Sunteți pe pagina 1din 5

DATA: 27.02.

2020
AN ȘCOLAR: 2019-2020
LICEUL TEHNOLOGIC,,ALEXANDRU FILIPAȘCU”, PETROVA
STRUCTURA: ȘCOALA ,,DUPĂ DELUȚ”
PROF. ÎNV.PRIMAR: PALCUȘ VIORICA
DESCRIEREA COLECTIVULUI: Clasă simultan cu 8 elevi , toți băieți, grupați astfel: clasa pregătitoare -1, clasa I -2, clasa a II- a – 2 copii,
clasa a III a -2 copii, clasa a IV a – un copil, unul din cei doi copii din clasa a aIII a este cu CES având întârziere în dezvoltarea cognitivă , întârziere în
achiziițiile curriculare specifice clasei a III a , dificultăți de adaptare la sarcinile școlare , de integrare în colectiv, carențe afectiv-educaționale ;
pentru
acest elev la nivel curricular s-a intocmit un plan de intervenție personalizat prin care la dișciplina limba și literatura română
se urmărește citirea și scrierea corectă a sunetelor/cuvintelor prin exerciții de înțelegere a limbajului expresiv/ receptiv.
DURATA: O ORĂ
CLASA PREGĂTITOARE CLASA I CLASA a II-a CLASA a II-a CLASA a II-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă ARIA CURRICULARĂ: Limbă ARIA CURRICULARĂ: Limbă
şi comunicare şi comunicare şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în DISCIPLINA: Comunicare în DISCIPLINA: Comunicare în
limba română limba română limba română
UNITATEA: MESERII UNITATEA: ÎMPĂRĂȚIA UNITATEA: MĂNÂNC
SUBIECTUL: Sunetul ,,r”. LITERELOR SĂNĂTOS, CRESC SĂNĂTOS
Literele ,,r” și ,,R” SUBIECTUL: Recapitularea SUBIECTUL: Scrierea corectă a
TIPUL LECŢIEI: consolidare și literelor învățate și a grupului de cuvintelor care conțin literele: î, â, x
sistematizare a cunoștințelor litere ,,ci”, ,,Ci” - actualizare
SCOPUL LECȚIEI: Asimilarea TIPUL LECŢIEI: consolidare și TIPUL LECŢIEI: consolidare și
și familiarizarea elevilor cu sistematizare a cunoștințelor sistematizare a cunoștințelor
sunetul și litera R SCOPUL LECȚIEI: dezvoltarea SCOPUL LECȚIEI: consolidarea
DISCIPLINE INTEGRATE: capacității de receptare și și exersarea scrierii corecte a
Matematică și explorarea asimilarea a grupului de litere ,,ci”, cuvintelor care conțin literele: î, â, x
mediului ,,Ci” DISCIPLINE INTEGRATE:
Arte vizuale și abilități practice DISCIPLINE INTEGRATE: Arte vizuale și abilități practice
Dezvoltare persoală OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
OBIECTIVE OBIECTIVE - să scrie corect cuvinte care conțin
OPERAŢIONALE: OPERAŢIONALE: literele: î, â, x ;
-să pronunțe corect sunetul ,,r”; -să recunoască și să scrie corect - să completeze corespunzător
- să recunoască litera R, colorând- cuvinte care conțin grupul de cuvinte lacunare;
o conform indicațiilor; litere ,,ci”, ,,Ci”; - să taie forma greșită din propoziții
- să citească corect și conștient - să delimiteze cuvintele din a cuvintelor care conțin literele: î, â,
silabe și cuvinte cu litera R și alte propoziții scrise într-un șir x;
litere învățate; neîntrerupt; - să alcătuiască un text scurt cu
- să decline corect verbul ,,a citi”; cuvinte date.
STRATEGIA DIDACTICĂ - să determine pluralul unor STRATEGIA DIDACTICĂ
1.RESURSE cuvinte date; 1.RESURSE PROCEDURALE
PROCEDURALE - să formeze cuvinte din silabe - conversaţia
- conversaţia amestecate. - observația
- observația - explicația
- exerciţiul STRATEGIA DIDACTICĂ - exercițiul
- explicația 1.RESURSE - munca independentă
- demonstrația PROCEDURALE
- munca independentă - conversaţia 2. RESURSE MATERIALE
2.RESURSE MATERIALE - observația - manuale
- caiete auxiliare - exerciţiul - caiete auxiliare
- creioane colorate - explicația - creioane colorate
- planșă cu meserii - joc didactic
- Miniabecedar - munca independentă 3.FORME DE ORGANIZARE
3.FORME DE ORGANIZARE 2. RESURSE MATERIALE Pe clase
Pe clase - fișe de lucru
- caiete auxiliare EVALUARE
EVALUARE - creioane Frontal
Frontal Individual
Individual 3.FORME DE ORGANIZARE RESURSE TEMPORALE:
RESURSE TEMPORALE: Pe clase 2 x (30/35 + 10/15) minute
2 x (30/35 + 10/15) minute RESURSE UMANE: 6 elevi
RESURSE UMANE: 5 elevi EVALUARE
Frontal BIBLIOGRAFIE:
BIBLIOGRAFIE: Individual ***, 2013, ,,Programa şcolară
***, 2013, ,,Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE
pentru disciplina COMUNICARE RESURSE TEMPORALE: ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa a II-a ”,
ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa 2 x (30/35 + 10/15) minute Nr. 3418/19.03.2013, București
pregătitoare”, Nr. RESURSE UMANE: 3 elevi
3418/19.03.2013, București
BIBLIOGRAFIE:
***, 2013, ,,Programa şcolară
pentru disciplina COMUNICARE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa I ”, Nr.
3418/19.03.2013, București
1. Moment organizatoric 1.Moment organizatoric 1.Moment organizatoric
Se pregătesc materialele Se pregătesc materialele necesare Se pregătesc materialele
necesare desfășurării optime a desfășurării optime a lecției. necesare desfășurării optime a
lecției. 2. Reactualizarea cunoștințelor lecției.
2. Reactualizarea cunoștințelor anterioare 2. Reactualizarea
anterioare Elevii vor răspunde la cunoștințelor anterioare
Elevii sunt întrebați ce literă au întrebarea: ,,Ce grup de litere am Elevii sunt rugați să enunțe
descoperit în cadrul lecției învățat orele trecute la Comunicare regula de scriere a cuvintelor cu
anterioare la Comunicare în limba în limba română?” ,,î”, ,,â” și să dea exemple de
română. (litera R) 3. Captarea atenţiei cuvinte care conțin litera ,,x”
3. Captarea atenţiei Ghicitoare : (cu pronunție ,,cs”, ,,gz”).
Ghicitoare : ,,Două fructe coapte 3. Captarea atenţiei
,,Cred că macu-i place tare La urechea ei, Ghicitoare:
Zilnic cere –n gura mare Ana le anină ,, Dacă vedeți desenate
După atâta mac-mac-mac În loc de cercei. ” Două bețe-ncrucișate
Să stiți că acela-i .....
Pleacă să înoate-n lac.”
Și l-ați învățat la fix. ”
4. Anunţarea temei
4. Anunţarea temei Elevii sunt anunțați că astăzi vom 4. Anunţarea temei
Elevii sunt anunțați că astăzi vom consolida grupul de litere ,,ci”, ,,Ci” Elevii sunt anunțați că în cadrul
consolida literele R și r. . lecției de astăzi vom recapitula
scrierea corectă a cuvintelor
5. Dirijarea învăţării 5. Dirijarea învăţării care conțin literele: î, â, x.
Elevii vor citi din Miniabecedar de Elevii își vor deschide caietele 5. Dirijarea învăţării
la pagina 6 cuvinte și silabe care auxiliare la pagina 68, unde vor Elevii vor citi din manual, de la
conțin litera R. Ei vor marca delimita cuvintele din propoziții pagina 31 cele două texte în
silabele corespunzătoare cuvintelor după care le vor transcrie pe care sunt evidențiate cuvintele
de la ex.1 și vor completa cuvintele liniatură tip I. Vor completa cuvinte care conțin literele: î, â, x.
din care lipsesc literele învățate după model, apoi vor forma cuvinte În caietele auxiliare, la pagina
până acum. din silabele date. Ei vor 76, elevii vor efectua o serie de
Elevii for efectua exerciții de efectua jocul: ,,Eu spun una, tu spui exerciții, precum: completarea
recunoaștere a sunetului și literelor multe”, unde vor descoperi forma unor cuvinte lacunare, folosirea
R și r din Alfabetul Ștrengărel corectă de plural a unor cuvinte formei de scriere corectă a
unde vor încercui literele R și r din date. cuvintelor și vor alcătui un
versuri și din denumirile scurt text folosind cuvintele:
imaginilor, vor colora cu roșu excursie, România, rucsac. La
literele, vor identifica poziția final, ei vor desena simboluri
sunetului R, vor trasa literele după pe indicatoarele din imaginea
contur și le vor decora. 6. Încheierea şi evaluarea ce aparține textului.
În caietele auxiliare la pagina 64, activităţii
elevii vor alcătui propoziții scurte, Exercițiile rămase neefectuate, le 6. Încheierea şi evaluarea
din 2-3 cuvinte și le vor reprezenta rămân elevilor ca temă pentru acasă. activităţii
grafic.La pagina 65 vor identifica Se fac aprecieri verbale asupra Exercițiile rămase neefectuate,
meserii diverse, vor încercui litera desfășurării lecției, colective și le rămân elevilor ca temă
R din denumirile meseriilor și vor individuale. Elevii care s-au pentru acasă. Se fac aprecieri
colora. evidențiat în timpul lecției vor primi verbale asupra desfășurării
6. Încheierea şi evaluarea buline roșii și calificative. lecției, colective și individuale.
activităţii Elevii care s-au evidențiat în
Fac aprecieri colective şi timpul lecției vor primi buline
individuale asupra participării roșii și calificative.
elevilor la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul
lecției. Elevii care au participat
activ la lecție vor fi recompensați
cu buline roșii sau morcovi ilustrați
pe panoul din clasă.