Sunteți pe pagina 1din 4

.

E:DiTIA II
kul I. - No. 80 in Capitalk uninn1 5 hani. - In Rildrit 10 hant Vineri 18 Nosnwrie 1388
=mmu

Sz te fer-0t4A §tem-veana, 6t414344 ea-eak


V. ALEICANDild,

)113061.111AZIITTA AzpumatvRt
REHM I AMMRKA pe 1 an, ...Ls. 60 WNW Fr UWE=
STRADA DOAM.NR1 No. 15 bio Director politic: ALEX.. Y. BELDI14. NU. 046ussi . ,
8 .
*1114 . L4 2

crampra tipogroA Mid & Wei&a. kréinAt. La. 60


11

Si nici putea fi alt-fel, caci toate In zadar barbatii nostril politici mis urgenta ca toatá opuner ea junimis-
INTERPELARE SCOP cat zadar- misca dar in mijlecul until- par-
NM. recriminärile nu pot fi de se
Este de observat cá in capul acestel
tilor.
nice in fa4a faptului indeplinit. La lamentarism infectat prin inraurirea propunerl este sub-scris presedintele A-
unire provizorie ce pot folosi asemenea talmaciri ocu1t i rai-factoare a Capului dundrei.
restalmaciri din partea opozifmnel Statulul. Se stie ed ce'stiunea porturilor libere
CE TRIST a guvernului pe cat timp se lasa la
adevratul autor al comediei stit
Sub Carol I guvernul cel mai cin-
nu poate dcAt sA devie imoral,
este strins legatd cii atitudinea adop-
tatO de atI-va anl de cátre guvernul
o parte
roman in politiea esterioarä.
jucate cu ocaziunea u1timé crize creel e silit sa min0 spre a acoperi Ea face ,parte din concesiunile fácute
PROCESUL PRADO nisteriala ? - acOunea ificita a Suveranului. de guvernul brätienist politieel econo-
Am intelege aseménea interpelari Asa dar ne vom invirti intr'un mice a principelui Bismarck. Ministril.
Vásatoria Ocnasulu intr'o tarA unde institutiunile parla- cerc vitios pana în zioa în Care Tara
va da la o parte perdeaoa in dosul
junimisti nu vor consimti eu ruptul. ca-
pulul la o mäsnrd care ar fi in contra-
mentare sunt practicate eu seriosi- zicere ca politica' pe care el ail susti-
tate acolo Se poate intreba un gu- carei se ascunde Cel ce tine itelé po-
Serviciul telegrafic vern : pentru ce si cum a venit la litibe in mana Sa,.'I va smulge masca
nut'o i cárel clatorese venirea loF la
putere.
putere. Dar a o face la noi, cand iresponsabilitatei si 'I va da resplata Oare ministria: liberah-conservatori vor
Londra, 28 Noemvrie. -Se anuntd din
singur acela care pnne cestiunea fatarniciei Sale. Dunareanul. fi e alátur l. cu colegh lor junimilsti pen-
Vitna ziarutza Daily-Telegraph. cd cir- tru a eombate o propunere a cdrel mi-
etaä tirea asupra unet iMeleged intre Re- stie foarte bine cä cabinetele se pla- tiativä se datoreste unuia din sefii. lor ?
gina Natalia si principele Karageorgevid. madesc si se desfac la Palat in urma 0
Iatd dar de la inceput ces:dune in
Acesta ar ajuta la detronarea Regel0 poruncilor venite de la Berlin, este o um provzorie
ire
care faimoasa unire pe care presa con-
érn si ar primi un alt tron "in peninsula servatoara o cântd cii atâta linzm va fi
,Palcanicd cu ajutorul Rusid.
sad o naivitate sad o betie de cuvinte. cea mai perfectà domneste intre
Tara e satula ,de aeeste jucarii pusii, la o grea ineercare.
Roma, 28 Noemvrie. -- D. Magliani, guvernuluro eselanaa, foile earl Tot ast-fel va fi i cu alte cestiuni e-
7aini.strul de finanO, va prezenta ag Ca- parlamentare ce se fac pe spinarea eL reprezinta diferitele nnante ale particlu- conomice earl se ating de politica este-
9ne7 ei bugetul 1887-88 'incheiat pe deplin, Ea cere ca mandatarii si sa lase lui: eonstrvator. rioara a Statulul roman, ea tratatul de
bugeful rectificat pentu 1888 89, bugetul la o parte cerrciocurile ayocAtestl Ne vine gred a le crede pe cuvant comereirl cu Austro-Ungaria, acela cu.
preve'zut pentru 1889-903 si n acelasI reprezentatiunile oratorice i s aiba &de, pe de o parte este cu neputintd ca Francia si altele.
timp proiectele relative la ngsurile finan- nimitjiÍ sä, fie modificat panä, intr'atat In toate aceste liberalil-eonservatorI
ciare si la cheltuelile militare extraordi- barbalia de a spune adevrul. ideile lor in at sd caza de aeord ca li- nu pot fi de acord cu junimistil, edel. a-
pare. Cum. stad lucrurile la no în zioa beralii conservatorl, pe de alta, nu se tunci nu ar face de cat a consfinti po-
Dupd Popolo romano" .aceSte nasuri de astazi, ori-ce interpelare adresata poate crede ea' liberalh-conservatori s. litico urrnatä, de colectivist.
cuprind restabilirea timporard a celor cloud roinistrilor in privinta formarel unui fie Pa'rásit de o data toatá program& lor Ar face dar bine confratif nostril' con-
zecim asupra, impozitulza funciar i ur-
carea pretului sdra la 55 centime kilo-
cabinet nu poate fi de at fara scop, pentru a complace junimistilor.
Prin urmare, daca este un acord intre
servatorl sá fase de o parte osanalele
cact toata lumea stie ca, in dosul lor unioniste si sd se márgineaseg, a ziee
gramul. ambele fabere earl compun guvernul, el cá pentru moment lucrurile s'ail impdcat.
Dupd Esercito", cl. Magliani va cere de guvernului, este Capul Statului. 'n'ar putea sä fie de cat resultatul Unor Styx.
la 120-130 milioane pentru cheltuielile Ni se va obiecta c persoana Re- concesiunI reciproce.
extraordinare ale armatei i ale marina.
Pesta, 28 Noemyrie. - Depntatul An-
ton ,Steinacker care a 0:nut wn discurs ostil
gelui nu poate fi pusa in discutiune
in Parlament. Asa, ,ar fi &Ica Regele
Cestiunea este de a sti : earl sunt a-
cele concesiuul si pang:Uncle vor merge ?
Inainte de toate nu credem cä mini-
14.: r_r It r*
Ungurilor a fost silit ea sd depund man- n'ar interveni in luptele politice si stria' liberah-conservatorl earl aü intrat Ziarele prietene guvernuluI sunt pline
datul sa legislativ. ar respecta liberul joc al institutiuni- in minister sd fi putut stabili in ate-va de lauda la adresa conglomeratulul ce
Belgrad, 28 Noemvrie. - Zgomotul de-
spre o crizd ministeriald e lipsit de temeiiL
lor parlamentare. Dar se stie ca nu
este ma ; se stie astAzf, de pilda, ea,
zile un acord ca junimieth in privinta
unCr proiecte de reforme atilt de insena-
sustine guvernul actual, pentru faptul
ca s'a permis i minoritatil sä, fie repre-
oe crede cd guvernul actual va rWidne la tot ce s'a petrecut de câte-va luni nate ea acele publicate de guvern in sentatá in diferitele comisium ale Par-
afacer)( pcind votul noud constitqiura. Monitorub oficial in ajunul alegerilor. lamentulul.
incoace a fost .opera Regelui. Prin Deel, impdaciunea n'a fost bazatá de In log de a inregistra pur si simplu
urmare este cu neputinta de a cere at pe obligatiunea luatä, de .ininistril acest.fapf, regulat prin area lul, si care
n'are nimica, absolut nimica de Ian dd,
Bucureset, 17 .Noemvrie socoteald ministrilor de unde ail ve- junimiatl de a supune proiectele ce fac
nit, cacf, daca ar voi sá zic a. ade- parte din programa lor l.a o noud discu- ziarele amice guvernului ridia osanale
vrul, et nu ar putea s6 rspunza t'rune, si prin urmare, la o rernaniare. la adresa celora cari ad fdcut ceia-ce tre-
Interpelare fárd scop Acolo vom vedea dach in adevär existä buia sä., facá.
de cat un singur lucru : o imitate de vederl intre membrii ca- Cine nu vede in aceastá manifestare
Biei mflitri abia a
avut vrerne
sa se aseze pe fotohur i interpe-
Regele ne-a numit ;"
Dar nu pot sa o zica, deci, Sun
binetulul.
. Piatra de incercare a duratel guver-
bolnävicioasá adânca cádere pricinuitd de
colectivitat6 prin regimul el de 12 anl: ? !
Wile a inceput sä eurga droaie pe snip.' a recurge la fraze intortochiate nulul actual va fi dar modul cum mini- Dar and te gandesti cd o parte a
si la déclaratiurn bombastice ca a- striI eel no): vol.° primi ideile continute rnajoritäth e consternatd din cauza ale-
capul lor in Camera si in Senat. deref la vice-presidentie a valorosulul
in proectele cabinetuluI junimist.
Domnul Fleva a interpelat celea pe' care le:am auzit Pe cat stim, exista o adânca diver- luptátor pentru ideile liberal, D-nul N.
guvernul în privir4a modului cam . la Senat. gintä intre ministril iii privinta unora Blararnberg, atuncea te intrebi : cOderea
straniti cu care s'a constituit minis- Ceia-ce s:ar intelege de la sine din proecte si anume în acela al vénzá- aceasta fi-va ea vednica
intr'o alta Tara constitutionala, adica rel mosiilor Statulul la sätenI si in a- In adev6r, in loe ca majoritatea toatá
al tocmelilor agricole..Nu mal vor- sä, fie veseld de resultatul obtinut prin
de a ataca pe un minister lasand la
(
Oratorul liberal a dovedit ceia-ce iArn de legea breslelor i de Cdpitana- darea a doue locurl de vice-presedintI
toatá himea a stint, ca pretinsa de- o parte pe Capul Statului, a deve tele earl par pArAsite de la inceput. liberalilor, lucru frumos insá fárá nicl o
misionare a cabinetului junimist nit la nof cu neputin0" cACI o opo- Dadd ar fi numaI aceste deosebirt de importantá practica, nef vedem pe unfit
formarea actualului minister n'ad ziOune care ar proceda ast-fel n'ar vederi, totusI lucrurile s'ar putea din aceastá majoritate critiand aceastâ
cu chid eu vai, dar sunt i altele alegere de si nu au nimíta alta de re-
fost de cat o papuserie ajunge nici-o-datii a rsturna un ca- prosat onorabilulul D. N. Blaramberg de
Presedintele consiliului a rspuns earl se vor produce din initiativa par-
binet. Ca dovada avem mal toate lamentard. Qat complecta hit independintä, si de si
prin cke-va fraze cari se potrivea schimbarile radicale de guvern ,cari Asa de pildä, alalth-ierf in Camerá 60 ei nu perd nimica prin aceasta.
ea nuca in perete, cu obiectul inter- s'ad facut de un numr de ant in- de deputatf ail propus infiintarea portu- De ce critieä, dar acer membrii al ma-
pelarei j lucrul a rmas balta. coace. rilor libere Galatl si Braila si s'a ad- joritdtil tteeastä alegare ?
Mailailliram11111111=.11/111
'ADEVRUL
o fac prin moatenire. Ail moetenit un alt fapt ; acela cá ara , in ult imele ast-fel pentru tare: numerul numeroase- Demonstra apol iclentitatea sculelor vén-
de la colectivitate opresiunea minoritatia alegeri, a trimis pe vechiul partid con- lor sale deceptiunt, iar îu noi inthrind dute in Spania, cu acele ale Marie Ague:
grea le vine ca sa se desbere de ea. servator in maioritate in acest Parla- convictiunea cä regimul personal, regi- tant.
E trist dar când vezi ed se laudä fapte ment. mul bunului plac al Palatului lei continue, Bijutierul din Madryd a artat fotogra-
ce nu sent de nature a fi laudate, ai trist Dace, as fi in locul D-sale, adia par- opera de surpare a prerogativelor ce fia celui care i-a véndut lui sculele e chi-
iardei când laudându-le in public le cri- tid conservator, regenerat, m'as teme aunt de esenta regimului parlamentar. pul lui Prado, insuel Fontanier si Bury,
ticT intre patru ochl ; caci aceasta arata foarte mult ea, la alte alegert, tara nu Aceasta numai am tinut sa constat de zic ca recunosc pe acuzat. Nimic nu e
o cadere morala cum-va sa retrage, cu desaveraire ori ei o cam data, sub expresa rezerve, de a re- mai periculos, nanic nu e mal putin si-
v

-
ce incredere regeneratilor ! Tara a- veni in eurând, ei a ocaziunea cuvenite, gur, Domnilor, de cât aceste asa zise re-
eteapte, la lucru pentru a ve judéca ea. ; asupra situatiunei create, Orel' prin ase- cunoaateri.
va putea atunci sa aprecieze ce ati c&- menea periculoase procederi !
DiscursuirD-lui N. Ceaur Asian etigat prin botezul ee at! prima ei care ce.+116mailesesitmow
Discutd apol ceasul in care s'a faptuit
crima.
e folosul ce ea insaeI a tris din acea-
D. N. Ceaur Asian, reprezentantul Ia- stä neasteptata evolutiune. Tribunalele streine Terminând, D. Camby, zice ce clienttd
WI nu e asasinul Marie! Aguétant, si
ailor a tinut ä 'el' exprime reflexiunile D-nii mei, mat tin sh se constaie si el nu-a dorit moartea nicl concubinel sale,
sale in Camera, in urma introducerel in un alt fapt, acesta, din nefericire, foarte Procesui aventurierulut Prado
nid agentultd care 'I impedica. De la vo-
modul etiut in reprezentatiunea nirtio- regretabil caci, precum dimineata ne ;
(Urrnare ei fine )
tul de neculpabilitate pe care'l 'solicit de
nald a noului guvern. Publicam aci mi- indich adesea cum va fi zioa, asa mi se Avocatul general terminä cerând pentru
Prado, verdictul cél mai aspru. i inte- la indulgenta d-voastra va fi pentru ace-
cul seii. discurs i vom pablica ei in e- pare ch se poate fresimti deja cum va fi asta nenorocita ca o roud binefacetoare
resanta sa replica facute, minietrilor Ver- acest cabinet, prin modul cum el s'a pre- lege cä ar nierita aquitata Mauricette.
Courroneau nu se opune la circumstante la aurora unel viete nof (Aplauze.)
neseu i carp. sintat inaintea tioastra. Cabinetul s'a
schimbat intr'o buná noapte, el chiár s'a u$urdtoare pentru Eugenie Forestier Veni réndul lei Prado ca sa se apere
D. N. Ceaur Asian : D-lor depute:0', in singur. Lamureate relatiunile sale cu Eu-
urma euvintelor rostite de catre D-nul inmultit, fare sa atim nici" pentru ce, Darnet i cere un verdict sever pentru
Spani oll. genie Forestier, si face istoricul dragostei
preeedinte, 41 cosi1iuh, m simt nevoit nici cum ?
Pledoariile. ce a avut'o pentru Mariette Courroneau,
sä snpun respectuos aprecierel D-voastre lata-ne dar iaraei in epoca de fericita
memorie, epoca a acelor modificatiuni D. Albert Damet, aprätorul Eugéniel Cu o voce calme, se disculpa de afaca
urmatoarere reflectiuni ee acele cuvinte Forestier, declara c. e Incredintat de ne-
inspirat. parlamentare in care cabinetele se schim- rea Aguétant, dar juratil nu'l asculta. Ter-
o deelaratiune, Dash met ei o fac se premeneaü fare ea Ora se, etie vinovätia clientei, alt-fel nu Par fi luat apd- min g. apol, cu vorbele acestea
Fae baiT
rarea. Nu e fata pierduta.-Prado, care a
in numele med numai, nestiind dace, onor. pentru ce, eu ce ocaziune. In loc ca .Daca am meritat o pedeapsa, apor am
met aolegi o vor aproba ; nu 'tin a des- eabinetul actual, inteun mod leal ai con- trait din banil el, are mal putin drept ca fost destul de pedepsit, fiind despartit de
chide la diseutiune, nici tin a provoca un stitutional (mod pe care îl trâmbita pe ori care altul, s'o nurneasca ast-fel. copilul meal. Daca inteo zi voila fi liber. si
vot ; ci precum am avut onoarea a spune, toate tonurile), s depus retragerea sa Cea-ce a mdrtul'isit, n'a facut'o nici din daca o mAna bine-voitoare mi se intinde,
simt ca, este necesar sá fac, o simplä de- in mainele Majestatei Sale, acest cabinet spirit de ura, nicl ca sa'si resbune, i'a fost rne intoarce pe drumul binelui v'o
claratiune, continend in eaa o pure, con- printr'un soirl de procedurá intunecoase, mild de femeile care, sunt alaturi cu ea pe fagaduesc aceasta.
statare de fapt. intortochiata, pe care Did. D. prim- banca acuzatilor si care sunt nevinovate. Domnilor jurati, aveti mild de mine.
Se vede, D-nii mel, eh, spiritul de eon- ministru nu a putut se, ne-o explice, se Aperatorul crede inteun verdict de achi- Deja, am suferit mult Reclam indulge*
cordie s'a eoborit in fine cu ramura de presinta astitzi reconstituit inaintea nóstrh tare, cad Eugenie Forestier a suferit mult. d-voastre.
meslin in sinul maioritatel, nu putem Apoi, dach D. prim-ministru nu poate D. Delhassary, avocatul Mauricettei Cour- Juratil dupa o deliberare de o orä, la"
dar de cat 'sa salutam cu satisfactiune parveni a gasi o justificare acestel. rege- roneau face iStoricul suferintelor acestei deal verdictul afirmativ pentru Prado,
efectuarea acestel împciÜir, caci prin nerari ministeriale ; apoi când noi femel, victima a acuzatulur i sfâneste,
nedajduind ca juratii vor recunoaste nevi-
fdrä circumstante tiurätoare curtea ;- 11

ea, jocul natural al partidelor va putea mandataril natiunei, nu pricepern nimie condamna la moarte. Cearalti stint con-
aiba, cursul seti ; tare este nerdb din pretinsele explicatiuni ce ni se dell, novatia el damnati ast-fel: Gorcia, la cin er. aril de
sa' -

apoi cum voita D-nu rneT, ca srmana Mai pledeaza avocatul des Essorts pen-
ddtoare de a vedea eg, päaim eat mai tru Spaniolii Goreia si Ximenos Cere a-
reclusitme ; Ibanez si Andrei la paim ar
curind la 'hieraxi serioase. tar% sh mai inteleagh ceva diii cele ce inchisoare si femeia Daull !a dol
se petrece ! chitarea lor. Curtea gaseste nevinovate pe Eugénk
Este de datoria reprezentantilor 'Orel" Pledoaria d-lut Camby
sä graheasee, inchegarea lor ea partide Pentru ce at! operat augmentarea nu- Forestier i Mauricette Courroneau, care
pentru -ca aea se, 'se poate, proceda fare, mrului consilierilor Tronului, si in urma Nadajduesc sa v
dovedesc, domnilor sunt achitate.
zabava 'la realizarea atfitor imbundtatirf chrei exiginte ? Datu-v'ati mai intâia de- jurati, ca in aceastd afacere nul nicao Prado a ascultat foarte linistit prone!).
refoeme asteptate eu o legitime ner- misiunea ? Peetru care motiv s'a format dovada directa ; se produce asupra audi tarea sentintei, apol se intoarse catre a-
vositate. S'a ivit, cu aceasta ocaziune, noua eombinatiune sub aceeaall forma? torului o incercare dé dovada morala, o vocatul sü Comby, zise
D-nil mei, unul din acele fenomene care Minister complect in toate aceate ! impresiune
Am s m silesc sä nimicesc aceasta Nu pierde nadejdea.
poate trece de istoric in viata partide- Vedeti aceleaai procedäri c i acum
un an, acelael mod de. a mistifieae lumea impresiune, fiind-ca sunt absolut incredin- El facu recurs in Caaatie, i pentru
lor noastre politice. Veehiall partid cou- ceasta a pregdtit un memori6 luIng in
servator Yei-a inchinat 'drapelul inaintea prin un narnol de vorbe po4oase in de- tat cä Prado e nevinovat.
plin des-acord ca faptele. Stia cine Prado. Tot ce pot spune e- care explica lucrurile pe care nu lepu.
Erer noud ; vechiul partid conservator a tut destainui inaintea Curtif co juratl. Dad
primit sa fie regenerat, precuna '1 se pro- Teoriy vechI, ca oameni noi ! Dace, a- ste ca daca Europa ar sti negine numele
misese ; aceasta, D-nii mei, ,rezulte in ceast& insemneaza .Era notat sd fie de v sea ar fi o mare miscare de stupoare si
de simpatie , simpatia nu s'ar refuza until
Casatia va admite recursul, atuncea se va
apera el singur.
modul eel mal clar .din insu,a1 afirmatiu- bine. aaW/MiNWB
nea D-lui prim-ministru, eare a zis La venirea sa la eârrna trebilor, unul om atât dc nenorocit. uMfa=,..MefVaM

nimie din programul asa zisulut guvern ja- din consilierii tronului spunea in Martie, E un aventurier, un jucator, etc, dar
nimi.st ma a fost modificat ! Prin nianare,
sa fie bine constatat eh intreg partidul
°
cá cabinetul, neavend de cât increderea
Palatului, va solicita la timp si pe aceea
asasin, nu Dovedeste cä in aceiast seara
Prado se afla la Eugenie Forestier putiti Informatiuni 5

conservator vechiii, cu arme al bagaj, a Parlarnental al. mat Inainte de 12 noaptea. Ca sa mearga
Faaut'a-ti. aceasta ? din strada Coumartin in strada Boudin, Ziarul Die Post afirma cä acela ears a
fara 'discutiune ei fare, verI-o impotri- rugat pe generalul comite de Waldereee,
vire a treeut sub acelora cart amenin- AT lipsit la angajamentul luat ; ati s'a calculat cd mergend iute, ti trebuia
siluit exigentele constitutiohale, ati lessat 17 minute. Intre i f ore ai 17 minute ai eef al statului-major german de a trimite
aü ca regeners.rea bor. (Aplauze.) la Roma pe unul din generalisi eel mal
Tin ca acest fapt sh r6mana, consta- calea cea dreapta. eea coreeta, i atl a- 12 din tioapte Prado a avut timpul ca sa
pucat laturele, caile pieziee, inmultind ucida i sä prade. experimentati e insuei linpratul
tat. Tin, D-nii mei, se se mai &instate

FOITA ZIARULUI ,ADEVRUL"


lalalatefanaiR97.141.3in.704.

tome. eând etiatigase mat mult al' n'a


atiut ee s respunzal &geld comisaral 'Tea
- Oh ! asta e afara din cale ! zise el.
Se duce la padure, iini$itâ, fericita !...
- SA, 'tT. ma): spill ce, ia este o femee
care jefueate lumea... nu inal: e nevoe...
probat cá erail preparate Aceste ce cap !... Ah Acela care a numit-o Li-
! Si asta nu e nimice am foot farati...
ca intr'o case, de incredere!
CASE RIA
erat
tistina hat Loremont.
agele pe care le deduse Bap- notte), a avut dreptate... Aide acum pot
se, flit liniatit despre &rasa nu mai am -- spuil Ce
mititelul
Stia acela...
Era lucru sigur ca Adolf intrebat era se. me tem.
-- Mititelul ?..
acela
DE
ALEXIS BOUV.I.ER
sá spun c luase cartile de la un oare
care baron Lormond... foarte cunoscut...
El respire', eu zgomot, ea un om caruia
i s'a ridiCat o greatate dupe, piept ; in - Nat cartile
Da, care a
chief franc]: in bane..
neata... strigind
dupe dum-

chiar prea eunoseut .. de agentit insar- acel moment el. feels o se:ritual, siartind, :
.- Ah!
PARTEA A DOUA
Casa raérard. V. 'ccarna:ss
einati eu politia acestor case. Loremont
simtea ca era steins din toate partile, auzind aceste vorbe :
o mama' care apasa pe umérul seit ei

mai
- mult ilia putin, este
da! Micul-Mousson.
Micul-Mousson... tocmat asa! Niel
mai un gree)
ea de la ultima loviturd pe care voia Ah te-am prins 'in sfireit !
cal mai rel.
!
Capitolul s'o face, impreunä ea 'Linotte, atirna im- it trecu din cap pane, in pi- din Adeverat, zise.baronul ca un gest
, Un. fioradunindu-el: -
0 INTILNIRE bogeairea luI, viata dar trebuia toata energia pe de surprizas
39
lucreze iute.. Tot mergind mereia, ochiul
lui sonde drumul, pe care trebuia sal '1
care o avea, intelegind ce, era inaposibil
se, se lupte pe bulevard, el se prepara
-
Oh dar un escroc... din eel mal
!

'adeverati!... a schimbat cartile en alteie


Partea pe care Grrosbouleau ei Lalon- urmeze. sä fuga chnd veza obrazul eel vesel al pe care probabil ed le avea in bailor...
gueur o inireptase spre Courbevoie, fu- Am fecut rü. î zicea el, de am micului viconte d'Aumard.
sese fârl indotald, prinsa, i acei care o trimes pe Linotte la dinsa aces& ; .ar fi Dace comisarul nu ar fi luat o steneala sei-
D Aumard era la brat cu. prietenul se, treace, pe la aceasta ineintatoare
duceaü fnaesera arestati. &lei din acea trebuit sá isal la mine cea mai mied set. comtele de Mont-Perret.
zi î.dc Groshouleau nici Lalonguenr, hid vorbe scapatat din partea el in aceasta ned, ar fi batut ei el de utteare-5005 sapte-zeei
privintä, chcT poate sa me piarde.... &intern Scurhpul med, urm e. el, eilt sunt de orT... Mont-Perret a pierdut
Petite eu maT veniserá pe la earciuma
de la, Piedea de Epure, i niei nu '1 mai in cele mat frumoase tile s le anului, vesel ca te nu etii ce s'a intim- de mii de franca
intilniee intealta parte . ' maa am ciite-va mii de franet, ei dace, plat dupa plecarea ta... - 0 sa ve dea inapoi banif sunt la
-

.Barenul cra incredintat ca complicit ea ar fi 'mai serioash ne-ain duce la pa- - -


Dumnezeule!.. ea!, aI fost bol- --
grefaa
Sd 'i dea imapoi. e banil
,

ei Micul-Moussoe fairemfe,
cu. a-
Paris, in nav... esti foarte schimbat...
lui email arestati ei in fie-care zi se te-
11:lea eh dupe, denuntarea lor sá nu 'I are-
, tru saft cinci leghe de vre-o
locuinta vesela, si care ar, fi departs de
Paris mime o or ca drumal de fier
' -
Da! da am fost bolnav, respunse cele fernet este la Prefecture,-
!

Loremonte. venindu-ai in fire cu greü da eeva de sigur o sit fie maguvern'amint


Dace, va
mandat de
steze ei pe,dinsul Niel unnl din oamenii arestare... Suntem saht un
aceetia ni cunoetea locuinta ei a(lev& facind afacerea, care nu noate se, tie am stet in pat doua. zile...
ratu ü nume ei din acea zi ,el nu se
mat dusese pe la .4ure.
malta vreme cazol &Ind ar ii vre-o
denuntüre am fi la adepost. risk.
-
Atunet, scumpul met., nu etii ni- prieten al ordinei... banal
nu se inapoiaziaa
este ea garde,

(Va ow).
Dar e sta nu era tnt dougezect de mi- Loremont arunca o privire imprejural nimie.
nute dupe, ee eeise de la Equermoise, lut spre a ved-a dace, nu era armlirit \sAbsolut ,
tutahír :melons
politia intrase in cash si toate femeile el remase inmärmurit vezind ea. Linotte Linotte °Fite o pe care pre
noT o nuraim *) FranceziT
care furit
(1a6. Mange (10 Grew
N. T. -
fusesere, arestate. Tinhrul Adolf Fon- trecea pe bulevard euleata alene 'inteo Bolted. Francezil nil un proverb: nie d1 Linot
taine, fusase pries eu eartile in faint& tresura deechisa. owe tneemneaah" mare inovaignart. N. T.
AD EVE R U L
0411M10=1.1111111111
3

Acest general are misiunea de a sta- Ultimo informatiuni numéle persoanelor carora s'ail vandut CURSUL BUCURESC1
relatiuni intime intre statul-major
marele stat-major german, pre-
acele mosit (aplauze).
lancovescu cere a i se comunica
CASA IDP
TAJc
cum si de a se iirtelege asupra unor a-
A1P
In intrunirea conservatorilor care s'a statistica facutá in urma anchetel agrare fOlVilE ICU
=mite ingsuri privitoare la o mobilizare tinut a sear& in sala Otelulut de Fr ance ordonata de guvern. Strada Lipscanf No. 4 (in noul palat
D. Carp a propus ea guvernamentalii se
*eventuala a armatelor ambelor teri.
*
D. N lonescu roaga pe guvern
delege noug din membrii sei pentru a fi respunda motivele care ag fácut ea ju- 9)
Dacia-România.")
scandal a avut loc la teatrul intermediary intre guvern i majoritatea decarea teranilor resculati sa, fie intar- 17 Noemvrie 1888 Cump.
corpurilor legiuitoare. ziata. D-sa mai intreabg apoi de ce nu
Propunerea s'a primit 'si s!ail. ales D-nii s'ati publicat rapoartele .autoritatilor ci- solo Rent/ amortisabilli . . 94.25 95.-
pe and un numeros public astepta cu 50/, Rentii naming perpetul . 93.25 94.25
Pauceseu, Triandafd, Pke, Receanu, I. 60/ Oblig. de Stat
aiergbdare la usa de la intrarea la ga- Lahovary, Enacovici, Negrati i Nica. vile si militare privitoare la revoltele 6°/, CSiI. Fer. Rom. Reg -.- -.-
95.75 96.50
lerie spre a se desehide ca sá apuce lo- te-ranilor i cere a i se comunica acele Solo Municipale vechi 85.-
84.25
curL el. director Caragiali veni si in-
pe niste eunoscirti a sY s intre D. general Manu, va inspecta Dumi-
rapoarte.
D. Mex. Marghiloman zice cá 'a intar-
10 lei Casei Pens. 300 lei
5°/, Scrim): func. Rur. . .
. 230.
96.25
- 235.-
97.-
fata teatrului. ziat din cauza dificultátilor materiale in pio 107.-
usa din nica scoalele militare din capitala. 50/0
107.75
Multimea, s'a indignat de aceasta fa- * * instructiea afacerei. S'ati iritamplat ea Urbane . 93.- 93.75
4,
fie 1100 de arestati si intr'un singur
6° 100.- 101.-
voare acordat g. de d. director numai ea- Inspectorii scolari ail plecat toti in. sa 70/o
106.25 107.-
uoseutilor sgi si Incepu sg, apostrofeze inspectiunile eircurnscrip-tiilor lor. cabinet ati fost peste 300' de resculati. 50/o 141 81.50 82.25
pe D. Caragiali si sa '1 huiduiasel. *
Acuma se aft:A in arest peste 200 dove- Impr. cu prime Bucur. 20 lei . 53.- 58.-
D. Caragiali segfa cu fuga. ditt ca S'a cercat a se Losuri Crucea Rosie Italiane . . 28.- 32.-
Act. BIncet Nat. a Rom. 500 lei
timpul reprezentatiunel, publicul Procesul celor de la eforia spitalelor convoca o sesiune extra-ordinará in No- , Soc. Rom. de Constr. 500
-.de la galerie striga continuil Intre acte
se va judeca Mercuri 23 Noemvrie. emvrie. In ce priveste nepublicarea ra- de asig. Dac.-Rom. 200
pe D. Caragiali, in derisiune. *** peartelor ele sunt multe i sunt la dispo- s s s Nationala 200
50/0 Municipale nouT
A trebuit sá intervie politia ca s po- Maine sail poimaine trebue sa soseasca zitia D hi. N. Ionescu.
-toleasca scandalul. la Galati dol." torpilori comandati in D. Th. Rosetti adaugg, ca a fost de- DIVERSE
* Anglia. nuntari false earl. trebueag sa se deosi- Aur contra Argint 3.25
beased de cele adevgrate, ceea-ce a adus Bilete de Banca 3.25
Se iice cä amnistia ce se va acorda * Florin valtit5, Aust. . . . 2.06 2.09
,satenilor acuzati pentru rs-vratirile de
intarziere.
Se zice ea la colegiul vacant de Ro- D. N. lonescu cere a se publica toate
MITI Germane 1.23 1.25
-astg primä.Var nu va fi de cat par man pentru Camera se va pane candida- rapoartele. Bancnote Francese 100.- 101.-
Ruble de hârtie 260.- 270.-
tura D-lui Andrei Vizanti. La ora 2 sedinta se ridica si Camera
* *
intra in sec#uni.
Eri se vorbea eg, in urma unor schim- Alalta-eri noapte prefectal politiei in- Avis ottiOlorilor 2s
Uri de cuvinte ofensátoare ce a avut sotit de un eater de jandarmi, a trecut
loe intre dour generali cu. ocaziunea ta- in revista cafenelele banuite de a fi lo- S'a pus in circulatie pe. toate imbue
cailor ferate romane Perine in inchiriere
blourilor de inaintare, Va fi un duel. curi unde se joaca carti D-sa ar ii in-
Se sperg, eu toate aceste, c cearta se cheiat Trial multe procese verbale de dare
TELEGRAME .eum exista in Fra .1,fa si Italia.
va sfirsi fait vgrsare de sange.
*
in judecata a antreprenorilor.
*
Paris, 28 Noemvrie. - Inchirierea unei perine, clasa I i
Bulangistii incep de dormit este un le0, i pe perina II
o campanie care tinde la disolvarea Ca- ,§ezut pentra clasa lii 50 ban! pentru
de
o
Domnul Al. Giani, consilier al cartel Comisiunea de igspuns la Mesagiii a mera El cred cä daca alegerile ar avea singurg ealgtorie directd.' Pernéle se in.-
casatiune a depus eri raportul sat in ales e t presedinte pe D. Ayostoleanu si loc intr'un timp apropiat, generalul Bu- chiriazig in garde principare. de agenV
privinla afacerei generalulti Anghelescu. ea secretar pe D. Aug. Laurian. langer ar fi ales cel putin in 30 de de- ANTREPRIZA.
*
Ministerul de externe are iaentiunea
* partamente.
Se vorbeste de numirea D-lui locote- trimiteParis, 28 Noemvrie.
generalul Bulanger
Este vorba a se
inaintea Sena-
-
-
de a trimite tirtulor agentilor nostri di- nent-colonel Beresteanu,
ea comandant de PARIS
talui constituit in inalta Curte de justitie 24I4GAZINITii,
plomatici o circulard prin care accen- al seoalei speciale de artilerie i geniti
;
pentru crirna de conspiratie contra sign- Calea Victoriel No. 19
-tueaza politica externa a Romaniei actualul director, fiind avansat in curind, rantei Statului.
suferit uic o modificare in urma re- va hia comanda tuna regiment.
Exista dovada ca. geueralul. In actiunea sub Grand Hôtel Boulevard
manierei cabinetului. sa politica, lucreaza in intelegere cu prin.
Primgria capitalel printr'o circulara, tul Victor Napoleon. Ar fi deci vorba aci si Am onoare a avisa pe onor. public din capitalg,
* din provincie ca am cumpârat din fabricele cele
invitá pe proprietari i chiriasi de a se de o conspiratie bona-partista. mai reniunite din Francia, Fnglitera, Austria, Ger-
Respunsul la mesagia (land loc la deo- conforma articolului 12 din regulamen- Belgrad, 28 Noemvrie. Regele Milan mania si Italia etc. marfurile mal jos notate :

sebiri de vederi destul de grave intre tul salubritätel publice, in cea ce, pri- intruneste adesea la Konak comisiunea in- Milasuri Satin de Lyon, Satin Duschesse Satin :

ArhAtele tabere conservatoare, este pro- veste curatitul trotoarelor. Radamay, Satin mervelleux 0,in faille de Zyon de
sarcinata de a elabora proectul nobeI con- Persar, in faille fran9ais, Larger, Iloaruri Surah,
babil eg dénsul va fi redactat Intr an stitutami Insä regele a cerut membrilor Surak, Karo in Baege, Satin de dublurì atât in
mod absolut palid care sä product+, pe cornisiunei de a depune juraméntul ca nu vor aegru cat si in cuIor, aaasuri de plIpAmi i pentrn
eat se poate mal pia-tine discutiuni fi in-
terpretärt. Desbaten Parlamentare perne ill toate culorile, Catifele negre i culorate,
comunica nimenui ceva din deliberarile lor. plusuri
* Ca,TM era, Londra, 28 Noemvrie. fost anun-
-tat cä lordul Lakville va inlocui. pe sir
-A fine in ori-ce culort, plusuri pentru haine
hi rage, broch4, catifele fine pentru garnituri, Rave
brosche, velours moire 0 brosche etc.
.M. S. Regina Natalia a revenit asupra 4edinfa de la 17 Noemvrie 1888. Paget ca ambasador la Viena.. Asta-zi: se Mare asortiment de gas, pentru mobile covoare,
laotararei ce si'o lusse de a pleaa Vineri 8edintu se deschide la ora 1 sub aude ca el nu va mai merge la Viena dar
presurf, pdslet, covoare gata de la 3-- 8 lei, perd,ele,
zzeara. M. S. a paräsit capitala a searil janilie, porriere, perdele albe de rekea, cuvertwrl de
la orele 9. Nu se va opri la Iasi de loc. presedentia Lascar Catargiu, pre- La Madrid.

Tin tren special care va astepta la Un-


gheni, o va duce la Danutent, lânga Un-
sedinte.
Presenti. la apel 112 domni deputati.
Paris, 28 Noemvrie.
I.,nama a decis
_.
-
Compania de Pa-
sa procedeze la emiterea
pat, de mese etc. etc.
Tirnourr i Casimirwi de plapume ori-ce culori,
fisiurt, preturi foarte eftine. Mare asortiment de
lingerie si olanda de Belgia, de Roumburg de belfas
D. N. Blaramberg cere ea guvernul sa ! solduluf obliaatiunilor
Is - 1
cu loturl a caror
, bietfeld olanda de ,cersafuri inteun lat, in bumbac,
* * aduca fárá intarziere proiectal vénza- rsuscriptie fusese acoperita intr'un mod ne- scherting, sifoane, madapoloane, frankuzesc, indian,
tolpan, melino, batate ghiseturt albe, fine, garniturti
Din clasa anului 1889 se va chema rilor. D-sa cere apoi dosarul privitor la complet in Iulie trecut. .
I

- de mese de 6-,12-18-24 persoane, servete sepa-


.

'
..sub drapel 14 000 tineri pentru armata coneesiunea
facuta de, guy xnul roman Atena, 2 8 Noerrivrie, D. Tricupis a rate, mese, peschire; mare asortiment in broderie
per-manenta, 3,000 tineri pentru calgrasi societätii de navigare pe Dunäre. prezintat un proiect de conversiune a mai albe i in culori etc etc: Asortiment in ciorapi de
schimbul, iar restuP clasey, deducan- mat. Intreaba, daca guvernul are de gand, multor irnprurnuturi earl formeaza un total mataslt, 14n4, bumbae, pentru dame, brirbati i copiT,
ea sa reduca taxele asupra medicamen- 75 milioane. batiste de /and, batiste culoil, eatineurt, fianele de
adu-se cei dispensati, se vor inscrie in dame si 'Airbag fuste i vestoane de deme i copit i.
,dorobantii cu schinabul potrivit disposi- telor streine. un bogat asortiment in jerseuri dupl ultimele jur-
tiunilor legei de recrutare. D. Carp respunzend zice cá proiectul nale ; mLusi de land ei de piele pentru dame,
2500 vedre vin nog, 50 care fan ,ai barbati i copit ; parfumerie, pudre i alte articole
cerut de D. B. aremberg va fi unul din 25° pogoane závoiií i padure. Infor- care le putem vinde cu preturi foarte reduse. On.
*** d'intkiti care se va aduce in des-
proiectul de lege, ce l'a depus D. cel
bateri. Concesiunea facata societatii de
matii strada Polend 20. 3z.p3. Public este rugat de a vizita acest magazin, care
se va sili a satisface pe onor. sa clientela atât prin
Blaremberg, relativ la desfiintarea navigare se reduce la permisiunea aeor- ,W4t+*.0,».;..... M'.%.44.;..Vf401****...****i
calitatea marfurilor cat i prin eftinatatea preturilor.
,cumulului : data anal functionar al societatii. de a Magazinul de Paris
BOALELE SIFILITICE
Art 1. Nimeni nu poate oeupa in anunta oara plearei corgbiilor. In ce 4 rleplatir4a bärbäteasca Calea Victoriel 19 sub Grand Hôtel Boulevard.
serViciul Statului, judetului sag comunei priveste medicamentele streine aeeasta
de cat o singurg functiune publica sala- priveste consilial sanitar. VindecI dupii cele mai nouT metode radical, 41-tesai* ;te!'
fitrii durere si impedieare, dupe, o esperientii 0
si iu poate primi sub nici un pre- D. Blaramberg persistand în cererile ij de 19 anT. Specialist in boalele lumesti Migrena (Durere de cap), Consti-
text si snb veri-ce forma, fie ea cat de sale D. prqedinte zice cá o va comunica
-deghisata, i or): cate ar fi insgreinkrile ministeriului. U41". rr ILI pation!, Hemeroide (Tranjl), se vin-
decg priti intrebuintarea fructului
,ce i s'ar da sag 'si-ar lua, de cat o sin- D. Carp adanga celui de interne, caci i, Str. Emigratul No. 3, intrarea din Calea
Victoriel prin Str. Sf. Voivozi (Tramvay).
gurä, leaftt sag diurna. alacerea concestimet societatii de navi- Consultatil de la 8 dim. pfina la 6 seara.
Art. 2. Niel un impiegat al Statului gare, e de resortul acestut minister.
nu poate fi membru in consiliul de ad- D. Voinov intreabg, ce se face Ca le-
Loc separat d'asteptare pentru fie-care. TAMAR INDIEN
-ministratiune a niel uneia din societatile gea gentru imbungtatirea clerulai de laxativ si recoritor, nu contine nici
sag institutele de banca sat de credit mir si roaga pe guvern sá respanda, clar un purgativ drastic. Preparat de
recunoscute de Stat, precum asemenea daeg va adace acest proieet.
din nici o casa de economic. D. P. Carp respunde ca guvernul se o-
Medic §i Chirurg
*.; "17
-VA 1-71::

Trateaa, boale Syphilitice, precum i maladil de


I Anton. Altein, farmacist. Deposit la
farmacia Aurora, Strada Aurora 14bis. '
,,Art. 3. Niel un functionar al Statului .cupa, de aceasta iva aduce preectul ce-
poate lua nicf o intreprindere
ocht i urechl dupii un sistem cu totul nofi.
Consiatakiunt do la 2-4 p. ta., Str. Lipseaul
Pretul uuel eta 2 lei. *VC
rut de D. Voinov. Se 55eete In toate famaciele din Virzi.
0 movie in arendä, de la Stat, judet satt D. M. Cogälniceanu e preocupat de No. 21, Etagiul I. . s. n 8
-comuna. soarta programlilui in haza earuia mat WitlifilLiZEBEESE
nArt. 4. Ort-cine ocupa mai multe func- mult saâ mat putin s'ail ales multi de-
tiuni retribuite de Stat sag conaunit, va putati. D sa insista asupra Jegi toeme-
avea un termen de zece zile de la pro- lilor a,T icole i cere infalisarea acestel
Solide si eftine din
'
-
Bunt ineáltämintele

Centaur," strada Carol I No: 10. Ori-eine


magazinul La A:VI S
Noul, Birou de plassare din Capitala
inulgarea prezentei legT spre a opta in- legi pe care o cretle impoetantd. va avea trebninta de orf-ce fel pentru guvernante , profesoare, bonne
tre dAnsele 'In caz de a nu face in acest D. Take lonescu core O lista de mosiile Viminte, smi. binc-voiasea a visita acest beintnes de Chambre, s a matat din strada
temen, guvernul va hotarT functiunea statulnY cari fost vendute în loturi nagasin spre a se convinge de cele Calomfimseu 7 in strada Tudor Vladimi
uIuca ce,este invoitacestuia de a pgstra.* dapti rgscoalit 1;grauilor pracuni sas zise. 2 z.2 room! No. 4. 5z2
ADEVERUL
2-z2.
Zoba, Fer4i-v de amagire
Singer perfection4e
a primei fabrice din Miland Masinele de cusut recomandate sub numele de nu 8tul
T Aa\T s O E Té DB IRIOrT T MAINI ORIGINALE SINGER
CEL MAI NOU SISTEM nu provin din fabrica lut

:ARDE IN PERMANENTA. SINGER MANUFACTURING C°, NEW-YORK:


ÇA1-421DTTRA Taril=11,TICA eiVi-v6 de imitatittni
Niare economie de cArbuni ADEVERATELE MASINI ORIGINALE SE AFLA
Purätenie perfectä numai la agentura generali de la Singer Manufacturing Co. New.york
Se poate încälzi mal multe odd,i en o singurti, sobá Fie-care masina origi- . n gel* 13uctitirei
ei
1E3PrI7 I INA nail Singer poarta pe
si1g-an-11 deposit: Strada C+abrovexa No.. brat marca fabrieeT de
° sus. -
IN CIADIREA EFORIEI i depositele acesteia
Ga1a,V1, - Craiova i=n.oescI.

Adue la eunostina ou. elienp, ea, Atelierul de Dintl americani diai Strada MAGAZINUL DE HAINE
=cpmraa., î ocacia.
Lipscanf No. 81 se va muta In Strada Lipscani No. 87 vis-h-vis de abuz PENTRU
(Tanga Sf. Gheorgbe), d'asupra magazinului de etagiul F. H. Goldstein.

*Mal
A. BRAUNSTEIN
1")

500,000 MARCi
La suma imensa de 500,000 mare se urea eventual castigul si do iarna, de stofefine
9,
S '"1" Ma A. 71)
Instiinteazâ pe onor. public a a priniit un mare asortiment
preturi foarte moderate.
en
Mo
de haine pentru saisonul de toamn
eel ma'T mare din a 2.95-a Coterie de Nail, fiind garantata de Statul permite dal. a ruga pe onor. public de a onora eu vizita Djor magazinul spre a se con-
Hamburg. In total aceasta loterie contine 98,000 losuri. si 49,100 Tinge de cele sus zise.
castigurT un premiu. aitsa de eastig e dar foarte insemnata, de
oare-ce pe 2 losuri eade eke 1 eastig. Organisarea esacta, a 49,100 M. 500.0)0 Met& ploaie part! D-ilii ofori
castiguri premiu Se prevéde din lista d'alaturi. Toate castigurile dc
Gel vita mare edgtig 3n
so trag la sorti in 7 seetiunl sit'a clase. Castigul principal din clasa
I-a. 4, de mAre 50,040 in a II-a 55,000, in a III-a 60,000, in a
cam/ eel mat norocos.
Cletigurl Mxrel
_113rnun.*tein
IV-a 65,000, in a V-4 70,000, in a VI-a 75,000 si u clasa I
Strada §elart No. 9
eventual Mani 500,000, resyective Miircl 300,000, Mimi 1
1
á
h
300.000
200.000
Â. S-1\ I.Ja cavaaerial
200,000 ete. etc. 100.000
Rugam ea 6x:candela destinate a partieipa la tragerea clasei 1 h, 75.000
a II-a sa ni se inahiteze Liana la 1 h 70.000
Is Decemvrie a c. st. n. in care va avea Ion tragerea. 65.000
4
1
Ptqui bonurilor' este oficialminte hotdrit costand pentru 2 h. 60.000
55.000 l'autre
clasa I: 1 h
1 h 50.000
Losul iatreg original Mara 6 saa Lei 7.50 in anr
jum5t.
" 3 3.75 1
1
h.
à
40.000
30.000
Concurenta cu strainatatea
sfert 1.50 , , 1.90 8 h 15.000
Suma euvenita se poate trimite prin mandat postal interna- 12.000

atiliM
1
tional, in moneda, hartie sail timbre !postale. Dupa efectuarea tra- 26 h 10.000
gerei, se espediaze fie-carui participator lista oficiala de castiguri.
Sumele castigate se platese numai de cat în urma cererei speeiale.
56, h. 5.000 CZ. saisar,)
Plittini astiguri chiar in domiciliul castigatorului.
Plata esacti a c4tigurilor e garantattt de guvern.
103
206
612
h.
h
b.'
3.000
2.000
1.000
0 et
,44)
ch-
Call DE VISITA
Fie-eare comandator primeste directamente losurile originale 888 500
i- 4 ;-
insotite de planul oficial. In eas dad eine-va in urma primirei lo-
surilor n'ar fi dispus a le retine, suntem gata a le primi indarat
inainte de a se incepe tragerea i a restitui suma primita.
30
62
65
h,
h
á
300
200
150 ' 04 [1cJ Cerneala, Ghiosdane
Doritorilor li se espediaz a. gratuit planurile ofieiale de tragere.
I
1
30.199 h. 148
Rugilm ca comandele' sa se adreseze confidential si directamente
care sub-semnatii bancheri insarcinail eu distribuirea losurilor.
3.949
12.695 it
127
100, 94,
S A RT I C 0 LE DE
. ---, --,.._
M
- ,
ET A L PENTRU
,___,
CUFERARI '

'
c3z Comp_ 67, 40 si 20 f4 33-tmouresOT. I, R

CASA de BANC.A. Mara. 124, Calea Vdcarestt, No. 124. 34 .

4-2 Hamburg, Germania de Nord. 4-1


W.)
nallIfeeoMM

ALBEAT ENGEL Sue. OIMOV111.171011117 ,,,,,,,,,,11181.1111111117MrIMIYMMIMII.W1111117,1141111M1117111


Stracia ID 6
flffl tJ1,m RITTITITIRTrryrrriTMITITIMITIRTUMITI117111111,TIMIMMTlin 1f/1114010MI ITTIMIRM11,0011R7
ii e o. i b i s
No. 7, STRADA CAROL I ,No. 7
DE31.1c-arep,tI
CEL MAI MARE
- DE
MAGAZIN '1V1E'S)(pv-_--Rila?

Anunta onor. public EA


numeroasei sale clientela
cit este bogat asortat cu
THIEL
C
8I WEIS
13 irmT 1- C; !Attila mare di air I

urmatoarele nuoi sisteme efeetuza tóte


de Lampl
luerärile atingétóre de acésta arta in diverse formate
:

xat
METEOR" §i culori.
Lampa C i foe rotund
(land o lumina de la
po pana la 105 lu- IMPRIMATE LLICRARi COMERCIA LE
precum
RtaIsTaz
manari stearine, fa- pentru cotidiane, hebdomadare,
bricatiunea cea mai bimensuale etc Tot felul de
noul, a reumitel firme A.UTORITATI P01,17, FACTIJOI CIRCULAII
in tóte limbile i formatele
R. Ditmar din Viena. Bilete la ordin, LUNA-RI NECESARE
UNION"
Lampa sistem Bel-
DIVERSE ADMINISTRATRA
GARTI DE VISITA
Ceouri etc. pentrn

gian dand o lumina,


de 50 pana la 130 UVRAGE IE3ILETE AFIE DE7HEATRU PÄDURI, MORI,
Inmanari stearine.
scolastice, sdinfifice $1 literare, de botez, de nunta si de deces DIFERITE SPECTACOLE etc. etc.
PERFECT"
Mating cu foe rotund
apiicabi1 la ori co
Lainpa, dii o lumina /J.M.W.U.UULLI.L16.1.11
Strada 3D 6 sn. I. e No. 15 b i s
1..../.....WIUMML111//13511.111.1-11.11i11.111.1.11.11
III

UMW.;LIMA 1111.1.1.11LUMLLLIALKUJAZ.
pana la 70 Itunânvt,
c.)

precum i orT Ce feI


de LampT, eu preturi
AVIS IMPORTANT ANUNCIU j ;it431txXxiXICArg 44)04;
modesto. Societatea Concordia Romani" inehi- 3t fol comercianlir
Posed o mare eantitate de
MAINI
Stabilimentui de Biti riazá saloanele,sale pentru nuntr, serate,
çonferinte etc. en prejuri reduse. Infer- Lit din districte cart doresc a aveaflomurf

BUCÁTA,RIE
(1(:
MARENGO matiuui se pot lua in localul Societätiy 4bl bune veritabile, sa se adreseze let

din eele mai perfectio-


Radu-Vodd, Strada Oitelor
Dâmbovitet.
2--3 fi' Chei Strada Regald No. 17 (jos.)
ma.j.s. COMITETUL.
4 III.
-st:c
nate i solide. Strada Lipscanl 10, Bucure§ti.
Magazinul este aseme-
Pentru a satinface eerintele ce mi s'at faeut de
onor. olientela, am onoare a vS informa, ca, de ,r a: La were se trimit probe. Bo vinde
nea bine asortat cu off
ce articole necesare me-
astil-zi ina ute am regulat ca Stabilimentul me
de Bli ea 6 deschis D-nilor vizitator in fie-care Carbuni (Lignit) X cu preturt moderate.

nagiului; preeum Sámbatá pá I la ora 8, colo-l-alte zilo Italia la 7


oo seara, mentinandu-se preturile bailor pe ori-ce Calitate superioara 4.10XX g X
BM in toate
AI) AN I
Crap, ast-fel: 5ma.v. 1000 kilograme aduse la domicilid 25 lel
'14; .;1%;,-,
'
Aparate de MO, Co-
roane funebre de me-
Baia in putinil el. I, in mamma eu dust, leT
« II, in z C . . . . 1.70
2.-
Lemne de foe., cor fa, i 11A- VII)
A.- tal i Jeur. n n , III "
tdiate i sparte
AGENT DE plIBLICITATE
de, abur I , 2.- Strada Sf. loan-Nod, 33.
Felinare de MormAnt n 51 II L- 1000 kilograme aduse la domicilid leT 25. pants, ,zia:
Adevèratal Petroleum de Batum. Caucosia. COnvin ea. po 9 tga modestul pret, yeti ramáno Primence auuneiuri, insertii i reclame din iara 91'
Se uinde la =sin- 1..aesSe1 Calea rul nostrn si pentru orT-care alt xiar
r Primese eemande si reparatiunr de tinichigerie pe deplin satisfacn si do serviciul prompt, v5 rog
Flevnet 193. din stroinatate.
de orT co TA de Lan4 4z. a md vizita. Cu eta nit MARENCO.

Tipografia Thiel & 'Weiss, Strada Dónauei No, 15 bis.