Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DE LECȚIE

DATA:
ŞCOALA:
ÎNVĂŢĂTOR:
CLASA a III-a CLASA a IV-a

Aria curriculară: Limbă şi comunicare Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba și literatura română Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea tematică: ,, Despre invenții ” Unitatea de învăţare: ,,E primăvară iar! ”
Subiectul: Verbul Subiectul: Propoziţia dezvoltată. Părţi secundare de propoziţie
Forma de realizare : activitate integratã Forma de realizare : activitate integrată
Domenii integrate: Domenii integrate:
Matematicã si explorarea mediului; Matematică şi explorarea mediului;
Educație civică; Educatie civică;
Arte vizuale si abilitãți practice; Arte vizuale şi abilități practice;
Tipul lecției: consolidare și sistematizare Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare
Competente specifice: Competenţe specifice:
Limba și literatura românǎ Limba şi literatura română
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în 1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în
contexte de comunicare previzibile ; contexte de comunicare previzibile
1.5. Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de 2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de
perturbările de canal partenerul de dialog ;
3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit 4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei
Competenţe integrate:
 Educaţie civică: Competenţe integrate:
3.1. Relaţionarea pozitivă, ȋn grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini  Educaţie civică:
simple de lucru; 3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple
 Matematică : de lucru;
3.1.- Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și  Arte vizuale şi abilităţi practice:
generalizarea unor modele sau regularități din mediul apropiat 2.2.Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite
 Arte vizuale și abilități practice: suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
2.6- Participarea la activități integrate în care se asociază elemente de  Matematică :
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică, participarea la activități 3.1.- Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea
integrate adaptate nivelului de vârstă. și generalizarea unor modele sau regularități din mediul apropiat
Obiective operaţionale:
O1 Să recunoască verbul în diverse situații; Obiective operaţionale :
O2 Să enumere verbe care exprimă starea, existența, acțiunea; O1 Să definească subiectul si predicatul;
O3 Să asocieze verbul cu persoana si numarul corespunzator; O2 Să foloseasca în propoziţii simple subiecte exprimate prin diferite
O4 Să transforme substantivele în verbe; părţi de vorbire;
O5 Să recunoască partile de vorbire învățate 03 Să formuleze întrebări la care sa răspundă diferite cuvinte dintr-o
O6 Să găsească verbe cu sens opus/asemănător pentru cuvintele date. propoziţie dezvoltată;
O4 Să recunoască o propoziţie dezvoltată;
Strategii didactice: O5 Să diferenţieze noţiunile de propoziţie simplă, propoziţie dezvoltată.
Metode şi procedee : conversaţia, brainstormingul, expunerea, explicaţia, Strategia didactică:
observaţia, exerciţiul, Metode şi procedee:
Mijloace de învăţământ : calculator, prezentare PPT, fişe de lucru, creioane conversaţia, brainstormingul, cubul, problematizarea, expunerea,
colorate, flipchart, imagini, flori , lipici explicaţia,
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi; Mijloace de învăţământ: flipchart, marker, calculator, fişa de lucru,
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului creion, cubul cu sarcini
elevilor, aprecieri verbale Forme de organizare: frontal, individual, în perechi;
Bibliografie: Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a
1. Programa scolarã Bucuresti, 2013, aprobatã prin ordin al ministrului, comportamentului elevilor, aprecieri verbale;
Nr. 3418/19.03.2013 Bibliografie:
2. Metodica limbii romane in invatamantul primar” – Editura Multimedia, 1.„Pedagogie si psihologie pentru examenele de definitivat si grade
Arad, 1998, coordonator Anton Ilica didactice” – Editura Gheorghe Alexandru, 2001 – coordonator Marin
Stoica;
2. „Metodica limbii romane in invatamantul primar” – Editura
Multimedia, Arad, 1998, coordonator Anton Ilica
DESFĂŞURAREA LECŢIEI / SCENARIUL DIDACTIC

CLASA a-III-a CLASA a-IV-a


CONȚINUT INSTRUCTIV –EDUCATIV Metode si CONȚINUT INSTRUCTIV –EDUCATIV Metode si
STRATEGIA DIDACTICÃ Ob. procedee STRATEGIA DIDACTICÃ Ob. procedee
1.Moment organizatoric/ 3 min
Se asigură condiţiile optime pentru buna des- Se asigură condiţiile optime pentru buna desfăşurare
făşurare a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea conversatia a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea conversația
materialului didactic şi stabilirea liniştii. materialului didactic şi stabilirea liniştii.

2.Verificarea temei şi actualizarea cunoştinţelor


 Se verifică tema pentru acasă calitativ și Se verifică tema pentru acasă calitativ și cantitativ.
cantitativ
Activitate directă- 5 min conversaţia, Activitate indirectă- 15 min O2
 Exercițiu–joc: Adevărat sau fals O1 explicaţia, Primesc fişe de lucru- Anexa 1/ cl. a IV a O4 explicaţia,
Propun elevilor un joc. Le voi citi o propoziție, iar ei exerciţiul Elevii vor avea de rezolvat cerințele, de colorat și exerciţiul
vor trebui să stabilească valoarea de adevăr a O2 decupat imaginile obținute.
acesteia, ridicând jetonul roșu dacă consideră că Jocul didactic
afirmația este falsă, sau pe cel verde, dacă consideră O3
că este adevărată. Anexa 1/ cl. a III-a
1.Verbul poate ține locul unui substantiv.(F) O5
2. A merge este un verb care exprimă o acțiune.(A)
3.Scrie este un verb la numărul singular.(A)
4.Verbul exprimă o însușire a obiectelor/ ființelor din
jurul nostru.(F)
5.Verbul suntem exprimă existența .(A)
6.Alergăm este verb, numărul plural.(A)
7.Verbele râdeau și plângeam exprimă starea.(A) Activitate directă- 5 min
8.Verbul este partea de vorbire care exprimă Se completează CIORCHINELE / Propoziția
dezvoltată- Anexa 2/ cl. A IV-a
acțiunea, starea și existența.(A)
Pentru fiecare răspuns greșit primit, se oferă
explicații suplimentare.
3. Captarea atenţiei
Activitate directa-5 min
Elevi vor extrage din plic, cate un bilet . Pe aceste
biletele sunt scrise acțiuni pe care elevii le vor mima O1 Conversația,
(scrie,pictează,vorbeşte, plânge, doarme). Anexa 2 / Exercițiul
cl. aIIIa O5 Jocul didactic

La sfârșitul jocului, copiii sunt întrebați ce au


desfășurat prin aceste mimări, iar ei vor răspunde că
au mimat acțiuni, stare. Spunem propoziţii cu /fără
verb pentru a evidenţia rolul esenţial al acestuia. Activitate directă - 5 min
Vom completa un rebus. Pe verticală elevii vor O1 Jocul
descoperi cuvântul ,,PROPOZIȚIA,, O4 didactic
Cum pot fi propozițiile?- Anexa 3/ cl. A IV-a O5

4. Anunțarea temei și a obiectivelor –


Activitate directă- 5 min
Duc ne promite o aventură straşnică în lumea
verbelor dacă le vom identifica corect, vom realiza
Anunț subiectul lecției ,, Propoziția dezvoltată. Părți
exerciţii gramaticale cu ele şi cu celelalte părţi de expunerea expunerea
vorbire învăţate ca să le răsădim în grădina secundare de propoziție –recapitulare " și îl notez pe
exprimării clare, nuanţate, orale şi scrise, să crească tablă. Prezint obiectivele urmărite.
frumos, ca de sărbătoare. Scriem titlul lecției la
tablă. Verbul
5. Dirijarea învăţării Activitate directă- 10 min
Activitate indirectă-10 min Se vor proiecta câteva imagini pe baza cărora elevii
Astăzi veți fi și voi inventatori. Respectati cerințele, O3 Exercitiul vor alcătui 3 propoziții formate din două cuvinte. O2 Conversatia
colorați și apoi decupați figurile geometrice . explicația Se scriu la tablă propozițiile.
Asamblați-le pentru a obține o rachetă. Anexa 3 / cl O4 Cum se numesc aceste propoziții?
a III-a O6 Din ce sunt alcătuite? (subiect și predicat) O1 Problemati-
2/17 din figuri sunt triunghiuri roșii; Adăugați câte două cuvinte fiecărei propoziții. O3 zarea
2/17 sunt triunghiuri galbene; Cum sunt aceste propoziții? (propoziții dezvoltate) O4 Explicatia
2/17 sunt cercuri galbene; Care sunt părțile secundare de propoziții? O5
2/17 sunt cercuri roșii; Se scrie schema corespunzătoare fiecărei propoziții.
4/17 sunt pătrate roșii;
2/17 sunt dreptunghiuri albastre:
1/17 –triunghi albastru;
1/17-dreptunghi verde
1/17 –stea albastră
6. Obținerea performanţei
Activitate directă- 10 min Activitate indirectă-10 min
Se stabilesc doua echipe pentru realizarea sarcinilor Exercitiul
Se solicită rezolvarea pe grupe a unor sarcini ce fac fișei de lucru/ metoda cadranelor. Câștigă echipa individual
parte din cuprinsul unui cub desfăşurat. (Anexa 4). care va termina prima de rezolvat corect exercițiile.
Anexa 4/cl. a IVa
7. Asigurarea retenţiei şi a transferului
Unde se poate afla verbul în propoziţie? Putem să
eliminăm din vorbire verbele? De ce? Ce rol au ele O
în propoziţie? Brainstorming
Ce este verbul? Cum aflăm persoana şi numărul
verbelor?Ce rol au verbele în textele narative sau
descriptive? Concluzie: verbele sunt folosite în
textele narative pentru a putea ilustra acţiunile,
întâmplările prin care trec personajele. Fără verbe
comunicările sunt lipsite de sens.
Activitate indirectă- 5 min Activitate directă/5 min
Propun elevilor spre rezolvare o fișă de lucru Se verifică frontal
individuală.(Anexa 5/ cl. a IIIa) Alcătuieşte propoziţii dezvoltate, respectând
Se verifică frontal rezolvarea fișei de lucru, și se Exercițiul cerinţele:
acordă explicații suplimentare, acolo unde este cazul. individual -Subiect exprimat prin pronume personal + predicat
exprimat prin verb + parte secundară exprimată prin
substantiv;
-Subiect exprimat prin substantiv propriu + predicat
exprimat prin verb+ parte secundară exprimată prin
pronume personal.
8. Încheierea activităţii
Activitate directă- 5 min conversatia Activitate directă-5min
Se vor face aprecieri generale si individuale asupra Aprecierea lecţiei; Conversatia
modului de desfăşurare a activităţii. Se va preciza tema pentru acasa .
Elevii vor primi evaluări verbale.
Anexa 5 /cl. aIII-a

FIȘĂ DE LUCRU - VERBUL


1. Subliniază verbele din textul următor

“A fost odată un pescar care locuia împreună cu nevasta lui într-o colibă veche la malul mării. Pescarul mergea în fiecare zi pe mare și pescuia
ceasuri în șir.

Într-o zi pe când stătea așa și se tot uita în apa limpede, undița coborî mai adânc și, când trase de ea, scoase afară un pește mare.”(Frații Grimm
-Pescarul și nevasta lui)

2. Completează tabelul următor, folosind verbele:

dăruiești, calculez, pictăm, spărgeau, scrie, desenați

Numărul singular Numărul plural


3. Grupează următoarele verbe, în funcție de ceea ce exprimă:

Acțiunea Starea Existența

eram, merge, colorezi, stăteați, sunteți, doarme


Barem de evaluare și notare

Descriptori de performanță

ITEM CALIFICATIVE

FOARTE BINE SUFICIENT

BINE

I1 Subliniază corect 7-9 Subliniază corect 4-6 verbe, Subliniază corect 1-3 verbe, din
verbe, din text din text text

I2 Grupează corect 5-6 Grupează corect 3-4 verbe, în Grupează corect 1-2 verbe, în
verbe, în funcție de funcție de numărul lor funcție de numărul lor
numărul lor

I3 Grupează corect 5-6 Grupează corect 3-4 verbe, în Grupează corect 1-2 verbe, în
verbe, în funcție de funcție de ceea ce exprimă funcție de ceea ce exprimă
ceea ce exprimă
Anexa 4 / cl. aIIIa

 1.Descrie în câteva enunţuri anotimpul primăvara. Subliniază verbele întâlnite./ 3 propozitii

 2.Compară verbele scrie, doarme,sunt , stă, există, dansează în funcţie de ceea ce exprimă şi completează tabelul
alăturat.

Verbe care exprimă acţiunea Verbe care exprimă starea Verbe care exprimă existenţa

 3.Asociază verbele cu înţeles asemănător:

spune va veni
murmură a observat
s-a pitit zice
va sosi îngână
a zărit a decis
a hotărât s-a ascuns

 4.Aplică

Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să fie pe rând:


substantiv ............................................................................
verb: ....................................................................................
 5.Analizează

Urmăreşte elementele primăverii şi completează-le cu enunţuri corespunzătoare. Subliniază verbele din fiecare enunţ:
Primăvara ……… .. Ghioceii ……………
Soarele ………….. Rândunica ………….. Păsările ………….
Fluturii ……………..

 6.Argumentează

Încercuieşte varianta corectă şi argumentează alegerea făcută:

Mama ma / m-a lăudat pentru rezultatele obţinute la Concursul Comper.

El ia / i-a lecţii de pian.

Prietenul său ia / i-a dat multe sfaturi bune.


Anexa 1/ cl. a III-a

1.Verbul poate ține locul unui substantiv.(F)


2. A merge este un verb care exprimă o acțiune.(A)
3.Scrie este un verb la numărul singular.(A)
4.Verbul exprimă o însușire a obiectelor/ ființelor din jurul nostru.(F)
5.Verbul suntem exprimă existența .(A)
6.Alergăm este verb, numărul plural.(A)
7.Verbele râdeau și plângeam exprimă starea.(A)
8.Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea și existența.(A)
Anexa 1/ cl. a IV-a
Numele și prenumele Data

PROPOZIȚIA SIMPLĂ. PROPOZIȚIA DEZVOLTATĂ

1. Subliniază subiectul și predicatul următoarelor propoziții. Scrie în paranteză felul propoziției.


a) Acum a încetat ploaia.(..........................................................)

b) Ciripesc rândunelele. ( ...........................................................)

c) Trenul nu a întârziat.( .............................................................)

d) Eu am mănâncat. (...........................................................)

2. . Transformă următoarele propoziții dezvoltate în propoziții simple. Scrie astfel propozițiile astfel obținute.

a) Elevii din clasa noastră organizează o petrecere.


..............................................................................................................................
b) În această excursie, ei vor vizita Castelul Peneș.
............................................................................................................................
c) Doamna corectează tema cu multă atenție.
............................................................................................................................

3. Transformă următoarele propoziții simple în propoziții dezvoltate, adăugând părți secundare de propoziție. Scrie astfel propozițiile astfel obținute.

a) Soarele dogorește. ...........................................................................................................

b) A răsărit luna. ...........................................................................................................

c) Stelele pier. ............................................................................................................


4. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul ramură , să fie pe rând

a) subiect ...................................................................................................................................

b) parte secundară de propoziție ...............................................................................................

5. Scrie în casetă numărul părților secundare din fiecare propoziție:

a) Eu mănânc un măr.

b) Trăia odată un om leneș.

c) Împăratul acesta avea două fete harnice și frumoase.

d) Elevii au participat la concurs.

6. Completează spațiile libere cu părți secundare de propoziție care să răspundă la întrebările date.

a) Elena citește .......................... (ce?)

b) Fiul ............................. ( al cui?) era neastâmpărat.

c) Ei vor pleca ...................................(unde?)..................................(cu ce?)


Anexa 2 / cl a IV-a

PROPOZITIA DEZVOLTATĂ

subiect Predicat alte părți

verb adjectiv
Substantiv
Substantivvv pronumee stareexisteststtenţannnnn Conversaţiaf
n
pronume pronume
alte părți de vorbire
pronume
Anexa 3 / cl. a IV-a
1. Substantivul "flori" este la numarul .......
2. Parte de vorbire care arată acţiunea, existenţa sau starea.
3. Parte de vorbire care ţine locul unui substantiv.
4. Se pune la sfârşit de propoziţie.
5. Substantive care denumesc lucruri şi fiinţe de acelaşi fel.
6. Text în versuri.
7. Substantivul „bunic” denumeşte o.......
8. Numitorul fractiei 2/8.
9. Cum este fractia 2/8 fata de 3/8
10. Pronume personal, persoana a III-a, număr singular.
Anexa 4 / cl. A IV-a

1. Subliniaţi predicatele verbale cu rosu si subiectele cu verde 2. Corectaţi greşelile şi transcrieţi. Argumentaţi corectãrile.
din enunturile următoare:
Eu, Lucia şi Maria a mers la spectacol.
În clasã a rãmas colegii mei.
Tu si Andreea a venit la mine..

Copilul silitor învată toate lectiile.


.......................................................................................................
Ei stiu multe povesti. .......................................................................................................
.......................................................................................................
El aleargă trei kilometri.
.......................................................................................................

3. Alcãtuiţi propoziţii cu predicate exprimate prin verbele: 4. Alcătuiți 3 propoziții simple pe care apoi să le dezvoltați.
Subliniați părțile secundare de propoziție.
a) a povesti- persoana I, numãr singular, timp prezent;
b) a învãţa- persoana a II a, numãr plural , timp trecut;
c) a fi- persoana a III a, numãr plural , timp viitor
......................................................................................................
............................................................................................................
.......................................................................................................
............................................................................................................
................................................................................................................ . .......................................................................................................
................................................................................................................
.......................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................ .......................................................................................................
.................................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................

Anexa 2/ cl. a III-a


MIMEAZĂ ACEASTĂ ACȚIUNE PENTRU COLEGII TAI:

 PICTEAZA
 SCRIE
 PLANGE
 VORBESTE (LA TELEFON)
 DOARME
 SARE (COARDA)
 MĂNÂNCĂ
 DANSEAZĂ
Anexa 3/ cl. a III-a
Anexa 1/ cl. a IVa
Părţi principale si secundare de propoziţie

1. Completaţi fluturaşul cu cerinţele date ,analizând propoziţia :

Vine vacanţa de vara in iunie.

Scrie întrebarea

pentru subiect ( ) Scrie intrebarea

şi precizează-l ………………… pentru predicat( )

……………………………………… şi precizează-l……………………

Scrie întrebarea Scrie întrebarea

pentru partea secundara pentru partea secundara

de propozitie( ) de propozitie

şi precizeaz-o ………… ( )şi preci zeaz-o

…………………………….. l………………………………
2. Completează spaţiile date cu întrebări potrivite :

Scrie întrebările potrivite

pentru părţile de propoziţie şi notează

în căsuţă numărul lor.

Vara (............) a sosit (..............)în ţară.