Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN MOLDOVA

FIEB - FTMIA

DEPARTAMENT ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrare de laborator (font 16, Bold, centered)

la disciplina EVIDENȚA CONTABILĂ

STUDIU DE CAZ (font 18, Bold, centered)

Conducător ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

Chişinău - 2019

Pentru a efectua o cercetare concretă şi aprofundată vom lua ca bază de studiu entitatea-
antreprenor care activează mai bine de 10 ani. Este vorba de o întreprindere cu mai multe ramuri
de activitate - „Z” SRL, cu sediul situat în or. Chişinău, str. Cxxxxx 26/6, cod fiscal , cod TVA –
xxxxxx. Sfera de activitate a întreprinderii cuprinde următoarele direcţii: producerea conservelor,

1
import de materie primă şi materiale, păstrare, realizare cu amănuntul şi cu ridicata a
semifabricatelor; activitatea de comerciant şi intermediar; alte tipuri de activităţi.
Pentru a se trece la elaborarea studiului de caz este prezentată următoarea situaţie
economică-financiară la data de 01 ianuarie 2018, prezentat în tabelul 1:
Tabelul 1

Cont activ Suma Cont pasiv Suma


Imobilizari necorporale in Capital social
curs de executie 13000 236900
Amortizarea imobilizarilor 750 Capital suplimentar 4386
necorporale
Mijloace fixe 339950 Rezerve statutare 15642
Amortizarea mijloacelor 50050 Alte rezerve 51450
fixe
Creante pe termen lung 30500 Profit nerepartizat 5440
(pierdere neacoperita) al
anilor precedenti
Avansuri acordate pe 25000 Avansuri primite pe 20000
termen lung termen lung
Materiale 6000 Credite bancare pe termen 26000
scurt
OMVSD 3170 Venituri ancipate curente 16000
Uzura OMVSD 920 Datorii comerciale curente 28420
Productia in curs de 9350 Datorii fata de personal
executie privind retribuirea muncii 54200
Produse 5450 Datorii privind asigurarile
sociale si medicale 16802
Creante comerciale 58750 Datorii fata de buget 5250
Avansuri acordate curente 4750 Provizioane curente 13800
Creante ale bugetului 4735
Creante ale personalului 2500
Investitii financiare 11200
curente in parti neafiliate
Casa 850
Conturi curente in moneda 9705
nationala
Conturi curente in valuta 9100
straina
Cheltuieli anticipate 12000
curente

Pe parcursul perioadei de gestiune, anul 2018, au avut loc următoarele operaţiuni economice,
prezentate în tabelul 2:

Tabelul 2

2
Suma,
Nr. Contintul operației economice lei
Soldul producţiei în curs de execuţie se raportează în contul
1 activităţii de bază 9150
Se înregistrează în contul curent în monedă naţională credite
2 bancare pe termen lung 20000
Se înregistrează mărimea capitalului social prin majorarea valorii
3 nominale a acţiunilor: Conform
- pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenţi 2500 datelor
- pe seama capitalului suplimentar 3800 prezentate
4 Se calculează amortizarea mijloacelor fixe: mai sus,
a) cu destinaţie generală de producţie 1500 este
b) cu destinaţie generală a întreprinderii 1800 necesar de
Se calculează amortizarea imobilizărilor necorporale cu destinaţie a se
5 generală a întreprinderii 306 întocmi
Se plăteşte avans furnizorilor în contul achiziţionării viitoare a structura
6 stocurilor de mărfuri şi materiale 25000 registrului
7 Se acceptă facturile furnizorilor pentru materialele intrate:
preţ de achiziţie 30500
TVA 20% ?
8 Se eliberează de la depozit materiale pentru:
- activităţi de bază 30750
- necesităţi generale de producţie 3100
- necesităţi generale a întreprinderii 800
- pentru ambalarea produselor 1250
Se pun în funcţiune OMVSD în valoare de pînă la 3000 lei o
9 unitate pentru necesităţile activităţii de bază 550
Se pun în funcţiune OMVSD în valoare de peste 3000 lei o unitate
10 pentru necesităţile activităţii de bază 3200
11 Se calculează uzura OMVSD 1000
12 Se calculează salariul:
- muncitorilor de bază care participăa la fabricarea produselor 55000
- personalului administrativ al secţiei de producţie 9000
- personalului administrativ şi de conducere 18000
- muncitorilor care participă la ambalarea produselor 3500
13 Se efectuiază defalcări pentru CAS (23%):
- muncitorilor de bază care participă la fabricarea produselor ?
- personalului administrativ al secţiei de producţie ?
- personalului administrativ şi de conducere ?
- muncitorilor care participă la ambalarea produselor ?
14 Se efectuiază defalcări pentru CAM (4%):
- muncitorilor de bază care participă la fabricarea produselor ?
- personalului administrativ al secţiei de producţie ?
- personalului administrativ şi de conducere ?
- muncitorilor care participă la ambalarea produselor ?
Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia consumată
15 în scopuri tehnologice:
- preţ de achiziţie 10500
- TVA 20% ?
Se acceptă factura de expediţie pentru paza subdiviziunilor de
16 producţie 8750
17 Se vind mijloace fixe cu plata ulterioară:
- preţ de vînzare 21090
- TVA 20% ?
18 Se reflectă valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe vîndute 15590
Se decontează suma amortizării calculate a mijloacelor fixe
19 vîndute 5300 3
20 Se casează suma uzurii calculate aferenta OMVSD 740
Se înregistrează deşeurile rezultate din scoaterea din uz a OMVSD
operaţiunilor economice şi contabilizarea acestora, de a se întocmi structura conturilor contabile,
balanţa de verificare a conturilor contabile, bilanţul, situaţia de profit şi pierdere, situaţia
modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, forma cărora este prezentată în
anexele de mai jos.

Registrul de înregistrare a operaţiunilor economice

Nr. Formula contabilă


Conţinutul operaţiunilor economice
crt. Debit Credit Suma

Structura contului contabil

Debit Cont activ - denumirea Credit


Sold iniţial
Operaţiuni economice care duc la majorarea Operaţiuni economice care duc la micşorarea
activului (+) activului (-)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final

Debit Cont pasiv - denumirea Credit


Sold iniţial
Operaţiuni economice care duc la micşorarea Operaţiuni economice care duc la majorarea
soldului iniţial (-) soldului iniţial (+)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final

Balanţa de verificare a conturilor contabile

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit

4
BILANŢUL
la _______________ 20___

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. începutul sfîrşitul
perioadei perioadei
de gestiune de gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250

5
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante 300
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+
rd.280+rd.290)
Total active 310
(rd.130+rd.300)

6
Pasiv

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu 390
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung 440
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive 590
(rd.390+rd.440+rd.580)

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE


7
de la _________________pînă la _______________20___

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010
Costul vînzărilor 020
Profit brut (pierdere brută) 030
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaţională 040
Cheltuieli de distribuire 050
Cheltuieli administrative 060
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090
Profit (pierdere) pînă la impozitare 100
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120
(rd.100-rd.110)

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

8
de la _________________pînă la _______________20___

Nr. Indicatori Cod Sold la Sold la


d/o rd. începutul sfîrşitul
perioadei Majorări Diminuări perioadei
de de
gestiune gestiune

1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social şi suplimentar
Capital social 010
Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030 ( ) ( ) ( ) ( )
Capital neînregistrat 040
Capital retras 050 ( ) ( ) ( ) ( )
Total capital social şi suplimentar 060
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)
2 Rezerve
Capital de rezervă 070
Rezerve statutare 080
Alte rezerve 090
Total rezerve 100
(rd.070+rd.080+rd.090)
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi 120
Profit net (pierdere netă) al perioadei de x
gestiune 130
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x ( ) ( ) ( )
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări
contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) 160
(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170
Diferenţe din reevaluare 171
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
Total capital propriu 180
(rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

9
de la ________________ pînă la ________________________ 20___

Indicatori Cod. Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030
Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050
Alte încasări 060
Alte plăţi 070
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 080
(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii 140
(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160
Dividende plătite 170
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară 200
(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)
Fluxul net de numerar total 210
(±rd.080±rd.140±rd.200 )
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune 240
(±rd.210±rd.220+rd.230)

10