Sunteți pe pagina 1din 14

Şcoala cu clasele I-VIII, „Ştefan cel Mare” , Vaslui

PROIECT DIDACTIC
Data: 4.05.2004
Clasa: a IV-a C
Propunător: înv. Loredana Juverdeanu
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Subiectul – Probleme care se rezolvă prin metoda grafică
Tipul lecţiei: consolidare
Obiective cadru:
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare a problemelor
3. Formarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate
Obiective de referinţă vizate:
2.4. – să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de
probleme;
2.5. – să rezolve şi să compună probleme cu text;
3.1. – să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau scris, demersul parcurs în rezolvarea
unei probleme;
4.1. – să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin metode matematice;
Scopul lecţiei:
 Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor despre rezolvarea problemelor prin
metoda grafică
 Rezolvarea de exerciţii şi jocuri matematice
Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei elevii vor şti :
O1 – să rezolve exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
O2 – să rezolve probleme de aflare a două numere ştiind suma şi câtul sau diferenţa şi câtul;
O3 – să cunoască terminologia matematică;
O4 – să rezolve la tablă şi pe caiete probleme care se rezolvă prin metoda grafică
O5 – să rezolve pe grupe probleme;
O6 – să rezolve pe echipe exerciţiul dat:
O7 – să compună probleme după graficul dat.
Metode şi procedee: exerciţiul, conversaţia euristică,activitatea independentă,
problematizarea, explicaţia, lucrul în echipă.
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
Strategia didactică: dirijată.
Mijloace didactice: fişe, planşă, joc matematic.
Resurse:
 oficiale: „Curriculum naţional”
 pedagogice: „Matematică”- manual pentru clasa a IV-a; „Metodica predării
limbii române la clasele I-IV”; culegeri de probleme şi exerciţii;
 umane: 20 elevi

1
 spaţiale: sala de clasă

2
FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ
1. Calculaţi respectând ordinea efectuării operaţiilor:
a) 45 x (3 x 2) x7 + 5 x 3 =

b) 12 x [3+2 x (7-1)] =

c) {63-[(15 + 7 x 3): 6 + 18 – 15]} x 4 =

2. Rezolvaţi:
a + b = 1700 m – n = 1500
a : b = 1 (r 300) m:n=4
a=? b=? m=? n=?

3
FIŞĂ DE LUCRU ÎN ECHIPĂ
1. Înlocuiţi şi aflaţi relaţiile date:
x = dublul diferenţei numerelor 828 şi 1 000
y = ¼ din x
z = (x + y ) : 43
 x+y+z=
 (x + y) : z =
 x–z–y=

2. Suma a patru numere este consecutive pare este 4812. Aflaţi numerele.

4
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Secvenţele lecţiei Timp Ob. Conţinutul şi strategia didactică Evaluare


1. Moment organizatoric  Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar desfăşurării în bune condiţii a lecţiei .
 Sunt împărţite fişele de lucru pe echipe.
2. Verificarea cunoştinţelor  Verific cantitativ tema.
 Elevii rezolvă în echipă exerciţii din fişa de muncă independentă.
3. Captarea atenţiei  Activitate frontală: Se vor face câteva exerciţii de calcul mintal şi se vor reactualiza noţiuni despre Aprecieri
operaţiile matematice. frontale
– Care sunt operaţiile matematice învăţate? (+,-,x,:) individuale
– Într-un exerciţiu cu toate operaţiile învăţate ce operaţii se rezolvă întâi?(operaţiile de Observare
ordinul I) sistematică
– Cum se numesc numerele care se adună? (termenii adunării)
– Cum se numeşte rezultatul scăderii? (rest sau diferenţă)
– Cum se numesc numerele care se înmulţesc? (factori)
– Cum se numeşte rezultatul împărţirii? (cât şi rest)
– Cum se numeşte împărţirea care are restul diferit de 0? (cu rest)
 Află numărul mai mare de 2 ori decât 700. - 1400
 Găseşte a şaptea parte din …1400. – 200
 Află sfertul numărului … 200. – 50
 Măreşte-l cu un număr astfel încât să obţii 1000. – 950
 Micşorează-l cu 650. - 300
 Află 1/3 din …300. – 100
4. Anunţarea titlului şi a  Se va anunţa titlul lecţiei noi şi se va scrie pe tablă „ Probleme care se rezolvă prin metoda grafică
obiectivelor operaţionale ”şi apoi se vor enunţa obiectivele operaţionale.
5. Dirijarea învăţării  Activitate frontală Aprecieri
– Câte cazuri am întâlnit la rezolvarea problemelor prin metoda grafică? frontale
Se vor rezolva la tablă câte o problemă pentru fiecare caz: individuale
- Aflarea a două numere când se cunosc suma şi diferenţa lor Observare
sistematică
Un gospodar are 450 kg de făină păstrate în 2 saci. Diferenţa dintre masa celor doi saci este de
250 kg.
Cât cântăreşte fiecare sac?
- Aflarea a două numere când se cunosc suma şi câtul lor(restul)

Perimetrul unui teren sub formă de dreptunghi este 700m. Lungimea este de 4 ori mai mare
decât lăţimea.
Află lungimea şi lăţimea terenului.

5
- Aflarea a două numere când se cunosc diferenţa şi câtul lor(restul)
Diferenţa de preţ dintre o carte este de 2580 lei. Cât costă fiecare dacă cu preţul cărţii se pot
cumpăra 6 caiet şi mai rămân 80 de lei?

6. Obţinerea performanţei  Activitate pe grupe: Aprecieri


Se dă : frontale
Grupa iepuraşilor pe grupe
a+b=500 Observare
a-b=100 sistematică
a=? b=?
Grupa furnicilor
x+y=500
x:y=4
x=? y=?
Grupa florilor
m-n=500
m:n=6
m=? y=?
Se vor evalua rezolvările după:

1. Realizarea graficului
2. Rezolvarea corectă
Rezolvarea problemei printr-o singură
3.
expresie

7. Asigurarea retenţiei şi a  Activitate pe echipe: Se va rezolva pe echipe fişa de lucru pe echipe Aprecieri
transferului pe echipe
8. Fixarea cunoştinţelor  Activitate frontală: Se vor compune probleme după graficul: Aprecieri
frontale
individuale
Observare
sistematică

6
9. Tema pentru acasă  Problemele 10,11/130
10. Aprecieri  Se apreciază de către propunător activitatea elevilor şi se cere acestora să-şi evalueze munca.
 Se prezintă o planşă pe care ei vor selecta atributul lecţiei:

LECŢIE
LECŢIE ATRACTI
INSTRUCTI VĂ

LECŢIE LECŢIE

DISTRACTI PLICTISITO
VĂ ARE

7
1. Realizarea graficului
2. Rezolvarea corectă
Rezolvarea problemei
3. printr-o singură
expresie

8
AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII

LECŢIE
INSTRUCTIVĂ LECŢIE
ATRACTIVĂ

LECŢIE
DISTRACTIVĂ LECŢIE
PLICTISITOARE

9
10
Compuneţi probleme după graficul

11
Grupa iepuraşilor

a+b=500
a-b=100
a=? b=?

12
Grupa furnicilor

x+y=500
x:y=4
x=? y=?

13
Grupa florilor

m-n=500
m:n=6
m=? y=?

14

S-ar putea să vă placă și