Sunteți pe pagina 1din 9

RIDICARI TOPOGRAFICE

EXECUŢIE RIDICĂRI TOPOGRAFICE

Această metodă se referă la modul de execuţie a ridicărilor topografice sub aspect


general, adică pentru măsurarea - în plan orizontal şi în plan vertical - de suprafeţe pretabile
la amplasare de construcţii, de reţele de utilităţi, de drumuri, de elemente de preluare şi
dirijare ape, etc.
Ne vom referi în această procedură la ridicările topo de verificare a datelor
topografice existente în planurile întocmite de către proiectant, la ridicările topo ce se fac în
timpul execuţiei lucrărilor, precum şi la ridicările topo realizate pentru faza finală pentru
definitivarea planurilor ,,as-built’’.
Generalităţi

Ridicările topografice se realizează pentru mai multe scopuri – ridicări topo ale
terenului, trasările lucrărilor pe teren, verificări topo ale lucrărilor efectuate.
Ridicările topo şi cartografierea acestora vor conduce la stabilirea bornelor orizontale
şi verticale, secţiuni transversale şi profile longitudinale, ridicări necesare eliberării
diverselor avize, realizarea lucrărilor propriu-zise, urmărirea în timp a lucrărilor precum şi la
întocmirea desenelor “as-built”.
Ridicările topo se realizează în Sistemul Naţional Cadastral de Coordonate Stereo
1970. Cotele vor fi absolute, referenţiate la Nivel “0” Marea Neagră.
Înainte de începerea ridicărilor se va face predarea amplasamentelor conform
reglementarilor în vigoare, împreună cu proiectantul Contractului, care va furniza toate datele
topografice (repere de nivelment, coordonate, cote absolute, etc.) cerute prin formularele
indicate în reglementările menţionate.
Pornindu-se de la planurile din Documentaţia de atribuire şi alte piese grafice
furnizate inclusiv de beneficiar prin dispoziţiile date, se vor întocmi planuri topografice în
aşa fel, încât să facă posibilă verificarea pe teren, identificarea tuturor utilităţilor, traversărilor
de drumuri sau căi de acces public existente de-a lungul traseelor sau amplasamentelor
lucrărilor. Tot pe baza acestor planuri se vor realiza “desenele finale” după finalizarea
lucrărilor şi corectarea datelor topo iniţiale.
Realizarea ridicărilor şi a planurilor topo, se va face de către personal specializat, cu
tehnica şi aparatura modernă specifică. Toate ridicările trebuie stocate în mod profesional pe
suport magnetic, într-un format accesibil prin programe uzuale.
Acest echipament topo va fi calibrat şi întreţinut la calitatea nominală a sa, ori de câte
ori acest lucru este necesar.
Înainte de începerea propriu-zisă a ridicărilor topo, Antreprenorul va furniza
beneficiarului pentru aprobare următoarele informaţii, sintetizate într-un raport:
- CV-ul topografului principal şi informaţii în legătură cu echipa din subordinea sa;
- Metodele de ridicare topo ce se intenţionează a fi folosite, inclusiv a tuturor reperelor de
nivelment, cu coordonate în sistem Stereo 70 şi cote absolute nivel Marea Neagră, ce
urmează a fi utilizate de-a lungul traseelor lucrărilor.
- Detalii şi date tehnice despre echipamentul topo din dotare (ce urmează a fi utilizat) şi
programe soft specifice de lucru;

- Acurateţea garantată a ridicărilor, obţinută pentru toate metodele aplicate cu echipamentul


descris anterior;

Toate ridicările topo trebuie să fie înregistrate în jurnale de teren, trecute apoi pe planuri şi
aprobate de beneficiar. Toate activităţile topografice trebuie să fie aprobate de beneficiar.

Predarea măsurătorilor

Înainte de începerea lucrărilor trebuie primite toate informaţiile şi datele utilizate


pentru proiect, iar ridicările topo ale antreprenorului se vor raporta la Sistemele de
coordonate pe orizontală şi verticală definite anterior.
După primirea datelor, Antreprenorul va verifica existenţa punctelor de triangulaţie şi
a cotelor de nivel, etc.
Se vor face verificări pe teren pentru a se constata dacă punctele au fost avariate sau
deplasate. În caz afirmativ, se va anunţa imediat Beneficiarul despre acest fapt, iar
Beneficiarul va da instrucţiuni dacă este necesar să fie folosite alte puncte de referinţă. Dacă
nu există obiecţiuni ale Antreprenorului cu privire la reţeaua de bază topo şi datele relevante -
în decurs de 60 de zile după înmânarea datelor - punctele de referinţă şi datele sunt
considerate acceptate.
Reţeaua proiectului

Aspecte generale

O reţea de proiect este compusă din puncte de control şi cote de nivel şi va fi stabilită
pentru înlesnirea măsurătorilor. Reţeaua va avea cel puţin aceeaşi calitate şi durabilitate ca
reţeaua punctelor existente şi va avea precizia aşa cum este cerută de legislaţia europeană.
Precizia şi verificarea preciziei datelor adiţionale şi a cotelor de nivel va fi stabilită pe
baza realizării a cel puţin cinci serii de măsurători şi respectiv a două închideri, cu analizele
necesare şi calcule ale valorii medii.
Punctele de bază, cotele de nivel şi reperele de nivelment ale antreprenorului
Înainte de începerea măsurătorilor, se va întocmi un raport ce va fi compus din detalii
ale reţelei de referinţă propusă a proiectului şi hărţi, care să prezinte locaţiile punctelor şi
cotelor de nivel ce vor fi stabilite de către antreprenor pe tot şantierul, ca bază pentru
următoarele măsurători necesare pentru realizarea lucrărilor. Punctele şi cotele de nivel vor
exista permanent şi vor fi construite astfel încât să fie agreate de Beneficiar. Antreprenorul va
detalia toleranţele în plan orizontal şi în plan vertical pentru sistemele de coordonate de
referinţă ale proiectului pentru a fi aprobate de către Beneficiar.
Reperele de nivelment pentru liniile centrale şi pentru linia de control a structurilor
care necesită măsurători frecvente şi vaste se vor stabili de către Antreprenor.
Dacă sunt necesare date adiţionale pentru punctele, cotele de nivel şi reperele de
nivelment pentru a se asigura o acoperire precisă şi satisfăcătoare a şantierului pentru
realizarea lucrărilor, se pot îmbunătăţi locaţiile unor puncte sau se vor stabili puncte
adiţionale.
Se vor efectua măsurători utilizând metode precise, se vor stabili punctele, cotele de
nivel şi reperele de nivelment în locaţiile agreate de Beneficiar.
Antreprenorul va fi responsabil în întregime pentru corectitudinea punctelor şi cotelor
de nivel şi pentru orice efect sau eroare directă sau indirectă sau de schimbare în locaţiile şi
cotele lor, deci este absolut necesară asigurarea corectitudinii şi acurateţei măsurătorilor..
Antreprenorul trebuie să transmită Beneficiarului toate datele, estimările şi calculele
pentru fiecare din punctele, cotele de nivel şi reperele de nivelment ale construcţiei, inclusiv
o descriere a punctului şi starea lui fizică, împreună cu o schiţă, coordonatele şi cotele sale,
pe parcursul a trei zile, pentru stabilirea punctului gata de a fi utilizat. După aceea,
Beneficiarul poate utiliza oricând aceste puncte stabilite de antreprenor pentru propria
măsurătoare.
Antreprenorul va fi responsabil pentru întreţinerea şi protecţia acestor puncte, cote de
nivel şi repere de nivelment, pe parcursul construcţiei şi regulat se vor realiza măsurători
complete de verificare, pentru a confirma dacă acestea nu au fost afectate de activităţile de
construcţie sau nu au fost avariate sau deplasate.
Aprobarea măsurătorilor

Se impune informarea Beneficiarului cu cel puţin şapte zile înainte de începerea


oricărei lucrări de măsurare. Se va indica scopul măsurătorilor , zona unde vor avea loc
acestea, metodele ce vor fi aplicate şi cerinţele legate de timp. Aceste informaţii sunt
necesare pentru a permite Beneficiarului să coordoneze măsurătorile cu alte lucrări ce se
desfăşoară în paralel, inclusiv cu cele ale unei terţe părţi.
După primirea tuturor informaţiilor necesare şi dacă nu există constrângeri speciale,
Beneficiarul îşi va da acordul pentru începere în două zile. Oricum, dacă Beneficiarul
consideră că există constrângeri, acesta se va consulta cu Antreprenorul şi va determina o altă
dată de începere pentru lucrările respective.
Este obligatorie informarea Beneficiarului înainte de finalizarea unei măsurători
parţiale sau după finalizarea traseului, astfel încât Beneficiarul să aibă oportunitatea de a
realiza verificările şi inspecţiile necesare. În mod particular, această regulă se va aplica
pentru structurile care vor fi realizate şi/sau sunt permanente.
Oricum, Beneficiarul va avea dreptul să verifice la în totalitate performanţa, precizia,
staţiile, etc. şi toate rezultatele din măsurători şi calcule, pentru a fi în conformitate cu
planurile şi desenele legate de măsurători, Antreprenorul fiind obligat să asigure fără
întârziere Beneficiarului orice fel de servicii şi asistenţă auxiliară, necesară pentru a-i permite
acestuia să realizeze măsurători şi inspecţii de control.
Se vor păstra şi menţine înregistrările profesionale ale tuturor măsurătorilor de pe
teren, calculele respective, schiţele, planurile, desenele şi hărţile şi le va pune la dispoziţia
Beneficiarului oricând i se va cere.
Dacă, în opinia Beneficiarului, au fost găsite deficienţe şi/sau inexactităţi în munca de
birou sau de teren, aceste lucrări se vor repeta şi vor fi realizate corespunzător.
Responsabilităţile Antreprenorului privind precizia locaţiei, poziţia, dimensiunile
măsurătorilor, etc., pentru orice tip de structură sau facilitate, sau a unei părţi din aceasta, nu
vor fi diminuate de operaţia de control asupra lucrărilor de măsurare efectuată de către
Beneficiar
Echipamentul şi aparatura topo
Este obligatorie dotarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului topo corespunzător
tipului de ridicări topo solicitate pentru lucrările din proiect.
Precizia echipamentului topo ce urmează a fi utilizat de către Antreprenor pentru
activităţile topografice, va fi în concordanţă cu tipurile de lucrări ce urmează a fi executate şi
cu metodele de construcţie aplicate.
Toate aparatele topo, accesoriile şi materialele necesare activităţii topo din dotarea
Antreprenorului vor fi păstrate în perfectă stare de funcţionare. Înainte de începerea
activităţilor topo, în special a ridicărilor de precizie mare, Antreprenorul va face verificarea,
calibrarea şi service-ul tuturor aparatelor, la un producător sau reprezentant autorizat.
Certificatele de calibrare şi service (după caz) vor fi înaintate Beneficiarului.
În timpul execuţiei, Antreprenorul va face verificări periodice ale aparatelor topo,
conform recomandărilor producătorului. În acest sens, Antreprenorul va şine evidenţe stricte
ale acestor verificări. Beneficiarul are dreptul de a verifica oricând echipamentul şi aparatura
topo a Antreprenorului.
Echipamentul şi aparatura topo a Antreprenorului care au suferit uzuri, deteriorări sau
defecte ce nu le mai permit să fie utilizabile cu precizia corespunzătoare, vor fi îndepărtate de
pe şantier şi înlocuite imediat, iar Beneficiarul va fi informat fără întârziere despre aceasta.
Orice întârzieri ale activităţilor topografice, ce decurg din faptul că Antreprenorul nu a avut
disponibile echipament şi/sau aparatură topo funcţională sau aprobată de Beneficiar, nu
permit extinderea duratei execuţiei.
Ridicări topo ale terenului
Ridicări topo ale terenului
Cu nu mai puţin de 14 zile anterior începerii oricărei lucrări, Antreprenorul îl va
informa pe Beneficiar de intenţia sa de a efectua lucrări care vor schimba topografia existenta
a şantierului, daca aceasta lucrări vor face parte din lucrările permanente sa fie construite pe
şantier sau lucrări temporare pe care antreprenorul intenţionează sa le execute pentru
interesul propriu. Înainte de începerea oricărei lucrări, antreprenorul va face ridicări pentru
topografia existenta a întregii zone ce va fi ocupata si afectata si le va prezenta Beneficiarului
spre aprobare. Astfel de ridicări pot fi solicitate după îndepărtarea vegetaţiei, a stratului
vegetal.
Informaţiile astfel obţinute vor fi înregistrate de către antreprenor pe planşa/e
desenata/e care va fi semnata/e individual de către antreprenor si Beneficiar. Antreprenorul
va asigura Beneficiarului o copie care poate fi produsa in format de hârtie sau digital a
fiecărei planşe desenate pentru a fi folosita ca înregistrare permanenta in scopul determinării
cantităţilor prin excavare si lucrări de terasamente prevăzute in lucrări permanente si
extinderea pentru care lucrările temporare vor fi in îndepărtate sau excavaţii temporare vor fi
reumplute pana la finalizarea lucrărilor.
Cota săpăturii terenului
Vor fi cercetate toate suprafeţele excavate şi finale solicitate de Beneficiar, pentru scopul
înregistrărilor detaliate şi pentru măsurarea cantităţilor:
- Pentru completarea excavării şi anterior începutului amplasării pământului, betonului şi
altor lucrări;
- La finalizarea amplasării pământului, betonului şi altor lucrări.
Antreprenorul ii va acorda Beneficiarului tot sprijinul rezonabil pentru executarea ridicărilor
topo ale acestor suprafeţe, înainte ca acestea sa fie afectate sau să devină lucrări ascunse.
Trasări
Trasarea lucrărilor
Toate lucrările trebuie efectuate şi verificate în concordanţă cu metodele de lucru
aprobate de Beneficiar înainte de începerea lucrărilor. Metodele şi programul de verificare
trebui să fie astfel concepute, încât să asigure nivelul şi linia corectă a construcţiei în fiecare
parte a lucrării. Beneficiarul poate în orice moment să ceara Antreprenorului să prezinte
probe că lucrările sale au fost verificate satisfăcător, iar Antreprenorul trebuie să
îndeplinească imediat astfel de cerinţe.
Numărul de puncte cerute pentru prezentări, precum şi distanţa dintre aceste puncte
trebuie determinate în concordanţă cu tipul lucrării. În afara punctelor de coordonate şi
cotelor de nivel pe care Antreprenorul le stabileşte pe cont propriu, Beneficiarul poate să
ceară ca anumite sau toate punctele şi cotele de nivel date să fie clar marcate în timpul
construcţiei, în aşa fel încât reperele să poată fi reţinute după terminarea lucrării.
Antreprenorul nu trebuie să rectifice metodele de verificare aprobate fără acordul
Beneficiarului.
Verificări trasee
Beneficiarul va realiza regulat măsurători de verificare în timpul execuţiei
construcţiei şi Antreprenorul trebuie să coopereze şi să acorde asistenţă Beneficiarului.
Antreprenorul trebuie să fie în legătură cu Beneficiarul pentru a programa ca
verificarea măsurătorilor pe parcursul perioadelor sau în paralel să fie realizate astfel încât,
oriunde şi oricând, să fie o întârziere minimă în execuţia construcţiei. Antreprenorul trebuie
să acorde Beneficiarului orice cooperare şi asistenţă în această privinţă, dar nefiind limitat la
furnizarea de echipamente de măsurat şi personal.
Desene şi documentaţii
Înregistrări şi documentaţii din măsurători
Antreprenorul trebuie sa păstreze înregistrările tuturor măsurătorilor în schiţe, registre
de teren, calcule, etc. şi trebuie să menţină înregistrări pe computer ale coordonatelor şi
elevaţiilor pentru toate reperele de nivelment, cote de nivel, puncte de referinţe etc., pentru
întreaga durată de execuţie a construcţiei. Antreprenorul va pune la dispoziţie, la cererea
Beneficiarului, toate înregistrările şi documentaţia sau să asigure copii ale acestora.
Desene finale
Antreprenorul va pregăti şi furniza Beneficiarului “desenele finale” ale lucrărilor din
perioada specificată, până la finalizarea secţiunilor sau părţilor de lucrări, in conformitate cu
contractul.
Pentru elemente ca - lucrări de excavare rocă, construcţia terasamentelor, construcţia
drumului, lucrări de beton etc. - unde rezultatele din măsurători au fost utilizate pentru
calcularea cantităţii, planurile şi desenele respective, împreună cu calculele relevante etc., vor
fi prezentate Beneficiarului în format digital şi tipărit pentru replotare, cu aceleaşi linii, stiluri
şi simboluri, ca în sistemul de desenare al Beneficiarului CAD, ca documente suport pentru
cantităţile reale de lucrări.
Execuţia lucrărilor
Recunoaşterea şi parcurgerea terenului
Pentru elaborarea unui proiect este necesară o documentaţie mai complexă şi anume:
- Hărţi topografice ale teritoriului în care se află zona vizată de proiectul respectiv;
- Planuri topografice la scări suficient de mari.
Pentru aceasta este necesară vizita în teren pentru verificarea planurilor cu situaţia
reală la momentul ridicării. Se va parcurge întregul teren, inclusiv zonele învecinate cu
suprafaţa ce va fi ocupată de obiectivul în cauză, mai ales a zonelor cu legătură de influenţă
asupra obiectivului viitor (versanţi adiacenţi, văi sau râpe, alţi emisari naturali, drumuri,
localităţi, etc.).
Identificarea pe teren a punctelor existente
În timpul parcurgerii terenului se urmăreşte identificarea punctelor vechi existente, de
ordinul 2 sau 3. Se face compararea de coordonate astfel – pentru coordonatele
planimetrice ,,Sistemul de proiecţie stereografic 1970’’ - iar pentru cote ,,Sistemul de
altitudini de referinţă Marea Neagră 1875’’. În situaţiile în care este prevăzută definirea
coordonatelor şi a cotelor în alt sistem, se va realiza transcrierea acestora dintr-un sistem în
altul.
Proiectarea şi materializarea reţelei topografice de sprijin
Pentru alegerea cât mai potrivită a punctelor ce urmează să constituie reţeaua de
sprijin, de regulă trebuie respectate următoarele criterii:
- Absenţa unor obstacole care să obtureze orizontul peste elevaţia de 15º;
- Vizibilitate reciprocă între două puncte alăturate;
- Să fie uşor accesibile;
- Să reprezinte laturi de orientare cunoscută, etc.
Punctele reţelei de sprijin se vor materializa în teren cu ţăruşi metalici sau din lemn.
Aceste puncte de sprijin vor fi folosite la realizarea reţelei de ridicare prin îndesire cu
staţia totală.
Măsurători clasice pentru obţinerea modelului altimetric al terenului
Reţeaua de ridicare se va realiza prin îndesirea punctelor reţelei de sprijin cu borne
din beton, ţăruşi din lemn şi cuie metalice.
Distanţa dintre aceste puncte se va stabili funcţie de configuraţia terenului şi de
precizia cerută.
La realizarea reţelei de ridicare se pot folosi metoda drumuirii planimetrice şi metoda
nivelmentului geometric.
Ridicarea detaliilor
Lucrările de ridicare a detaliilor trebuie să cuprindă de regulă două faze:
- Realizarea secţiunilor/profilelor transversale;
- Ridicarea detaliilor suplimentare.
Componentele principale ale lucrărilor de ridicare pot fi considerate următoarele:
- limitele de proprietate;
- gardurile sau împrejmuirile;
- Clădirile cuprinse în zonă;
- Bornele reţelelor de instalaţii subterane (dacă există);
- Axele drumurilor;
- Marginile carosabilului sau acostamentelor;
- Orice alte detalii solicitate.
Calculul şi compensarea reţelei
După calcularea punctele reţelei de sprijin se calculează punctele de detaliu (sau
puncte radiate), realizându-se compensarea erorilor de măsurare cu un program de
compensare adecvat necesităţilor tehnice ale proiectului în cauză.
Editarea lucrării
Pentru editarea lucrării se va folosi un program precum AUTOCAD, cu plotarea
planurilor de situaţie şi a profilelor care trebuie să conţină şi legenda explicativă.
În general lucrarea trebuie să conţină următoarele piese scrise şi desenate:
- Memoriu tehnic;
- Fişier cu coordonatele tuturor punctelor de sprijin;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situaţie – ridicare topografică (reprezentare planimetrică şi altimetrică);
- Plan de situaţie – ridicare topografică (schiţa reţelei de sprijin);
- Profile longitudinale şi transversale, etc.
Norme de protecţie a muncii
Pentru realizarea lucrărilor descrise mai sus sunt necesare unele măsuri de protecţie a
lucrătorilor, printre care considerăm că putem menţiona următoarele:
- Aparatură corespunzătoare din punct de vedere a protecţiei muncii;
- Măsuri speciale pentru lucru în zona liniilor electrice aeriene şi subterane;
- Interzicerea lucrărilor pe timp de furtună, ploaie, descărcări electrice, ceaţă, ninsoare sau
orice alte condiţii improprii;
- Instruirea lucrătorilor despre locurile de refugiu ce vor fi fixate dinainte de către
conducătorul echipei;
- Pentru lucrul la înălţime sau în alte condiţii periculoase este obligatorie purtarea căştii de
protecţie.
Purtarea căştii de protecţie este obligatorie şi pentru persoanele care coordonează,
îndrumă şi controlează lucrările ce se desfăşoară la înălţime.
Verificarea şi recepţia lucrărilor
Se va realiza verificarea următoarelor elemente:
- Modul de realizare a măsurătorilor în teren;
- Compensarea reţelei de sprijin şi încadrarea în toleranţele admise;
- Cuprinderea în planurile topografice a tuturor elementelor obligatorii;
- Documentaţie completă şi corect întocmită.
Formularele ce se vor prezenta trebuie să fie în general următoarele:
- Proces verbal de predare-primire a amplasamentului şi a reperilor;
- Proces verbal de trasare;
- Caiet de măsurători.