Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

FILE DE ISTORIE
SĂPTĂMÂNA 16 NOIEMBRIE - 11 DECEMBRIE

1
Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Detalii de Resurse Evaluare
specifice conţinut

SĂPTĂMÂNA 16- 20 NOIEMBRIE


Luni LLR  citirea individuală, în gând, a textului suport Scrisoarea Materiale: Observarea
1.1. 1.2. 1.5. III manual, caiet sistematică
2.1. 3.1. 3.2.  activităţi în perechi pe baza unor întrebări
de M. Procedurale:
3.3. 3.6 reciproce ;
Eminescu citirea explicativă, Aprecieri globale si
 folosirea metodelor gândirii critice pentru conversaţia, explicaţia, individuale
Istorie 4.1 explorarea textelor ; exerciţiul
 utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii Organizare:
 formulare de enunţuri folosind activitate frontală,
cuvintele noi individuală

 efectuarea de exerciţii de ȋnmulţire ; Înmulțirea Observarea


M  utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui număr natural cu un număr de o cifră ; în Materiale: sistematică
2.4., 2.5; 5.1  utilizarea terminologiei matematice (dublu, jumătate, de … ori mai mare în scrierea concentrul fișe, imagini, jocuri,
operațiilor de înmulțire și rezolvarea acestora ; 0 – 10000 Procedurale:
 estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul, fără efectuarea acestuia ; Proprietățile explicatia, demonstraţia
 rezolvarea de probleme în care apar operații de înmulțire; înmulțirii exercitiul, Aprecieri globale si
 formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o temă dată (animalele) și expresii problematizare individuale
E C - 3.1 care sugerează operații de înmulțiri. Organizare:
 aflarea produsului prin aşezarea factorilor unul sub celălalt; frontal, individual
 aflarea produsului unor factori scrişi ȋntr-un exerciţiu;
 rezolvarea de enunţuri matematice formulate ȋn moduri diferite;
Istorie  lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupații, locuințe, Legende și Materiale: manualul, Observarea
1.2.;1.3 ; obiceiuri); scrieri ale laptop, imagini, sistematică:
2.1;3.1.;  -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt menționate date, perioade de timp anticilor fotografii atitudinea elevilor
și nume; despre daci Procedurale: faţă de sarcina dată
LLR- 3.6
 compararea monumentelor din capitala Daciei și din cea a Imperiului Roman; și romani conversaţia, exercițiul,
 observarea steagului de luptă al dacilor; explicaţia, învățarea
EC-3.1 prin descoperire
 localizarea pe hartă a unor elemente istorice;
Organizare:
frontal, individual

MM  exerciții de mișcare liberă pe muzică și recunoașterea pieselor audiate care fac parte Genuri Materiale: Observarea
din folclor. muzicale: manual, sistematică
1.1; 1.2;  intonarea melodiei unei hore și a alunelului cu dialog muzical între grupe. Dansurile calculator, CD
1.3; 2.1;  exerciții-joc de interpretare a cântecelor cu acompaniament instrumental mânuit de Hora și Procedurale:
2.2; profesor și de elevi. Alunelul conversaţia, expli-caţia,
 exerciții de cântare alternativă, pe grupe, vocal și în gând ( audiție interioară) cu demonstratia, exercitiul Aprecieri ale corecti-
marcarea sonoră a timpilor din cântec. 2 Organizare: tudinii execuţiei
JM – 1.3 frontal, individual, ȋn paşilor de dans
 exerciții de exersare a pașilor de horă și de alunel și executarea acestora pe melodia
perechi
respectivă.
EC- 3.1
LLR  citirea individuală, în gând, a textului suport Scrisoarea III Materiale: Observarea