Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naŃional 2013


Proba E. d)
Informatică

Barem de evaluare şi de notare


(comun pentru limbajele C/C++ şi Pascal)

MODEL
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică
matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

• Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracŃiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.
• Utilizarea unui tip de date care depăşeşte domeniul de valori precizat în enunŃ este
acceptată dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcŃionarea programului.
• Se vor lua în considerare atât implementările concepute pentru compilatoare pe 16
biŃi, cât şi cele pentru compilatoare pe 32 de biŃi.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. a 4p.
2. a) Răspuns corect: -3 6p.
b) Pentru răspuns corect 4p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare set distinct
de date.
Se acordă punctajul pentru orice set de valori
cu proprietatea că |b-a| este impar, iar k =(|b-
a|+1)/2.
De exemplu:
1 4 2
4 1 2
c) Pentru algoritm pseudocod 6p. (*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul are
corect o structură repetitivă de tipul indicat,
-echivalenŃa prelucrării realizate, 5p. principial corectă, dar nu este echivalent cu
conform cerinŃei (*) cel dat.
- corectitudinea globală a Se va puncta orice formă corectă de
algoritmului1) 1p. structură repetitivă:
repetă...pană cand, repetă...cat
timp, execută...cat timp, cat
timp...execută, do...while etc.

Probă scrisă la informatică


Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Barem de evaluare şi de notare
1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

d) Pentru program corect 10p.


-declarare corectă a tuturor
variabilelor 1p.
-citire corectă 1p.
-afişare corectă 1p.
-instrucŃiune de decizie corectă 2p.
-instrucŃiune repetitivă corectă 2p.
-atribuiri corecte 2p.
-corectitudinea globală a
1)
programului 1p.

SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)


1. c 4p.
2. d 4p.
3. Pentru rezolvare corectă 6p.
-indice de linie corect pentru elementele
accesate 1p.
-indice de coloană corect pentru elementul
de pe diagonala principală 2p.
-indice de coloană corect pentru elementul
de pe diagonala secundară 2p.
-determinarea şi afişarea valorii cerute 1p.
4. Răspuns corect: 2, 3 6p. Se acordă câte 3p. pentru fiecare dintre cele
două noduri menŃionate corect.
5. Pentru program corect 10p. (*) Se acordă numai 1p. dacă algoritmul de
-declararea corectă a tuturor variabilelor numărare utilizat este principial corect, dar
(variabile simple + şir de caractere) 1p.+1p. nu se obŃine rezultatul cerut.
-citirea şirului 1p.
-determinarea unei apariŃii a literei a într-
un şir 1p.
-delimitarea corectă a unui cuvânt 2p.
-numărarea corectă a cuvintelor cerute (*) 3p.
-afişarea datelor, corectitudinea globală a
programului1) 1p.

SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)


1. a 4p.
2. Răspuns corect: 1342 136 6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect al
cerinŃei (prima soluŃie scrisă, a doua soluŃie
scrisă, ordinea soluŃiilor).
3. Pentru subprogram corect 10p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect
-structură antet principial corectă 2p. al cerinŃei (comparare cu valoarea iniŃială a
-declararea corectă a parametrilor primului element, identificarea valorilor de
(de tip simplu şi tablou) 2x1p. înlocuit, înlocuirea primului element,
-declararea tuturor variabilelor locale 1p. înlocuirea celorlalte elemente conform
-modificarea tabloului conform cerinŃei cerinŃei).
(*) 4p.
-corectitudinea globală a
subprogramului1) 1p.
4. a) Pentru răspuns corect 4p. (*) Se acordă punctajul chiar dacă metoda
-coerenŃa explicării metodei (*) 2p. aleasă nu este eficientă.
-explicarea unor elemente de eficienŃă 2p.
Probă scrisă la informatică
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Barem de evaluare şi de notare
2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

b) Pentru program corect 6p. (*) Se acordă punctajul chiar dacă soluŃia
-operaŃii cu fişiere: declarare, pregătire propusă nu prezintă elemente de eficienŃă.
în vederea citirii, citire din fişier 1p. (**) Se acordă doar 2p. dacă algoritmul este
-determinarea valorilor cerute (*, **) 3p. principial corect, dar nu toate valorile sunt
-afişarea datelor şi tratarea cazului Nu determinate corect.
exista 1p. (***) Se acordă punctajul numai pentru un
-utilizarea unui algoritm eficient (***) 1p. algoritm liniar şi care utilizează eficient
memoria.
O soluŃie posibilă parcurge fişierul şi
generează termenii şirului simultan; fiecare
număr din fişier (x) se compară cu termenul
curent al şirului, iar dacă acesta este mai mic
decât x, se generează noi termeni, până la
întâlnirea unei valori mai mari sau egale cu
x.
O altă soluŃie posibilă parcurge fişierul şi
afişează pe ecran toate numerele de forma
3·k+1.
1)
Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte greşeli neprecizate în barem.

Probă scrisă la informatică


Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Barem de evaluare şi de notare
3