Sunteți pe pagina 1din 26

S.C. AMUZA COMIMPEX S.R.L.

APROBAT
PRODULEŞTI ADMINISTRATOR
AMUZA AURICĂ

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE


Nr Locuri de MĂSURI
crt munca /post de Riscuri evaluate
lucru Tehnice Igienico Actiuni de Termen reali
-sanitare realizare zare
Organizatorice Alte Persoana
masuri responsabila
0 1 2 3 4 5 6
1 CIRCULA 1. Neîntocmirea şi Măsuri tehnice :
TORIST nerespectarea planului de  Se va întocmi un grafic anual de revizii şi
revizii şi reparaţii a utilajelor; reparaţii la toate utilajele şi echipamentele. Întocmire grafic Administraţia
Rezultatele verificărilor trebuie înregistrate şi puse Anual
la dispoziţia Inspecţiei Muncii la solicitarea
acesteia în conformitate cu prevederile HG
1146/2006 Art. 5 Verificarea echipamentelor de
muncă;
 Se va încheia contract pentru verificarea Încheiere contract Administraţia
metrologică anuală a aparatelor de măsură şi
control a parametrilor de funcţionare a instalaţiei;
 Intervenţiile în urma constatărilor unor Verificare Administraţia
defecţiuni în funcţionarea utilajelor, vor fi
efectuate imediat de către personal calificat şi
autorizat.

Măsuri organizatorice : Instruire Conducător loc


 Instruirea lucrătorilor privind obligativitatea muncă
opririi funcţionării echipamentelor la constatarea Lunar
unor defecţiuni în funcţionarea acestora, anunţarea
imediată a conducătorului locului de muncă în
vederea remedierilor ce se impun;
2.Nivel de zgomot continuu Măsuri tehnice:
la funcţionarea maşinilor;  efectuarea de măsurători a nivelului de zgomot la Planificare Administraţia
locurile de muncă ;
 stabilirea şi acordarea de echipament individual de
protecţie împotriva expunerii la zgomot (antifoane) Aprovizionare Administraţia
în funcţie de nivelul de zgomot determinat;
 semnalizarea locurilor de muncă unde expunerea
personală zilnică la zgomot depăşeşte limita Verificare Administraţia
maximă admisibilă în conformitate cu prevederile
HG 493/2006;

Măsuri organizatorice:
 instruirea personalului privind riscul expunerii la Instruire Conducător loc
acţiunea zgomotului şi obligativitatea utilizării muncă
echipamentului individual de protecţie împotriva Lunar
zgomotului;
 examinarea stării auzului personalului care lucrează Planificare Administraţia
în locuri de muncă cu niveluri de zgomot ridicate
(la angajare şi periodic);
3.Pulberi în atmosfera de Măsuri tehnice:
lucru de la debitarea palului;  menţinerea în permanentă stare de funcţionare a Supraveghere Administraţia
instalaţiilor locale de captare a pulberilor lemnoase;
 efectuarea de măsurători a nivelului de pulberi în Planificare Administraţia
cadrul atelierului ;
 stabilirea şi acordarea de echipament individual de Aprovizionare Administraţia
protecţie împotriva pulberilor(măşti împotriva
prafului, salopete, cămăşi, etc.);
 semnalizarea în conformitate cu prevederile HG
971/2006 a locurilor de muncă unde limita maximă Verificare Administraţia
a emisiilor de pulberi este depăşită şi este
obligatorie utilizarea echipamentului individual de
protecţie adecvat;

Măsuri organizatorice:
 instruirea personalului privind efectul pulberilor Instruire Conducător loc
asupra organismului şi a necesităţii utilizării muncă
echipamentului individual de protecţie a căilor Lunar
respiratorii;
 examinarea stării de sănătate a lucrătorilor care îşi Planificare Administraţia
desfăşoară activitatea în cadrul atelierului de
formare panouri (la angajare şi periodic);
4.Prindere, antrenare de către Măsuri tehnice:
organe de maşini în mişcare  toate părţile în mişcare ale echipamentelor şi Verificare Administraţia
fără apărători de protecţie la toate părţile maşinilor care prezintă pericol, vor fi anual
pânză sau limitator; prevăzute cu apărători sau dispozitive de protecţie
în construcţie robustă indiferent de amplasarea
maşinilor şi echipamentelor respective conform
prevederilor HG 1146/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de
muncă; Conducatorul
 dispozitivele şi apărătorile de protecţie vor fi Supraveghere Locului de munca
astfel construite si utilizate încât să poată îndeplini zilnic
în permanenţă rolul de protecţie;
 interzicerea funcţionării maşinilor sau utilajelor
fără apărători de protecţie sau cu acestea defecte, Supraveghere Conducatorul
incomplete sau montate necorespunzător; Locului de munca
 se vor intocmi instrucţiuni proprii de securitate zilnic
şi sănătate în muncă pentru organe de maşini în Întocmire
mişcare. instrucţiuni Lucrător
desemnat
Măsuri organizatorice:
 instruirea periodică a operatorilor asupra Instruire
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în Lucratorul
muncă pentru organe de maşini în mişcare privind desemnat
obligativitatea remontării apărătorilor de protecţie Lunar
după terminarea intervenţiilor la maşini.
Măsuri tehnice:
 asigurarea şi verificarea montării şi Verificare Administraţia
existenţei în timpul funcţionării utilajelor a tuturor anual
apărătorilor şi dispozitivelor de protecţie prevăzute
în documentaţiile tehnice;
 utilizarea circularului numai cu apărătoarele Verificare Administraţia
5. Proiectare de particule sau
de protecţie cu care a fost echipat din proiectare şi
pulberi de lemn la debitarea
execuţie;
plăcilor, de corpuri metalice
în cazul ruperii pânzelor, etc.;
Măsuri organizatorice:
 instruirea periodică a salariaţilor asupra Instruire Lucratorul
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în desemnat
muncă pentru organe de maşini în mişcare privind Lunar
obligativitatea remontării apărătorilor de protecţie
imediat după intervenţia la echipament.
Măsuri tehnice:
 întocmirea instrucţiunilor proprii de Întocmire Lucrător
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea instrucţiuni desemnat
6. Conducerea cu mâna a
circularului ;
plăcii de pal până în
Măsuri organizatorice: Instruire Lucratorul
apropierea discului tăietor;
 instruirea salariaţilor privind interdicţia de a desemnat
manevra placa de pal până în apropierea discului Lunar
tăietor;
7. Îndepărtarea cu mâna a Măsuri tehnice:
deşeurilor de pal de pe masa  întocmirea instrucţiunilor proprii de Întocmire Lucrător
circularului concomitent cu securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea instrucţiuni desemnat
decuparea plăcii ; circularului ;
Lucratorul
Măsuri organizatorice: Instruire desemnat
 instruirea salariaţilor privind interdicţia de a Lunar
îndepărta deşeurile rezultate în timpul operaţiei de
debitare a plăcilor ;
Măsuri tehnice:
 întocmirea instrucţiunilor proprii de Întocmire Lucrător
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea instrucţiuni desemnat
8. Fixarea necorespunzătoare
circularului ;
a plăcii de pal pe masa de Lucratorul
debitare;
Măsuri organizatorice: Instruire desemnat
 instruirea salariaţilor privind IPSSM pentru Lunar
utilizarea circularului;
Măsuri tehnice:
 întocmirea instrucţiunilor proprii de Întocmire Lucrător
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea instrucţiuni desemnat
9. Efectuarea de intervenţii
echipamentelor;
pentru remedierea defectelor Instruire Lucratorul
în timpul funcţionării maşinii
Măsuri organizatorice: desemnat
;
 instruirea lucrătorilor privind interdicţia de Lunar
a se interveni la utilaje şi echipamente aflate în
funcţiune.
Măsuri tehnice:
 întocmirea instrucţiunilor proprii de Întocmire Lucrător
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea instrucţiuni desemnat
10. Executarea de reglaje fără
echipamentelor;
respectarea regimurilor
impuse de tehnologia de
Măsuri organizatorice: Instruire Lucratorul
lucru;
 instruirea lucrătorilor privind interdicţia de desemnat
a se interveni la utilaje şi echipamente aflate în Lunar
funcţiune.
2 CĂNTUITOR 1. Prindere, antrenare de Măsuri tehnice:
către organe de maşini în  toate părţile în mişcare ale echipamentelor şi
mişcare fără apărători de toate părţile maşinilor care prezintă pericol, vor fi Administratie
protecţie (polizoare, scule prevăzute cu apărători sau dispozitive de protecţie Verificare Anual
aflate în mişcare de rotaţie); în construcţie robustă indiferent de amplasarea
maşinilor şi echipamentelor respective conform
prevederilor HG 1146/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de
muncă;
 dispozitivele şi apărătorile de protecţie vor fi Conducatorul
astfel construite si utilizate încât să poată îndeplini Supraveghere locului de munca
în permanenţă rolul de protecţie; Zilnic
 interzicerea funcţionării maşinilor sau utilajelor
fără apărători de protecţie sau cu acestea defecte, Supraveghere Conducatorul
incomplete sau montate necorespunzător; locului de munca
 se vor intocmi instrucţiuni proprii de securitate zilnic
şi sănătate în muncă pentru organe de maşini în Intocmirea
mişcare. Instructiunilor Lucratorul
Desemnat
Măsuri organizatorice:
 instruirea periodică a operatorilor asupra
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în
muncă pentru organe de maşini în mişcare privind Instruire Lucratorul
obligativitatea remontării apărătorilor de protecţie Desemnat
după efectuarea intervenţiilor. Lunar
Măsuri tehnice:
- conducerea firmei va asigura verificarea şi Verificare Administratia
Semestrial
2. Desfăşurarea de activităţi întreţinerea compresorului la termenele din cartea
în apropierea unor instalaţii tehnică ;
aflate sub Măsuri organizatorice:
Lucratorul
presiune(compresor);  instruirea lucrătorilor privind interdicţia de Instruire Desemnat
a se interveni la utilaje şi echipamente aflate în lunar
funcţiune.
Măsu Masuri tehnice:
se - vor asigura cabluri electrice de alimentare
3. Ruperea, smulgerea sau
a echipamentelor mobile care sunt uzate sau Verificare Administratia
deteriorarea izolaţiei
cablurilor de alimentare ca necorespunzătoare tipurilor de echipamente utilizate ;
urmare a neatenţiei în
Măsuri organizatorice: Lucrtorul
manevrarea maşinilor de
- instruirea lucrătorilor asupra obligativităţii verificării instruire Desemnat
călcat sau suflantelor ;
nivelului de izolaţie al cablurilor electrice de alimentare Lunar
înaintea şi în timpul utilizării maşinilor de călcat.
Măsuri tehnice:
- întocmirea instrucţiunilor proprii de Intocmire Lucratorul
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea Instructiuni Desemnat
4. Efectuarea de intervenţii
uneltelor de mână acţionate electric;
pentru remedierea defectelor
în timpul funcţionării maşinii
Măsuri organizatorice: Lucratorul
;
 instruirea lucrătorilor privind interdicţia de Instruire Desemnat
a se interveni la utilaje şi echipamente aflate în Lunar
funcţiune.
5. Intervenţii în instalaţiile de Măsuri tehnice:
alimentare şi acţionare  întocmirea instrucţiunilor proprii de Intocmire
electrică a utilajelor ; securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia Instructiuni
împotriva electrocutării;

Măsuri organizatorice:
instruirea lucrătorilor privind interdicţia de a se instruire
interveni la utilaje şi echipamente aflate în
funcţiune.
Măsuri tehnice:
 Se va asigura efectuarea anuală a verificării Planificare Administraţia
valorii ohmice a prizei de legare la pământ a
echipamentelor de către laboratoare acreditate;
6. Neverificarea continuităţii
legăturii utilajelor la centura Măsuri organizatorice:
de împământare;  instruirea lucrătorilor asupra obligativităţii Instruire Conducător loc
verificării nivelului de izolaţie al cablurilor electrice muncă
de alimentare şi a continuităţii instalaţiei de legare Lunar
la pământ.
3 MONTATOR Măsuri tehnice:
MOBILĂ  toate părţile în mişcare ale echipamentelor şi Verificare Administratie
toate părţile maşinilor care prezintă pericol, vor fi Anual
prevăzute cu apărători sau dispozitive de protecţie
în construcţie robustă;
 dispozitivele şi apărătorile de protecţie vor fi Conducator
astfel construite si utilizate încât să poată îndeplini Supraveghere loc munca
în permanenţă rolul de protecţie; zilnic
1. Prindere, antrenare de
 interzicerea funcţionării maşinilor sau utilajelor
către organe de maşini în Supraveghere Conducator
fără apărători de protecţie sau cu acestea defecte,
mişcare fără apărători de loc munca
incomplete sau montate necorespunzător;
protecţie (polizoare, scule Intocmire
aflate în mişcare de rotaţie);  se vor intocmi instrucţiuni proprii de securitate
Instructiuni Lucratorul
şi sănătate în muncă pentru organe de maşini în
mişcare. Desemnat

Măsuri organizatorice:
 instruirea periodică a operatorilor asupra Lucratorul
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în Instruire Desemnat
muncă pentru organe de maşini în mişcare privind Lunar
obligativitatea
Măsuri tehnice:
- asigurarea şi verificarea montării şi Administratie
existenţei în timpul funcţionării utilajelor a tuturor Verificare
apărătorilor şi dispozitivelor de protecţie prevăzute
2. Proiectare de particule sau
în documentaţiile tehnice;
bucăţi de pal antrenate în Conducator
- utilizarea polizorului electric numai cu
procesul de prelucrare, de Supraveghere loc munca
dispozitivul de protecţie cu care a fost echipat din
corpuri abrazive de la zilnic
execuţie;
polizor, bucăţi de metal de la
Măsuri organizatorice:
scule rupte în timpul Instruire Lucratorul
prelucrării etc.;  instruirea periodică a lucrătorilor asupra
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în desemnat
muncă pentru organe de maşini în mişcare privind lunar
obligativitatea remontării apărătorilor de protecţie
imediat după intervenţia la echipament.
Măsuri tehnice: Lucratorul
- întocmirea instrucţiunilor proprii de Intocmire desemnat
3. Fixarea necorespunzătoare
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea Instructiuni
a materialului ce urmează a
uneltelor de mână acţionate electric;
fi prelucrat sau a sculelor pe
echipamentele de lucru
Măsuri organizatorice: Instruire Lucratorul
portabile;
 instruirea lucrătorilor privind utilizarea desemnat
echipamentelor manuale acţionate electric. lunar
Măsuri tehnice: Lucratorul
- întocmirea instrucţiunilor proprii de Intomire desemnat
securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea instructiuni
4. Intervenţii în instalaţiile de uneltelor de mână acţionate electric;
alimentare şi acţionare
electrică a echipamentelor; Măsuri organizatorice: Lucratorul
 instruirea lucrătorilor privind interdicţia instructiuni desemnat
intervenţiei in instalaţiile de alimentare electrică a lunar
echipamentelor.
Administratie
Măsuri tehnice: semestrial
 toate părţile maşinilor care prezintă pericol vor Verificare
fi prevăzute cu apărători sau dispozitive de protecţie
în construcţie robustă indiferent de amplasarea
maşinilor şi echipamentelor respective conform
prevederilor HG 1146/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
Conducator
muncă de către lucrători a echipamentelor de
Supraveghere loc munca
muncă;
zilnic
 dispozitivele şi apărătorile de protecţie vor fi
5. Neutilizarea mijloacelor de astfel construite si utilizate încât să poată îndeplini
Supraveghere Conducator
protecţie (apărători) în timpul în permanenţă rolul de protecţie;
loc munca
lucrului cu uneltele de mână  interzicerea funcţionării utilajelor fără apărători de
acţionate electric; protecţie sau cu acestea defecte, incomplete sau zilnic
montate necorespunzător;

Măsuri organizatorice: Instruire Lucratorul


 instruirea periodică a lucrătorilor asupra desemnat
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în lunar
muncă pentru organe de maşini în mişcare privind
obligativitatea remontării apărătorilor de protecţie
imediat după intervenţie.
Măsuri tehnice:
conducerea firmei va asigura efectuarea anuală a
verificării valorii ohmice a prizei de legare Verificare Administratie
la pământ a echipamentelor de către laboratoare
6. Neverificarea continuităţii acreditate;
legăturii utilajelor la centura Măsuri organizatorice:
de împământare; instruirea lucrătorilor asupra obligativităţii
verificării nivelului de izolaţie al cablurilor electrice
de alimentare şi a continuităţii instalaţiei de legare Instruire Lucratorul
la pământ. desemnat
lunar
4 MOTOSTIVUI Măsuri tehnice :
TORIST Planificare Administratie
 Întocmirea unui program anual de verificare a
Anual
motostivuitorului în conformitate cu prevederile
HG 1146 / 2006 şi a Prescripţiilor ţehnice ISCIR
R3 / 2003;
Verificare Administratie
1. Neîntocmirea graficului de  Respectarea periodicităţii operaţiilor de
Semestrial
revizii şi reparaţii; întreţinere prescrise în manualul de exploatare;
Verificare Administratie
nerespectarea termenului de  Efectuarea verificărilor, reparaţiilor şi reviziilor
verificare ISCIR; numai de personal autorizat în acest sens.

Măsuri organizatorice : Lucrator


 Instruirea motostivuitoriştilor privind Instruire desemnat
periodicitate efectuării verificărilor la termenele lunar
prevăzute în Manualul de exploatare .
Măsuri tehnice:
 toate părţile în mişcare ale maşinilor
echipamentelor vor fi prevăzute cu apărători sau Verificare Conducatorul
dispozitive de protecţie în construcţie robustă indi- loculi de munca
ferent de amplasarea maşinilor şi echipamentelor lunar
respective conform prevederilor HG 1146/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă;
 dispozitivele şi apărătorile de protecţie vor fi
astfel construite si utilizate încât să poată îndeplini Supraveghere Conducator
2. Prindere, antrenare de loc munca
în permanenţă rolul de protecţie;
către organe de maşini în Supraveghere
 interzicerea funcţionării echipamentelor fără
mişcare în timpul efectuării Conducator
apărători de protecţie sau cu acestea defecte,
intervenţiilor loc munca
incomplete sau montate necorespunzător;
 se vor intocmi instrucţiuni proprii de securitate Intocmire
şi sănătate în muncă pentru organe de maşini în Instructiuni lucratorul
mişcare. desemnat

Măsuri organizatorice:
 instruirea periodică a operatorilor asupra lucratorul
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în Instruire desemnat
muncă pentru organe de maşini în mişcare privind lunar
obligativitatea montării apărătorilor de protecţie
imediat după efectuarea intervenţiilor.
Măsuri organizatorice : Lucratorul
 Instruirea periodică privind Instruire desemnat
3.Răsturnarea prevederile IPSSM pentru motostivuitorişti Lunar
motostivuitorului la referitoare la modul de efectuare a manevrelor;
executarea unor manevre fără  Verificarea periodică a modului de Lucratorul
asigurarea prealabilă; însuşire a instrucţiunilor de lucru din Manualul de Verificare desemnat
exploatare semestrial
Măsuri organizatorice : Lucratorul
 Instruirea periodică privind Instruire desemnat
prevederile IPSSM pentru motostivuitorişti Lunar
4. Manevrarea neatentă a
referitoare la modul de efectuare a manevrelor;
motostivuitorului – pericol de
 Verificarea periodică a modului de Verificare Lucratorul
răsturnare;
însuşire a instrucţiunilor de lucru din Manualul de desemnat
exploatare semestrial

Măsuri tehnice: Lucrator


 se vor intocmi instrucţiuni proprii de securitate Incocmire desemnat
şi sănătate în muncă pentru exploatarea Instructiuni
motostivuitorului care să ţină cont şi de îndicaţiile
5. Efectuarea de intervenţii la
precizate de furnizor în cartea tehnică.
motostivuitor pentru Lucrator
activităţi de remediere fără
Măsuri organizatorice: desemnat
oprirea funcţionării acestuia
 instruirea periodică a motostivuitoristului Instruire lunar
privind instrucţiunile proprii de securitate şi
sănătate în muncă pentru manevrarea
motostivuitorului.
Măsuri tehnice:
 se vor intocmi instrucţiuni proprii de securitate şi Lucrator
sănătate în muncă pentru exploatarea Intocmire desemnat
motostivuitorului care să ţină cont şi de îndicaţiile Instructiuni
precizate de furnizor în cartea tehnică;
6.Nesincronizarea Conducator
 se va interzice încredinţarea conducerii
manevrelor cu activitatea Supraveghere loc munca
motostivuitorului personalului neautorizat.
lucrătorilor care manipulează zilnic
materiale, mobilier etc ;
Măsuri organizatorice:
- instruirea periodică a motostivuitoristului
privind instrucţiunile proprii de securitate şi
sănătate în muncă pentru manevrarea
motostivuitorului.
Măsuri organizatorice : Lucrator
Instruirea periodică privind prevederile IPSSM Instruire desemnat
7. Nesemnalizarea sonoră la
pentru motostivuitorişti referitoare la modul de Lunar
punerea în mişcare a
efectuare a manevrelor; Lucrator
motostivuitorului;
Verificarea periodică a modului de însuşire a Verificare desemnat
instrucţiunilor de lucru din Manualul de exploatare semestrial
5 COND. AUTO Administratie
Măsuri tehnice:
Planificare Anual
- Respectarea programului de efectuare a
lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor;
Verificare Administratie
- Verificarea stării tehnice a
1.Nerespectarea Anual
autovehiculului înainte de plecarea în cursă;
reglementărilor legale
privind efectuarea
Măsuri organizatorice:
inspecţiilor tehnice periodice Instruire Lucrator
- Instruirea conducătorilor auto privind
desemnat
IPSSM pentru transporturi rutiere şi a O.G. 195 /
lunar
2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Măsuri tehnice: Administratie


- Respectarea programului de efectuare a Planificare Anual
lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor;
2.Trimiterea în cursă a
- Verificarea stării tehnice a Verificare Administratie
mijloacelor de transport a
autovehiculului înainte de plecarea în cursă; semestrial
căror stare tehnică nu
corespunde reglementărilor
Măsuri organizatorice: Lucrator
de siguranţă rutieră
- Instruirea conducătorilor auto privind desemnat
IPSSM pentru transporturi rutiere şi a O.G. 195 / Instruire lunar
2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
3.Neverificarea capacităţii de Măsuri organizatorice:
muncă a conducătorului auto - Verificarea stării de oboseală a Supraveghere Conducator
înainte de plecarea în cursă, conducătorilor auto şi a prezentării la program a loc munca
inclusiv testarea alcoolscop; acestora sub influenţa băuturilor alcoolice.
Măsuri tehnice:
 Toate părţile în mişcare ale maşinilor şi toate
părţile care prezintă pericol, vor fi prevăzute cu Verificare Conducatorul la
apărători sau dispozitive de protecţie în construcţie locul de munca
robustă conform prevederilor HG 1146/2006 zilnic
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă;
 Dispozitivele şi apărătorile de protecţie vor fi Supraveghere Conducator
astfel construite si utilizate încât să poată îndeplini loc munca
4.Prindere, antrenare de în permanenţă rolul de protecţie;
către organe de maşini în  Interzicerea funcţionării maşinilor sau utilajelor
mişcare în timpul efectuării fără apărători de protecţie sau cu acestea defecte, Supraveghere Conducator
intervenţiilor incomplete sau montate necorespunzător; loc munca
 Se vor intocmi instrucţiuni proprii de securitate
şi sănătate în muncă pentru organe de maşini în Intocmire lucratorul
mişcare. Instructiuni desemnat

Măsuri organizatorice:
- Instruirea periodică a lucrătorilor asupra Lucrator
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în Instruire desemnat
muncă pentru organe de maşini în mişcare privind lunar
obligativitatea remontării apărătorilor de protecţie
imediat după intervenţie.
Măsuri tehnice: Administratie
- Respectarea programului de efectuare a Planificare anual
lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor;
- Verificarea stării tehnice a Verificare administratie
autovehiculului înainte de plecarea în cursă; semestrial
- Respectarea de către conducătorii auto a Supraveghere
vitezei de circulaţie, a itinerarului şi a mersului
programat al cursei; Conducatorul
- Verificarea în mers a eficacităţii Verificare auto
5.Coliziuni cu alte utilaje, sistemului de frânare, luându-se toate măsurile
mijloace de transport în necesare pentru a nu se provoca evenimente rutiere;
timpul deplasării pe - Coborârea pantelor cu motorul în Supraveghere Conducatorul
drumurile publice funcţiune şi angrenat în trepte de viteze auto
corespunzătoare.

Măsuri organizatorice: Instruire Lucrator


- Instruirea conducătorilor auto privind desemnat
IPSSM pentru transporturi rutiere şi a O.G. 195 / Lunar
2002 privind circulaţia pe drumurile publice; Planificare Administratie
- Efectuarea controlului medical periodic anual
al conducătorilor auto, inclusiv examinarea
psihologică.
6.Plecarea în cursă fără Lucratorul
verificarea stării tehnice a desemnat
Măsuri organizatorice:
mijlocului de transport Lunar
- Instruirea conducătorilor auto privind
(verificări la sistemul de Instruire
IPSSM pentru transporturi rutiere şi a O.G. 195 /
frânare, direcţie, alimentare
2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
cu carburant, instalaţia
electrică);
Măsuri organizatorice: Lucratorul
7.Circulaţia sub influenţa
- Instruirea conducătorilor auto privind Instruire desemnat
băuturilor alcoolice,
IPSSM pentru transporturi rutiere şi a O.G. 17 / Lunar
medicamente sau într-un
2002 privind timpul de lucru, odihnă şi repaus;
stadiu avansat de oboseală,
- Verificarea capacităţii de muncă, a stării de Verificare Conducatorul
fără respectarea timpilor de
oboseală sau a consumului de băuturi alcoolice la Locului de munca
conducere, repaus şi odihnă;
prezentarea la lucru şi înainte de plecarea în cursă.
Măsuri organizatorice:
Reducerea vitezei de deplasare pe timp nefavorabil Conducatorul auto
până la limita evitării oricărui pericol şi adaptarea
8.Striviri, leziuni ale
vitezei de circulaţie la condiţiile de trafic; Supraveghere
organelor interne prin
Coborârea pantelor cu motorul în funcţiune şi angrenat
derapaje, coliziuni datorită
în trepte de viteze corespunzătoare;
depăşirii vitezei legale sau
Instruirea conducătorilor auto privind IPSSM pentru
neadaptării vitezei de
transporturi rutiere şi a O.G. 195 / 2002 privind
deplasare la condiţiile de
circulaţia pe drumurile publice; Administratie
trafic;
Efectuarea controlului medical periodic al Planificare Anual
conducătorilor auto, inclusiv examinarea
psihologică;
Măsuri tehnice: Administratie
Respectarea programului de efectuare a lucrărilor de Planificare
întreţinere a autovehiculelor;
Verificarea stării tehnice a autovehiculului înainte de Verificare Conducatorul auto
9.Neverificarea mijlocului
plecarea în cursă; Zilnic
de transport înainte de
pornire;
Măsuri organizatorice: Lucratorul
Instruirea conducătorilor auto privind IPSSM pentru Instruire desemnat
transporturi rutiere şi a O.G. 195 / 2002 privind lunar
circulaţia pe drumurile publice;
6 MUNCITOR Măsuri tehnice: Administratie
NECALIFICAT  Asigurarea şi utilizarea de schele executate Aprovizionare
după documentaţii întocmite de persoane
competente conform prevederilor HG 1146/2006
Anexa nr. 2 Art. 4.3;
 Efectuarea de controale a schelelor înainte de Conducatorul
utilizare, la intervale periodice, după orice Verificare locului de munca
modificare, perioadă de neutilizare, expunere la
intemperii, etc. de către o persoană competentă;
 Asigurarea schelelor împotriva deplasărilor
involuntare;
 Repartizarea pentru efectuarea de lucrări la Conducatorul
1.Executarea de lucrări şi înălţime numai a lucrătorilor apţi din punct de Planificare locului
transport de materiale pe vedere medical pentru efectuarea unor astfel de De munca
schele, eşafodaje lucrări; Lucratorul
confecţionate  Întocmirea unei Instrucţiuni proprii de securitate Intocmire desemnat
necorespunzător şi sănătate în muncă pentru stabilirea modului de Instructiuni Lunar saori de
execuţie, verificare şi utilizare corectă a schelelor şi cate ori este
scărilor; nevoie
 Întocmirea planului propriu de securitate şi Intocmire plan Lucratorul
sănătate înainte de începerea fiecărei lucrări în desemnat
conformitate cu prevederile HG 300/2006;
Lucratorul
Măsuri organizatorice: Instruire desemnat
lunar
 Instruirea periodică a lucrătorilor privind
IPSSM pentru utilizarea corectă a schelelor şi
Planificare Administratie
scărilor;
anual
 Verificarea medicală periodică a lucrătorilor
care execută lucrări la înălţime;
Măsuri tehnice: Administratie
 Asigurarea echipamentului individual de Aprovizionare
protecţie adecvat pentru efectuarea de lucrări la
înălţime; Conducatorul
 Verificarea de către conducătorul locului de Verificare locului de munca
muncă a echipamentului individual de protecţie
pentru lucru la înălţime la termenele indicate de
producător precum şi înainte de fiecare utilizare şi
retragerea echipamentului care prezintă uzuri şi risc Conducatorul
în utilizare; locului de munca
 Asigurarea schelelor cu balustrăzi de protecţie Supraveghere Zilnic
solide, cu bordură, mână curentă şi protecţie
intermediară, precum şi cu platforme scări şi
pasarele dimensionate corespunzător; Conducatorul
 Verificarea de către conducătorul postului de Verificare locului de munca
2.Cădere de la înălţime (de lucru a modului de asigurare a schelelor împotriva Zilnic
pe ziduri, acoperişuri, lucrul deplasărilor involuntare;
pe schele, la cote superioare,  Repartizarea pentru efectuarea de lucrări la Planificare Conducatorul
etc.). înălţime numai a lucrătorilor apţi din punct de locului de munca
vedere medical pentru efectuarea unor astfel de
lucrări; Intocmire Lucratorul
 Întocmirea unei Instrucţiuni proprii de securitate Instructiuni desemnat
şi sănătate în muncă pentru stabilirea modului de
execuţie, verificare şi utilizare corectă a schelelor şi
scărilor şi a mijloacelor individuale de protecţie
împotriva căderii de la înălţime;
Lucratorul
Măsuri organizatorice: Instruire desemnat
Lunar
 Instruirea periodică a lucrătorilor privind
IPSSM pentru utilizarea corectă a schelelor, scărilor
Planificare Administratie
şi a mijloacelor individuale de protecţie împotriva
Anual
căderii de la înălţime;
 Verificarea medicală periodică a lucrătorilor
care execută lucrări la înălţime;
Aprovizionare Administratie
Măsuri tehnice:
 Asigurarea de la beneficiar a planurilor de
situaţie conţinând totalitatea lucrărilor ascunse
( trasee subterane de cabluri electrice, conducte de Lucrator
gaze sau alte fluide energetice, conducte de apă sub Intocmire plan desemnat
3.Neasigurarea unei presiune, conducte termice, canalizări);
supravegheri continue a  Întocmirea planului propriu de securitate şi
lucrărilor de săpături în zone sănătate înainte de începerea fiecărei lucrări în Conducatorul
în care există posibilitatea conformitate cu prevederile HG 300/2006; Supraveghere locului de munca
întâlnirii unor trasee de  Supravegherea lucrărilor de săpaturi de către
cabluri şi conducte coordonatorul lucrării în situaţia în care planul
lucrărilor ascunse nu este disponibil. Lucratorul
Instruire desemnat
Măsuri organizatorice: lunar
 Instruirea periodică a lucrătorilor privind
IPSSM pentru lucrări de terasamente.
Măsuri tehnice: Administratie
 efectuarea de măsurători a nivelului de zgomot la Planificare Anual
locurile de muncă ;
 stabilirea şi acordarea de echipament individual de
Aprovizionare Administratie
protecţie împotriva expunerii la zgomot (antifoane)
Semestrial
în funcţie de nivelul de zgomot determinat;
Planificare Administratie
 semnalizarea locurilor de muncă unde expunerea
personală zilnică la zgomot depăşeşte limita
maximă admisibilă în conformitate cu prevederile
4.Nivel de zgomot ridicat la
HG 493/2006;
utilizarea betonierei, flexului,
rotopercutantei, etc.
Măsuri organizatorice:
Lucratorul
 instruirea personalului privind riscul expunerii la Instruire desemnat
acţiunea zgomotului şi obligativitatea utilizării
echipamentului individual de protecţie împotriva
zgomotului; Administratie
 examinarea stării auzului personalului care lucrează Planificare anual
în locuri de muncă cu niveluri de zgomot ridicate
(la angajare şi periodic);

Măsuri tehnice: Lucrator


 întocmirea de instrucţiuni proprii de securitate Intocmire desemnat
Instructiuni
şi sănătate în muncă pentru utilizarea uneltelor de
Conducatorul
mână acţionate electric;
Verificare locului de munca
 verificarea funcţionării polizoarelor electrice
5.Prindere, antrenare, leziuni Zilnic
numai cu apărătoare de protecţie;
provocate de echipamentele Supraveghere Conducatorul
 interzicerea încredinţării utilizării polizoarelor
tehnice de tăiere şi polizare locului de munca
electrice de personal neinstruit.
utilizate fără apărători
Lucratorul
Măsuri organizatorice: Instruirea desemnat
 instruirea periodică a lucrătorilor privind lunar
IPSSM pentru unelte de mână
acţionate electric.
Administratie
Măsuri tehnice: Incheere contract
 Stabilirea în contractele încheiate cu firmele
care asigură transportul lucrătorilor de la domiciliu
6.Coliziunea mijlocului auto la locurile de muncă şi invers de clauze referitoare
cu care se efectuează la responsabilitatea acestora privind asigurarea de
deplasarea, cu alte utilaje sau autovehicule corespunzătoare din punct de vedere
mijloace de transport în tehnic, verificate de către conducătorii auto înainte
timpul deplasării lucrătorilor de plecarea în cursă, prezentarea acestora la lucru în
de la domiciliu la punctele de stare corespunzătoare, respectarea de către
lucru şi invers conducătorii auto a vitezei de circulaţie, a
itinerarului şi a mersului programat al cursei, a
regulilor de circulaţie stabilite prin regulamentul
privind circulaţia pe drumurile publice.

Măsuri tehnice: Lucratorul


 Întocmirea de instrucţiuni proprii de securitate Intocmire desemnat
şi sănătate în muncă pentru utilizarea uneltelor de Instructiuni Lunar
mână acţionate electric; Conducatorul
7.Manevrarea Supraveghere locului de munca
 interzicerea încredinţării uneltelor de mână
necorespunzătoare a sculelor
acţionate electric pentru utilizare de către personal
acţionate electric la Lucratorul
neinstruit.
prelucrarea materialelor; desemnat
Măsuri organizatorice: Instruire lunar
 Instruirea periodică a lucrătorilor privind
IPSSM pentru unelte de mână acţionate electric.
Măsuri tehnice: Lucratorul
 Întocmirea de instrucţiuni proprii de securitate Intocmire desemnat
şi sănătate în muncă pentru utilizarea uneltelor de Instructiuni
mână acţionate electric;
8.Fixarea necorespunzătoare Conducatorul
 interzicerea încredinţării uneltelor de mână
a materialului de decupat Supraveghere locului de munca
acţionate electric pentru utilizare de către personal
(cărămizi, gresie, faianţă,
neinstruit.
etc.); Lucratorul
Măsuri organizatorice:
 Instruirea periodică a lucrătorilor privind Instruire desemnat
IPSSM pentru unelte de mână lunar
acţionate electric.
Măsuri tehnice: Lucratorul
 Întocmirea unor instrucţiuni proprii privind Intocmire desemnat
manipularea, transportul şi depozitarea materialelor Instructiuni
9.Manipularea neglijentă a
de construcţii;
materialelor la deplasarea pe
Măsuri organizatorice: Lucratorul
schele;
 Instruirea periodică a lucrătorilor privind Instruire desemnat
IPSSM pentru. manipularea, transportul şi
depozitarea materialelor de construcţii;
Măsuri tehnice:
 Asigurarea de la beneficiar a planurilor de Planificare Administratie
situaţie conţinând totalitatea lucrărilor ascunse
( trasee subterane de cabluri electrice, conducte de
gaze sau alte fluide energetice, conducte de apă sub
10.Neoprirea lucrului la presiune, conducte termice, canalizări;
depistarea de trasee de  Întocmirea planului propriu de securitate şi Intocmire Lucratorul
cabluri electrice, conducte sănătate înainte de începerea fiecărei lucrări în Plan desemnat
necunoscute, la sesizarea conformitate cu prevederile HG 300/2006;
unor emanaţii de gaze, etc;  Întocmirea de instrucţiuni proprii de securitate Intocmire Lucratorul
şi sănătate în muncă pentru lucrări de terasamente Instructiuni desemnat

Măsuri organizatorice: Lucratoul


 Instruirea periodică a lucrătorilor privind Instruire desemnat
IPSSM pentru lucrări de terasamente. lunar
7 VÂNZĂTOR Măsuri tehnice:
 întocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi Intocmire Lucratorul
1.Neverificarea la termenele sănătate în muncă pentru utilizarea echipamentelor; Instructiuni Desemnat
legale a valorii rezistenţei
prizei de legare la pământ. Măsuri organizatorice: Lucratorul
 instruirea lucrătorilor privind interdicţia de a se Instruire Desemnat
interveni la utilaje şi echipamente aflate în lunar
funcţiune.
Măsuri tehnice:
 întocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi Intocmire Lucratotul
2.Efort dinamic la sănătate în muncă pentru utilizarea echipamentelor; Instructiuni Desemnat
manipularea pieselor de
mobilier la încărcare- Măsuri organizatorice: Lucratorul
descărcare, prezentare;  instruirea lucrătorilor privind interdicţia de a se Instruire Desemnat
interveni la utilaje şi echipamente aflate în lunar
funcţiune.
Măsuri tehnice:
-întocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi Intocmire Lucratorul
3.Neverificarea continuităţii
sănătate în muncă pentru utilizarea echipamentelor; Instrutiuni desemnat
legăturilor utilajelor la
centura de împământare şi a
Măsuri organizatorice: Instruire Lucratorul
izolaţiei cablurilor electrice;
-instruirea lucrătorilor privind interdicţia de a se Desemnat
interveni la utilaje şi echipamente aflate în funcţiune. lunar
8 PERSONAL 1.Coliziuni cu alte mijloace Măsuri tehnice:
TESA de transport în timpul – Efectuarea verificării periodice a stării tehnice a Verificare Administratie
deplasărilor în interes de autovehiculelor; semestrial
serviciu.
Măsuri organizatorice: Lucratorul
– Instruirea lucrătorilor privind însuşirea şi Instruire desemnat
respectarea codului de circulaţie rutieră; lunar

2. Strălucire luminoasă
datorată poziţionării Măsuri tehnice:
necorespunzătoare a – Organizare activităţii privind lucrul la calculator Planificare Administratie
monitorului în raport cu conform prevederilor HG 1028/2006 referitor la anual
elementele vitrate. utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

Măsuri organizatorice: Lugratorul


– Instruirea periodică a personalului privind Instruire desemnat
IPSSM pentru utilizarea echipamentelor cu lunar
ecran de vizualizare;
– Efectuarea controlului medical periodic. Planificare control Administratie
anual
3. Striviri, leziuni ale Măsuri tehnice:
organelor interne prin – Efectuarea verificării periodice a stării tehnice a Verificare Administraţia
derapaje, coliziuni datorită autovehiculului; Anual
depăşirii vitezei legale sau – Întocmirea unei instrucţiuni proprii de securitate Întocmire
neadaptării vitezei de şi sănătate în muncă pentru conducerea instrucţiuni Lucratorul
deplasare la condiţiile de automobilelor. desemnat
trafic; Măsuri organizatorice: instruire
– Instruirea lucrătorilor privind însuşirea şi Lucratorul
respectarea codului de circulaţie rutieră; desemnat
– Instruirea lucrătorilor privind IPSSM pentru lunar
conducerea automobilelor.

ÎNTOCMIT
LUCRATOR DESEMNAT
IOSIF DUMITRU-MARIUS