Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂNĂTĂU

DISCIPLINA BIOLOGIE
CLASA A VIII-A, 1 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
PROFESOR: BRÎNZEA GEORGE
Conform programei de biologie pentru clasa a VIII-a, aprobată cu OM nr. 5097/2009 ȘEF DE CATEDRĂ:

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU CES


ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE
DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

BIOLOGIE – CLASA A VIII A


AN ŞCOLAR 2019-2020

1. Argument

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi obiectivele generale ale predării şi învăţării biologiei: trezirea interesului şi a
curiozităţii ştiinţifice a elevilor, înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a
cunoştinţelor referitoare la mediul înconjurător, la organizarea generală a animalelor, cu accent pe aspectele ecologice, în vederea formării unui
comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de vedere ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare
fidelă a unor animale din diferite medii de viaţă, pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, cee ce favorizează observarea directă şi înţelegerea unor
laturi mai vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediu.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare,
de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună
a elevilor în colectivul clasei.
2. Beneficiar

clasa a VIII-a , diagnostic: Deficiență mintală medie/neuropsihic,


Nivelul de deficiență/gradul de handicap: GRAV

3. Competențe specifice şi activităţi de învăţare

1. Cunoașterea și întelegerea proceselor, a terminologiei, a conceptelor și a metodelor specifice

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE

1.1. Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem  exercitii de observare si recunoastere pe planse si atlas, dar și în
natură a factorilor cu viață și fără viață din jurul unui organism;

1.2. Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem  exercitii de stabilire a funcționalității unui ecosistem pornind de la
exemple simple (mediul de viață a unui cățeluș, o grădină, un lac);

1.3. Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale şi  exercitii de identificare a factorilor de mediu care pot influenta
antropizate viața în oraș;
 exerciții de identificare a unui ecosistem natural (pădurea) de unul
antropizat (parcul);
realizarea unor modele de ecosisteme tip machetă.
1.4 Explicarea modului de acţiune a factorilor evoluţiei  identificarea anotimpurilor și explicarea modificărilor
produse de acestea asupra vegetației, păsărilor migratoare
etc.
 exerciții de identificare a unor organisme simple și
diferențierea de cele mai evoluate (răma față de rață, pisica
față de om etc.)

2. Dezvoltarea capacitatilor de exploatare/investigare in scopul rezolvarii de probleme specifice biologiei

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE

2.1. Utilizarea de mijloace şi metode adecvate  exercitii de utilizare a ustensilelor si aparaturii de laborator
explorǎrii/investigǎrii ecosistemelor  luarea temperaturii aerului, a apei, măsurarea adâncimii etc.
2.2. Realizarea unor activitǎţi experimentale  exercitii de determinare a temperaturii, adâncimii, luminozității,
numărarea indivizilor de pe o anumită suprafață

2.3 Interpretarea rezultatelor investigaţiilor si ale  exprimarea propriilor păreri, fâcând comparații.
experimentelor

3. Dezvoltarea capacitatilor de comunicare,utilizand corect limbajul specific de biologie

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

3.1 Reprezentarea structurii funcţiilor sistemelor biologice pe  exercitii de utilizare a unor albume,atlase,enciclopedii;
baza modelelor

3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare,  exercitii de extragere si inserare a informatiei din si in tabele;
investigare, experimentare şi rezolvare a unor situaţii  exercitii de elaborare a unor planșe cu imagini lipite pe o temă
problemă dată.
4. Formarea unor atitudini în acord cu dezvoltarea bioeticii

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE

4.1. Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare  Intocmirea unui portofoliu cu diferite tipuri de ecosisteme
naturale și antropizate prin selectarea si decuparea de imagini
caracteristice din diferite reviste și materiale;
4.2. Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor
 Elaborarea unor concluzii de identificare a tipului de ecosistem
preferat.

5. Transferarea și integrarea cunoștințelor și a metodelor de lucru ale biologie în context noi

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE

5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor  Protejarea mediului prin selectarea gunoiului menajer;
decizii  Protejarea animalelor care se deplasează pe stradă sau în jurul
nostru.

5.2 Demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului  Selectarea unor imagini și lipirea acestora la tema: „Poluarea
comportament în raport cu mediul Planetei”.

5.3 Elaborarea şi implementarea unor proiecte ecologice  Elaborarea portofoliului

5.4 Analiza şi interpretarea informaţiilor referitoare la evoluţia  Explicarea unor situații cauză-efect care pot duce la modificarea
lumii vii sau dispariția unor specii (vânarea excesivă, tornade, inundații).
4. Proiectarea curriculară

PROGRAMĂ FLEXIBILIZATĂ PE SEMESTRE, AN ȘCOLAR 2019-2020


SEMESTRUL I

Nr. Competenţe Conținuturi Nr.


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna Observaţii*
crt. specifice adaptate ore
I. Recapitulare 1 9-13.09.2019
Organizarea materiei
vii Identificarea
Niveluri de organizare organismelor,
a materiei vii 1.1 populațiilor
Noţiuni introductive în
2.1 și speciilor Scheme
ecologie
4.1 16- Observaţii
Niveluri de organizare a
4.2 1 20.09.2019 pe planşe,
materiei vii: individ,
5.1 Aplicaţii
populatie, specie
5.2
II.

Definirea factorilor 23-


Biotopul 1 Scheme
fără viață 27.09.2019
Definirea și
30.09-
Biotopul, Biocenoza identificarea 1 4.10.2019
scheme
Biocenoza.Ecosistemul diferitelor
1.2 , 1.3 organisme
2.1. Observaţii
2.2. Ecosistemul: clasificare
Definirea 1 7-11.10.2019 pe planşe,
2.3. 3.1 3.2 5.2 generală
ecosistemului atlase
Studierea unui Aplicaţii
Activitate practică de
ecosistem cu grupa 14- Ecosistem
sinteză - studiul unui 1
de elevi 18.10.2019 (acvariu,
ecosistem
balta)
Macheta 21-
Evaluare sumativă 1 25.10.2019
(test sumativ, portofoliu,
proiecte de grup, modelaj)
1.2. Identificarea
1.3. Interacţiunea biotop- importanței mediului 28.10-
Factorii determinanţi 1 Schemă
1.4. biocenozǎ de viață pentru un 1.11.2019
în rǎspândirea şi
2.1. organism
adaptarea la mediu a
2.2. Ritmurile sezoniere
organismelor vii Observaţii
3.2. Bioritmuri circadiene şi
Factorii abiotici 1 4-8.11.2019 directe,
5.1. sezoniere
5.3. Aplicaţii
Relații dintre
11-
Relaţiile interspecifice șoarece și pisică, 1 15.11.2019
Imagini
câine și pisică, râmă
și copac
III.
Relațiile dintre pisică 18-
2 Imagini
Factorii biotici Relaţiile intraspecifice și puii acesteia 29.11.2019
1.2. 1.3.
Comunicarea şi viaţa socială Comunicarea dintre
1.4.
la animale pisică și pui, pisică și 1 2-6.12.2019
2.1.
stăpân
2.2. 2.3. 4.1 4.2
3.1 5.1 5.2 5.3

9-13.12.2019 Material
Recapitulare 1
audio
Înregistrarea unor
sunete specifice
Test
Recapitulare și 16-
IV. 1 sumativ tip
evaluare semestrială 20.12.2019
grilă
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitatea de Conținuturi adaptate Nr.


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Observaţii*
crt. învăţare ore
Recunoașterea
13-
Observaţii pe
Categorii trofice în relațiilor de hrănire
Relaţii trofice 1 17.01.2020 planşe,
ecosistem dintre diferite
în Aplicaţii
organisme
ecosisteme
Reţele trofice

1.1. 1.2 Identificarea și


1.3 Lanţuri trofice desenarea
V. 2.1 Modelarea lanţurilor şi unor Aplicaţii
2.2 2.3 3.1 reţelelor trofice lanțuri trofice, după 1 Scheme
3.2 4.1 4.2 5.1 5.3 (lucrare practicǎ) planșă logice
20-
Niveluri şi piramide trofice 24.01.2020 Modelaj
în ecosisteme
Realizarea unei
Circuitul legături între
materiei şi substanța ca hrană și
Circuitul materiei şi energiei energia sub formă de Scheme
energiei – 1 27-
– noţiuni generale căldură logice
noţiuni 31.01.2020
generale

Identificarea unor Referate cu


surse de poluare privire la
și definirea 3-14.02.2020 factorii
Poluarea 2
poluării poluanţi şi
efectele lor,
prevenire
Observaţii asupra unor zone Exemplificarea
Echilibre şi poluate şi nepoluate, poluării pe care o
fac copiii la școală 1 17- Aplicaţii
dezechilibre 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 compararea şi comentarea
21.02.2020
în ecosisteme 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 datelor (lucrare practicǎ)
Deteriorarea 5.3 Pășunatul excesiv 24-
mediului Supraexploatarea 1 28.02.2020 Scheme
VI.
Specii aduse din alte
Introducerea de noi specii în țări 1 Imagini
ecosisteme 2-6.03.2020

Modificările produse 9-13.02.2020


Antropizarea de om mediului în 1
care trăiește
1.2
1.3 2.1 5.1 5.3
Protecţia şi Resurse naturale
Dezvoltare durabilă
conservarea folosite de om 1
Exploatarea raţionalǎ a 16-
mediului
resurselor naturale 20.03.2020
Colectarea selectivǎ 23-
Colectarea selectivǎ a a deşeurilor 1 27.03.2020 Aplicaţii
deşeurilor (lucrare practicǎ) împreună cu colegii Machete
Parcuri şi rezervaţii naturale PPT

Unitatea şi diversitatea Comparația între


lumii vii diferite organisme
2 20- Scheme
Evoluţie şi dovezi ale prin funcțiile 30.04.2020
evoluţiei (definiţia realizate de
evoluţiei,exemple de dovezi organismul
directe şi indirecte acestora
Factori ai evoluţiei Lupta pentru
1.4 (ereditatea, variabilitatea, existență: teritoriu,
hrană 4-8.05.2020
VII. Evoluţionism 2.1 3.2 4.1 4.2 suprapopulaţia, lupta pentru 1 Film
5.1 5.2 5.3 5.4 existenţǎ, selecţia)

Definirea speciei 11-


Specia ca unitate a evoluţiei 1 15.05.2020

Rezolvarea unor probleme Dispariția


dinozaurilor 1 18- Atlas
pe teme legate de evoluţie
22.05.2020

Evaluare finală
Recapitulare și -Portofoliul
3.1 25.05-
VIII. evaluare finală -Proiectul de grup 2 Portofoliu
5.1 5.2 5.3 5.4 5.06.2020
-Machete
5. Strategii didactice

METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de
învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul, dezbateri;
 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, programul AeL, activităţi practice; interviu, simulări, învăţământul
diferenţiat;
 metode active: jocul didactic, rebusul, instruirea programată (lecţii în programul Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc
 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”.

MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare
pedagogice şi se împart în materiale didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: atlase ale corpului uman, planşe, dischete, casete video, etc;
● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate fixe şi proaspete, scheletul, mulaj mușchi din laborator,
etc.;
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul Ael, portofoliul, etc.

6. Competenţe de învăţare
La sfârşitul studierii disciplinei, elevul va dovedi următoarele achiziţii şi deprinderi:

COMPETEN ȚE GENERALE COMPETENŢE DE ÎNVĂŢARE


1. Cunoașterea și întelegerea proceselor, C1. Recunoaște componentele unui ecosistem, îl
a terminologiei, a conceptelor și a definește și identifică factorii cu viață și fără viață
metodelor specifice din acesta

C2. Operează cu termenii învățați la ecologie

2. Dezvoltarea capacităţilor de C1. Foloseste instrumentele, substantele si


explorare/investigare în scopul aparatura de laborator.
rezolvării de probleme specifice
biologiei
3. Dezvoltarea capacităţii de C1. Utilizeaza diverse surse de informare despre
comunicare, utilizând corect organismul uman (atlase, reviste, planse)
limbajul specific biologiei
C2. Realizeaza experiente simple, respectand pasii
unui algoritm de lucru;

4. Formarea unor atitudini în acord cu C1. Identifică diferite tipuri de poluare și


dezvoltarea bioeticii analizează impactul acestora asupra organismelor

5.Transferarea și integrarea cunoștințelor și a C1. Protejarea mediului prin selectarea gunoiului


metodelor de lucru ale biologie în context noi menajer;

C2. Realizarea unor machete, portofolii

7. Evaluarea

Se realizează prin :
- itemi de evaluare diferiți concentrați pe desene și răspunsuri la alegere;
- fișe de lucru adaptate;
- tema pentru acasă;
- fișa progresului școlar;
- portofoliul elevului.

8. Bibliografie

1. Programa de biologie revizuită, clasele V-VIII, învăţământ obişnuit.


2. Tănasă T., Cristea C., Cristea I.: Ştiinţe ale naturii, Educaţie civică, Caiet de evaluare, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
3. Muşu I., Taflan A.: Terapia educaţională integrată, Ed. ProHumanitate, Bucureşti, 1997.
4. Păunescu C., Muşu I.: Psihopedagogie specială integrată – Handicapul mintal, Ed. ProHumanitate, Bucureşti, 1997.
5. Pârăială V., Pârâială D., Filoti C: Ştiinţe ale naturii – auxiliar pentru cadre didactice şi părinţi, Ed. Euristica, Iaşi, 2002.
6. Manuale şcolare.

S-ar putea să vă placă și