Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
17 iulie 2019
Probă scrisă
MATEMATICĂ
Model
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. a) f ( x ) = 3 x 2 + 2 x + 5 și 3x 2 + 2 x + 5 = 10 ⇒ 3 x 2 + 2 x − 5 = 0 3p
5
x1 = − , x2 = 1 2p
3
m −1
b) Distanța de la vârful parabolei la axa Oy este − 2p
2m
m −1 m −1 m −1 1
− =1⇔ − = −1 sau − = 1 , deci m = −1 sau m = 3p
2m 2m 2m 3
c) f ( x ) = 2 x 2 + x + 4 , deci 2 f 2 ( x ) + f ( x ) + 4 = 59 2p
11 19
f ( x) = − ⇔ 2 x 2 + x + = 0 , care nu are soluții în mulțimea numerelor reale 1p
2 2
1
f ( x ) = 5 ⇔ 2 x 2 + x − 1 = 0 , deci x1 = −1 , x2 = 2p
2
2. a) ∆VAB este echilateral ⇒ A∆VAB = 25 3 cm 2 , deci Alaterală = 100 3 cm 2 3p

AABCD = 100 cm 2 , deci Atotală = 100 ( )


3 + 1 cm 2 2p
b) BM = BN , ∢PBM ≡ ∢PBN și PB = PB ⇒ ∆PMB ≡ ∆PNB 2p
m ( ∢BPN ) = 90° ⇒ NP ⊥ VB și, cum MP ⊥ VB , MP ∩ NP = {P} ⇒ VB ⊥ ( MNP ) 3p
c) AD BC , AD ⊂ (VAD ) și BC ⊂ (VBC ) ⇒ AD BC d , unde d = (VAD ) ∩ (VBC ) 1p
VQ ⊥ AD , unde Q este mijlocul lui AD și VN ⊥ BC ⇒ ∢ ( (VAD ) , (VBC ) ) = ∢ (VQ,VN ) 2p

Cum VN = VQ = 5 3 cm și NQ = 10 cm , obținem sin ( ∢ (VQ,VN ) ) = sin ( ∢QVN ) =


2 2
2p
3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. a) Restul împărţirii polinomului f la polinomul X + 1 este egal cu f ( −1) 2p
f ( −1) = 3 ⇔ 7 − m = 3 , deci m = 4 3p
b) x1 x2 x3 + x1 x2 x4 + x1 x3 x4 + x2 x3 x4 = 2 , x1 x2 x3 x4 = 1 2p
1 1 1 1 x1 x2 x3 + x1 x2 x4 + x1 x3 x4 + x2 x3 x4
+ + + = = 2 , pentru orice număr real m 3p
x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4

Probă scrisă la matematică Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
1 1 1 1
c) Dacă x1 , x2 , x3 și x4 sunt numere reale, atunci + + + >0 2p
x12 x22 x32 x42
1 1 1 1 22 − 2 ⋅1⋅ 3
Cum x1 x2 + x1 x3 + x1 x4 + x2 x3 + x2 x4 + x3 x4 = 3, obținem + + + = = −2 < 0 ,
x12 x22
x3 2
x42 12 3p
pentru orice număr real m , deci f nu are toate rădăcinile numere reale
2. ln x ( 2 − ln x )
a) f ′ ( x ) = 2
, x ∈ ( 0, +∞ ) , deci f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 1 sau x = e 2 2p
x
x ∈ ( 0,1] ⇒ f ' ( x ) ≤ 0 , deci f este descrescătoare pe ( 0,1] , x ∈ 1, e 2  ⇒ f ′ ( x ) ≥ 0 , deci f
 

   )
este crescătoare pe 1, e 2  și x ∈ e 2 , +∞ ⇒ f ' ( x ) ≤ 0 , deci f este descrescătoare pe 3p

 e2 , +∞
 )
e e e
1
b) ∫ f ( x ) dx = ∫ ln 2 x ⋅ ( ln x ) ' dx = ln 3 x = 3p
1 1
3 1
1
= 2p
3
( )
c) f este strict descrescătoare pe e2 , +∞ ⇒ f ( x ) > f ( x + 1) , pentru orice x ∈ e2 , +∞ ( ) 2p

ln2 x ln ( x + 1)
2
1 1
ln ( x + 1) ⇒ x + 1ln x > x ln ( x + 1) ⇒ ln x x +1
> ln ( x + 1)
x
> ⇒ ln x > ,
x x +1 x x +1 3p
deci x x +1
> ( x + 1)
x
(
, pentru orice x ∈ e , +∞
2
)
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Precizarea formei de organizare a activității didactice 2p
Menționarea unei metode de învățare centrate pe elev 1p
Detalierea activității didactice propuse prin exemplificarea modului în care metoda de învățare
3p
menționată favorizează formarea/dezvoltarea a trei competențe specifice din secvența dată
Identificarea unei caracteristici a relației profesor-elev în contextul metodei de învățare menționate 2p
Menționarea unei metode alternative de evaluare 1p
Precizarea a două avantaje și a unei limite ale utilizării metodei alternative de evaluare menționate 3p
Itemul de tip completare elaborat:
- corectitudinea formatului itemului 2p
- corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 2p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p
Itemul de tip alegere multiplă elaborat:
- corectitudinea formatului itemului 2p
- corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare), inclusiv alegerea adecvată a
2p
distractorilor
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p
Itemul de tip rezolvare de probleme elaborat:
- corectitudinea formatului itemului 2p
- corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 2p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p

Probă scrisă la matematică Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2