Când?
Cu cine?);
- completarea unor enunţuri lacunare cu
forma potrivită a cuvintelor din
paranteză; a. manual, laptop,
- variante de despărţire a cuvintelor în videoproiector
silabe; b. conversaţia
CLR
- formulare de enunţuri după criterii euristică, explicaţia,
1.1.; 1.2.;
date; exerciţiul, metoda
2.3.; 3.1.;
- redactarea unor texte (5-7 enunţuri) pe Semaforul, jocul
3.2.; 4.1.
baza unor benzi desenate; observarea dirijată,
Autoapreciere
- citirea fragmentului ,,Dumbrava cadranele, RAI,
DP
minunată” de Mihail Sadoveanu; munca
2.3.
- identificarea formei corecte a independentă
cuvintelor îngroşate din enunţuri date; c. activitate frontală,
- completarea unor enunţuri cu cuvintele individuală, pe
,,dintr-o / dintr-un” grupe
JOC: Cine sunt?
Se scrie pe bileţele nume ale
personajelor, apoi se lipesc copiilor pe
spate fără ca aceştia să vadă ce scrie
pe bileţel. Fiecare copil îşi va alege un
coleg pe care să-l întrebe ,,Cine sunt?”,
iar acesta va trebui să mimeze
personajul respectiv.

RELIGIE

Mier- Itemii probei de evaluare Evaluare


curi sumativă
11
mart.
a. fișe de evaluare
CLR sumativă
1.1.; 1.2.; b.conversaţia,
2.3.; 3.1.; munca Probă scrisă
3.2.; 4.1. independentă
c. activitate
individuală

MEM Ordinea Observarea


1.5.; 1.6.; - identificarea operaţiilor matematice de efectuării a. manual, fişe de sistematică
3.1.; 4.2. ordinul I şi al II-lea; operaţiilor lucru, b.conversaţia
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea
efectuării operaţiilor;
euristică,
- rezolvarea de probleme în care sunt
explicaţia, exerciţiul,
necesare operaţii de acelaşi ordin/ de
Despre igiena învăţarea prin
CLR ordine diferite;
încălţămintei descoperire,
2.3.; 3.1. - rezolvări de exerciţii după un model
problematizarea,
dat;
munca
- compararea rezultatelor a două
independentă
exerciţii;
c.activitate frontală,
- citim rubric ,,Ne informăm”;
activitate individuală
- discutii despre încălţăminte şi
păstrarea igienei acesteia
Întâlnirea de dimineaţă - salutul,
prezenţa, ziua, data meteo, agenda
zilei, impresii a. manual, fișe de
- joc ,,Cuvântul încrucişat”; lucru, creioane
DP - citirea textului ,, Când şi cât învăţ? colorate
Abilităţi şi
2.2.; 3.2. Cum învăţ?” (manual pag. 23); b. conversatia
atitudini de
- realizarea unui text, prin completarea euristică, explicaţia,
învăţare exerciţiul, Observare
CLR unor enunţuri lacunare; sistematică
2.1.; 3.1. cadranele, jocul
- exerciţiu-joc ,,Observă, analizează, Când şi cât didactic, RAI
descoperă, compară, asociază, învăţ? Cum c. activitate frontală
AVAP argumentează”; individuală, pe
învăţ?
2.6. - exersarea unor dialoguri pe teme date; grupe
- studiu de caz: ,,Învăţăm în poziţia
corectă” – ,,Povestea lui Studiosul”
- citirea unor sfaturi pentru învăţare
ED. FIZICA
Joi - audierea textului; Păţania lui
12 - formularea unor întrebări al căror Aricel a. fise de lectură
mart. CLR răspuns se găsește în text (Unde? Năzdrăvănel b. conversaţia
1.1.; 1.2.; Care? Cine? Cum? De ce? Ce? Când? euristică, explicaţia,
2.3.; 3.1.; Cu cine?); exerciţiul, explozia
3.2.; 4.1. - povestirea orală a textului audiat; stelară, harta
- caracterizarea lui Aricel; povestirii,
AVAP - formulare de enunţuri cu ajutorul cadranele, RAI, Observare
2.6. cuvintelor marcate cu majuscule în text; metoda pălăriilor sistematică
- transcrierea versurilor de la finalul gânditoare, jurnalul
textului, respectând aşezarea în pagina cu dublă intrare
caietului; c. activitate frontală,
- discuţii despre importanţa ascultării individuală, pe
sfaturilor părinţilor etc. grupe
- desenarea unei secvenţe din text

MEM - rezolvarea de exerciţii respectând a. auxiliar, fişe de Autoevaluare


1.5.; 1.6.; ordinea efectuării operaţiilor; Ordinea lucru, carton, hârtie, controlată
3.1.; 4.2. - rezolvarea de probleme în care sunt efectuării fire şi materiale
necesare operaţii de acelaşi ordin/ de operaţiilor textile
CLR ordine diferite; b.conversaţia
2.3.; 3.1. - scrierea rezolvării unei probleme euristică, explicația,
printr-un exerciţiu; exerciţiul,
AVAP - compunere de probleme după exerciţii Despre igiena cadranele, jocul,
2.3. date; încălţămintei problematizarea,
- discutii despre importanţa unei munca
încălţăminte adecvate şi păstrarea independentă
igienei acesteia; c. activitate frontală,
- completarea unor enunţuri lacunare; individuală, în
- realizarea unui papuc fermecat perechi
ED. FIZICA
a. manual, creion,
creioane colorate,
- discuţii despre fluturi;
AVAP foarfecă, lipici, 2
- citirea paşilor care trebuie urmaţi în
1.3.; 2.2.; Animale paie Apreciere
realizarea unei măşti în formă de future
2.3.; 2.5. b.conversaţia globală /
(manual pag. 26);
Fluturi euristică, individuală
- numirea materialelor, instrumentelor
CLR (mască) observarea dirijată,
necesare şi etapele de lucru;
2.3.; 3.1. explicaţia, exerciţiul Expoziție
- realizarea unei măşti în formă de
c. frontală,
fluture, respectând etapele de lucru
individuală,
individuală
Vineri Oră de ameliorare-dezvoltare: a. fișe de ameliorare
13 – Activităţile de învăţare cu caracter Ameliorare/ / de dezvoltare,
mart. ameliorativ se vor stabili în funcţie de dezvoltare b. conversația,
CLR problemele (individuale/ale majorităţii - exerciții de explicația, exercițiul, Evaluarea
1.1.; 1.2.; elevilor) ce vor fi identificate după ameliorare – problematizarea după rezolvarea
2.3.; 3.1.; evaluarea sumativă. dezvoltare c. frontală, sarcinilor de
3.2.; 4.1. – Activităţile de dezvoltare vor avea un individuală, în ameliorare/
grad ridicat de dificultate şi vor fi perechi dezvoltare:
stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor Autoreflecţia
de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă.

- identificarea operatiilor matematice de Ordinea


ordinul I şi al II-lea; efectuării
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea operaţiilor
efectuării operaţiilor; a. auxiliar, fişe de
- rezolvarea de probleme în care sunt lucru, foaie de
MEM
necesare operaţii de acelaşi ordin/ de desen, creioane
1.5.; 1.6.;
ordine diferite; Despre igiena colorate, carioci
3.1.; 4.2.
- rezolvări de exerciţii după un model încălţămintei b.conversaţia
dat; euristică, explicatia,
CLR
- scrierea unei probleme printr-un cadranele,
2.3. Autoapreciere
exerciţiu; problematizarea,
- compunere de probleme după exerciţii munca independent,
AVAP
date; exerciţiul
2.2.
- discutii despre importanţa unei c. activitate frontală,
încălţăminte adecvate şi modul prin care individuală, în
o putem păstra curată; perechi
- stabilirea de adevăr pentru enunţuri
date;
- realizarea unui desen ,,Încălţămintea
preferată”
MM - vizionarea unui tutorial de percuţie Cântarea a. laptop, Observarea
1.2.; 2.2.; corporală instrumentală videoproiector sistematică
2.3.; 3.1. https://www.youtube.com/watch? b.conversaţia
v=a7qrrhKqRxE; Percuţia euristică, explicaţia,
CLR - interpretarea unor cântece însotite de corporală exerciţiul,
2.3. percuție corporală diversă (bătăi din diversă demonstraţia
palme, lovit pulpele cu palmele, bătaie c. activitate frontală,
cu piciorul în podea etc.); individuală, în grup
- vizionarea unor exerciţiu de percuţie
corporală
https://www.youtube.com/watch?
v=FmeMffUqJQk
LB. ENGLEZA
Perioada : 4 săptămâni (S24 – S27) → 16.03.2020 – 30.04.2020
Şcoala Altfel → 30.03. 2020 – 03.04.2020
Vacanţă → 06.04.2020 – 21.04.2020

Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
- citirea în forme variate a textului Sunetele limbii
( citire cu voce tare / în şoaptă / în române
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.); Text suport:
- identificarea, explicarea şi integrarea
în noi enunţuri a cuvintelor Cuibul de
necunoscute; păsărele, după
Luni - formularea unor răspunsuri la Cezar Petrescu a. manual, fişe de lucru
16 întrebări, în legătură cu textul citit; b. conversaţia euristică,
CLR
mart. - citirea selectivă în funcţie de anumite explozia stelară, harta
1.1.; 1.2.;
repere sau respectând un detaliu / o povestirii, exerciţiul,
2.3.; 3.1.; 3.2.;
idee din text; brainstorming, jocul
4.1.
- explicarea unor expresii (de ex. c. activitate frontală,
,,dăruia raze”); individuală, pe grupe
- formulare de enunţuri cu aceste Evaluare după
MEM
expresii; rezolvarea
3.2.
- formulare de răspunsuri la întrebarea sarcinilor de
,,De ce crezi că Gheorghiţă nu şi-a lucru
DP
lăsat prietenul să atingă cuibul?” ;
2.3.
-discuţii despre importanţa protejării
mediului înconjurător, numirea unor
AVAP
acţiuni făcute de elevi pentru ocrotirea
2.2.
păsărelelor;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al
clasei până în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă
suficientă de
clame pe masă. Li se cere copiilor să
rezume lecţia
în 5-8 enunțuri, pe care învățătoarea
le scrie cu
markerul pe cartoane şi le împarte în
clasă. După
ce le vor decora frumos, elevii vor
aşeza enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe
sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp
pentru a le reaminti lecţia
MEM - rezolvarea de probleme în care sunt Probleme care se a. manual, fişe de lucru Temă de lucru
1.5.; 1.6.; 3.1.; necesare operaţii de acelaşi ordin/ de rezolvă prin mai b.conversaţia,explicaţia în clasă:
4.2. ordine diferite; mult de două , - rezolvare de
- scrierea rezolvării unei probleme operaţii demonstraţia,exerciţiul, probleme
CLR printr-un exerciţiu; problematizarea,
- compunere de probleme după
exerciţii date; munca independentă,
2.3.; 3.1. - extragerea datelor unei probleme cadranele
dintr-un tabel, compunerea şi c.activitate frontală,
rezolvarea acesteia; activitate individuală
- discuţii despre importanţa igienei
- audiţie Cântarea
,,Supercalifragilisticexpidialidocious” instrumentală
(din filmul Mary Poppins)
MM https://www.youtube.com/watch? Cântarea cu
1.2.; 2.2.; 2.3.; v=vZ9Mh0yOj6k; acompaniament a. manual, laptop,
3.1. - identificarea instrumentelor muzicale videoproiector
care o acompaziază pe solistă; b.conversaţia euristică,
- acompanierea cântecelor cu explicaţia, exerciţiul, Observarea
CLR orchestra de jucării muzicale sau cu audiţia muzicală sistematică
2.3. percuţie corporală diversă, care să c.activitate frontală,
marcheze fie ritmul, fie timpii egali; individuală, în grup
AVAP - însoțirea cântecelor de percuție
2.2. corporală diversă (bătăi din palme,
lovit pulpele cu palmele, bătaie cu
piciorul în podea etc.)
- desen ,,Instrumente muzicale”
- discuţii despre fluturi;
a. manual, bloc de
AVAP - citirea paşilor care trebuie urmaţi în
Animale desen, pensulă,
1.3.; 2.2.; 2.3.; realizarea unor fluturi (manual pag.
acuarele Aprecieri
2.5. 27);
Fluturi b.conversaţia euristică, individuale şi
- numirea materialelor, instrumentelor
(prin simetrie) observarea dirijată, colective
CLR necesare şi etapele de lucru;
explicaţia, exerciţiul
2.3.; 3.1. - realizarea fluturilor, respectând
c. frontală, individuală,
etapele de lucru;

Marţi CLR - ordonarea unor enunţuri date în Sunetele limbii a. manual, fişe de Interevaluare
17 1.1.; 1.2.; ordinea în care române lucru, laptop,
mart. 2.3.; 3.1.; 3.2.; s-au petrecut întâmplările; videoproiector
4.1. - povestirea orală a textului; Text suport: b. conversaţia euristică,
- cuvinte cu înţeles asemănător / explicaţia, floare de
opus; Cuibul de lotus, cadranele, cubul,
DP - transcrierea, din textul suport, a păsărele, după diagrama Venn,
2.1. enunţurilor în care sunt prezentate Cezar Petrescu metoda pălăriilor
semnele primăverii; gânditoare, povestirea,
AVAP - desprinderea învăţăturii textului; exerciţiul
2.2. - adăugarea unor însuşiri potrivite c. activitate frontală,
pentru termeni daţi; individuală, pe grupe
MM - joc de imaginaţie: ,,Ce ai fi făcut tu,
1.4. dacă erai în locul lui Gheorghiţă, după
descoperirea cuibului?”
- numirea sunetelor unor cuvinte;
- discuţii despre diferenţa dintre
2h sunete şi litere;
- citirea unei rubrici ,,Ştiaţi că …”
despre păsări;
- realizarea unui desen ,,Cuibul de
păsărele”;
- audierea / vizionarea cântecului ,,
Câte unul, pe cărare”
https://www.youtube.com/watch?
v=VWaVIc91iBk

MEM - rezolvarea de probleme în care sunt Probleme care se


1.5.; 1.6.; 3.1.; necesare operaţii de acelaşi ordin/ de rezolvă prin mai
4.2. ordine diferite; mult de două
- formulare de întrebări pentru operaţii a. manual, auxiliar
CLR problem date; b.conversaţia euristică,
2.3.; 3.1. - compunere de probleme după explicaţia, exerciţiul, Evaluare
exerciţii imagini date; problematizarea predictivă
- exerciţii de schimbare a datelor unei c.activitate frontală,
probleme; individuală, în perechi
- exemplificarea obiectelor folosite la
igienă;
- discuţii despre modul în care trebuie
să mâncăm
RELIGIE

Mier- CLR - citirea enunţurilor de la rubrica a. manual, auxiliar, Evaluare după


curi 1.1.; 1.2.; ,,Descoperim” din manual, pag. 98; Sunetele limbii laptop, videoproiector modul de
18 2.3.; 3.1.; 3.2.; - discuţii despre consoane şi vocale; române b. conversaţia euristică, rezolvare a
mart. 4.1. - scrierea vocalelor şi rostirea explicaţia, observarea sarcinilor de
consoanelor; Vocale şi dirijată, copacul ideilor, lucru
- identificarea consoanelor şi vocalelor consoane exerciţiul, jurnalul cu
DP din cuvinte / enunţuri date; dublă intrare, metoda
2.3. - alegerea formei potrivite a cuvintelor Text suport: Gândiți/ Lucrați în
din enunţuri date; perechi/ Comunicați
AVAP - schimbarea literei iniţiale / finale Cuibul de c. activitate frontală,
2.6. pentru a obţine noi cuvinte; păsărele, după individuală, în perechi
- adăugare de litere unor cuvinte date Cezar Petrescu
MM pentru a forma noi cuvinte;
1.4.; 2.1. - scrierea unor cuvinte după scheme
date (de exemplu: VCV etc.);
MEM - audierea cântecului ,,Vocalele”
5.2. https://www.youtube.com/watch?
v=Rr-Hjv0reOA;
- formulare de răspunsuri la întrebări
date;
- colorarea vocalelor / consoanelor,
după criterii date;
- identificarea numărului de vocale şi
consoane într-un enunţ dat,
compunerea şi rezolvarea unei
problem cu cele două numere (date
de consoane şi vocale);
- identificarea numărului de sunete şi
de litere din cuvinte date;
- exemplificarea unor cuvinte alcătuite
doar din vocale;
- completarea unor cuvinte cu vocale /
consoane;
- descoperirea într-un careu de litere a
unor cuvinte, după criterii date;
- completarea unor tabele după model
dat
- interpretarea cântecului ,,Vine, vine
primăvara!”
- efectuarea de împărţiri, verificare Recapitulare a. manual, fişe de lucru
prin înmulţire; b.conversaţia,explicaţia Autoevaluare
- scrierea unor împărţiri , exerciţiul, controlată
MEM corespunzătoare unor suporturi organizatorul grafic,
1.5.; 1.6.; 3.1.; vizuale; jocul didactic,
4.2. - identificarea rolului unor obiecte problematizarea
illustrate în păstrarea igienei şi în c.activitate frontală,
CLR menţinerea sănătăţii; individuală, în perechi
2.3.; 3.1. - exerciţii de tipul: ,,Află jumătatea /
pătrimea / doimea / sfertul / treimea
numerelor …”;
- completarea unor casete cu
numerele lipsă;
- exerciţii de aflare a unui număr
necunoscut;
- rezolvare şi compunere de probleme
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul,
2.3.; 3.2. prezenţa, ziua, data, meteo, agenda Abilităţi şi atitudini
zilei, impresii; de învăţare a. manual, fişe de lucru
- discuţii despre modul în care îşi b. conversaţia euristică,
CLR organizează învăţarea; Observarea
2.3.; 3.1. Învăţarea poate fi explicaţia, exerciţiul,
- citirea unor sfaturi despre învăţare sistematică:
un joc frumos explozia stelară,
(Când învăţ?, Cât învăţ?, Cum atitudinea
învăţ?); dacă ştii să joci! jurnalul cu dublă
elevilor faţă de
- compararea situaţiilor de învăţare intrare, RAI,
sarcina dată
date cu modul lor de învăţare; dezbaterea, cadranele
- citirea unor dialoguri, despre c. activitate frontală,
învăţare, dintre Horia şi Alexandru; individuală, pe grupe
- dezbateri pe baza dialogurilor;
- extragerea învăţăturii
ED. FIZICA
Joi CLR - citirea enunţurilor de la rubrica a. manual, auxiliar, Evaluare după
19 1.1.; 1.2.; ,,Descoperim” din manual, pag. 98; Sunetele limbii laptop, modul de
mart. 2.3.; 3.1.; 3.2.; - discuţii despre consoane şi vocale; române videoproiector rezolvare a
4.1. - scrierea vocalelor şi rostirea b. conversaţia sarcinilor de
consoanelor; Vocale şi consoane euristică, lucru
- identificarea consoanelor şi vocalelor explicaţia,
DP din cuvinte / enunţuri date; Text suport: observarea dirijată,
2.3. - alegerea formei potrivite a cuvintelor copacul ideilor,
din enunţuri date; Cuibul de păsărele, exerciţiul, jurnalul
AVAP - schimbarea literei iniţiale / finale pentru după Cezar cu dublă intrare,
2.6. a obţine noi cuvinte; Petrescu metoda Gândiți/
- adăugare de litere unor cuvinte date Lucrați în perechi/
MM pentru a forma noi cuvinte; Comunicați
1.4.; 2.1. - scrierea unor cuvinte după scheme c. activitate
date (de exemplu: VCV etc.); frontală,
MEM - audierea cântecului ,,Vocalele” individuală, în
5.2. https://www.youtube.com/watch?v=Rr- perechi
Hjv0reOA;
- formulare de răspunsuri la întrebări
date;
- colorarea vocalelor / consoanelor, după
criterii date;
- identificarea numărului de vocale şi
consoane într-un enunţ dat, compunerea
şi rezolvarea unei problem cu cele două
numere (date de consoane şi vocale);
- identificarea numărului de sunete şi de
litere din cuvinte date;
- exemplificarea unor cuvinte alcătuite
doar din vocale;
- completarea unor cuvinte cu vocale /
consoane;
- descoperirea într-un careu de litere a
unor cuvinte, după criterii date;
- completarea unor tabele după model
dat
- interpretarea cântecului ,,Vine, vine
primăvara!”

Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare Probă scrisă


sumativă
MEM b.conversaţia,
1.5.; 1.6.; 3.1.; munca
4.2. independentă
c. activitate
individuală

ED. FIZICA
- discuţii despre flori şi fluturi; a. bloc de desen,
- numirea materialelor, instrumentelor şi carioci acuarele,
tehnicilor pe care le vor utiliza; pensulă
AVAP - folosirea liniei cu scop de contur şi cu b. conversaţia
Aprecieri
1.3.; 2.2.; 2.3.; scop decorativ în compoziţie; euristică,
globale și
2.5. -realizarea lucrării; explicaţia,
Fluturi şi flori individuale
- audiere ,, Fluturi şi flori”, muzica: demonstraţia,
(desen liber)
MM Richard Abel observaţia,
Expunerea
1.4. https://www.youtube.com/watch? exerciţiul, munca
lucrărilor
v=CeYivn2Zke4 independentă
c. activitate
frontală, activitate
individuală
Vineri CLR - audierea poveştii; *Lectură a. fișă de lectură
20 1.1.; 1.2.; - formularea unor întrebări al căror b. conversaţia
mart. 2.3.; 3.1.; 3.2.; răspuns se găsesc în text (Unde? Care? Povestea unui euristică,
4.1. Cine? Cum? De ce? Ce? Când? Cu ghiocel explicaţia,
cine?) exerciţiul,
- relatarea după întrebările cadranele,
DP investigatorului perfect (Cine? Ce? explozia stelară,
2.3. Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? blazonul, Evaluare după
Cu ce?); jurnalul cu dublă rezolvarea
AVAP - aprecierea ca adevărate sau false a intrare sarcinilor de
2.2. unor enunţuri scurte care testează c. activitate lucru
înţelegerea textului audiat; frontală,
- identificarea altor vieţuitoare care sunt individuală, pe
considerate vestitori ai primăverii; grupe
- găsirea unor insuşiri potrivite pentru
ghiocel şi frunze;
- povestirea orală a textului audiat;
- discuţii despre primăvară;
- desen ,,Primăvara”
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ a. fișe de
1.5.; 1.6.; 3.1.; – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare ameliorare / de
4.2. ameliorativ se vor stabili în funcţie de - exerciții de dezvoltare, Evaluarea
problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare – b. conversația, după
CLR elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, rezolvarea
2.3. evaluarea sumativă. exercițiul, sarcinilor de
– Activităţile de dezvoltare vor avea un problematizarea ameliorare/
grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite c. activitate dezvoltare
pentru elevii care vor demonstra frontală,
realizarea tuturor obiectivelor de individuală
evaluare vizate prin proba de evaluare
sumativă.

MM - interpretarea cântecului ,,Schnappi, Cântarea a. manual, laptop, Interpretarea


1.2.; 2.2.; 2.3.; micutul crocodil”; instrumentală videoproiector vocală
3.1. - audierea cântecului ,,Schnappi, micutul b.conversaţia
crocodil” Cântarea cu euristică,
https://www.youtube.com/watch? acompaniament explicaţia,
CLR v=i2h2jQJOl6Q; exerciţiul,
2.3. - identificarea instrumentelor muzicale audiţia muzicală
care acompaniază cântecul; c.activitate
- interpretarea cântecului ,,Barza”, frontală,
,,Ploaia” cu acompaniamentul jucăriilor individuală, în grup
muzicale;
- interpretarea cântecului ,,Joc în cerc”
cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
şi a percuţiei corporale
LB. ENGLEZA

Luni - exemplificarea consoanelor şi


23 vocalelor;
Sunetele limbii a. manual, fişe
mart. - identificarea consoanelor şi vocalelor
CLR române b. conversaţia
din cuvinte / enunţuri extrase din textul
1.1.; 1.2.; euristică,
suport;
2.3.; 3.1.; 3.2.; Vocale şi consoane explicaţia,
- activitate outdoor: Ieşim afară. Fiecare
4.1. observarea, Autoreflecţia
elev îşi notează pe o fişă cuvinte
Text suport: exerciţiul,
(denumiri ale unor obiecte, vieţuitoare
EFS organizatorul grafic
etc.) care încep cu o vocală (litera
1.1. Cuibul de păsărele, c. activitate
iniţială). Va fi declarat câştigător elevul
după Cezar frontală,
care a reuşit să noteze cele mai multe
Petrescu individuală
cuvinte.
- alcătuiri de enunţuri, după criterii date

- identificarea și denumirea formelor


plane: pătrat şi dreptunghi Figuri plane
MEM - conturarea formelor geometrice plane a. manual, fişe de
2.1.; 2.2.; 3.2.; (pătrat, dreptunghi), cu ajutorul Pătratul lucru, trusă de
4.1.; 4.2.; 5.1. instrumentelor de geometrie / şablonul; Dreptunghiul geometrie, hârtie
- identificarea numărului de forme glasată, foarfecă,
CLR geometrice plane dintr-un desen dat/ Despre igiena lipici
2.3. dintr-o figură geometrică „fragmentată” locuinţei b.conversaţia,expli Temă de lucru
- identificarea unor obiecte care au forma
caţia, exerciţiul, în clasă:
unor triunghiuri şi dreptunghiuri;
AVAP organizatorul - desenare și
- transcrierea şi continuarea unui şir de
2.3. grafic, jocul recunoaștere
figuri geometrice;
didactic, triunghiuri şi
- construirea din beţişoare a unor pătrate
problematizarea dreptunghiuri
şi dreptunghiuri;
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Trenul”; c.activitate
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; frontală,
- discuţii despre microbi, cum putem individuală, în
păstra curăţenia; perechi
- identificarea unor acţiuni pentru
menţinerea curăţeniei locuinţei

MM - interpretarea unor cântece cunoscute


1.2.; 2.2.; 2.3.; însoţite de acompanierea cu orchestra
a. manual, laptop,
3.1. de jucării muzicale sau cu percuţie
videoproiector
corporală diversă, care să marcheze fie
b.conversaţia
ritmul, fie timpii egali;
euristică,
CLR - interpretarea cântecului ,,Toba” , ,,Buni
explicaţia,
2.3. prieteni”, cu acompaniament muzical; Observare
Recapitulare exerciţiul,
- vizionarea cântecului ,,Prieteni buni” – sistematică
audiţia muzicală
mişcări pe muzică
c.activitate
https://www.youtube.com/watch?
frontală,
v=kgKYXaJxOnI;
individuală, în grup
- identificarea instrumentelor muzicale
care însoţesc cântecul
- discuţii despre instrumentul preferat
AVAP - discuţii despre plante şi animale; Evaluare a. fişe Observare
- realizarea unor dialoguri între diverse b. conversaţia,
1.3.; 2.2.; 2.3.; plante şi animale; jurnalul cu dublă
2.5. - numirea instrumentelor, materialelor şi intrare, turul
sistematică
a tehnicii de lucru folosite; galeriei, analiza
CLR - completarea unei fişe cu două lucruri Swot
Expoziţie
2.3. care le-au plăcut la lucrările lor şi c. activitate
scrierea a ceea ce ar vrea să frontală, activitate
îmbunătăţească individuală
Marți - citirea enunţurilor rostite de personaje Scrierea cuvintelor Evaluare după
24 (manual pag. 99, rubrica ,,Descoperim”); care conţin grupurile modul de
mart. - observarea grupurilor de litere scrise cu de sunete ,,oa”, a. manual, fişe rezolvare a
verde; ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, b. conversaţia sarcinilor de
- despărţirea acestora în silabe; ,,ua”, ,,uă” euristică, lucru
- identificarea în textul suport a cuvintelor observarea dirijată,
care conţin grupurile de litere ,,oa”, explicaţia,
CLR ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă”; Text suport: exerciţiul,
1.1.; 1.2.; - gruparea cuvintelor care conţin cadranele, jocul,
2.3.; 3.1.; 3.2.; grupurile de litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, Cuibul de păsărele, metoda Gândiți/
4.1. ,,ie”, ,,ua”, ,,uă” într-un tabel; după Cezar Lucrați în perechi/
- completarea unor casete cu grupurile Petrescu Comunicați
AVAP de litere corespunzătoare; c. activitate
2.6. - transformarea cuvintelor, după model frontală,
dat; individuală, în
MEM - scrierea unor numere cu litere; perechi
3.2. - exemplificarea unor cuvinte care conţin
grupurile de sunete ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”,
2h ,,ua”, ,,uă”;
- citirea unor texte, sublinierea grupurile
de litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă”
– despărţirea acestora în silabe;
- colorarea florilor care conţin doar
grupurile de litere;
- rezolvarea unui rebus didactic;
- identificarea cuvintelor scrise corect
dintr-o serie de cuvinte date;
- alcătuiri de enunţuri, după criterii date
- desenarea figurilor geometrice – Figuri plane
identificarea vârfurilor şi laturilor / a. manual, auxiliar, Autoevaluare
lungime şi lăţime; Pătratul trusă de geometrie controlată
MEM - colorarea unor triunghiuri şi Dreptunghiul b.conversaţia,
dreptunghiuri, după criterii date;
1.4.; 1.5.; 2.1.; explicaţia
- aflarea sumei laturilor unui triunghi / Despre igiena
2.2.; 3.2.; 4.1.; dreptunghi; exerciţiul, munca
4.2.; 5.1. locuinţei independentă,
- identificarea numărului de figuri
geometrice dintr-un chenar dat; învăţarea prin
DP - aflarea de produse / câturi, după cerinţe descoperire,
2.3. date; problematizarea
- desenarea de figuri geometrice, după c. activitate
AVAP criterii date (ex. ,,Desenează un pătrat cu frontală,
2.2. latura de 2 cm”); individuală, în
- discuţii despre importanţa curăţeniei perechi
locuinţei;
- completarea unor enunţuri lacunare
RELIGIE

Mier- CLR - citirea unor texte, sublinierea grupurile a. manual, fişe Interevaluare
curi de litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă” Scrierea cuvintelor b. conversaţia
25 – despărţirea acestora în silabe; care conţin grupurile euristică,
mart. - încercuirea cuvintelor scrise corect; de sunete ,,oa”, observarea dirijată,
- alcătuiri de enunţuri, după criterii date; ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, explicaţia,
- descoperirea cuvintelor după ilustraţii ,,ua”, ,,uă” exerciţiul, jurnalul
date; cu dublă intrare
1.1.; 1.2.; - formare de cuvinte, după scheme date; c. activitate
2.3.; 3.1.; 3.2.; - scrierea unor cuvinte, după model dat; Text suport: frontală,
4.1. - colorarea unor obiecte, după criterii individuală, pe
date; Cuibul de păsărele, grupe
DP - continuarea unui text, folosind cuvinte după Cezar
2.3. care conţin grupurile de sunete / litere Petrescu
,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă”;
AVAP - scrierea unor cuvinte cu înţeles opus /
2.6. asemănător;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- ordonarea unor care conţin grupurile
litere ,,oa”, ,,ea”, ,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă”
pentru a forma o propoziţie;
- completarea unor cuvinte cu grupurile
de litere corespunzător;
- corectarea unor cuvinte scrise greşit în
propoziţii date, rescrierea acestora
- observarea unor triunghiuri ilustrate –
vârfurilor şi laturilor;
- identificarea unor obiecte care au forma a. manual, fişe de
unor triunghiuri; Triunghiul lucru, trusă de
- desenarea unor triunghiuri în diverse geometrie
MEM
poziţii; Despre dieta b.conversaţia,
2.1.; 2.2.; 3.2.;
- identificarea numărului figurilor alimentară explicaţia
4.1.; 4.2.; 5.1.;
geometrice studiate dintr-un chenar ; sănătoasă exerciţiul, munca
5.2.
- colorarea unor triunghiuri, după criterii independentă, Autoevaluarea
date; învăţarea prin controlată
CLR - rezolvare de probleme; descoperire,
2.3.; 3.1. - împărţirea unor dreptunghiuri şi pătrate problematizarea
în triunghiuri; c. activitate
AVAP - citirea rubricii ,,Ne informăm”; frontală,
2.6. - formulare de răspunsuri la întrebări individuală, în
puse de învăţătoare; perechi
- alcătuirea unui meniu pentru o
săptămână, respectând alimentaţia
sănătoasă
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, Recapitulare / a. manual, fişe de Observare
2.3.; 3.2. prezenţa, ziua, data, meteo, agenda zilei, Evaluare lucru sistematică
impresii; b. conversaţia
- evidenţierea modului în care folosesc
CLR timpul în cursul săptămânii; euristică,
2.3.; 3.1. - completarea unui table, după cerinţe explicaţia,
date; exerciţiul, explozia
AVAP - discuţii despre modul eficient de stelară, jurnalul cu
2.6. planificare a timpului; dublă intrare, RAI,
- realizarea unui colaj cu titlul dezbaterea,
,,Programul zilnic de activitate şi de cadranele, jocul
odihnă în proverbe şi imagini”; c. activitate
- joc – Interviu: ,,Învăţătura”; frontală,
- joc ,,Petrec timpul liber împreună cu …” individuală, în
perechi, pe grupe
ED. FIZICA

Joi - citirea în forme variate a textului ( citire


26 cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire Buburuza, de a. manual, fişe de
mart. în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.); Eugen Jianu lucru
- identificarea, explicarea şi integrarea în b. conversaţia
CLR euristică, explozia
noi enunţuri a cuvintelor necunoscute;
1.1.; 1.2.; stelară, harta
- formularea unor răspunsuri la întrebări,
2.3.; 3.1.; 3.2.; lecturii, exerciţiul,
în legătură cu textul citit;
4.1. brainstorming,
- citirea selectivă în funcţie de anumite
blazonul, metoda Observare
repere sau respectând un detaliu / o idee
DP Gândiți/ Lucrați în sistematică
din text;
2.3. perechi/
- identificarea vocalelor şi consoanelor în
cuvinte / enunţuri date; Comunicați
c. activitate
- explicarea unor semen de punctuaţie;
frontală,
- selectarea din textul suport a cuvintelor
individuală, în
care conţin grupurile litere ,,oa”, ,,ea”, perechi
,,ia”, ,,ie”, ,,ua”, ,,uă”;
- povestirea orală a textului
- observarea unor cercuri şi semicercuri; Cerc. Semicerc
- identificarea unor obiecte care au forma
unor cercuri; Despre exerciţiile
- desenarea unor cercuri şi semicercuri, a a. manual, fişe
fizice
după model dat; de lucru, trusă de
- colorarea unor figuri geometrice, după geometrie, auxiliar
MEM
criterii date; b.conversaţia,
1.5.; 3.2.; 4.1.;
- identificarea numărului de figuri explicaţia
4.2.; 5.1. Temă de lucru
geometrice dintr-un chenar dat; exerciţiul, munca
în clasă:
- desenarea unor obiecte folosind doar independentă,
CLR - desenarea și
figuri geometrice; învăţarea prin
2.3.; 3.1. recunoașterea
- completarea unor tabele, după criterii descoperire,
date; figurilor
problematizarea
AVAP - notarea fracţiei corespunzătoare părţii geometrice
c. activitate
2.6. colorate a unor cercuri; frontală,
- stabilirea valorii de adevăr pentru individuală, în
enunţuri date; perechi
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- formulare de răspunsuri la întrebări
despre importanţa exerciţiilor fizice

ED. FIZICA
AVAP - discuţii despre cum văd ei Lumea de Lumea de sub ape a. manual, bloc de Observare
1.2.; 2.2.; 2.3.; sub ape; desen, acuarele, sistematică
2.5. - numirea unor vieţuitoare care trăiesc în Peşti pensulă, creioane
apă; (Desen ,,Lumea de colorate/cerate
CLR - observarea imaginilor A, B, C (manual sub ape”) b. conversaţia
2.3. pag.30); euristică,
- identificarea imaginii prin care mesajul observarea dirijată,
este transmis prin fotografie / desen; explicaţia,
- numirea materialelor, instrumentelor şi exerciţiul
tehnicilor c. activitate
utilizate; frontală, activitate
- realizarea unui desen cu titlul ,,Lumea individuală
de sub ape”
Vineri - citirea poeziei; *Lectură a. fișe de lectură
27 - formularea unor întrebări al căror b. conversaţia
mart. răspuns se găsesc în text (Unde? Care? Primăvara, de euristică,
Cine? Cum? De ce? Ce? Când? Cu Vasile Alecsandri explicaţia,
cine?) exerciţiul,
CLR
- relatarea după întrebările brainstorming,
1.1.; 1.2.;
investigatorului perfect (Cine? Ce? cadranele,
2.3.; 3.1.; 3.2.;
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? ciorchinele, RAI,
4.1.
Cu ce?); metoda pălăriilor
- aprecierea ca adevărate sau false a gânditoare
DP c. activitate
unor enunţuri scurte care testează
2.1. frontală,
înţelegerea textului audiat;
- exprimarea s