Sunteți pe pagina 1din 35

Prezentarea generală a Programului “Didactica Antidrog”

Denumirea programului: “Didactica Antidrog”

Categoria de programe din care face parte: programe de perfecţionare datorate


reformei, conform articolului 33, alin. (2) litera a din legea 128/1997.

Tipul Programului: Modul scurt – 40 ore/ 10 credite

Forma de învăţământ: Învăţământ de zi.


Activităţile se organizează în module de 6-8 ore/zi, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, sau
în perioade compacte în vacanţele şcolare.

Misiunea programului de formare:


Programul de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar “Didactica
Antidrog” este destinat profesorilor de nivel liceal şi SAM. Sintetic, misiunea Programului
constă în familiarizarea cadrelor didactice de nivel liceal şi SAM cu terminologia specifică
prevenirii consumului de droguri, în formarea şi/sau dezvoltarea competenţelor necesare
profesorilor de ciclu liceal şi SAM pentru punerea în practică a strategiilor activ-participative
în prevenirea consumului de droguri în cadrul demersului educaţional.

Cadrul oficial. Integrarea în strategia naţională de dezvoltare a învăţământului

1. Strategia Naţională Antidrog

Obiectivul general urmărit prin aplicarea Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012


presupune conştientizarea şi implicarea întregii populaţii în programe de prevenire a
consumului de droguri, programe universale, selective şi indicate, în scopul întăririi influenţei
factorilor de protecţie şi al reducerii influenţelor factorilor de risc.
Proiectul propus, prin conţinutul său, răspunde cerinţelor Planului Naţional Antidrog pentru
implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012, încadrându-se în:
Programul propus, prin conţinutul sãu, rãspunde cerinţelor Stratgiei Naţionale Antidrog
2005-2012, încadrându-se în capitolul prevenirea în şcoalã, obiectivul specific “Dezvoltarea
unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflatã într-o formã de învãţãmânt, prin
intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptãrii unui stil
de viaţã sãnãtos, fãrã tutun, alcool şi droguri”.
2. Hotărârea de Guvern 604/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare
a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.
3. O.M. nr. 3770/19.05.1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
4. O.M.Ed.C. nr.4611/2005 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a
programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

1
Standardele şi competenţele definite de Centrul Naţional de Formare a Personalului din
Învăţământul Preuniversitar se regăsesc în obiectivele şi competenţele propuse pe ansamblul
Programului.

Repere privind utilitatea programului


1. Programul este în concordanţă cu strategia naţională de dezvoltare a sistemului de
formare continuă a cadrelor didactice, care urmăreşte: profesionalizarea carierei didactice,
asigurarea unui raport optim între formarea iniţială şi formarea continuă, promovarea şi
perfecţionarea profesională prin sistemul creditelor profesionale transferabile, concordanţa
programelor de formare continuă cu standardele de formare continuă pentru profesia didactică.
2. Programul corespunde standardelor de formare continuă, propunându-şi să dezvolte
cadrelor didactice competenţe teoretice, operaţionale şi comportamentale, competenţe de
comunicare şi relaţionare, competenţe de a furniza informaţii specifice problematicii prevenirii
consumului de droguri, competenţe de a utiliza metode activ-participative în transmiterea
informaţiilor despre droguri.
3. Structura programului urmează precizările Metodologiei de acreditare a programelor
de formare continuă, Anexă a O.M.Ed.C. nr. 4611/2005, referitoare la module şi categorii de
discipline.
4. Structura programului de formare continuă a fost dată de pilotarea proiectului
„Prieteni, ajutaţi copiii să spună DA vieţii!, proiect iniţiat de Fundaţia Rotary Club Constanţa
şi Serviciul Regional Antidrog Constanţa - alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Centrul
Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică şi care a urmărit realizarea unei ample campanii de
prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor din clasele a IX-a, a X-a şi părinţilor
acestora din 11 licee din municipiul şi judeţul Constanţa (Colegiul Naţional "Mircea cel
Bătrân" Constanţa; Colegiul Naţional de Arte "Regina Maria" Constanţa; Colegiul Naţional
"Mihai Eminescu" Constanţa; Colegiul Agricol Poarta Albă; Grupul Şcolar "Ion Bănescu"
Mangalia; Grup Şcolar Ind. de Electrotehnica şi Telecomunicaţii Constanţa; Grupul Şcolar
"George Emil Palade" Constanţa; Grup Şcolar Topraisar; Grupul Şcolar „C.A. Rosetti”
Constanţa; Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu; Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa).
Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost 2148 de elevi din instituţiile de învăţământ
partenere;1769 de părinţi ai elevilor din liceele partenere; 96 profesori diriginţi ai claselor din
liceele aplicante. Proiectul s-a desfaşurat în perioada 11 februarie – 28 martie 2008.
Instrumentul principal al campaniei l-a reprezentat filmul documentar intitulat sugestiv
„O singură dată înseamnă mereu!”, a cărui tematică a vizat prevenirea consumului de
droguri, el adresându-se deopotrivă elevilor, dar şi părinţilor acestora.
La realizarea filmului au colaborat specialişti din televiziuni naţionale, consilierea de
specialitate fiind asigurată de profesori şi practicieni din domeniul antidrog.
Filmul a fost utilizat ca material didactic, în cadrul orelor de dirigenţie, scopul
prezentării lui fiind acela de a informa şi a preveni tinerii cu privire la pericolele experimentării
consumului de droguri.
În acelaşi timp el a fost un instrument eficient pentru informarea părinţilor cu privire la
simptomele pe care le pot identifica la copii, în cazul în care aceştia consumă droguri, putând
astfel interveni din timp la corectarea comportamentului lor.
Prin grija Agenţiei Naţionale Antidrog, Rotary Club Constanţa şi Fundaţia „Albert
Pike” Constanţa, filmul a fost multiplicat pe suport DVD. În baza unei strategii didactice

2
elaborate de specialiştii Consiliului consultativ al C.J.A.P. Constanţa, proiectul a fost
implementat la clasele a IX-a şi a X-a din şcolile selecţionate, pe durata a câte 2 ore, conform
programării mediate la nivelul fiecărei şcoli de către directorul instituţiei de învăţământ,
profesorul psiholog şcolar şi profesorii diriginţi.
Ulterior întâlnirilor programate cu elevii, respectiv părinţii acestora, profesorul
psiholog şcolar a completat fişa de evaluare a activităţii, care a cuprins date despre tipul de
activitate, participanţi, tematica abordată.
La fiecare clasă, profesorii psihologi şcolari au aplicat elevilor un chestionar de
evaluare întocmit de C.J.A.P. Constanţa; ulterior, împreună cu tinerii, au constituit grupuri de
lucru în care au dezbătut aspecte reieşite din vizionarea filmului.
După vizionarea la clasă, filmul a fost difuzat şi părinţilor elevilor implicaţi în proiect,
cu ocazia participării lor la lectoratele pe clasă organizate de profesorul diriginte în echipă cu
profesorul psiholog şcolar. După prezentare, fiecare părinte a completat, la rândul său, un
chestionar de evaluare, conceput de membrii Consiliului consultativ al C.J.A.P. Constanţa şi a
primit, cu titlu gratuit, pe bază de semnătură, o copie a filmului.
Părinţilor care au absentat de la şedinţă, li s-au transmis personal, în termen de 10 zile,
prin grija profesorului diriginte, o copie a filmului şi un exemplar al chestionarului de evaluare,
care, după completare, a fost retrimis şcolii, în maxim 5 zile calendaristice.
Calitatea rezultatelor obţinute, ne-a condus firesc la etapa extinderii proiectului
antidrog, propunându-ne prin programul „Didactica Antidrog” formarea cadrelor didactice de
nivel liceal şi SAM în vederea derulării activităţilor de prevenire antidrog în liceele în care
aceştia îşi desfăşoară activitatea.

5. În luna ianuarie 2009 a fost realizatã o analizã a nevoilor de formare ale cadrelor
didactice de nivel liceal şi SAM în judeţele Constanţa, Galaţi, Brãila şi Tulcea. Rezultatele au
relevat interesul cadrelor didactice pentru programe de formare specifice prevenirii
consumului de droguri.
Potrivit rezultatelor, se observă în județul Constanța un interes crescut pentru
programele specifice (prevenirea consumului de droguri ș.a.) în unităţile şcolare unde s-a
desfășurat proiectul "O singură dată înseamnă mereu" (52%), comparativ cu şcolile care nu au
beneficiat de activitățile din cadrul proiectului (27%).

Studiul de impact privind utilitatea programului “Didactica Antidrog”, în vederea


optimizãrii sale viitoare şi a creşterii eficienţei sale la nivel comunitarse va realiza prin :

a) Efectuarea unei cercetări privind atitudinile adolescenţilor faţă de consumul de


droguri. Prima etapă a cercetării se va realiza în primele 6 luni de la demararea programului,
iar următoarea etapă la un an de la demararea programului, urmând ca cercetarea sã se reia
apoi cu o frecvenţã anualã.
Scopul cercetãrii: identificarea atitudinii adolescenţilor faţă de consumul de droguri
Metode: test-retest, comparaţie între eşantioane (elevi care au beneficiat/ nu au beneficiat de
programe/ proiecte/ activităţi de prevenire a consumului de droguri)

3
Instrument utilizat: chestionar elaborat de formatori, ce va fi aplicat prin grija fiecãrui Centru
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi Inspectorat Şcolar Judeţean din fiecare judeţ în
care se va susţine programul de formare „Didactica Antidrog”
Grup ţintă: elevi din ciclul liceal şi SAM

b) Monitorizarea implementării diverselor programe, derularea de acţiuni cu tematica


antidrog în licee şi SAM din fiecare judeţ în care s-a desfãşurat programul „Didactica
Antidrog”. Aceastã monitorizare se ve realiza cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi
al Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din judeţele Constanţa, Tulcea,
Brãila, Galaţi.

Se vor urmări indicatorii:


 numãr de programe de prevenire desfãşurate
 număr de elevi implicaţi
 număr de părinţi imlicaţi
 număr de parteneri implicaţi

c) Se va crea la nivelul fiecărui judeţ un grup de iniţiativă, de tip deschis, grup ce va avea
drept scop principal derularea de proiecte în parteneriat cu comunitatea. Grupul va putea
funcţiona şi on-line.
Grupul va fi format din reprezentanţi ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţã
Educaţionalã, Clubului Rotary, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, profesori beneficiari ai
cursului, formatorii cursului, alţi reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi/sau
neguvernamentale, elevi, pãrinţi.
Criteriul de eficienţã al grupului va fi numărul de proiecte derulate şi numărul
persoanelor implicate în derularea lor, respectiv numãrul beneficiarilor direcţi si indirecţi ai
proiectelor/ activitãţilor de prevenire a consumului de droguri.
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog de la nivelul fiecărui judeţ are
rolul de a centraliza numărul solicitărilor de colaborare venite de la parteneri şi de a acorda
asistenţã, prin intermediul specialiştilor sãi, în derularea proiectelor şi activitãţilor cu tematicã
antidrog.

Grupul-ţintă al Programului “Didactica Antidrog” îl constituie profesorii de nivel


liceal şi SAM din judeţele şi municipiile Constanţa, Tulcea, Galaţi şi Brãila.

Scopul programului “Didactica Antidrog”

Scopul programului constã în dezvoltarea competenţelor la cadrele didactice de nivel


liceal şi SAM prin asimilarea de noi informaţii privind prevenirea consumului de droguri în
rândul adolescenţilor, implicând ca parteneri familia şi comunitatea în ansamblul ei.

4
Obiectivele generale ale Programului “Didactica Antidrog” sunt:

O1: Formarea/ dezvoltarea competenţelor de analizã, proiectare, realizare si evaluare în


eficientizarea şi flexibilizarea orelor de dirigenţie care au ca tematicã prevenirea consumului de
droguri în rândul tinerilor.

O2: Formarea/ dezvoltarea competenţelor de analizã, proiectare, realizare si evaluare în


eficientizarea şi flexibilizarea orelor de dirigenţie care au ca tematicã prevenirea consumului de
droguri în rândul tinerilor.

O3: Formarea/dezvoltarea competenţelor de realizare a unor parteneriate şcoalã-comunitate


care au ca tematicã prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor

Competenţele generale ale programului “Didactica Antidrog”

Programul urmăreşte formarea şi/sau dezvoltarea a cinci categorii de competenţe generale:


 competenţe metodologice
 competenţe de comunicare şi relaţionare
 competenţe de evaluare a elevilor
 competenţe psihosociale
 competenţe de management al carierei.

În cadrul fiecărei categorii sunt vizate următoarele competenţe specifice:

1. Competenţe teoretice şi metodologice:


 utilizarea adecvată a conceptelor specifice;
 aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea capacităţilor de cunoaştere;
 utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale şi
 de grup, precum şi scopului şi tipului lecţiei;
 manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional.

2. Competenţe de comunicare şi relaţionare:


 manifestarea comportamentului empatic şi a „orientării helping”;
 proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ ca act de
 comunicare;
 realizarea unor proiecte comune şcoală-familie.

3. Competenţe de evaluare a elevilor:


 utilizarea metodelor specifice gândirii critice.

4. Competenţe psiho-sociale:
 valorificarea metodelor de activizare a elevilor;
 elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului şcoală-familie;
 colaborarea cu părinţii în scopul realizării unui autentic parteneriat în direcţia prevenirii
consumului de droguri.

5
5. Competenţe de management educaţional:
 manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/pedagogice
proprii.

Strategii de formare

Metodele şi tehnicile de instruire preconizate sunt: expunerea, brainstorming-ul, reflecţia,


problematizarea, lucrul în diade, lucrul în echipă, exerciţiul, ciorchinele, turul galeriei,
SINELG, etc.

Mijloacele de instruire utilizate sunt: calculator, imprimantă, videoproiector, postere, fişe,


chestionare, sinteze de curs, suport, strategii, CD film, pos-it, ecran proiecţie, fişe de lucru,
chestionar de evaluare zilnică, strategii didactice de tip activ-participativ pentru activităţile la
clasă cu elevii.
Forme şi modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor: individual şi pe echipe.

Evaluarea finală - se realizeazã prin susţinerea în şedinţã publicã a unui proiect prin care
fiecare participant la curs să elaboreze o strategie didactică pentru lectoratele cu părinţii. Din
comisia de examinare constituitã în acest scop va face parte şi un reprezentant al CNFP sau al
CSA. Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului se va face prin calificative: Excelent,
Foarte bine, Bine, Suficient, Insuficient. Bugetul de timp alocat evaluãrii face parte din durata
totalã a programului de formare continuã.

6
Planul cadru de formare al programului “Didactica Antidrog”

Nr.
Tema Subteme Cine propune Cine aplicã
crt.
1. Cadrul legislativ care reglementeazã
problematica traficului şi consumului de
droguri.
Informaţii generale privind 2. Prezentarea generalã a principalelor
1. consumul de droguri categorii de droguri.
3. Portretul unui consumator de droguri.
4. Mituri despre droguri.
5. Mituri despre consumatorii de
droguri.
1. Nevoile adolescenţilor.
2. Adolescenţa şi riscurile ei.
3. Strategii didactice de prevenire a
consumului de droguri.
4. Decalogul conduitei profesorului în
Prevenirea consumului de droguri
2. cadrul orelor de prevenire a consumului
în şcoalã
de droguri.
5. TIC în cadrul orelor de prevenire a
consumului de droguri.
6. Analiza SWOT a strategiilor de
prevenire a consumului de droguri.
1. Rolul comunitãţii în prevenirea
consumului de droguri
2. Modalitãţi de implicare activã a
Prevenirea consumului de droguri
3. comunitãţii în prevenirea consumului de
în comunitate
droguri.
3. Educaţia adulţilor. Educaţia
pãrinţilor.

7
Nr.
Tema Subteme Cine propune Cine aplicã
crt.
4. Realizarea unei strategii didactice
pentru pãrinţii elevilor în vederea
prevenirii consumului de droguri
Evaluarea finalã a programului
“Didactica Antidrog” prin
susţinerea în şedinţã publicã a unui
4.
proiect prin care sã se realizeze o
strategie didacticã pentru lectorate
cu pãrinţii.

8
Programa analitică a programului „Didactica Antidrog”

Denumirea
Didactica Antidrog
programului
O1: Formarea/ dezvoltarea competenţelor de analizã, proiectare, realizare si evaluare în eficientizarea şi
flexibilizarea orelor de dirigenţie care au ca tematicã prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.

O2: Formarea/ dezvoltarea competenţelor de analizã, proiectare, realizare si evaluare în eficientizarea şi


Obiective generale flexibilizarea orelor de dirigenţie care au ca tematicã prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.

O3: Formarea/dezvoltarea competenţelor de realizare a unor parteneriate şcoalã-comunitate care au ca tematicã


prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor

1. Informaţii generale privind consumul de droguri


1.1. Cadrul legislativ care reglementeazã problematica traficului şi consumului de droguri
1.2. Prezentarea generalã a principalelor categorii de droguri
1.3. Portretul unui consumator de droguri
1.4. Mituri despre droguri
1.5. Mituri despre consumatorii de droguri
Materiale didactice laptop, videoproiector, ecran proiecţie, postere, fişe de lucru, post-it, markere, flip-
necesare chart, foi flip-chart, sinteze de curs
Conţinut
Metode expunerea, reflecţia, exerciţiul, brainstorming-ul, SINELG, dezbaterea, explicaţia,
lucrul în echipã

Bibliografie 1. Abraham, P.(coordonator), Podaru, D., Moldovan, A.M., Cicu, G. (autori)


(2004), Prevenire şi consiliere antidrog (Manual de formare în prevenirea antidrog),
Capitolul 1: Un cadru pentru prevenire. Promovarea sãnãtãţii şi a calitãţii vieţii
(p.1-10), Capitolul 2: Teorii şi modele explicative ale consumului de droguri (p.11-
26), Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor

9
2. Abraham, P.(coordonator), (2006), Subiecte tabu: Drogurile...Chiar trebuie sã
vorbim despre asta?!, Capitolul VI “semne, simptome şi efecte ale consumului de
drogur\” (p.22-27), Bucureşti: Agenţia Naţionalã Antidrog.
3. Abraham, P.(coordonator), Georgescu, D., Moldovan, A.M., Cicu, G. (autori),
(2007), Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi
tinerilor”, Bucureşti: Editura Detectiv
4. Abraham, P., Rus, T, V, Crăciun, A., (2004), Drogurile – reglementări
internaţionale şi interne, Cluj-Napoca: Editura Dacia
5. Abraham, P.(coordonator), (2005), Prevenirea consumului de droguri (Ghid
pentru profesori),Bucureşti: Editura Detectiv.
6. Georgescu, D., Moldovan, A.M., Cicu, G., (2007), Despre droguri, Arad:
Editura Concordia.
7. Gomez, S.G., Flores, J.G., (2007), Proiectarea şi desfãşurarea activitaţilor de
formare, note de curs.
8. Jimenez, E.G., (2007), Evaluarea procesului de formare, note de curs.
9. Richard, D., Senon, J.L., (2007), Dicţionar de droguri, toxicomanii şi
dependenţe. Strategii, instituţii, legislaţie în domeniul drogurilor, Bucureşti: Editura
Ştiinţelor Medicale.
10. Rodríguez, J.A.G., (2002), Copilul meu, drogurile şi eu, Bucureşti: Editura
Ministerului de Interne
11. Sanchez, C., Rogriguez, J.A.G., Celdran, C.L., Gutierrez, C.S., (2002),
Îndreptar privind alcoolul, tutunul şi alte droguri, Bucureşti: Editura Ministerului de
Interne
12. Şerban, D., Prevenirea consumului de droguri şi a traficului de fiinţe umane în
rândul elevilor, Bucureşti (manual elaborat în cadrul proiectului “Stop trafficking the
children and drug abuse in rural schools”)
13. www.ana.gov.ro
14. www.emcdda.europa.eu
15. www.who.int
16. www.whitehousedrugpolicy.gov
17. www.infordrogues.be
18. www.nida.nih.gov
19. www.jellinek.nl

10
20. www.undp.orgwww.can.se
21. www.drugscope.org.uk
22. www.ms.ro
Coordonator temă: Semnătura:

Cine aplică:

2. Prevenirea consumului de droguri în şcoală


2.1. Nevoile adolescenţilor
2.2. Adolescenţa şi riscurile ei
2.3. Strategii didactice de prevenire a consumului de droguri
2.4. Decalogul conduitei profesorului în cadrul orelor de prevenire a consumului de droguri
2.5. TIC în cadrul orelor de prevenire a consumului de droguri
2.6. Analiza SWOT a strategiilor de prevenire a consumului de droguri
Materiale didactice Laptop, videoproiector, ecran proiecţie, postere, fişe de lucru, post-it, markere, flip-
necesare chart, foi flip-chart, sinteze de curs, DVD cu filmul “O singurã datã înseamnã mereu”,
Strategiile didactice “Crezi cã ştii totul despre droguri?” şi “Drogurile – o cale spre
maturitate?”, calculatoare cu conexiune la internet
Metode Expunerea, reflecţia, exerciţiul, brainstorming-ul, SINELG, dezbaterea, explicaţia,
lucrul individual şi pe echipe

Bibliografie: 1. Abraham, P.(coord), (2004), Prevenire şi consiliere antidrog (Manual de


formare în prevenirea antidrog), Capitolul 3 -Factori de risc şi factori de protecţie în
consumul şi abuzul de droguri (p.27-42), Capitolul 4 – Principalele strategii de
prevenire (p.43-46), Capitolul 6 – Standarde de calitate în prevenirea consumului de
droguri (p.61-74), Capitolul 10 –Prevenirea în şcoalã (p.134-178) , Bucureşti:
Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor
2. Abraham, P.(coordonator), (2006), Subiecte tabu: Drogurile...Chiar trebuie sã
vorbim despre asta?!, Capitolul II- Factori de risc şi de protecţie în familie
(p.6),Capitolul V – Strategii de ascultare (p.20-21), Bucureşti: Agenţia Naţionalã
Antidrog.

11
3. Abraham, P.(coordonator), Georgescu, D., Moldovan, A.M., Cicu, G. (autori),
(2007), Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi
tinerilor”, Bucureşti: Editura Detectiv
4. Abraham, P.(coordonator), (2005), Prevenirea consumului de droguri (Ghid
pentru profesori),Bucureşti: Editura Detectiv.
5. Bãban, A. (coord.), (2001), Consiliere educaţionalã. Ghid metodologic pentru
consiliere, Capitolul III – Principii şi metode de consiliere (p.21-33), Cluj-Napoca:
Editura Ardealul
6. Brook, J.S., Brook, D.W., Gordon, A.S., Whiteman, M.Y., Cohen, P., (1990),
The psychological etiology of adolescent drug use. A family interctional aproach.
Genetics, social gender and psychology
7. Eliade, S., (2000), ABC-ul consilierii, Turda: Editura Hiperbireia
8. Iucu, R., (2006), Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea
situaţiilor de criză educaţională, Iaşi: Editura Polirom
9. Jimenez, E.G., (2007), Evaluarea procesului de formare, note de curs
10. Lazãr, V., Cãrãşel A., (2007), Psihopedagogia activitãţilor extracurriculare,
Craiova: Editura Arves
11. Negreţ-Dobridor, I., Pãnişoarã I.O., (2005), Ştiinţa învãţãrii. De la teorie la
practicã, Iaşi: Editura Polirom
12. Nicola, I., (2006), Pedagogie,Bucureşti
13. Oprea, C.L, (2006), Strategii didactice interactive, Bucureşti: Editura
Didacticã şi Pedagogicã
14. Pann, E., Potolea, D., (2002), Pedagogie, Iaşi: Editura Polirom
15. Shapiro, D., (1998), Conflictele şi comunicarea. Un ghid prin labirintul artei
de a face faţã conflictelor, Bucureşti: Editura Arc
16. Ştefan, M., (2007), Teoria situaţiilor educative, Bucureşti: Editura Aramis
Print SRL
Coordonator temă: Tatiana Barbaroş Semnătura

Cine aplică: Tatiana Barbaroş


Mihaela Pariza
Mihaela Cişmilianu

12
3. Prevenirea consumului de droguri în comunitate
3.1. Rolul comunitãţii în prevenirea consumului de droguri
3.2. Modalitãţi de implicare activã a comunitãţii în prevenirea consumului de droguri.
3.3. Educaţia adulţilor. Educaţia pãrinţilor
3.4. Realizarea unei strategii didactice pentru pãrinţii elevilor în vederea prevenirii consumului de droguri
Materiale didactice Laptop, videoproiector, ecran proiecţie, postere, fişe de lucru, post-it, markere, flip-
necesare chart, foi flip-chart, sinteze de curs, calculatoare cu conexiune la internet
Metode Expunerea, reflecţia, exerciţiul, brainstorming-ul, SINELG, dezbaterea, explicaţia,
lucrul individual şi pe echipe

Bibliografie: 1. Abraham, P.(coord), (2004), Prevenire şi consiliere antidrog (Manual de


formare în prevenirea antidrog), Capitolul 9 – Prevenirea în familie (p. 104-133),
Capitolul 11 – Prevenirea prin intermediul mediilor de comunicare (p. 179-193),
Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor
2. Abraham, P.(coordonator), (2006), Subiecte tabu: Drogurile...Chiar trebuie sã
vorbim despre asta?!, Capitolul II- Factori de risc şi de protecţie în familie
(p.6),Capitolul III – Cân ar trebui sã discut cu copilul meu (p.7-10), Capitolul V –
Strategii de ascultare (p.20-21), Bucureşti: Agenţia Naţionalã Antidrog.
3. Abraham, P.(coordonator), Georgescu, D., Moldovan, A.M., Cicu, G. (autori),
(2007), Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi
tinerilor”, Bucureşti: Editura Detectiv
4. Abraham, P.(coordonator), (2005), Prevenirea consumului de droguri (Ghid
pentru profesori),Bucureşti: Editura Detectiv
5. Cerghit, I., (2006), Metode de învăţământ, Iaşi: Editura Polirom
6. Gomez, S.G., Flores, J.G., (2007), Proiectarea şi desfãşurarea activitaţilor de
formare, note de curs.
7. Gugel, G., (2002), Metode de lucru în educaţia adulţilor, Timişoara: Editura
Waldpress
8. Jimenez, E.G., (2007), Evaluarea procesului de formare, note de curs.
9. Liiceanu, A. (coord),(2007), Viaţa mea: un “joc” serios. Ghid practic pentru
profesori, diriginţi şi consilieri şcolari, capitolul 5 – Incercarea moarte are.
Drogurile: de la curiozitate la dependenţã (p.50-63), Bucureşti: Fundatia
pentru Pluralism cu sprijinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului

13
10. Neculau, A. (2004), Educaţia adulţilor. Experienţe româneşti, Capitolul 1 – De
la pedagogia socialã la educaţia adulţilor (p.41-57, p.62-73), Iaşi: Editura
Polirom
11. Paloş, R., (2007), Învãţarea la vârsta adultã, Capitolul I – Necesitatea
cunoaşterii nevoilor de învãţare ale adulţilor (p.15-29), Capitolul 2 – Aspecte
generale prinvind învãţarea la vârsta adultã, Bucureşti: Editura Didacticã şi
Pedagogicã
12. Rodriguez, J.A.G.(2002), Copilul meu, drogurile şi eu, Bucureşti: Editura
Ministerului de Interne.
13. Sălăvăstru, D., (2005), Psihologia educaţiei, Iaşi: Editura Polirom
14. Vrãsmaş, E., (2008), Intervenţia socio-educaţionalã ca sprijin pentru parinţi,
Capitolul V – Inervenţia socio-educaţionalã în sprijinul familiei (p.101-114),
Capitolul VI – Educaţia pãrinţilor (p.119-135), Bucureşti: Editura Aramis Print

Coordonator temă: Semnătura


Cine aplică:

14
Bugetul de timp

Nr.
Denumirea temei Denumirea subtemei Timp alocat / subtemã
Crt.
1. Informaţii generale privind 1. Cadrul legislativ care reglementeazã Teorie: 50 minute
drogurile problematica traficului şi consumului de droguri. 140 minute Aplicaţie: 75 minute
Evaluare: 15 minute
2. Prezentarea generalã a principalelor categorii Teorie: 30 minute
de droguri. 120 minute Aplicaţie: 75 minute
Evaluare: 15 minute
3. Portretul unui consumator de droguri. Teorie: 30 minute
120 minute Aplicaţie: 80 minute
Evaluare: 10 minute
4. Mituri despre droguri. Teorie: 15 minute
80 minute Aplicaţie: 55 minute
Evaluare: 10 minute
5. Mituri despre consumatorii de droguri. Teorie: 15 minute
80 minute Aplicaţie: 55 minute
Evaluare: 15 minute
Teorie: 140 minute
9 ore
Total ore alocate primei teme Aplicaţie: 335 minute
(540 minute)
Evaluare: 65 minute
2. Prevenirea consumului de 1. Nevoile adolescenţilor. Teorie: 10 minute
droguri în şcoalã 60 minute Aplicaţie: 40 minute
Evaluare: 10 minute
2. Adolescenţa şi riscurile ei. Teorie: 35 minute
120 minute Aplicaţie: 70 minute
Evaluare: 15 minute
3. Strategii didactice de prevenire a consumului Teorie: 35 minute
de droguri. 450 minute Aplicaţie: 370 minute
Evaluare: 45 minute
4. Decalogul conduitei profesorului în cadrul 90 minute Teorie: 20 minute

15
orelor de prevenire a consumului de droguri. Aplicaţie: 60 minute
Evaluare: 10 minute
5. TIC în cadrul orelor de prevenire a consumului Teorie: 20 minute
de droguri. 60 minute Aplicaţie: 30 minute
Evaluare: 10 minute
6. Analiza SWOT a strategiilor de prevenire a Teorie: 20 minute
consumului de droguri. 120 minute Aplicaţie: 90 minute
Evaluare: 10 minute
Teorie: 140 minute
15 ore
Total ore alocate celei de a doua teme Aplicaţie: 660 minute
(900 minute)
Evaluare: 100 minute
3. Prevenirea consumului de 1. Rolul comunitãţii în prevenirea consumului de 120 minute Teorie: 30 minute
droguri în comunitate droguri Aplicaţie: 80 minute
Evaluare: 10 minute
2. Modalitãţi de implicare activã a comunitãţii în 90 minute Teorie: 25 minute
prevenirea consumului de droguri. Aplicaţie: 50 minute
Evaluare: 15 minute
3. Educaţia adulţilor. Educaţia pãrinţilor. 150 minute Teorie: 35 minute
Aplicaţie: 100 minute
Evaluare: 15 minute
4. Realizarea unei strategii didactice pentru Teorie: 30 minute
pãrinţii elevilor în vederea prevenirii consumului 360 minute Aplicaţie: 320 minute
de droguri Evaluare: 10 minute
Total ore alocate celei de a treia teme 12 ore Teorie: 120 minute
(720 minute) Aplicaţie: 550 minute
Evaluare: 50 minute
4. Evaluarea programului de formare “Didactica Antidrog” 4 ore
(240 minute)

Total ore program 40 ore


“Didactica Antidrog” (2400 minute)

16
Componentele programei analitice
Nr. Competenţe Competenţe specifice
Tema Obiectiv general Obiective specifice
crt. generale
 Utilizarea adecvatã a
Competenţe conceptelor specifice.
teoretice şi Formarea/ dezvoltarea
metodologice  Aplicarea conceptelor şi competenţelor de
teoriilor moderne privind analizã, proiectare,
Informaţii La sfârşitul Programului,
formarea capacitãţilor de realizare si evaluare în
generale cursanţii vor fi capabili sã
cunoaştere eficientizarea şi
1. privind defineascã noţiuni specifice
flexibilizarea orelor de
consumul de Competenţe de dirigenţie care au ca
terminologiei prevenirii
Manifestarea comportamentului
droguri comunicare şi tematicã prevenirea
consumului de droguri.
empatic şi a “orientãrii helping”.
relaţionare consumului de droguri
Competenţe de în rândul tinerilor.
Utilizarea metodelor specifice
evaluare a
gândirii critice.
elevilor
 Utilizarea adecvatã a La sfârşitul Programului,
Formarea dezvoltarea
conceptelor specifice. cursanţii vor fi capabili:
copetenţelor de analizã,
 Aplicarea conceptelor şi  Sã aplice noile concepte în
proiectare, realizare si
Prevenirea teoriilor moderne privind proiectarea, realizarea şi
Competenţe evaluare în
consumului formarea capacitãţilor de evaluarea activitãtii didactice
de droguri în teoretice şi eficientizarea şi
2. cunoaştere  Sã coreleze în mod efficient
şcoalã metodologice flexibilizarea orelor de
 Utilizarea metodelor şi dirigenţie care au ca
obiectivele activitãţilor de
strategiilor de predare adecvate prevenire a consumului de
tematicã prevenirea
particularitãţilor individuale şi droguri cu conţinuturile,
consumului de droguri
de grup, precum şi scopului în rândul tinerilor. strategiile de predare-învãţare
lecţiei. şi strategiile de evaluare

17
 Sã aplice metode moderne
 Manifestarea de evaluare în activitatea cu
Competenţe de comportamentului empatic şi a elevii şi pãrinţii
comunicare şi “orientãrii helping”.  Sã selecteze şi adapteze
relaţionare  Proiectarea, conducerea şi diferite modele ale predãrii în
realizarea procesului instructiv- funcţie de specificul clasei,
educativ ca act de comunicare. conţinuturilor, caracteristicilor
Competenţe de Utilizarea metodelor specificice psiho-individuale ale elevilor.
evaluare a gândirii critice.  Sã aplice cunoştinţele de
elevilor management al calitãţii în
Competenţe Valorificarea metodelor de îmbunãtãţirea eficienţei
psiho-sociale activizare a elevilor. activitãţilor didactice proprii
 Sã gestioneze consecvent şi
Competenţe de Manifestarea unei conduite eficient situaţii de risc,
management (auto)reflexive asupra precum şi timpul, implicate în
educaţional activitãtilor didactice/pedagogice prevenirea consumului de
proprii. droguri
 Sã stimuleze comunicarea în
cadrul clasei de elevi, în
cadrul orelor axate pe
prevenirea consumului de
droguri, precum şi în afara
acestora
 Sã selecteze, adapteze şi
utilizeze metode optime de
stimulare şi dezvoltare a
gândirii critice
 Sã-şi adapteze conduita
didacticã în funcţie de feed-
back-ul obţinut de la elevi

18
La sfârşitul Programului,
O2: cursanţii vor fi capabili:
 Utilizarea adecvatã a Formarea/dezvoltarea  sã proiecteze forme variate
conceptelor specifice. compteneţelor de de activitãţi cu pãrinţii,
 Aplicarea conceptelor şi management, corelând obiectivele
Competenţe
teoretice şi
teoriilor moderne privind proiectare şi realizare a instructiv-educative cu
formarea capacitãţilor de unor parteneriate în particularitãţile specifice
metodologice
cunoaştere vederea prevenirii educaţiei adulţilor
 Manifestarea unei conduite consumului de droguri  sã gestioneze consecvent şi
metodologice inovative în plan eficient situaţii de risc,
profesional. precum şi timpul, implicate
Prevenirea
în prevenirea consumului de
consumului
3. droguri
de droguri în
 Proiectarea, conducerea şi
comunitate
Competenţe de realizarea procesului instructiv-  sã proiecteze şi sã realizeze
comunicare şi educativ ca act de comunicare. O3: proiecte de colaborare între
relaţionare  Realizarea unor proiecte Formarea/dezvoltarea şcoalã şi familie
comune şcoalã-familie competenţelor de  sã selecteze, adapteze şi
 Elaborarea de strategii realizare a unor utilizeze metode optime de
eficiente ale parteneriatului parteneriate şcoalã- stimulare şi dezvoltare a
Competenţe şcoalã-familie comunitate care au ca gândirii critice
psiho-sociale  Colaborarea cu comunitatea tematicã prevenirea  sã identifice noi modalitãţi
în scopul realizãrii unui autentic consumului de droguri de implicare activã a
parteneriat în direcţia prevenirii în rândul tinerilor comunitãţii în prevenirea
consumului de droguri. consumului de droguri

19
Tema 1: Informaţii generale privind consumul de droguri

Subteme:
1. Cadrul legislativ care reglementeazã problematica traficului şi consumului
de droguri.
2. Prezentarea generalã a principalelor categorii de droguri.
3. Portretul unui consumator de droguri.
4. Mituri despre droguri.
5. Mituri despre consumatorii de droguri.

20
Tema 1: Informaţii generale privind consumul de droguri
Competenţe generale

Obiectiv general
Competenţe Competenţe de Competenţe
teoretice şi comunicare şi de evaluare a O1: Formarea/ dezvoltarea
metodologice. relaţionare. elevilor. competenţelor de analizã, proiectare,
realizare şi evaluare în eficientizarea şi
flexibilizarea orelor de dirigenţie care
au ca tematicã prevenirea consumului
de droguri în rândul tinerilor.

 Utilizarea adecvatã a
Competenţe specifice

conceptelor specifice. Obiectiv specific


Manifestarea Utilizarea
La sfârşitul Programului, cursanţii
 Aplicarea comportamentului metodelor
empatic şi a “orientãrii specifice gândirii vor fi capabili sã defineascã noţiuni
conceptelor şi teoriilor
helping”. critice. specifice terminologiei prevenirii
moderne privind
consumului de droguri.
formarea capacitãţilor
de cunoaştere.

21
Tema 1: Informaţii generale privind consumul de droguri

Strategii de formare:
Schiţa rezumat a temei:
 Expunerea,
Se va prezenta cadrul legislativ care reglementeazã problematica
 reflecţia,
traficului şi consumului de droguri în România.
 exerciţiul,
Se vor clarifica conceptele de drog, consum de droguri, dependenţã
(fizicã şi psihicã), toleranţã, intoxicaţie, dezintoxicare, supradozã, abuz  brainstorming-ul,
de droguri, politoxicomanie, psihoactiv, euforie, halucinaţii, toxicoman,  SINELG,
sevraj, abstinenţã, recãdere. De asemenea, vor fi prezentate principalele  dezbaterea,
tipuri de droguri şi efectele acestora asupra organismului.  explicaţia,
Vor fi puse în discuţie mituri despre droguri şi despre consumatorii de  lucrul în echipã
droguri.
Cursanţii vor trebui sã realizeze portretul unui consumator de droguri, Mijloace de instruire:
portret care sã cuprindã atât trasãturi fizice, cât şi psihice.  Laptop,
 videoproiector,
Anexe:  ecran proiecţie,
1. Fişã cu principalele legi în domeniul prevenirii şi combaterii  postere,
consumului de droguri.  fişe de lucru,
2. Fişã de lucru - “Termeni specifici”  post-it,
3. Fişã de lucru - “Cum recunoşti o persoanã care consumã  markere,
droguri?”  flip-chart, foi flip-chart,
4. Fişã de lucru – “Mituri despre droguri”  sinteze de curs.
5. Fişã de lucru – “Mituri despre consumatorii de droguri”
6. Fişa de lucru - “Casa aşteptãrilor”

22
Tema 1: Informaţii generale privind consumul de droguri

Bibliografie:

1. Abraham, P.(coordonator), Podaru, D., Moldovan, A.M., Cicu, G. (autori) (2004), Prevenire şi consiliere antidrog (Manual de
formare în prevenirea antidrog), Capitolul 1: Un cadru pentru prevenire. Promovarea sãnãtãţii şi a calitãţii vieţii (p.1-10), Capitolul 2:
Teorii şi modele explicative ale consumului de droguri (p.11-26), Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor
2. Abraham, P.(coordonator), (2006), Subiecte tabu: Drogurile...Chiar trebuie sã vorbim despre asta?!, Capitolul VI “semne,
simptome şi efecte ale consumului de drogur\” (p.22-27), Bucureşti: Agenţia Naţionalã Antidrog.
3. Abraham, P.(coordonator), Georgescu, D., Moldovan, A.M., Cicu, G. (autori), (2007), Ghid de prevenire a consumului de droguri în
rândul adolescenţilor şi tinerilor”, Bucureşti: Editura Detectiv
4. Abraham, P., Rus, T, V, Crăciun, A., (2004), Drogurile – reglementări internaţionale şi interne, Cluj-Napoca: Editura Dacia
5. Abraham, P.(coordonator), (2005), Prevenirea consumului de droguri (Ghid pentru profesori),Bucureşti: Editura Detectiv.
6. Georgescu, D., Moldovan, A.M., Cicu, G., (2007), Despre droguri, Arad: Editura Concordia.
7. Gomez, S.G., Flores, J.G., (2007), Proiectarea şi desfãşurarea activitaţilor de formare, note de curs.
8. Jimenez, E.G., (2007), Evaluarea procesului de formare, note de curs.
9. Richard, D., Senon, J.L., (2007), Dicţionar de droguri, toxicomanii şi dependenţe. Strategii, instituţii, legislaţie în domeniul
drogurilor, Bucureşti: Editura Ştiinţelor Medicale.
10. Rodríguez, J.A.G., (2002), Copilul meu, drogurile şi eu, Bucureşti: Editura Ministerului de Interne
11. Sanchez, C., Rogriguez, J.A.G., Celdran, C.L., Gutierrez, C.S., (2002), Îndreptar privind alcoolul, tutunul şi alte droguri, Bucureşti:
Editura Ministerului de Interne
12. Şerban, D., Prevenirea consumului de droguri şi a traficului de fiinţe umane în rândul elevilor, Bucureşti (manual elaborat în cadrul
proiectului “Stop trafficking the children and drug abuse in rural schools”)
13. www.ana.gov.ro
14. www.emcdda.europa.eu
15. www.who.int
16. www.whitehousedrugpolicy.gov
17. www.infordrogues.be
18. www.nida.nih.gov
19. www.jellinek.nl
20. www.undp.orgwww.can.se
21. www.drugscope.org.uk
22. www.ms.ro 23
Tema 2: Prevenirea consumului de droguri în şcoalã

Subteme:

1. Nevoile adolescenţei.

2. Adolescenţa şi riscurile ei.

3. Strategiile didactice de prevenire a consumului de


droguri “Crezi cã ştii totul despre droguri?” şi
“Drogurile – o cale spre maturitate?”

4. Decalogul conduitei profesorului în cadrul orelor de


prevenire.

5. TIC în prevenire.

6. Analiza SWOT a strategiilor de prevenire.

24
Tema 2: Prevenirea consumului de droguri în şcoalã

Competenţe generale Obiectiv general

O1: Formarea/ dezvoltarea competenţelor


de analizã, proiectare, realizare şi evaluare
Competenţe Competenţe de Competenţe Competenţe Competenţe de în eficientizarea şi flexibilizarea orelor de
teoretice şi comunicare şi de evaluare a psiho-sociale management dirigenţie care au ca tematicã prevenirea
metodologice. relaţionare. elevilor. educaţional consumului de droguri în rândul tinerilor.

Competenţe specifice Obiective specifice:


La sfârşitul Programului, cursanţii vor fi capabili:
 Sã aplice noile concepte în proiectarea, realizarea şi
evaluarea activitãtii didactice
 Utilizarea  Manifestarea
adecvatã a conceptelor comportamentul Utilizarea Valorificarea Manifestarea  Sã coreleze în mod efficient obiectivele activitãţilor
specifice. ui empatic şi a metodelor metodelor de unei conduite de prevenire a consumului de droguri cu conţinuturile,
specifice activizare a (auto)reflexive strategiile de predare-învãţare şi strategiile de evaluare
 Aplicarea “orientãrii
conceptelor şi teoriilor helping”. gândirii elevilor asupra  sã aplice metode moderne de evaluare în activitatea
moderne privind  Proiectarea, critice. activitãţilor cu elevii şi pãrinţii
formarea capacitãţilor de conducerea şi didactice/  Sã selecteze şi adapteze diferite modele ale predãrii
cunoaştere. realizarea pedagogice în funcţie de specificul clasei, conţinuturilor,
 Utilizarea procesului proprii. caracteristicilor psiho-individuale ale elevilor.
metodelor şi strategiilor instructiv-  sã aplice cunoştinţele de management al calitãţii în
de predare adecvate educativ ca act îmbunãtãţirea eficienţei activitãţilor didactice proprii
particularitãtilor de comunicare.  sã gestioneze consecvent şi eficient situaţii de risc,
individuale şi de grup, precum şi timpul, implicate în prevenirea consumului
precum şi scopului şi de droguri
timpului lecţiei.  Sã stimuleze comunicarea în cadrul clasei de elevi, în
cadrul orelor axate pe prevenirea consumului de
droguri, precum şi în afara acestora
 sã selecteze, adapteze şi utilizeze metode optime de
stimulare şi dezvoltare a gândirii critice
25
 sã-şi adapteze conduita didacticã în funcţie de feed-
back-ul obţinut de la elevi
Tema 2: Prevenirea consumului de droguri în şcoalã

Schiţa rezumat a temei: Strategii de formare:

Se vor prezenta caracteristicile specifice vârstei  expunerea


adolescenţilor. Se vor identifica nevoile şi riscurile adolescenţei.  reflecţia
Vor fi isentificate modalitãţi de reducere a riscurilor, cât şi agenţii  exerciţiul
educaţionali ce pot fi implicaţi în reducerea riscurilor specifice  brainstorming-ul
vârstei adolescenţilor.  SINELG
Vor fi prezentate şi exersate strategiile didactice “Crezi cã  dezbaterea
ştii totul despre droguri?” şi “Drogurile – o cale spre maturitate?”.
 explicaţia
Vor fi exersate abilitãţile de comunicare ale profesorilor în
 lucrul individual şi pe echipe
relaţie cu adolescenţii, utilizarea tehnologiilor moderne şi abilitarea
în accesarea informaţiilor on-line.
Mijloace de instruire:
 laptop
Anexe:
1. Strategia de prevenire “Crezi cã ştii totul despre droguri?”  videoproiector
2. Strategia de prevenire :”Drogurile – o cale spre maturitate?”  ecran proiecţie
3. DVD cu filmul O singură dată înseamnă mereu!  postere
4. Fişa “Portretul robot al adolescentului”  fişe de lucru
5. Fişã de lucru: “Adolescenţa şi riscurile ei”  post-it
6. Fişa “Decalogul conduitei profesorului în cadrul orelor de  markere
prevenire a consumului de droguri”  flip-chart
7. Fişã de lucru – Analiza SWOT a strategiilor de prevenire  foi flip-chart
prezentate  sinteze de curs
8. Fişã cu adrese web utile  DVD cu filmul “O singurã datã înseamnã mereu”
 Strategiile didactice “Crezi cã ştii totul despre droguri?” şi
“Drogurile – o cale spre maturitate?”
 calculatoare cu conexiune la internet
26
Tema 2: Prevenirea consumului de droguri în şcoalã

Bibliografie:

1. Abraham, P.(coord), (2004), Prevenire şi consiliere antidrog (Manual de formare în prevenirea antidrog), Capitolul 3 -
Factori de risc şi factori de protecţie în consumul şi abuzul de droguri (p.27-42), Capitolul 4 – Principalele strategii de prevenire
(p.43-46), Capitolul 6 – Standarde de calitate în prevenirea consumului de droguri (p.61-74), Capitolul 10 –Prevenirea în şcoalã
(p.134-178) , Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor
2. Abraham, P.(coordonator), (2006), Subiecte tabu: Drogurile...Chiar trebuie sã vorbim despre asta?!, Capitolul II- Factori de
risc şi de protecţie în familie (p.6),Capitolul V – Strategii de ascultare (p.20-21), Bucureşti: Agenţia Naţionalã Antidrog.
3. Abraham, P.(coordonator), Georgescu, D., Moldovan, A.M., Cicu, G. (autori), (2007), Ghid de prevenire a consumului de
droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor”, Bucureşti: Editura Detectiv
4. Abraham, P.(coordonator), (2005), Prevenirea consumului de droguri (Ghid pentru profesori),Bucureşti: Editura Detectiv.
5. Bãban, A. (coord.), (2001), Consiliere educaţionalã. Ghid metodologic pentru consiliere, Capitolul III – Principii şi metode de
consiliere (p.21-33), Cluj-Napoca: Editura Ardealul
6. Brook, J.S., Brook, D.W., Gordon, A.S., Whiteman, M.Y., Cohen, P., (1990), The psychological etiology of adolescent drug
use. A family interctional aproach. Genetics, social gender and psychology
7. Eliade, S., (2000), ABC-ul consilierii, Turda: Editura Hiperbireia
8. Iucu, R., (2006), Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională, Iaşi: Editura
Polirom
9. Jimenez, E.G., (2007), Evaluarea procesului de formare, note de curs
10. Lazãr, V., Cãrãşel A., (2007), Psihopedagogia activitãţilor extracurriculare, Craiova: Editura Arves
11. Negreţ-Dobridor, I., Pãnişoarã I.O., (2005), Ştiinţa învãţãrii. De la teorie la practicã, Iaşi: Editura Polirom
12. Nicola, I., (2006), Pedagogie,Bucureşti
13. Oprea, C.L, (2006), Strategii didactice interactive, Bucureşti: Editura Didacticã şi Pedagogicã
14. Pann, E., Potolea, D., (2002), Pedagogie, Iaşi: Editura Polirom
15. Shapiro, D., (1998), Conflictele şi comunicarea. Un ghid prin labirintul artei de a face faţã conflictelor, Bucureşti: Editura Arc
16. Ştefan, M., (2007), Teoria situaţiilor educative, Bucureşti: Editura Aramis Print SRL

27
Tema 3: Prevenirea consumului de droguri în comunitate

Subteme:
1. Rolul comunitãţii în prevenirea consumului de droguri.

2. Modalitãţi de implicare activã a comunitãţii în prevenirea


consumului de droguri.

3. Educaţia adulţilor. Educaţia pãrinţilor.

4. Realizarea strategiei pentru lectoratele cu pãrinţii.

28
Tema 3: Prevenirea consumului de droguri în comunitate

Competenţe generale
Obiective generale:
O2: Formarea/dezvoltarea compteneţelor de
management, proiectare şi realizare a unor
parteneriate în vederea prevenirii consumului de
Competenţe Competenţe de Competenţe droguri
teoretice şi comunicare şi O3: Formarea/dezvoltarea competenţelor de
psiho-sociale
realizare a unor parteneriate şcoalã-comunitate
metodologice. relaţionare. care au ca tematicã prevenirea consumului de
droguri în rândul tinerilor.

Competenţe specifice
Obiective specifice:
La sfârşitul Programului, cursanţii vor fi capabili:
 sã proiecteze forme variate de activitãţi cu
pãrinţii, corelând obiectivele instructiv-educative
cu particularitãţile specifice educaţiei adulţilor
 Utilizarea  Proiectarea,  Elaborarea de strategii  sã gestioneze consecvent şi eficient situaţii de
adecvatã a conceptelor conducerea şi eficiente ale parteneriatului risc, precum şi timpul, implicate în prevenirea
specifice. realizarea şcoalã-familie consumului de droguri
 Aplicarea procesului  Colaborarea cu comunitatea  sã proiecteze şi sã realizeze proiecte de
conceptelor şi teoriilor instructiv- colaborare între şcoalã şi familie
în scopul realizãrii unui
moderne privind educativ ca act  sã selecteze, adapteze şi utilizeze metode
formarea capacitãţilor de de comunicare. autentic parteneriat în optime de stimulare şi dezvoltare a gândirii critice
cunoaştere.  Realizarea diorecţia prevenirii  sã identifice noi modalitãţi de implicare activã
unor proiecte consumului de droguri a comunitãţii în prevenirea consumului de droguri
comune scoalã-
familie

29
Tema 3: Prevenirea consumului de droguri în comunitate

Strategii de formare:
Schiţa rezumat a temei:
 expunerea
Se prezintã şi se clarificã conceptul de comunitate, se
 reflecţia
identificã membrii comunitãţii care pot reprezenta potenţiali
parteneri (atribuţiile şi responsabilitãţile specifice) în desfãşurarea  exerciţiul
de activitãţi de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor.  brainstorming-ul
Se prezinta definiţia, obiectivele şi specificul procesului de  SINELG
învãţare la vârsta adulţilor.  dezbaterea
Se discutã principiile generale şi specifice acţiunilor cu  explicaţia
pãrinţii şi modalitãţile de antrenare a pãrinţilor în programe de  lucrul individual şi pe echipe
educaţie.
Mijloace de instruire:
Anexe:  laptop
 videoproiector
1. Fişã cu principii de lucru în activitãţile cu pãrinţii  ecran proiecţie
2. Fişã cu ONG-uri şi alte instituţii care pot dezvolta programe  postere
de prevenire a consumului de droguri (aceastã fişã va fi  fişe de lucru
realizatã în funcţie de judeţul în care se va susţine programul  post-it
de formare, respectiv Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brãila)  markere
3. Fişã de lucru – “Modalitãţi de implicare activã a comunitãţii  flip-chart
în activitatea de prevenire a consumului de droguri”  foi flip-chart
 sinteze de curs
 calculatoare cu conexiune la internet

30
Tema 3: Prevenirea consumului de droguri în comunitate

Bibliografie:

1. Abraham, P.(coord), (2004), Prevenire şi consiliere antidrog (Manual de formare în prevenirea antidrog), Capitolul 9 – Prevenirea în
familie (p. 104-133), Capitolul 11 – Prevenirea prin intermediul mediilor de comunicare (p. 179-193), Bucureşti: Editura Ministerului
Administraţiei şi Internelor
2. Abraham, P.(coordonator), (2006), Subiecte tabu: Drogurile...Chiar trebuie sã vorbim despre asta?!, Capitolul II- Factori de risc şi
de protecţie în familie (p.6),Capitolul III – Cân ar trebui sã discut cu copilul meu (p.7-10), Capitolul V – Strategii de ascultare (p.20-21),
Tema 3: Prevenirea consumului de droguri în comunitate
Bucureşti: Agenţia Naţionalã Antidrog.
3. Abraham, P.(coordonator), Georgescu, D., Moldovan, A.M., Cicu, G. (autori), (2007), Ghid de prevenire a consumului de droguri în
rândul adolescenţilor şi tinerilor”, Bucureşti: Editura Detectiv
4. Abraham, P.(coordonator), (2005), Prevenirea consumului de droguri (Ghid pentru profesori),Bucureşti: Editura Detectiv
5. Cerghit, I., (2006), Metode de învăţământ, Iaşi: Editura Polirom
6. Gomez, S.G., Flores, J.G., (2007), Proiectarea şi desfãşurarea activitaţilor de formare, note de curs.
7. Gugel, G., (2002), Metode de lucru în educaţia adulţilor, Timişoara: Editura Waldpress
8. Jimenez, E.G., (2007), Evaluarea procesului de formare, note de curs.
9. Liiceanu, A. (coord),(2007), Viaţa mea: un “joc” serios. Ghid practic pentru profesori, diriginţi şi consilieri şcolari, capitolul 5 –
Incercarea moarte are. Drogurile: de la curiozitate la dependenţã (p.50-63), Bucureşti: Fundatia pentru Pluralism cu sprijinul
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
10. Neculau, A. (2004), Educaţia adulţilor. Experienţe româneşti, Capitolul 1 – De la pedagogia socialã la educaţia adulţilor (p.41-57,
p.62-73), Iaşi: Editura Polirom
11. Paloş, R., (2007), Învãţarea la vârsta adultã, Capitolul I – Necesitatea cunoaşterii nevoilor de învãţare ale adulţilor (p.15-29),
Capitolul 2 – Aspecte generale prinvind învãţarea la vârsta adultã, Bucureşti: Editura Didacticã şi Pedagogicã
12. Rodriguez, J.A.G.(2002), Copilul meu, drogurile şi eu, Bucureşti: Editura Ministerului de Interne.
13. Sălăvăstru, D., (2005), Psihologia educaţiei, Iaşi: Editura Polirom
14. Vrãsmaş, E., (2008), Intervenţia socio-educaţionalã ca sprijin pentru parinţi, Capitolul V – Inervenţia socio-educaţionalã în sprijinul
familiei (p.101-114), Capitolul VI – Educaţia pãrinţilor (p.119-135), Bucureşti: Editura Aramis Print

31
Buget de timp alocat pe tipuri de activităţi

Tema 1: Informaţii generale privind consumul de droguri

Timp alocat: 9 ore (540 minute)

Teorie: 140 Aplicaţie: 335 Evaluare: 65


minute minute minute

32
Tema 2: Prevenirea consumului de droguri în şcoalã

Timp alocat: 15 ore (900 minute)

Teorie: Aplicaţii: Evaluare:


140 minute 660 minute 100 minute

33
Tema 3: Prevenirea consumului de droguri în comunitate

Timp alocat: 12ore (720 minute)

Teorie: Aplicaţii: Evaluare:


120 minute 550 minute 50 minute

Timp alocat: 4 ore (240 minute)


Evaluarea Programului “Didactica Antidrog”

34
35