Sunteți pe pagina 1din 6

DATA: 27.02.

2020
AN ȘCOLAR: 2019-2020
LICEUL TEHNOLOGIC,,ALEXANDRU FILIPAȘCU”, PETROVA
STRUCTURA: ȘCOALA ,,DUPĂ DELUȚ”
PROF. ÎNV.PRIMAR: PALCUȘ VIORICA
DESCRIEREA COLECTIVULUI: Clasă simultan cu 8 elevi , toți băieți, grupați astfel: clasa pregătitoare -1, clasa I -2, clasa a II- a – 2 copii,
clasa a III a -2 copii, clasa a IV a – un copil, unul din cei doi copii din clasaa aIII a este cu CES având întârziere în dezvoltarea cognitivă , întârziere în
achiziițiile curriculare specifice clasei a III a , dificultăți de adaptare la sarcinile școlare , de integrare în colectiv, carențe afectiv-educaționale ;
pentru
acest elev la nivel curricular s-a intocmit un plan de intervenție personalizat prin care la dișciplina limba și literatura română
se urmărește citirea și scrierea corectă a sunetelor/cuvintelor prin exerciții de înțelegere a limbajului expresiv/ receptiv.
DURATA: O ORĂ
CLASA PREGĂTITOARE CLASA I CLASA a II-a CLASA a III-a CLASA a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă ARIA CURRICULARĂ: Limbă ARIA CURRICULARĂ:Limbă şi ARIA CURRICULARĂ: ARIA CURRICULARĂ:
şi comunicare şi comunicare comunicare Limbă şi comunicare Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în DISCIPLINA: Comunicare în DISCIPLINA: Comunicare în DISCIPLINA:limba și literatura
limba română
limba română limba română română
UNITATEA: ÎMPĂRĂȚIA
UNITATEA: În familie” LITERELOR UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: UNITATEA : : „PRIMIM ŞI
SUBIECTUL: literele a, A, m, SUBIECTUL: Recapitularea Cum ne comportăm DĂRUIM”
M, ma, mama, u, U, n, N, i, I literelor D, d; Ș,ș; â,Â;î,Î, b, B SUBIECTUL:Cuvinte cu aceeaşi SUBIECTUL : Pronumele
TIPUL LECŢIEI: consolidare și TIPUL LECŢIEI: consolidare și formă şi sens diferit personal
sistematizare a cunoștințelor sistematizare a cunoștințelor TIPUL LECŢIEI: mixt TIPUL LECȚIEI: de predare și
SCOPUL LECȚIEI: Asimilarea SCOPUL LECȚIEI: dezvoltarea SCOPUL:Dezvoltarea capacităţii de însușire de noi cunoștințe
capacității de receptare și
și familiarizarea elevilor cu exprimare orală şi scrisă prin SCOPUL: însușirea
asimilarea a literelor învățate
sunetul și litera R COMPETENŢE SPECIFICE: utilizarea mijloacelor de îmbogăţire cunoștințelor referitoare la
CLR: ale vocabularului categorile gramaticale ale
Unitatea de învăţare: În 1.1 Identificarea semnificaţiei COMPETENŢE SPECIFICE: pronumelui personal ;
familie”( literele a, A, m, M, ma, unui mesaj oral, pe teme 1.1 Identificarea semnificaţiei COMPETENȚE SPECIFICE:
mama, u, U, n, N, i, I) accesibile, rostit cu claritate; unui mesaj oral, pe teme accesibile, 1.2. Deducerea sensului unui
1.3. Identificarea unor sunete, rostit cu claritate;
Competențe generale: cuvânt prin raportare la mesajul
silabe, cuvinte în enunţuri rostite 1.3. Identificarea unor sunete,
3. Receptarea de mesaje în silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu audiat în contexte de comunicare
cu claritate
diverse situații de comunicare. 1.4. Exprimarea interesului pentru claritate previzibile
Competenţe specifice: receptarea de mesaje orale, în 1.4. Exprimarea interesului pentru 1.5 Manifestarea interesului
1.1.Identificarea semnificaţiei contexte de comunicare cunoscute receptarea de mesaje orale, în pentru receptarea mesajului oral
unui mesaj oral, pe teme 2.3. Participarea cu interesla contexte de comunicare cunoscute indiferent de perturbările de
accesibile, rostit cu claritate; dialoguri simple, în diferite 2.3. Participarea cu interesla canal
1.3 Identificarea unor sunete, contexte de comunicare; dialoguri simple, în diferite contexte 2.4. Inițierea și menținerea unei
3.1. Citirea unor cuvinte şi de comunicare;
silabe, cuvinte în enunţuri interacțiuni în vederea rezolvării
propoziţii scurte, scrise cu litere de 3.1. Citirea unor cuvinte şi
rostite cu claritate; tipar sau de mână; propoziţii scurte, scrise cu litere de de probleme individuale sau de
1.4 Exprimare interesului 3.2. Identificarea mesajului tipar sau de mână grup
pentru receptarea de mesaje unui scurt text care prezintă 3.2. Identificarea mesajului unui 2.5. Manifestarea interesului
orale, în contexte de întâmplări , evenimente familiare; scurt text care prezintă întâmplări , pentru participarea la interacțiuni
comunicare cunoscute; 4.1. Scrierea literelor de evenimente familiare; orale
3.1 Citirea unor cuvinte şi mână; 4.2. Redactarea unor mesaje scurte, OBIECTIVE
OBIECTIVE formate din cuvinte scrise cu litere
propoziţii scurte, scrise cu litere OPERAȚIONALE:
OPERAŢIONALE: de mână;
de tipar sau de mână. a) COGNITIVE O1.să recunoască pronumele
4.1 Scrierea literelor de mână. O1: să facă corespondenţa între personale dintr-un text, pe baza
Competențe derivate: imagine şi cuvântul reprezentat; cunoștințelor acumulate ;
1: să recunoască literele și O2: să despartă cuvintele în silabe; O2.să analizeze pronumele
grupurile de litere învățate; O3: să identifice literele învăţate şi personale, corect și complet,
să citească clar, corect;
2: să citească propoziţii scurte ținând seama de categoriile
O4: să separe cuvintele din
scrise cu litere de tipar; gramaticale ale acestuia ;
propoziţiile date;
3: să despartă corect în silabe O3.să recunoască forma corectă
O5: să coreleze sunetul cu litera în
cuvintele date; procesul citirii şi scrierii; a pronumelor personale în
O6 : să citească în ritm propriu, diferite contexte date;
corect şi conştient, cuvinte şi O4. să clasifice pronumele
propoziţii, respectând semnele de persoanle „ ascunse ” în
punctuaţie; interiorul altor cuvinte, în funcție
O7: să ordoneze logic literele,
de persoană și număr ;
silabele, cuvintele în propoziţie.
O5. să alcătuiască enunțuri cu
b) AFECTIVE diferite forme ale pronumelui
*să manifeste interes pentru personal, pe baza cunoștințelor
lecţie acumulate pe parcursul lecției.
c) PSIHO-MOTRICE
*să mânuiască corect Strategii didactice:
instrumentele de lucru
* să execute mişcări asociate - Metode/procedee/tehnici:conv
cu ritmul melodiei; ersația, explicația, exercițiul,
lucrul în echipă, munca
STRATEGII DIDACTICE independentă, jocul didactic
Metode şi procedeedidactice : - Mijloace de învățământ:
metoda fonetico-analitico plansă rebus, fișe de lucru,
sintetică, conversaţia, explicaţia,
flip-chart, prezentare PPT-
observaţia, demonstraţia, verificare, fișe WORD ART
exerciţiul, problematizarea, pe grupe, poster, cartonașe
ciorchinele. pronume personal,caiete,
Materiale şi mijloace
manuale
didactice : fişe de lucru A4, fişe
de lucru A3, planşe laminate, - Forme de organizare : frontală,
planşă rebus, calculator, individuală, independentă, în
videoproiector, markere, litera perechi, pe grupe
animată, planşe cu litere.
Forme şi tehnici de evaluare: Bibliografie :
observaţia sistematică, evaluare
orală, scrisă, evaluare de către
*Programe şcolare pentru clasa a
colegi.
Forme de organizare: activitate IV- a, Bucureşti, 2014.
frontală, individuală, pe grupe.
*Dumitriu Gh., Dumitriu C.,
BIBLIOGRAFIE: Psihopedagogie, Ed. Didactică şi
-Curriculum Naţional –Programe Pedagogică, Bucureşti, 2003.
şcolare pentru învăţământul *Şerdean I., Metodica predării
primar,-clasa I-2013
limbii române la clasele I-IV,
- Daniela Berechet- Comunicare
în limba română, clasa I, Bucureşti, Editura Didactică şi
,,Modalităţi de lucru Pedagogică, 1991;
diferenţiate”-Editura Paralela 45
1.Moment organizatoric 1.Moment organizatoric
1. Moment organizatoric 1.Moment organizatoric Se asigură condiţiile Organizeazǎ elevii în vederea
Se pregătesc materialele Se pregătesc materialele necesare necesaredesfăşurării asigurǎrii unui climat favorabil
activităţii. desfǎşurarii lecţiei: pregǎtirea
necesare desfășurării optime a desfășurării optime a lecției.
2.Reactualizarea materialelor, asigurarea
lecției. 2. Reactualizarea cunoștințelor cunoştinţelor însuşite condiţiilor igienico-sanitare,
2. Reactualizarea cunoștințelor anterioare anterior- 10 min descrierea tipului de
anterioare Elevii vor răspunde la Activitate independentă comportament adecvat lecţiei.
Elevii sunt întrebați ce literă au întrebarea: ,,Ce grup de litere am 2.Reactualizarea
descoperit în cadrul lecției învățat orele trecute la Comunicare (Anexa 1) cunostintelor
anterioare la Comunicare în limba în limba română?” 1.Completează cuvintele cu Se verifică calitativ și cantitativ
grupurile de sunete tema.
română. (litera R) 3. Captarea atenţiei
corespunzătoare: Elevii vor răspunde la întrebări
3. Captarea atenţiei Ghicitoare : 2.Încercuieşte forma corectă : de genul :
Ghicitoare : ,,Două fructe coapte 3.Desparte în silabe cuvintele : „Ce părți de vorbire am
,,Cred că macu-i place tare La urechea ei, 4. Corectează şi transcrie învățat ? ”
Zilnic cere –n gura mare Ana le anină următoarele propoziţii : „Ce este substantivul ? Dar
După atâta mac-mac-mac În loc de cercei. ” 5. Completează cu ea sau ia : adjectivul? ”
Pleacă să înoate-n lac.” 6. Schimbă forma cuvântului „Care sunt genurile
după model: substantivului ? ”
4. Anunţarea temei
3. Captarea atenţiei- 5 min „Ce legătură există între
4. Anunţarea temei Elevii sunt anunțați că astăzi vom Activitate directă substantiv și adjectiv ? ”
Elevii sunt anunțați că astăzi vom consolida grupul de litere ,,ci”, ,,Ci” 1.Recunoaşte imaginile şi 3.Captarea si orientarea
consolida literele R și r. . grupează jetoanele ce denumesc atentiei
cuvinte care au aceeaşi formă, Rebus (anexa 1)
5. Dirijarea învăţării 5. Dirijarea învăţării dar sens diferit. Elevilor li se propune să
Elevii vor citi din Miniabecedar de Elevii își vor deschide caietele Aşază jetoanele, formând completeze la flip-chart și în
perechi de cuvinte cu aceeaşi fișele de lucru independente un
la pagina 6 cuvinte și silabe care auxiliare la pagina 68, unde vor
formă şi sens diferit. rebus. Găsind antonimele
conțin litera R. Ei vor marca delimita cuvintele din propoziții 4.Anunţarea temei şi a potrivite, pe verticală vor obține
silabele corespunzătoare cuvintelor după care le vor transcrie pe obiectivelor 2 min. titlul lecției .
de la ex.1 și vor completa cuvintele liniatură tip I. Vor completa cuvinte Anunţ subiectul lecţiei şi 4.Anunțarea subiectului
din care lipsesc literele învățate după model, apoi vor forma cuvinte obiectivele operaţionale în lecției și a obiectivelor
până acum. din silabele date. Ei vor termeni accesibili elevilor. Se anunță subiectul lecției :
Elevii for efectua exerciții de efectua jocul: ,,Eu spun una, tu spui Se notează titlul lecţiei la tablă. Pronumele personal.
Elevii vor nota şi ei în caiete. Obiectivele lecției vor fi
recunoaștere a sunetului și literelor multe”, unde vor descoperi forma
5. Dirijarea învăţării -20 min. anunțate într-o manieră
R și r din Alfabetul Ștrengărel corectă de plural a unor cuvinte Activitate directă accesibilă elevilor.
unde vor încercui literele R și r din date. Reţineţi! Se notează titlul la tablă și în
versuri și din denumirile În limba română unele caiete.
imaginilor, vor colora cu roșu cuvinte au formă identică şi 5. Dirijarea învățării
literele, vor identifica poziția sens total diferit. Intuirea definiției :
De exemplu: Se notează la tablă și în caiete o
sunetului R, vor trasa literele după
contur și le vor decora. 6. Încheierea şi evaluarea Mama mea poartă la gât o propoziție. Elevii au de
În caietele auxiliare la pagina 64, activităţii eşarfă albastră. identificat substantivul și să
elevii vor alcătui propoziții scurte, Exercițiile rămase neefectuate, le Pe poartă este scris numărul găsească un cuvânt potrivit care
zece. să-l înlocuiască.
din 2-3 cuvinte și le vor reprezenta rămân elevilor ca temă pentru acasă.
Unele cuvinte au formă „ Maria citește ”.
grafic.La pagina 65 vor identifica Se fac aprecieri verbale asupra identică, sens diferit şi se „Ea citește ”- se deduce
meserii diverse, vor încercui litera desfășurării lecției, colective și pronunţă diferit. definiția pronumelui, care se
R din denumirile meseriilor și vor individuale. Elevii care s-au Exemplu: notează în caiete. „Pronumele
colora. evidențiat în timpul lecției vor primi Acele cărţi din bibliotecă erau este partea de vorbire flexibilă
6. Încheierea şi evaluarea buline roșii și calificative. prăfuite. care ține locul unui substantiv.
activităţii Acele de cusut se pot cumpăra ”
de la mercerie. Pronumele personal este
Fac aprecieri colective şi
mobilă-mobilier pronumele care arată persoana
individuale asupra participării care vorbește.Se completează
mobilă-care se mişcă
elevilor la lecţie, precum şi asupra veselă-bucuroasă, fericită în caiete un tabel cu persoana și
comportamentului lor pe parcursul numărul pronumelui. ( anexa2
 veselă-totalitatea aselor
lecției. Elevii care au participat Exerciții aplicative (anexa 2)
activ la lecție vor fi recompensați Activitate independentă
cu buline roșii sau morcovi ilustrați 7.Evaluarea performanțelor
Găseşte cuvintele cu Joc- „Provocarea Spiridușului
pe panoul din clasă.
aceeaşi formă dar cu sens ”
diferit!(Foloseşte-te de Fiecare elev va primi câte un
imaginile de pe jetoane!) cartonaș cu un pronume
Explicaţi înţelesul cuvintelor şi personal. Când învățătoarea
scrie-l pe spaţiul dat. citește , de exemplu „pronume
personal, persoana a II-a ,
Consultaţi dicţionarul! numărul singular ”, elevii care
Activitate directă au cartonașele respective, se
vor ridica și vor alcătui niște
-se citesc corespondenţele propoziții oral.
realizate şi explicaţiile găsite şi 8.Asigurarea retenției și a
scrise de elevi. transferului
6. Obţinerea performanţei Se poartă o scurtă conversație
8 min. despre pronumele personal,
Activitate independentă reactualizând câteva elemente
Fişă de evaluare (Anexa 2) importante.
7.Încheierea lecţiei - 5 min. Elevii primesc tema pentru
acasă.
Se notează tema pentru acasă: 9. Aprecieri și recomandări
-Fişă de lucru cu exerciţii în
maniera celor lucrate în clasă Se fac aprecieri globale și
individuale asupra desfășurării
activității.