Sunteți pe pagina 1din 6

Nume: 21.10.

2021
Evaluare
”Locurile din sufletul meu”
 Citește cu atenție textele:

A. ”V-am povestit, despre lupta de la Călugăreni. Dar


eu gândesc că voi aţi vrea să ştiţi mai mult, despre Mihai
voievod şi de ce a meritat el numele de Viteazul.
V-am spus că Mihai era stângaci, iar în luptă folosea mai B. Mihai Viteazul a devenit domn al
ales o bardă cu două tăişuri. O mânuia cu o iuţeală de Țării Românești după ce fusese ban al
fulger şi cu neîntrecută dibăcie. Avea în el atâta agerime, Craiovei. El a reuşit să obţină
putere şi mânie, încât orice duşman îi apărea în faţă, oricât independența ţării sale, învingând la
de puternic ar fi fost, tot nu i se putea împotrivi: cădea Călugăreni, în 1595, armata condusă de
Sinan-Paşa. Câțiva ani mai târziu,
trăznit de barda lui cu două tăişuri.
continuarea luptei antiotomane cerea
La sfârşitul bătăliei de la Călugăreni, după ce Sinan unitatea Țării Românești, a Moldovei și
Paşa, scos din mocirla în care căzuse, a dat poruncă de Transilvaniei,iar Mihai Viteazul nu a
retragere, s-a aflat un paşă, adică un general turc, mai ezitat să cucerească și celelalte două țări,
viteaz decât toţi, care nu voia să creadă că ai lui puteau fi așa că a trecut munții în Transilvania în
înfrânţi. Se numea Hasan şi era vestit de puternic şi iscusit 1599.
în luptă. Înţelegând că românul e mai iscusit în luptă ca Moldova a fost adăugată
stăpânirii sale în 1600.
dânsul, Hasan paşa s-a răsucit cu cal cu tot şi a
Unirea pe care a realizat-o nu a
împuşcat-o la goană pe lângă marginea pădurii. durat mult. După campania de recucerire
-Stai, Sinan-Paşă!... striga Mihai Viteazul. Stai, să ne a Transilvaniei din 1601 plătită de
batem în luptă dreaptă!... Nu fugi ca un iepure fricos.” împăratul austriac Rudolf al II-lea, care
(Mihai Vodă şi Hasan Paşa – fragment, Dumitru Almaş) dorea să stăpânească singur tinutul,
Mihai a fost ucis pe Câmpia Turzii.
(Mihai Viteazul- Manual de istorie clasa
1) Încercuiește varianta corectă de răspuns: IV-a, Ed. Corint)

a) Ce se prezintă în textul ”Mihai Vodă și Hasan Pașa”? date reale / fapte și întâmplări imaginare
b) Cum este limbajul în care se prezintă textul ”Mihai Viteazul”? un limaj clar, exact/ un limbaj artistic
c) De ce se face prezentarea în textul” Mihai Viteazul”? pentru a emoționa/ pentru a informa
2) Completează enunțurile cu informații din textul B.
Mihai Viteazul a fost domnitorul……………………………………………… Sub conducerea sa a
fost învinsă…………………… condusă de …………………………………………
3) Recitește textul A:
a) În ultimul alineat sunt........substantive, ........... comune și ..........propriu. Cuvântul ”luptă” este la
genul ......................... Cuvântul ”iepure” este la numărul................... Substantivele proprii
sunt ....................
b)Completează tabelul cu substantive din textul A:
Feminin Masculin Neutru
c)Analizează substantivele din următorul enunț:” V-am spus că Mihai , în luptă ,folosea mai ales o bardă
cu două tăişuri.”
Model: noaptea- substantiv comun, gen feminin, numărul singular

4) a) Completează spațiile punctate cu una din formele ”neam” sau ”ne-am”.


Ieri .................întâlnit în parc cu un .................de-al nostru....... ...........plimbat pe alei. Am discutat
despre greci.El a spus ca aceștia sunt un ..............vestit în istoria lumii..............simțit bine împreună.
b. Corectează greșelile strecuate în textul următor.Transcrie corect textul.
În vacanță, neam dus să vizităm un muzeu de istorie. Ghidul ne-a vorbit despre domnitorul Ștefan
cel Mare. Ne-a spus că el făcea parte dintr-un ne-am de eroi.

c. Formulează patru propoziții în care să folosești cuvintele neam, ne-am.

5) Formulează întrebări despre Mihai Viteazul și scrie-le în casete.


FIȘA
de înregistrare a rezultatelor obținute la proba de evaluare sumativă la nivel de clasă
An școlar 2021-2022
ȘCOALA Gimnazială Crevedia
DISCIPLINA: Limba și literatura română
CLASA a IV-a B
DATA: 21.10.2021
NUMĂRUL DE ELEVI EVALUAȚI: 24-PREZENȚI 16
MATRICEA DE SPECIFICAȚII
Nr. Competențe
crt specifice
Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare

1. 3.1. Formularea de Itemul 1


concluzii simple pe
baza lecturii textelor
informative sau
literare

2. 3.4. Evaluarea Itemul 3 Itemul 2


elementelor textuale
care conduc la
înțelegerea de
profunzime în cadrul
lecturii

3. 3.5 Sesizarea Itemul 4 Itemul 4 Itemul 4


abaterilor din textile
citite în vederea
corectării acestora

4. 4.4.Povestirea pe Itemul 5 Itemul 5


scurt a unei secvențe
dintr-o întâmplare
imaginară
Descriptori de performanță:

Item CALIFICATIV
Foarte bine Bine Suficient
1 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Formulează răspunsurile corect Formulează răspunsurile corect la Formulează răspunsul corect
la cele trei întrebări(a,b si c) două din cele trei întrebări la una din cele trei întrebări
(a,b,/a,c/b,c) (a/b/c)
2 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Completează corect cele cinci Completează corect trei din cele Completează corect una din
întrebări. cinci întrebări. cele cinci întrebări.
3 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Ordonează corect cele cinci Ordonează corect trei din cele Ordonează corect două din
idei principale. cinci idei principale. cele cinci idei principale.
4 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Completează cele trei Completează două din cele trei Completează unul cele trei
subpuncte. subpuncte./partial toate subpuncte./partial două
5 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Ordonează ideile și alcătuiește Ordonează ideile și alcătuiește un
Ordonează ideile și alcătuiește
un text,respectând normele de text respectând cerințele date, dar
un text respectând parțial
ortografie și punctuație,precum cu patru/cinci greșeli în ceea ce
cerințele date, dar cu mai mult
și cerințele date. privește ortografia și punctuația.
de șase greșeli în ceea ce
privește ortografia și
punctuația.
BAREMUL DE EVALUARE PENTRU FIECARE ITEM

Item CALIFICATIV
Foarte bine Bine Suficient
1 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Formulează răspunsurile corect Formulează răspunsurile corect la Formulează răspunsul corect
la cele trei întrebări(a,b si c) două din cele trei întrebări la una din cele trei întrebări
(a,b,/a,c/b,c) (a/b/c)
2 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Completează corect cele cinci Completează corect trei din cele Completează corect una din
întrebări. cinci întrebări. cele cinci întrebări.
3 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Ordonează corect cele cinci Ordonează corect trei din cele Ordonează corect două din
idei principale. cinci idei principale. cele cinci idei principale.
4 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Completează cele trei Completează două din cele trei Completează unul cele trei
subpuncte. subpuncte./partial toate subpuncte./partial două
5 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Ordonează ideile și alcătuiește Ordonează ideile și alcătuiește un Ordonează ideile și alcătuiește
un text,respectând normele de text respectând cerințele date, dar un text respectând parțial
ortografie și punctuație,precum cu patru/cinci greșeli în ceea ce cerințele date, dar cu mai mult
și cerințele date. privește ortografia și punctuația. de șase greșeli în ceea ce
privește ortografia și
punctuația.
BAREMUL DE EVALUARE A TESTULUI

CALIFICATIVUL
Numărul itemului și nivelul rezolvării (corect / incorect, TESTULUI
integral/parțial)

Rezolvă integral şi corect 5 itemi./corect 3itemi și parțial 2 FOARTE BINE


item(calificativul B)

Rezolvă integral şi corect 2 itemi și partial 2/parţial 3 și BINE


incorect 2 itemi/

Rezolvă integral şi corect 1 itemi; parţial 3 item și incorrect 1/ SUFICIENT


parțial 2 itemi și incorect 3 itemi

Rezolvă integral şi corect 1 itemi; incorect 4 itemi INSUFICIENT

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR FIECĂRUI ELEV


CALIFICATIVE OBȚINUTE LA FIECARE ITEM
Nr. Numele și Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Calificativ
Crt. prenumele

Item
1. Boancă C. George Mario S B B F.B B B

2. Crețu Marian Adrian - - - - - ABSENT

3. Dumitru G. Alexandra Gabriela I S S S I S

4. Ghioc Mazilu Ana Maria F.B B FB FB FB FB

5. Ilinca R. Alexandru Nicolas B B FB F.B FB FB

6. Ionescu I Eduard Florian I S FB FB FB B

7. Ioniță G. Robert George B B B S I B

8. Juga Clemete E Marcos Eugen B I S I S S

9. Linguraru Emanuel Romeo - - - - - ABSENT

10. Lupașcu C. Cristina Georgiana - - - - - ABSENT


11. Mantu C Rareș Alexandru B B B FB B B

12. Marchidan S. Antonio Bogdan I I I I I I

13. Margarit A. Sara Ioana FB B S F.B FB B

14. Mihai C. Iulian Florin - - - - - ABSENT


15. Nițu George Olivian I B B FB B B

16. Parancea V. Ștefania Ioana S I S S I S

17. Stan C. Mirela Gabriela F.B B FB FB FB F.B

18. Stanciu C. Maia Maria - - - - - ABSENT

19. Tase V. Andrei Daniel - - - - - ABSENT

20. Tănase D. Gabriela Elena - - - - - ABSENT

21. Teacă P. Roberta Ștefania FB B B FB FB FB

22. Vilău C. Sara Maria S B B FB B B

23. Vintilă V. Sebastian Gabriel - - - - - ABSENT

24. Zanfir Diana Georgiana FB S B B S B

Total itemi rezolvați cel puțin la nivel Suficient 21 21 21 21 21

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:


Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr. elevi 4 8 3 1
% 25% 50% 19% 6%

REZULTATE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

Conţinuturi / Competența Competența Competența Competența Competența


specifică 1 specifică 2 specifică 3 specifică 4 specifică 5
Obiective

Nivel de FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
realizare
Nr. de elevi care 16 5 10 8 3 11 9 1 13 3 5 13 4 4
demonstrează
formarea
competenței
(Fb, B, S)
Nr. de elevi care
NU
demonstrează
formarea
competenței
(Insuficient)

S-ar putea să vă placă și