Sunteți pe pagina 1din 8

Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr.

Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr. 3

Poșta Veche
Foișorul comunitar din curtea
blocului Strategia de dezvoltare a Cartierului
În luna iulie, echipa Comunități Acti-
ve, împreună cu un grup de locuitori
Poșta Veche
din curtea blocurilor de pe strada
Socoleni 11/1 și Socoleni 9 a construit
un foișor comunitar în curtea dintre
cele două blocuri.

Pagina 3

Propunerea de amenajare a unui parc


comestibil și a unei grădini
comunitare urbane

Pagina 4

În Chișinău au fost plantate 25 de livezi


comunitare Asociația Obștească „Comunități Active pentru Democrație Participativă ”
a elaborat, pe durata anului 2018-2019, o strategie de dezvoltare a cartierului
Poșta Veche.
La o primă etapă am realizat mai multe ieșiri în teren la Poșta Veche unde
am efectuat lucrări de cartografiere detaliată, conform mai multor criterii
(infrastructură socială, culturală, civică, economică, spații publice, mobilier
urban, probleme).

Pagina 6 Pagina 2

Ploaia de meteoriți și colaborarea dintre sectorul civic,


public și privat.
Pe data de 21 noiembrie echipa CADP a prezentat un
exemplu de colaborare dintre sectorul privat, public și
civic, care are scopul de a dezvolta cartierul Poșta Veche.
CADP a moderat dialogul dintre instituția privată ZARD
ART și instituția publică Biblioteca Liviu Rebreanu în ve-
derea instalării unui proiect de artă în spațiul gestionat
de bibliotecă. Pagina 7

1
Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr. 3

Strategia de dezvoltare a Cartierului Poșta Veche


Asociația Obștească
Comunități Active pentru
Democrație Participativă a
elaborat, pe durata anului 2018-
2019, o strategie de dezvoltare a
cartierului Poșta Veche.
La o primă etapă am
realizat mai multe ieșiri în
teren la Poșta Veche unde am
făcut lucrări de cartografiere
detaliată, conform mai multor
criterii (infrastructură socială,
culturală, civică, economică,
spații publice, mobilier urban,
probleme).
Această activitate a fost
realizată în lunile septembrie –
decembrie 2018.

La o a doua etapă, am rea-


lizat întâlniri ușă-în-ușă, inter-
viuri, evenimente și discuții
centrate pe probleme în mai experți în transport etc. verzi existente - reconstrucția
multe curți din cartierul Poșta Acest exercițiu a fost reali- * spații culturale și de diver- infrastructurii de spații verzi și
Veche. În total au fost realizate zat cu scopul de a confrunta re- tisment (crearea și activarea recreere precum lacul Ceucari
aproape 300 asemenea inter- comandările echipei de proiect unor instituții culturale publice și a unei zone de agrement în
viuri, în perioada septembrie (realizate în baza recomandă- la Poșta Veche - cinema în aer jurul acestuia, reabilitarea
2018 – mai 2019. rilor) cu diversele modele de liber, biblioteci etc,reabilitarea parcului de pe strada Calea
După, am realizat un ches- politici și intervenții publice. spațiilor publice - scuaruri,- Orheiului etc, amenajarea
tionar, Calitatea Vieții la Poș- Strategia include recoman- parcuri - de la Poșta Veche unor parcuri și scuaruri noi
ta Veche, care a fost prezentat dări de îmbunătățire a situației * construirea unor obiecte etc).
atât în varianta sa on-line pe pe următoarele domenii: de menire culturală, alocarea * infrastructură ecologică și
internet (pe pagina de facebook * transportul public la Poșta unor resurse suplimentare pen- socială (amenajarea unor gră-
a asociației, pe pagina web) cît Veche (suplimentarea rutelor tru instituțiile publice existen- dini și spații pentru grădinărit
și pe hîrtie. existente și crearea unor rute te pentru creșterea magnitudi- comunitar etc).
Ulterior, pe durata lunii mai noi, amenajarea unor piste nii acțiunilor lor). Echipa CADP a depus stra-
2019, echipa de proiect a con- cicliste în cartier, prelungirea * spații verzi și recreere (ame- tegia la Primărie și la Consiliul
sultat un draft al Strategiei cu programului de activitate a najarea unor spații verzi între Municipiul Chișinău.
un grup de urbaniști, juriști, transportului public). blocuri, reabilitarea spațiilor De asemenea, în lunile ia-
nuarie-februarie planificăm o
audiență la Pretura sectorului
Rîșcani, unde vom prezenta
cele mai importante momente
ale strategiei și vom încerca
să construim un parteneriat cu
Pretura pentru realizarea ei.
Autoritățile Publice Locale
urmează să analizeze recoman-
dările și să vină cu un răspuns
desfășurat despre pașii con-
creți pe care îi vor întreprinde
(direcția și/sau întreprinderea
municipală responsabilă, bu-
getul în cifre care va fi propus
pentru anul 2020) pentru im-
plementarea strategiei pe do-
menii.

Strategia poate fi consultată pe adresa: https://cadp.md/2019/08/05/strategie-de-dezvoltare-a-cartierului-posta-veche/


2
Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr. 3

Foișorul comunitar din curtea


blocurilor de pe strada Socoleni 11/1 și Socoleni 9

În luna iulie, echipa Foișorul comunitar repre- n-au cumva vreo rangă, feres- Xenia, Loredana, Dima și
Comunități Active, împre- zintă efortul comun al locuito- trău, ciocan, hîrleț, lopată etc. Iulian ne-au ajutat să vopsim
ună cu un grup de locuitori rilor acestor blocuri care s-au Timp de 3 zile și-au dedicat foișorul și scaunele.
din curtea blocurilor de pe organizat, au dedicat timp, re- timpul și efortul și au muncit Teodor ne-a ajutat cu in-
strada Socoleni 11/1 și Soco- surse și efort pentru construc- din greu pentru bunăstarea co- strumente și a fost alături pe
leni 9 a construit un foișor ția și amenajarea unui spațiu munității. întreaga perioadă a construc-
comunitar în curtea dintre comun de întîlniri și activități. Doamna Mașa ne-a aprovi- ției.
cele două blocuri. Domnii Anatolie, Jora, An- zionat cu apă. Doamna Euge- Iulian a jertfit și el două
drei, Gheorghe, Valera (spe- nia și doamna Lealea au avut zile de vară pentru a face
Victor Ciobanu, pictor, arhi- răm că nu am uitat pe nimeni) grijă să avem energie pentru a acest foișor
tect și om bun a fost autorul con- au contribuit cu expertiza lor, continua munca. Au gătit și ne- Foișorul a fost inaugurat cu
ceptului foișorului. El l-a gîndit, au adus instrumente de la bal- au bucurat cu plăcințele, ardei o cină comunitară gătită de
el a ales materialele și tot el a con și din garaj, au sunat și pe copți, brînză, legume și cele domnul Vitalie.
dirijat lucrările pe șantier. la vecini și i-au întrebat dacă mai delicioase caise.

3
Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr. 3

Parcul Calea Orheiului. ”Imaginați-vă un loc lică-


rind de sub bolta pădurii ur-
bane, în care copacii standard
Parcul-pădure Calea sunt înlocuiți cu livezi orășe-
Orheiului este încadrat în nești doldora de fructe. Închi-
perimetrul străzilor Calea puiți-vă că zidurile clădirilor sunt
Orheiului, Studenților/Flori- verzi și vii, acoperite de viță de
lor/bd. Renașterii Naționale vie și legume cultivate în gră-
în cartierul Râșcani. dini verticale…
Pe teritoriul parcului se Uitați-vă cum localnici de
găsesc mai multe obiecte cu toate vîrstele, culorile și nive-
funcții de recreere și sport: lurile de pregătire muncesc
Hipodromul din Chișinău, pămîntul împreună, își împart
Complexul Sportiv al Tine- uneltele, poveștile de viață și
retului Universității Tehnice recoltele.”
dar și întreprinderi precum (David Tracey, Grădinăritul
Mina din Chișinău. în zonele urbane).

Parcul este lipsit aproape de Mai multe inițiative și gru- nizat o salubrizare generală a Propunerea de
orice infrastructură de acces, puri civice au încercat să facă parcului în martie 2018 (2).
mobilier urban și utilități. Ast- diverse acțiuni de reabilitare a ...O superstiție zice că a tre-
amenajare constă în
fel, acesta nu are trotuare asfal- Parcului. ia încercare este de obicei fără crearea unui parc
tate sau căi de acces pietruite Asociația Parcurile Viitorului noroc. comestibil şi a unei
pentru pietoni, nu are ilumina- a demarat programul Adopt-A- Cum primele două încercări
re, nu are coșuri de gunoi. Park, o inițiativă prin care mai de reabilitare a Parcului Calea
grădini comunitare
Izvorul din parc - unica sur- mulți agenți economici erau in- Orheiului nu au prea avut mult urbană.
să de apă publică potabilă din vitați să ”adopte”, adică să aibă succes ne propunem să inver-
zonă - nu este amenajat nici el grijă, în mod regulat, de anumite săm superstiția și s-o facem să
în vreun fel. părți ale parcului. lucreze pentru noi.
Apoi, parcul nu e dotat cu Companiile își luau responsa- A treia oară ne va reuși.
terenuri de joacă, piste pentru bilitatea de a face ordine de cel Din acest motiv Asociația
bicicliști. puțin o dată în lună pe porțiunea ”Comunități Active pentru De-
Vara, locatarii din zonă fo- adoptată. Parcul a fost divizat în mocrație Participativă” propu-
losesc parcul ca spațiu de re- 13 secțiuni, 12 dintre ele fiind ne un proiect nou de amenaja-
creere - fac frigărui, se odih- alocate unor companii - Tucano re a Parcului, unul care include
nesc etc. Coffee, Oliva etc, iar a 13 urma nu doar o curățenie cosmetică
Absența unei infrastructuri să fie lăsată în grija cetățenilor (necesară și ea!) ci și amena-
adecvate de colectare a deșeu- (1). jări complexe ce ar face parcul
rilor și de aprovizionare cu apă Apoi, inițiativele Hai Mol- atractiv, deschis și interesant. Grădina comunitară se întinde
”stimulează” transformarea dova! și Orașul Meu au orga- pe o suprafaţă de aproximativ
acest spațiu, după terminarea 5000 mp și este compusă din
sezonului estival, într-o mică mai multe zone:
gunoiște publică în care pre- * La intrare găsim un spațiu co-
domină plasticul și ambalajele mun amenajat cu rol de cafenea
alimentare. și interacțiune socială. Tot aici
Vegetația parcului este des- va fi amenajată o zonă pentru
tul de bogată mai ales în partea schimb de bunuri și produse (ha-
dinspre strada Studenților dar ine, cărți) dar și de împărțire a
nu prea a fost reînnoită de mul- surplusului de fructe și legume
ți ani iar în unele părți e într-o din grădină. Spre Nord, sunt
stare avansată de îmbătrânire. amenajate straturi înălțate de
De-a lungul anilor autori- dimensiuni mici (2-5 mp) des-
tățile publice locale nu prea tinate grădinarilor începători
au avut grijă de acest parc așa și un strat pentru grădinărit cu
că el a ajuns în starea în care design special destinat persoa-
este acum: unele porțiuni ale nelor cu dizabilități locomoto-
parcului au fost date sub con- rii.
strucție de case private, altele * În centru se găsește o zonă
au fost lăsate în paragină sau
transformate în gunoiște... Autor imagine: Victor Ciobanu
4
Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr. 3

parcelată pentru grădinarii mai iscusiți, loturi-


le avînd suprafețe de 50 mp.
* Pe partea de Est, se întinde o livadă, care, pe
lângă pomi şi arbuşti fructiferi mai conţine şi o
serie de plante de companie, plante aromatice
şi medicinale.
* Pe partea de Vest este amenajat un loc de
joacă pentru copii din structuri de salcie şi se
continuă cu o zonă de poiană înflorită, o zonă
cu plante medicinale şi o mică livadă de cireşi.
* Pe partea de Nord se găseşte zona de com-
post şi un adăpost pentru faună mărginite de
un gard viu.
* Pe partea dinspre parc gardul este dublat de
arbuşti fructiferi (zmeur, mur, afin siberian).

Parcul comestibil este și el


compus din cîteva componente:
* Parcul comestibil face tre- trepătrunde cu deck-ul, punîn-
cerea de la grădina comunitară du-i în evidenţă forma şerpui-
la pădurea parc printr-o livadă tă, asigurînd un decor plăcut în
comună. perioada caldă şi un punct de
atracţie pentru insectele pole-
* Punctul de interes al parcu- nizatoare.
lui este o structură de lemn de
tip „deck”care străbate parcul, * Observînd că spațiul era
conectează spaţii, creează spa- deja folosit pentru activităţi
ţii prin diferite jocuri de înăl- de picnic şi grătar am inserat
ţime şi lăţime. Astfel poate fi din loc în loc mobilier dedicat
utilizată pentru mers, repaos, acestor activităţi pentru a îm-
evenimente şi pentru conecta- bunătăţi experienţa şi a crește
Surse:
rea diverselor puncte şi a indi- atractivitatea locului.
1. http://www.parcurileviitorului.md/ro/adopt-a-park-%C3%AEn-parcul- ca un anumit traseu.
riscani.html * Pentru cei mici am amenajat
2. https://www.facebook.com/haimoldova/
* O mică poiană înflorită se în- şi o zonă de joacă cu nisip.

Autoare planșă: Georgiana Strat


5
Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr. 3

În Chișinău au fost plantate


25 de livezi comunitare
În perioada 9 noiem- Campania a fost lansată la
brie - 15 decembrie 2019, Poșta Veche, prin plantarea a
Asociația CADP în parte- 44 de pomi fructiferi în Par-
neriat cu EcoVisio a plan- cul Calea Orheiului.
tat 25 de livezi de carti- Ulterior, am mai plantat
er în toate sectoarele din încă 4 livezi la Poșta Veche:
în curtea de pe Calea Orheiu-
Chișinău.
lui 109, pe Socoleni 11, la
În total au fost plan-
Biblioteca Liviu Rebreanu și
tați 360 de pomi fructiferi la Centrul Comunitar pentru
(meri, pere, prune, caise, ci- Copii și Tineret ”Andrieș”.
reșe, nuci), 70 de aluni și 500
de fire de zmeură. Campania de plantare face
parte din efortul asociației de a Dacă doriți să plantați și dvs.
promova reziliența urbană ali- o livadă în curtea blocului
mentară, de a promova concep- vă rugăm să ne scrieți despre
tul ”orașului ca livadă”, de a intenția dumneavoastră la
contribui la înverzirea orașului, adresa de e-mail:
de a organiza comunitățile urba-
ne în jurul unor activități comu- comunitati.active@gmail.com.
ne. Intenționăm să plantăm și
la primăvară livezi de cartier.

6
Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr. 3

Ploaia de meteoriți și colaborarea


dintre sectorul civic,
public și privat.
Pe data de 21 noiembrie echipa
CADP a prezentat un exemplu de
colaborare dintre sectorul privat,
public și civic, care are scopul de a
dezvolta cartierul Poșta Veche.

AO CADP a moderat dialogul dintre copilăriei și preadolescenței. Obiectul a Vă informăm că CADP oferă
instituția privată ZARD ART și insti- fost donat gratuit de către ZARD ART consultații juridice și urbanistice
tuția publică Biblioteca Liviu Rebreanu și a fost instalat la intrarea în Biblioteca gratuite pe probleme comune din
în vederea instalării unui proiect de artă Liviu Rebreanu din cartierul Poșta Ve- oraș.
în spațiul gestionat de bibliotecă. che. Dacă doriți să soluționați o proble-
Mai exact, a fost inaugurată mini Evenimentul face parte dintr-o serie mă din curtea blocului sau din cartier
instalația ”Ploaia de meteoriți” - care de activități de dezvoltare și schimbare și dacă doriți să îmbunătățiți viața din
este alcătuită din câțiva meteoriți reali- a imaginii cartierului Poșta Veche din oraș, vă puteți programa la o consul-
zați de copiii de la centrul ZARD ART. municipiul Chișinău și reprezintă un tație gratuită urbanistică sau juridică
Fiecare participant a gândit un mete- model prin care colaborarea dintre insti- la următoare adresă de email:
orit de configurația care îl reprezintă și tuțiile private, publice și civice pot adu- comunitati.active@gmail.com
a fost provocat să analizeze aspectele ce schimbări în oraș.
acestui fenomen - viteză, lumina, foc,
explozie ce pot fi comparate cu fazele

7
Ziarul comunitar al cartierului Poșta Veche - Ediția Nr. 3

Despre CADP
CADP desfășoară
Asociația Obștească
Comunități Active pen-
rii în procesul decizional
și monitorizarea activită- mai multe proiecte
tru Democrație Partici- ții autorităților publice lo-
- Biroul de Organizare
pativă (AO CADP) este cale și centrale, de a pro-
Comunitară (BOC) - oferă
o organizație non-profit mova implicarea în toate asistență juridică și urbanistă
înregistrată în Republica formele ei și de a stimula gratuită pentru inițiative civi- - Reziliență Alimentară
Moldova și care are misi- dialogul între actorii rele- ce, ONG-uri și cetățeni. Urbană - o încercare de a gîn-
unea de a facilita participa- vanți – autoritățile publice di moduri în care putem hrăni
rea cetățenilor în procesul locale, comunități de ce- - Organizare Comunitară orașul într-un mod sustenabil
decizional la nivel local tățeni, comunități formale la Poșta Veche - un proiect – adică în mod just din punct
de consolidare a comunităților de vedere social, ecologic cu-
și central, de a organiza și informale de activiști, rat și economic eficient.
din cartierul Poșta Veche.
și consolida comunități jurnaliști, experți, artiști și
promotoare ale participă- comunicatori.
Biroul de Organizare Comunitară este
un spațiu fizic care:

– oferă consultații gratuite


pe teme juridice, urbanistice,
contabile și de organizare
comunitară.
– găzduiește o bibliotecă de
resurse (cărți și materiale
despre organizare comuni-
tară, urbanism, planificare
urbană, sustenabilitate
urbană, democrație partici-
pativă, activism etc.)
Dacă te confrunți cu o pro-
blemă:
- în oraș
- în sectorul în care locuiești
Vino la unicul Birou de Organizare - la curtea blocului
Comunitară (BOC) din Chișinău și be- - construcții ilegale
neficiază de consultația unui jurist - acaparare de spații publice și
spații verzi
sau arhitect care să te ajute în soluți- - nu-ți place cum arată curtea
onarea unor probleme din comunitate. blocului în care locuiești și ai
vrea să o schimbi, dar nu știi
cum să faci acest lucru
- comunicarea cu autorități-
Datele de contact ale asociației:
le municipale (Primăria) este
Adresă: mun. Chișinău, Casa Presei, biroul 507 / 519 anevoioasă și nu știi cum să
(str. Pușkin, 22) soliciți legal schimbări în
Email: comunitati.active@gmail.com curtea blocului sau pe strada
Email jurist urban: jurist.cadp@gmail.com pe care locuiești
Telefon: 069290192 - ai o idee dar nu te prea pri-
www.cadp.md cepi la amenajări urbane și ai
avea nevoie de un sfat...

Biroul de Organizare Comunitară face parte din proiectul ”Biroul de Organizare Comunitară”,
finanțat de către Fundația Soros Moldova, în cadrul proiectului ”Buna Guvernare”.
Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului și opiniile exprimate în această publicație țin de
responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației.
8

S-ar putea să vă placă și