Sunteți pe pagina 1din 16

Perioada : 3 săptămâni ( S12 – S14) → 02.12.2018 – 21.12.

2018

Competente Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
C.L.R. - asocierea sunetului ce cu grupul de
1.1.,1.2.1.3.,1.4. litere ce
2.2, 2.3, 2.4 -identificarea poziţiei sunetului în
3.1,3.2,3.4 cuvânt
4.1,4.2 - exemplificarea de cuvinte care
conţin sunetul ce
AVAP - citireacuvintelor, propoziţiilor
2.2. - formularea de propoziţii după Cenuşăreasa
Luni a.manual, decupaje din ziareşi Observare
DP imagini Sunetul şi grupul de litere de tipar reviste, alfabetar sistematică
3.1. - realizarea acordului gramatical în ce / Ce ; grupul de litere de mână b.conversaţia, observaţia
propoziţii ce dirijată, exerciţiul,jocul
2h probăorală/
- formularea răspunsuri la Repovestireaunor întâmplări didactic,metodafonetico- scrisă
întrebări date auzite analitico –sintetică
- scrierea grupului de litere în cuvinte Textul. Aşezarea textului în pagină c.,frontală, individuală
şi propoziţii
- copieri, transcrieri, dictări
- dramatizarea poveștii
- identificarea locului, timpului,
personajelor acţiunii
- identificarea imaginilor care conțin
sunetul ce
- scrierea grupului de litere ce de mână
MEM - rotunjirea la zeci a unui număr dat, Recapitulare a.manual, fişe de lucru, planșe Observare
1.4, 1.3 prin adăugarea sau eliminarea unui b.conversaţia, exerciţiul, sistematică
1.6, 3.1 număr de unităţi explicaţia, munca independentă,
- recunoaşterea numerelor pare / problematizarea, jocul didactic
CLR: 2.1; 2.3. impare c.activitate frontală, activitate în
- recunoaşterea şi localizare organelor perechi, activitate individuală
AVAP: 1.3,2.1. interne majore ale omului
- numirea părților scheletului uman

1
care le adăpostesc
- identificarea zonelor unde se găsesc
organele interne majore, pe propriul
corp
- ordonare crescător / descrescător
- compararea unor sume / diferențe
- scrierea unor numere mai mici / mari
mari decat ...
- scrierea unor numere de doua cifre
identice
- încercuirea unor numere care au cifra
unităților mai mare / mai mică decât a
zecilor
MM - joc de recunoaştere a sunetelor din
1.1 mediul înconjurător
1.3 - jocul:„Jucăriile perechi”
-recunoaşterea auditivă a jucăriilor a.laptop, stick
CLR muzicale şi asocierea lor în perechi Cântarea vocală b.conversația, explicația,
Interpretarea
1.4 - identificarea şi mânuirea jucăriilor Cântarea în colectiv demonstrația, exercițiul, jocul
didactic vocală
DP potrivite pentru imitarea diferitelor
3.1. sonorităţi din natură c. frontală, individuală, pe grupe
-interpretarea cântecului ,,Prima
zăpadă”

MEM Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare


1.4, 1.3 b.conversaţia, munca Probă scrisă
1.6, 3.1 Evaluare sumativă independentă
c.activitate frontală, individuală
Marţi Educație fizică
Limba Franceză
Religie
Miercur Limba Franceza
i C.L.R. -identificarea poziţiei sunetului în Cenuşăreasa a.manual, auxiliar, fișe de lucru observare
1.1.,1.2.1.3.,1.4. cuvânt Sunetul şi grupul de litere (de tipar b.conversaţia, observaţiadirijată, sistematică
2.2, 2.3, 2.4 - exemplificarea de cuvinte care şi de mână): Ce exerciţiul,jocul
3.1,3.2,3.4 conţin sunetul studiat Repovestirea unor întâmplări didactic,metodafonetico- probăorală/
4.1.,4.2 - formulare de răspunsuri la întrebări auzite analitico –sintetică scrisă
date Textul. Aşezarea textului în pagină c.individuală,frontalăşi în grup
AVAP - citirea cuvintelor, propoziţiilor
autoevaluare
2.2. - copieri, transcrieri, dictări

2
- scrierea cuvintelor punctate pe
liniatură
- completarea unor cuvinte / prpoziții
lacunare
- formularea de enunțuri false /
adevărate, cu privire la basmul
,,Cenușăreasa”
2h
- despărțirea în silabe a unor cuvinte
date
- descoperirea greșelilor existente în
propoziții date
- scrierea grupului de litere Ce de
mână
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor a., şablon, fire textile, foarfecă,
1.1,2.1 şi tehnicilor utilizate; lipici, boabe de piper / semințe
2.2,2.5 - identificarea mai multor texturi, a de măr
formelor în mişcare, a formelor ce au b.conversaţia, explicaţia,
Confecţii şi jucării
MEM suferit deformări minore etc; demonstraţia, munca
Obiecte realizate din materiale
2.1 - gruparea unor instrumente şi independentă
refolosibile Apreciere globală
materiale în funcţie de domeniu c. activitate frontală, activitate
Apreciere
CLR (aceasta foloseşte la desen, pictură, individuală.
Păpuşa Cenușăreasa individuală
1.2 modelaj, construcţii, confecţii, foto-
(tăiere, coasere, răsucire, lipire) Lucrare practică
video);
-realizarea trăsăturilor păpuşii în
funcţie de modelul reprezentat;
- descrierea etapelor de lucru
- executarea lucrării
- Joc de rol: ,,Prietena mea păpușa”
Joi Ameliorare/ dezvoltare Oră de ameliorare-dezvoltare: a. fișe de ameliorare, fișe de  Evaluarea
- exerciții de ameliorare - dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare, după rezolvarea
MEM ameliorativ se vor stabili în funcţie de b. conversația, explicația, sarcinilor de
1.4, 1.3 problemele (individuale/ale majorităţii exercițiu ameliorare/
1.6, 3.1 elevilor) ce vor fi identificate după c. frontal, individual dezvoltare:
evaluarea sumativă.
CLR – Activităţile de dezvoltare vor avea un Autoevaluarea
1.2. grad ridicat de dificultate şi vor fi
stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de ev.
C.L.R. - citirea cuvintelor, propoziţiilor care Cenuşăreasa a.auxiliar, fișe de lucru Interevaluare
1.1.,1.2.1.3.,1.4. conțin grupul de litere ce b.conversaţia, explicația,

3
- delimitarea cuvintelor în propoziții Sunetul şi grupul de litere (de tipar exerciţiul, jocul didactic,
date şi de mână): ce/Ce ciorchinele
- scrierea cuvintelor corespunzătoare c.individuală, frontală şi în grup
2.2, 2.3, 2.4
imaginilor date = consolidare =
3.1,3.2,3.4
- completarea propozițiilor lacunare cu
4.1,4.2
cuvinte potrivite
- desenarea unor obiecte care conțin
AVAP
sunetul ce
2.6.
- copieri, transcrieri, dictări
MM
- ordonarea silabelor / cuvintelor pentru
1.2.
a obține cuvinte / propoziții
2h
- desenarea portretelor unor personaje
din povești
Audiţie- Colinde
MM - executarea unor mişcări sugerate de
2.1, 3.1., 3.2 text Mişcare pe muzică:liberă sau Laptop
- mişcare liberă pe muzică de facturi sugerată de textul cântecelor activitate frontală individuală
DP 1.1. diferite Evaluare orală
- dans cu paşi egali
Cântec- ,,E noapte şi-n poartă îmi
bate …”
Vineri CLR Lectura invatatoarei. Povestea lui Moş Crăciun a. fişe de lucru, creioane Observare directă
1.1 1.2 - explicarea cuvintelor necunoscute colorate
1.4 2.1 - formulare de răspunsuri la întrebări b. conversația, exercițiul,
date blazonul, organizatorul grafic,
AVAP - ordonare cronologică a imaginilor scheletul de recenzie
2.6. care reprezintă secvențele poveștii c. frontal, individual
- discuții privind obiceiurile și traditiile
de iarnă
- numirea cadourilor pe care le așteaptă
de la Moș Crăciun
- colorarea unor secvențe din poveste
MEM - descoperirea recompense unui POT MAI MULT! a.manual, auxiliar, Autoevaluare
1.4, 1.3 sportive, colorând segmente ale fişe de lucru controlată
1.6, 3.1 traseului după criteria date b.conversaţia, exerciţiul,
- scrierea rezultatelor obţinute prin explicaţia, munca independentă,
CLR comparare, utilizând semnele <, >, = problematizarea,
1.2 - completarea unor casete care c.activitate frontală, activitate
AVAP reprezintă organe interne majore cu individuală
2.6. numere, după criteria date
- ordonare crescător / descrescător
- scrierea unor numere mai mici / mari

4
mari decat ...
- încercuirea unor numere care au cifra
unităților mai mare / mai mică decât a
zecilor etc.
AVAP: -descrierea trăsăturilor copiilor din mai Tehnici de lucru-Origami explicatia, demonstratia Observare
1.1,1.3 multe zone ale lumii; „Copii din lumea întreagă” exercitiul, turul galeriei, analiza sistematică
2.2,2.4 -realizarea de aplicaţii (chipuri de (pensulaţie,decupare,îndoire, lipire) swot
copii) act. frontală individuală Expunerea
CLR -folosirea tehnicii origami în lucrărilor
1.1.; 1.2 aplicaţii/compoziţii alese
-realizarea unor colaje cu chipuri de
copii din întreaga lume;
- exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi materialelor
de lucru
-Întâlnirea de dimineaţă - salutul, a. auxiliar, fişe de lucru Observarea
prezenta, ziua, data, meteo, agenda b.conversaţia euristică, sistematică
DP – 2.2.; 3.1. zilei, impresii explicația, exerciţiul,
- audierea poveștii ,,Soarele și ploaia” problematizarea, metoda
AVAP – 1.1 - discuții referitoare la povestea audiată semaforul, jocul didactic Aprecieri
CLR – 1.4. - enumerarea lucrurilor importante din Fiecare este important c. activitate frontală, activitate individuale și
viața lor individuală, activitate în perechi colective
- motivarea importanței lor într-o Transmiterea de mesaje verbale și
anumită ipostază nonverbale despre propriile experiențe
- prezentarea unei întâmplări de viață
conflictuale și rezolvarea acesteia
- desemnarea a trei persoane
importante din viața lor și motivarea
alegerii făcute
- desenarea unor obiecte, considerate
importante, din ghiozdan
JOC: ,,Mașinăria”
SĂPTĂMÂNA 9-13 DECEMBRIE
Luni C.L.R. - identificarea sunetului t în silabeşi în La munte - manual, alfabetar, fișe de Apreciere globală
1.3, 2.2, cuvinte Sunetulşi literele de tipar t și T şi de lucru Apreciere
3.1, 3.2, - exemplificarea unor cuvinte ceconţin mână t - metoda fonetică individuală
4.1,4.2 Scrierea cuvintelor ce conţin analitico - sintetică, conversaţia,
litera t diftongul ia explicaţia, demonstraţia,
- asocierea sunetului t cu litera t Textul: aşezarea textului în pagină exerciţiul, jocul didactic, jocul

5
AVAP 2.2 - citirea silabelor,cuvintelor,
2h propoziţiilor
- scrierea literei t izolat,în cuvinte, în
propoziţii
de rol
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi
- activităţi frontale, individuale,
propoziţii care conțin sunetul t în grupuri mici
- copieri, transcrieri
- descoperirea propozițiilor ascunse în
careu
Jocde rol -Călătorim cu trenul
MEM – - numirea părților componente ale Organe majore ale corpului a.manual, fişe de lucru, planșe Temă de lucru în
2.1.; 4.1 corpului omenesc omenesc – localizare b.conversaţia, explicaţia, clasă
- desenarea unor obiecte pe care le pot exerciţiul, munca independentă, - localizarea
AVAP recunoaște după auz, văz, pipăit, miros, învăţarea prin descoperire, organelor interne
1.3 gust problematizarea, c.activitate
2.1 - discuții privind durerile de cap sau de frontală /
stomac independentă
- asocierea unei activități cu organul
intern cel mai solicitat
- realizare de corespondențe între
organele interne ale omului și acțiunile
în care au rol principal
- desenarea alimentelor potrivite pentru
micul dejun

MM Mişcare pe muzică:liberă sau


2.1, 3.1 - executarea unor mişcări sugerate de sugerată de textul cântecelor
3.2 a.laptop
text b.conversația, explicația,
- mişcare liberă pe muzică de facturi Observare
DP exercițiul, jocul
diferite sistematică
c. frontală, individuală, pe
1.1. - dans cu paşi egali grupe
Cântec- Baba Iarnă intră-n
sat
Marți MEM – - realizarea corespondenței între Organe majore ale corpului omenesc a.manual, fişe de lucru, auxiliar Tehnica ,,Colegii
2.1.; 4.1 denumirea organelor interne (scrise pe – roluri b. conversaţia euristică, întreabă”
etichete) și acțiunile sugerate de explicaţia, exerciţiul,
AVAP imagini date jocul didactic, problematizarea,
2.6. - stabilirea rolului fiecărui organ intern munca independentă
- tăierea alimentelor nepotrivite din c. activitate frontală, activitate

6
meniuri date individuală, pe grupe
- numerotarea în casete (pe un schelet
uman) a organelor interne ale omului ;
explicarea rolului fiecăruia
- desenarea unor alimente care ne fac
oasele mai puternice
Proiect ,,Sănătatea, cea mai mare
bogăție”
Educație fizică
Limba Franceză
Religie
Miercur Limba Franceza
i C.L.R. --exemplificarea unor cuvinte care conţin La munte - metoda fonetică Autoevaluare
1.3, 2.2, litera T Sunetulşi literele de tipar t și T şi analitico - sintetică, conversaţia, controlată
3.1, 3.2, -- asocierea sunetului Tcu litera T litera de mână T explicaţia, demonstraţia,
4.1,4.2 Scrierea cuvintelor ce conţin exerciţiul, jocul didactic, jocul
-- citirea silabelor,cuvintelor, diftongul ia de rol
propoziţiilor Textul: aşezarea textului în pagină - activităţi frontale, individuale,
AVAP 2.2 --scriereadupă dictare a unor cuvinteşi în grupuri mici
2h
propoziţii scurte-scrierea unui dialog
format din două replici
- scrierea unor cuvinte date, citite
invers
-schimbarea ordinii cuvintelor într-o
propoziţie, fără a altera mesajul
comunicării
- scrierea literei T de mână
AVAP: -realizarea de scurte descrieri ale Simfonia vitaminelor explicatia,demonstratia Apreciere globală
1.1,1.3 fiinţelor din mediul apropiat; (pensulaţie, decupare, lipire) exercitiul,act. frontală si individuală
2.2,2.4 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu individuală Expunerea
scop decorative în aplicaţii/compoziţii lucrărilor
CLR 1.1. alese
- exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare
a instrumentelor şi materialelor de lucru
Joi MEM - 1.4; - rezolvarea de adunări, mental şi în Adunarea numerelor naturale de la 0 a.manual, fişe de lucru Observare directă
1.5; 1.6; 3.1 scris, respectând algoritmul şi aşezarea la 31, fără trecere peste ordin b.conversaţia, explicaţia,
corectă a unităţilor şi a zecilor exerciţiul, munca independentă,
CLR - crearea unor probleme simple după demonstraţia, problematizarea,
1.2. imagini / desene date c.activitate frontală, individuală

7
- completarea unor casete lacunare
- compararea sumelor obținute,
utilizând semnele <, >, =
- continuarea unor șiruri numerice
- află numerele cu ... mai mari decât ...
- realizarea unor corespondențe între
sume și imagini
C.L.R. -identificarea sunetului s în silabe şi în Scrisoarea a. manual, decupaje din ziare şi Apreciere globală
1.1.,1.2. cuvinte Sunetulşi literele de tipar s și S şi reviste, plastilină, Apreciere
1.3.,1.4. - exemplificarea unor cuvinte care litera de mână s b.conversaţia, observaţia individuală
2.1.,2.2. conţin sunetul s dirijată, exerciţiul, jocul
2.3.,2.4. - asocierea sunetului s cu litera s Cuvinte cu sens opus didactic, metoda analitico –
- citirea silabelor,cuvintelor, Scrierea cuvintelor ce conţin diftongul fonetico – sintetică
AVAP propoziţiilor oa c. individuală,
2.6. -scrierea literei sizolat, în cuvinte, frontală, îngrup
propoziţii Redarea unui dialog
2h -scrierea după dictarea unor cuvinte şi
propoziţii scurte
- despărțirea cuvintelor la capăt de
rând
- modelarea literelor
- asocierea cuvintelor pentru a forma
expresii
- copieri , transcrieri, dictări
- redactarea unui dialog între elevi și
Moș Crăciun
- scrierea literei s de mână

MM - executarea unor mişcări sugerate de Mişcarea pe muzică


2.1, 3.1 text a.laptop
3.2 - mişcare liberă pe muzică de facturi Învățarea cântecului b.conversația, explicația,
Interpretare
diferite exercițiul,
vocală
DP - dans cu paşi egali c. frontală, individuală, pe
1.1. Cântec- Baba Iarnă intră-n sat grupe
(repetare)
Vineri Lectura invatatoarei. Motanul încălţat, de Charles Perault a.laptop, planșe cu imagini din Interevaluare
CLR - formulare de răspunsuri la întrebări poveste,
1.1 1.2 date fișe de lucru
1.4 2.1 - formulare de enunțuri privitoare la b.conversaţia euristică,
povestea audiată explicaţia, scheletul de
MEM - păreri PRO / CONTRA cu argumente recenzie, munca independentă,

8
1.3. - joc de rol
AVAP - ordonarea cronologică a
2.6. evenimentelor poveștii c.activitate frontală, activitate
- colorare personaje / secvențe din individuală, în perechi
poveste

MEM - 1.4; - rezolvarea de adunări, mental şi în Adunarea numerelor naturale de la 0


1.5; 1.6; 3.1 scris, respectând algoritmul şi aşezarea la 31, fără trecere peste ordin
corectă a unităţilor şi a zecilor
CLR - compararea a două sume
1.1.,1.2. - formularea şi rezolvarea de probleme
după imagini
a.manual, fişe de lucru,
- relaţionarea rolului organelor majore
auxiliar
interne cu sume
b.conversaţia, exerciţiul,
- identificarea semnificaţiei datelor Interevaluare
explicaţia, munca independentă,
unei probleme
problematizarea
- identificarea cuvintelor care
c.activitate frontală, individuală
sugerează operaţii aritmetice
- completarea unui tabel cu date
corespunzătoare
- încercuirea rezultatelor corecte
- găsirea săniuțelor fiecărui copil, prin
găsirea unor sume
AVAP - descrierea brăduțului; Realizarea unui cadou conversaţia, explicaţia,
1.1,1.3 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu demonstraţia, observaţia,munca
2.2,2.4 scop decorative în aplicaţii/compoziţii independentă
alese c. activitate frontală, activitate
CLR -realizarea unor cadouri, felicitări individuală
1.2. pentru ocazii speciale cu chipul propriu
sau al altei persoane;
Lucrare practică
- exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi materialelor
de lucru
- E sănătos să faci sport pentru că…
convorbire
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, În familie a. auxiliar, fişe de lucru, Observarea
1.1.; 2.3.; 3.1. prezenta, ziua, data,meteo, agenda rechizite sistematică,
zilei, impresii Identificarea unor sarcini de lucru în b.conversaţia euristică, aprecieri
AVAP – 1.1. - audierea unui text despre familie; context variate exerciţiul, muncă independentă, individuale,
CLR – 1.4. - discutarea continutului textului explicația joc de rol, joc colective

9
- desenarea membrilor familiei și didactic
scrierea numelor acestora c. activitate frontală, activitate
- numirea activităților pe care le fac individuală, activitate în perechi
membrii familiei
- numirea activităților proprii făcute în
familie
Interviul
- adresarea colegului de bancă
întrebări despre familia sa
- realizarea unui colaj cu
informațiile aflate (cuvinte și
simboluri)
- găsirea unui simbol pentru fiecare
membru al familiei
JOC: ,,Găsește-ți familia”
SĂPTÂMÂNA 16 -20 DECEMBRIE
Luni CLR - - gruparea în tabel a cuvintelor (care Scrisoarea
1.3; 2.2 conțin litera s) în funcție de numărul Sunetul şi literele de tipar s și S şi
3.1;3.2 de silabe litera de mână S
4.1 ,4.2 -scrierea după dictarea unor cuvinte şi
propoziţii scurte Cuvinte cu sens opus
MM - despărțirea cuvintelor la capăt de Scrierea cuvintelor ce conţin diftongul
2.1. rând oa a.manual, fișe de lucru, auxiliar
- copieri , transcrieri, dictări b.conversaţia,
2h - formulare de întrebări la răspunsuri Cuvinte cu înțeles opus observaţiadirijată, exerciţiul,
date jocul didactic, metoda
Autoevaluare
- numirea unor ingrediente care ar analitico – fonetico – sintetică
putea fi folosite pentru o rețetă c.frontală, în echipă,
culinară (cuvinte care să conțină litera individuală
s)
- scrierea literei S de mână
- scrierea unor cuvinte după model dat
- exerciții de antonimie
- complatarea unui rebus didactic
- interpretare ,,Moș Crăciun cu plete
dalbe”
MEM - rezolvarea de scăderi, mental şi în Scăderea numerelor naturale de la 0 a. manualfişe de lucru, Temă de lucru în
1.4; 1.5; 1.6; scris, respectând algoritmul şi aşezarea la 31, fără trecere peste ordin b.conversaţia euristică, clasă
3.1 corectă a unităţilor şi a zecilor exerciţiul, explicaţia, munca - aflarea unor
- compararea a două diferențe independentă, învăţarea prin diferențe
CLR - formularea şi rezolvarea de probleme descoperire, problematizarea
1.2. după imagini c.activitate frontală, individulă

10
- relaţionarea rolului organelor majore
interne cu diferențe
- extragerea de elemente dintr-o
mulţime dată, pentru a obţine o
mulţime “cu tot atâtea elemente”
- efectuarea de scăderi şi verificarea
prin operaţie inversă
- transformarea problemelor de scădere
în operaţii de adunare

MM - discuții despre semnificația Colinde


2.1, 3.1 Crăciunului a.laptop , CD
3.2 b.conversația, explicația, Interpretarea
- audierea unor colinde
CLR 1.4. exercițiul vocală
- învățarea colindei ,,În cetatea c. frontală, individuală
împărătească”
Marți MEM - efectuarea de scăderi şi verificarea Scăderea numerelor naturale de la 0 a. manual, auxiliar
1.4; 1.5; 1.6; prin operaţie inversă la 31, fără trecere peste ordin b.conversaţia euristică,
3.1 - transformarea problemelor de scădere exerciţiul, explicaţia, munca
în operaţii de adunare independentă, problematizarea
AVAP - asocierea unor diferențe cu fulgul c.activitate frontală, individulă
2.6. corespunzător
- colorarea oamenilor de zăpadă după Observare directă
cerințe date
- completarea unor scăderi lacunare cu
numere potrivite
- găsirea fularului fiecărui copil, după
cerințe date
- compunerea unor probleme după
imagini
Educație fizică
Limba Franceză
Religie
Miercur Limba Franceza
i CLR -1.1; 1.2 - asocierealiterei mici / mari de Recapitulare a.manual, fișe de lucru, auxiliar Interevaluare
1.3; 1.4 mână b.conversaţia euristică,
2.1; 2.2 -identificarea imaginii potrivite unui Sunetul grupul de litere ce/Ce observaţia dirijată, exerciţiul,
2.3; 2.4 cuvânt dat metoda analitico – fonetico –
3.1;3.3 Sunetul/literele t/T,s/S sintetică
-dezvoltarea unei propoziţii prin
4.1 adăugareaunui număr de cuvinte c.frontală, în perechi,
indicat individuală
MM - exerciţii de

11
1.1. sinonimie / antonimie
- citirea literelor,
2h silabelor,cuvintelor de
tipar şi de mână
- copierea, transcrieri, dictări
- combinarea unor silabe pentru a
obține propoziții
- ordonarea cuvintelor date pentru a
obține propoziții
- redarea unor dialoguri
- citirea unui text dat
- formularea unei întrebări pentru
ultima propoziție din text
- formularea răspunsului pentru
întrebarea textului etc.
- audiții muzicale (colinde)
AVAP: - realizarea de scurte descrieri ale Plicul (origami) explicatia, demonstratia Apreciere globală
1.1,1.3 fiinţelor din mediul apropiat; exercitiul Apreciere
2.2,2.4 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu act. frontală individuală individuală
scop decorativ în aplicaţii/compoziţii
CLR alese
1.2. - exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru
- executarea lucrării
Joi MEM - rezolvarea de adunări şi scăderi, a.auxiliar, fişe de lucru, Interevaluare
1.2.; 1.4; 1.5; mental şi în scris, respectând algoritmul Recapitulare b.conversaţia euristică,
1.6; 3.1 şi aşezarea corectă a unităţilor şi a Adunarea şi scăderea nr. nat. de la 0 exerciţiul, explicaţia, munca
zecilor la 31, fără trecere peste ordin independentă, problematizarea,
AVAP - efectuarea de adunări şi scăderi şi floare de lotus
2.6. verificarea prin operaţia inversă c.activitate frontală,
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre individuală, pe grupe
două numere
- identificarea cuvintelor care
sugerează operaţii aritmetice – aflarea
numărului lipsă dintr-o scădere /
adunare
- compararea a două diferențe / sume
- rezolvarea de probleme, care se
rezolvă printr-o singură operație

12
- colorarea unor numnere, după criterii
date
- completarea unor tabele cu numere
corespunzătoare

Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă fișe de evaluare


CLR – 1.2;
Sunetul grupul de litere ce/Ce conversația, munca
1.3; 2.1; 4.1 Probă scrisă
Sunetul/literele t/T,s/S independentă
frontal, individual
- citirea unor cuvinte, propoziții Ajutoarele lui Moș Crăciun
- combinarea unor silabe pentru a Activități de recuperare / dezvoltare
forma cuvinte
- ordonarea unor cuvinte date pentru a
obține propoziții a.manual, fișe de lucru, auxiliar
- formularea unor întrebări pentru b.conversaţia euristică,
CLR – 1.2;
propoziții date
1.3; 2.1; 4.1 observaţia dirijată, exerciţiul,
- formularea unor propoziții după
metoda analitico – fonetico – Autoevaluare
imagini, respectând reprezentări date
AVAP sintetică controlată
- scrierea denumirilor unor obiecte
2.6. c.frontală, în perechi,
sugerate de imagini
- realizare de corespondențe între individuală
scrierea de tipar și cea de mână
- colorarea fulgilor de zăpadă,
respectând criterii date
- completarea unor propoziții lacunare
etc.
MM - audierea unor colinde Colinde
2.1, 3.1 - interpretarea unor colinde a.laptop, cd-uri,
Evaluare orală
3.2 b.conversația, exercițiul
Interpretare
muzical
vocală
DP c. frontală, pe grupe
2.2.

Vineri CLR Cei trei purceluși a.lapop Observare


1.1 1.2 Lectura invatatoarei. – prezentare power point b.conversaţia, explicaţia, sistematică
1.4 2.1 - formulare de răspunsuri la întrebările exerciţiul, munca independentă,
învățătoarei diagrama venn, scheletul de
AVAP - povestirea poveștii recenzie
1.2.; 2.6. - dramatizare c.activitate frontală, activitate
- colorarea unor secvențe din poveste individuală
- ordonarea cronologică a

13
evenimentelor etc.

- rezolvarea de adunări şi scăderi, Adunarea şi scăderea nr. nat. de la 0


mental şi în scris, respectând algoritmul la 31 fără trecere peste ordin
şi aşezarea corectă a unităţilor şi a
zecilor
- efectuarea de adunări şi scăderi şi
MEM
verificarea prin operaţia inversă
1.2.; 1.4; 1.5; a.auxiliar, fişe de lucru,
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre
1.6; 3.1 b.conversaţia euristică,
două numere
exerciţiul, explicaţia, munca
- identificarea cuvintelor care Observare
AVAP independentă, problematizarea,
sugerează operaţii aritmetice - sistematică
2.6. organizatorul grafic
compararea a două diferențe / sume
CLR c.activitate frontală,
- rezolvarea de probleme, care se
2.4. individuală, pe grupe
rezolvă printr-o singură operație
- colorarea unor numere, după criterii
date
- completarea unor tabele cu numere
corespunzătoare
- încercuirea unor rezultate corecte
AVAP - realizarea de scurte descrieri ale Ornamente pentru Pomul de explicatia, demonstratia
1.1,1.3 fiinţelor din mediul apropiat; Crăciun munca independentă
2.2,2.4 -folosirea liniei cu scop de contur şi cu (colorare, decupare, lipire) act. frontală, individuală
scop decorative în aplicaţii/compoziţii
CLR alese Lucrare practică
1.2. -realizarea unor ornamente pentru a
împobobi brăduțul; Expunerea
- exersarea utilizării corecte a lucrărilor
instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire /
păstrare a instrumentelor şi
materialelor de lucru
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, Evenimente din viața mea auxiliar, fișe de lucru Observarea
2.1. ; 2.2.; 3.1. prezenta, ziua, data, meteo, agenda conversația euristică sistematică
zilei, impresii Prezentarea unor experiențe personale explicația, metoda cadranelor
AVAP - relatarea unor evenimente plăcute jocul didactic
1.1. - desenarea și decorarea unui tort, activitate frontală
CLR numirea a trei dorințe individuală
1.4. - notarea în cadrane a numelor

14
colegilor născuți în cele 4 anotimpuri
- mimarea unor situații date
- desenarea sub Bradul de Crăciun a
unor cadouri pe care le-ar face
persoanelor dragi
JOC: ,,HA-HA-HA!”

POVESTEA LUI MOȘ CRĂCIUN


Povestea lui Moş Crăciun spune că adevăratul Moș Crăciun a trăit cu mult timp în urmă, într-un loc numit Asia Mică. Acel ținut este
acum Turcia. Numele lui era Nicolae.
Părinții lui Nicolae au murit când el era doar un adolescent. Ca moștenire, părinții i-au lăsat o avere impresionantă – foarte mulți bani
care l-au transformat peste noapte într-un tânăr extrem de bogat. Rămas singur, a plecat să locuiască împreună cu unchiul său, care era
preot.
Într-o zi, Nicolae a auzit despre un om care își pierduse toți banii. Omul acela avea trei fiice care erau destul de mari pentru a se
căsători. Însă în vremurile acelea, fiecare dată ajunsă la vârsta măritişului trebuia să aibă bani pentru a se căsători. Acești bani
reprezentau zestrea și erau folosiți de tânăra familie ca ajutor la început de drum. Era cât se poate de clar: dacă nu aveai bani ca zestre,
nu te căsătoreai.
Tatăl şi cele trei fete erau atât de săraci încât nici nu mai aveau ce să mănânce… Cele trei surori urmau să fie vândute ca slave,
deoarece nu mai aveau cu ce să trăiască acasă, oricât de mult şi-ar fi dorit tatăl lor  să rămână alături de el. Fetele erau foarte triste –
din cauza lipsei banilor, nu îşi puteau întemeia propriile familii. Şi urmau să fie sclave – nu mai puteau decide unde să locuiască, ce să
facă, practic nu mai puteau hotărî nimic în ceea ce le priveşte.
Cu o noapte înainte să fie vândută, fiica cea mare şi-a spălat ciorapii şi i-a pus în faţa focului, să se usuce. Apoi, tatăl şi cele trei surori
au mers la culcare.

15
Dimineaţa, când s-a trezit, fiica cea mare a văzut un nod la ciorapi. Uitându-se cu mai mare atenţie, ea a găsit un săculeţ greu, plin cu
bănuţi de aur! Suficienţi bănuţi pentru a asigura hrană familiei, iar ei – zestrea de care avea atâta nevoie! Vă imaginaţi cât de fericiţi au
fost cu toţii!
Dimineaţa următoare au găsit un alt săculeţ cu bănuţi de aur. Două dintre fete erau salvate! Câtă bucurie!
Văzând toate acestea, noaptea următoare, tatăl a plănuit să stea treaz, pentru a descoperi cine îi ajută fetele. De oboseală, a aţipit, însă,
la un moment dat, un clinchet (ca şi când un alt săculeţ cu bănuţi de aur a căzut pe podea) l-a trezit. A sărit imediat de pe scaun şi a
fugit afară. Pe cine a prins ascunzăndu-se după colţ?
Nicolae, tânărul care locuia cu unchiul său. ’Nicolae, tu erai! Îţi mulţumim pentru ajutor, nici nu ştiu ce să spun, abia îmi găsesc
cuvintele… ’ ’Te rog, nu-mi mulţumi, mulţumeşte-I Domnului că rugăciunile tale au fost ascultate. Te rog, nu spune celorlaţi despre
mine’, a răspuns Nicolae.
Minunile nu s-au oprit. Nicolae a continuat să-şi ajute semeni, dar întotdeauna a încercat să o facă în secret. Nu îşi dorea atenţie sau
mulţumiri. Anii au trecut, iar Nicolae a fost ales episcop. Episcopii au grijă de semenii lor aşa cum păstorii au grijă de oile lor. Aşa a
făcut şi Nicolae. Atunci când nu mai era nimic de mâncare, el găsea grâu; astfel, nimeni nu rămânea flămând. Întotdeauna i-a ajutat pe
cei aflaţi în necaz. Întreaga sa viaţă, Nicolae i-a învăţat pe oameni să-l iubească pe Dumnezeu şi să aibă grijă unii de alţii.
Toată lumea l-a iubit pe Nicolae. După ce a murit, poveştile despre binele şi lucrurile bune pe care Nicolae le-a făcut au ajuns în
fiecare colţişor al lumii. Unele povestiri vorbeau despre grija lui deosebită pentru copii, pe care i-a ajutat şi protejat atunci când erau în
pericol, necaz, suferinţă. Aşa, din ce în ce mai mulţi oameni au aflat despre bunul Nicolae. Şi şi-au dorit să fie ca el. Nicolae este un
exemplu de cum ar trebui să trăim. De aceea a devenit sfânt.
Aceasta este povestea lui Moş Crăciun cel adevărat, nimeni altul decât Sfântul Nicolae. Până în zilele noastre, Sfântul Nicolae, sau
Moş Crăciun, este un prieten special al copiilor.

16