Sunteți pe pagina 1din 2

MONITORUL OFICIAL

AL .

ROMÂNIEI
COMUNICATE, DECRETE-LEGE, DECRETE, Miercuri, 27 decembrie 1989
Anul I — Nr. 5 HOTARIRI ALE GUVERNULUI ŞI ALTE ACTE

SUMAR
Nr. ' * Pagina

. • COM UNICATE -

Comunicat . . . . . . . . . . , , . 1
DECRETE

1. — Decret privind numirea primului-ministru al


guvernului . . . . . . . . . . . . 1
2. — Decret privind rechemarea unui general în
cadrele active ale armatei . ........................... 2
3. — Decret privind numirea ministrului apărării na­
ţionale ........................................................................ ...... 2 J
4. — Decret privind trecerea în componenţa Ministe­
rului Apărării Naţionale a Departamentului secu- _ *
rităţii statului şi a altor organe din subordinea Mi­
nisterului de Interne . ................................. • 2

COMUNICATE
COMUNICAT
Avînd în vedere faptul că şi după condamnarea şi executarea dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu
continuă acţiunile teroriste ale unor elemente izolate avînd ca urmări pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri
materiale,

Consiliul Frontului Salvării Naţionale h o t ă r ă ş t e :


î. In Capitală şi în toate judeţele ţării se instituie 3. Elementele teroriste care pînă joi, 28 decembrie
tribunale militare extraordinare care vor judeca toate 1989, orele 17, nu vor preda armele şi muniţia aflată
cazurile de acte teroristei
asupra lor, vor fi judecate şi condamnate de aceste
2. Judecarea va urma o procedură de urgenţă, iar
executarea sentinţelor se va face imediat. tribunale extraordinare conform procedurii de urgenţă.

T DECRETE
DECRET
privind numirea primului-ministru al guvernului
Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Petre Roman se numeşte în funcţia de prim-ministru


al guvemuluL

PREŞEDINTELE . '
CONSILIULUI FRONTULUI ŞALVARII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 26 decembrie 1989.


Nr. 1.
2 M O N I T O R U L O F I C I A L A L R O M Â N I E I Nr. 5

DECRET
privind rechemarea unui general în cadrele active ale armatei
Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — General-colonel In rezervă Nicolae Militaru se
recheamă In cadrele active ale armatei.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI ŞALVARII NAŢIONALE
ION IU ESCU
Bucureşti, 26 decembrie 1989.
Nr. 2.

DECRET
privind numirea ministrului apărării naţionale
Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Generalul-colonel Nicolae Militaru se numeşte In
funcţia de ministru al apărării naţionale.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI ŞALVARII NAŢIONALE
ION ELIESCU
Bucureşti, 26 decem brie 1989.
Nr. 3.

DECRET
privind trecerea in componenţa Ministerului Apărării Naţionale a Departamentului securităţii
statului şi a altor organe din subordinea Ministerului de Interne
Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă :
Art. 1. — Pe data prezentului decret trec în compo­ Pentru Direcţia de paşapoarte, evidenţa străinilor şi
nenţa Ministerului Apărării Naţionale Departamentul controlul trecerii frontierei de stat se va emite decret
securităţii statului, Comandamentul trupelor de secu­ separat.
ritate, împreună cu organele şi unităţile din sub­ Art. 3. — Drepturile băneşti şi materiale ce se
ordinea acestora. Sînt incluse în acestea structura, cuvin personalului militar şi civil prevăzut la art. 1
bugetul, personalul, armamentul, muniţia, tehnica din vor fi asigurate de către Ministerul Apărării Naţionale.
dotare, fondurile fixe, precum şi activul şi pasivul din Art. 4. — Trupele de grăniceri se reintegrează în
ţară şi din străinătate. cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Pentru direcţiile, unităţile asimilate şi serviciile Art. 5. — Ministerul Apărării Naţionale va lua
comune, efectivele, tehnica, fondurile fixe, precum şi măsuri pentru stabilirea unei organizări uhitare a
bugetul, se defalcă proporţional cu atribuţiile pe care tuturor unităţilor din componenţa sa potrivit atribuţii­
le îndeplinesc. lor şi sarcinilor ce-i revin acestui minister.
Art. 2. — La Ministerul de Interne rămîn Inspec­ Art. 6. — Comitetul de Stat al Planificării şi
toratul general al miliţiei, Comandamentul pompieri­ Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul Finanţelor
vor lua măsuri pentru a introduce modificările cores­
lor, Direcţia generală a arhivelor statului şi Direcţia punzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai
penitenciarelor, cu toate unităţile din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de
acestora. Interne.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI ŞALVARII NAŢIONALE
ION ILIESCU
Bucureşti, 26 decembrie 1989.
Nr. 4.

■ ______________ __________ EDITOR : CONSILIUL FRONTULUI ŞALVARII NAŢIONALE


Adresa pentru publicitate : Combinatul poligrafic Bucureşti — Biroul de publicitate şl difuzare

1408
16J
pentru Monitorul Oficial. Bucureşti, str. Blanduzlel nr. 1, sectorul 2, telefon 11.77.02.
Tiparul : Combinatul poligrafic Bucureşti — Atelierul „Monitorul Oficial-, Bucureşti, Preţul 1,50 lei
str. Jiului nr. 103, telefon 08.5S.S8.
Monitorul Oficial al României nr. 5/19S9 conţine 2 pagini.