Sunteți pe pagina 1din 15

RAPORT DE REEVALUAREA MANUALULUI DE L.

ROMANA CLASA A II-A

Titlu: Limba română, manual pentru clasa a II-a

Autori: Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi

Editura: Ştiinţa, 2011

Pagina Constatări sugestii


Modulul
Unitatea Lipsesc exerciţiile recapitulative a materiei In modulul 1 trebuie propuse
1 studiate în clasa 1 ca temă aparte în care exerciţii de repetare a materiei
Şcoala elev. In manual sunt doar 3 ex de studiate in clasa 1. Aceste exerciţii
recapitulare: pag 9, ex.5, pag.11 ex 7, vor ajuta copilul la evaluarea
pag.17 ex.6 iniţiala care urmează.
Ce să se repete? De ex.
 Litera majusculă la început
de propoziţie şi la nume
proprii;
 Sensul asemănător si opus al
cuvintelor;
 Silaba, formarea cuvintelor
din silabe propuse,
completarea cu silaba lipsă;
 Grupurile de litere, litera x,
scrierea lor in baza unor
imagini;
 Otdonarea cuvintelor în
propoziţii;
 Scrierea unor enunţuri în
baza unor imagini etc

Pag.7 Imaginea are prea putine elemente pentru De completat imaginea cu părinţi,
a alcatui un text despre începutul anului bunici, mai mulţi elevi-colegi,
şcolar învaţătoare
Textul e voluminos
Pag.8 În textul propus alineatul coincide cu Să se propună un text care are
fragmentul, adică fiecare fragment este fragmente dintr-un alineat dar şi cel
dintr-un alineat. Elevul fiind atenţionat puţin doua alienate la un fragment
prin rubrica Ce observăm, poate
confunda noţiunile de alineat si fragment Să se propună exerciţii de copiere,
transcriere a unui alineat dacă se
dau acestea la rubrica Ce observăm

1
Pag 9 Ortogram s-a/sa e pentru rubrica Reţineţi , Se se plaseze rubrica Reţineţi pe
ea fiind unica ortograma propusă de centrul paginii şi nu lateral. Să se
curriculum pentru clasa a II-a şi e propusă dea şi explicaţia scrierii lui s-a
prea devreme, în această perioadă se face Această ortogramă să se propună
recapitularea materiei studiate în clasa 1 nu la începutul manualului
Este dată doar explicaţia scrierii
cuvântului sa făra cratimă
Pag.10 Ex 1 Să se propună o imagine a
manualului de limba rpmână pentru
clasa a II-a in loc de imaginea
abecedarului
De completat cu Autorii, Titlul
cărţii propus de curriculum pag.43
Pag.13 Rubric a Reţineţi-pe central paginii,
nu lateral
Pag.15 Textul voluminous şi greoi, multe cuvinte
noi pentru un inceput de an şcolar
Pag 17 Ex 3 idile textului sunt foarte lungi
Pag 19 Rubric a Reţineti- pe mijlocul
Exerciţiul 5 din rubrica Să lucrăm în paginii orizontal
echipă nu e adecvat momentului, încă e La rubrica Să lucrăm în echipă de
toamnă devreme şi nu toamna de aur modificat itemul la ex 5 De
exemplu: Realizaţi un scurt dialog
cu colegul de bancă pentru a afla
cum şi-a petrecut vacanţa de vară
Pag.20-21 E voluminous, cu multe acţiuni. Tinem Poate fi redus la 3 imagini
cont ca e inceputul anului şcolar. Imaginile saă fie ordonate şi
Imaginile sunt de diferite dimensiuni, amplasate intr-o ordine clară
aranjate şi vertical şi orizontal. Elevul greu elevului.
găseste succesiunea lor. Numerotarea
imaginilor sunt fie in susul imaginii, fie la Poate ar fi mai bine imagini despre
mijlocul ei (imaginile d, e din pag.21 dau vacanţa mare
impresia ca sunt mai câte două imagini
pentru fiecare din aceste doua )
Spusele personajelor îi îngreunează
alcătuirea unui text
Pag.22 Text voluminous, multe cuvinte noi
Pag 24 ex 5 ideile sunt lungi
ex 6 diferite sensuri ale cuvantului aici se Să se propună imagini pentru alte
refera la sensul propriu si figurat al sensuri ale cuvântului Cheia, astfel
cuvantului. Elevul poate alcatui cu elevii vor alcătui mai uşor
omonime. propoziţii
Pag 25 Noţiunea de bilet e devreme pentru Rubrica Reţineţi –pe centru,
începutul anului şcolar orizontalsub ex 2
Biletul să se propună mai târziu
2
Pag. 27 Itemul 1 . In manual nu sunt propuse ex de Tema Dialogul se studiază în
transcriere corecta a dialogului(linia de modului 3 . De exclus acest item
dialog din alineat) sau de propus ex de copier a unui
dialog la pag 19
Unitatea 2
Toamna
Pag 28-29 Imaginea sugestiva modulului e mică
Textul e voluminos, multe cuvinte noi
pentru elev
Pag.30 Ex.3 ideile sunt lung formulate De schimbat cu locul ex 3 (plasat
mai jos)cu 6 şi 7(de ridicat dupa ex
2)
De formulat ideile mai scurt
Ex 6,7 sunt aglomerate cuvintele Cuvintele sinonime şi antonime pot
fi scrise pe coloane pentru a vedea
uţor corespondenţa
Pag 33 Textul propus nu are delimitarea De delimitat textul în fragmente
fragmentelor, ceea ce ingreunează conform planului de idei
observarea fragmentului format din 1,2 Fragmentul 1-2 alineate
sau mai multe alienate propus la rubrica Fragmentul 2-3 alineate
Ce observăm Fragmentul 3-1 alineat
Fragmentul 4-2 alineate
Pag 34 Ex 2 cuvintele cu sens opus sunt uşor de Să se propună descoperirea
gasit când sunt oferite şi varinta sensului cuvintelor cu sens opus în text,
opus ceea ce il face pe elev să lectureze
mai atent textul pentru a-l întelege
Pag 35 Cuvântul sau şi ortograma s-au In chenarul roz că se dea şi
explicaţia scrierii orogramei s-au
Pag.36 Imaginea din ex 1 e mică De mărit puţin imaginea
Pag 38 Rubrica Să observăm nu e bine plasată De delimitat rubrica Ce observăm
aici de ex 1 din pagină
Pag 39 Rubrica Să scriem caligrafic Să fie clar pentru elev ca fiecare
vers din poezie se scrie din alineat.
Poate de propus liniatura cu tot cu
câmp
Pag 41 Textul e voluminos
Pag 42 Ex 3 şi 6 nu sunt intr-o ordine cronologică De schimbat cu locul ex 3 cu 6
a lucrului pe text…mai intâi se găsesc
sinonimile, apoi , după ce se lucrează mai
mult asupra textului elevii pot preciza
trăsăturile de caracter
Pag.43 Cuvântul ia şi ortograma i-a In chenarul roz că se dea şi
explicaţia scrierii orogramei i-a

3
Pag 43 Ex 6 cuvintele cu sens asemănător sunt Să se propună descoperirea
uşor de gasit când sunt oferite şi varinta cuvintelor cu sens asemănător în
celuilalt sens text, ceea ce il face pe elev să
lectureze mai atent textul pentru a-l
întelege
Pag 45 Ex 1 sunt propuse doar ex enunţiative. Să se propună pt dictare şi
propoyiţii exclamative şi
interrogative
Ex.4 curriculumul de clasa a II-a nu
prevede studierea ortogramei i-a/ia De exclus din evaluare

Unitatea 3 Lipseste imaginea de intrare în modul. de propus o imagine/desen –o


Familia Elevii trebuie să pornească de la ceea ce familie şi activităţile acestora
mea ştiu, de la propria experienţă, propria
Pag.46 familie
Pag 47 Text voluminous Să se propună găsirea sinonimelor
Ex2,3 şi antonimelor în text, astfel se
faciliteaza lectura independent
Ex 4 Planul are idei prea lungi Să se scurteze ideile. De ex.
 Un om harnic avea un fecior
lenes
 Iliuţă a scos din foc galbenul
aruncat de tatăl său.
Pag.48 Ex 7 Ortograma l-a/la Să se dea explicaţia scrierii
ambelor ortograme
Pag 49 Rubrica Reţineţi De plasat rubric a Reţineţi pe
centru orizontal

Ex 2 În ex 2 e bine de aratat părţile


component ale textului, iar
transcrierea să fie înlocuită cu
copiereatextului pentru
vizualizarea spaţiului dintre titlu şi
text, respectarea alineatelor /părţile
textului. Textul scris cu litere de
mânăsă fie propus în pagina
manualului
Pag 51 Ex 2 Să identifice sinonimele în text

Ex 5 Să se completeze itemul cu
Lipseste mascota Scăpărici la ex 5 cuvintele: …explicaţiile
potrivite….de pe floricele
Imaginea florii să fie mai clară sunt
prea multe flori pe o explicatie. Să

4
se deseneze 4 flori cu o petală lipsă
cu 4 explicaţii
De adăugat mascota Scăpărici

Pag52 Ex 9 Rubric a Ce observăm nu se observă Să se delimiteze rubric a Ce


observăm printr-o bara vertical ă
de exerciţiul 9
Pag 53 Ex 1 Să se propună versuri la tema
modulului, despre familie

Să se propună scrierea cu litere de


După ex 2 mână a două strofe pe linii de
dictando pentru vizualizarea scrierii
corecte a unui text in versuri:
titlu/spatiu de un rând/ versurile din
alineat/ spaţiu/ altă strofă

Ex 3a Poezie despre familie


Pag 54-55 Ordinea exerciţiilor enu e una tocmai De schimbat cu locul ex 3, elevii
potrivită întâi citesc dialogul, apoi îl scriu

Ordinea ar fi: ex 1, ex 2, ex 4
Rubrica Reţineţi, ex 3, ex 5, ex6,
ex 7
La ex 5 De modificat itemul..întâi
alcătuiesc oral cu colegul textul, îl
prezintă în faţa clasei, apoi il scriu
Rubrica Ce observăm De delimitat rubric Ce Observăm
de ex 5
Ex 7 De completat itemul … alcătuiţi
oral un dialog…
Pentru Ex 7 Pot fi propuse dialoguri din situaţii
cotidiene ale elevului. De
exemplu:La bibliotecă, In vizită la
medic etc
Pag 56 Textul e voluminous, cu multe cuvinte noi
pentru elev
Pag 58 Ex 2 Să se propună selectarea cuvintelor
cu sens opus din text
Pag.59 Rubrica Ce observăm? Rubric a Ce observăm? să fie
delimitată de exerciţiu 7 şi 8 printr-
o linie verticală

5
Pag 62 Ex 1 Lipseste mascota Omide. Copiii au Să se ataţeze mascot Omide ţi să I
uitat cine e Omide, ea fiind preyentă doar se pună un nume frăţiorului
la începutul manualului şi la pag.36 Ei Doiniţei
cred ca e fratele mai mic al Doiniţei

Ex 3 Nu e clar ce fel de text trebuie să


alcătuiască oral sau în scris Să se reformuleze itemul 3
Pag.63 Pentru ex 3 şi 4 sunt puţine exersări(pentru
ex 3 nu sunt exerciţii similar în acest
modul, iar pentru ex4 e doar un ex de la
pag 55, ex 6)
Unitatea 4
Lumea
vietăţilor
Pag 66 Pe aceeaşi pagină avem şi întrebări
numerotate cu mov şi numerotarea
exerciţiilor sunt tot cu mov
Ex 1 De modificat itemul la ex 1 lăsând
doar itemul nu şi cuvintele propuse
pentru transcriere. Elevii le vor găsi
lecturând textul
Pag 67 Ex 8 e prea simplu să găsească Poate fi propusă descrierea unui
corespondenţa imagine-titlu animal la alegere
Pag 68 Subiectul paginii e cuvântul dar în rubrica De lasat în pagină doar cuvântul şi
Reţineţi ultimul punct se referă la altă să se propună mai multe exerciţii la
temă, Sensurile cuvintelor este abordată în această temă, pot fi luate din pagina
pagina 72 72 şi anume ex 5, 11
Ex 4 şi 5 să se treacă la pag.72
Din rubrica Reţineţi să se treacă
ultimul punct la p.72

Pag 72 Rubricile Să ne amintim şi Ce observăm Rubrica Să ne amintim trbuie să


sunt încurcate, nu sunt plasate respective fie în dreptul ex 1
în dreptul exerciţiului Rubrica Ce observăm (punctul1)să
să plaseze în dreptul ex 2
Iar puncul 2 din rubrica Ce
observăm se referă la ex 4
Ultimul punct din rubrica Ce
observăm trebuie trecut la pag 68
impreună cu ex 5 şi 11

Pag 73 Ex 10, elevii nu au învăţat cuvintele De reformulate itemul de ex:


obiect, acţiune Acătuiţi propoziţii în care cuvintele
poartă, ceară, car să răspundă mai

6
întâi la întrebarea ce?apoi la
întrebarea Ce face?
Pag.75 Lipseste imaginea şopârlei
Pag 76 De separate rubrica Ce observam? De text
Printr-o bara verticala
Pag.78 Ce fel de compunere e? orală? De specificat că e compunere orală
sau scrisă
Unitatea
5
Iarna
Pag.93 - Părțile textului se propun la tema Părțile - De propus studierea părților textului în
compunerii. baza unui text clar, avînd toate părțile,
( pag, 93); fiind evidențiate prin diferite culori;

Pag 80 Pag. 80- e dificilă inițierea discuțiilor introductivă Pag.80- de propus o imagine ce reflectă
la inceput de unitate; tema unității, respectîndu-se și
întrebările propuse ma vizibil pe pagină.

Pag 81 Pag.81- portretul autorului cu datele biografice Pag. 81-de trecut portretul cu datele
vin în paralel cu întrebările pentru înțelegerea biografice pe pag. 80 lîngă text
textului;

Pag 85 Pag.85 ex.2- se propune de lucrat cu ideile Pag.85- ex2 de trecut după sarcinile ce
textului înainte de lucrul cu lexical; propun lucrul cu lexical și întrebări de
înțelegerea textului;

Pag 92 pag.92- de adăugat rubric Rețineți


Pag 92-96 pag. 95-96 de schimbat ordinea
exercițiilor: de lucru cu lexical, de
explorare a conținutului, apoi de
fragmentare a textului după idei;

Unitatea
6 In lumea
poveştilor
Pag 98 Pag. 98- e dificilă inițierea discuțiilor introductivă Pag.98- de propus o imagine ce reflectă
la inceput de unitate; tema unității, respectîndu-se și
întrebările propuse ma vizibil pe pagină.
Pag.98- portretul autorului cu datele biografice
vin în paralel cu întrebările pentru înțelegerea
textului;

Pag.99 Pag. 99-de trecut portretul cu datele


biografice pe pag. 99 lîngă text

7
Pag 112 Pag.112 ex.4- e prea mare introducerea pentru Pag.112- ex2 de propus o introducere mai
clasa a II-a mică;

pag 100 Pag.100- de propus și explicația scrierii


prin cratimă a orogramei i-au, rubric Să
scriem correct
Unitatea
7
Îndemnuri
Pag 114 Pag. 114- e dificilă inițierea discuțiilor Pag.114- de propus o imagine ce reflectă
introductivă la inceput de unitate; tema unității, respectîndu-se și
întrebările propuse ma vizibil pe pagină.
;

Pag 125 Pag.125- ex2 de propus un alt plan de


Pag.125 banda desenată conține prea multe idei
secvrnțe, ce devine greoi pentru copii; Pag.125- de propus o altă bandă
desenată, mai atractivă;
Pag.125 ex.2- planul simplu propus e formulat ăn
enunțuri ce conțin mai multe comunicări
Pag 127 Pag.127- portretul autorului cu datele biografice Pag. 127-de trecut portretul cu datele
vin în paralel cu exercițiile de înțelegere a biografice pe pag. 126 lîngă text.
textului;

Unitatea 8
În luptă
cu iarna
Pag 130 Pag. 130- e dificilă inițierea discuțiilor Pag.130- de propus o imagine ce reflectă
introductivă la inceput de unitate; tema unității, respectîndu-se și
întrebările propuse ma vizibil pe pagină.

Pag 135 Pag.135- portretul autorului cu datele biografice Pag. 135-de trecut portretul cu datele
vin în paralel cu exercițiile de înțelegere a biografice pe pag. 134 lîngă text.
textului;

Pag 142 Pag.142- exercițiile pentru dezlegarea tainelor Pag.142-de schimbat ordinea exercițiilor
textului încep cu ordonarea ideelor textului, apoi propuse pentru dezlegarea tainelor
urmează exerciții de lucru cu vocabularul sau de textului;
explorare.

Unitatea 9
Primăvara
Pag.144,145 Lipsește imaginea sugestiva a modulului De completat imaginea începutul
primăverii, sosirea păsărilor etc.
8
Pag.145, Ex. 1, 2 De schimbat cu locul ex.1,2 (plasate
148 Ex.1 mai jos)cu 4 şi 5(de ridicat primele
ex )
De formulat ideile mai scurt

Pag.149 Subiectul ”Cuvinte ce răspund la Să se schimbe cu Subiectul


întrebările cine? ce?” ”Cuvinte ce răspund la întrebarea ce
face?”pag.152

Unitatea 10 Imaginea e prea mică de la începutul De completat cu imagini despre


Hristos a modulului Paște, iepuraș, mieluț etc.
înviat
Rubrica Să observăm
Definiția e pentru rubrica Reţineţi
Pag .152
Pag.163, Subiectul ”Cuvinte ce răspund la Să se propună însărcinarea fără
166 întrebările care? ce fel de?” și ”Cuvinte schemă
ce răspund la întrebările unde? cănd?
Cum?”
Ex.2

Pag.165 Ex.4 Să se propună mai multe trăsături


de caracter pentru a fi delimitate
doar cele ce se potrivesc
personajului, nu doar 4 trăsături
Pag.169 Ex.2 De schimbat cu locul ex.2 cu 6
Unitatea Lipsa imaginii modulului
11 Exerciții de recapitulare, evaluare la
În prag de sfârsit de an școlar
vacanţă

9
10
Denumirea criteriului Constatări Modificările propuse Pagina/Aplic
abile la tot
capitolul
1. Corectitudinea științifică a Intrebările asupra textului nu Să se revada ordinea întrebărilor
conținutului manualului (expunerea sunt structurate cocerct, deseori Întâi se propun întrbări literale, apoi cele
bazelor științei / științelor ce stau la
baza manualului: teoriile, noțiunile,
la inceput sunt intrebari interpretative care încep cu De ce…?
faptele, legile) interpretative cu inceputul De
. ce? Apoi sunt intrebarile literale

Textele sunt voluminoase, Textile pot fi adaptate la necesitatea elevului


conţinutul lorfiind greoi mai de clasa a II-a
ales pentru semestrul I, viteza
de lectura e încă mică şi nu se
reuşeşte înţelegerea textului

Ideile textului sunt de obicei


propoziţii lungi sau fraze
Textul este analizat la a lecţia a
doua , respectiv planul de idei e
bine să fie plasat mai spre sfarsit
în rubric Să dezlegăm tainele
textului
2. Corespunderea cu curriculumul Se regăsesc în cea mai mare parte Să se propună şi texte de autori autohtoni
disciplinar textele autorilor din România, ar fi
posibil de propus și unele texte a
scriitorilor din RM.

11
3. Contribuția manualului la
organizarea și conducerea procesului
de învățare

4. Structurarea materiei în manual La începutul fiecarui modul de propus o


imagine sugestivă de intrare in subiectul
modulului

La începutul modulului să se propună ce vor


învaţa în acest modul mai concret decât în
cuprins. Aceasta ii atrage atenţia elevului la ce
trebuie sa atraga atenţie pe parcusul
modulului.

5. Legăturile inter-interdisciplinare In manual lipsesc mini-


. proiectele individuale şi de
grup, un exerciţiu creative care
ar pune în valoare inteligenţele
multiple ale elevului.
6. Calitatea ilustrațiilor, cromaticii şi a Prea multă culoare pe pagini; De exclus dungile colorate din susul și josul paginii;
design-ului (culori, desene, diagrame, Nu este clară folosirea dungilor De ales o altă modalitate de prezentare a unității, să
scheme etc.) colorate din susul și josul paginii; nu fie și culoare diferită, și caractere de litere diferită,
Literele jucăușe de prezentare a și ordonare de litere diferită;
unității, sunt obositoare; De ales culori specifice pentru fiecare rubrică propusă
Dicționarul cultural apare cu aceeași în manual;
culoare ca și Rețineți

12
Pe o pagină sunt două cifre de 1 Numerotarea rubrici Să înţelegem textul să fie
sai 2 etc (pag.34), uşor de simplă, fără fundalul mov deoarece la rubrica
confundat Să dezlegam tainele textului este déjà
fundalul mov (liniile din fundalul patratelului
nu are nicio relevanţă, doar încarca pagina şi
oboseste ochiul)
7. Calitatea tehnoredactării Pag.83,86,87,91 e dificil pentru elevi Pag. 83,86,87,91 de aranjat conținutul rubricilor
de a observa rubricile plasate în Rețineți, Dicționar cultural în poziție orizontală a
secvențe mici, laterale de pagină; paginii, fiind ca o idée următoare din activitate;
Pag.91 ex.8- de respectat aranjarea în pagină a
dialogului;

Rubric a Ce observăm să fie delimitată de


exerciţii printr-o linie verticală
Rubricile Reţineţi pe fundalul Rubrica Reţineţi să fie plasată orizontal pe
mov sunt confundate cu centru şi nu lateral pe pagină. Cititul rubricii
rubricile de pe culoarea roz care plasată vertical e mai dificilă pentru şcolarul
doar atenţionează elevul la de clasa a II-a
scrierea anumitor ortograme.
Astfel învăţătorul, părintele,
elevul le iau drept obligatorii de
învăţat
De ales alte caractere su alt spatiu între
rânduri (de observat în man de matematică
caracterele)

8. Accesibilitatea manualului

13
constatări propuneri
Sunt prea multe culori (galben, verde, oranj, mov) in partea de  singura culoare e suficienta şi unitatea să fie
sus si jos a manualului ce au un efect deranjant asuprea scrisă cu o alta culoare. De asemenea rubricile
ochiului . din pagina să fie cu o culoare.

Pe o pagină sunt două cifre de 1 sai 2 etc (pag.34), uşor de  Numerotarea rubrici Să înţelegem textul să fie
confundat simplă, fără fundalul mov deoarece la rubrica Să
dezlegam tainele textului este déjà fundalul mov
(liniile din fundalul patratelului nu are nicio
relevanţă, doar încarca pagina şi oboseste ochiul).

La începutul fiecarui modul de propus o imagine


sugestivă de intrare in subiectul modulului

La începutul modulului să se propună ce vor învaţa în


acest modul mai concret decât în cuprins. Aceasta ii
atrage atenţia elevului la ce trebuie sa atraga atenţie pe
parcusul modulului.

In manual lipsesc mini-proiectele individuale şi de grup, un


exerciţiu creative care ar pune în valoare inteligenţele multiple
ale elevului.

14
Intrebările asupra textului nu sunt structurate cocerct, deseori Să se revada ordinea întrebărilor
la inceput sunt intrebari interpretative cu inceputul De ce? Apoi
sunt intrebarile literale

Rubricile Reţineţi pe fundalul mov sunt confundate cu Rubrica Reţineţi să fie plasată orizontal pe centru şi nu
rubricile de pe culoarea roz care doar atenţionează elevul la lateral pe pagină. Cititul rubricii plasată vertical e mai
scrierea anumitor ortograme. Astfel învăţătorul, părintele, dificilă pentru şcolarul de clasa a II-a
elevul le iau drept obligatorii de învăţat
Majoritatea textelor sunt de autori romani Să se propună şi texte de autori autohtoni

Textele sunt voluminoase, conţinutul lorfiind greoi mai ales


pentru semestrul I, viteza de lectura e încă mică şi nu se
reuşeşte înţelegerea textului
Ideile textului sunt de obicei propoziţii lungi sau fraze
Textul este analizat la a lecţia a doua , respective planul de idei
e bine să fie plasat mai spre sfarsit în rubric Să dezlegăm
tainele textului
Textele sunt greu de citit De ales alte caractere su alt spatiu între rânduri
Succesiunea întrebarilor asupra text ului nu e adecvată Întâi se propun întrbări literale, apoi cele interpretative
care încep cu De ce…?
Volumul mare al textelor Textile pot fi adaptate la necesitatea elevului de clasa a
II-a
Rubric a Ce observăm să fie delimitată de exerciţii
printr-o linie verticală

15