Sunteți pe pagina 1din 9

Introducere I Figura II.

1: Integrarea domeniilor ştiinţifice la


zi
Sisteme biologice Toate acestea vor face ca trecerea de la
spaţiul cu 6 dimensiuni să se ajungă la spaţiul cu
disipative 12 dimensiuni, iar informaţia implicită va fi cea
determinantă în evoluţia vieţii – Figura II.2.
Mecanismele de acţiune ale mijloacelor
Din aceste motive informaţia implicită
terapeutice utilizate în reabilitarea medicală
de la nivelul genomului suferă acţiuni definite
Factorii metodologici din domeniul prin interferenţele materie-spirit, particular la
reabilitării medicale acţionează asupra unui om prin integrare la nivelul sistemului nervos
câmp vast de extero-proprio şi interoceptori, central şi exprimată prin trăiri caracteristice
situaţi la nivelul tegumentului, structurilor (ex.: – ură, dragoste).
articulare şi organelor interne, determinând
modificări specifice şi nespecifice în funcţie de
La nivel local sunt incluse influenţe
metodologia de aplicare.
asupra circulaţiei, a receptivităţii şi
Toate acestea se fac prin intermediul conductibilităţii nervoase (vasodilataţie sau
procesărilor informatice biologice, astfel încât vasoconstricţie, creşterea pragului de
pentru ştiinţele naturii din zilele noastre se vor excitabilitate a receptorilor, scăderea vitezei de
asocia ştiinţele integrative ale viitorului, ce sunt conducere a fibrelor nervoase, medierea
prezentate în Figura 2.1: potenţialelor de acţiune, etc.).

La nivel general se realizează reacţii


reflexe şi umorale la distanţă. Pe baza acestor
mecanisme neuro-reflexe şi neuro-umorale se
interpretează acţiunea unor proceduri fizio-
terapeutice asupra proceselor patologice de la
distanţă (de exemplu: realizarea unei crize de
angină pectorală prin aplicarea de comprese Commented [u1]: alt exemplu ?
Figura II.2: Oameniiîn spaţiul cu 12 dimensiuni
2. Sistemele de legătură– nervos şi
umoral reprezentat prin mediatorii chimici
fierbinţi pe regiunea precardiacă sau prin reprezentaţi de acetilcolină, catecolamină,
băi parţiale ascendente la membrele superioare). histamină, bradikinină, prostaglandinele,
Fiecare agent (factor) endorfinele şi totalitatea sistemelor biologice ce
balneofizioterapeutic are o componentă vehiculează informaţia, etc.;
specifică şi una nespecifică de acţiune. 3. Sistemele de integrare:
Componenta specifică este evidenţiabilă
îndeosebi la intensităţi mici ale stimulilor, pe A. nervos - al vieţii de relaţie ;
când la intensităţi mari, reacţiile din partea
organismului devin din ce în ce mai nespecifice, B. vegetativ (autonom) şi endocrin în
depinzând în primul rând de particularităţile sale care rolul principal revine glandelor epifizo-
individuale de reacţie şi de unele caracteristici hipofizare, tiroidei şi glandelor suprarenale;
ale agentului terapeutic. 4. Sistemele efectoare– diversele
Sistemele biologice disipative aparate ale organismului a căror funcţie este
reacţionează cu factorii fizici prin influenţată concomitent sau secvenţial, în
particularităţile biologice ale interrelațiilor funcţie de multiplele informaţii receptate din
extrinseci organism-mediu şi intrinseci, morfo- mediul extern şi intern corespunzător unor
functionale. valori dezvoltate în timp.

Aceste sisteme sunt reprezentate de: Răspunsul optim este dat de integritatea
membranei celulare, iar variabilele de la acest
1. Sistemul receptor reprezentat de nivel membranar definesc disfuncţiile
celula cu membrană celulară care integrează organismului (Figura II.3).
totalitatea schimburilor intra şi extracelulare;
Figura II.3: Acţiunea factorilor perturbatori
la nivelul membranei celulare

Între aceste sisteme se stabilesc relaţii de cibernetice deschise cu autoreglare. Pe baza


supra şi subordonare prin procesele proceselor fizico-chimice integrate, procesele
fundamentale de reglare, care sunt mecanismele biologice se desfăşoară la un nivel superior.
de feedback (+), (-) şi mai evoluat, cel de feed Astfel, fiecare structură a sistemului este legată
before (de prevenire a erorilor), permiţând de o anumită funcţie sistemică, servind întregul
sistemelor biologice disipative să se integreze în şi având un rol particular în interacţiunea cu
contextul mediului înconjurător. mediul.
Fundamentarea ştiinţifică a terapiei Conceptul cibernetic a introdus în
balneofizioterapice şi reabilitării a fost posibilă biologie în locul noţiunii de stimuli primari
datorită introducerii în medicină a teoriei externi sau interni, noţiunea de semnale (stimuli
generale a sistemelor (LV.BERTALANFFY) informaţionali). Factorii fizici şi balneoclimatici
care extinde aplicarea ciberneticii (WIENER) şi sunt de fapt stimuli informaţionali, receptorii
teoriei informaţiei, reglării, autoreglării, a sunt transductori specifici ai energiei
jocului, la descrierea proceselor de mare informaţionale, iar mecanismele nervoase,
complexitate care se petrec în organismul uman. endocrine, umorale şi metabolice sunt acţiuni
Un rol deosebit de important l-a avut şi cibernetice care prin conexiuni directe şi inverse
fizicianul austriac E. Mester (1981) prin studiile se autoreglează în permanenţă, realizând în final
din biologia aplicaţiilor de laser cu nivel jos echilibrul între aportul de informaţii, cheltuielile
energetic. Conform acestei teorii toate sistemele energetice şi funcţionarea optimă a întregului
biologice intră în categoria sistemelor organism şi în particular funcţionalitatea celulei.
Merită consemnată importanţa B) solicitări (stimuli) persistente şi
adecvaţiei semnalului la receptor ca şi faptul că intense care pot induce următoarele alternative: Commented [u2]: Ce aveți în vedere ?
din marea cantitate de stimuli informaţionali - Sistemul se adaptează la
(1011 bits/sec) la care este supus organismul, solicitările persistente şi intense printr-o
sistemul nervos central înregistrează, în condiţii restructurare a echilibrului iniţial în sensul
de conştiinţă, doar 16 bits/sec în medie (15-30 stabilirii unui nou echilibru, superior din punct
bits/sec). Rezultă de aici existenţa mecanismelor de vedere calitativ, un rol important având aici
de selecţie şi filtrare în vederea păstrării mecanismele de feed before.
homeostaziei informaţionale, care şi ea, se - Sistemul nu se poate adapta la
perfecţionează prin adaptare. aceste solicitări şi apare degradarea sau
distrugerea sa. Toate acestea se realizează pe
Oboseala este considerată ca o dereglare baza principiului al II-lea al termodinamicii, cu
a homeostaziei informaţionale generând un consum energetic suportat de către sistem şi
sindromul de agresiune informaţională. El se care este subunitar, necesitând alimentare
manifestă prin insomnie, iritabilitate, anxietate continuă.
şi poate apare şi în polipragmazia cu factori
fizici şi balneoclimatici. 2.„în tendinţă” (prin feed back pozitiv):
aceasta înseamnă de fapt tendinţa de îndepărtare
În organismul uman, considerat ca a sistemului de starea iniţială, având efecte de
sistem cibernetic deschis cu autoreglare, „facilitare”, prin care se favorizează dezvoltarea
„ieşirea” semnalului este determinată atât de şi evoluţia.
„intrare” cât şi de „ieşire” printr-un circuit de
retroacţiune (feed back), astfel că fiecare Aceste procese se pot realiza prin:
componentă de „intrare” şi „ieşire” este în A) mişcare ciclică sau aproape
acelaşi timp cauza şi efectul celeilalte. ciclică în care sistemul se conservă ca atare;
B) trecerea dintr-o stare de echilibru
Mecanismele feed back sunt pozitive şi într-o altă stare de echilibru relativ, cu
negative, ele acţionând conform programului schimbarea sau nu a structurii sistemului (faza
genetic pentru corectarea erorilor determinate de de adaptare funcţională sau structurală).
semnale; sunt controlate de mecanismele feed
before care au rolul important de prevenire a Feed back-ul pozitiv este implicat în
erorilor, în principiu, mecanismele feed back închiderea regulată a unei bucle de procese,
acţionează „în constantă” şi „în tendinţa”, astfel: reacţii care se desfăşoară în limitele unor
1.„în constantă” (prin feed back parametri fixaţi, realizând un fel de echilibru
negativ): reprezintă oscilaţii de o anumită dinamic, deoarece fiecare sistem tinde să-l
amplitudine în jurul unei medii abstracte, atingă periodic (ex. ciclul veghe-somn,
cantitative şi temporare, a parametrului reglat. activitatea ritmică a inimii, respiraţia), Figura
Stabilitatea unui sistem poate fi compromisă II.4.
prin:
A) solicitări (stimuli) de scurtă
durată şi relativ moderate, în care intervenţia
mecanismelor de feed back negativ
contracarează deviaţiile şi, printr-o serie de
oscilaţii mai mult sau mai puţin amortizate,
sistemul revine la faza iniţială.
back, în alte subsisteme cu entropie minimă, în Commented [u3]: De gasit alt termen ? tradus ca mecanisme
premaragatoare
vederea stabilizării, normalizării subsistemului
afectat. În cazul în care mecanismele feed
before sunt insuficiente, se apelează pentru
stabilizarea homeostazica în trepte, ale
stimulilor balneofizioterapici aplicaţi pe o
perioadă suficient de lungă. Astfel se poate
obţine trecerea de la situaţia tranzitorie la una
staţionară, calitativ superioară celei iniţiale,
adică la aşa numita optimizare homeostazica.

Adeseori între faza de dezorganizare


Figura II.4: Feed back-ul pozitiv (tranzitorie) şi cea de optimizare se interpune o
fază de suprareglare de scurtă durată, care
completează evoluţia ciclică periodică a
Se cunoaşte astăzi că sistemul vegetativ
procesului.
simpatic care funcţionează „în tendinţă” (feed
back pozitiv), este în permanenţă sub controlul Mecanismele feed back, însă sunt mari
sistemului vegetativ parasimpatic care consumatoare de energie (Figura II.5).
funcţionează „în constantă” (feed back negativ)
(Figura II.4).

Conform fizicii cuantice factorii fizici şi


balneoclimatici vor induce în organism două
procese fundamentale: stabilizarea şi/sau
optimizarea homeostatică.

Aceste două fenomene depind, pe de o


parte de intensitatea şi durata semnalelor, iar pe Figura II.5: Mecanismul de feed back ca şi
de altă parte de rezervele funcţionale, consumator
mobilizabile ale organismului în condiţii de energie
patologice, care reprezintă de fapt o tendinţă de
creştere a entropiei într-un subsistem al Optimizarea homeostaziei are ca
organismului.Toate acestea vor determina finalitate punerea în acord a organismului cu
modificări tranzitorii, prin mecanisme de feed mediul ambiant în continuă modificare (Tabelul
II.1).
stimulilor trebuie să fie mică sau moderată,
pe când pentru atingerea optimizării,
intensitatea stimulilor trebuie să atingă un
prag de solicitare maximă, în funcţie de
rezervele psihobiologice potenţial
mobilizabile ale pacientului.

Cu cât aceste rezerve sunt mai mari şi


solicitările mai adecvate ca intensitate şi durată,
cu atât se ating performanţe biologice mai mari
şi mai eficiente prin ameliorarea instructivă
Tabelul II.1: Optimizarea homeostaziei şi antientropică a mecanismelor de reglare. Commented [V4]: Nu este clară fraza
schimbări caracteristice ale ţesutului
Trebuie, însă, să consemnăm
dinamismul neliniar al proceselor biologice,
care nu ne permite să facem relaţii de
La solicitările factorilor fizici şi
proporţionalitate între cauză şi efect; în
balneoclimatici, de data aceasta de intensitate
consecinţă stimuli de intensitate crescută pot
crescută şi durată de aplicare mai mare, prin
avea efecte minime şi invers, fenomene ce sunt
medierea aceloraşi mecanisme de reglare, în
condiţionate de un mare număr de factori
vederea atenuării tendinţei de creştere a
(fereastra Adlley – Figura II.6).
entropiei în diversele subsisteme, se realizează
treptat o nouă homeostazie, diferită de cea
iniţială. Este vorba de o acordare a organismului
la solicitările mezologice, caracterizată printr-o
tendinţă de creştere a entropiei (dezorganizării).
Acest echilibru nou, diferit de normal, care
reprezintă o situaţie „tranzitorie” a fost denumit
de SELYE „heterostazie”.

Ţesuturile sunt caracterizate astfel din


punct de vedere energetic cu modificări care pot
fi cuantificate şi evaluate clinic şi paraclinic
(Tabel II.1).

Prin dozări progresiv ascendente,


rezultatul final al procesului de optimizare este
creşterea fiabilităţii care apare la toate nivelele
de organizare, de la cel metabolic la cel
psihobiosocial, în funcţie de obiectivele Figura II.6: Fereastra Adlley
urmărite şi mijloacele utilizate.
Ca principiu general, menţionăm de
Din informaţiile succint prezentate se asemenea că stimulii în doză mică normalizează
desprinde importanţa mare pe care trebuie funcţiile structurilor biologice pe care
să o acordăm dozării în reabilitarea acţionează, în doză mai mare amplifică funcţiile,
medicală. Când urmărim să obţinem un în doze şi mai mari le inhibă, iar în doze
proces de stabilizare, în principiu, dozarea exagerate determină alterări morfologice
ireversibile. Aceasta va duce la creşterea elasticizante, trofic-metabolice şi resorbitive,
calităţii sănătăţii sau vieţii (profilaxie), dar şi la vasodilatatorii şi tonizante musculare. Commented [u5]: Nu este claară legătura
posibilitatea de influenţare eficientă a unui mare
număr de îmbolnăviri. Aceasta se realizează prin balanţa
regulatoare energetică a organismului, care are
Expresia clinico-funcţională a acestor un echilibru punctiform reprezentat de punctul
complexe procese cibernetice o constituie în de la baza bilei albastre (Figura II.7).
final reacţiile de adaptare, apărare, compensare
şi de regenerare morfologică şi funcţională,
traduse prin efecte antialgice, decontracturante,

Figura II.7: Balanța regulatoare energetică


a organismului

Ordinea dinamică înseamnă că funcţiile balneari se axează pe verigile fiziopatologice ale


urmează periodic componentelor bolii, în consecinţă va acţiona patogenetic şi
neschimbătoare ale timpului aceasta însemnând uneori simptomatic, apelând aşa cum am văzut
menţinerea structurilor dar şi creşterea la solicitarea progresivă a organismului pe baza
adaptabilităţii. Un indicator al acestei rezervelor sale morfo-funcţionale.
adaptabilităţi după efectuarea tratamentului
balneofizioterapic este realizat prin controlul în Entropia (etimologic = tendinţa intimă)
infraroşu a activităţii locale metabolice deosebit este un termen creat de Maxwell (1968) în
de sugestivă. Tratamentul prin factori fizici şi cadrul principiului al II-lea al termodinamicii,
conform căruia există două forme de energie: 3. Energetic– observarea supraordonării
energie liberă sau utilă şi energie degradată sau forţelor de interacţiune;
entropie, în sens cibernetic ea reprezintă
4. Individual– observarea omului ca
tendinţa la dezechilibrare a oricărui proces,
neschimbător şi unic;
exprimând gradul de dezorganizare a unui
sistem, după cum cantitatea de informaţie dintr- 5. Elementar– observarea legilor
un sistem este măsura gradului său de universale în macro şi micro cosmos.
organizare. Variaţiile, în sensul scăderii sau
creşterii entropiei, ca şi intensitatea acestora, în Pentru a reduce stresul continuu,
diferitele subsisteme ale organismului, depind organismul se adaptează la diferitele cantităţi de
direct de amploarea solicitărilor (stimulilor). toxine. Semnalul de avertizare poate stimula
sistemul imunitar către o nouă activitate
Structurile vii vizează o complexitate îndreptată împotriva toxinelor acumulate în
ridicată care are la bază şi o folosesc o reţea de organism.
sisteme de comunicare cu funcţii dinamice
proprii in-vivo şi care se comportă diametral A trăi înseamnă autoorganizare cu
opus in-vitro. Prin toate acestea se poate integra transformarea continuă prin prelucrarea
tratamentul prin factorii fizici şi balneoclimatici permanentă a informaţiei, în încercarea de a
în funcţie de următorii factori: atinge cea mai înaltă ordine şi armonie
dinamică, astfel încât chiar şi în condiţii de stres
1. Funcţional– observarea funcţiilor în cronic activitatea organismului să fie adaptată la
complexitatea lor dinamică; noi nivele şi situaţii (Figura II.8).
2. Regulativ– observarea regulilor
cibernetice;

Figura II.8: Rezultatelestresuluicronic


Profilaxia se obţine prin creşterea nanobiotehnologie şi monitorizare nano a
rezistenţei organismului sau interferarea unor efectelor terapeutice. Commented [u7]: Prea succint mai multe exemple
factori de risc. Exemple: curele heliomarine,
Commented [u8]: De exploicat relația între medicina fizivă
aerosolii marini sau cu ape minerale cloruro- reabilitare și membrane
sodice completate cu gimnastică respiratorie,
stimulează mecanismele locale de apărare la
nivelul aparatului respirator la persoanele care
lucrează în medii poluate cu gaze sau pulberi
toxice, tratând alergiile de diverse cauze.

De asemenea, profilaxia afecţiunilor


faringo-amigdaliene la copil este foarte eficientă
prin curele heliomarine sau proceduri de
hidrotermoterapie dozate progresiv şi repetate în
decursul anilor.

Terapia: în acest scop tratamentul are un Commented [u6]: Medicina Fizică


rol principal, secundar sau complementar
tratamentului medicamentos, chirurgical,
dietetic, etc.

De introdus din balneo/romaneasca

Administrarea apelor minerale de la


Călimăneşti-Căciulata în cură internă, fluidifică
bila şi înlătura spasmul vezicii biliare, verigi
fiziopatologice importante în colecistopatia
cronică, fiind un adjuvant preţios al
tratamentului medicamentos şi dietetic.
Utilizarea de aplicaţii locale oftalmologice a
unor tipuri de ape minerale Neguleşti-Neamţ,
modifică proprietăţile locale favorizând
vindecarea conjunctivitelor de diverse etiologii.

Un rol secundar ocupă mijloacele BFT


astăzi în domeniul afecţiunilor endocrine şi a
rahitismului, de exemplu, unde tratamentele
substitutive, preparatele de calciu şi vitamina
D3 au rezultate benefice, deasemenea în
combaterea obezităţii, afecţiunilor cardio-
vasculare, osteoporozei.

Medicina secolului viitor este


reprezentată de medicina membranelor şi a
proceselor biologice evaluate prin