Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţare 4: MAGIA IERNII

14-22 DECEMBRIE/ 11- 29 IANUARIE

1
Ziua Compete Activităţi integrate/pe discipline; SĂPTĂMÂNA 14-18 DECEMBRIE
organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare
nţe
Ziua Competen Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
ţe
LLR
Luni specifice  citirea individuală, în gând, a textului suport Patinele de argint, Materiale: Observarea
13 ian 1.1.
LLR 1.2. folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor 1. Moş Crăciun a fostdupă Mary manual, caiet sistematică
Luni
1.5. 2.1.  activităţi în perechi pe baza unor întrebări Materiale: Observarea
- observarea dezacordului şi a altor abateri răpit după Lyman
Elizabeth Mapes- manual,Procedurale:
caiet sistematică
3.1. 3.2. reciproce ;
3.2 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Frank Baum Dodge citirea explicativă,
Procedurale: Aprecieri
3.3. 3.6  citirea individuală,
- discutarea greşelilor deîn ortografie
gând, a textului suport ;
3.6 citirea explicativă, conversaţia,
conversaţia, Aprecieri si
globale

 - inventarea unor probe pentru necunoscute
stabilirea sensului cuvintelor și
a verifica scrierea corectă explicaţia,
explicaţia, exerciţiul exerciţiul individuale
globale si
4.1
MM- 3.1 al expresiilor din text prin raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile Organizare: individuale
EC - 2.2 Organizare:
oferite de dicţionar;
activitate
activitate frontală, frontală,
individuală
 completarea unor spații lacunare cu individuală
exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: deîmpărțit, împărțitor, cât; Împărțirea dedusă din Observarea
informații din text;
M ● rezolvarea de împărțiri folosind tabla înmulţirii; tabla înmulțirii Materiale: sistematică
2.5; 5.1
●descrierea personajelor,
scrierea unui număr ca așa cum al
rezultat reies
uneidin text; de împărțire;
operații fișe, manualul, jocuri,
●exerciţii
folosireademetodelor
identificaregândirii critice pentru
a cuvintelor/sintagmelor, în enunţurile Procedurale:
explorarea textelor ;
problemelor, care sugerează operaţiile de împărțire; explicatia, demonstraţia
 ● verificarea
utilizarea cu
achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii
ajutorul reprezentărilor exercitiul, problematizare Aprecieri
LLR- 2.4  efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr natural la un număr de o cifră cu restul Împărțirea în Organizare: Observarea
globale si
M zero ; concentrul frontal, individual
Materiale: sistematică
individuale
0 – 1 000 000
2.5; 5.1
Istorie   precizarea
efectuareaevenimentelor
probei operațiilor dintr-un text citit/audiat
de împărțire ; folosind expresii Dacii şi romanii. Resurse fișe, manualul, • Observare
1.2.;1.3 ; jocuri,
 precum:
exercițiilapractice
început/mai întâi/prima
de împărțire dată,
folosind apoi/după
diverse aceea, la urmă, în
obiecte; Întemeierea poporului • materiale:
Împărțirea unui
manual, caietul sistematică
2.1;2.3;3. final/în acelaşi timp etc.; român Procedurale:
elevului, fişe de lucru, harta; (probe orale,
2.; 4.1  rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin; număr mai mic explicatia, Aprecieri
 aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică de desfăşurare • procedurale:
decât 1000 la un
conversaţia, fişe de lucru,
 a identificarea
evenimentelorcuvintelor/sintagmelor
şi în funcţie de factorulîntimp; enunţurile problemelor care sugerează operaţii demonstraţia temăglobale
pentru si
număr deexplicaţia,
o cifră observarea dirijată
E C - 3.1 de împărțire; exercitiul, individuale
 vizionarea şi discutarea unor secvenţe din filme istorice/reportaje TV, şi nedirijată, exerciţiul, acasă)
 respectând
jocuri matematice .
ordinea desfăşurării evenimentelor problematizare
învăţarea prin explorare şi • Probă scrisă
LLR- 3.3 investigare. Organizare: de evaluare
frontal, individual formativă
Istorie  prezentarea unor materiale despre locuințe, sat, oraș medieval, ocupațiile oamenilor; Transilvania – spațiu
Forme de organizare Materiale:
a
1.2.;1.3 ; multietnic. Sat și manualul, laptop,
2.1;2.3;3.
 asemănări / deosebiri a unor construcții / vestimentație din timpuri diferite; colectivului: frontal,
oraș în Evul Mediu. Procedurale: Observarea
2.; 4.1  observarea unei hărți, numirea principalelor orașe medievale din cele trei voievodate individual, în perechi, în
Despre conversaţia, sistematică:
românești; echipă.
personalitățile exercițiul, atitudinea
MM   - exerciții
audiţie şideurmărire
comparare pe portativ
a orașelor a notelor
din Țaraşi pauzelor unorșicântece
Românească
Melodia – diferențierea
Moldova cu cele din
Materiale: Evaluare
simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe înălțimii sunetelor, minorităților manual, explicaţia, elevilor
sumativăfaţă de
Transilvania; învățarea
1.1;
LLR-1.2;2.2 tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pauze elemente de notație – calculator, CD prin sarcina dată
 exprimarea opiniei proprii în legătură cu anumite elemente istorice; descoperire
1.3; 2.1;  - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, cheie portativ, cheie SOL, Procedurale:
2.2; 3.1;  (deorganizarea schematică
sol), înălţimi de note de a informațiilor
la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii note de la SOL la SOL2 Organizare:
conversaţia, expli-caţia,
frontal, individual
JM – 1.3  - exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note Ritmul – valori de note demonstratia, exercitiul
MM  (notă
Exerciții-joc
întreagă, de intonare
doime, pătrime,a unor cântece
optime), învățate
respectiv cu acompaniament
de pauze de întreagă,
(pătrime, (notă percuție doime,
Percuție corporală Materiale:
Organizare: Observarea
LLR- 1.1 corporală;
optime) pătrime, optime) is diversă Interpretare manual,
vocală sistematică
1.1; 1.2;  Exerciții de înlocuire a pauzelor din cântec cu percuție corporală potrivită;pauze (de pătrime și calculator, CD
 Jocuri de creare de exerciții ritmice folosind procedeele de bază ale percuției corporale:
optime), măsurile de 2, Procedurale:
2.1;3.1;3. bătăi din picioare, bătăi din palme, lovirea coapselor, pocnetul din degete,3 clic cu limba
și 4 timpi conversaţia, expli-
3; în cerul gurii, lovirea pieptului etc caţia, Aprecieri ale
2 demonstratia, corecti-tudinii
Marţi LLR  Intonarea
folosirea cântecului
metodelor gândiriicu acompaniament
critice de percuție
pentru explorarea corporală.
textelor Materiale: Observarea
JM1.2,
– 1.3 - observarea dezacordului şi a altor abateri 2. Intelegerea textului exercitiul execuţiei paşilor
sistematică
1.1, manual, caiet
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate 3. Povestirea scrisă a Organizare: de dans
1.5, 2.1, Procedurale:
EC-3.1,
3.1 - discutarea greşelilor de ortografie unui text de mică frontal, individual, Aprecieri
2.3, citirea explicativă, conversaţia,