Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROCEDURA DE EDIȚIA I

NAȚIONALE SISTEM/OPERAȚIONALĂ
_____________________________ ÎNTOCMIREA ORARULUI REVIZIA___
EXEMPLAR 1
CODPS/PO___________

Procedura de sistem/operationala
ÎNTOCMIREA ORARULUI

Cod: PS - ___________________________________________
Editia [ I ], Revizia [....], Data 16.06.2018

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în
cadrul editiei procedurii documentate (conform modelului de mai jos)
Elemente privind Numele si
Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea prenumele
1 2 3 4 5

1.1. Elaborat 16.06.2018

1.2. Verificat 16.06.2018

1.3. Avizat 16.06.2018

1.4. Aprobat 16.06.2018

1
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii documentate
(sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Editia sau, dupa caz, Data de la care se aplica
Componenta
Nr. revizia în cadrul Modalitatea reviziei prevederile editiei sau
revizuita
crt. editiei reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x 16.06.2018
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii documentate (sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Scopul Exemplar Numele si Data
Departament Functia Semnatura
difuzarii nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7

3.1. Aplicare 1 Didactic 16.06.2018

3.2. Aplicare 2 Contabilitate 16.06.2018

3.3. Aplicare 3 Secretariat 16.06.2018

Didactic 16.06.2018
3.4. Aplicare 4
auxiliar

3.5 Aplicare 5 Nedidactic 16.06.2018

3.6 Informare 6 Didactic 16.06.2018

3.7 Informare 7 Contabilitate 16.06.2018

3.8 Informare 8 Secretariat

Didactic
3.9 Informare 9
auxiliar

2
3.10 Evidenta 10 Secretariat 16.06.2018

3.11 Arhivare 11 Secretariat 16.06.2018

1. Scopul procedurii
Elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului unităţii şcolare, conform reglementărilor
legale şi cu respectarea planurilor cadru, pe clase şi pe profesori şi a condicii de prezenţă;

2. Domeniul de aplicare
Precizarea activităţii la care se referă P.O. – clasele de elevi şi cadrele didactice.
Delimitarea activităţii în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate (toate etapele ce
vor fi parcurse privind verificarea încheierii corecte a situaţiei şcolare în cataloagele claselor
(note medii semestriale, media anuală) informaţiile cerute privind identitatea elevilor trecuţi în
cataloage şi registrele matricole,
Lista principalelor activităţi de care depinde :
a) Această activitate depinde de activitatea compartimentelor :
 secretariat;
 învăţători;
 diriginţi;
 toate cadrele didactice.
b) De această activitate depind următoarele compartimente :
 secretariat;
3. Documente de referinta
3.1. Reglementări internaționale

 Standardele internaționale de control intern

3.2. Legislaţie primară:

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011.


3.3. Legislaţie secundară

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice;

3
- Instructiune nr. 1 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a
Standardului 9 - Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice,
aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;

3.4. Alte reglementări interne ale entităţii publice

- regulamentul de organizare și funcționare;


- regulamentul de ordine interioară;
- circuitul documentelor.
4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt

Entitate publica Autoritate publica, institutie publica, companie/societate


nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri
publice si/sau patrimoniu public.

Departament Directie Generala, Directie, Serviciu, Birou, Compartiment;

Procedura Prezentare, în scris, a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de


lucru stabilite si a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atributiilor si sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitatilor;

1. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
Conducatorul departamentului Director general, director, sef serviciu, sef birou, sef
(compartimentului) compartiment;
2. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se

4
(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice. Procedura care descrie un proces sau o activitate ce
se desfasoara la nivelul tuturor departamentelor din cadrul
entitatii publice;
3. Procedura de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
generală) entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publică. Procedura care
descrie un proces sau o activitate ce se desfasoara la nivelul
unuia sau mai multor departamente din entitatea publica.
4 Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.
4.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. PS/PO Procedura documentată

2. PO Procedură operaţională (procedură de lucru)

3. PS Procedura de sistem (procedură generală)

4. E Elaborare

5. V Verificare

6. A Aprobare

7 Ap Aplicare

5
8 Ah. Arhivare

9 EP Entitate publica

5. Descrierea procedurii
Nr.
Acţiuni OBIECTIVE
crt.
1. Comunicarea deciziei de numire a comisiei;  stabilirea temeiului legal ce impune emiterea
deciziei;
 stabilirea persoanei, a persoanelor sau a
comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire
prevederile deciziei;
 întocmirea deciziei propriu-zise;
 vizarea deciziei de compartimentul de
specialitate;
 înregistrarea în registrul special a deciziei
întocmite;
 semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei
publice;
 înmânarea deciziei către persoanele însărcinate
să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;
 semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a
deciziei;
 predarea unui exemplar persoanei desemnate să
gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;
2. Repartizarea sălilor de clasă;  Întocmirea unui tabel cu toate spaţiile
disponibile;
 Spaţiile pot fi în administrarea şcolii sau
închiriate de alţi deţinători de spaţii;
 Stabilirea necesarului de săli de clasă;
 Constituirea claselor şi numirea diriginţilor şi a

6
învăţătorilor;
 Repartizarea sălilor de clasă;
3. Stabilirea încadrării;  Directorul stabileşte încadrarea cadrelor
didactice, numărul de ore prevăzut pe baza
planurilor de învăţământ;
Întocmirea orarului  Introducerea datelor în program şi generarea
orarului;
 Aranjarea orelor se face ţinând cont de: numărul
de ore optim pe zi, încărcarea sălilor de clasă,
continuitatea orelor pe profesor şi gradul de
solicitar al elevilor la diferite discipline (să nu
fie mai mult de 2 ore de acelaşi fel pe zi);
4. Verificarea, aprobarea şi înregistrarea orarului;  Verificarea, aprobarea şi înregistrarea orarului;
5. Afişarea orarului  Afişarea orarului la avizierul şcolii şi înmânarea
orarelor pe clase profesorilor diriginţi;
6. Scrierea condicii de prezenţă.  Responsabilul cu condica de prezenţă
întocmeşte condica pe clase şi o pune la
dispoziţia profesorilor;
7. Urmărirea modului de respectare a orarului;  Se urmăreşte modul de respectare a programului
conform orarului aprobat în C.A. (pentru o
eficientă monitorizarea, fiecare sală de clasă va
avea afişat pe uşă orarul clasei);
8. Monitorizarea orarului;  Fiecare membru al subcomisiei va efectua
monitorizarea conform planificării şi va
completa fişa de monitorizare a orarului.
9. Analiza fişelor de monitorizare;  Se vor face raportări intermediare şi anuale şi se
va elabora un plan de măsuri de îmbunătăţire.
10. Respectarea planului de îmbunătăţire,  Orice sugestie este binevenită şi înregistrată.

6. Responsabilitati
Directorul unităţii de învăţământ:

7
Directorul stabileşte componenţa comisiei de orar, responsabilul de comisie şi responsabilităţile
acesteia;

Comisia

Comisia preia încadrările de la director şi se întocmeşte orarul şcolii;

Responsabilul de procedură

Responsabilul comisiei răspunde de buna desfăşurare a procesului de elaborare, aplicare şi


verificare a orarului.

7. Formular evidenta modificari


Semnatura
Nr. Data Descriere
Editia Data editiei Revizia Nr. pag. conducatorului
crt. reviziei modificare
departamentului
1 I 15.06.2018 - -
8. Formular analiza procedura
Nume si Înlocuitor Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr. prenume de drept
Compartiment
crt. conducator sau Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compartiment delegat
1 Didactic Director 15.06.2018

2 Contabilitate Adm. finan. 15.06.2018

3 Secretariat Secretar 15.06.2018

Biliotecar, 15.06.2018
Didactic laborant,
4
auxiliar pedagog,
antrenor

5 Nedidactic Adm.patrim. 15.06.2018

9. Lista de difuzare a procedurii

8
Data intrarii
Nr. Nume si Data Data
Compartiment Semnatura în vigoare a Semnatura
ex. prenume primirii retragerii
procedurii
1 Didactic Director
2 Contabilitate Adm. finan.
3 Secretariat Secretar
Biliotecar,
Didactic laborant,
4
auxiliar pedagog,
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim.
10. Anexe/formulare

9
11. Cuprins

Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina


în cadrul
procedurii
operaţionale

1 Scopul procedurii

2 Domeniul de aplicare

3 Documente de referință

4 Definiții și abrevieri

5 Descrierea procedurii

6 Responsabilități

7 Formular de evidență modificări

8 Formular analiză procedură

9 Formular de distribuire/difuzare

10 Anexe

10