Sunteți pe pagina 1din 64

-

~~i II

Arhim. Vilsile Prescure

mmtele lrl'~enie

NtI'!:Dnjllltlate de inalra statuti manahala:, 0-8 mal avutBlserica Ortodoxl Ro.mana

Tara Fag~ a fest binecuvintat~ de Durmezeusi odati cu noastdl. tam, trimitAndu-ni-l pe ParinteleArsenie Boca spre a mustra dubovniceste ii indruma pe oaneaipemruatrai viata ~i spiritualitatea autentic cre~ina, asemenea primilor c~

A fast a ~care care a cuprins zed de: mii de crqtini de taste ~i, trepte~e: saciale. Din .. rindul a.cestora a iicut pane~i un tinllr comun! din apropierea MinAstiriit Brancoveanu" care a auzit despre ParinteleArsenie ijiastrel H nkcut in sufietuJ sAu de a-l vedea, de a-l cunoaste si, maiales, de a se JAsa mdrumat sa.

Du a. ce au trecut calM ani, angajat sufJet~e $i perseverind vietii duhovnicesti, eu r§vnl sporiti, eumulte rugaciuni ~i I, a aJuns sl se spovedeasca Ia Parintele Arsenie, Afost tea rnai bucurie a WelD sale pana~. aeest moment binecuVllntat. StArtle de de tmme duhovniceasca, nule putea descrie, dar Ie simtea dinp~ ~i

~iJlea lui Dunmezeu eu laerimi pentru acea UibLnecuvantare.

A trecur un an de la spovedania ftcuta Ia PminteleArsenie c8nd, neasteptate a simtit in sutlet un gand vrnj~, pigin, hulitor de ~n.e2A~U ~i de tot ce este stant. Cu trecerea timpului aceste stari au proportiiasa 'incit, ~ incA un an, uraganu1necredinte~a1ateisn:rului ... (lez~~rlt cu ,Q furie pe care numaiiadu~ dulml oegatiei ~i al minciunii sa-I dezllntuie. Luptandu-se din .rAsputeri eu ispita. setanei, a ,ateiismlJlui·. tiMrul se mw,ozea" .g,andindu-se lei va ajunge sa-iii piardl .' 'fa §i odat! eu aceasta ~i mintea.

Singura lui sclpa:re era Dunmezeu ~i Pmintele sau duhovnicesc, Arsenic, pe care &-8 hotarat sI~l caute la nWlAstire. Durerile lui suflete~i

nu Ie . destA' uit nil11.1nu~ nei cbiar pMinplor lui, ad'ci a pru;trat 0 tioere d s5.v~i i in acest sens, Ra¥i§it suftet~tc, tu1b~tJ ingr,ozit, ~roape de pragul sau doaga nebuniei, s-a infa~at Is ParmtelcAc: eme care, vAzindu-l.l a intrebat inainte ca tinarul Sa-! spooA durerea sa: to Ce fac cei din at. care spunea» CQr1U este Dumnezeu ii tu spu~eQi cd este? ". ,Pmnt,eie s-a referit ]a gandurile de referinfl, care ill ruptau funbund in timp ce el era in sat. Tanlrul i-a spus ell oehii In laerimi; "Parir1te~ mil chinuieste cumplit gandul necredintei". A confirrnat persona., ceca ce Parintele i-a spus eu cateva momente inainte. ,/Jaca nu venea! Sf! p.uteo sa ajr.mgi ateu", i-a spus Parin.te1e Arsenie ~~ ap~i l-a mdem.n:'t

1i cherne in ajutor mila si harullui Dumnezeu spunandU-l: ,$pavedotuQ ~ i jmparlo~ania'·. Asa a lust sfir§it chinul tanarului greu incercat de . pita necredintei,

Dupa cifiva an; de zilc s-a gas it la Manastirea Branc.ovean~ 0 copie a unui manuscris al Parintelui Arseniein care sc descriau stm-ile 'uflete~i ale celorcare darorita pacatelor inaint~ilor I r san poate al~ celor in cauza, traiau momente esemanatoarecu cele pe care le-a tralt tanlrult respectiv.

III

o tin!rA dintr-o comuna de lang! Fagira§ s-a hotiirit sA intre intr-o tnanastire eu dorinta de a se calugm1 dupa ce, cativa ani de ,we, a cercetat M~nastirea Brancoveanu - dmbata de Su - unde I-a cunoseut pe Parintele.Ar erne, Sfinlia sa, dupa un scurt timp. a primito la Sianta Tain! a Spovedaniei, fapt care a fast 0 surpriza in via~a eelor care e osteneau cercetand aceasta manastire, Uneori au fo t

ituatii cand credinciosii asteptau ani de zil pana le venea randul sa e

spovedeasdi 18 Parintele Arsenic, .. . . ~ . .

Fermata duhovniceste in atmosfera de evlavie a acestei ma&isll11,

tanAra Viorica - in c!Hugaric Veronica - a intrat in Manastirea BistritaValcea, apoi la Manasttrea Tigane~ti - I1fov si, la urma, la Manilstir~ Horezu, unde a unnat cativa ani Semmarul teologic monahal. Pnn decretal de expulzare a monahilor din manastiri, monahia Veronica.~ plecat din manastire cu inima indurerata, impreuna cu al!e. mO~ll, lucrandapoi in viata civil! In domeniul sanitar ca dupa canva am, sa inceapl\ un ~ir de sufennte fizice, care au durat 12 ani ..

6

inzestrata de Dwnnezeu cu 0 seru:ibilitate ufleteasca dec ebita, lacare s-au ad41ugat roadel nevointelor dj[ugAre~ti, 111''''''11.,'' VerOl ica a atin un grad de puritate morall1, de viala no,;nlC~ea:sca deosebita fiind 0 pilda vie pentru tori cei care au

Dupa trecerea sa Ia cele vesnice in anul 1985, surorile sale 1IV\·I.1nIl"P~''''· din M1i.nastirea Prislop, cu care a tiicut ucenicie La SanibiUa d Su au intrebat pe P'armtele Arsenie: .. Prea ~i"ULI~ppiirinte, care va fi acum tarea sufletului Maid; Veronica. in vedere lndelungata ei suferinui, pe care a purtat-o ."U"J1~'rI lui Dumnezeu pentru cii a cercetat-o astfel, apoi curafia ~~(,Ja:lu,:n a vielii sale, rdvnapentru cele duhovnice$t',~.yi via/a a Dn,P1!c"rnlrn calugiir#ii? ". La aceasta intrebare Parintele Ar enie a un raspun pe care numai un parinte duhovnicese de talia finti i a putut a-I dea: "Daco ati §tj voi in ce lumina e aJUi acum Maidi Veronica! ..... ", Parintele ~tia ceea ce e petrcce eu un dupi ce a trecut dineol ..

*

Pru-mteJe Arsenie a aflat, prin darul lui Dumnezeu a un episcop i-a mantuir ufletul plecand din lumea aceasta ~i a ajun la Iocul cI in viata lui e il~grijise foarte mult de 0 manistire ~i cal'ugaru 1- pomenit la Sfanta Liturghie ~i Ia parastase. Dupa 30 de ani) in timpul

. Sfinte Liturghi~ Parintele a spu ca in acel moment epi eopul acela din chinurile cele ve§nice sisi-a mantuit sufletul. ParinteluiiArsenie. referindu-se ,181 reali.ta~i1e eeresti, a afirmat cili plecarea a din lume, el va merge acolo unde a mai fast: .Eu stiu ma due, ell ardmai fo t acolo ". D asemenea a spus fiului au

ftr'Io" .... I''P'.,,, - parintelui Simien o doran - urmatoarele cuvinte, car; fera tot la rea li ta.tile cerestc ., Mil due, dar de acolo de unde rna

duce, eu va ajut mull mai mult deceit am ft"'icut pima aid ", Preotul Constantin Pre cure din parohia Berivoii Mi i din Tara . mergea adeseori la bi erica parohiei Dragan s u pe care pic a Parintele.Arsenie, Erau .apropiap ufleteste.asa meat Parintele un moment dat, i-a destainuit un gand, care J-a uirnit pe preoral

7

!' Ma, .'iii o$lii ea en, daea vreall, poi sa triiiesc ptina in anu! ](}O{}". IntaInirea dintre ei, cand a ro tit aeeste cuvinte, a a vut loe . n jurul anului ~ 970. Preotul respectiveste frar!ele semnatarusu aces tor mnduri ~l. pen~ ca a auzit: un lueru care l-a uimit, a simtit nevoia sa-l pun! ~i altora. In situatia aeeasta mi s-aadresat, spunandu-rni: ,,Auzi. rna, sa. di puna cineva de viata sa meat sa poata mud anmcicand vrea el. ",

Mai spunea pari_rir'el~e:,. Mil, sa cresteti in Hri tos! ", ...

Conferinta de la Timisoara, 24 noi.2004 (extrase):

Firea sa retrasa, retinuta, interiorizai3. ~iputin comun icat.iW a vea ca StqX>rtuncaractcnmnd in8extbil" ~ ,dinarnic, fuptdovedit irnml'rmtul in care a inccput luerarea de trezire religioasa realizata la Manastirea Brancovcanu La aceasta m!nastire era. in acea vreme, un pelerinaj d proportii, • .buDxlana pirituaJa ~ •• - cum a numit -0 Nichifur Crainie - ,,:tind toatd lara lui Avram Iancu se misca in pelerinoj can/and cu zapado pcinii fa pie pt". Dar nu nwmi atat, ci credincio~i din aproape toare regiunile tarn ~i indreptau pasii pre Manastirea Bn1ncoveanu pentru a-I asculta pe PirinteleArselili. fapt care 1-131 detenninatpe Parintcle SraniIoae sa puna: .Parintele AI'. enie a fo t un fenomen unic in istoria monahismului romonesc, adicii a personalitare de 0 inat/a slatur:a monahald. cum n-a mai CIVut Biserica noasird Ortodoxa Romdnd".

in luerareaduhovniceasca siv~ita de PID-intel nostru este de presupus ca avea, pe langa insu~irile native de cxccptie ~i 0 pregatie inteleetuala ~i 01 IlatUD harismatica un dardeosebit daruit de Dumnezen ca urmare a nevoinjelor ~i a puritatii vietii sale morale fapt care i-a d terminat pe col. giw sai de liceu ~j d fa tcologie a-i puna .,;smntur'. 01 a fost un harisma ie, ca s-a invrednicit de vederea unor persoane . finte,a MantuitoruJui Hristo " a Maicii Dommilui ~i a Sfilntului Serafirn de arova marrurisit-o Sfintia Sa in u~i catorva din aprop "alii sai. Fimd la S.fiintui Munte Athos, in Grecia, -3 rugat Miintuitorului Hristos si Maicii Dornnufui sa-I c!lauzeasca pasii spre un duhovnic cuno eater al tain J. rvi ·tiiduhovni ·t~ care sa-I indrumein viatacalugareasca. Dopa rugaciuni staruitoare Ja Fecioara Maria s-a invrednicir d 0 vedenie in

are Maica Domnului l-a lust de mana, l-a urcat pe lID munte malt, cu 0 prapastie atat de mare incat eu greu putea cineva sa lnearaa cu picioru! 8

~i J-a inc~lBt Sfantului Serafimde Sarov (1759-1833). care I. , V1ata monaball. In momentul ,aceta Maica Do.mnului s-a nev~ta. Cindavea nevoie de duhovnic mergea singurin acel

iar Malca Domnului l-a intArit meat 8 posn 'f 40 de- zile tHmn ... ·

_ " ~- . , ..... '1' m'cafiel

fndnnnat de stintul care i s-a arAtat.

P&intele Teofil de la Ministirea Bnincoveanu de fa sambata ne-a aratar m. cartea sa: .. Cine sunt eu?" c8: in ann liceului a .0 predica a PArinteJui Arsenie in care a pus ca Mantuitorul

. J s-a amt~tin bise~ca MBnlstUii Bnincoveanu sub chipuJ unui care plutea m aer, Man· uitorul fiind in acel timp in cadrul ~ii din ~ desparte naosul de pronaos, I'n aceasti vedenie DonDlul haina eu care PruinteJe era imbracat~ desi aiM ~ ~ curata, avea , 0 pati .. Aceasta pata reprezenta un pawlt (P!rin:tele nua spns ce a fost ace] pacat),

.. A1tAdatli Do~ul Hrist~s i s-a arntat in. smntuJI altar deasupra ~e.se. tot sub chipul unwcopil.·ciru.ia is-a adresatcu cuvintele:

Inge:e; roaga-Ie lui Dumnezeu p.entru mine" piictiloSUr. _,' ...... r • .rtl DJC1.~ raspuns si-a dat seamaca nu este un inger. ci rnsu~j

C!ruia ~ ,s~a adresatapok .j)oamne. lisuse Hrisloase, Piu/

vumne.1",~e·u .. mliUlf!.$Ie-mdf€ mine, piicatosuf'. ~i a primit rAspum:ul care a mfeles c! vatrebui sa ramanA acolo.la aceamAnastire, ~i sA lucrarea dubovniceascAr§.nduita.

intr-o c?nfeiUl~ pe care a tinut-o in rata unorpreop a spus _t .... "'p,a .I'n'·cuvmte: .,Aja cd, in d'eplfnli cunoj1inliia misium: noastm

pii# la lucru eli noi nu sun/em singuri. Man/uitorol este c~

Personal am ace.as/ii cUf/oj/in/a de care nu sun: vrednic; Mi-am Stiipal1ui # mi-a aratat pacatele! Ala se deosebeste atieviirul diel mt-a ,anital pacatele mele, flU ole allortl. Barollui Imn'ez,e u .. SQIOjlu~ in s;!fielele celor care aufostluminaJi cu Sfantul . devme luera/or In mllsurain care credincio'SUl colaboreazli el, ad~cii_ prin nevointe, rugaciuni. postiri, privegheri, ajuniiri,

IQC~lml de !!ociiin,/Q. Urmareaaeestet nellOinl'e este eli eel tn aJunge pana fa 0 miisura dumnezeiascii meat se face vrednic ·/ucrur.i mai presus de p.uterileomenq.li, de ,a saviirli

supranalurale, atunci Clind1i unde voiesteDumnezeu", .

9

D asemeneadaruri s-a invrednicit PmnteleArseni . Dowel! sunt faptele sl~ite inaintea muhor credinciosi, despre care acestia dau marturie.

Un fost cantme~ de la Mln3stirea SW:nb8ta i§i amint~te cl1~ci cand Parintele Arsenie era staretul mlnlstirii. intr-o dimlneatli, ie$-ind Parint'ele dinbiserica cea veche pentru a merge spre ,altarul, din pad1:lre pentru a sivir~i Simta Liturghie, uitsndu-se in urma si vada, daca Parintelevine, -8. cutremurat ~j a zi : "Vai Pirinte, snnteti in feel". .Am simtit si eu c§ rnA ardeceva" a zig Parintele .. ~i atat, S-a. ferit a comenteze sau a comunice stariJe de har ale milej lui Dumnezeu care

nu l-au parasitniciodatA. .

Ne spunea Parmtele ca ne stie toate pacatele noastre ~J ale neamului nostru, ca. a vorbit en sfintii pe care-i pic team, Ceicare mergeau Ia el ii simteau puterea ~i ajutorul ~i pe mul~, ii vindecape loc.

In lucrarea p§rintelui Ax enie avem ,i cazuri de vindecsri miraculoase, A vindecat un orb pe care mal intat l-a spovedit ~i l-a lrnparta~it j apoi i-a zig sa. ia a. din biserica, Cei prezenti au vrut sa-I ajute fiind orb dar Pirintel i-a oprit zicandu-le sa-l lase samearga singur. Ajungand la ~i bolnavuJ a zis:,Mii fratilor; eu vad!", In acel moment i-a revenit vederea pentru to am viata,

Un om paral2at]a pat a fast dus cu cAruta lamln1stire ~i Plrinte . i-a lis si1 coboare din ,clrut~t El a coborst :~i de amnci amers normal.

La .Manastirela Sambata a venit 0 [emeie 'care era advent' tAo Parintele 0 cunostea ~i i-a spus sa-§i fadi cruce. a a inceput 0 rafalA de eu inte la adresa Sfmtei Cruel. Parintele i-a spus din nou sa- i fuc~ cruce. Dar ea mai vehement vorbea cuvinte de bula impotriva Sfintei Cru i. Atunci Parinrele a 1uat crucea si a lovit-o pe te gudi punand:

Arza-te Sfiinta Cruce! '. lnacel. mo~nt femeia a cazut jos ca Ie . inat~. Dupe cateva momente s-a ridicar.Jn aeest timp s-a v~t. 0 dl~ame care a treeut pe lan~ ea .§i. ad' parut, Top au rdrnas incremem1;t. Phtele a zis: "Vedeli cine a oprit-o pe femeie sa-§ifacii SjilYlttl'. Cruce?". Primullucru pe care I-a t!cut fI meia dupil ce s-a ridicat afost Stiota Cruce.

10

ltima serbare a S fintc lor Pasti la care a participat Pariorele Ia Manastirea Sambata a fost inanu11948. Am fost si eu acolo, eei care au participat a. fo t ~i parintele Sti1n'loae ~i 0 mul ime de cei mai multistudenp ladiferite rncultitidin tara La ~jtulSlujbei . Parintele aeitit 0 rugacrnne de dez egare. FinaIuI acesteirugacami mi~~.t· r panl lalacrimi, mai ales candPanntele a rostit cu ochii de Ia rimi: ./ar:tii-i, Doamnel", Toti cei prezenti ptangeau poate, caacesta e momenruJ solemn ald~ Pa.rintelui ambata. Dupa cateva luni a fo t mutat Ia Manastirea p ca sa unneze alvarul Inchisorilor canalul Dunare - Marea urmarirea p rmanenta de catrc eutorita ile de atunci,

L~am cuno .cut de timpuriu pe ParintiCIeArsenie ~i multemesc ,.,.",,, ...... , .. r: cl ID-a Invrednieit sa cunosc un om stint Cu cattr,ece mu ltvremea cu atat co~tentlzez mali mult faptul cit omul acesta a

intr-adevar, trimis de Dumnezeu. Pmrrtel Arsenie mi-a fost de inmulte din imprejuranle vietii, Mi-a pus de 0 suferinta pe care Inaime de a pleca in armata rn-am dus la plrintele, care era la sa-mi dea un stat inafute de a pleca i aveam 0 durere sufleteasca nu 0 spu e em nimanui, Eram foarte tuJburat sufleteste, Cand

du acolo mi-a spus el de ce rn-am dus! Mi-a dat un remediu s~mplu: Spovedaniasi j·mparta~ania. Maiera aeolo parintde . Manolacbe"eare estemmormintat laJManastir,ea. Rime,. L, intalnit ~i la Bucuresti in cateva rMdwi

ieiodata nu voi putea sa mulfumcsc lui Dumnezeuca am intilnit

sffint cu care ne-a bineeuvantat pe noi romanii, Aproape la top adresa cu: uM!. J .' • Era foarte categoric si foarte deschis. A pretuit de foarte mul.ta lume, l-au pretuit pana la a-i acorda un cult: a fost ~i detractat de oameni care l-au barfit, lueru care I-a mahnit mult. Spunea ca a suferit mai muh din partea crestinilor decat din Securita.pi

11

Pdrintele Serafim Bildilil MAnlstirea C~iel

Am in manA rotografia ParinteluiArsenie •. asa cum I-am cunoscut si pot sA: zit di din cali oameni ai lui Dumnezeu am ounoscut, unul mai plio de Dub Stant DU am int31nit.

and am fost la Draginescu. unde pieta Potele, ,dansul a stat de vor:ba en fiecare, deci, a stat de verba ~i ell mine. ~am intrebat: ,J'iirinfe. pe ce sapun accent? Pe Psallire, pe acatiste; pe «Doomne Iisuse ... », pe ciirfi sfinte ... ? Camasta e rdnduiala mea de rugaeiune"'. Pirintele a zis: .Mil,. dar cine 1;-aspus salaei asta? Zi rugaciunea minpi ~i «TatOl nostru» la care te pol i gdnd; toata ziud". Dupa aceast! discufie ~i altele am pleeat de la biseriea - unde era foarte muIta lume care dorea s§. vorbeascl. ell sfintia sa. in anzul tuturor - sa ,ajungem in Bucuresti ca 51 venim inapoL Mama mea a zis ca. Parlntele s-a ureal in trenul in care suntem noi, Am mers din vagonin vagon ~i amajuns sA,-11 gisesc pe PArintele ~i eram bucures d aeum pot sA stau de vorba ell dansul Dar n-am pututl Parintele era urmarit de Securitate; eierau imbracati civil ~i, eu nu puteam sa $tiu cine sunt 0 putere rna linea ~ nu puteam sf vorbesc un cuvanL VAzand cA timpu I treee ~j ell. nu pot vorbi cu Pmntele. m-am gand't sa pun in practica eeea ce mi-a zis ~i sa zit ~ji eu "Tatal nostru '. Cltndam tenninat "Tat~.l nostru", .PArintele a intorsprivirea.1a mine sia inclinat din cap. Cat ~i cum 8 aprobat aceasta rugaciune, Acest luoru m-e flout pe mine sa-mi dau seama cA Parinteleare darul clarviziunii •. e inaintevazator.

M-am convins ~m mai mult penttu d un oareeare cetAlean :~i-a pus haina lui, pardesiul Ja agltatoarea de la geam, unde ~tea Parintele, dar DU a vorbit nimic. Dar; I!a un moment dat, iOain.te de a se incetini mersul trenuJui pentru cA urma 0 gall unde acetcetatean trebuia a eoboare, .PArintefe i-a pus mana de sus panR jos pe pafdesiu~i ornal radia de bucurie.1mediat, apoi, trenul a incetinit, ornu1 a ooborat, fericit 1c3. i-a Cost binecuvintata haina de P:arintele.

Ded asaazis Par-intefe: • .Rugaciunea mintii si ({Tatal nostru» care este rugAciunea cea mailputemica. adusa de Domnul Hristos care cuprinde toate trcbuinteJe noastre".

]2

ArinteleArsenie statca de verba eu oam nii ~i zicea: • .Ma. rna. vorbesccu sfinJii'. Isla cine a fest PArintele Arsenie: un om care a numaipentru un om, cipentru toatl omenirea, cia vorb't tot de IUn'I1e4~eu.· pe care-L avea in in.irnA ~ care-i stapanea mintea ~i viafa.

La una din prirnele intilnhi ale mele eu Parintel'e Arsenk damuI zis pacatele in rata, dar nu m-am suparat pentru ca. rni-am dar cA este un slant ~1 no zice ca si te batiocoreasca. Rata ii stra1ucea te puteai uita 1a dansu~.~ ii radia fitta de lumina Era indumnezetL Pentru ce zic en ca aves daruI clarvizi:unii? Am fost invatator Ja 1- IV 20 de ani Mi-a spus: 1 Tu trebuic sa pleci de aco o! Sa te sA faci teologia!". La aceasta, eu .. am raspuns ParinteIuicu gandul,

canuindrn.zneamcu vorba.jn gandulmeu amzis: ,.Nu mi-am bani ~il trebuie bani sa faei 0 seoala",

PArintefemi-asp~,,Ma, . puiprobemaca n-aibani? Are mama Fira sa-i spun. en ,clii taltal meu a fost miner ~i a trccut la eelc v~nice mea a avut pensie, deci m1 putea intref,ine, pentru ca '&ate e meu Ic:asatolrn ~i surorile mele erau la manlstire. Deci, mama, din pensie tinc.l.aacest cuvant al Parintelui ca. rna poate ajum mama, mea. opus a doua oara, spunand ca nu unt in tare sa invit a :Ifmbi Parlntele imimsp de ~]a aceasta ~ otrivire a mea: ,Ce, acurn ca tu DU poti invata limbi straine? Iaca invcti! . Eu m-am . ~i a treia oarn. spuMnd c! nu sunt asa d~ept .. Parintelc striga

,.MA, tu n-auzi ca trebuie _ pleci de acolo?"; -

Realitatea a fost ci surorile mel~e au plecat fa Oradea, jar eu am o luna aeolo ~i am fost constient ca, dacA~i mama ~i urorile . intimpinamni:?te g,;:eutAti~i nuputeam face rnti singuracoJo. s-a implinit euvantul ca am plecat de acolo, Nu s-a terminat cu

~i la Afteia am mmas pana a venit de hum Ina Itull Andrei - S finpj . Constantin ~i Elena - ~i a zis:. rate Nicolae as vrea s.1 te dacon la bram". Cu ~duinta fui Dumnezeuam primit diacona cateva funi preotiasi amfacnt Teologia, cum a zis Parintele.

Nu prea '-am asenltat eu pe Parintele. Mergeam pe la dansul §i ficcare data imi zicea: .,Ma, de ce vii fa mine daca tu nu ascaltt? te dud fa miiniistirer' .• .Mii. acum te duei fa Ptirintele Cleo po f; .' ((Piirintele Arsenie Boca m-a trimis la Sfinlia to sa rnii primiJi

13

lamiiniisrire» ", el,am fostsprijinitderugaciunile ParinteluiArsenie. in primul rand de harul lui Dumnezeu al Maieii Domnului de ocrotirea ingerilor ~i a fintilor~ dar povatuit ~i de Parintele Arsenic.

in 28 noiembrie 2007 a fost al Ib-lea parastas al Panntelui ~i am vazut asa multirne de oameni la parastasul Parintelui incat credca Parintele cste un siant canoniaat de Dumnezeu ~i de popor, pentru eli pe masurii ee trece tin~puW simt ajutorul. ui Dumnezeu prin rugaciunile Parintelu '. Arsenie. I u 11 core ider unul din eel mal marl. '6np pe care i-a dat Romania.

Mi-aduc aminte de un cuvant al Parintelui care este 0 1mblirbartare pentru ornul afiat in i spite ~i in pacate in necazuri ~i in

carbe: .Dumnezeu iubeste pe eel mai mare piicdto ell mult mal mull decdt iubeste eel rna; mare slant pe Dumnezeu". Deci, multa nlldejde a dat oamenilor Parintel Arsenic ~i in viafii §i prin diJ1de care au ramas si prin indrazneal:a pe care 0 are iaaintea lui Dumnezeu sa. se mage lui Dumnezeu pentru noi. Printre alti rnultisfinti ~tillti si ne~tiuti •. eanonizati si necanonizati de Sinod dar canonizati de Dumnezeu ~i de popor, este printre cei de frunte i. Parintele Arsenie.

1 . multumim, Parinte Arsenic, si avem nevoie ~i in con inuare dcrugaciunile fintJei ta1e! Roaga-tc pentru tara aceasta, pernru popornl acesta ortodox ca sA pa tram crcdinta ortodoxa sa nu tim prinsi de erezii tineretul ~i priceapa cli evolutioni mul care 1i se preda este 0 otrava ~i a ne izbivim de rna s-media care e te =eum zicea Pirintele Ramil. olea - ,,impotrivaBiserico rtodoxe"~mcare tr.iIiJ:Isfonna poporul ace ta crestin - de la StantulAnd ei ~i pinli aeum, de 2.000 deaniintr-o Sodoma ~j Gomora.. Sunt man ispitele In stuJba.luiAntihrist care sunr concentrate asupra mantuiri' ufl tului crestinesc din vremurile in care am ajuns noi ~i avem ne oie de ajutorul lui Dumnezeu, al Maieii Domnului si al tuturor fintiJor.

14

Pr: Dasid Stoiea Minastirea Sadinca Undo ibiu)

. oopiJ, Dan Stojea se a:fla ~i ella tnin!stire ,cind Parintele binecuvfu:tta pe top oamenii ingenuncheati. Dar pc e l-a ocolit. ............. Dan a simtit nevoia: akaga, pe capul lui mana Plirinteluii A smins mana Parintelui cumainile sale pe cresteru 1 capului . Parintelea pus: ··Ciilugiire.. ma ani!" ~iapoi: "Tu veifi te vet numi Davidsi vel sta us inir-un vary de munte. iJi multa vreme calea prin alte locuri, dar ponti La urma vei

ridici 0 mdnasttre tot aid. in Ardeal, aproape de casii. .. ", s-au intamplat intocmai, La 19 ani a devenit calugar, Dupa , Drng~nescu. Cozia, Patrunsa ~i Sibiu a ajuns, in sfarsit, acea rnanastwe, la Sadmca, nu departe de Oena Sibiului. Parintele David merge adesea cu credinciosii pe acolo pe unde PArintele Arsenie (Prislop, Mm Brancoveanu ... ). 'La Pri lop. dat eama de puterea Pdrintelui Arsenie chiar si dupa o copila de 4 ani. ell familia. venlse Ia mormdntul de la al Pdrintelui Arsenie. Nu putea merge pe picioruse. Era tnll·7nJ'n total. Stateau toti ingemmcheati in jurul mormdntului, lipite de pamdnt, Se rugaufierbinte, .toli cu ochii inch;~i. aeoaaia. v.dd eopil~ul cum se ridicii dintre ei, in picioare. Stateo

cumva speriatii, nevenindu-i sa creada cd este adevlirat, Pe a inceput sa ·artj lntr-un pictor: de parcii vroia s.a se Pe urmiia fiicu: cii/iva po i. Atunct si-an ridicat si ii fruntile din pdmdn: si-au viizut-o.). Ce bucurie poate fi

mare? Cefericire mai mare, de at Siifii vindecat prin puterea 'i si a niga iunii? '.

lS

Pr. .Nicolae St,.eza - Sibiu-

Primele tntilnirj cu Pirintele A rsenie

Mu1tume c tmerilor dinA.S.C.O.R. care m-au invitat ~i au aceeptat sA orbesc despre personalitaiea marelui duhovnic Arsenie Boca pe care l-am cunoscut dnd eram elev de liceu, lnanul 1942. cand ~i-a tnceput actMtatea la manastirea Bmncoveanu dela Simblta de Sus, din Tara Oltului, Dupa ce l-ameunoscut, in toate vacaotele mergeam din satul meu natal, Ludisor, (cam J.5 km departare de mana tire), ~i chiar in fiecare zi de duminica ~i sarbatoare. si!i.-l vild~] sA-I ascalt, allUurii de mii de credinciosi, ~indu-nedin darnl sau am fost pe urmele parintelu~. iata, aproape 60 de am. A vorbi despre marea personalitate a parintelul Arsenic Boca este 0 temeritate ~i 0 indr-azneala. atilt in fata con~tiin~ei noastre cat ~i in fata. mal ales, a Plrinteluw care ne privegheaza de dineolo ne vede ~i ne ajo.tQ tuturor celor ee-l cmstim,

Parintele Arsenic aleg in fiecare duminica la usa mlnAstirii un grup de 70-80 de credinciosi, p care ii chema in biseli'ic~, e citea mclitva spovedaniei, le dadea un curvant de inv~tAturA ~i apoi le spunea ~ r3In§n! latmnastirc toata slptrunana. M§ncau la buc!tariam!nistirii. ajutau 13 trebuintcle m4nAstirii ~j unii asteptau Ia usa bisericii (7 -8 ~i) ca sa intre la p vcdanic. Prin taina spovedaniei p!trundea in adancu~ in profunzimca fiintci oarnenilor ~i U indemna sl-~j himbe viata ~ina, sa se apropie de urnnczeu rnai mull. Emu adunati cateodata sute de oameni, iar pArim le arata eu degetul pe cei pe care- i chema la el sau le zicea chiar pe nume. Cei care erau trigati m rgeau ~i intrau In blserica, Eram ele in cia 'a a sasea de Iiceu ~j rna ail am la marginea acestei rnultimi eu incA eineva din satul meu. La un I11Qm nt dar, cand Parintele alesese deja 7-8 ~~ amzis cil cite penoi nu ne mai eheama.$~ credetim~ la purine cllpe Parintele a .aritatcu .mana ~i a .. zis; " Mtii, Nicolae, vinosi tu!". Avea darul inainte vederii. ~ a devenit duhovnicul meu pc parcursul viqii, paM cand autori~lil de amnci au obligat Episoopia

1.6

1- S oata in rnonahisrn ~i -I trimita eu d miciliul fuqat Ia ~ flind supravegheat, Dar nu ne-a IAsat! L-am cautat ~i aco 10 c greutatile silindu-ne sa nu-i fucem probleme.

Parintel Arsenie s-a rmscut in saml Vals din pnutul Zarandwui, ~cut si scoala generala urmand apoi eursurile liceului • .Avram din orasulfsrad. Dupa marturisirea colegilor sit contemporani

c re unul a trait pana nu demult la Sibiu), a fost unul din (lei mai . elevi ai liceului, sef de promotie in 1929. Dirigintele clasei cu colegii, l-au pus pc Zian Val an (~ci *]1 chema inainte)

1IU\;(1;)I.;a ua stejar in curtea liceului, pe care mai ttirziu eolegii l-au gorunullui Zian Valean Boca. Apoi, se inscrie la Teologia din in 1929 pe care 0 absolva in 1933. La Teologie, de asemenea, a de col gi printr-e linut~ asceuca, prin interiorizare, prin

IICIfiEitca de a inviila ~~ de a e orienta nu numai in domeniu l'Ieologiei, eel 311 tiintelor, in sp cial al desenului (devenind eel mai mare dar ~i al muzicii; anta 18 flaut, Liturghia pe care 0 cantil. maicile a fost organizaUl ~i armonizata de parieteleArscnie. Unul din

. si!!:i a 'pus di Parintele a fest ~j .,infumier al reologiei". Dupa Teologiei, ste trimis cu burss de catre Mitropolia SibiuluiJa Arte in BUCUfC§ti uncle audiaza ~i cursuri de medieirrn, in special

KUVUU,", ale unui mare anatomist de atunci, Acestuia iiprezinta 0 ..,r"o",.rJ',· cufotogrcfia (pecare anatomistul Reiner Franz a vazat~\,.iI~~Q con ta in urmatorullueru: a till t figure saperpendicular §i (parrea) dreapta a facut 0 figura ~i din partea tang! alta §i au

dOll a fe~e diferite (§ti~i ca nu suntem simetnci, numaiochiinostri . dintre Ii ~e). Cand a vazut Reiner fig:ura provenita din partea a ens: sfcimu/; iar din figura provenita din fata stanga a iesit 0

figura, sub are Remer, cunoscutul anstorni t. a scris: omul ~r'OI:.I"J', caci ,a~a arata, Mai tarziu parintele a pus ei poate de a pus Dumnezeu inima in partea stanga, ca .~-1 mai domeleasca cavemelor $1 si-l into area spre partea dreepta, spre Dumnezeu,

uresti a audiat ~i cursunle de mistic! ale lui Nichifor Crainic I profesor de teologie care a propus mistica in Teologia de la . NichifurCrainic a fest oerotit mai t§:rziu de parinteieArsenie 17

Boca atunci cand a fast urmarit, A fost in inchisori si la canal, ca ~i

pruintele Arsenie, .

Prin 1952-1953 cind pMintete a fbst 18 canal, cei deacolo ea

sA,.~i batajoc de Sfin.tia Sa, l-au bagat. intr-o bamciJJ ell defcvenli de rind. Rezultatul a fostel deLicventii s-au Inters de Ia faptele lor rete. Wzindu-l ~i ascultfuldu-l pe pArintele, ~i I-au ocrota, Cand trebuiau sA lucreze la canal,s! sape ~j sA care cu roeba.ei 11 scuteau pe parinte Ie de munca pe care trebuia sa 0 fael, lucrand ei in locul lui. Erau crenometrati sa vada cat au lucrat. lata ee influen~i 8. awt asupra unor delicventide rand un om allui Dumnezeul

. Dupa.oe s-a lntors de la studij din Bueuresti in .~ 940', a fost tuns in monahism la mihlBstirea S~ta de mitropolitul Nicolae Balan, apoi a fast trimis fa Muntele Athas, pentru ca sa cunoasca feIu! de vista •. de organizare $i de traire de acolo. A marturisit 0 singura data ca a .citut8t un mare duhovnic care sa-l invele ~i pe dinsul I fie duho,vnlc. S-a rugat Domaului Hristos sa-i seoata in cale un mare duhovnic de aeolo, insA. nu a reusit, S-a rugat ~il Maicii Domnului, 'care I-a dus in varf de munte, inAthos, ~i a fost dat in grija unui duhovnic care a traitcu 200 de ani Uminte de dfinsuU

AMturi depilrinteleArsenic

Intoroandu-se de la.Athos, in 10 aprilie 1942 a fo t hirotonit preot ieromonah pentru mAn&5tirea BratlCOvean~ .rectitoriti .. ~.~ mJtropolitul Nicolae Balan. Astfel devine duhovruc al manastlr!~. Spovedania era eea dinbii pe care 0 ficea pentru rezidirea omului. In 1947 in postul Sfintei Mani dupl smnta ~e ~i spovedanie pruin ele Arsenie citea .§i explica pllrti. din Caral1ea .impar.iiliei.

lnainte de a fi eu student 1a teologie, i-am zis parintelui sa ne arate chilia dansului din staretia veche de la SAmblta. Seara pe la 1.0 ne-a arntat chilia (care era In filta b Iblioteeil): ferestrele erau spre munte oma a in colt, pe care era ,0 Biblie, 0 cruce sialte ,cl:qi; mai el"a un dulapa:~i un cuier dar lip ea saba .... in rest nu pr c a avea nimic. Ne-a spus cA vom donni acolo cas! vedem ~i noi cume calugaria. D~p':l co am spus eu totii elite a rugaciuni, am tins Iampa (nu era el ctncitate

18

parintele s-a asezat pe scandura dansului, ~ cum era imbracat

• ~i noi pe podeaua dinmijlocu1 camerei. Noi. nu am putut s8i ne . dar parintele ne-a intarnpinat dimineata zWnbind. Amai donnit parintele Arsenie, lia noi aeasi, caRd fiul meu avea cat eva hmi I adormea foartegreu seara, I-am pu Parintelui ea 0 sa planga.

de a De cul a parintclc s-a uitat la copU, a tluierat pre el, iar a dormit toats noaptea incat preoteasa i-a spu Pmintelujea ar sa rnai vma pe la noi

In 19'46 incepuse lucrarea la chili! din munte 9i am lucrat acoIo 0 ~anadormindpejos, pe cetinl de brad. Dintr-unperete de stincA

un micp~ de.apa, nu Iam inb'ebar pe Pruintele dar am mlel rug!ciunea lu~ Dumaezeu a Jasat acest ~ pentru trebuinle1e Autorita.plea:u interzisapoi iucrarea, iar in 1948 Parmtele a fost de catre Mitropolit la IIJ3n3stirea Prislop, fund staretaici intre 1949- PWintele spunea c! ICU fieeare din:tre noi Dumnezeu are un rost pe

trebuie sa-l imp~ iar maril duhovnici ne ajut! sa ni-l descoperirn Arsenie pe unii i-a trimis in monahism, pe altii tn viata de tamllie ana e copii dupa ranctuiala.

... PArintele spune undevaca pentru cei pi§clito$i chiar un g8nd Dumnezeu, 0 lacrima pentru viala lor p!catoasl\ poate saaiba.

cuvan inainteajudec~tij Sale. Numai sa ai acest moment chiar ultimel:e zile ale viepj! Dar la batrilnefe, eu un trup dogir ~i mint ea. DU mai folosesti fa nimic. Deci sa ne intoarcem pana avern 'mintii pana suntemcon tienp de ceea ce facem,

Diferite invafaturi

- Cum ft trata pdrintele pe catol ici? Odata ne-a zis ca. grecosunt .. ci1pu.~Q in cojocu! onodocsito» ". Vorbind despre crestinilor, care ar trebui safie ~i pe care sa 0 facem noi cei de

pruinteJe spunea ca. se va ajunge Ia unire (lntre eatolici ~l onodoesi, .. fiind eretici, chiar daca sunt §i printre ei unii mai apropiati ...... V."T numai candi oarn.enu VOl' avea .astfel de sufe.rint:e indurate de care vor cere sa nu se mal faa! sfiinta Liturghie, meat abia poate

19

atunci le va veai in minte 11 e uneasca, casa poatfi. impreunA rezista inccrclrilor marl care vor veni asupra lumii prin 1ucrarea lui Antihrist A zis parintele: .,Papa vrea unirea, dar numai cu Roma; de aceea pearta # 0 cruce strambii" (asa are ca.tja). Totusi, unii teologi ~i episcopi catoliei cauUI niste pun~ delegli.turi (cum ar fi i; :icoa:na)

- P,arintele it laudape Sadhu Sundar Sing care nu era ortodox, De ce? Pentru d. va vcni vrernea cand va trebu i. sA trecern peste confesionalitate care ne" vrajbe$te ~i ne desparte. Accst sffint (provenit dintre hindusi ~j nu se ~tieexactcare era reUgia lui in India) a vrut sa cunoasca adevarul, A !Bcut 0 ~ooaJa engleza unde a aflat de crestinism, Aajuns ~ fa ideea sinuciderii. Cand i s-a aratat DomnuI Hristos a devenit apo tolal Lui in Europa cre~ina ~iin India. De aceea, PIDintele aavut nnmai euvinte de apreciere fata de acest om. care a devenit apostol al Domnuluiflristos in veacul xx.

Ce i'mporlonlii are eitirea Sji1Jlei Scrip/uri?' Poate orice creitin sa 0 citeascii?

Parintele Ie spunea eelor care zicean ca nu se prca pot ruga ~ inceapa cu citirea Noului Te tament; sa inceapa cu vanghelia de la Mateisi sa citeasca cu mare atentie Predica de pe Munte de mai multe ori pfu1A ce va patrunde ~i in minte ceva din Duhul Evanghe~ei. Parintele a zis despre sectarl eli "se due in iad eu BiIJ.lia tn mdna',

Ce semnificli un vis in care iIi apare li us cu ipatele? Dar un vis in care-Islmli pe diavo! urmal'il1du-te?

Eram la Drliganescu $i, a apArut' un tanlr din A lba-Iulia cam la 23 de ani, inalt, desirat, subtire eu 0 figura cadaveric! ~i it cliuta pe parintele, Parintele nu prea i-a dat importanta la inceput. l-a cerut parintelui ajutorul spunandu-i ca tData noaptea 11 chinuieste diavolul cu fel ~i fel de vedenii venindu-i ~i gandul sinuciderii, Parintcle 'ii spune: ,,Ma. do aia ce 0 faci unde ai invdtat-o, In armata ?". fa vorba de onanie, pacatul lui Onan din Vechiul Testament. Area ta ti-a mancat energia din istemul nerves simpatico I-a rna] spus: sa. te duei sa te spovedcsti, sa postesti, a te rogi, a te cis!i:tore~ti ~w sa nu mai fad onenie, I-a. spus sA se duel la 0 seen! din biseric! ~i sa, arate ce diavol vede el in vis. M-n 'trimis "~I pe ' cu el. Am mer aeelo ,i a pus mAna p draculonaniei, 20

Doni· crisori de la PlrinteleArseAie

Va marcat in mod deosebit un cuvdnt sau 0 fap/a a Arsenie?

Sunt multe. Am .primit de .fa pMinteJe douii 'Crisoriin'imprejurari

grele din vialB noastra. Prima a fost cand 1JmIa: sa se ~ biiatull sotia mea avind problcme cu sarcina,ajungandu-sc pina 181 medieilor dea face avort. Atunci i-am seris parintefui. lata ce . Necazul vostru e destul de mare, dar trag nadejde cd

dep6# cu ajutol1ll Sfintei imparti#anii. Asa se lin ispitele de hotarare eroica pentru legea lui Dumnezeu. Dragii mel, greu cereti. Nadifjduiesc co Stapanu/ viepi nu va ariua de$arta a/alor ruga/on pentru vi'alo .. Poole eli \If'eli sa vii vorbesc un om ma.i real. N-llI putea decal: l.consulto_nd cele ma!

'pareri ale medicilar dilUre care unii or fi de parerea _.'~~, •. ·i··' sarctnii, tar a/Iii ar conta pe puterea de supravietuire a 1RJ'.~~/''lf,IlU:1 uman (sa renunli fa medicii care propun lntreruperea ii asiguri mamei toata lin~tea ... 2.grija sujleteascii prin Taine, care sunt unfactor neprevau« de medicind".

Alta scrisoare: eram diaeon in Sibiu si, asacum sunt ~i azi de teologie, vroiam sA-mi gasesc 0 parohie Is oras, Era '0 in Sibiu, singura care avea post de macon, ~i preotul de acolo (dupi1 ce diaconul pe care .. l avusese pie case) la rectorul de la - parintele Nicolae Neaga - cer4ndu-i sa-i recomande un Am fost recornandat eu, dar pe parcurs hicrurile au luat 0 destul de grea. I -arn seris parintelui Arsenie pentru ca nu sa facem. lata ce ne raspunde p&-intcle in 14. VD1.1950: Dragii mi-afost pe limbo sa va lntreb de ce rdmdneti in Sibiu situatie cam neprecisd. provizorie. Peate co atunci nici nu ascultat. Frate Nicolae, mi-ai dot trei alternative: renunlarea # salariu, renunlarea fa cooperatie ~i salariu (lucram' r.-r".,,,,,,,,,nrciv,il) §i renuntareo numai la salariul diaconiei. Din

: acestea lipsqle Q patra: preotta to lara. Doaa nu lela ea, 11£1 It-o pot da 'lief eu, fUnded nu te lncdntd et au chlar at vrea ~d 0 ocolesti. Totuif situalia de 21

functionar nu-l 0 per. pectivii, nu-i po'; implini conditiile totale si ramai pe dinafara [cum -a ~i intfunplat: lucram ]a un birou de facturarc si dupa ce au aflat cei de aeolo ea unt ~i diacon m-au dar afar!]. Pe cat iticnnosc sufletul ~i datorila examenului pe care l-ai trecut cu sotia la,f/i propun •. totufi, sii las! Sibiul ~i ii te retragi 10 fora, pilnQ gi fn Chirpiir (un satdi« Tara Piigiira~ului). E mal bine popa decal un numii,. ,in Sibiu! Rdmaner:ea ta in Sib;u era 1110livata daca te pneai de carte. (darnu amputut pcntru caau venit copiiisi greutatile, jar doctoratul se dadea doer la Bucuresti . Dar cartea # ell erviclul nu merg bine nici una. Mai aveai un motiv sii ramal in Sibiu dacd parililii si socrii puteau sa teajute. Du-te in Chirpar $i vezi ce oameni sunt ocala, ji dacd-t! place ramai la ei [Parintele a fost aoolo; cand era la SamMta 11 chcmau oamenii ~i se duces prin diferite sate. Imi spunea ~i cum si merg.], Poti sii iei trenul pdnt.lla Nochrih *i de acolo nu rnai e mult; sail poN sa aJungi # de ia Arpas, Sdsatq. Chirpiir. in satul tau ii nut« dud oricat ar (ta e tatiil tau de fine. Con, iitenii sar largui cu eJ'e$linismul ~i ar pierde. Straini: ti-i poll apropia mal bine decal consiitenii si rudeniile. Riimdi La solutio a patra: preotia. co prin ea ai sa te mdntui ti: 0 cOl1itiinla preoteasca n-are nimic de plerdut, ci totul de ct1$tigat in orice fmprejuriiri. ASla-ii/atul meu. La top debine; AI enie". Rezultatula fo t caamplecatpreot la tarft, run stat Ia 0 parohie de lang! Sighisoara ] 6 ani ~i jtnnAtate, apoi, prin concurs, m-am mutat la Tirgu-MuJ1e§ unde am stat 31 de ani

Dupa cc ne-am dus La Targu-Mure~, unde am awl ,0 parohie de fo~ti grcco-catolicisine-a fa t destuJde greu, parintefe care a fost in Lazaret (Sibiu) a fostnumit profe or de teologie. Am vrut I ne mutam in jbiu, l-am spus aceasta parintelufArsenie care insa, a zi : Acoloi canonul vostru, la Tiirgu-Mw'e$ pdnii iesi la pensie. Cii in adevdr o spun: oamenii aceia au nevoie de voi, mai mult decdt cei din Sibiu care sun! credinciosi, iar bisericile de aid sunt pline .

Inchei cu un cuvant a1 P!rintelui:

.Ntmen: pe fume nu este absolut necesar pentru nimic. J-ei fi sau nu, vei interven! sou ba; progresul. lumina tot se vaface, cu tine sau lara tine. Exista 0 energie ascunsii care ma'na lucrurile inainte. Sa nu-ti in·chipui, sarmana faptura pieri/oare, Dricdt de 22

ui fi inzestrat, cadaca nu est) tu lucrurlle n-au sa meargd Lumina se face 3fforii line pe dea iupra capului lau. Po/i fl dar absolut trebuitor nu esti pentru nimic.

Prin urmare, la eestrddulnta? Oricum vor sta lucrurile, tu

r ' • . .• ;nainle menirea pe care' 0 sim/i. daca 0 simli. Catd

auzi ;ntine glomi unei misiuni. continuii-li co/eo mal departe •. experi'enla b.rutala or fil'enU'sa-1i arate cd ,elul crena a/ _ .. , .. r"", tale s-ar pulea lip; de munca 10. Ti-a fost ranila

pe care aj avut-o? POOle cli nu mal inlefegi rostu! ~i sensu! utililalii tale? Nu Inceta s6fit ceea ce aifost. ceea ce foceai ca si cum n-aifi incercat nici .0 dezamagire.

Poate ca, fora ~/iinfa noastra, noi slujim vreunui scop 01 un scop care-i prea mare co sa-l intelegem. prea vast co sii §i pentru care Dumnezeu ne-a pus in suflet impulsia . nol, dar luminala penlru £I:. SoldolUI nu pricepe p/auul . darjiirii sli-I priceapii ilad'uee fa lndeplinire:. int'ocmal

cuvdntu! Scrip/urii din Vechiul Testament: or! pricep, ori ori asculta; on nu ascultd, tu spune-le cuvQnlUl Meu".,. .2002- Facultat~ de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca)

PI: loan Ciungara Copaeel

VoJibind despre Pirmtele Ar enie, parca Dumnezeu V-I adus aceasta zi (7 noiembrie) caci jeri am participat in parohia vecma LlAUUJ4'!_I,nc:u. unui ucenic alParintelui - Morar-curnnatuJ MI\icutei de ]aM"anastrrea Prislop. in predica de la inmormintare, pWintele de la Manastirea Prisiop a spus eli Morar a fost un ucenic al . ~i ell. Parintele i-a spus: ,,Mii~ tu cdnd vei muri vei fi .Veiji balran. darvei avea mintea in.treagii". intr~adev~r,

un om inte1ept ~i a nmrit mtr~o zi de duminca, ·fiindu,.j copiii acasa de-al lui l-a c3utat des peParintel'e, aeurn este preot Ia Bucll.re.§ti . Ja niste reviste teologice), Asaa murit cumi-a spusParinteIe: eonstient pana cEind s-a desp!rtit de lumea aceasta.

23

L-am cuno u p Parintele chiar d &nd am fest la SeJrruIll!1

la tnceput am m rs Ia dansul impreuni cu alp colegi care-l .' .

Cand am rners Is dansu~ fie singur fie ell colegi de a seminar, fie colegi preoti mai t§rziu, u toate caavea mull de lucru se co bora de schelesi zicea: ,,Ma,.cu voi trebuie sa stan de vor~!' :Nu to~deauna mtfunpla asa pennu cli era muM lurne la Drigane~cu 1M PWint~le ~i vorbea tara sa se uite inapci, spunea fiecaruia de ce a vemt, ce trebui sa facai, mai ales sa se fereasca de multe pacat!e. Era, Sfiintul loan Botezatorul care biciuia foarte mult pl\carul.

Ne-a mtuit~i pe noi ca. teologi, ne-a dat sfuturi §i pentru preope,

preot am In atat multe de la Pacintele ~i pot. spune ca am ~i asistat lucruri rninunate. Ne spunca sa nu n batem joe de cele finte pen.trn' . vornda socoteala in Fata lui Dumn zeu.Apoi sa. fim cu luare aminre porn lnicele pc care le pomcnim, mai ales.~~ .unt in ofite ~i de , .' vaduvei, deci 11 Ie pomenim cu toata gnJ8 ~1 dragostea fata d c care-l aduce,

De pre Taina Spovedaniei nu ne-a spas prea mu~t _ pentru trimitea pecredinciosii care it cliutau la preotullor duhovlllc: .. . rna In sarul vostru ~i va spovedifia 010 '. Ca. sa in1e1egem 001, ca preou dh' de dificili ~i de grea este aeeasta Taina, ne-a dar un exemplu: spunea cA a venit odata cineva la dansulla spov~it ~i ~i-a ?at ca este de la Securitate, care cauta sA.-l gaseasca motive ca sa 11 aresteze, I-a spus direct; ,,Parinte am omorat un rus", Apoi a facut 0 ~ .......... , astepta raspun ul. L-am lntrebat pe Parintele c .. i-a spus, pe~ru dificila intrebare i-a pus la spovedanie. Parintele I~a pu~: .,.,Ma •. ttl l-ai omordt si tu vei muri". Apoi Parinteie ne-a explicat: ,,Da~a spuneam ca bine a flcut cal-a 0n:ornt, a! uite, ~untem sub.'· lor, imediat ma aresta. Dar daca i-am spus eli ~I tu va rnun, e1 nu dat seama p ntru eli muritori suntem, Ast:fel nu avea cum sa l'IW. in acest cuvant mestesugit",

Parintele ne ln~ta sa prediearn rmpotriva p!catului, sa

pscatul, a nu incurajam pacatu], de aceea, 0 parte_ din • .

Parintelui era indreptata spre pleat. Le spunea cel~r :de ~t! .. ' pentru cutare pacat ai ajuns in ituatia asta d.~.bo~a, al aJuns In srtual de a te paJasi copiluL de a nu le a culta copm .. , .

24

Pdrintele Jinea fuarte mult sA fi ascultat Daca . rrergeai deciteva i vedeaca starea ta suf1eteasca nu s-a indreptat te mai ~i certa; . ,,M!, ajuti-ma ca sil te ajut! Degeaba spun eu a mci cutare daea tu nu maascultil", Se supara pe unii care veneau des dar

aseultau ~i nu se indreptau prin trWrea ~i viata lor. Parintele a invatat, Ia clilvant adauga ~j fapta, Intr:..un cuvant de-al PArinteru~ dansul eli In lume nu se face mai mare abuz ca de cUWnwl EvaI\gheHe~ lui Dumnezeu nu sti in VOlibe) ci .sti in fapte; nu trebuie sA ca ~ti cre$tin, ci trebuie sataci ~ 56 ara~ ci ~tj c~ in! Acest l-a amtat Pruintele de multe on, de multe orii! g§seam in ticere. 11nd~errmta. maiales, la fapte,

C§nd erarn fa teologie, am indrumat pe multi eolegi sA mearga pe Pa.rinteIe, printre care $i pe (viitoruJ) PS Daniil. care adesea

in clas! ~j.;mi punea: .Frate Ioane, mai spune-mi cite ceva despre , Arsenie", Apoi am avut bueuria sa aflu ci. a ajuns un apropiat ........ t .. 1 •. , •• ; ~i pArintfi mei l-au ,cautat pe Pi1rintele. Tat!lui meu:, care se sa mearga in rAzbo~i-a spus: ute vei lntoarce, dar roaga-re acolo", A stat vreo 7 ani inrnzbo~, a fost~i ranit .~i ingropat de un

dar cuvantul Parintelui s-a adeverit, S-a intors smitos ~i mereu iI pe Parintele, Aroa.vut §i un unehi care a fast fbarte apropiat, , Parin:telUiArsenie; avea.o trasur! eu cai~i Parintele mereu fa d8nsuJ ~i la drumuri mai lUl1gi ..•• Marturisea aeel unchi al meu

SAmbiHa, cAnds. fost ridicat de securitate, a fostpus in ~in_a venise sl-1 d'ucl Ja Fag~. Parintele le-a spus: ,,Mi, voi mergep ci en yin. pe jos ~i ajung inaintea voastra", Ei nu au vrut.. ~ cl 0 sa. ajun,ga. lnaintea lor pe JOB. Dar cAnd S,.B urcat in llla$inA nua mai pornit ... Pirintele a rAmas. s! mearga pe jos sia ajuns eelor care vroiau sa-l aresteze,

Eram intr-o zi la Bueuresti ~i era .0 tanar! ins0itta. de un tW1M~ moment dat ea zice: .'pfuinte,e viitorul m IJ logodnic. E un bamt mnC:lOs·'. La care, P'W"intele n lntreaba: .. Unde e~ti studentT . Azis drept, ."Crezi in Dumnezeu?", "Cum sA nu ered, pm-inle?" .• ~i n ,tllr1._ti· pe DumnezeuT'. tleum sa nu, PArinte?'" .• .PAi, mI, dacI tu

, '~i un mare avocat ~i mai rnarii tAi te pun sa, scrii impotriva lui Dunmezeu, tu scm sal] nu scrii?", Cu aceste cuvinte l-a blocat pe ace] tanar ~inu a ~tiut c. s! raspunda, La care Parintele 1i dii rispunsu]: nMai, daci vei

erie impotriva lui Dumnezeu nu mai esti cre~tin, asa cummarturisesn Daca nu crii impotn'va lui Damnezeu vei avea muh de surerit din, partes oelor care te pun laaceastA incercare", ~i-,a dat seama ell Parmte,~e i-a spus un mare adevar.

Parintele rn-a chemat cWar de departe din curte, in biserica, Venise.o doamna mai tanara de 18 Targu Mures, Si mi-a zis: .Jata, parinte, baide sa amt lumii cA nughicesc, ca nu-s ghicitor", $i a intrebat- 0: ,,Ma, te bate?". ,,MA bate, Parint~'. .Bea, se irnbata?"' .• Da, Pruinten, $i a pus PAnntele: ,~i bunicul sau a fost betiv ~i tadll'ui ~l et ~i daea nu-l vei ta it, daca nu te desparti ~,i nu pleci de la el are sa teimpu~te~, are s' te omoare"; Errunin vremea regimului comunist ~w n-srn mte1es atunci aceste cuvinte ~i dupi, ce P!rintele s-a retras iar in biserica sA picteze am Intrebat-o pe doamn! cine este, ce este so~1 dansei. Mi-a

pus ca otul ei Iuereaza La s curitate ~i ca. are grea cruce cu el. Mi-a mai pus c! nu stiecum P!rintel i-aaflat taina ca nu i-a spus nirneni Parintele tinea sa le spuna celor care aveau sop cuprinsi de patima beti j a-! parnseasca, lueru pe care nu l-am inteles atunci, Am tnteies ea patima betiei stipane~e pc cate un om.pe cate un crestin p ,cate un ot. toata viata :ti, intr~,adevar, st!rica toatl familia.

Parintele 8. fo t intrebat ~i de mine ~i de a1ti preoti de pre acele dezlegari ale ffintuJuiVasile despre Molitvele Sffintului Vasil eel Mare. Mi-a pus I[ nu Ie citesc, sa~i las. eventual, pe oei de la rnanastire sa 1 citeasca, p ntru ca diavolul e lasat de Dumnezeu sa stapaneasca pe cineva §i daca Dumnezeu vrea sa manruiasca pe acel om prin cbinul diavolului, n-ar trebui noi, ca preoti, sa iatervenim acolo, Acest lucru i] rnai spun asiParmtele Cleopa

fn I.eglitura 'CU, aeeasta Parintele mi-a dat mal multe exemple, unul ehiar din imprejurimile Higlh"~ului: • .Ma.. vezi, dac~ preotul cutare s-a [inut mereu sa citeasca ace ue moLitve ce a patit? Stii ell esti de acolo!' . L-a lasat preoteasa.l-au pm-asit copiii a avut candalcu oamenii 26

. . a mai inventat ~i aite rugaciuni care DU erau in tipicuJ Bisericii re ~j iata cil: a ajuns sa fie batjocuradi8voIuIui. Parintele punea iavolul e tc ca un stup de albine: daca treci pe Janga de nu se II[ nimie dar daca bagi oolU] in tup atunci yin albinelcasupra tao

MuJli preoti ~i credinciosi care au fost la canal spuneau ci:i a fo t deosebit i-a impre ionat pe toti pri:n puterea credintei, puterea 9i energia trupeasca desi rnancarea de multe ori, .0 dadea mai sJabi trupeste, Chiar si cei care 11 pazeau i il chinuiau au . cand Parintele a plecat de la canal.

La ambata, intr-o pcrioada, Parmtele nu a mal vorbit, Povestea din Voivodeni ca dupa 0 vreme, la mnta Liturghie in manasrire rugacnme de prefaeere a daruriJor in Trupul ~i Sangele Dornnuhii, asa un grai 9iun gla de putemic incat s-a zg:uduit man' tirca AHAd'atA, Parintele a~ea S1intaiturghie Ia altarul din padue lumea a vazut ca vine un nor pe deasupra, a inccput a picure;

ii (eu umbrele si tara urnbrele) aproape sa paraseasca Iocul de Parintele a spu : .Puneti umbrelele la loc eli nu mal ploua", s-a ~i intamp.lat.

Ace t lucru s-a intamplat~i la Prislop cand am fost si eu la ·a1 Parintehri, Plouase cu woo 2 zile mainte $i In acea cu masina peploaie paoa la Prislop, In toaf~rara ploua din Eram multi preotisi ne-amgandit a sIujim in hi erica dar

din urma am zis sA i~im afara fiindcll era lume foarte multii. in . cand s-a dat bineeuvantarea la Liturghie in altaru pregatit biserica ploaia a incefat. Am m rs si 13 rnormant si dupa. ce -a parasrasul, dupa"vc~nica pomenire" din nou -a pomit ploaia am ajun pana acasa p 0 ploaie toren ial&.

Parintele a venit odata la Ludisor (un at vecin) intr-o vara , llind chemat la un rna lu de obste. l-au zis: ,,Phinte. veniti de foame, noi si stele uwecinate". Parintele a venit. -8 rugat _ .... "',tt de aco 10, au tacut Sfintul Ma lu. Parintele a plecat pe jos. i-au spus ea-l due eu caruta pana la Sarnbara, Dar dam ul Ie-

ca vrea Ii mearga pe j.os. ~j spun oamenii ca Pirintele ar fi 27

binccu antat sate lc ~i locurile pc uncle a trecut ~i dupa ace a seceta a dat Dumnezeusi ploaie i un an ell bel ug, inca oamna oamenii ziceau ca mana lui Dumnezeu a lucrat prin Parintele Arsenie ~i i-a salvat de la

pieire,

'I

Cincva din satul vecin mergea des Ia Parintele, era. 0 feme~e credincioasa. Parintele cand av,azut-o i-a zis: ,Du-te acum Inapoi eu ce poti p ntru c! nora ta e urea in caruta sa. rnearga la doctor sa-si fad avort. Du-te ~i opreste-o!' . A ajunscu ce a putut de 13 ueuresti la Fagara~ ~i a ajun acasa hiar dod nora era urcata in camtA a mearga la Fagara~ la medic. Le-a spus eil Parintele a trirni -0 ca sa spuna sa au faca acest pacat pcntru c1 va fi greu de toata familia. Nora nu a mai Bout avor!. ~i ehiar a mai avut ~i alp copii Era I1npotriva pacatului uciderii, asa OUn1De inwta' fintli P'annp ~iBiserica. D molte ori Parinte1e , punea: , Ma. de ce nu-l omori pe fiul eel mare ca e botezat? De cess omori pe unul care nu e te increstinat?", Spunea asta pentru ca sa-i sperie pe oameni, si-i facacon~.tientide fapta lor, nucu gandul ca s!-

lomoare.

Mereu Ie spunea celor eu a orturi: •• Mai, nu numai di. veti da

raspuns In fata judecatii dar cei care rLman copii in familie (cei neavortati, cei nascutQ vor f foarte ehinuiti ~i ve~i avea delucru ell ei", Unei femei i-a spus: nca~ copii ai? . Ea a spus ca. unul Si Parintele i-a zis; .Dar ceilalp 9 unde sunt? Va i vai, ce va fi de capu 1 tAu! Acestcopil to va ehinui mai mult d'ecat eeilalti nou~' .. Si asa a avut sl se intarrnple., fiind un copil problema.

O femeie din satul vecin care-l cauta des pe Parintele, mi-a

spus intr-o zi ca avea obiceiul de a dracui si nu se putea IAparu. S-a dus la Parintele ~i i-a pu sa 0 ajute. Dar Parintelc, pan~ sa zica ea ace t cuvant.j-a spus: "Tu decat sa-l rnai pomenestipe eel rau mai bine prinde-te CD dtnlll de masa sa-ti rupi dintii". Atunei ea a inceput sa pIanga,. Parintelea binecuvantat-o~ia zis; ,,Dumnezeu sane ajute '.$i din acea clip!i nua mai Il'ostit ~i nuamai pomenit numele celui mu.

Parintelea zis: . ,Mii,eu nu ghicesc, En ii spun omului ce are pe sutlet' . Parintele estecinstit aici, in Tara Fag~u[u~ in mod deosebit.

28

prcot am ost ajutat de Parintele. u mi-a spus taina vie~il m le, dar mi-a zis: ,,Ma, dupa ce nu rna] sun mai striga cateodara: e Arsenic ajllta-ma l", Cred a tazi ea si Parintele ne-a ajutat, de de unde este, pentru a redobandi linistea ~i a capa de rnarile . d dupa revolutie, de aid din at cauzate de neintclegerile

ortodoe i si unit;i).

N-aicum sa nu te gande~tw la cea ce ne-al invatat, la ceea ce a la atatea minuni f3cutc de Parintele in viata oamenilor, N·8vem sA nu-l pomenim pe ParinteleAr enie cii a fost atat de aproape de Foarte multa lume spune eli e te un mnt a] nostru ~i mai ale al ..,a$el1lllDr si foartc muIta lwne ar dori sa fie canonizat, sa:fie trecut in cuviosilor parinti. al sfintilor placuti lui Dumnezeu pentru ca. L-a

pe Dumaezeu, pentru cli a avut un dar deosebit, Bu intotdeauna celorcarc l-au cunoscut ~i nu l-au cuno cut, ca un Parinte Arsenie . naste doar [a 1000 de ani. Nu stiu ce ma face sa rostesc mereu cuvant.

Poste vreodata Stantul Sinod se va apleca sA cunoa ca. rnai vista trairea sfaturile Parintelui Arsenie ~i inderrmurile sale ca ale Sfintulni loan Botezatorul, ~i; poate, printr-o minune Junilllezeu ~i prin vrerea lui Dumnezeu sa-l cinstimsi in calendarul noastre. 0 parte din ierarhii nostri l-au cuno cut pe Parintele fo t chiar ucenici a] Parintelui.

oi Upomenim ~i in rugaciunfle noastre ell nadejdea ca ~i ne pomeneste. Foarte multa lume, credinciosi din toam tara 1a Prislop ~i peste saptaman~. ~i in. zi de sru-Mitoare si de durninica. nu poate fi uitat, iar credinciosii transmit euvant bun si sfint Parinrele ~i va fi tot rnai cunoscut in neamnl romanesc ...

29

~ Piarinldui ~e

(scrisori)

Pr. Dr. Mihal Sdsiiujan

... Personal, til arhiva Episcopiei Araduhri, am gasit trei documente in leg:~Uurli eu are tarea Pii,.;'zielrd AI' enie .0 are tare ab .0 lut brutala: 10 oameni au enit sa-l aresteze lntr-o noapte, au intrat 'in chiliile rnaicilor de La Manastirea Pri I.oP, au felesit un limbaj absolut murdar §i I-au ridicat pe ParictcleArsenie pentru a f anchetat. Dupa un timp oarecare Pil,.inlele Ar enie e intoaree la manastire ~1 scrie episcopului sau - Andrei Magieru al Aradului - 0 scri oare impresionanta, Voi cita un text ~n lcgatura en arestsrea din Manastirea Prislop a Parintelui Arsenie Boca:

,In noaptea de 15 spre 16 ianuarie 1951, orele 5 dimineata, a fost ridicat de un grup de 10 oameni din partea autorita{ii de stat. Acestia nu au prezentat nici un ordin, procedeul afo l brutal, au intrat in chi/We surorilor; vorbind foarte necuviincio . toate acesteafara nici 0 motivatie",

Va citesc acum 0 crisoare pe care dansul .0 serie, la intcarcerea la Prislop, episcopului Andrei Magieru alAradului. Textul este ab olut impresionaru pentru verticalitatea morala ~i profimzimea sufleteasea a Pltrinteluj Arsenie:

.De Buna Vestire, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns

acasd, La Prislop. iimito, multfolosit si tot atdta de senin. Bucuria n-are multe vorbe, de aceea, dimpreunii cu obstea v-a fmpiirta$im asa cum e. cu recunostinta i smeritd melanie. pentru ca [aceti parte, In toate privintele. din motivele ei. Am aflat cli dupii Pasti venit; la noi. Vii asteptdm asa cum vechii crestini f$i asteptau parhlfii. Dan pe ldngii motivul strdvechi, mai e \fi unul local, mai nou: tndep.linirea [/!time/or 'fortne in conducereaobstii deoici, ceea ce imi va Q. igura si mie l'iigazul preocupiirii de ceilalti to/anti carei am, cu care n-am Iucrat fnca nimic pentru Ii us. Al Preasflntiei

30

flu duhovnicesc, Arsenie" (Prislop 3 aprilie 1952). este eonvingator prin. contimnullui, El exprimaatmosfera

vniceasca specifica Manastirii Prislop la acea datA §i lin~tea "'LI~A1 profunda a eelui detinut mat mult de 1 an pentru anchetele de autoritAtile eomuniste ale vremii,

Re~ Ia mom "ntul arestarii Panntelui Arsenie ~i ~ vrea sa: vA

o scnsoarea,. obstii MAnlstir.ii Prislop pe care intreaga obste - Zamfira sicelelalte maid de 18 M3nAstirea Prislop - 0 trirnit AraduluiAndrei Magi ru insistand, rug3ndu~ lsi intervin! . l Rom§nie~ iar acesta la puterea de stat pent ru a se rezoJva

maio r.~pe~e problema Parint lui Arsenie .. Din serisoarea obstii 1m Pr1S~o~ ca~e episcopulAndrei Magiera reiese importanta

. I Parintelui Jor duhovnicesc - Arsenie Boca ~ pentru ele, in

vreme,la rnaoostire:

,,/ll"easjinlit:e Stapdne.cu stron.gere de inimQ.IIQ aducem la : precumni s-a spus, ridtcarea Parime.lui nostr« Starel Arsenie, de caIre aUlOrUiil;. 0 facem din ascultare. not ef este mereu prezent lnformarea crestineasca pe care dat-o, $i 0 mai facem cu nddejdea eli eel pe care if socotim ca ele nostru mai mare, oa pe episcopul nostru. in de crestinism primar cu care ne-a deprins Piirintele . Preasfinlia Voastrii vet! veni pond fa obstea Prislopului,

personal sail prin de/ega/i, sa oratafi InaltPrea·ifin,itului rolul.fi aetivaatea Piirinleiui Arsenie in aceas.tii maniistfre ea. in aceasui regiune. Cllno~·te,ri caracterul pur reHgiol~ . ..'j Parintelui A rsenie, tncadrata .in imregime in -piritul al Bisericii. Cunoasteti inflorirea pe care a luat-o mana area sub conducerea Sfimiei sale. Cunoasteti caracterul ortodox il imprimd; pe nesimtite, in rdndul fostilor un iii, fapt pe stie mal indeaproape pdrintele protopop Ciobanu al care ar putea fl delega: Avdnd in vedere cele de mai siguf; Preasjinlite Stapdne, eli numai 0 ne.fn{etegere ap.u{ut r~dicarea Piirinte/~4i Arsenie dinpanea au/oriM/Hor. Slim Inale PrEaifin/itul Patriarh poate interveni pentru a ltimuri

31,

32

a ea to nefnleiegere. Credem cli nu ne veil piiriisi. Asteptdm cJipo de clipo intoarcerea Parintelui nostru Staret # duhovnic. Panii atunci, riimdnem dupii putin{ii:, marturtl ale Ortodoxiei, constiinta ob~1ii monahale cii sun: martuni ale Ortodoxiei. Dupii faptele noastre ne veil cunoaste ca ucenice ale Mantuilorului nastrn Iisus Hristos, rodal activitd/it Plir,in/e.lui A.rse:nie in aceruttl miinasl'ire. inlru aeeasta ne sprijiml poporul # cu aceasta va vom ptaea mulfUmi de sprijinul pe care nu netndoimca ni-l veli do. Cu sm~rita metanie, vii samtlim dreapta, ale Preasfintiei Voastre fiice duhovnicelti" - semneaza parintele Dometie ~i numele ~i semnlturile monahiilor de atunei de fa rrwmstire.

... lata, de data aceasta, nu doar mIrturii orale, ci documente scrise de wvi,care vin sa contureze pro61ul unui cleric, aJ unui slujitor

J .. _

al Bisericii Onodoxe, intT·o ,anumita stare de fapt. socia]j~& politica. din Romania .... lerarhul.Aradului a intervenit de nenwn!mte ori l'a Petru Oroza - primul minist:ru, la ministrulcultelor - Stanciu Stoian, la patriarhtd Romaniei pentru ca. sa rezolve sit:uapa preotilor din ace moment ... (1imi¥Jara)

Cateva invillatuPi de la

.-

Phinlele lIPaenie

Pr: Simien Todoran

- Cuvint 10 Parast.asul' din 28 noicmbrie 2007 _

1. .Fiecare dimre noi duce un ateu In spate, trupul pe care-t De fa starea aceasta trup ascii ponii la afa 'e din trup «Templu Slant» (1 Corirueni 3, 16). de aface din el «Bi erica lui tmnezeu», este luptat, de cele mai multe uri, a viala intreagii" Parintele, Deci, trebuie a stim ca lupta accasra nu te 0 lupta de de dou!, de trei, ,ci cli trbuie ~ it avern riibdare. ingaduinfj sio viata n trebu ie ca: sa ajungem Ia ma ura d. savarr~irii.

2.. .Firea trupului fiind oarbti, surdii ¥i mula, nu te poti cu Input decal prin osteneald ft [oame, Acea tao Insd, !Ili fie condu a dupii dreapta ocoteala; pentru ca t-au /iJClIf viizut -$i stim din Pateric cii foarte nmlli au casut ~i in dreapta; atunci cdnd s-au luptat, vrdnd so ajungii fa desiivar#re au in pact/I. in mdndrie, in slava desartii". De ace a, spune ca

ie condu a dupa dreapta ocoteala ce sa flU ne diunz·e sanatafii ~j rugaciunea unt doua III cruri pc care le avem ~i cu 'care putem apoftel din noi. ~a cum punca i Parintel foarte pe scurt ~i dill Sffinta Scripture ~j din viata noasira ,foamea lmblanzeste . Cand mte1eg m posrul a pe 0 tare In lupta spre desavar~ire ca Inc pern urcusul no tru duhovniccs .

3. Cdnd dreptatea lui Dumnezeu se intoarce asupra noastra remea de plata sau jspa~ irea . De multe ori \I nirn aid la

. la parmt. Ie, si, in gen ral avcrn necazuri, a· em incercari . . nu-i 0 pedeapsa de la Dumnezen, ci un mijfoc de . reo 0 indreptare Ina; aspra. lar /iindcd dreptatea lui """.O"""IJ mereu se tine Intre fapta st rasp/alii, putem vorbi chiar lege a dreptalii. ca de 0 lege milo 'Iiva prln care ne curdtim de

33

petele [aptelor rete. Daca rabdilm necazurile de bunii voie, neumbldnd eu ocoiirea; fie ajuld Dumnezeu; iar de nu vrem sa primim cele ce vin peste no; eli nu le inlelegem. flU neajutii Dumnezeu. desi £1 or fi vrut".

Cu alte cuvinte, Parintele spunea aiel sa luam incercerea ca '0 bmecuvanta!1e. Dansul at loot In viatA toate incercarile ca 0 biaecuvantare

i cand a fost in inchisoar,e ~i cand a fo t cos din manastire; a stat 30 de ani, ,ca Ii nu slujeasca pentru ci a. meut ascultare, desi au fo t voci care au pus ca trebuia sl slujeasca pentru ca. putea, N-a. putut pentru ca. a ascultat de ierarhie asacum se cuvine pentru e! at depus votul ascultarii Un illugar se remarca, mal ales, prin votunl pe care le are asupra lui si, mal ales, dacale respecta, Parintele Arseniea fo t, deci,

un exemplu si din acest punct de vedere, .

4. ,,E stiu: ca pentru a scoate un gand rou din inimd trebuie sa 0 invalui de mal multe ori in cuvdntul eel bun ca sd 0 izbiive$ti din robia gdndutui riiu. Asia e calea ceo mai lrmgii: calea de fa minte La in imtf , . Ca i-l fad pe om a inteleaga trebuie sa te adresczi inimii. Inima.ca sa poatA a f lurninata, trebuie sa fiea§ezatl1m mime,

5. "Cand auzi pe cineva focdndu-te t'oba de blesteme, nu te pripi cu miniea st nu sari cu gura, raspunzandu-i ce nu trebuie. Nu-I inoeba pe el: «De ce rna ()ciirjj~ti?), ~ci ;nlreaba-Ie pe tine: «Dare de ce rna ocarii~'fe omu! acesta?». In orice caz, ~ijspunde

Dumnezeu pentru pacatele mele", .

Personal nu l-amauzir niciodata pe Parintele sa vorbeasea de rau pe cineva, N-a vorbit de .reu niciodata, ci daca. a putut sit spuni\. a spus doar euvinte de mangruere ~i dad!. a putut sliajute pe cine va, a ffleut lucrul acesta. Pmintele 1 i spunea pacatul in fat!, pentru ca avea aceasta putere duhovnice cadeosebita Pruinte1eArsenie ~veaun dardeosebit:

Parintel Arsenic era lD1 om instruit, a studiat: Teologie, BelleArte, cursun de mediem ~i a fost un om are citea eu 0 placere deosebita,

Intr-o situatie Ia Bucure t~ cand rn-a vizitat ell ocazia sfintirii biserieii de la Draganescu a tat la mine ac ~ i J-arn ~azut cu cata pasiuneciteste ~i se int, reseaza d tot cea ceeste nou. U preocu~a:u mru ales problemel de antropologie cre~tina ~i faptul ca .. o famibe: cum a fost fumilia Sfintului Vasil eel Matet a putuL sA aiM COPl] numeliO~1 34

finti, Se interesa $i se intreba: oare cum este posibil sa se mea ac ta? Tot cu lucrarea lui Durnneaeu,

6. jncerr::arile 1'1U sunto pedeapsa. i 0 coa/ii. lumina pemru ,fi mila de fa Dumnezeu. Cii Ie lmiim noi ca uferinte? Spune . De nu Ie simtim ca atare, n-am inviilat nimic. Precum e dascidul pacateton asa durerea e da calul inre/epciunii din odlhnapanii acum n-a iesit ceva de folos' . A flcut lucrul

~j toate lncercarile ~i toete ispitele care i-au venit in viafB le-a

i le-a pu inseama lui Dumaezeu

7 .. "Toate necazurile ne yin de la greseli. nu de la Dumnezeu. le insiiduie si paId eN ele vino'wi/iile noa Ire. Oamenii ""1"((1'0' cii vindecarea prin necasurl nu dovedeste pliriisirea lui mnezeu . Adeseaauzim: m-a parasit Dumnezeu, ~ bate Dumnezeu atatea necazuri in viata., Atunei cand ai necaz sA ~ii cd Dumnezeu de tine: .,Ba chiar prin aceea ca Dunmezeuare goja de

daca avem necazuri ., Manruisoru] spune: , in lume necazuri veti indrazniti. Eu am biruit hunea" (In. t 6 33).

8 .• Nu fericit! pe eel ce n-au necazuri in lumea aceasta, cunoscdndu-i Dumnezeu ea n-au mime sii-1 inleleagil cdile, randuieste 0 indreptare prin lncercart in lumea aceasta, ci In cealattd",

9'. ,Pana nu vom ajunge de aceeasl pdrere cu Dumnezeu viata noastrs piimantea ca, des pre cealaltii de pe celiilalt nu vom avea liniste in stiflet. nici unit cu altii ~i nici iinalale ~i nid in ordnduirea omenea cd ". Acest lucru artrebui ri-l i sa-l furefegcm foarre bine, Deci, trebuie a. ne punem de aceeasi eu Dumnezeu. Nu pc Durnnczeu sa-L punem de acord cu noi,

trebuie s! fun deacord ell Dumnezeu, PanA nu vom face luerul nici noi, nici intre noi ~i nici in societatea noasna nu va fi pace,

, Trebuie sii ne plecam fnleiepeirmii atotstiutoare a ItJi rll14!!Zeu. Care, In to! ceea ce face, urmiirqte inleleplirea noastr:a~ tmcepem, ori nu pricepem acea ta. Cand plecam caput $i Vrem ce a vrut Dumnezeu, in clipa aceea eiipiitiim linistea sujletufu.i,. or fl dat peste zilele noastre". Atunci cand II ai pe Dumnezeu, greutatc devine 0 binecuvantare ~i es c foarte u~oara.

35

MantLlitorul punea: Luafijugul Meu cii e te usor §i sarcina mea cA esteusoara"; De 001' Pentru cA Dumnezeu este Celcene poarti $i pe noi ~i greuUi ,ile noastre,

10. .Credinta este un rise al raliul1ii~ dar nicidecum ,0 anulare a ratiunii, d. dimpotrivd, 0 iluminare a ei. Eo absoivire a sufletului intr-un «dincoloi al lumii acesteia. in patiu! divin oJ exi tentei. Constien! de acea tii dezamiigire fora sa/Ii mort deloc ofi in lume; experiezi, traiesti la intensilali nebiinuite sentimentul libertii{ii sptritului. Acum scapi de frieli. Va urma, apoi, 0 realiuue de 0 evidenliJ absolulQ". Astfel infe1egea PArintele ubtil ce este credinfacare e ieaceastl'li iluminare, aceasta angajare ca sa treci dincolo, fn momentuJ in care e§ti un om credincio .patrun de Dumnezeu once sal inltampJa co tine vei invinge!

Am vazut amcni din toate partile, din trainatate, din intteaga tara care sunt prezen~ aid cu cazia acesnri sfant parastas, Stirn cii Parintcle, de aeolo de unde estc, ne binecuvanteaza ~i e roaga pentru 001. Sunt convins ~i de Bode cuvime pe care I -a spu Parintele, ca Va Iua tara foe din Prislop" - ~ de 1a Cll'te I'1'IiWi tin. focul spiritual al renasterii noastre,

Pr: Petru Vamvule ell

Parintel Ar enie zicca ca in cazui muceniciei, putin Ia inceput este mai greu, dar dup~ aceea Dumnezcu incercand bunavolnJ:a, credlnta si dragostea noastra ne u ureaza durerile Incat au mai sinrr~m focullor, cruzim a lor.

Sfintii de demult tiau de Parintele Arsenie pentru di ereu ill legalUra. Ne spunea Parintele Arsenie: .Afa f Siantu! Vasile pe 10 mine i In-a mustrat cd prea vd canonesc pe voi".

Fumatul ataca mintea i credinta ornului, nu doar pll'iJ'l'lfuili. inima, sangcle ~i organele r piratorii.

a ne spov dim din toate inima si din tot sufl tul nostru.

Despre StHnta imp!rt~ie Pruintele Arsenic spunea: .Nic! prea ran dar nici prea des pentru nevrednicia noastrd, eli not nu avem viola mucenicilor off a crestintlor de demult".

36

~anntele zicea ca Dumnczeu nu r~sp1ate~e ~,i OUi pedepseste J rnulte aici.ci dincolo, la judecata, Dar aici da, din cand in cate uo semn.

,Cimd Dumnezeu nu va rna; ascu/ta n~gacillnfle sjinfilor tot felul de pacale ~i de necazuri care lmt in lumea oceasta; este una care nu se poole sa I'm fie a eu/lata: Maica lui "m~"eu care are 0 mila,; 0 stiIponire nemiisuratii. Eo $i Sliin/a . PMinteleArsenie a pus: .Jnima.yi sufletu! meu Imi este

Pro Oprea (Cincis)

Prin anii ; :5'0. un crodincios,c8ntaretuJ Morar Tonica din Cinc~ d~ ~·IA ~o mtamplare. candParintele Arsenie a ie~it din biserica . I~I p~ lo~ •. toti oam.enil care stateau jos pe paji§te Ianga izvor, ridieat inprcroare sa-l arute mana Parintelui. Doar un copil a . Unchiul copilului i-a zisParint lui a-J ierte pe copil ca nu s-

o ~eoarece aoesta nu poate sa se ridice, niciodata nu si-a putut picioarele, .Ba poate" a zis Parintele §i a inti mana copilului.

I a prins cu mana un deget al Parintelui ~i -a ridtcar in picioare. copilul IT-a mai avut nirnic ~i a putut sa mearga,

Maica Starefli Marina }viana tirea Hurez

SI·i Iuhestipe toti carete batjocore c

Emu douaopersoaned~ Orasul Victoria-marna ~io fiica-~j l~ pe Panntele Ar erue, ca nu stiau cc a fac.a: .a mearga la sau ae ci\ arorea ca? ~j i-an 1ntrcbat p P.arintele Arsenie. cle a zis: ,.Ma, e grea cdlugiiria. dar e mai grea casatoria co

dud asa cum trebuie' .

Eu nu am fost la inmonnantarea Panntelui Arsenie. cand a. murit, la Seminar la Craiova. Eram foarte tu1burat! dar nu stiam de dupa ce am ajuns tn gar! la Craiova a venit cineva ~j mi-a 37

spus: A~~ ouzit ci a murit PiIrinte e AneDic?", Amnc.i parelmi-,am gis't rispunsul de ,ce Ic~am a~a de tulburati. Nu ,tiu din ee cllud,a moot. Pirintelc. a.pS! vrut Dumne:z~'U. Pinnlele ,ei : ~~ m;g,ot sii, fie muceni Cw, si maori. muceni,c.. PruinteLe a IDS'!: mucenic toatm v,iata!

P,arinteie era peotru na~tere de fii. MJ-lRduc ,amin~e. ci laua momel'JIt d~t~ tn, mmteamea i.m:::o1~is,e ideea C1'I. d'l'lci ma c~itCilRac, si 'lriiesc m lour.11ie. M1"mlI dlus elm un bAiat din s,rbju la Parin:tele ,i!Weam in miote aeest lacru, ~j peniru ,claceslltffiiat mi-a g-llrantat ca se 'Il8 lisa CWlII vreau en" a.d1idi. sea conduce ~,i dupacum vreau leu in Camille. me:Aveam parol sourt ~i av,eam batic pe cap ii pc sub batie urn ciid,ea, pUfm piJ pe :mml!e ~i cind am aJuns 111 Pirfullele , dinsuJ mi-a dat eu minatp _ ihmte ~i JID-,a zig: ,~Nu wei sa ru fiunte?", Dar fim ,sD,-uri dau seat'tU'Ii. eli nfiuntea 1.':' ooea ce suot a.cum".I-am SpU!'l: .,Ba dill Pamte. darmi-am ~Lm: piinlli] de ,~1:a mi~aJ c;bu;t". Pkintele mi~ zis ,aJ doua oari:.,Nu vreisaai m.mk'1'. l-amspus: • ..81 da: ... '~I. utoU~xplicMU Dar parm~eJezi.cc: .J;tiu, m.\ $tW". Dar. pmbmiJ,o fi.zis: mdnJe'l_gi lLlLimic ••• A zis; • .DaC'i l!,!'Fi sa It: r:iisdi(J~ti U 1m cm;;:i d:i tl'.i1iqti ~ Clem t~i ildI1fJ~~ ttl", Asta nu D stiam d cal eu, ca vnliam sl1 trAiesc in curi~e. dar ciisitoritl. Mil Bceam eli. nu ~ e[eg ce ¥rea sa :liel. dar eu limn marte bine. msJj'ta 51 DU ri intrebe:oei dinjor .. " Pirime1e mi apasi lnclo datil: ,,DsctJ vm" sd te c6siilO~ti stl oduci toli oopiii cd osta-i /amil'ie bineC;ZfI.'Ol1latiil 1m sa cnui ciJ tmie.pti in/ec.l.()rie 'Q§Q cum g61"Ki/J.jfi hi'.

~~ mamei mele tot ~al-8 zis: ",N-a/. lJrcut' si1-1 at fi as' O}l,fa ,at pmhleme eli t:op mt1.

in morremul in care j"am eenu binl;lOnwDt3!K: pennu m!1rulstire.

Pirmte]e a zis: .. Ma, tilt-Ie, dar va .'01 m'ui mtiluni'. illmi'ntea mea am ,zi ·~sA nune m!1:ure ~ Apoi Pirintclca lcontinuat: Q,ipemine m-a malllffll. darn» m-a f11allll'at'DllmnezeJl_'·,. Nu ,tm la ce s-a mfe:rit. pennu dll daca nu mtuea Cea~escu d&ja era decreru] C8fiC urma sa fie pus in ~'Pl~re S!iLU d va v,em ceV\il de ,BCum 'mco]n 'peste 1lIOl

iPk"~l]teic mm zicea: ,,Dac{i te duel ta m;einasUn .sii-i iu,bf!ld pe toti care te l;(1I;iacore..'r;c· . Ell tme3!mn foarte mult 1a htde meu cc~ mic, care avea PJioblcmeJe ]ui, ~i :11 zis'Parintele: .)0 veti.rIocd!ratele

38

,i a'~ do dOJlli paime~ 11 ma'; poti iubi tale/' (J l.ntJillu~?'". Si dopA m UJuns acasi, nu d'up! multi vrem C-lUD primit , d:eSi nu mI Lupta a fO~t extra r-diruir3 ca sa-I po, iubi h fel. rnai a ~

lu ram pentru el un pu~ wr ~i rna gindcam stunci sa. i-J srri ..

De~~ inainte dueeem 0 viali .l1'1ar IUUJeasm. am fillil $i lEi Parin'tele~ mea. m m~lire se da'l(u,eazJ P£iri_[J~~lI i Ars~nie. Pot 51 zie ~a mea in ca[ugirie enumai 8 Piil]ntetui.Pir.inteh: mi-a :zis ~j de _ .... ' ... ·_.n' HorezU!. Nu am b1sil!t sa-mi spu.n3 dMsuJ. la ce tmrW:lire sll

uc, Am zis ell: •• Ce ziceti de Horezn?", fa~ sa. eti'IJ. cA P!rintel _ I

pe 131 HOIi'e2u ~i-l cunoa~lte foarte bine ~,i. are fiice dubo:vnic:: $ i. , a zig:: .Mo. du-l(l~ dar (.I sa-fi fie grm.:t .lQ Ho'!'eZU' cii e mU/l'ti . P,oate cI SAt)) gindi! la lucrul' aeesta ~m pentrumptn[ ci£ starea ~'Ie no PreB.,etQ buni Co ajutorul htl Dl!Jnm~-w ~] al Parintelui Sfin~:!orB,nmoovem:i mnreUf~1>, ,aDa, aeum ..

Mldca Tecla Manastima Cirli$oara -AEp~ul de Sus

. and vorbeam au sfinrtia, ~ lcW:1d ma. uitlml. in 'OCM S:finpei Sale" il vedeattn pe MamuironU, parca vederun ,cerul senin ~~ nlUkc ,aJ!t.e minwmte..

Un fFa~:c' de-al! nmme~ me-rlea lil1 PrisJo p en inca an v,ecm ~i , le-a 5:JlUS:: ",Md, vololi 'lien" I~'j:ci au Ciimi.lu d;t1~lului, m r.rJ.~""T." r", Dupi, ce a. ~ermiwn Sfiinta liturghic' le-a spus I meaf1~i

deal din apropiere sA tade ~te emci~uu 1m gard, Si 01 51 \1DA Cand au .ajl.1ml s-au pus sa se odlihneascA. Dar PirinteleArsel'llie $,w i"'liliu spus,: nPdrirll'e. c,~I,fn Q'" venit aid?". Le-a spus: tJ>e (10;" ma". 0 matea l'e-a zis ca. PariDteL!c merge priin a_,e.r. Nu l-a~j penrru ca nu uti fost woonfui

irur-o noap~e ,!Ill ~ ,sa-Jaresreze ~ (..su IlIl'Cat in nWlIm. darnu alii sn plece cu ma~irm .. P~tele le-a, S~Wl ca 01.1 0 si p:mtJ, sI piece de pi'n11 nu se dl dinslJl].;os din nJaim Clndl HI, 'Ilku'jns a,pomit ~iI1a SPWl:' j;V~ lU\ nwnd eu d'aca. \>'l'C)U vin, rlLlm.1 pllt~ ooce voj';. L. idimWmtaau~l ~mdcsclJia~ ~~ states aoolo$iseruga

.39

M llita hune rsergea la dinsut A fost 0' refueie la d.inslli eare pIdR_gea. mult peulrU cl :i.liveIiIUn :sm,gur b!iat esre ,arost inch1is §i 8cum nicl nua sdpal biae $ilr3U il1cbis, dinuou. I~6, zjs, PaJ"mtele: .1Iumaipe acesta 11 piiingi. Dar pe ,(lce.ia ,cl1rorali?al fovul chiurellaj nu-i pldngi? A ceiQpe can! ~u ~ai liisal zn {NINE! il amlriQs.c' fi ps' Qceslt:l

~i pe" linen,

Alta femeie a men la dlnsul 1a Dra,g,Wie&CU ~i ~-a spu's el. ~~a

dus ni,:te unt bun de ,oe.ie .. pa.rint,eL i-a spus; • .Bine ci ai adfu. Du~ie inlata /}iser,idi ,~j """"ge stQ,ipii Q~/iQ ,eu lmrui ,1611'. Pern ia a zis: .. CU!m.~P,mme, en t-am Ilduspen.uu .stinjia ta?', S-,Ili, dusi a uos stMpii leu Wlt~iau j~itvreQ' ~$e ~erpicaJ)e l:in~eaJU unmt A.zis p!rintele: .. ~ezi. md. ,ii,a sum copm liii pe care: ,m i-ai ldsaz in viaJil M~e 11u-mi

irebu ie umul' fml'.

Cb:d 'era In bJsenci ,1,\ veroit' unseetar ca sD.-1 un:mkleasci, cum

a ~lItr!l:t in biseric&k:.,a SpWi olllDllt:nHo.rrr sa 'faca ro.c ~i i-a spus sceluia sa t8si afarEi pentrulca e seeter; A . pus sf[ nu :st~m de yorba en ei pentru ,clli nc HI. rag ell mmoimUlc ~i ,caqil ~ lcr; Tuturor De spunea ! me~em la biseric! si 'Be rugam, 'a, citim pattirea.. sa fseem biuet si fa,cem mi1Qst,eo'e, 11-1 ajuUim p _ 'sir;;Jci. .. Ne l:l'jlunm si1l1u m_lI.'gem niei la eatoliei •. Ilic,j II :secrMi ~i sa nu . orbim cu lei. ...

o

dB VQj, leilN, ~II.

. ,

.H:lM' ,ciPfi legaliS ,eu ' .. :atamentul,

&a mln·caJi au Unguri mieil'

ScdsO'3,rea ,Plrintdui. AneRie cltre' ~ .,

Remem(m~l!IiZa-'lj: {f/V'J' trBg.e de Ib,ft 10 e.rI1JUtJism/D. Tu nu c~,-l snnliezi pe dUmw.i!i. din carli. Tu inca nu te-ai angaj f , in erestinism, adi(!~ cu tOlllti, smceriliitea delco,~imtB ~tcu w·iBcm'iieYJ acestei alil-HajirL <(J{iscuro) fa" de' ime, inti], Ii ,apoi: flj'vea GlmeneWicd»)" in gernenl. Toste instinetele ralesunt «i'~ iII, :fa~ Icre~tinistnu1u~, In ·rata 'tmirii, ]uJ Hml:o~. Acestea smrt , • I (at arme» ale [WtLlIm s La.bite d e p~cal [I'll tata tqJrirnejdiei}) (, (n'ghtlite» de Walri - ,adeVllr.atl Viatl·

tp descmew 01 liJ:tum a slllbiri tale sutt te¢. Mai e te uns,

n psiho]o! :lbncez conU.HllpOml1t 1;1, ffic1J.It '0 mare descop fire in cUvlnLcle tui. cam a~:,(dnteleC-l'u1 nostr» e slnldur:al tuJictl: mice uJ'ee «pare. In cd'ftJpul '(llm/Ms oJ cOll$liin',eiJ,

pin i~dl1Cli'ei!, ~i iJeea COMt,Q.,-/J; De; aeeea, sa n.u ((1 mfT; eli:

l~: PMluezl 0 idee.. Ie poii' ~/MtZi~) jilt:;iiMd aact conlro:rul e,i»" Cu acesCe elemense de IlIijutar palm mai UJOf d te mp:h:gi pe 'line ·-t,i explliic~ ap reape toate ~(;,"polfri\iil'ile,) 'tat'e :si fali! de 'l me ~i oameni (taic8~taul de pildli) ~j~ ~i rafi de OmuL eel pogorilt din

noasUii. eea 1:10ui ~ ',' cumse cx.prnm Sf. Pa\'\eJ.

Ce pet sa te ,ajut e si®e ,eun!J~,ti pe tine lnsUlp.in tea mai iotinui , • ,iii n:arurH tale ~i sa cmecb!i m in· \!IP cum trebuie. Ctl deminaJia

De ~oelll!Stm pmrtc a to de Cl15te,oealii incerl eu (wp;'t:}~alil1» ·t;a in credill~eru $ia cunO$i.nlelbli pe we lepritrqti (datoril1lnevo.lo:r , n U 'til paste scuti niifll(nli~. Nlc i tu IIlU te ~B~ pucel1l seutL

Matca Stare/a Mar:IRll LU}JtJD Manlstirea Hie ~ SaJaj

E'Ll rna d'uc g;ear8 in bisericu,~. la [COIllna MaicH Domnu.lui flcfttoare de minuni, mi iu::hln. citese cev:a" rd, eprese la cruarea im~rip;ci, 10 lis des£hld ... Cine'v.a,B doODfU-O. S! nu cread! lumea ci BU rae eeva exagemt, (,mai ales c~, IU;:' ,~ie d am fbSot la PriS~op). Dui1u~ Stint, primm-a femeie oubl din Za,hl~ HUllS atrtllfel1l, ~~ bucliil....etw de Acatiste ,1m MllIicij D'C,mmulu i ~j iCOUlB P,mintelm" pe care le-a dooal mini!Js:tirii dar sa. le ,iinem inbiserici, pentru ca oricine vm si ami ocazili s~ ,cjteasc~ tie Rlgieiune, tL din Clmwa Imp!riip _ i $i pe P,irintelc 'lmpetrare. As a ,III fo t dOrinJA 01. P,f:$ia zig: lAfQ "fosl' voia it,ti DumfreZecr. Dacl!am fi pus-a nni ziceau eli. ,am pu&-o noi de capul nostru $1. poatc ne '~i ~lI:aerionB, csieva, Nimeni nu ne-a intreba'l rnioiod:ltU.i. ell de ee Ie ~iDem a.cofo sau de ce le-arn pus. bJ, Cilfwie ne vor~t'ePirin~ele. De n-.m' maif ens, ,rumic. ~i de tHUI1 maiciti niei 0 carte, dar Cikarea este cllt11emu:mb'uu'le.

Azis Parintele cande 8.111 Pris1op: l'I'.li dtifi~,p,m,esu"l

egole' c,u Ii lumenrtll ~'.

Cand Im'llllUZil eu prima data. despm Pihintei J\rs.e:rJ]. am awt virsta:de ~ 7 ani. ErnminT~am ,iacolo'l\ieallU),:ga_dcredinciJ)as~ sibiancft. lmi IJovc-stel de Is MIn!s:tHlel g'iimbltB cA era un P,hints cl]ugm: 20010 ~i aeum e 1a Bucufe~ti uudepjc'teui 0 tiiserlcl; :st,i pe s.cm ~i spuse 13. o,wnCW' 'tat.

De ID 17 ani rei-am do rit eusAajungml ace I Pirin;te. Si tot anmei m-am IiWthil ~i penbu mirlistire. ;\0010 la T~ni.1a nrdmis1irna Bodmg. mer:geam eu ci_nd cram ,,_ TI'~am. ADo,lo,:am ,but lumina croomtei ~ dmgnsteade ~ ,i multe luer1ri dUlllJiiim}iC~ti. In ~974 aen in.tJ!U in manii:5tire. Cbd ,am ajuns La mInIstif _ llai (Jo,voJaJ ne-a povesti~ Mai.ca Swe~ Emanuela (D~ g,O' odilmeasei ,despre P,wntele Arsenie. Phtel'e a treeut pela dilma eu 10 sap~ tnainle de ,aI m.erge 0,0,1 Qtol~.un gru.p de ,rete de Jlia llmi~m. AGUm ~Q nrin.!stire nr-Bvelll persona1. ,era. In pevl'Oada comunis~!. I-a spm f'lr:intelw:tJda. due Ia cpiscopie ~ spun c-Q mllrem._g"" ~ ci se imtooroe<i.D!pclIwla, HOlWl,

4,2

ru d da.c~ nu are p~JSOIDll nu ponte sl:'i, f:aca faIa aeolc, PlI.rmteJe , { n t« '~6'C,ijj~ nJ'if ,eii.-{i ~,u, wmi '. Maica nu a rea~iiza,t, dar o saptimini no,i am mst aeolo. va da~. SQ ma, de pre nD'i era, cazm~QeDlI!a T~ nula ovom! ,Ap a IUCl'Dl O-umn· zeu! A trccutvrcmea it ell eram bo~l1avA foartc '~U. 1m! nu am spus Starc'la cii sant boInava ~~ am.l~ras l;ii eo in aseultarc c(do~ in .mij]ocul vcrii: m H~i75. AVCW1iI caaeer la fiC'4t, dar eu rill ~rur:I"

~uuuxliti~II ~atrej..atl spm;,~iiSlmete~ .'~ mIl.!p asta ciimoar~n, Am rust pc la 'ID~ docto,rtila ,BIIJ~ III Smlu, In d prin julie panai pm noiembrie. Dm eramtet mm riu.

Atunei maica Jtm1eli m-s trinn, la Pirintc e, ti Bu~urq,li. I Idmresc:u. Mergerun imbricate eMt 'Cand. ajoo_gell\ Pllrintefe era in ~i zice~ -!11M", in s,Ja'JiI ai v(ftlii~ l $i amru j w-,am cutremurat ii . el Pnr1ntete ,~tie de ciPd ,111m dont en sI. ajung m dansul Dinsul 1"Il~1J~,tltn ! eare snipe scam ~ru pic1eaZi, ~ spJlne ~ 'om;nenj ~o! (CD QU

am.mmas de na, ~uilammd. Aveam 21 de anl!~l de 'I ~ arm, am derit eu b a ~ e~ .rruinte. DupQce ziee: varna' asta, mlW ~i merge ~i eu a1~e ft me i, du]p! eareiar vine i zice: ~HalllJngdS:'(JJ{; ali !fIIIJ~lr'fl·, !l.rlrA'· deft~'Il'JJ. In gand'ul me U am zis, ea Pmme]e :tL ca eu ln~hCtat?' iar m-sm mirat, 51 iwr 1m, lssi, $i merge -ii vorbeste en Dup! aceea \~line 8 treia, mmi. $i zice: Md. di .IB'U:ii I'li . cd! aj djllftS in ma.fJm tiM.. De-ai ~junge' sli f,,(Jr.i pieftefe

si1;nl~'ptedJ'~~ Iv IlJ-.wn:mlmu:naU Parinr,eLe ~t:ie c.§'t am su.ferit am ,!!Jjuns ill :mlnfts.tire. iCLml, tata] UlIClil a \IJU l. sA ml dsitoreasci e-i eu am fu,git iJJaimf,e de rum.ti. .. $i.m m-a msat ~i 5=8 dus C1Il a'I~i (em lwrn.e mulf! pe acoio,). Si a~ a patra oarl vineinml:C' i. zi!: ,,'fu, eu iimiltJtca Itl c§rI CQ-nt~'lIn tldl de' biit,."i dBT nnli I.i r:el!tl U 1111 '3lil'tu', do,-ti sp.ll" 9 pi/till. On' 8m era

,de co.nce,r - aslll ,~D SpU'J lie.r ,Doclo,rl; I ... au I&. at dClJ Ii cd . ,_ asia ,i-8' spun' "iel (exact ,fI~aJ era cn mine). E',l'Iwmilla'

Eu i:_,am' ,s/JuS! su :sep,eg"ftl r:iJ de ".Done - as,~Q ,i-o' sp.UI un' an .se dNe., 10 ,c,1JIJlto"J ,de, do'Clorii N'~i niDi giise.sc - !fig ,t-,o ~p'nl lie'1 r,!~

Si mi lam. ~~, gata" Jkid.am:msU Nimid Plirintel a vorbit ell . Si fimnlanta~ yine Vle:!l1e8 sa,lecim. ii sirultlm m8naJ ~, i~im.

J

Bu de Ia pOlrti m-am intors H1a:poi. M-am pretaeut ci-i sarut mina. ca-i mu~umesc. dar avcam de SJUld sa-I intreb fbaJrte botirii,m ee va fi d soerta mea .'p&rmte va reg :sliii,mn ·cl1lJJil. dar cezic ~ 5611 ill wastri. mail ameu de trmtsau GU'!'·. $1 anmci rna scm1.:Il-a de man I ~il ziee: ;JAIJii.. "dna ",jill e R,I!I'O'ie il, tiN'(!' ai til mal tr:jji't!stil, cl~tld"~'I1 ••• ziJn',fll ••. , f~' m",d te 4'enre llliigar,ll," ece ,IQ fa ft~f:U' la ,IN,a',I,Q t/linsuft,i ,tl!jR) iii QI~': ,fUli pR~ !Jim: c./I mil seap tie' tine! 81 oriel b,IlCflrlC ,in 'J1iali 'Jlei aveD sii'mllepr-etJ 6'1(:,f'I";. ,Si ,0r;c,(1 ,'IlCQl. rur, ali ,el ,de ,mtll't11 sii lID teprea m!c-ijes"'~., Mla mi-a fo;stre~tar Si a'l\1 plecat.

Eu a eom. mat malte bali $~ numai mintea 0> aveam Intre~,ga:

.

ulcer duedcael ,I\!ipmape perfor:aL (eram pmpwsii. pcntn:J loperatic).

insuficien j c.diaGa, av am ~i la pJalllimi dici: ant ticut '0 eongcstie compJli:ca:m; &11 UI!l,M In unlli:i am IDs:!: in spjta 1 ~i mi se dfi deal in guJlI'ii de miru:tiC1ilim umblst in Ibata eaci nu puteamsta po pte.i,(Th~re din eeuza re uma:tisllnl!,lhjJ~ In urtna unu i inghel de ~2I l5 ani. Deei Dm:lUU mint:e3J ~mj J:'i:rnl\s~e Tnt rCllga. Dintic n-a 'FoSit in mine bu-n. ~. am tns ooll1::1uzLa c~ ~a mine s-a refiZrir pru1nlc~c cind mi- _ Z1S;, de caneeresn l aeela caaw ,~'l sa intal11lplat ~i eu mine, deoareee doctorii run daduscraacasa. . .. u ptltemn sa fue nici serviciu, Iliflarn cram. de pensiDnat nu lie putca cit nu aveam d cat un (lJujl!ID1;a[ate in e!lm,pul muncii. Emn- aea _ $[ prin minune dtlmnc2!ciasc! rn-a pli'illlil rna' ea S,t3 ro i Emanu ela careera uceeica parintelni Arscllic, in m!n.lis1ire.

TI:'OC 20 dean] ~,i fOarLe greu am WDlilt lnceaee, 10 toamna lui l'g94. Aparuse etogra'lu~ $1 ahmci pe aiei em mmmlC sa itci un ecogra:f. Am, mefS eu ,cineva [a sp i~1I11 ~i am vamt ci i-s 1lcut eeograf Hai s~ vid care e tarea !Jinl1t1 . ii me'la asa Dumai de 'curioziLate. Bu, care am fogl moalti ,i ami invial. ~-am spus dectoailui sa-mi mcli ~imL un cooWa£. dar si\ urmM,eas.ca in mod spec.rnl Scatu] " stemacul I( cane rulera fieat . DupA MI!lsul.l:3Jie mi-a spus: milia Itt. IDtul e ca fa. nou nAscut AJUnci i~Wll ]XIo"lt'Witil intimplmca $i dan.rufuj,

Oe ciIDd am fost ~a P'armtdle. de 20 de ani de zi1e. ,eu n-am . ,fost la medic. d:eca,t'lSi dendst sau ,!!Jm vizrnm:l pe ci'n~n, la S!pmtaJ~ diU med'ic perrtru DOO n--am: aWl nev,D.ie. Au inoepm. sa 1'IlU rni um~ do,an rniimj~e ,~i pjcioWleLe. am lRceput dfniiinanc (ell l'" amn.-am putut ~in . 'post. trebuia dmanlinc ,i e dulce m. post I. Am hlcepu't :sa lucrez . 44

dc:z:in~eH!Sal. Viala pc care 0 am d la Dumnc2i u pentru Q mimn • Pam. s~ mcrg.la. Pllrin lc main I '1"Ni dureau in -dor. co am fou,t la Parintele simt e am JIll TI ceva ce nu-i al meu ~i ninJa n~fI lc simt nensrale, dar SUI nu.

Dillpi ce ,~m ve'llit laP'ris1op munceam roart~ mull ~i ndrcam ~i aici m-a mad m.cerc.at (I dati stQnUiileu~ di!llr rsu de tet, Dar asta d L-a:m supimt pe Dumnez.eu ~i pe ,Pfirintele_ D.rr r'~lJItd'c m- 0' dat~ eu acum I"In-~ msi 'spl!l1. Si desehide r8ril4lde~ubicctul N-1lIII vrtIlC eu sl1-i SpUD. a-am vnu sa mi p,ling pNUfU d'illm asa-rni 'I:rebuic. ~ ne-a rml,ilrat danstd sA ieem ca tlftl II ,,.,.lIuk

ni s i'.ntimpU'i~i cene vine de la Dmm~eu. No cii am eu vreun dar in momentele area Cui stnmacul cand mi durea a,arliiu. am cOl'l~1icnta cA ap-uti trcbnuia.. lP'a:rinteLc1 IB mas6 Tnltre 'M pe fie' iieclilin:; pc rintJt cu ce sufcre, and aj m:nge [0 mine' zice Tt'la ica

, pe Mar:U::I!lI 0, camdoare stOlua:cuL lar PRrmte:~e zice: :lJ'$i ,,~,-,tli ,(Ii" ce? ,.Am Db~ervru: ca, dinliidiclturi ~i din prist", dar nu ipu aa ~i din sup!ralie. Parint.elee u,iUi Bfa ~a mine ~j rioe: nlaijii §i '" dlu:J.o'l' pellt1'u lirle, mQJ :$i pta! Dar din ceasul

nici palli astazi l'IU rna maidoare toma:cul. Dio..orul am a tiu en pentru mine, da,rr in crumb 1111-8.' in:deeat Ce do tor A fiu CUI min ,C iii lot CUI face pemru mine?

AJUidElID.eramfa ci.op(Hni ta. D'ansullucra la clopOitniliRiCei • rel:)al!"~!)'i' 'ii, E:u dueeam dQua ,ga,iet.i eu mclez, $ tal ~is: .,M1J "Jat' nIl';' en i'j'IJ' c(Jml6hil {lfJl.enle' ~J~ ~~ am ~i ,I~sal gjll;l'~ile JOB ~i ,. \<ai, lflIrin1,e. Wi rog s~mi iel'llali. dar nu mal rczm sa 'ITu bolnaV81 enrn arm fast~,i si mil mglwjeasdi alpi. Mai biae ~-mj des DnC;zcu,orice :si sa ajut ea :pe alli'i mai in v!rsti docil mine' . Mai mi-au Jill" it ~lmaiI tare puterile.

Bucuriispirituala am avut mul'e. Cand VCllC3: Pirilllte:Je' [a, nei bucurie •... Nc inv1l:a, mmca TilnCi~ejai sa .zicern: sa, ne bUClU8m Cllll • Am mll!llfl' §i Ihlmoase w1I1mtiri. Pirintelc flU lilrea \'Iof,bea. De: uri fit} 'Vc'libea. Erram ()d~ta in bue'iHirie ~i 8, zis~ ~MIJ~"'lll,e,i tlro.lol, Il1ti, ea ljite"'Q~"Q l~m,fJ,Ili. «t.,npii Ie (1(;-010. E".cIi.tlfJ dil,f' B'ucllrefli "i ei,po",e c, ajrfllg inllintea Mea aic;u.

IS

Odati dnd ern slrb:itoare. Tru~fca Capull1!li Still'tUM hlaR Botelitoru!, ersm 'Ia ®mrd. if plicea Pl!irintel.ui cwn bait toa,(l3 ('me m.i .. a p,ieat de bine ~im..mn bucura't ct! am tiollt ~i eueeva b1l.l1ll). Odata, a, intl'eba~ maiea st3Ie,'~ ci elae 8, bAtut toaca ,i m-a intliebat ~. dansuk .. Thai blru~ toaca?"~ ~-amspus ci,dBl.A s.pus ca~i pJaoe. Eu i~annpus .JioU bucur cA vi putem:§m nui bucuta eu ceV;8. PkintJe·~. :~,i de atuoci. eW em m, noi nwnW 00 biitcamtoaca. A wnitlo maicl ~i,l.zis~ Mariml., hai ,oi Plrintul.e ,11 va,rbit ell nati1lumea. numa~ tu n-ai fost. 'Si ltun.c1 trage CIIl cloponi ~ fug, $m 'primu) c:uv;io~ pc can: mi l-a zis Plrintclea. fos~; • .Mit ~~;zuipc:malH/i...,ta urcCI"dinu "', Eu;~m,zi ! 'Pkmte, mama mea nu-i aici Dar 'parimtel a zi's: • ..vama-fa ,.losI~ mil ",. Apoi am..zis ,ea poa,te a fO's~ lIlI!UI'ia tnIlIic~i Lueiana (era DU marna ei), Oar Plr.inte1e a zis mai aspru; Mllmi-ts o J'Oli1' mal Nu putPm 'eu :~:-1 rontrazic pc Pmnte e ,ea doar Pikintole ~tie (:e:-O' vbUt. ii spooe Il"lEJiea s~arc];! ci am. neeazurt leu &milia :t;i-mi spune 8$1: .. Fa lu ee Inhuie Q'ici '!Ii in' tniit;llm t!.o'.lHpo'r-lu"i,i tale de ,aic;' sere,' t:ttZlJl,,·(tj "j pliohl'e.lIIMe cele.fllite al'e./ant'ilie-i t.. Si ,ll1Ihldatl mi-a spus~ • .Jfa- flii dipor(i (}I 11!IIm~(d: gretl i, .. sptd'(l1". Eu ~i: gAndeam d, a :~,ea 'si a mo~iJOf ~i strlmo~itQr. Dar Parinre'le zice: 1·"lu~ ml~ Ci tr:llPI,1 Fnl", liujlet et.e umu"i,ri. Sf, .mil, rI" mtll ,.,alle",.intn OaJIl;.tr'n; .mil eli nN ,In 1'0':; te place rd'lf,,,,l ttl;fl. ,Ca ,ee; ce;...1i )lrteBI' lJineie tr,llJ},eSi: "J'fJ' I,i~t )iNd'1I ,e ,emsl'lle D.

$i s-a tenninau~ eu am fost u'ILima. Au trecut doui. ziJe ~i pdmesc leLefon sA merg de ~enli ,acas~ in g'l!iJaj, la mama mea, Clrc avea eeva necazuri, Eu, ~ind mi,-a spn . PArml!ele eli Q 'w;'Jzut",o pe .marr~(J UFCOn_rl fn sus, mi-am zig:. ,cillnd 8,' ung acash" sa. ointreb pe .~ eea :mbut ea la om. asta, de TiUerel.'l CapuJui Sinlului loan Bote71i~oruJ. la 10m 91,30..101. astae ceva, numai ei, eu nu mte1eg.

Cind am ajuns a~asi pEmlli dali am 1J1trebll-.D ,acest lucru, 'Mi-a spus eli s-a dus in casa d,e SWI d-$i 'ia llJiD.e~~ si sa tmbr~oe .pentru bisericl. $~ ml-,azis: • .$wCl,m..ai llBat pozaPirintehU; ~tii ds ICruce. M"lIUtI, o~uit IOU hWnele in bra~ infilla pozci cu P,lrinteJe :~j am zis: PtlrinLe ,{mte" tarc-s ncc~j[ti. Trimile--D pe fati pini aead. CI,nu mamiLm ce sA ma rne cu. :Sj, aumci mi-azis PirinteLc: pm du-ma in casa lin oar,e stai. nu nd,ine ariei! ~.~atund aluat mama po;m'~i a ptl:S~o Iia 46

8$4., to .margmet Ia :Maka, Do,mnului~ ,llIeo[o Ia griudl. cum ii '1- easacu griindi (d'upa 20 de ani, '!;and i-Q ,il.1~it ul1ctu~ ,-0 uita.lla Mllion Domnumw ~~ 'lIt ,Pminh;!e ~,i a inc his, ocbii). m aUt ca ,wm ,[tOil pe core' mi-a spius-o P!rintele in P rislap: I( 0 1<'i: .. 1 pe mamd-tu ,lin sa';. Deci, clod, stAteameu de vor~ cu ddnsuE in Prislop 31 stit'~=a ii cu mama mea in Silaj,

inci 0 intimpJare. eaR: e clltre..mu:rt1'Eoare. Po ate mull lum

, el ex.agere21, dar niU rna mtereseaza, ~fI, 0' spun. cum u OSlo IIIlUleZIlru fJiU va b piNl in sfiiilrfit Bi &e ,acoJlen:adevlrul ~i msi ales . despre P!rW~ele:t, ,pmtru ciw w::ernenea om C4I ParirnIele nlll D 'aWl R(lm~al ,D§nsul a 5pUS odaUi 01 vorhi: t~d, de mlnlllu sr,mlW'II'U",' ,""'11IJ. d.r pe ,eulhul aj,ung,n,ilJi. SI! I,Jose ,fib, mileni", .. ~ten,i:ll' rJIII. P'irin~ele nu ,I Spill cl~z dimu I accra" Idar zicem nei, $ S-B dO'Ycdit din tmire~i din fapte]e ~i viBqa wms--ulum.

S-I oooomih(it IOIlI'ID mea de cancer;'~i a ~RblJiit -sa vinacad" ,greg run pumit Spl'll: cIS! dupA 20 de H'fIii tie ;m!nistir,c, d~j a

mama.~ ~jm!. durel. Am incrcat d 0 ducem acolo (~Prisfup) stat. Q jumlul!le dn an, eaneerul a By,ansat ~ CRnd i _ ..,1. ap[opiiat " l!P,an:ai'Vrut sa:s:tea.aooJo~ 11 Pl' Ittp, d~ieum-8i fj,bucumt mullPirirue[e aspus caaoolo Q mmomWttlrn MiicU'jaZamma ,cil noi te ajUitim pe dne ~f pe marna dar esu:mai 'biJDI,e 81 m~gi

sI 0 illgrij~~.j- d seO[D e ~i sora fa (oouw de 'cmoor) ~i emu

va mu~ va, ,rAm!ne scow mtre ele,i ~/OI1i' avea.() miJilgijeJ'e ,cind Ill, cimitif II ea, darp~ni aid e mai greu, Q'ind ,run auzit de ple&lt m--q f.i dns IJa moarte, [10. 0:1 mi- • .fiwsl grO!lzA: S8 grijesc pe mea, dar nu !plJieam coneepe s~ Ies dill mintbrt ire. A~IilJ1.cw am ~] ma.iculeilam6ra ~i .P,irMlelw cI rna ducca pe' 'fromt Is mz:ooi. pe

indi .. Ma.ica Zmnrura a m: .J)u-tc Marina. ciinoi SlLJDtemrul:Lui de' eind am ajuns acasi i--am ftj,cll'tt Smntul Maslu, SpllvedJanie. M~ OCUlDat!j~ de lucrm:ile de :pe a1iut. AriirWtS,som mea 'cu, mama si,o iIItiiI.~1,;i~ 'bolla era ~wnsata deja.N~veam calmanr:e (n:r:ul1m), decit .. _ ......... (dar ce sa faei!Du ella, ,cw::u:er [D, sin). Ziua ers;m]a 'tre-aM.

. 'stiteam tangli wma, ii som;J1leI( l3i mmas, ]ing~ ea Slit W't mnla DlO'l1lent dat a zis 51 Q' deajos,'pc sj;jlllM~ Ci d-i fie~ ma.i uiOr din 47

cauza dureriIor. Dar sora ~ tiind bohJa.vl, a scapau-o j .. S. lJl'speriam rlu . iau strigat mnindoui]a Plrlntele Arienie. $c. atunc~ Pirin~ele, in fOOtlERtul acela, it fast aeolo, imbn1cat in v:~minte proor~ti, ell cruces in llli'ni :~ a zia ,euvintuJ pe oofemi t~a zig one 'c3nd am plcoat dm Prislop': , . .Nu 'lJJiifltllricii~, c-l IUJi SUf"t,em aldlun de lJJar. :$i sora m'elaJ a ridicat-o pe mama in pat ea 'LIlDfuJ,g,.'p,itIili, eand am Ye'uh, ,eu, PIrln,teJe DU a maifast, n-am wst vwdlrniei si-]~M,

Am B!..wt odaia ci Q; ci1ug~ill bitnlni, ,cfuId s-am!rtw-isir la dlmiul, in timpul cil.Dd '0 manuri. , P'ArinteT~~ a vizut pe M&ltuimrnt IlU J..a, roai Wm pe P6rirllele!

C;md eram Ia mad [la. Plislop] Plrintele De vorbea mull. Odatii 'm wrhit despre SSntul Semim do Samv ~; despre sfinlu ['ui Dumn~eu: - cA :sfinPi lui Dumnezeu cu i Wi sa Sit desoo:per~ se descoperi.

CUI n\l., DU.

- cA sunt sfmli c~n.'ifa ,re r1mi~, pe pamint sfintele mo~[e ea 'm!rt1.1ric' ~i intame pemru, J],o~ in cli'edmPl ~i benefieiem de mi1'1unile lor, purtsre de grijn:~. ajutom~ Ig,r.

- - sumsJintipe are nu-i ~[i nimerucisunt:sfinti

- ,i sUDtsfin i eare snnt ripip cu tru;p ell tot ['J. eel'.

SpWlea PArinri!li despre fin,rut·· emfunde Samv. eiind mergea cu ora de la mGaJ',e.. ea m rgea inaime ~i S finml 'in unni. Cflndi s-a uitat om de la :ll'Klani in spate, I-a vlzuL pe SfiintuI Seeafim c-i mergea pe deasupra plmBntu_1W ca In '0 jWmU~lte de m-etnli, m urma eL U, ~el, ,cind f]J ~ PMril:el'eArserue cuvimele seestea: ,.cui, WiBa: :8a, se clCllo"eOpeTeJ . e descopm ", 1::111 DU l-am mai !i!lltpe P.mintele. dam vbu.t of-hi i Mlbttl1iloru'llli M-ll!m witat in jur sa vld daca a mai vazut cineva 10 Im1 ~t eu, Avea dunmcalwi nchi in wnnezej~. D3Il aeei ochi,lUlU j .. am mai V'dZUl. :- i privirea dfulsu'lui de cite Iii nu am intilnit~o'. dar afa eeva Ram m,d vQzul. $i 1l"HIlD clIfiiemural!.,.

A zis odam P&MteJle1 candemm.La buca:tirie: uMf1:, M wmi ~'f!I9lea td'Jd oo/'e IcaFe sun,rep ,lIla; uzi~/clde fJ ~" Tim-fi .. Ifldieii fu/oam,ele" Car:e flU DEi ,(J'm r.eusJfJ{i. ~i,am tresm-it orm: ce 'vrea dzjcA CU, ta PlrintC'le? I[de obicei, sCl'fefer-ea la, ,j"QameapirinJala"']. Odltl di ul I'exprimat a a: iM4 B" R" 'VII.rfj'e_c dl,rtl mlnet:e ,,' 49,

, cj' Co ea Ice m; 8e' spune'sa J.Ij !ip'm'~ $i ~a 0 Ii fost ~datull1tci

a vorb'. desprf'! foamete $[ I mli zis ~i ~drldati: t n~llltilti'_v.a, I miinetqi c.,u liR.gflr' mica.. p'f! I, ,/"me .ill n«ar.uriJ 110;, 11-4(i sfm,u/f! Sw iatl oil a v,enit ~i v;ie eeea C~ a zi Pdrmtclc, $i Ilia; f:!lri!ntele smut a wsl printre no~ ~i Del-a vorbit. , .

DtmiIJea,a, cind ,oobcmm de pc: dea]uJ IllJ.I1de cst(: ,l!cum saivanw1 (oco]o Par:w~ete :;ii-a d~t 'C~ din mO~lc~]r~a PUlnll:BSd,) pe 13 5; la, Phue1c era lu.rninft ,(b dtilia de IMga. biserici). ~i pc cruare'ii ziceamm gfuld C,e ~ am Treee ziaa ~j imi Pirintele in caJe ,i ala mtreabi: .,Maica" eu ce ~e mai fmminJi p

Zie: ,,:Vai, pannte~ Dumnezeu v-a seas in"ca1e. Pirin:u:. un .: re ·unt ta:re fle'l1lldpnnitti. Ne.m1l1tumita de [nine ell u-am mai mulll

"'''''m ma' i ,·I~:Ii, .:I_"""""t .. de D'Ii --u "- ~ - . . " .. 11.,01. 1ft'

''''''"---- - - Ui ",o,.. " £,,_,rli--amrnm.mllliul,CVI!:iLVl •

l\a biser.ica.lll! ,sh.ljbe. d imineala nD mlIJ IPot soula~ ziaa iii UDI J8 . ~,i: n,~IlI11~. e~:nd. , . ". iPllrinh::'le :zice'~ , M~~ fd lu ee IfleiJllle pe Ji mai tardu .•. , ,eli wiee '£_af.·; tW-.q j'tJ,(J' '''J'i Dlltntfelitu t!Ste' eu ,ugij'dulle:tln~

,iro'"O ' ~ ~. dupa sl.llJbi, II weep Lit .P,lrmt.ele ~i.a ,",om,it, de ai6

~ coboItt Sl!lruul Hie. Au toS! probLerm persanal~. de,.n1e noutre o~tii, cu fie&are:LlJ. pane ~i Ie to~ ne-a suruu ceca ee ne-a vorbit ipostaze l~am vilUt in :seam ,a;ceoo. Cind a Us ,~uvanrul ooestali:

cu Uti ''1(1 spun de Wi mime ee v.i1I SPUD, CW OOCIiI ee wi se spume' su \1'8, alW:ici ham,vizut inch.ipu.1 M'antuHu,rulu,~l ,si dLlipl aeeea, mod a asprn. am vizut ehipw Soo,l u~lJi,~otm Bore!ZiiUom1 ~i' al .s,tBmtulw me. Tre:i ipostue m searaaceea.. m-am C1JltfenlllBt. in finaL asa, tezema:hl de 11J~. flrin,t'ew s-a mtors, spre ,ooi ~i a ,zjs,:

ai Wzut. dubo'micie!"'". Am Z15: Vni. Parinte_. 51 'IIi UniiJDumnezeUi

" " far dinsuJl a:ds: .lobsfp-w. mi. d de nu, w praptd[~!,j .

Si apom W:m§!l C6"v,a mine cutremur,iltor ,~i &UIlU;'S a f.est cind a , . 'la, pJ.imbaJrc. EU.l1!u ~riu mul~e'" doar 'mtimplarca IiIceea de deal cind am 00 bodt; ammoa mar,cat ibsl:'ternuIl. Mare rericire P. S. Dmliil~ cal deld mergea mamte cu Parintel,e ~itm ne plJleam ~i1i. Si noL. prin p3dure ... ~i cind am, ajll1Mi sus (1n loculi

numit "conmndan) pmdt ne-em . imtit pe Tabor, in jurul ParinteluJ A\lI:~~: rn un gand ,el.la;mnei iE rna fiirnintam cum sa-I inbreb II ~' Pirinlet-. cum - -i spun P,lrmtelul ,ei itni p, icea (ome mull si merg P'" Oase nu~i de Is ~uJ i&pita? $i--mi ell rbpummd (firi, s~~1 intreb! pC' Garee mmmi1eo.l!-aminte1es, (eeleWte maid nu ~~u ce .au i]l~]es, ci a fost pentru dfinsele)l~ u~Wdt P £lliNd e ,mufti rvllr;p:i,i ,00:Jt:lj ,Un~~" l'~!atl pe jOfi" m(li' ieJi •• ~ ~;, Am prim11t ~a rbplmlSu.) c!,m:i\..era ~~imc 5.1 ' oopi'liril imrintiea tmELicOOT: A fost Wl msP1!.UlS S1n:qJlu.. darnu-a ,da/I ,mqll'l!I'lrI(:.

,1aJ inl:febm!e ..•

Cooodnd la val~. Q ceata a rmrs cu rnruwpt. Zamfu:a §i 0 a rimaS eu PiriDt:cle. Eu eram rnaii in ,~,caQ 0' dueeampe 01 ma~cu,Ui ma; m vMsti de brn:J" ~i in urma mea era ParinteTe,~ ell P~S ..... ' .. ,1.1 ... "1

Pirin~e1le a'~~ un bat cat Wl 'b!l de furcli.,i h '

pe~:e un ~nlJ~de1~. $ i a Urrcepul 6eClilfe sA se Ji.t:m de bal, sii treaci pn~ul 'Bu :m, .. am ga:lldil t1l asta in.seaTt1n! ,ccva.. S [ cand, w;n ajuns, eu d, tree ,am SpWi: ,jli1rintc, • sl ne ajllltati ~i 1a virW1e vbdu_lliru1t1~~. $i u-as: ,iJa. ,m', Ii ,to lI',andle' vikdutmlui ca"'tJmqii-sjtl,tln'e' miP~ De sus ~i jos in vale ~e ua drum foarte lung) mUf)ai dcspre\faJll~i ~i cit, sunt de ne-a spus P~!e. cegreutl,i int:lmpi11l1 sufJetn1 fa iqiR: ... $j I,doua Ia plGCate: (00 WI in vecO erameucu maica [uwnah,. inlioarce clime ~i zice: .J}fu, ,O'age{i vo; ,de ,,,wi ,;titre Ic,e~tinismJ mil 'Cilllflrtlui

• .f'" .,~, .~ EI h~ .1 "U

flqintJ est« "'.1 '"Q pu~'et,pret.fi,nm ,~{l'tlBlmre: MZu,ff Ufirn •

S,i n_ici uu ~ dad l-am nw'i auzit vorbiind de ,atuflci. AstBi ,3. .

m primlVRm ! ui 1988 cred, Mube sunt nota~e de ~s, Dalliil ~i de , . Zl:hmllim i eu am zis.: • .Dar_l acum ce sa. facem, Jil'arimte, ,ei!! _'. ~- ., ... A zis: n "ttfi Pre'dictl ile p'6 Mlmte, de ltl. Midei rnpao'lul j' ",

m reu punea Plriiil~e~e sa citim In Matci cap. S. ~i in g~~c~l s3 . dmtilnti Scriptum dimipeata diP SCmtel!; Evanghcln ,~:sea~a ' Epi tole. Aspus d citind din St)nta Scriptmi ni se sfmtefte mm~ea Inttl Duhul Stint in mintea omulu. ~i ,circuli in sangeJe ncstru, $] orice '~I de c!iJ1i sit cit~, c~ cirti care S'Illl~ ~galc cu Testamenll:u L .. ' '00g illlcr !Hi 'expriIoo~ oolllti ,iilici 18 no~ ,Htful: ]8, ,parimtcle Afs,euie • e~te' lesenta. La diru:ul DiU e~e sa, ,ci~e~ti o'p,.gillli!J Sau sAtragJ oom:hme .... La, dinsuJ Ilotul este: ,extmo1lfular~ .ideea Clmltll." limpede. mllrebuie sa te ibatj pin§, :8-0' callJp_ so

Mulm s' filumoase; 00 fum clipel peb"ecute ~i ,atal de millte regret. ~ zi'ooau Luca ~j Cfoopa dupl ce - ~ 1e1 despArpt de MJnhlio:ru : ,nu ardeau mnoi 'inimil!e nnastre Oare nu ardcau inimU noo trG venoo ~H]vedeaj, Ela foiStSfBtr~ullui Dumncz.cu.

Odltfi., el.'.a 0 p:[i.nm.\i'ar~ secetoasti. ,i era 1:I.!l'1!i d'e mare is eet iii (oi1e~ vacil~) aVe3upraf"m ,mIS, nu :8,\l'e'BU,CC: n~ efl~ctiv. o rniicu1l de' ]a Sinaia, Mn.rca Marilll, ~ 'Plrwr,e~e em. 00 Ina v - ~i 001 sft-i:sp'LmltPlrm~eluh:ianiimaJle'I'en~au ee mAnca, ct'l,~tiu ea-l Dumnezeu dacli cere de la 121 p10,rue • .JJu maipa; rubd'a', i~i S,,8 d ~~ maica ~i i-a SP1l8 eumam . . . Cand a venit mai ~ din

c. cesa n-8:m'Wzu • nLi.norii. nu i-am vllrzut) ainceput '0 ploaic .: En clnd. am vizut pinaiet ,a~at am fost de :Fericitl... Sind in bucibirie ,0 V'ld pc maioa, Se uiti maiea la mine fi zimbeJte:

Marina?". Eu amzjs'~IIA:~ venit mliicuta.''? Dar ee Ii zi • NUlII3!i ;ad,~ a. zjs Parin'te]e: uN" m'ail',(J.tJle.mlJdo·?u.

Altldml amaizis:: .~ da.cill nu este ~1tare. 1lU'fite ~8; nim[c. Cind: vezi 'c3 I)1li1 aJWIlb~, SCUJtu~[lJ pmfulde pe piciowre

De sfir§j~ P'arintelui eu DO ~tiuce' d spunnumai c1 la eineva iodata di, mai ~unt 'tl1e1 ca1enurure. Trei calendaR: emu trei ,ani;. Dar atu:m::i cind a mers CU ~oi m p,lm1bm-e pliioJ pid:ure P,armteie 13$8\ de bme. de dnJitos. 'Dbsul 'bota 0 ImeDla 5P'1te lTU. c tinea sa m ea, Dup~ acees ne-a tn:cut pe :nc,i ~MtuJ acela, Si. dinrr~CI' PMin:t:eI'e aros~ a~a de grav bolnSiW1 tDtr~adev1r ~ttU c.a a fast $i chiarumbbull 'u miutarnw:zidl $i plante ca ~-i faci ce;U. $i c ~L la nol ill fostmdt. it a~ticeV!li prrobleme eu rinicbii, Asta cam pe la ,anul11Iw m 988" ~1 in 1'989p.fUn~var,8t a fbs mairsu Cum Hi fast

Ceca ce 'II am :spus du:nmeavCl5trA am spus .Ia multA 1l!mlC. SUI'lit zidiboBrc de wHet .lnd: au mst'~ i pm h[eme ,Ciltle lile-,3JU pri.vi:t pc: no] ~i 0 ~te;t

Sll

'0.., "".'. ,&"5U' .....,

he,'OtetlSlI RtmJ'b,tI R.alM B"(J~tj\J

A In fii,CfJ' (j'c'e,Jte mlJrtuf'isiri ,ea sem,,, de m'u1Iu,!"ire. recunoflin/i f-i aJinm pre/uirepe cam,eu fijomilm mea le ~t:em P/ir,inrelui,d.l'senie BaCia, pe ,M~'e il v,e'.n~rdm cape un mare slanl at ~mdlt'i.lor. Awm' /ermfJ C(JIlW,ingeffl" caiJumn,flZw l-til c"mllt ell c.f/Jfuna ~""eniei of; 11IJdiiduimcQ Ii CN,orit6iile' blsericBfli sii (J jaca' cal .mai C'UMIl4

Ineerc siJ 'vA spun ~i ,jilU 0 mare minune ce am.cot""o au mmne. cbdldia.parmle]eruse.me DoolL

- - M"Iam nascUilm ,WD ~ 1915,~intr-(l .famllie de oameni draci,

dm~:r:..o JDcruiE.a~e de moot£.. de ling,i Brn5Qv' f'rimLl1 copill1'llis'cb~ in ~ilia JiiIJea a f081Wl bliat ~:IOS ~ ih.unolS. iru" at d01l00 OQpil mit fost leu, caR Ol . .,amMsmtinCumi de mnbe:le])' cioarc, s18bll, ~i pE~~eit6. Feme[ _ dmt care m-au 'WZUI 0 indemnaul pemama sa rm .. rmdea de mlncm. eli sl, mOf.rar tmamalle POOeal: •• Daca Dumnezeumr-a .,- 10 'BID. eu ii ,dau ,de manc:tlre ri apoi M/aed El' ce-o vrea ,eN m II. ~'~ mo. 'CMe a asistat-o pe mama, la ~tcJ1ea. mea, cl. atune. nu meJ1lgea oimeni II spital M nasdl i-a zis~i: •• Ai grijd .. ;a tH1 ruu; 101; alii copil cd loli 0 sd fie sr::hilrJ.zi i" . Dupii mine mama I mali aw~ ~pte Qo~ii. patm Iiliie!i ,§i 1rei fete. D~ ~ lOOP ii, fO~ inllregi. sInlIItOlil ~ '6'umJGJ·

La. ri:rsts de 3 ani m-au dus la ope:ra:tie. dar uu s-au putul 'tem1imbmt~t,ele1a piciomt: ci em mruntc de lizhoi (am doilellilbo:i rmndiaij. au \!e.rut d~ortirife 8a:1il.or.iar medicuJ care mrl o~ d lfiiic.a d,epoRarii ~i-iR omorit ceJe doui fiice $ i - D~1lI '~i ,3P01 S~3 smucis.

Apoi a venit rbboiul eu amm:mas totchinWti. .

la,,~pte'aru n'li-au du s .Ill ~o~ neroc cal nu em, iCoa'la departe ,de cuaphintead, ~ICU maregreu mergeampiM,IU::o~" Umblmrtm.arto greul, imi aduc amin~e ,ei blloita lmi d1d£a IC8te' un bl~ 'm, ~~a, ~t .. ml SPW1ca~ " Umbtl'drept; tu; umbli arepl! '", 'Cind m-a dus'tala 11 ~oal~

2

invifitouea. OK avrut si 0, primeascl, Ziicfindu-i:" Du"o oem qi-n pune I" gum sobel su ,aibil grij(l rk loc. cj ItI, (lIt eva flU e bllnii··. - tats ii~a zig: Ell: Ii...am "tAl8-o' ca S-Q {n,vel'" oot'le. iar dndI na vtei., te dau mjud6cwd "Jnviploarea g,.,a mat . rum· ~i m- JI ···L AoolOl illl1ilnUlmp- ilnat aile 3JiCUdp - cnpiii novmiau joace ~i si IrIIOI\bca.d

mifte:. .De cit,e ali me.rgeam in '~~.'C ~i dupA . - . plingcam., .

L1 YUB.amlhli 1948 D ~oa:rl amunci 8 wnit m'· l ,I spunea t03J,di.IW11CI sI me~ La Mblstire: ~a Simbibl. ci e aeub un mare .......... _ .• CIIll>~spu:nek)h:::eM&,Qlt iid1imr~ioe',8~ti. E loc-ubi in a aumt de Pirint:e]e, Arsenie ~i s-a dus 'Is I'I'linisl.irC. Cimd, 'e8.ladlllhtue Pmmitele MJ!llmi-UD grup de Qamem ~i Ie yarbeR.

'nu §1I:m cft,-i Pirinmele. S,..,a ap-opiat. de ,gnIpl d asculte ~i Pirinrc lc 0 .. .. n~. ceo ,eu cilrpa m~i'e. vina ,rnoi ctproQ,pe! ", Ea S-D, uiwt in ~i in shi:qp, 51 wdi pC'loine strip. dar Pmintele (lQmtnnm: .. Nu

mat lIit6 in dreaplfl g.; in'sttinga, 00 pe tine te sr,.ig. CM eu has'ffl'lJ ". Ea, ,era. 8-,1) a,proprat ~ PhmbJe; i-a :zis~ .. Du-te prill sflte si-L rtl!lOliltlOllt'le.$'lepe HrisltJS ", Amnc· ea at simtit 0 pumre. A 'venit ill at dus aprnapefa tbiMe c;.ad~ispunea de pmorocld de Is S§mbita. . s-au dus din sat de Ia nai, 40-.50 de persoane I&Simblta si to~

venit em=lsma~ ~ pJirU de aedinfi. P!rintele re !qlusese ee necaz sau ee gWIdieau Ii le-a ctat smturi ce 'si facl.

lm \I,ara ml:u]m 1 9'49 ,I, \l'enitverj~(J arB romnei' ,i m-a cerut de ra d Drerg )a,NrintefeA.isooie. Mama P'HIbl .. Pe ParinteJelmene

:.I 'I"'!~>iilli)"'i .de la Si.mb!ta fa MW:lAstirea P:r1s1np. Am pfecel cutteuw en .0'- 112 credililcio$~ pe care tru-,i euno§telm1. Dupl!i, ee am coborit tren 8'!i!eIDn vreo ] 0 - r $ kID do men, pe jes dar c.rodincio~ au o cliruli cu cai, au pus ba,gajc!c in. canJ~ ~j pe JtiIin:e peste c le, ajl!lM]D, sfimbl miWtire spre seari" Mlnastirea em :mm porti~i ,00 mamcm~. Nu 1100 ,tiu Wlde,am,domti~ in vreo ~c.Adouazi nIDlea1ta· Wll mers in, partea dreapta a .mInastiriii ~ De""ama!~e.zar m in Pic[ORre" ,5~1 ~tcptlmpc PAriDle~l! Msenie slI 'vid sa, ne de IJCC~intlilre. ,Fiecarc avel in mini c-a:te oeva. Lingl mine ere 0

, din B~fJ'v ,i m-a mtrebait~ .. 1ltn:-ai oJus n'mic sa-i riu; "Eunici D"iam ~Uut, :ru:ci ou, m",amgindit Ie-II tfebui .j

dau eeva, l-em rnspuml': .. Nu! ", Ahmci ea ~,a dat un pachetel cat un pachet de c.hihl'ituri ~ nu ~t iu ce D' fj, fust in 'e~ - fm nU~,1 ::rls: ,. Dd-i ,Q.5tQ Por,iflte/ui <ii t:ere-i eelta! ",

La un moment dat ooboarii pa,rinr'cle din chilm chlnsLlltru: m:il!l~ IIIIbmcat m,'~f-O 'reve:renda albi cuo ceRruti m~agm la mmnc cu pmw negro ,i, liuO;g p~Dj II. umeri ~m eu n_iJ~e eehi a lbafLT;i. alha~lTi. .• Et) arsm 5-,3, sau a 16~a din rind. A._,ljunS la mine - ew,ot;U m;lT~ ell fat. de la 'tarn, timidfl, rn,iooMi. Ire,murarmtoatil cand a ai uns in drq1ltul meu a lin, tins mana, s-1 mll,hleeuvinteze: CUI am intm m:l ohe'lerui Si am zis m

1::_..m n.. ,t, " ~ - ,,"~ .. l~ ~ damzi A

lil;i:lUU: •• rltlr~n,.e" aJult:l~masapGIUmu',a • ne;il"l ,amZ1:!4 nu eramm

stare. sa sc-Ot un cu vlint Dans-lid ::1 [isal manl m jos, S-B1, dar un pas im.po~ IThD ~ri"it din tap pimi la mJ'lcimllfC '$i de la picia,atle pw 1a, cap "i m-a billet uvantat. z:lcalild cu voce ~arle: "I lJiHe, rna,fief" . Ar1l1. ,sim,it un 'Hoii' ,i 0' putcm :1:'[1 .... 8, s,rrtbirut prin 'i,jrn, 8pi_n~jj. Atln'ICm ffii..a dat pll1tere SA, PD~ umbla, pe pidoare .. An1 mcepu~;s~ p,ling, tar dinsul B. wecutmai dep;m1e. Crcdincio,ii m-;~n:ru inconjund: ~i~llIu intrelcDar ce am ce:rut, ca mi,...;a dat .. P',ann:tc.le. Eu nu [e-mlspus\, eiarn t'o~ piing",.

'(nanul ac~la. inainte dc,zma Cruciui (14 s.eptembrie) m-adw W veri~o«rlill marne] Ja PrisJop. ,Pirinter Ameni lucra cu ciJiva oameni 1a.IC~OpOtnita din eurtea min~sllr:ii - eea din partea slAnga sus. '1 fa aducerea apei de Iinga. milnis ire. jnD'-0 zi:ne-a luatpe to~i ooplli f-l neaspov;ed)it in ~p apei ne-a ~it. [o,gruptd nostru de ,credincjo~i era 0 doamni din Bnij,oV' C811B 'tot plngea. PlUinude: a. m!Ueoom-o: •• De ee pIing;, miJ? " ... Am lin' .bQia~' de 18' ani ~.~ nu mil QECN1Ulde.lo,~ ba in.rillOrb,qle ~i uncil ", IIi-aj botQal'?'\ .. Dt'J, PiirirJle!" ... J~l1i ptlS Rwner'·' ... Do, PiiJ'lnti!! ", .. Sf i-a; zis p,euume(" ", J3a 8 tACO!. 'Pirirn.teles-a ad restl~ CJredim.cio:filc r ~i a zis: •. Uife, aja: ptl{fM,r: ,oot ct'Jf'(! Nil' Ie ziro coplUor pe m,um.~. t:i Ie .:Ic loa,le nega$ive!e: l""pie/f,dlltle. r{Jule. d'rlicu:jorule, mar·arote ~i a"el,e" in loc st1 Ie zioeli bunnle. inge-~'l~/e, iubUl'${e, Jicumpule, ori sa Ie zieefi mimele eft i~i dati 10 8Q'e~ . .A,qa .ii m-eti ,cum fi s{"i~(.rti ", Apo i :iaS -zis femeo sa nu plcc~ ell gmpu[ de hi Bmfov~ samai stea 2-3 ziJc la mlnMUre.

To ,alta zi dllp",..amiaza. ne-I aduna; pc to~ copiii'Bi Dlergem]a ,adunat de Zl1Ieuril Plldur~. din fBta rinist' rii leta, to,ailI ptini de zme~ (pldurea prin CWie sa: merSB Beum]8 mOmlMt; pea:runei. ,AU lem nici 0' 4

amre). Ammm ,cill,w me,tnl ~j P'lirjntele se itt~oaree ~i pci~ 'C 'm jos

In urma noas~rlveHea un eet '~ean cu u carte sub bra], JiI'iri.lltele II .ee dClll'qte. iar QlmuJ rllsplIJJlldl;;: .. Pt1ri~1 . inWJfu-mrl Cllm d . Psatlirea, ... ", ,.Din scotilt'/d b~ scow'l _,. ", i a pommt mal ,tli"li"Igrl~a Dupl capy,a, p~i P-~dnte le se intg e ,·(U re emu ~ Dt,el' 't~i

. : ,. P~'i:(Jlmii de ble.~terl'l, .\"i tltl-.l ciJ(jfti. J'~ S wI wm'.-'etl!ir: ce ,\'un.t

bl~/'e~. C~ tklca;,i .ci/~:d, n~(Ji !oJ"tJ.l; fl'id l e (''''Uulti ", ~U iar a eu nm 111aul~eparte"A mai :iicut ci,rLw, p!l.~i. a 01 a ZUi C lire noi _ VWQ 8~1 01 oapjj: ., Mergel'i pe aiei, c-u a gast" m '~Ir; I, Uti Mnl7an cu c:etii,fea.nl1i aces,la, ,CD "'aj are s6 ma i",,.~bj; cj1\'a ". i sa§~t pe iarha. amRndoi.

Awnci. de ,Ziua Crucii,c a fest IilUrghie eu episcop ii au tinJI :2 ~'1~. u.' pepirimeJeDonrElie.MaQoIach: mJmit~cuClflel _ ~ __ '" ,t.:Wi:u

predq fu.mte :1hImo.s, cam ruai ~.aajWlS ;l~1a 1MI!lIstirea Mill:

. I ~i pe ,piriltteleAn onie Piimadea1l, vii "oRd Mitropolit aIDAtdealu!W. D.upa aceean-am mai fost Ja Prislop -;pe ParlIn-ele l-au aresU.t~ veni.~ o~mUTIimu,d ..• N u l-arn mai ~iZut P~I In anu] I 986.

~n~ tlmp?1:am c~t«lril ~j am 2, c-opij, D rotA ~~ lim 'b$JiBt Sop,d

I e;ste p.~o~~ DTI~~a~ de Ji!ll~ F~gIm,~ •. iar in [:imp'll I, stude-nilei, lies u.u"';~~I.iI~ $~ el pc P,amUoeltl Arseme" :6mese de rnai rmdte on J; SImblta, em, -Parint:e1e 8OOJo. 'm teare zUe Ie vfeUi neasue bmeCtllv8:nu;area . A:rsenieBoca ne-a punat de grij~ ~i ne-a furit. de.mle.

Prin ann 70, m venit in atu~ rren ~a. piirinp ~l m-am intil.mt ell tan~ nu vroia. sa ma pruneasca I.B ~Ila.m. M-a opr:it ~ ~ a. en n-a vm~ si ma primeasci Ja ~ooala ~i c~ Una, zig en 0, dl ~.I"'LlI:(!.iil.~U, Si i-a ,rmti spus eeva: •• Uile:, a;a'cttm aveu; le'uplWleasa s-o Jac., at i'lJ'leles?"~ • De l#f1de ,(,l' §/J'i.Jt totil JmJ· C:Q U! fuel n"lJ,r:~'{j}M' ?'~ a rnai zis, Mie mi~au allit laaimUe: Binc'Cuvintarea lrirl,teluw Arsenien" am zis in ~Md .... Uile~ eu mn un sinp" balat - ,i'! ~JniiIJ.l!Jl!t ihvl~i[oMea ~ 61 {I-,On" nici. 'Un nome. Cdt"dera copii s-a Ctl 36ni~fQ; S~" lovit cu gem:mcniuJ .Hur-un stafF' ~i ori~iil {lIn Is' doclor; Q lum-as ,chinp'. S-u ci!fQlmit, iar QeWf; Q di~orl " uli~. J~ c~ nome ,€Ii avutl' .. , Mie lmi cu/f'g~au wen-mile ~i in gmd 'lumeam,P.\irmLeIUti Arsenie~ i; NU'~'QiBl~l'mllJu1llnez(t11 (.1I'1! grljlJ }' i aj'1lrU fa j'i:(!;(]Qr'e "" i-am JW;PUL1s.

nream mane nml sa, ajung! I~ wpm mei.k Pirint~te Arsenie pe ntru bmeeuv,:intl:~. Eu mereu, ~e povC3team de paTinte~eAneniel rna] ales de cenu e ~ se oglindea, in 'oehii S~ei 'S,a~e. Prin,uui: 1'983, mam ilI~eresat clnd. po ~te fi gbj~ P!rintfde la o'r,lpneSCLl; iar cind '0, ve . oarsa SQtulw s-a dus ia Dmgines,cu am 'tJimis..o eu ea ii,pemca mea, ,ese er,a; studentfil. ill aces, perioadJ, ,so,~'UJ meu flcuse luctari de Icxtindere ~ireparaf~ ]a biserita t:'anullal mooi I{) scrL~are cabtd*inte~e, prin care n rugam sa proLeze.~i biseriea no;wtrl. Au ajuns In biserica: 1a Drniooescu. Plrmteh: em im81tar~ cu ochem furnuiij~ 'tid sluje1!J, dor primea pome1ni~cle. FUca mea se g;indel~mi.-'a spus mama ee ocbi ~ p~t(l;ri are Pmint:e1e ~i IC-mn nu pot sl-i 'rid. elM'!::' oelwlari rome mc~t Aaju-m la _ '~tarm-i dea pCI'IJlelrucul ~ParintelbArstmie sa m ton s!-.I iii, daI ~i-a sees ~j 'Ciche~!:lirU *i i-a zis: "E i i1inf'. ma!" ~i ia dat bineelJV8plarea. HI S-8, ernoticnat de privirea sa foarlte piiJltn.mzir$oar-e "i 1--:a rntins scrisoarea, dar pa_rin~~~e .m-a 21m; .. Nu, ,nu~ ,nu rnti 'Cl~ajez Io:",u C€VQ.' ", A dEU Tispunsw ~~ 'sa 'Citeas.el scriisoarea.

1m arm] lIJ'tnitar-.. 1984, i-am trimis din nou pe ammdo w copillla Driglne ._ D. FlrinteleAn~ l-a lust linga el pc bi-ia:t., care era ii el g1udelll. $i i-a expUcalPic:tura de pee pcreli., 'mW mles ,cea mgatl. rde'chinUe

I. - nuenna nrolilcu ei, etc,) ~i i-a 1inut 0 adwlmtl prel. _ re privind ,efootuIJ noc LV ,a] tu'huw lui !cSupm ,or.:ganismuJuL inci:t &i fi zis ,ca. e profesor Wliwr.simr. Mru tru:zi.u ne-am &u seama 'tale ati"mt rostul actStei disculD: d~j m mmilil 00 astra: no. s-a fumat niciodati. b5Uarul in anhn-ajul d b mcultate. a incm:at de cileva eri Ii flJifl'lczc. Dar, dupfi. discutB ,awti cu PWin{,(de nua mai fumat dcJoc, nic[ p3nA azi, P,kinllc,de i:""Ia mW spus baia:tu]w: .. Du-te (leum. pan,a 'e:!jli .1Irll.ienl, Sii-I!' trot~l urec.hm cu care auz moi ,.du, Ji.li ,apal'lal QlJdili~~ cd ml te .c:osta ":imi'C" - buiatlJl J:ilu-i s,pu'Sesc' aimie, eEl Wlilll ausea biee CU 01 ureehe, Dup<§ ee a venit ,dG la Pirintele SF~l dus 18.doeror~ ~~ tlrulparol :audit;i ~\ DomtlOO fii 111'lJdat. ell-a purtllt vr,et) 2 all.i ~i auz:u.l i-a :rev,enit apnlElpe oo,nJ;P~et.

In. anu11986 a:Dand ctt in Sal!ll~ Patimilor Pirini'tdeArsenie se aJla Ia D.mg;ineseu,am Ilmt pe fika mea'~ipe Dil$a cDpiilor,lmlp[eal~ ]!a Dragancscu. A tr,cbuit ~ meI:g1.m1 VII"CO 3 kIn pe jo pentru ca era un pocil stricat ~i autoblOOJ'ln'll pllllt'ea sritreru:i. Am ,ajuns ]a his:ericl pc la om ~ 1 dimincata. in Jom M~rc. Er1i! 'Iumc foonc mull', bmerica ptmi Se 56

BstJ ea til orrlinea, sosirii Si se mO', 18 Plrintc1 A~ - care em m - ,1 a stea, 'oocare un nUnut Noi m fi t treeure eu nr. 186" 187. cmd ajumge~u:ID'Iul in fumPArillt wi ;a nil . ibil lC:B w:nai un DupA UD'tUnp a [qlt farin.l:e1e afara ,5' a l s,: .L '(.'{ ,,.,,; 'l1il ~Q rnulJi? ~ii#'i' eli sunl wmant de S~unl(Jte!" .• .l'arl", • nn VI '"ua Ml# - Q ,m un damn - dar n~m WIt;l dmtNtn lie. ~'u"l m Consl'tm,I". Clui. lll'Ufo:W, Galati; ~m2:m di1~ roald taro ".

PlrinteJe a in.cepu sa Ilreacl printreowncni. du- _ unuia

ahuia:. Ma uitwn ~a cmmu~ ~ era malt, purta mi[u)]an filmunl. Se lIl'Iar-ce" spre altar ~i-iZiice' WlU· tbk'cmnde}O ~3S de ani: ., Md, tu c;dma.ra,albusMj,~porIJ iJat'.w? " ••• Nu. P:iirinl'er'. ,.liIliptJpli1".

Pdrillle!", ~.Affmci de: ce te dol dreptpapo, "ti? Nu te mlli

popd~ ciJ..lp&at!~·. Tkilliru~ llui--a mspuns nruOlic.

Op:rindu-selang~ un damn earn de ,60-65 ,mn .a zls biubluJ; , . tim necazuri marl··., OJ Cdli al; om01"d~? ", "Nid unul, " .... C-liJi ai biIml'! ", "A fa' mi..,u/ost' meseria.... " ... .Putetli te mull de ,«co.to? .~ ... P'U!tearn •.•• " •.. N-aijicuf-f1, aCUJn lrage-ol Of.

Se apropie de fiimttclc 0 femeie C1Il. d01:1a, c~ m~ 111m. de .to:m.te ,i una de Chimie ,Si-] map sA le bJn~IJIVinte:lie.i. ca fiita ei Vfiea. exaJrncn Ia .meWcjrul Parintele te=a ma.! ~~ r&fait ~,ja m,: .,DadJ fRaRapB e:le crezi c~ ,0 so inlre lQ m~icinQ? Spune-; so mwtJel' ", Pl1rnuefe se duee de aeolo ]8 otimAra CfiIM de 30 de ,ant ceo tumoarepe gAt, 1m dreptu1 urecmm drep~e~ cru-e nu e ved __ , c!

.basma pe C3_p. Pirinteic' da NsmaW!J.dooparte ~ 0 mtreabl: .. /JaWYJ, dOQre? " .• ; MIa/oar€. Pii,4n1e!"". "Mal robd'iJ. mill :un pic, mal eli prin rdbdQrea It} n'Oluo seruinl'U ies din iuJu,

A_pot, a venit, III ltUne if a zis m.rn ca eu d-W :6 intrchat eeea: , aici, p~pr1mMt, aiei se ~J'Qr is~i .. cd nw Ie vor tragi!'

~ -tIN jQcut. ci e vor riuce panii la til ROudleo nelJm. cd' Ie l-'Or cei Hevinollali. Are DUT1ftllilZeu grijii ,de,~ Ie ~u riispldli Ell ". ~w mdq'Jarte'. Eu IlHml Sp1JJs:Diml ~ rna numi-am dat semm, amncj nH,spus, mie tome mstea, d1lllllltna tdr.ziu. am inldes: mI~, on, m dnerep:' de oe doar'~ , dim. oolJa, oopi4 m-am nasont mfuml nu potpmta ~i eu pilillto6 ca oole.l8lte tete cidoor pete oltOpedi __ .

ICum. am primit nlspLmSUJ de Jej, Parlntele.A:rseruc.

---

Apoi, Pirmteh~ Arnt:me' s-a dus in a~tu ~i aadus de'aco}Qo secure rom, ~iBt!ICU D basma., AdeZ.l.egat.o ~i!ll m: " VedeJi.secu'!eQ m'tar Mi·" adus--o 0 manta .tam lutc6jitii". UnfeuI siufiu ,8 wu,t &-0, om are penl.ru 'ei DU era de B'COrd ca el sa.e insoare C1J 0 .furl n e inm s.0 i-a zis ~j SlI!I'e: uTe omor!Vmo in, eurte sa 'le omOf, nu w_ i ln casl'l", Ap i~~n in curte ~ili~a zis 'bWatUl: Zi-'P, rugkmc'! ,Si" mi sp:oo clind amte.mDnat r~·. Am 1J:UUIIaI. ca ~~-a 'terminal fU3iciu MI~e. A~unci biiatul a z~: • .H1i fa p~.'U~ nu'ttl: omor rucil ei inplcih:mel·'. A p~eICat 'mama plOngind ~j feeia:rul cu ea ... Biata mami,!' cind, au ajuns inplldQlie a zisdin DOli bi:iahd: .'zi-ti rugaciw:Ul.e ~i sit-mi JPui ICmld ai tennina:t.l', $i mam! .. a mgat din nou!lj i-a SipU8 ,cia ~~t. Atum.ci MialU& i zis: .,Haiacasi1! 'Nu te mai omlJrr~ dar' ,dil'CB dim. eurte nu veneei in pld.ure. atwci. scolo re ,(lDmra_m')')·". Si. biata mama a ad'us, securea. cupricmlla pww1e.

A,poi Pa.rinte~f: a cernt un scauu, S-O, Wical mp,icioare "i'& zis: " Viii spzm ,un (fuvOnI' de inViila.rHrQ la 1'0'Ii, ,eli nu ,e iimp ,ij,'Q stau,cu l'Oli de ~'Or-hl1. MajorilqlelJ ali ven;/' penlnl cii-slitarlite oop.~iior: 0' lelia. G~'n'd vorbe~~/e CUi U~ ntiitJl. sa m~ Sf)' cj&,tilo1T!mcij pL)IlQ nu nUt'!' pdr/rip (fetei sa se imerese:ze ,de baial- dueli merge 1(J bi.sericQ. dC1C:tJ pOSlefjle, daca parrlllil ful merg la bi. (!/~ic-d. dacii pas,t'(!3c •.. Ta! 'tJf!'C-lipdn'nJii baiafului, Sa e i'~ten!Sezei'efatQ.cu rom vorbql bmgtul ,... dtJ'Ci1/QlfJ mer:g.e '€I "ue"ica~ daclJ poste$I'e ii p'irinl.ii I"

jel. Si dnci .. ; O$fJ. s4/ie' de' aCCl'nl cu {;w;-dtOl'ia: 'or. I ar ,aupili c,e' se ct1~lfJn1sc. s6/acd capi,i, dtlr:ii VOl' SQ fie stintUa(Jse. Uitart-vB la "ale cu rocllii CAlI·1'! (/tI' ,igtInci): sunl ro~ii ffllohraji ~t .r6niiloase. cd ele n:l~SC to# copUi.. Sr rvo» inmulrl er oft ~IQ" (lcopsri mIlia noasira. Alfii ali venitoi1. edaJ,{.r1e vrQjitori; flU ~ ITlQ(/ie ieaHf{uk eU Dur:ii mergeli la iJit/ericli ~i' li"e/~ posmrile. n-tIfi 11f 'i 0 pu/ere •. Si ir1rali..:~d de tie.'ifl'QU fUlitzi! Duml'l'f1zeu (Jetleps(J~I'e des/rOOI tu IlJQ"nea (SIDtJ). Gala! 1h!lm:ie M pit«: I E ,~p:roap am U,,-U ,,1 Mine dopotol'U/ ~',a facti CUl"U,{' f'n hiserim Hoi. jJ'.lecali! "0 $1 S-Q fl'ldrep.rar colre fila.

Eu eram tare lloollJhA cl nu vorbi:sem deloe ell dinsu~ ,i m-:am ~wu dupa dinsul Spf!e u~a. un Uinlr ii-a cerutVQlC :l-:j fileD, 00 ,:au. P,Arinlcle' i-a zis: ., Bins;, ma.jlHtJ'i " potti,eli m(}li am tRl,1 primiw!rl' .. in pridvarul bisericii s-a 'opdl ~~ [e-s sp~. UDOr fefne-i din. p,aIt,ea. 5'8

giE'afUiui: '" Me.lge(i .dupd bi:s,ericii ,~i t'I;$teplo,i-tn ,M du_J1i,j' ,fJfQ 'md' .rnton: ", Arommas si Doi Emm in Jur de 20-25 d pe nco 'la era trei ~Uumatat£ a veniLf"_ rintcie. u c tll: ) P rsmml sau i1 mergeall m sJilM!,}]e bisericii,i s tli I eau d vorbA wteva mimne. OdaUI~ cind 5,.,a milan din :sp:rtcl'c bi'icric i i. i-am It:iil irw intc ,"

. spus: '" Pi1rinte, am /08t' la Sjintia VOlIstrd rlt:lIm .fD '" am~' clal a/unci 0 ,binec:u:viint{JJ"e' care tn/-a ,'m rtf pi 'it 'lfftl ,d

umlJla fl to.l ,binecu intorB'Q dumn'elWOt1.~/M m'. ,~ purlut d. eli m~am cdsilo:ril cu' un preot'~. DiMu1 m-a inLf£ba1: ,. ~I t:mn impiCfltt. md? ".l~m zis: ,.PDQ,-le bine, Pii1'in~e.' ", Apoi -8 dUll, a h!,1( able: dou!!i petSIJane d :Steil. de VDIba. 'Cind.8-e 'int.ors. Ilreatnd :ingEli .. rninet i-sm SPIllS 'ei mnl cu mea mea care vl)r~k: eu un hAial

ooi fiU prea mm emde cord. A:mnci.:fiQI.mea i-,a amtat pam bdiatulu·. ajuat-o ii azis: .. Nu'-i del,in'e. m4 nu-i de ti'lls. cd em om niu. tas:tM $i sii-it .ief un om din' oarn·e.nl. Qi 1lI111:e indepiirla piiril1',i. eli 6' wii~l(fie fO(J1"icrt g_nm! ", CiRdo 5-,i maru ~nt(ir5 (Ii datllop lit diu nau ~j i-am arila !;lOu b!iatul.'D-~ meu, eare \In;, ia sa mai o mcultalc, A .ruat pam "i 3. m: ,t, De ee; mil, ing.iner,l'Iu-r'place? ", 11I!l.-~ spusesem ca-i ingiDer. i-amrlispwu, ai e pteat Dl'ldl, ~gom(lt in Aturu;:i p.m~elea zi~: Sd J~U mtJ[i/acri nic.i ,0 !m::ullate, .cd Sf! oo_lenrlorul. A i au~l? 'se gatd oolent:krroJ ". A.bia mai tiaiu midar sei.nJlI, ee B vrut sa spuni: M.iatuJ ]ucm lea i:nginer Ii! SatlJi-Mare . . ,air fi :IDst la fuc;oJtare Ia (;[~j - 30010 w-oiA sa 'mcargi - ar fi fbst in revo'lu'~e~ cA elera din fiminiJjatofj sufle jet. seinIpliea in toate indprintre revCl1l!1~nariputM figmr8:l.

A:poi I-am eerut PIrili1~c'lui, un sf'M le,1lI1i!!: de ro~1JJ m.eu: daci, e "sa ,citeascAmoliftele SfimlUhri Vsioo eel .. Mare. Mi'-'8 rnsp-um: ."In,,cuib de vies pi nic.iodQl'tj SQ' nu hogi b6ml1"'. Eu l-1Ql privit. .W'_~u ... uimid dar diosul.fDi..az.is: .. JJ.u-,te Ji spune-; :so~u/lii lim eft '.,i \in' mle'lege ,el' .'~ Bu aveam ml 'buc'oor de flDn de mar, mente

ni$te miijCD~E' dm pWWi, Si Ie-am, dall P.Brintelu~ rug!ndu.~1 d. ~c ~~~l~~:in ~r.mI de mi1llr~,e ~. rectmO$tinlti. Le,.a, Ip;rimil! d_qil J1IU .. de lao nr~memi ApoJ: am 'ocmt wie 5.3-i sarot mifla ~i m-I'I A veni~ "i fiica mtm si-i ,sMute 'mmm, ~j, ) .... am ruga l-i de ' pa;;UVODlUQ.ie.. Parintei_, i-a .loot zWJla,i i-a zis.: ,.Mo, tu tn owels m II,

sa mcintinci I1rdnzd de mci 0' •. Eu ant m~ .. Nu~t place. Parinle". P!riftt,ele a .zis: • S-;(J mdnanci CfJ medicament, ai QIIZ/a Co medicament!". Apoia venit ~i DaG8 copii1ormci.sa,-idirulemim dar P,l\rinteJe n-a lasatr.Q. zicand: ., ,J'4mi ce-mifact;, rna? Taatalumea vrea S:Q:--lM i xiinlle mana. ,d(Jr eu' f1lJ su"t '.rredrlic ",

Am mul~um[1 P,ru-i:fi1lteJ~i ~i ue-am imdreptat spre poarta. Dup~ ee am mcu~ 5i-6metr~rArmtcto l'!lIJ-IIlI, 'm~re'b.at: .,Ave/.i iJi/£J ,dt! tlutob,rlz? ". "Do 'r. am rlsplJmi .. ,,~i eli trece un autobuz gelpe ,aiai, fo~i ,semn ,sli \Id chid) piina in Pantelim an. Da1· 0",e.11 grYli. mtpd ce iegip pe poan6, .m nu vorbit; nimic cu bahe1e ,de la m«l"ginea dnlmulr1i ", Dup! (Ie run ic~it din biserica n-am tatut n[_ ~ 300 de metri

.. b

§~ ne-a lJlIinS un auto iUZ care ne-aluat pe l1Dsm trei ~i ne-a ,du .'pan_j iII

PamteLimol\ la st-afia. de 'tmmval care mergea Ii glil.m de nord,

Aeeasta 3.fus~ ulrnnlll mea mtiUrure ell P,l!frintek: Arseoio.

Dar am 5 im~it~ Jllll 0 dati, el, P,armte,le Arsenie ne-a mdrunat ~i De-a aj'utat ~i dupl co s-a mu~ la Domnul. va relarte:z domr dona Icamn.

in anul 20CO a a,vut lee 0' '!>fin1ire de b~cricrl in apr-opiere de B~v. dar not rw ne-am das, Noaptel!l! ham,Wial pe Pari_Il~~e Arsenie, care .mi~,a spus: .. Sa ml1lgeti fa finfiri de bisej~ei. ,ea omlo, m timpul aflnlirii •. se pagoarii Du/ull ~aTU ill' toat« pliflolllatea Lui pt?; te ce! prezenli ~i va ,e de mare/ola ",

In Vsrl ,mlului 20M Sica. gmcn:]c' ~1 SOfDl meu s-an hotirnt !Ii 'mear,g~, !la: Pl'islop. ~'lI D1l>ntlIinwl ParinteluiAmenic. Eu l1IU veiam si merg dW'm'looe avesm 0 ctaprl:lm1i in t3i]pa.la. pieia rul drepl Calf'C: ma, duca mgrozitor, nupule:3m oic~si'i 'IlLing eu 'e~ p1tm!nrul darsii.1c-aic:pc picio.r .. D.,copw nici POOH'll vrut sa a.udi. Qhi't au insi tat, cl am pkx:at C1J let Am mers CU1DBl11rm panalallga bisenca m!nli.sLir.ii ~j de: aeelo m-au luat aproape pe 8[15 pilnR in morm_an:tul Parintehli. M~Iu. a~ezat pe un 'scaune~ lingi cmOO;IDl, era nimeni. 'em: futr··o rniercuri, peste ,sliptmnirul, Mi-am in.tiDs picioml rornav i~ I~amatim; d: c s,nmta Cruee :GID am incepull d pliug ~i' sa-~.s!pmlPlrimelmAr ernie: •. .Adl'int'e, acr.tm 50 de Q'I':ri 111ifJi tl,tiiril.,icioorele' de' tim put'lJt ,Ita me,~ ,'if in ta# tlcefti ,fl·ni f,i~",,,,i seo« din multe necQZuri, Th mgi "indecii-m'i $i aclUU pid{l'1'UI~ cij poli .~ii ma ajl/li. dar a UlJea nevmdH,ic.ie Ie oprqte ,i ale mele p?icate ',f! tin departel A.ft-Ult~lf~6. Parime, .fillu rna ldso! r" in limp ceai lnci

fI'

iLcaU.Bcatis"c~imgaciunis,"aiDdura P in 'I e ru~uni1 I vindecat pjcioru~t meit de la momumt am p,I' pc pi ioar I

Laditewziledupa. moart ilJi politului "tonic ,PI

vis amauzihmoor d.eiqgeri care C&ltoU It or; M am I 001 fit:

uo,de cantil '7' 0 voce mi-a fimpuns; .. t: lin (J/~I It wg ,,",' dl'" m-f.lI~',eslle pe MilnJPo.lilltl A ntcmioe ". Eu am ost tOil rtc 11 lUlU r.: ,. I , n .. I)a. e sub ocmtiretl Plirinfeiu.i A rs.c:,~i{: - I'll l I'r I,lff, m ~ ~ ,i auvenU sli-l ia",

Srm:.~-nmna. ParinteAnen:i~!' j~muJtume...qc pemnn I •• hue ntl!

maift!JXllde intm wpm tli. ca. v.alutile u,lJitelor 51.1l1t mrui, iar L:rcU1l11 . seimpu~nea7A. Vieo, ~i~ nu ne 1Asa. capierim1

S/int'e PiJdale r. rmi'e;, ronga-llt .lfl;' D'llrnmr .N p n'ru .4111;'1.

MIl'ria ,elopo"ei

(POiQJUl.Manllui •. jud B n:I$Q'IJ)

r atu[ nnstru se atli la 0 di tWlfi marc de Mlnlsl.irea SfunbiUa Sus (aprox .. 50 km)l. Cu fool.e ace-~=.la anumitc sirbalc:m gru uri . de cred.ln· io~,i (2a..25 de persoau ) mer - eeu pe jes - pe sub munte

, • . i lal mIlnl-stire. Printre eierau .~pwfli rod. Ion ~i ido-,ria. r!mii1'l.ell uneori ~.i' tile 0 sa,tamaoo S3I1. dona pentru ada 0 woo ajutor pMM~lor dlu.~gAri ]a mum:ile agricole, PWlemArselli.c Boca . ~!.IJLlU~I~~ binc ~i ii em drag de el pentru ,ei era om hsmie.

• • c in t:impul r~oojului! tats a fast pe i{).Ilt~ fuRusia, iM'1s luptde l:a Cotu ~ Donu'll1ll a : 'Osl blat p izanier ~,l dus in laglf in Sibel'io. Ifl Ump eu ~i mama mergeam reguJat Ila ~d tire, ru-gin "u-ne , oOrotHea lui ~E mtoarcerea a'casi., Pm:'ntele Arseniene incmaja:

orece-t Il'eoui'tu:u ell~otn dat eu. tali litdrtilef". ParhJtclc evident. La IcredInta ~,i nadejdea in Dumnezeu, pe cue i J P"·l~''''', Du pi incheier,:sa rlzho,t~u· t lata D.U s-a tnai fotors. Vi7J:nd !\a ~eo 2; ani, mm..;_nm, a mcepu.t sl-i mea pomeni ~i' parnst.a e . ..., .• ' ....... _. d'e pOiD'lliEUli ~i t(N.~,~C hainele .. Mer-gind apci la minru;! j I •

s~-i &punlPlrintelufooa:l!cllt. acesta.a: mustral-o: .. J1: 'ori" I'

re~1 Ireci pe Ion 1f1:mor,(i ~i-{raci $'1 parasltJse? El nu e mo11. lriiiqler. Ma_mei parci Du-i venea sI,cn:ad~ dar" '[ol~i, 0 weme, nu l-a mal pornenit Ja, rmol1i V"azand, 'fn__s!, oi. tot nu Sf: IDtoaroe §io_ici nUl di vrctm semn de vm~, ,3 mce,put dm Ji])OU d,~] t:rea,c3.1a. adomli~i.P,lrme;le a musttat .. o iar~i, demaimuHemicih[ar. pioo,oBncl.- ill l'94:8,-·hlta:s-a intQ~ acad pc j ~S, dID Siberia! Bieltulde 'etacad. nu-i mai rbIuii.-sese nici 'rnlcw' 0 d.ma~. pe csre d (\I i:mbm.cc (mama i le-a impiI1;itpe ~oaJte de pomaniii). Dchucurie. ~am dus sm"gu~i.la manbti:re. s~-i, dau deveste ~i si-:i mum. .. tume.~c Phinleiui. Era fome Rllilti,hImc,llIx'ilo. Pa:rinlrde aua 8J~eptatsl ~ng 1a ,e~, ei ticindu"'li be prin mul~ de oa-minu., a venit in 'mp 'IDea ~~ mi-a spus: Po. Mano. rnai'pNingi Jup6 laicQ.-,tiJu cd tl murit' p 1m moi vin,e cwtlSli'! ~ez:i C:-t1 venu?", Tata venise door de4 2J1l! ~]peJa.~nu a mxul (venisedimpre Rbirit). ..

In aceeasi zii~ ~aJ m!nAstiflC, 8 mer,s, Cd mine ,i un unebi de-at meu, hie elm lata. Aurel TOlOe. Dupa're l~aspJ'vedi~ ~i H im-.~il> P,kmte~e Arsenie Boca .. i-a 8p'US: ~I\u re e. du~te de ~fB ,2,cad" c4 te ~ptl.,ordimd de incorpomre I"". flltr""\adevm-, ii sasise ,ordinut imelfiat ee pleca:se cu .Roi din sat. iar ma intoarcCer:e plrinp.i u pr&gitl..:seIi deja

vwa ... (Lumea Creninjei. J~lie.. 20(}6)

..

A_oonima:Qind J-runlCUD.OSJ;:Uit-eU,_ iA 1916" m-.undus foane, fume supaJ"cailA, ~i CUI m-am bueurat, pentm eli nmlmj dad< 't:r,ec pm Dchii cJ.§;ooulwnu mai aveam nicmru I Sli ~an~ m-em dus. Eu m-am dus penw clI. mlUll'il'l:e1lJ a. pleca~ sim-sm dus sa eer :smt •. i1Ce sa fitC?H. ·tl-asii- 1,~uIi. cd el est·e ,af_ani lai" .frnpddiria Centr·/fur, .# na-l tn.{Ji fn(oarce rJeg.eoba ", ~i nus-a mai in'lors, ~~ de enmci sam Siflgm'l. de 3'0 de ,ant

[namte de a se duce din lumea mil am fost la S6n~a Sill ~i ~t· . ca. am :fnst kl~~' ~,1Ii intf bat ,Cc mai vreitu ,acurnaT'. p~ zic .}llrinte·sll-mi mmtWesc sufletul .. aite sunt bomavi" ,1 a ris ei oon1a e pentru lllIinhliro.

Mada. (Cluj Napo'CaJ: Cu IClilp.YBIUti. lin UMi eramtare bolnaw ,~~ in Ipmgull disperilJil~ Durnnezeu llJ.rinUuJt m ~a fe~ indit am inlaIni un proot,. un proot misionar1 un proot cumult bar .. '. Un 10m al

1.

i Dumnezeulcare., atune:i cand;w lIQi marc In,; Die ~i qtl mrr-o mtlre' DCur-c:~lwm ,nirnis, de Dumnezeu iti ic 'C ,lnJ" i Uaui "VII

sa.-Hntilne.sti, arunc~ W g it col _ ' f uluire

A.oes:ta emp1rln.tele Petrica Bgil 00. Uin YU U1 v ) din

.. i[u:Jm:mm-~~ mi"a povestit ca tnjudClu~ 1 h.mcdu I., rnai htns,a Haif,egl' esee Q' milml1stire. MiiMStirea Pnslep, ~I u 'ulo ~~c liln1"im~.d~"·IP.inretw Ame.nie Boca - un tiI.hJGIIr ttl mu h tWII', cure iii rAir zilcl(e noastEie. 'Mi-Il dot G cart,e CUi tOlEll~ fJilJrlun,sirU' d III dlv Ili, .""-!!!!~,,,,~'Uii!~' care i~i arntau fetlUnO$tin~ tilt! de .PlrilUer - mfirlurisirnJ binefacerile ~w toate inliinpl§rlle IOI" aduehd .Paruuclui narc

. .P,eatuncid.eja ey: n'll si.mfwmdin ce In ce1i:l1lH bin _ - _ lJ

.(:IDll~lor plriruelui ]p,etricl ~i ale me1e. Fimd foarte impresiomtA ceciteam,. wi. doream diD. 8ufiet s~ ajung la Femlap. Jill mIinI tw odilme~[.e Pirillltele Arsenic. I.. .. am rugat pc pirmtcw P,crrica .

CUI nowla mimtslire' - eram Ol] 0 prietell1~ care ~i eaf~ CU.l'U:J· cut pi: ·P~trlcl.

A dO'llla ~ine vedeam in n~ini, pJecind spre manaslire'.,cu alilt!3ri de noi, Volbind una, .tIltll' . mi'-am ,dat serum cit de mull fus[ ,ojutati m urtimuJl tiBpdeMantuitoRllnostru li~Hrli10· ,i ,cit' biee mii. SITJil{eam. Firi sa sum pe gfinduri am zis cli o\ii eu, la r.mdu • n-ebuje ,si it aduc mulJll1W',e pentl1l. tot bwere pe care l-a:mprimit. Irt.dmdl~NI'I·~· .. ]a lucruri pe care 51 fe .~jpot face, si Jlot 51 mI tin. de , ill rata Donmwui, m-am g5ltldilt ,cat de mul1mi-m- pl~cea d :rd

de iiJma:t "cram ftlInito,are),Dar cum? EID. nNiI plllteam !i~ St.9i11:l I{) :zi rigid. M-alf.l.:g:ffndU din ee in ce mai nlUU la asta, Oej:a fmi deeeam las de funlat~ dar nomai penlru a.-w aduee mulliIiJlilt:ire Dunmului Am. ajUIDS :fa ~ am ureal ra nool"llWrtuIPlrinlelui Arsenic . am vtizut ,Elltata "frumuse'~. am sin::lrj~ :$i eu mai IIllU.Ita dorinlilJi 1m de eu \liint. Aihmc~. Jlrintre: ]aerim~ I am rugilit pe.Paril1kJc Arsenie aj ute si pot sii.-i aduc aceas:M mu[lUJ"IDr. DOmJlutui. PWriIlitc lc mi!rot mglc.iunea ~ m-a ~Jurat.

Ditw floeazi.muarmrn'llipus pgam U1~ni ~ias:md:at:ori~ Pi1Irim:elm ,. cim1i~. jj ad IUl' mare muJt.umille p-entru C'! m"'IIJ ajuta.t si~ I pOL i Donll1uLm:~] prinfhpte.

Comiderci a scsIt Im1pld cind totiSWItem cbeJmp siw,:ne amintirn de rufevimre.le mmnm:i pe care le-am trait vreme fudelu l1gaUi.

Era in anal.l 9113, dind ,pa~ wei au {nst mdrepm,p sprre: bi&erica din sarul Dngamt!Soo (25 km vest de B'tlC~U), P3rohull biserif:i 'era prootul SaVlliMl Bunescu, a,werle, era ill renovare ~otalj" D 1i:I:isericuli m.Q [aeum marc ••. )~ D biSericutj wche (intretimp, :nouA .. ). La,poarl:i e11Ulil'~ de p_GC ~IJCU pan lmnu!IOIi ~ inlnlrea~cimitiml din_ t-ahisericii lninterioruLhisericii emu cidicateschele ,llenlrua UGU-fa lu rarea P,artnt lui Arsenic Boca Zi de zi em ure~t PrJ :scbele ,~i picta. D hit uU1ltintG. piClind~ dints GU nai S'inta, Utwghie. HamID. em, fbarte mare. IU_FIJ:iIa de eredincio ~.~ de asemmrea iF;lglrafuJ ~i BU~,ljuJ era Lrelips i~ de t1s:finteie .:duJbe.

parmte~e Arnenie Beca era cau~at :~d ,iubi~ de tali. Desus ne pni ea $i ~tia sufurin~le fiecamJa. Dupi terminarea Sfintej Linirghii Be oprea, 300101 unde era caznl ... Vorbe1l din prim. Era, blind, dar ~. rome sever ell plcateJe. D mube' on tnU era temmr d~,1 privesc.lnmp1 ILu liU punmi ascunde treeutuh au prezen.ruL De :Ia aaz Is. 'c~ JJune-a ~ vikarui. N e d!!dea smtoclpentru II na vindeca. de dum.rile naasUie. Em un s,tiint printre noH

$ti~ gilndul nostru ~i 'wate dil:c u liile noastre die pe drum. Clllicl ajungeom 1 iii. bi send, ne dojenea: , ,MiS'. sa nu rna; judecali pe «cQnciuC:oleJ'f (.wd el est pus tJ, Dzmmezell fi "umai Ef 'it p()ate jud cat", Eu eram aeeea CMie amzis p _ drum: .. Doamae Cll!m it msi rabz~, demQ1andl bisericieT'

S~ mtm:qplat 0 defecpune electrici In biserka.. PlrinteleArscmic nu mai putea ,piera firi [uminii. Ell! llI¥eam lID student la eLootronici 'in ,pzdI. pe mmoo Dan Bogdarn,. 1fulI dootorulwveterinu Bo,gdan din Bael\1. E~ e!'<a mane priceput la tQa,ta ,L-,am, rugal d mearga la Ddg,lnesc!.!I §i s£j, VEld! C~ e peate repara Dupi cea 1IclJ[[' toalie CDf,ectiJle, ;1 gisit UlIU) din reflectoere eu booum ars, L",a, hmt ,tlcasa ca, nKJdel pentrua-l 'cump!m

, Bucure~t:i, BeQU~ era pe bihZA de halo en ~,i mull ,I _i 'urnp d ..:ut . lte.Eu i .. am dlaIultimii banE din ea a u~ma sa: prulli!_ p ns'

_ ,citew. zi~e). L-am rugat ,.' 'cum.pere ~i sa. menrgtll w DrAgAn scu ~ duct! dar sii ria :ie nlCi un bon, cru;,i daca ia. sa nu n d vinA 'usa I ~ a oJ UiItS cu br.cutPa:rinteJe Amenie ]-8 mtimp inat: uf.:t1 ,u; Ide tIl, I~Qi IZ~Qlu'titllii ba~i d'e'plii11fr!!.! .DZI~/e' I". pdl'i,:uelt:1Ju1J W U' .wJde-a tMmi'ipe IMcti.ra-i rme.i!f!lneiir .• Nu. P.Wimfel,cl flU rnlU III Ii;;

. 'a,easit ~ mi-a zis: ll'Iuvrep sa. ruba, partie de JLlmm~ sus?".

Dlilpi nSani de laeru pictur.a Be aprolpia de stJ~il. - rma

firm bis _dci. Am tbst uJlfoape de' parinte~e S~viln Buneseu, te

~ - ,~redint~ care us-am unit prin legammu,si ne m,glmi, uni:i p6ruro mdnerel1.t unde ne \10m gU~;ri s.i bu:rIm in ."Vl.o. DomnuJu~>. A f , ~rute ~ ,cu man ~ije ~i meedri . .Euam propus. fi'atilOr

ccntributm ffiooare, d~ p!Js.ibilihl1ile flca!dle (to:l.I er.a!l'll petUSionorl')

C'UtIi1DJP~r!it! m_at.er.iaJ pentru~m.iJlfele piltmtel'lJi Sarvian, pefimJ Sfanta M~I ~i ioo~os.tas. Am rugu:t pe plri_mite-Ie Bunescu fi pe ._' .. ,~.,~ ··I~· . A_rs.tDl:e sli. ne des mislJ!lrije. Au .intrat im Stinrum A:It,lIIr. au

,a.poi amintrebat celooJoare sir fie'. Afusl: tkere ... Eu amnpropus

gaIben paste! l(Prwum ~'Pjoerc ~ gr3u). dar ,P,lrinteleAtseni.e a ~PWi:: l()..argin~iu'. A_m pJeelilit la Minis:Hrea T~iinCiti eu fmteie And,re,i .p. atuuci trecut de ,60 de alni. fost.judc li:or •. fiu de pre.ot. din, Ajum, i ma, rnAnktil;e ,am vo.ro i~ C'lJ Maica S:uHfletii mg;ind-o ,sil, ne s! inlim..muse:rim biBerW!!II pe~ltru s:fi_n~irc:. Am dat ma:sur.iir_ ~i dar mplta mil alip'Sit, Ne~8 .aduSnlMell'iBlJu] 'm minus cu. d,Jiv8

."A ta~ ne-Sima~.rimg .. .", ne-a spus NC"I1ml mhi'ista,t. am Bcut . r:ugaciunea min~ii. ~g,and PC' PlrmteJcAmenie d De ajulre. sigurl ci P,ilr:incelc]u ra asuprn 1l0a:sfrn dmnev!rnE! Deod!n S'tar-erA neintreabi: .'pcolm ee' biserici']'I>. N oi i-am p 0'\1 ~ ti~ , cind a auz lt die PI.rintel,e Am _ niej a C~lema'[ _0 nmi~~ ~i i~a pus

dt1c~, iil:i depo.Zi~ 51 'c.!~e ,i .511 taie' metrnjuJ. con!t. Se m,ce soco'lcaln . ne-lill 'PUiS .Stl.mn[, nair nJllJ aveam Bti~ia bani. A.m spus c~, ladm t ~i cavenan D dow zieu restnl die bam ~i hdm materiamul. • .N u ~ acuml Ce st _ plus, es~c' din pMtea maoostlrii pe'Htru hi. fl'

Ruglm pc PirinteleArsenie sj,nu newt", ~i pe ooHn rugiciW1ile SM~em side". a spas Mruca StarelA. CIRd am ajuns m Drigillinesou la 'bi~erica." P,lrmte~e Atsenie'l cu un zAmbet. ne-a spus:.Ce ali pill',it, m,dr. Ve~nlntele plrinte~ui Bunescu :~i toatecele,b,lte au fast Cuof«palUte de downna Vica,l ~jllI din Bl1cl.IiI"e.?ti.

Yi",&inill (Flglra$)

Odam, am !btL iaPurinlele Arsenie Ja Dn\ganescu ~i ne-a ,apUOOIt seara aeolo, ii ajungind in Bucur~ti PU rna! Illrindcam 'lrenul. Erara in troJeibuz ~J mal ernu2 minute prum III p[ooarea trenului dm gad. VOf!Jeam mtre noi cit au mai prindem trenul, oe facem ci§ trebu~a sA 8!jun,gpm d.iminea'la neapamtinFagAra~. L~ un: moment d8lt;1 apirut un mitifian tklgA not care ue-a zi::;:,jNl~'iliJI(J,oetig,~lji ,m ,m€IXi,t e,rJ tot la,gm'll ~i M Idem i'u prim ire m!l§ut'N~ m~r.t o$i va duC,r!! paniJ (1'1 Fi'illiiJ"Qj"·,. ro~i am mo:pt.fiimlu=l1em, de' secwitatc. Am oaoo1mt din tro 1eftuz,m!:ia.nuffi mergee faarte repede ~,i DOl dup~, el, Am ajuns ]ing;]jtren ~.i a spus

ontrolorul:ui: • .Asta e mOIRa mea, Aeesta efrasele merl, aa.easila e sora mea. Si1-J: auei pii/~iJ in Fiigdraqc Ii r,i pUitesc ,ci cal' cost'a". Grlbip sa urcam in tren, De int arcem s.n mu_[~ milipanuJui dar dispWiuse.

in HlSlam fuSJ! primm, diILt~ hi Pdri~/ele Aliseil'te. Eram foarte bo lrmrri. Mer,leaDl m rliecarel.1!JIIli]a lnsthu luJ de Ornoalogie .. Pinm:ele' era i:mprej:muit de lume, F'lnufl !tt eu c u mllmica ~i ell SOt mea Sita:U::am.

ub 0 SD1ea;;ma ~a 0 magazie in CW1e~ parint c1w Bunescu, Parimete era reai inalt decat to'mil lamea care 11 incm~lur41 .. La un mement dat am :sim~iI' 0 lucrare duhovni.ceas i ~i av am 0 senzatie ec DO 10 pet eKp~ca. P:aril'llele m-a mBsurat ell privirea de 3 ori din cap pini ill,picioan:. Caud am ,ajun8 sa verbeec cu din ul, mi-a spus sl merg la contml ~i mi-a s_pus, ni$te nnrue de doctorl. Cind am men; II control cram perfect sh!Jtoasa. Am venit dmnou. ia, Piirintete •. roMte' bucluum" ~.i rm.~,zis: • .A i crezu« $I te-ai vindecal, dar <'if It datoQre lui DumHezeu. cari (Jopil ui?" l~amrru;pum: eadoi, M~a1intrebal": ./Je'ce? Sdmilrgi ClCCl,l'U

~i sd :mQif()cllJ1tCopillj].SI~ mtT-adl3'rib" D, d ua J!:i emz YlisJit un copil de,. era .'in PostulMare. viaerea,

Am venit mPaTinlele' oart.e upl t pun ""U-I: ~drifll,

mai ,.iit.l CQ piigdnii cis am zirnislil copUul din pd", (5 hmi

jumalQte) ,in past i'~ 'lJine,-ea'I'. A'l:unci Pd,.inrd,· : .A~a a

~b'U"n",li .. "f1 Dumneze:u oa.sit detJ in 1!ileag mim:iuna hu,.lwlulul Id~, Vll ,nuile' tat mlr~o zi mere. Sli tmif~1i mmw'r fn rugar.;,ml' ~" ,~'d impanQf~l; infidcore duminjr:i/" ..

Teat! pCli'ioadla. de 9 luni am simpt ,aju,toruli Purim -IFti I4lol

Cin,d a. awt oopOOJ 1; am ~jjumata[e L-am)bat eu ce'ilnl! I )i joace, d~' ,eradiferentA mire ei desml de lIIMC. Luandu~' dup

I au uitElil de ee 1 mig. ,i ~~au pierd ur din vedere, Cand am vazu I eli mai este ndieri am 'meeput sA-~ cmtim dispCL'aJ~ ~] nu l-am gisit or A.tunci ,am ridieat mrunicm sus ~i au zis: ,."p'drintoArseJ,I'tI. til eYMat .'ia arncopil'ul tWeJlta; tu sa '.71/-/ adu'Ci" .[n clipa U:I'mI[IOaro era ji:ng;i lnine till 0 g!fetuv!li in mthllt Pro OObilrlll, fost Invree en COPli,ij, ilajoacl ~i "Inme]e l-a IU!ilt d~ :acg~o ~~ l-a adu lanp

Am 8\'Ut 0 viaJA fcrute zhuci.umatiill penlIU c3. Iril de . pi'1isem so deeareec nU a rnai fbst de aeard sa Imi fae un oopH. M-aml dus neula Par-intele ~i i:-am spus,: .,' u mai pot.Plrinte. ca ~IO'~ sunt ea

,,~jinrH pe minc. ma ba'tjoe,or-es:c ~i rna amenintl in Lot fefuf' . .AbJnd ... CW .•• UT"''''' mi-a z~s: .Ma, hI ~tii mm urslfllnsce ofi ,r:-ail'lii lalm? 1bt m faci II ttl!". De atunei nu maianaeam nimic ~jnumilil'Uci demnja. mi s..ali' fi. S]lus.

Demulte ori 00411 mccrcs[ Porinte.ie rabdareaprin d uenle' 11"'''''10,1)[;, Cfillld am lost odatSi ia dlllIDJ:l.ea[uj nu a vrut sA stea de vorM cu motivand ca este ohm;u. Dupi ee am p[im in llohote vreo 2 ore . pc parintd~ Buneseu si-mi spunA: .,$pune-i acele~femei sa

maJplang-d cd vin ~i Y(Jfhe.rc ii au eon, Cina a v,enit 0 zis: .,Ce si) Ina mlmbi?·~. Nu !ml mai ~tiJIJt 'ce' s~ me decat :.,j1arinte., ,ajulaliCiI:J rugic,Mnea"". Atunci P.ii'I',in.tele 12.1S: , .• Nu'~'li vaffi mai binc nicl in ci mu.lla dlbdare ititreb~ie,u.

m vrut sa. mi rcci\4tof\CSC Iii m-am dus Ia Piirintele cu pe:rsoana in caWA Piirinl.ele ArsenJe mi-a zis~ 1U sli RU te mai marl,fi cd flU 0 sa' te donra cupl11. Creltei,i caput'.

Datoritl Pm-inrele Al'.'renie triiesc ,00 ,i unul din copiii care e rbart,s be lnav, de~j s .. au hIptat sA ne 'wda Ia cmntir. Cind i-am spus ,pa,.i".f(;!l'A'i A r.Mfli,a: MP,!;riJ.rle." vor ,co erice chip si11l1lilvada mo:arti ~.i rewrg lateate re1ele. Ce ,sl, ftlcT·. RispUWl1ll1 ~~(:e:1.ui afOiSt~ )lil" ,rm .D'i ,omoml ,Cal sa poti ji (,)'lnotii.ttJ. eli dmXJ ,a~ enmrluri, ,~ah' put'em eMUI'M t'fI: dBr a,(l' nu au. Lasl i ,in pace eli tOlJte se fnlOrc ,osupro lor ~i ,asupro t:op.iilo.r ,loF",

en 0' dptimlini inliinm de iii muri P!rintele, mi -Ill '. ·emt dintr-o dati gindul: parin.re[e a tacut. Mirea peilltru mine ~i en sa DO, fae nimic? Auzmem ,01 este bcdnav.Am mers Ia 'preoM din pwrohie ii l-am rugat sa ~, un maslu, ,a!l~ fiind simoom. $ijo i (28 ooi, 1989) a murit PiiFiniem. Apoi am Vlism mt'ln:nan'lll t, Ii~a, cum l"lmtl v~t ,ami apo~ dupa 6 sipL'ktlini.

CU :aju~onil P'dr,in1elui li1lergm fiecara ,WilLa morm§nt ta Pmlop

~i ocr'in ruglcwe IJ'ieZOJvwrca diferitelo,r pmbleme ~il primescrllspunsul, prill Prea Sfinlit ul sau slmt ajuklm 1 PIi,fI11,elui in momemul iIllmItOT. Ou,,:ta Mintuncrul ~ Mlicuta DomnuJu~ P«rintele este nidejdea mea.

At mW fimuJtc dt! m4rtUrisiu~ dar ,tie Dumnezeu de toate.

6

,;t!',.l.,co'irjl-.' .. -w

£'IAIIiI· [- _ . 1'-" _ 'W

lUI papal' I" Y'

dar &1

- j-

lUI am CD atea in

I NjlooLc Petcu:

lID anal J,916. cfu1d picm biserica Or5g_besc~ plJiinLeJ~ I nic

lIIUJ.l~ :m dialog, cu infOJrtm'oara, VlOol Tatimm":

.. Co'llduc.eri,i de astiizi flU te I,rebuie mw,iistiri. Bt ,au 10M" mciniistir.; islorice 3; {JIGI', Ei PJIO,' ,ojun,ge sii cuprindiJ imlY! 1UJ1:ldntul'. vo',. evnfl,U:lJ' I"me.a. Puna Qtunrivuji Mne ,de noi. A tuner VQ vedea oore es:te a'efl in adevllrat. e6 '14] .r~bdD ,tMte.. Ca~ rw e6deo in 't!al'ut'lwllfr.

Eu amz' : JEu nu ered cI vor,aj1imc,c sa CUJIlrmdi rot ~uL

. a[u eli SlIlllt oameni BIt ,cr-edin&;l. Arsenie Boca a: ~u~s:

.,srm. in'l§iidu.1/i de. Dmnnezeu., i pm!.' . t'Jfd!fliri{!,' pE ./I'lP.'IJ,I'l'· g,lob pilmiJN'tese .•. NfJ te p',me eu e,t ,duo cI so Iii ~"nt:.~i",~s6, eli .Dumnezeu ,este .fn arice 10, C co flia lerusuJim ea ~i nol. Cd{:'i biliericCi din iflimo' notUlro n iffZer.ri nu (} wale dar'1irnQJ· • ..

EJ~n!o (H!fu'sen.i):

Privinaritc.uill,l, a spus, adaUi; .• ;ztJma.nla nzyie,,, secerQ ~i "wu"",·'. steaua cu ,Ci'ICi cotfUrl .VQI dixrparf!. dar Mmllelli sletlll'a ~/IB'e c'(J,ll'uri, flll"l'.lIitl. Ii W'l Ii IJ,ai Ii ,amtl1' de' Isme" •

.,

_er1m (Arpa.,ul de Jm;,I:

.Pi1,.i,,'ele A1';snie': VasJ1le. omericanii. pe care fIll, ca-. flU 'ltO'r venU Fe not • .singurll ne' OIteopla 0 lup,tij gf'e(l if eel himi ~i tJrep,i \lOr ,da jertfli m~N de vloliJ ,i saRge. eel

'J'imic/'J'id ,I/dtarnioi VOl" fngm,a mndurlie ,dlfpnonllor n~It'1 de mull incal va'1' erede eQ sunt numai ,{iii. a!OlputfIrni I $'

----

-- -

Ast« VO fi b,E1r1Q ,lor moale st-t va ,duce: itJ p.ieire ,eond 'm ~eni di- .Rii'/iri',un ,o,lU' ell !lea l~J frUlltS.

Dal' va fi peste multi QI~'i.peg,le /(JOfle mtJ,lli oni Ii ,flOU,(j Dumnezeu mil ne va hUriizi ,1;0 '/;I:edem acel« vrem'. n,' It'll ,"ei pflle-a .."et/ea' affleyiCdnii' care otun '~rIOr veni! MIt? lc1u-mi 1I(J:/i' dar sa 1Jifd~ dl:lp~ .s4rhiiloareo dqartii a vidoriei. edti di~tnl eel dMP'1i «ill mal ,ramQS.~ Cac.t. ~)ezi lu" J.>b.'f.ile, mlpa ,acetula lIi'ctcm1(J ,rJe,,'u}'rlil. pu;irl'i dinlnit eel mpti lJ':or mar fl i" p'iciPQfe # la sar.bit.otl're. Pes'tft tot VO'" fl t2Qimi#1 r vtblduli dU$mamlluij :wi abia ahmci '1'10 ["lcepe o "oua irlptii, poate mar. uo.o,6 ciici!iflm jerlfo de JtQf:lge. dar ta fel de tungil C11 ,~i ceo PrJ care (.lin tt;1Cepul~o noi flCltm! •

Vasile 8eFlm: Dumaezeu sil, ri ierte, pmnte. dar eu nu mar rn.~leg nimie. Dup~ ee-em rizbj pes~e zeci dG ani. c~tif:?ll sa fie tot al ,DiImi, ~'Or1 P,iiatl"llnci pcetru ce m..~111I~11m1 noi azi?

P.{ifi"teteA'nel,lie: PiJi vai, osta-f Vasile. voj erei drepii -Ii Inmi trebui.e aii iupuJli prlNtn.~ CQ nepotU. titl"anepO,m Si copiU o,Iogtr,~ s{j fie Otmumt, .eli capul .m - prlntre Idrepl'i, a:tu~ci cand ,Itle ~l:)m mlreila corl ti!lll dintre- ai fJo~tri fi cali ainll"'(! Riilmlli. la 'vicioria de

a, Ii-am ~ol'blt (M(}f:r/~(jr1l1 d Fag~. 11-19Ieh.l(}(J ').

,.

Preorea a LtloE~ft~ill - rea ~i Para ehlv An:ghe:

Od~ui venise 0 dOan1IlB de 10. Bucure~tj ~i Plrinte e i-a Sp1L1:S ,C<i P ~ Bucurelti s-a .. ;O\l.llt de dOUR on, referindu-se ~a, bomb!:ll,nia.mel~l~e I[ dM si 1St ~utnmuillre], iar ,ea nd BO ~a noma'" 9 lrei:a 09 d, B,uc llI'r~~iI:li II I H. Ii ten d,e pe rata lI,imanlului denareee acolol 'forfohi!!ic

pib:.,a.tel'B. . _

Alii datil Parintele ne-a vomit Idespre~M In mii ci' :tmvltul lumii, nu va f ~a cum gandim nai en va muri toal iii lnmea odfltli. C~ va muri pe mnd. Inrr-o perte de lume VOl' f tbboMe. in a]Ui parte oob'eJDlllie. in aha incciri. vor fiacci· eore peste accideme, vor 6, bolin· cunoscete ~i rAdii de leae, TOBie aceste 10 putern vedea m. zilele noastre, Teate acestea.pe care le vedem acum, le~a proo:r,ocitIPMffiJ:l~,ele A:rscmC prim} anii ~ 945-1 946cSi s§' ue into areemla Cft,'{[[[it:l ci ~ind :m,l-:l departle. Putem vedea asta dupa 5:emnela eare SUIlt

70

Toate:acestesemnemle-,aprooro [l P _lUre!·' , 'nk: imund

94S-W9'46 §ine"a.lcirit rUilmacit]! din BibUe ),uLip a c ,

I ,de .18 .rAslrit on pupor' , __ Iii. eraee, it b,ml uie I 11 nilnr

vadarima~ fe\{animicisev,1l! ~lcaompe Din, ~ U HUlI)" 'It I • f ~i se va bea s§n,ge de om. Cine va rirnane' din rbOo ill I lL:C~1U VI.! ~ ea glii:u:d d iJn plea-d. Pleava ,zilbom iJllr ,g:riu] rAmi ne, Sc vulcy wrim&!e.

Pa:rim~ele: :n('NlIJ. spus,: ,.lIuM SpUN' de in minrJ, AfU ~",.I in , ,m BU;'./i(i' '.

, Sueiul,(Dumbriveni):,

Suntmalte de spusj, ~,i art: mare dar i] mare putcre, A urn. de 3, trecur dincelc, sinulm d rul §,j pueerea, Ne povestea i;;;!.'i ORliJ.I.ia VOl flg,.iUJina klaicii D,OlIUUliui, lJllel~:ref:Jiltl 1't'l:1~,','~1Ir"~'U M' Ii' ,.,'o~'II.t!,."stl1'im. Ii C;(jr1J ~i~or .r/JI,,{jRetl~ t11e~U D,t'm,~e.?e"J r.W ,n,m'llai ,actt.ia ~lOr n'ima',ieQ, W),r fi ;,,(,,-o/endn Fm,tUIJ'Ollllenl" ,de mo.re_ Dar Rill/nO'; Dft", ,erell rille t'll"1!' ~\O,. Ii , . Ap I) i mi-a spus de blli:atul eel n'lIl1re., an;: I'lU aude, '. a anrnei '\'a f BlIdlfe~ti:lIl NouHetuS:i!IIim, 0 is ,6 un om mire, ,t~"i noi ca nu swt m.vredlflici si ~t\lUn unde va fie el,

I

- vu;mt:lscris ,c,~ raspunsuti date flil s,cri<s de PiiTinrel~ Msrmi,e ,din

l,(I'iemea aind tlU p.~teu Wlrbi -

~, Pat -s.a rna cii.~a(mllSC,~ un s,trlji,~?

Nu v.reau ca neamul aeests; care art: 0' aa,~, de mare cb.elJllWlie 1a D umnezeu, sI se coreeaSCi.

I@l Sii..:i iubim Jle to p oarmenii, dar nimic din eele umene~ti. l@l A:sceza (~e de orice tel») ,mm iubire, e departe de DlIRlIl'i2elL

~r Stu cA Minwoand ~ lmpidliia lu~ Dumn~ [Ucuies.c ~~ irmuntrul nostnJ. De ,aceea, nu 'n .[fIirnnuim nei ei E~ne mlntIlJie~te. DM'. pentm neputinre1efuii 'llOaS~I' sWbi1e,d.' plical. nu lrel:nA'e sa ne inmstam. ca, ~i DWnnezeu semtrisr~ eu not Dnnm,e'Z)eu [ube$te 0 pouiD4:fi,' tn,!; ~ zic:e ca pOMi'~la cea mQi p'I'iC:Uitl' 1~~1 Dumm:zeu(l!ost' filfen~ei ice a gre~il' nmlt. dar In lo« (J},e oriee alfa pocdinlii, I-a iublt eN ,QUit mai mllJI pe Ii.sus. Vreau d,zjc, datil nu v'""8J1i tot m3cmarniutea cu 'plca~ele - ,ajunge cit le pon:tenip, 1a spovedanie -, dlei nu v..,atj out,vi gindul cu eie, ali:lisa toate inapoi ~i 'V-: ti 'ineniD'B ra'ja ,Ii {Ilima de dr,agul. lui Dumne~eu. care pont,e El eeea ce [a eamani este eu nr:mutinta .... :s entu.irtatc8; asta care nu seade, asm 'a§ vrea sa o p .. rindeli

'!iO't'" I -

de la minc.

I@] Cine-i rnp~ hi mUUie. n-sre lea Ilicii,eri.

~, Multi suntmei rete!,i, la minte d,ecir Ia stomac.

~ Da.cl impioolci,un gurtura:i prin r.n.edlicanmn1.e" i. trnmfonmi m alte pdmejdn. - ex simwta. Lasa mlJete obi~uile ale bom- c~-j, u§oarocI~~ eel nm.i bun leae al et. Perm d IIig ajunge.

~ Obl$nuit, lucrude: cwn impo,smile sunt la capitut a~el16rii ,spre

d ifI.v,aqire.

~ Parca ~'O!!lbe h1cruri1e unm 0 m semnAni leu sta:p§ou.l1or.

~ Pl.oou.d eel mai mare lestemz.,mjtlrea impotriva lui Dunmezeu; ,atinge prinm gene'flt~e I?l se nasc ortli.Plca,tele buniciler ~m sl:d:bttmc:i:tof ca rumlltllJl blutwr~ curvia, atinge a IlJreia generatie, s.~, n.e cuno~'tem

fmbu.n:icu ~i sl nc rugam pelltru ei

liiut~,dlln Ju.oeu. (F4gdrol):

DU,Pi cem~'~ sope: de acasl"nn ] 91831, innintc de Id CU, PA:rint~I~~ eineva, di:n.FlgI~ tmi spusese en eu f trebID

01 femeie cu care sAtriI:iesc. pentru:,~ d~.cA, nu~ ,esi:e'posibil tr-

zisi, mi semClldilll, ,din J:ipsA de feme.' -, Bunu amprimit at Bluri

de bune" olci d.ere~e; cum .Ic-am prim~t, ~a ~e-am uiitat. nu e-am . in se.m:m. Cert estew,. RbJm::i cind. ami mere 18 Parintele Arscnie"

,i cum. damsu~ ,m-li. fost de .m,t II di5cU'lwi~ P,w-intele a lis: 'I Ma. vez:; ciJ QUzi,pe ,iei pe: aco,to eli daca nu-l i lIe.i fac'e de luero cu/emei" ve! "net;'Z11~j. ma. Mo, s.a Itii co flU tuwti' imllei'Uni., fu sii-,i dud via,tJ' qi SPll~ eu. Ace'i'a' 'tOr umrJI:buni c:ore te vo', lnl!/Jrtl sa laai mrl'iU~'.etii ~l~crufli., P4n(Jrmr-cu;ol'o sa tedu 'i cu viaJa is' inciitpfinli

m'lIis s6 reju;ifemeia'j~ Eul-am intrcbat pe fOOn~le.abmci: ,,Picin e,! poatJe a~ ceva? ~ Plrinte1e p zis: ,,~Se pelt ~ ~ s.igur cI se pua~li·. .Dup~. ee Dli-a z.is Pirinte~e clpani ~f in\ljs [n~buie, si refuz '. ,mI ,gindeWll!.to'~ cum este pos:ibiJ BDest [aero. Sigur cI dinsuil

mi-a SPUSI""O' dear a~~ ... ei m~-,a. SpWir-D ~1Ii eunc £In; eo ~Illl om alhli 1WJme:;~u ~l iabiDe ee yorl).~~,[e, nmum I:U ca om shrub 1111-,1 hl!~elegeam. ~iJ~ good.eam: cum se poate ~Lcev,{1 N u e ea 0 pcrfOMLmiD Q1i aiei , . v'Q'l1ba de: I'errofman;i, ei este yorba de wildarp~ care Dmmtc2icu '~ ce~r carevrea sa DonmuJ di'-l d!!a. Nu.oncine poarem ,duci ,a&emcma Imi venisem tiir.ziu in mmteJ~te euvinte deosebite. cum 100 • .scolo

Dumnezeu vre.a: Sf: bi:ruie~te rinduiala fidj, ~ erne ridicl crucealW .. bim. Jirea'''. SfWttulApo mo~ Pavel, zi~: ,,Po'l 'torul in H.risto .

nE. iUiir,l"!!ol:te~ .. p.entru un c-tlm adeviral nu exi!tl. nll1l'1l!i't"·

~ 1,tI_~", _ ~~~ ,1;"'''''''' ;to

•• "tnciceWli e:dnllionUnwpe car au am sI .. hnt:mci:Od~tl ErmtI

fa,n PIdnN!]~ Ar:smi:e BC'Cili ~i ii prt'lrtl'eflm (D chi aeeia, oclJlru ee :ou am in viaJa m@,. ochimirumfl~ emu a~ de:lfumali - ~.muilba.stnl

lI_ t , .. lI,:_ • fi • . :L.: ~ ~ AI • • ~ .-.- • ",·1

n WlI, VI'!!o!'U~ m _~n. linwam ace) OCma:~at u! cum~ ~~ lew 00,. m Ii.I rna

73

miaunaJn de ,CUlDm'e3 ~i purit;alJea ,lor. La un m ment dat, privind aeei ~ chi ne ueuttat ocmi nu ,mai emu ~ri, ei dewniserl fL-,gli Deci din aib~stnnL1 acell!1,wrmtdalb:jl de ,CUqlIL :l;1ii d_ ,6:umos; deveni.seri, neg,ri ca mura. Mi mimJmillIsem :¥.i am zis in mintea lIlea:,J)oamn .nu-imai are aJbatll'i, acurn ii ,are negrin,. PariJlteie a z!mbjt , ~i--a pu~ mWni1e ~ui pe m!inile mete ~i i zis: ~.MaAlili. miiM.H'·'. Si pmivm u-i ac~ acel mtum:ric~ ,1l'Ce111le,gru aJi GChilor, darlC,Me wq;nima bumUlt'e 'ii nu altGevilll" m:bii tin, nou semooseJJ ~bi. $1 om zis: ,))tmm.-ezeuile Doamnei IlU mai sunt negrL acum iar soot aJ~n. f;i iar mi-a zis P,irintelc, lot" ...

zimhe'lU~, PI:) buze: ," MU, mMWt."

~ urmili, elm C-lti.V8lmli dnd luerem ~ Academia, ,samb'lta ,~j ,OvemD 2: :zil- liber §.i a 3 "la, z1ln~buia~i, JD:1 pJf'(,-"Zint la - rvic ill, mewv5_nd m3fma persoll:illi ]]}!Jfgea:rn Ott ce putmmt; uneori schjm~D trei ~inj din Rgim1Q pimA b, ministlre" alteeri mergeMD cu '0' smgum ,ma~in!. Astfe~ rntr-~D ,il!:i am pemit SP:JiE: rritOOstire. f'irimu ~ :iD'fel' m-a dus dolU phW in Sdmbita, de los. ACQ,loam SIRt In ocazie. A~ ~re!;;Ylt mw multc ~ darmccle din urml\ ,a ,oprit 0 ~.micie-ondusi de un,celiIewJ '1& vreo ,510 ani. In. nlQini mal era un tA'rulr de 18 ani - vlksta 0 ,!frill. de la fC,fercare em 'cI1Iiw' tatll, oo'pffilwlIll. Fe ~ta din spate a,~inii 'emu mai llluU:e ~fdQane !paie'.

ln deum gpre minlstire rn-a uUJ, bat dad. l-am eunoscut pe

p,irinteie Arsenie Boca, ,1lriI sa deschid ~ subiectuL. I "am spusci l-am Cllll10SCUt personal $~ :muJ1umesc l.u~ DlJlmle-~eu d m-a ~vredn[!C:~ $~ vOIibesc ,C'lJ, w:1 om de 1m m;em.eoJ:a, cahllru S, iritual, un g1gtmt al V'ie11;

s-pirituak:. 10 mul ICU ~ini'll 'i dilldea starea aceta. de O~1 ci~! in c~e pop ~,ai incredeiie. NQisuntemfiriduptic~: mm~~],3l,! ~Jbll1l. Omll.d t1fc-esta, eeea ee gandcm. aeeea ~, vOrbeL Merpfl! moet Cl1 ma~ina •.• ~i, bagj mmlll dIIeapUI, in bUZ:-Ul.lam [ din m,l1en ami hamel '1 scoate 0 row'graDe 4/6 cu chip1lll Parml luiArnenie BO'1:a ,i zit:e.: I" ,Va rog sa rna cretle/i. eu ml ,'-.an,I' CUf/Q!9CUt nic.iDdata pen 'o~'(Jf pe ~~c,est ma#1e om, B'lmicui meu,. in sr:himb~ Q a vut 0 mUf'fl ,f!"IIlavte ttl ,d(1n~'ul. OaF ~i P,ii:r,j\ntele ,A.r.renie' it ave:a ta lnima lui. Bu.rricui ,nn?{I" frlaiH'fe de a muri. mi-,(J incre4i",al at:eostu /otogl''Djie -Ii mi-a z!i'3 ICQ licioJatQ ,ih lJial'{J mea '{i HU mii despat1 de (!(J; or-lunde ma ,rh,C Ii

74

oric-efac.. l1c.eastiijotogftojie siifle in b ,Uti rul .rr't ~ f rlrin~ l 'UQ sciipo de tn'll/Ce, numQ~' "!Ili-' sIng. m ,m m R rId ,1« flU U • Mi-a spus cit l-a fast ~re drag, rbllJln.icul penl rn cd o. W1 om bun ~.i:fi:mrtc mID.i.gjm $i de ra ,eI a mWfar mtdte: luenu * dc~ t'ftV'1n\tfll Dumnezeu ~i despro Pirin 'eJe Arsenie Boca.

Aim::eputapo~~mirpov.esteasdld~reunc'il nun nl tltn ~, p:oo, M1iC';a. lb'eaJIt imp_r,elllM 1::111 bruatullui, eu 'CW"C IL;IlJ In mo~lnl I b!iatuJ era inma~:ima cu danmL e:m ceasal mUll nw pte MI

,eI ,!lU fbst intr-o I ocaliiwe ~i pinA, undo trebuia sj,ajllJl1 veau

vroD,60km ~i ((vm peste lOOkmlo~ §;oseaUR Hind li~ mORIICliDJ1 dat I apirutin fafi. un om care '1m1'2~ pc drum nu pc maur,gUl,e-8, ,d:fl.iImului. ,j)islllJ'n/Q eJ"QfJiQ rik mim' fnht'l' miN'€? fi om. itlf:"il DCc~tae~nl1.lffQlal ,era i.nevil'Qbil. El"lJU 1n iur de 4 mcu frdmlJ'l.U'lfI, inl'riam if'l'p,l,ifJ in el. Am apuc,(llsii stl"ig: Piirin.te. Qj'ttIQ~miir. in ee pooves-tea, onrului U Cl!I~eau 'iacrimile pe obraz ... C~ timnw (.v VQZU't'P€ Pilrintele in',fre fflli1linQ moo §i Ge'er am. Q pus mQnQ iII'e.GDJ't1pe bO'ffl'I1H(Jofiniivi miJna stanga a lui spre' ()mu~ care era 'in In'tJllinii. Cred'.cil flU: mQi era niei 1 m ,'ntre ,""line ,i omul' ace[tI,

. eu lreiJuia Sa .iml1.' alJ'S-oI'lt in' pUn in el: nar; ma_yina nll. Q Inai . nicS: .un' am"m.retro! ..• Mi-p.rn/Gaui enId peste ,cruct oil c61~ flU mi-am revenit §i nH~miveHea d ered: O'muls-Q intors J; .. €;1 aira,l,pre na,i fi Q U1'le"~nit' Q,colo pe ~osea. Am ram€!S nleJrJenlf# (Juia' vo/an.".""'"

M-a mai spus '0.;1 a doua inffimplaire eare a a.wt lee invW;II, Jui inti"1Plallla &ntm.ifa de la SfullWt.llJ.Am eli daci H fi rust smgur. cI zjooam,ci _pov~tC!'l[e dinimlgiFmpa lui Dar albst tofimpre1.ll1i baia'ru I lui Mi-a rclalat ci de mulli: ani PO fo]o8e~L-c api in em ni, i gam n_iti de spllat nici de liiut decAt de fa 'ISntan8 'Piri'ntc'lujArsenie . , u TO(lie bidoanele pe ,care te m-n le umpl'tt au apii ,de aCiD/D': ~u

" stS mi_ se t'l"mine uWmul bid on' ea s,o m rg so itll~, apil." d ,din merg la Idn/:a"iiif~ * Mi-a spes ~i de oe: .,,In:l'r~() zi.de ora un'(j din hiincu:te/e.de lafinta.niJ6. ,dupu ell am llltll ,apii. ,..h".M'n ln~'mtlfs,e. ,j r.,e. ''ll nalurii fi c-hipul P'Qfi,Jlelt"i de 6l'C(Jlo. 10 fin IOnllen€ lliat primm COpCil~'i plufind, (J' apiJrul Piirintele Arseuie C'l ~m',rJel:J!J1 P€ huze. A~,n mmarmurit pe ballea. Bdialill S~Q inlnl' 1

p ntJ"u co, probabll. ma s #timho em loJara. S-.a mIni ,~i bjio'hti §i fJ Inmarmur.i{ Ii el. S-.a ,apropiat' de; uoi Ia e disJon(ij de CQ,fi'llrJ mem _ poole 3'-4 I'H' - ms Qlingea pamdtlt1l1 cd p'/UI£a. $i tqQ cu.m a apirut, eqa ~' 0$1 dispiirnt . De aIUl,I'ci nil rna mal pot de.'tptir#i de acea /anlanqlf'.

o fQ:meie din ngs taG (afe acnm 1m jur de j,B-60 de am" are 2 capu mari'ilIcum) c€ind ,a fbst la 'P:lkint,eleAneme- :av.ea~mb~elil1e marri eufierea, avea pierre mari l~ fiCTe ,i doctorii i-au :S:pll S cli nu ponte sa 'cap ~dtfe~ deci~ prin opcratie, Si oopiii er~ boltmviamindoi. unul inr";UD 'fcJ, celalal~inal:tul Femc.ia mi-a pus eli 's-a dus en c~pjj amlndoi ~,i C~ fiind foarre oolnl;va.. A~/eptQm ;{i tr1NlClj Q sea peFioadii .tIe 3' sliptiimitli and el"CIm pl'Qgt'amatii peJ'~t''1J operaf.,ie. M-om Jut, la PiJri'Rtale AnieniB. PorilJi'ele i-a pW,;' (J mdt~ii pe c.'ap la U~' copil, .. cetli~J'ttfl "na;~<Q PrJ cap Ia celli/aft' copi.l, i-« bh~:ecu'll.antat;,Q zis ceVQ _ ,rIU It'irl ce xil~ - Ii apoi s-« irlt'OF;S sp,re ,rI,line ~ i In i-a z;,is,; A f,a:-;'. ma, cd ,doctor.ii if;tiCJ n,·"m J~~ cd sa te mf,(!i $i aii te operezi ciJ de HU 0 p{jfef# '''. FemC'm B.7JS: • .Da. P,iriI'Ite '. Piiril1te~e ~a zis asa: .}lla, ml,~'f t:n11'Q Ilici 0 opei"aJie,~ tufa ce~1i spun et,1 Cdn:d te ducr ,(lCQSQ .s~' N!. du" ,ii-Ii cumpelr-j ,Qi .'ul={t ad cea/de limb,a cerhul.ui cu coujd de porl'Ocaia.. am·· JUtil'ld'licit. Ilea QIO limp de Cal!" a lunl. 2~J illni~' iJea, QJQ •. Wn toe de cpa fi apo'i du-se ltuxmtror. Dill momentu I aoela oopJii ej[lu au Imi 3ivut nici un re~ de pm bleme, se mel:l'Setdi ,sinI.to~i. Eu ,t lu ce flU a:Vil.11 cop,iii. dlllT IC1U, IODns~der ,einl1 -ineveic sa spun. Doar e bineeuvintare a J1ari'l1tdw.1 fu:st de ajUn5 ca sJ- i filci saJ1!to~ i .. F,cmeia nu ~i-a ficut openli~[e de lien: nici pani lItZi pentru cI nn ,1.'1 :maw fO!lt ncvoic~ FemeiI::'l8-,avindeca~ abselet compl~ p hi vifst~ pc care 0 are uru.bli ca. 0' femeie fa.] 0 de ani Cea[u~ acestazdfioOO$te pietrele care existA infiere ~j ]e trrulSfonna in nisip. 0 piatJi loa.lizati la Here no Sf: poate elimina dooAt tdmbita;, CIJ ac st ceai se z:dro~tc pecaJeootrnrali. Sill mcc.J1cc' to,~~ C3'1',eilU pJiObh:me cu, fieF'eiI, fi sll v~da cUI1I,se VOl' simp.

o mlta .fJovest,e~ care-m.i .liIpa,rpne i~ p ccare am t!r.I~L-O en acW1l vreo 2 ani: m~m dus MI:r""o dimillea~ [apmkl:p. 11\1. mDnnlint:ul Pirintellilj Arsenie cu 110 SfUP fes'trans. Nu er.ll nimeru la_Dlorminrl. Mj-aplrut bme ,ct\. n~am gisit pc nimeni pentru cA: ,am putu_t desl1~ulI',1 p,utin, din 7b

P"U~"'~"lloItln~U lamormantu~ P!rinte1uiAr en;!.!, ,1l\:'It tit II ' 11 ~

~.amnweputs~mj r1lgillmin'~ear mr!ll ' n hm I m z'

~liJ].tuJ:P~mte de 30010 de unde este. $itOl 0 mil u-ibine 1I nt

IimtllOMcnt daf. eu ochii mo1l:Ji$i fllnd, mi-a apmll irumu I nu ;ll liic811.d! semnul Crueii de rrei c'n: •• m:.D.:l., ma, , , hi~1 ' II an' da; mc"i, te binecuv:dmez~ ,"0: da. Ie .bin(.'c~vriN"t---::" I\lun I u\' zdmr:u.::imurt d_in tu;at~. ~a ,mea1 m-.a:m dus in d.n:Plld l:rucii

am in,genum::heat"am plins ~i m-amrugat run t t ufl ',ul $tru cit a venit gru put. ell care eram ili mi\ vazu$e eli trernar "1 I N311lgel;Jim. A,mam 0 stare de cmotie C1(Lraordinam. Aceasta nu 1 htamnhl"t.. aceasta. am declarat, Nu 0 Ii c: pre publicH:ate. nu: unl it

. ~t bun dtX3.t ~,~i. sunt dORrmtM'JpJIMi din viala mea pe care I tmt . sa p e C!;l]f _ 'Vi Ie ,~ipun din SUI e a'bs-o]uf s:jgm-c-

n e [llU~t1 Gabor u h eorghe (Oll mnezeu s.~-~' ter ~e ~J sa ~] IOJfiLb1eel.!SCin UnI pevestise cava din \Imill lui cn P:oonleh:: Aiffienie Boca a preafost:rn s.Bn ia sa, dm atunci,ci_od 11 Hmiima sufletuffi' wvol"tl:lcC '

I~" • ' 'Ii"""

so ~ .~ :nn.1a si' e n;-c;hiil;oreasca. Inlrase tntr=o lcgaturll de' prietenic

0. femClc: ~I.se par,e eft se p:l_ceau reel roc, E1ll1vea 0 cas! Bunl asa.

m ora!§.. J S,..fIIU, hotMa! sa moorg~ l'a Parlllh:l Merrie. Aco!o ra multa'. La ua moment dat, din mul~imea aecea, Plrime aArsenie cu ~aI dm ~~nne~ ieflare a: 01 • [I illiiili ~i i In reaptA p~ . Gaooi~ .. omr'e:'lg1ru.Pirmtel llinlrcabi: •• o.,we",i.OOiIIl rna"·, .. ~~IlI. spus cl,er's 0. problefl:1i1~i '\lTU sa'~J sfiUuia.sc~ eoe s~, fuel. 1.,1lI. P,~nR'tete~ .,.ee pfobJ:eme ai, m~?". Omul azis: ~,PArmte vrcau sa

rec~at~resc~' .. !Em ~. ea de lata. Pmin:te'le nu 1-31 'mal lkat sa maizi a. .. JI a ZIS: ,Nli, ,do.r fomelu? Ala, eata CfJ care vm! s6 te fnsori II.J . e m._o.j teu_co cea dintm" ma. hlo. ,0.. ate VQ tego. en $£ pe D'O.mnul HrfS1Q8. Las-o, ffl'tJ, in. pacer'. Au ie~·t din bmerici. amandoi .. __ ... Ol~1 ~ ,fin d~ eL bUC:ll1'OS de ceca ce l4 2.1s PMntele ~i i~a

remeu: • .AJI~UZ1t ce a zm, .PirifJJte~'e?,"., Ea i-a spus j.,faci cum wei". nu sra:mID dsilodt Cll ,ea, d a.1l'irnats M]g1Lll[ ~oaJiA vIa-ta, bli.

Un om din Hameni [w:..a SpllS unnit~,aIir;e Ie: •• CnuI cij em 11 Ii Qv€'al1\l' fa mll'ltt WJ' bUZllR{jl' 2 . .3 00. de lei (bani pe l'l1?'mt'IJ NeapiirtJI II'ebuia s6 tl"flC Utl' pod Ca 6 crjul'Jg (lca tfj: ("dud 77

, __ -

--- -- -

, d tree potiul am ~l' 0 ceali ,de rigani. N~m mai om' cur"Oj so tree podul. M-om lIt1ndit tid' ei ,mii print}. mil tJmaara $; mjj; llnm.ci in api. AI m tiis-at bicie/eta ,deoparle. m-.(sm ,uitat spre ce« $1 ,rn-Q1n rugal ,din toaw inim'Q mea au Dmnneze,u sa-In; dea ,Putere sa tree IC'U binepodul. L~ un moment ,rkl'l'om si"*,' in prnajma ca 0 mul,im'e

J_ ~... .., .... "oJ:...··

,rAft t')QcJlU~"'h; $~ ,am pnns un mare ,c;,r'~rlJ; nu .nf-iil! nu:u pt!f3a~ ,~' mmtc",

n:l-,om ~~rcaf pe hicicietl1 ri om trlt;,ult podu/. Sft liitcm ,igQNii dJIpii mine~ dar,Ru mi'9~ :xi's "'rei u'~',rJlni:mfc. Dupo eijiMQl'll,de .1aace.aslti: i"',amp/are mif £1'I18111CSC au Pal'intele AI MeHle SOC"" care ,m;~Q z:is .. •. MQ. MQI'el" ,mQ., .. ,fzyQ sa te rogi l'aali "iala ,m.cun~ ,re-a; mgol' in' rlOtlpt,ea aceea", L ... am irur.:ebal ,pe PQl'lnl'ele: .. Care noapte, l'(JriHtl!? ", .• M6, Matei .. in noaplea Q(;J(J(!O in alto'l! ,te-o~' g,tindit cD tJaea 'redpotlul ii.r1io m'lim~oam, imi iO:1I btmU (2'100 de ,iei) ~i ~~d am,u:.a rn opQ ", A,t,Imci .(",,' ZiB cd mol': .. POJl'inte" itl ,toat,d 'viol'a mearlu' ,am int&lnit fJ'l'HM Jum~Mla. Eu CI1e:d co smlie,li .&ingun,d om ~n lara asia '0. $i parinle/en ,raslJUllck"' ,. Mti. Malei. fl$tJ' rmi vest I.U " •.. Ba nu. Piir,iJlte. daf asa su~leti. De r.mde sil ~tili ,dumnecwooslm ee am gamJi, eu ,,,timel .•. ", tUm ,em de reo 4~5 ,ani (ctind ,am palll ,(Jtwici cu padul)"' .

ram e servk:iu ia Academia Samb!ta, 13 r,eoepfte ,~,",cruse IIl11 preol b1i:trin; OVC:a injur de :SO de em. dol' eu 0 mime faartc luc ~dij, cue m~,3J rugal sa~ i ,arlr aula Aaademiem. J-am ,adt!IJ~ -D ~i iClI1ed ,ea i-a pildcru.~. dar nu ~i-iit ma'lli:fus.ta,t inill~,d un te] sat~smcl ia, o'M :m.i-a zms, un lueru I];cmaipOl1'lelljt: dinsu~ rn-a il'[trelba~, fira ca eu si-ifll spus ceV:3. Melli Il-am cauta.r: vreodata, sou tila,cii l-am, cuaeseut vrood'a:ti"IU ,darn am auzlt de PirintelcArscnie Boca. ,1-mD'sQus 'cAam ~i wfibh eu ~'illJ de ClltCva on. Alunci mi-a zls uitindu-oo la mine eft un .011'1 fn~!elcpt,: cram C(f a mai tanir cilnd m-am rntcllnit cu P'rintc~e At. enle Bocaeram $,j eu fl:l',eo~ - $1 mi-a zi prirme a 11~ele: ,.PIirinte sa "til 00: ooolo uHfk S'I,mt doi S?ilU Ire; adi:rna/ri Iii 'llQI'b,e.'fC ,d.e.,~p,re ml,uJj srmt ,~i eu (lcola eu ei; i?utna.j ,cj ei nu ,r.mi 'l!iid: Si 'De,i ,oore ma pO'lnenesc, a"W'l~i cand 'IJ() fl.ra ffeaciJi di'1CfJlo, eu ,am siJ !l1lU ,oro, ,10,1' ,~i am l5ai (ljrH s,ij lrecu:ii din-co III , .

T-eorteruia Lucre~ Urea p Par" tId' a Angllel (/Jejam):

Merica mulla. Jume I:a mall~slire. Ia Sambits dar- nm.~ t;; ~ -

11 ....... 11 .. 11 .. , ' ..,. • - u •

. nu mall em pe 30010, crape la Cana~ sau prin Buc~ti. Dar:

.p reoli d hI! Sibiu ~i .spovedeau Iumea., Jar- pariI'D tele Scmtim it . AtulJlC~ Ira S'po,~,edn ~ io :f':mteie din Ream. diaT nu s-aputu t lPii:rt. ,~s.;f de~a:r~e' ,a:tU.DC~ cin d SC' apJlupia, de P'O~irlllvei\'l seOUl tim d • . ,Delrell on ,8 stat la til1d aeea femeie. dar D~ s-a ~1IJIE!!Jt 'mplrH1:,i 1 se'1icea roll] §i tmbuia sa ffisi ;ilfb_rj., Dupa ee 5 .. 31 t:eJ'miru::ll S flinl

78

Li1~e ea s-a dw; liaJ pmmele 'Serafim~i i-a plvestit aoea mtimp1are. Parinte e i-a S,JlUs ca are vteIm pi.cat nem!rtUririit.dar' femcia,;&; z' di, p<: ioate pe care Ic~ ~tiut le-a ~t. Alm1ci J,:litrinve]e _ em.fim a mlreb t-o dues on CllDl\'B I;l, fi>st pe la pocfiip. Em. 8 recunoBcut d'i a mst" darllUa roam.uim'l;afiind unp§eal dmarew~aod'Dameni~u m]isus Hristns., Dupi:ll. 80wstl m.trtuti.sire remeias-,I spovedit din nou~, recLmolcand eft ti e hit ,c~j ,~,i. a me6 la adtmki. de poclip, m BPDi~ ,a. reu~~t sl se impart~ci. mm rrlci 0 pledicl.

o oonsAtean! lUi-a ~ovestit ,ea aMunci ciod Flrintele Arsenie ,em 1a1 Drigblestu scafia, mu]ta ltu'ne m ,&ta b~cj" m ttAnstdle; voroea ruluror. Doodml., 5-0 d'escbispomtl bisericii $ au mtra:l doi 1::iiep tiner~ unul mai Umlt ~ altul mm s.ound. iar eel mai SCuOO~ Brunei cind ] .. a. vAml pe Piiri_nteb~ Arsen_ei 1;1 inaeput sa pIing!. P,ltriQcel j..,a spus: ,,-,De ce pid,ngi A driane? Cd Ii-au lu'a~ came:tufl". Adrian 11 rispuns c~, da, Pmin®e1e i-a zis d nu m:ai p~1ang;~ ~i si flO. ineeree sl-Ji nmi il'l, came:t:u~ Jar ma~3isa Q v,mdi, ,cw::i a 'OID0rnt \W ow ~ mai are de Dmoll'il: 1lCU:~. La plecare PkIDtele j:..ilI roW repelat s:fatul slu hdAdrim., ~ot~ eei 'care ,em~ de mtJ au immI1mmrit 11 3lI2U lvoriJe~QiI: Pirinu:1w.

in ann m 9* 1945 anuners fume des b mbHsdre cu doamna. pf oteasa Lucretia. Mergeam pe ub munt~~ in doDi ore Ii jumatale Iljung~am Domma prec)'Le3Si in limpul wcantei fAmines ,cine 0 siptamin! san doui 1&1 mlnisri:ret ajut§nd b buc4Wie. SOJu1 domme~, plrintele Aur-e~ era mchis laAiud. iar ea a n1ma:s cu dou ii. reti~'e, dmU'e care una i-a murat, im' pe ce81aUI ,0 du,e'eaJ cu ea ~ a mlnbtke. ;\:CO']O'I dOW1m8J preeteasa si-a g~it aLinarea.·ta Pm-m:reie Arsenie ~~ prin ,dimsa am anat ~i ell. mu1wle &pte petrecute ~Il. incima :mInastiri.

Cf.ind am i110CpU'l sa merg ]81 minfislire, dneeam pemelnice ~i puneam 0 monedn de 100 de lei pe I'lIlIISat..iar Pfirintelc' ne"spullea si, ne lu run bani i. C':!c; o1-j anmca ~i 'e pleat sa -i Allfce in picioue ,ea era chip ul regeJui Milia, I irnprimat pc ei

~n primJvant ,oou~ui l'944 am ~tat 0 slpl!min~ la ministire ca. sA mI spawdtsc ]a Parint'eleArsemct fUnd PostuW pq:te,[ui~ dar:n'U am putuU cAei a fGstmu]~I. lume~ i!llJ" ,eu fi.i:nd&.tii tlnl1ri 'OO~I mJ: ,tWIne-au dec parte ~ i mti spuneau el. eu am timp' s! Btau ma i Iflwt Spov~dea PArin:tel cate (I persoani ~i tW'ie~ ,ore. Avea,_pe 0 ,lIlisulll:in m!J:i!stire W1

o

ceasl 0 CI\Jce' Qil olu:m,m:ln::: ap~ imr F 'riml Ie era im I C I II Dae~ no. ~tiw 51 ii mai Spu1 din paCBIte, Ii le pill'lC ell

lotr-o :zit (l~ cind stlteam la, terasa mAn~C r·. 11 teptam 1- mndpentru spovedanxe aiimri d0muLta lume, a ic~it P rmtcl din ministire~, imbrle:atcu odljdi:i, fia inoeputsA Im;ru-yll pc drum tr d'oputn[t'~l. dar l'ajwna.tatJe3 dni:nlu]ui s-aopeit, s-o irno~ Innpol' pe ]Jantem, d:l:'~apt~, 8 drnmului emu 'tIr,~:dbMba~i. P~r,im_te]£ s-a april in tlr:l8 tor!1i l-~ mrrebat peunul dintreei de ee i] tot injura" cud cl nu iJ obligl creada in el, ci '_' biae !il,creadi~. in Dunmezeu ~i in Dernnul l l!U.'i. I J nsto , AIM ·~ba.rbatu~ a la.sat eehii ill plmint §t. ~i:-a cerut jertaru U1 f I PO.ri&ltehli. Pirinte.le i-a r.iisp:uns,: • .Durmezeu Si! Le ierte'r ',i D inlr t IiIipO.L" in bisericEI.~.i s-a a:puca'[ de spovedi

- -

'e la. s.~~itul saptllJ'nSnU s-a irnpulm~ Iumea ]a SJKl,vedit Sl mi-

Et ~it ~i me randult. Dar 2ItuncW a 'Yen it un om Ia mine ~il1W!J ru,gJ~, _, i1 IaBpe el u:n~int:e tid V1Ri. '~emUmarepede. Eu l-em la!sal. D u-p:a ce ,!Ii Lntr,a.l acel 'OM a, i~i~pm:m.Ee~~ :suplm-at dm minastire $1 a. spus oI.DU ma i S]JO'wde$te pe nimeni cl 8-f1 sDmnusa mai audl fap1ele' dmcilorm fil$8, altmd'llli ~,i ,~a s-a 'ill,timpJar dl nu D1111t:u~tsl, rna ma~ :;po-vetie;s;c.

Tap cei s:povedqi]a. Pllrin~I' _ vorbeau pc afarli clii este un smnt. c~ei ce pac te ei ou ~tiau, Sfinpa Sa .I c zIcea!. pari:n~el11 ~Li3, ee vorbeau eel spoveditl, iar el Ie S,punea ell nu este un stint" e:1 este omplmintell\, d nimeni :nu a jD.st: pc pWnitU :!:Wi piatt" nllJl"UU Iisus HmK>s. Ne spunea P,irml£!e sa ne uituH\ atuncl cand spl[llm vasele, Wi 'WUIU] in CW"'6 Ie c:'!1100 sA 'vcdelin, ee nnmrie este in el ~i ne spuaea ca. 3§i este ~~. SintJa, Sa, clitindaditea S-!Ilt1e~e •.

A:lunc~ ill P'DiStulP~tem~ PArint J, ne spurrea despre pest, 'etm:I, s!-llirlem: 011.1 rug!Ciune. eu smerenL ~i cu~, ,trupulW, ca sa dJspam pofiefe .. lei cind r:rumcmn srinu n mru zL em d;lofUi bJima' ~ cimailbine • .bun lucru".; iarpustuh:slepootn! ceitm ~ nu penlruoo.ibatmnii ,i pentru eei bolDavi. nictpenlru copili :sub 7 ani. Doanma preoteasa. Ur-ea. po lea (omite mu It, ~ine:'a ~i po&: negnJ ~ era foan,c sr.ab~\ mrP,lLtinte1e a oenat-o ~i i~a sJ"IiJS ca. pos h,l m plhta Is dW'ere de cap lllil tUM e post, c~ ,os indiJI. P'arinttile EI, pus rnana, pc pre]l'[ ,i ,a SpU8' ca ... mi!ilIlIJ I,n de 'lru.p' are' un

•. d d' ..I.~ .. A:'II; 1' __ >1 _:l,,_~~ ~' .. I!.' l'I

mil.Iilmt [!1Dp1 . e lIJS. um ~acilll,!teI nuli:U!oll C'~:I.Wi., ttetJLne o:m. ps;_r-g.,

Parintele Arse-ni:e spune! feooor si nu rm.i fac~ BVQIturi 5I:Sf: nascllQopmu cunlli, I;-a sa iasQ preo,m buni. Cac~ vor ie§i preopi .Iell ciupera1e dupA p ume'\ dar~ cind s-or st~ge, anmci va '6 ~ta. Spunea PiliElteJe 01, '~gIn' ile nase 'coplii, nu, It este fti~, de saricie ~w spun ea ,c-l va vern tJmp-uJ -cane:), 0 d ne stlpIDre!tlic-i, pgri. CopUi care mer bote:mp ajumg in rai '~i loanti1: ,Ferielt SImI eu. fendf. e.ei ce' nl'-Qf~ ,avul pe miN- ~'- i~f eei avo:rtal~ spUR 'ilnk..ilUllll: ,.Bleslemafsu~t. bleste'l1.l(Jli $lin"

• . • "1

Of1~' t''£' m,,",," ,12 ~t pI!. min',,!! I, em merg in i SId imp:reLIDfI~ eu pirmln nr,

Piirm,tele ne'-'aJllO,vestit alUdaUi despre Maria Magdalena d a fostfid de implrat; dara f'OQ: depraw~ p1attuiaOlltO~ care ij,conven~ ',w cind & auzit de Domeul H!fus Hr·s~os, 3, spus, ca sev~ duee ss-L amigea&:a ~i pe Et S-agatitlj a pf~cat spre leeul uade J !.sus v~~ea Iwnii. DaJ~ mamle all 60 de s~adil de ,aI ajunge. a camlt in g nunchi::::J nu a maiPluut mmtl, Se ,I]I;1,pta,smguridpoa:ta sa qJlunp. darl~m, ~.~. llU'lle!IJtreoea pelmga OOl toti d'udmdu .... se sI-L asculte pc ijms Hristns ~i en em, tIWIU['3. car,e nu putea 'Sa mlllin:te2;e. AXWlcm :~i-a d8t s!C~!Illl4 Ci 10 pubere dumn~ 10 line pe 110c $'i ~ .. a arueest toate podoabele de p~ ea, A inc~pu~ si-L.roage pe D umnezeu lea sA 0 ierte de p~cate. A1W1Cl DonmuUisus Hm~os i-a mgilduit sa mea:rgi Ia E~ ian:aa parours restnl drumul'W inCOat6~ingmruneh.i. iarc3nd 'I ajuns IaMAntuilorn'l.l"8 ~t picioareie oolaerimiltlc~~ i k'-a~'ers cu pWi ,eiAstre~ Maria MagdaJem N ID~OfS, la cmdintl ~ia ajU!l1S prima mimnnst-j.

P,~,m.J, :m!mc !PirmEcle Arsenic' altaID l din pJ.d'Uil'e. dupl ce 8-9, mrminat 'Sfiota.LituIgbje din. mimistire, ElM dusla. sala inehinBro~ fiind lumt; multi ~ in mi.nlstire nu imipea.. NI>8 :spw Parint:ele' cum iii '\limt pe ~rulinlr~ ~wlC3p1dgol$i,aubumle fiiptededUre.R; iar~,anme1!: ,21 dat doi. p~ inaiute~ s-a giodit sa I[ dea cAcm'" dbului de dlu,gk Ita s!~." .. ~ ~ Clem iami~,ern filg. Ie ll1On£oluruacela -I inturs iMptlL dm-nu 1.,1} maigisit Gia alefgatprintoatA~ ~ipe ~S-Ubso~I~'nu L~~ nwi m1'~~i1 ~~ alunci $i"lB dat se.a.nla, eli a. fust Mmttuitorul .lPiriIlte~e

p1b,geac.md K;pm1iooti loata 1umea,plngea,cu hotulre~ ,

Plriute~eM:enie ,ne~a sp:u;JS cit mt,ot.ueauna dnd ne spolYcdiuiI; ~!I. u.nnI sl spunem ca ;Iim ]uat S f"anta Impmti\tanie m.6\1[p ncvreduic. d peate Wll uita:t vmun plicat. nemirturisi'£ p prm mirl.urisirea reoentB. &2.

89 iDrta. dar numai dad J..am uitat Dar IdaC 'iI ~llm nu .. 1 ne mclrcim cu pleate-, cidem 13 osandl.

'Tot s,mn ulPirimeAnenie ne-a ipW 1 pA . este 1100mia penrru ci prin !loomi ~oate l'Bmi: Jiui i ~

si :fimi. ~,i sa n,ll mmli .,mnu pop sI,miati, ~i sanu &ri .. Minciu dWvol:1i a&wmd de lB D~. E.xiS:tI, r:m Ii ia4 - - • fi dlavol PiIiI'tele nf!-fl. S\pllS: cI dati ,am vedea.liloi <Cite smn noapt, om flro. blrnAvi de epil£psie. Dw:.DU.De ,e:stre dB! DO'uI sa 'VOOmlmte swu OOIllJ«CII: noi zicem: ,J)oanme, ~re-nd'·. Dumnez.eu te ~e~ dar tn::hu

te fc:rqt~ ~j hi, nu be - we.Si umbU Is ore inaiDkte in ooap c.

Alta dati am iun In Postul Pa,til"'r IB R1InIstire. u rnai ziJi1a~,~,cmZ'dnta • ducmcamd.coMe. Nu Sf: flcuse. ~ altarnJ din:pidm'. Em fume :rome multi mc81 ,nu incIpes, in JftIlidstlre. Dupl, terminare:a :!1ttin~eJ sluJbe' PlrinteJe Re-,a, dUG, hi. sa'~ im:hinltolii, cilci ,BOolO era ~PBtiU~ mare "i a wcDput toatlhmiea. flrio~ele ne-a predioar~ ,i a mai stat de: vOfi'b1 cu ro.mea ::'1 se flame o:ra t4n!ie~ d'ar Oiminu~ no-I era foaJlle SBU sete ~i nu lem mmeni ,abash. Plrintete a i~j[ 51 plece, dar hImea a ~mdiJpA digsul Am nus pinl in drop uJ poflii princ'-cate care ducea.la mmast~e ~i acole ne .. a april Y4lin ere: ~i ,oe..,o zig ,&~, rIInin macole .I<i s-a fiicutun cord!oiD.1l!lng de IlIIlW. Din toat'! -18 care era ,acob a j~it olfEm1eie - neas lU' Bfoca din Hcirseni.

CaR fugea dupllP,irin~ele p.~,~d, (ti iI :,"18 51,0' ierte.Zicea; ",Miii • 'I 8,41, P,i1IrDlte, ' d lmapl1' •. Dar Plrinte'l'e a intaL'S C'Ipum de dou.l mi. $i i:a zis: )nfoan:e ... te inapoi. Ilult'u,n ~i PArinrele Ilmccput si!, h:mgeasca pasul ~ d zroan: (eu mi uitanl. s1 ovid cum nmtiIJp!il::ioarele. dar mu le mum .11 un metm, ella hlei sau pahu mem). Erin mu1p: 1:irb.a~ei stngau: .f}itati~ CIlI!ll.I' ;loti'" Nrin1.eIlP. . rU a dural, poate. nic~ un minut ~i a intmt pe' poarta: sihis'~rie~ 'Ilf Deana a rBmas. Toala ~ s-a int~r tmilrimclu-:se de zborul PArintelui

Alti data am riimM pftni ]Wlellia mldstire eu vecina mea; am, lwi dupl, IIDEm1 acam. Dimi:n:a&a,1l1l fos~ 11, ru,gkitme fi apoi ne-

dus, P,kmtele 1a.:iaJiblvelldc1 apl'o'ape' de' 0 caibsmll, din apr,opferea m~r:ulS'I:i:l'n. A,eollo arm 'stat josl pe iarbi ,~i injilll'UJ P!rint,td.m e-mu m.u~,i 'b!tr,irti Iii batmnc. Plrintnfe ,ne-a zis 0 povcstire despre: CI,acm !.wuuuu·'Petnl, c!,amgt,D fenmie;,nm i~giR:iUicarc'nudidea nimftnui

nimic de pommi. Od!a~ 8 venit un same :ji i~a eerut,ceva de po~, iar ea. imp.1etea cearpi Ji ea I-a certe1:ti a anmcat' CD (11 oe8pa, dupA B't S§tac:uJ s-a ,apJoca,t ',i II luat-om nmne de oine. AO£Sm a .lost 'b'fie'le pc care i-amcult Ii) 'viS!la ei, UmhlindDom:ru.d CD. S t:im.ruJ Pe1m, ,mild. a vAzuI-a Smntu~ Pem. pe s08cm"a cum se 'ChimJiai m~d ,'i i-a zis.

'n..._, ".::[J!'.:....~I iI"'!..i. ~~'>I.A~"'::. ,.s.:.....;:.......!Ii. 11"11.. ......... .11

JlJl!UlJlllilWYli.-. ~s: .~ .. I!""~IU !!! ',u..rli! nlliIomi U!;;; e8J ~:prea8eI'-!!_~~e . IU!'VU"1I!!iU

i-am: j,Ol,o!: 51.6 sctUtteD\, PeW"cla llU ate nimic i'lw\ ,elm: tD~.ale 0, ceaplu. Donmui, Hristos ,iii. bimis peill,ger d 0. scoatl din iad. fugent! 'aJ IUlt ceap:a ei s"a,cobomt Ia.~. iarea. HI pans de rldieina ,oope~ dar s-m mai prins, ~i altesuf1ete de ea, I~ OOEm Sifintului Pettu I ince,put sA se .~ siiuse .. mai,~:~;a1tesuOete~aaHdac&utdfn oouiDiad. Jar Dommd Hristosazis:. n'Vezl, f'e~~ ea§i rrriad a ibshear.

Parmtiefe a rnai ,SP'llS ,si nu batcm ICD:piii CD. :pamma camina e rome grea. Sa 'ii bntem. QILI m,nclup:,clci morima QopifuJw ,croue dimmcfii. aeum pl~ge arum lace. Nu Dhati cind e mic~ fe 'blt! e'~ cim:l e 1D.Ue.~j, oe-a mudatiaw~Llm.'i.'Ci'_If!U IE prlndeJilJl b,al~i,w oam:ni 'ool'l OmlLd bear 'ii camcle bn;bat sAn ooolqti, ~. nu ai u-eabi cu elL

Pib'intele An:enie ae-a SpillS eA Mai ca D!::H:mm tlli 81""8 .1.ta:1 :StmJWJ.WAtamssLB iaSfinbJ1 Munle Atoos.lax SfintulAtlmasie, ,cind a Y1mt..a1 pc MaicaDommilui, era dec lfiumuse:te mri I' inVi_Iu.iit:3 toa&, 1m mze nurii. ~i1 51 nn :6e is.piti~ i"n. zis: .. Eftt fe.meie ce cau~i aici?Du:-te de ald!n'. [arMmea Domnubli i-a rl.qpuns: J\tmmSie, nu m! CUllD!j:Ur'. ~;Te C!!lm}SC1' dar nu '6,faUsi. te vIdJ Do-to de aicilu,IIlfMaica DormuM, j,..,a.:m SifinlUlillAt:anaSie: 1<~t-c in piatrau §i indatl a mceput sa curgi un mvo:rcu alii reo'S care· ~:i aslbi este,

81 '~~Ii d Pmintelt deacD10 de ul1de este~ ne ajuti, dd avem c:red,in~ ~i ae ru,g:imla mormint 00 toatl~go&t:ea. Sa ne spunemdct .~ 'im durerea.

Ne spunea P,irinU!tle despre oamenii bogati1 ,ei. au uilat de Dunme:mu, eli blor,~. ~ d1l1mmic~, ei spun cO rain) e aicw, pe pamlnt. iar Dwmez;eu Ie dli~,oal.le ea sl-~i petrcacil are~ pe pamint. Iar slracilOf le dl Dumnezeu. din callld 'in lUnd, flecaz.ur~ lea 51 mJ-L u~te. Ca~i DrepWllov1 cite"a dat Dmnne.zeu, dar Gil ,i"8 pierdut credmta;EI 5plllS; I·J)omnu~1 dat,DomrniI a hijJ~l Be nume!eDm:nn1dUibinecuvintat'. ·84

Tot Parinf.eleAnenie sp:urrea lumii sA DU se dmJs1eascB 100,U la . . maricl. ies anmnmli; ,llcmnfe,-spUO£ 'bandicapaJi Peanmei mlu se .~~ cidemJJmIl!l.ZiJereingldlIitepel1tru~p:nn:l!or

nmtea ~ijob. daci. wemd avem copO siniiO¥i ~bmIi $ia1it cit IYR.IL&_' ........ s!~ reguJat Ia,bisericl,casi Ie fie 9i 1m dmga bise:rica Ire(('inm .. Nemaj ,spunca:C& de marl snnt patinli1e. moartea pC Cruce~; !IeR:a(l!~lH'reJa- z- mimJmea coo 1'EIai mare a Domnului Hristol.. MDmm . . Mmmitorulw ne-a sees din robia pkatnJlIIi strimG~ ~ a mfu1~i ne-afisart Sfinta l~e In Cina eeade T~ma* De

, trebWe sa ne preg.lUm, mainte de :P'liti cu post, curugAcmne ,i '. " sa,ne ~imcitmri des, d ml.'lrecem,dmoolo n~vedfP tImnt.rltas:iIt:L ,Cier acoro .nn maivin& wei un proot Oil Po:tim] sa it! dea [mJil~iSmltle in ·ia_d. 51 ~lmclt Jl Sfin.lmp~je este 0 taina

Ii primi pe DOmltu] lisoo Hristtls in ma[~ midulml nQaslre. Mulfi !HllLmcut dnitCl~ dUpi Sfiklta Mmplrtiprue~

Hi

ve,Qea.1tnne Ja Pirtnt·e!e Arseme CD fel, d 14 I de n lar~b.deacuvimtede~.Pc truJP '~_OUYill'.n aau. .. __ .. fntoaMvr.enutwa iIJ:onjumt.de 1ume 0 s:Iruia ..

~it,dintre '~'~.:Si"adm lUIirdeputedIJ TI Siteptau •

calm lW:nea can: em, 8001[0: tNi d,tt:,m ,1,_ ,daM' un' ,"11101 • _.11~__" o mingiicre ai. em ifi timpuJ cind enlt!I pe:BealtBp. l:mr alti dati a venit UD om. d.e pm .sateJ,e ,din jurul mlnlsl din Dri~ clci .acofo SIlDt 'bivo;li muIIJ) ~i ,iI :spus P,lrinteJw

0, saptln1lnl i-a pfccat QJ jlJDinei. de btvol din ciurdA ~i a CAUl 1-0 tOll:tA.irnprejurimea ~j DiU ,iIlglsit-o ~1iW itie dad! 0 mudl gas,qte WJ

P:ntele 8-'-3 uilDil putin in ~ ~i B ridlioat minD citrerisirir ~. i'~I~e duci inoolo ,i eant-n", ~,i dltlpi dou! s§.pE:Am3J:U l!Iglsjl-o, m,direcJja. inmcat\ m ~~. san r , iD ~~. 5i a venit :acel om

molpmm P§rinteJui.

Plrinfele ne mai sJjlUDeacA noia,vcm cre.d1iu18 numai pin! ne neeamrile. ca. daclI.scipiim de ale' ,am uitat de Dwmnezeu", '1-0'1 noi Ne :rmll splmea, 'CBi 1111mai ,rio :post ~:i prin .rugaciun.e. 'Vom '6

, , '. Sinudutimsiioo adtm!moonmlLi pepamam~ cislne MmWn

c CilI sA, ~.e avem 3oco,J'o. -

Cind QHmlcidtori~ ,am m~t la PlIrU:del"e cu SOfUI men, mil stu de varbi co Nrintele ~ am primit bin_ecuWDtarca de: 1a dinsul in anul 1945. ]arm.:lmw1946, [!.Ii 3Uianoorie"amilst 1aminiStiredene~wn spov,ed,it ~i De-a implrtl,Jt. ,ei pc 3 :&hmm! 1946 ,Bveam. cis!toriu.. Plrintele ae-a iDtfeblllm do.d facem cu :muzici\. I ... am rispuns:.ll,m_. P,lJimleu .. far P,i!rintel~ a.zm: .,0 'fir' ,CD :Dl.JrnQe2iCUil, 0 'lB ~ ICO ,l1ala1t"'I',

C<elor necUrnlWlJ.!lp. ma preDt le spunea d se C'LUlune 1a 1JiSerid pmI1ru daceca e ad.eWraita cunlll1ie in, filfa ,a,Jta~ sa nu'~ in ,cuMe. CunMia de la. prlmlrie este ca '0 ,dum pc 0 viti. Mul~i eopil sumri ;dincauzBl.pMtntuor. ~lriDteleArsenie'~ lci_- tate _ pru:mpJor cad asupm.COpiiloft ·clci precWnsunt pAdnJij BiB vor fi ,i loopiii.

AJ£aazis: .. Pirin.Eem.[Joillll!J. maiUn' tn:' zidc:: u .Plrintlile a.zis:' , • .M1t ~, .&usaJu e sum ind IllBlC lime

. .' Sil'taie [II P'emoo_nAdin Sfiinta Trcim; II

sufietuUull, m~U La Rusali lie lin trei zile, mao nu douA'

, . Au ~st niite oilllWW de Ia no! din sat ill POSlu~ P~l !lor

~~a ~ ~liIU~ .~ bi_se~ica, .. - ~pUWi .bfs:srioa - .,MI. sa rna putt i" de.~ f[~1 din sat F3:m'i:: ,~~ Pllr:m.te'. PDstim", Dar Paruncie HI m. JnI, CIJUiIIli tu 0 s~ ,os~~,ti eu srana in tmiist!! ",

. _ ~ C~~ ~men a dDIll{l O'df'd lei Plmtefe' 13. DdJpm: 'U ne UI ~~ll:lvu~~IDt ~inm.itpw:u.luL ~i Pilint J~' azis; i~Ce Vll mira, ' II

vorbllSeu!'l.mmw .• ..Eut ~tm eli va mira). Dar Mintuitorul du _nu I ~ fosl eu trup plmanresc. ,iii mst eu trup duhovnic '. fi ~oti la In.viere •. Nu maisunlem cu trupuri:f.e aeestea, ~!c so pre c

trupUJi. dubovniCl~tF'·. _

Unei reme~ dmsa'l. i-a :lDurit SOJttII ~j J~B InlJ,eibatpe P.irinH:! le . ~"'iai dl!.l·. IO~~.~ ~~. rhiflt~ le . i-a ~is ,ea dlJca s-a J'regltit pe hnnea s-a spovedlt ~'l s-a eummecatasa cum trebaie, atun is-a dus La

. Doc) nu, s-a dus ]3 o:s:MdA.

Intr-o mmitie' blrbatuW a awt cancer ~i d(n:~orij i-au mai dat de tli'AU. S-a dus I'aJ pWinter care i-a zis: ,Bine. ma..,el ai vemt

. ci 'u-ai venit mai tamu'''. I-a spus sI SIC due! aeasl sa. se .... ~,i ell i :f"amiliallut toste rude:[c .Rlmi .m.mearga din nou.1a S.-a. dus ~I S~ impirta~it Inainte de a se mal duce Ia Pi'irintle~e dWl, .~. medic ca tn:buia. si- i rna i den 'l!l;kiJllC'ut. Dan:' medi,cut i"a. ~ ~u mal are c~n.cer. Apoli s~a dus la P'Ari_nteJe' cam ~:i2ll ci n 'fost .mal I hli doctor ~J. 1"'S spUS:,,$ii va rogall, mi. sa va rugt1#~ ri.la,. SQ 1(6 mal .D'e;ge,!b.g plattli Ia preoli slJ se mage pemru W)~' lriacii lUI Ki rugaJ"'" Pirintelea nmi spus, ctl pomenile JlmlrU morp nu se

eu rudele ~i co vecinii, ci co eel strati. care .AU au. ' ~

Silvi (Merghind,ea.I):

,(Jnd 'I.mIIQOOpO (en \'leO 168 de ani in UDIII) vemam la mAnklire cu 0 mlJtl!ll~ din Mergilrindea]. Plrinte~e Ats~liene ,sb',ins,£a pB no~ ,oopm, pc un detu§lJf in, grldinra, ministimi de la Simb~,ta. 'S~iteam'in jund .Pirint.e'lni ~ ne povestea cam ceva, lite didea sittwi La un .llIJmeut dat Pmimelea luat-o la fuga - in ghlmi - ~m nol. copilii~ dUipa dansul Dar p_eca ,a~ de I1qJ ~ de (ca 0 naluca) el. noi oopiii DU puteam!iii De '~em dup:iI. el, ~ plllllel~ dealututeril, un ~ ~i Pariptef u:ooea (nu ,~l) 1avr~o 30 de ren~tripe deasupm pamdntului ~ia~u1.ui N 01 insA bulue pIin ;81'1.

Cormea E'[eol. ,(Hurseni):

efmf! m-a.mI. dus a doua oari lSi Pmift~efe~ dinsul se imci1zea~!I. reGou ,j nu. prea te tasa sa~i .lnIli mana, dar Clil m-sm repez-it, i-am p . , :mina ~* l-am saruMat~o'. Ziee: Tl(, tu m~ te-al ldsal'pdnii ,rJU mi· ai.puPQt man(l, "f'l"i?' .

Tot .Brunei era U .fi'emeie din Dr~ fI ,8 zis :Pirint'e ~ e Cirre ea; nCiiji,copihir" .. Eaam cAuou!. .~ccilaJP·undesunt?"i,Ea.p~ .De ee plftngiT', 1-;)1 spu,S c§J. e bate cop~ul ' •• Zi tare· cd ,de Ja d"'U~ ,tnm,uie 8d .mllele allele ,i de 1(J ,alrele fNbuie ,sa fl'n!eli ,llu, ~Ude ce te bale? Cella/Ii] pe c.are 1 .. 0; am ,ajrud. ,eu razbr.mfJnJ. $1 ailS: ,0 fii ,te.pe,tr'Ui cot 0 sa Ifaiqti ,io sa mapunzi de'I'01i eel1'6 cru'6 i-at tim "

6

~,~~tU!l fMntclui,em 0 doorwB W [I Iati. (lUI ~1ir.J de pe uncle Vil'eO ]S Bmll ~la mstcu ,eaprin:muillestate ale wi ~nu.-i gase.aJ booln. ,mil iJIdl'\.il'mat-o ~ memgi cu CIlI J!ID 'Pir:inte]e·~l1i:e].a mo.l1'l'iIirnt. La

~ ... _ venea ra.Im~$isemJum. ~ dea vemDUseputca

apIeca. ocIDmca tm"e~kle.Avei1.it VTWl1mldezi1e~H&Cut mU bQ:o.

'1

Eram La Prislop' am. ie$it de III bisericl ~j s _ :licea un (:l'Iitl1l,5W.

In familia, C3J1e'ficea peras;tasul era wH:opil~oe vreo 4-5 ,ani/) c~r'e If putea v,orb~. AU.t1Imi ~]'llnmrmint ~i copilul ~eadapiciow:rele Plrintet Arsenie'. Amers ~ m eruce ~i, ,dtntr--o da~ a rnceput sl1, ·trangain bl'3~c 'croce8 f,annte:bti Apoi a inceput s&vclibeasca. nufomm bine, dar 8 mooput sli vo:rOOascA. PreotuIJ deb m§nfJstir-e le-a 'spus d mai mew:g! pe ,~DO 10.

AcoJo, (in incl1ismn"e) a fost cu plriDt. Jc din : pIrinIc

!P'us, pc cine vawB de sope (Uvia) ~i _ i copii VI bucura, muR de-tot) •.• ,i ~ D, fost, PIlule: .Zltua d5pre: 'QCi,din ~na .FlgIrafului: ., M4 WJ/"..."..., -. al~! Ctlilm'''Q, ~Jn~ ~~isd· eu gtl~ 't' mull wi DpCIrd "'.,nezl!"U . Dacl.P,lri:ntele se ruga penlru pkmm. 'IIm1ca plo&la.

din DW1me', adrule-el~. pmma

Ziceaplrinrel~: "Mo, mie t1J',i=(J dal Du"mezeu loIn ,dar J» nu-/ ave/i,· m sunt wkdtorsujleiqle. vo'l sunfeli viJ%I{orl--

ochii. dar ,sujle'ful vosn» e tnciireQI de 'Q,~le relele". I:.. II rl!alnC,ijtU ms-eamna mal mu'll ,(Jecat Ci1}Jtlrlenen/O /0 ,doclr;nd. " II! cre« 11'1 lisu& ,ooeamnii Q te :sl"dmUla d,.n line t" £1. lrel'.1tm1'liQ· . arL/acepe HI 'V.ia,," ,,,. lnseamnd ~:i 86. ai un mome", rn

. J4~L lntdin'et-ti: ,reat,pe iiaus ",

.M~m1 WS b:;l1:Il3i,~a la nw'rmlnrru~ dU1lm~ui ~ l m"'lml m:gat m 1lluJChi:si am verut sWw.asa. Nru gkim pe cmew COl :pltrmte1e AmeGk: .am urebla in toaLl.Rom~

Un~mmeaunwp11 hm"dicapat~jsl'6gMdiEm~1.1 plrintei: , ,cW"e"cmahmci laBuCUifCJ~ 13. Dlt,~escu. PWintele Ie-a spus: vtf!li~ m4 .fielD mine &a Vdspun.? "I-au spus ,p!rinlehli d'iau ,co,p.ilUl . s-au dus ~i cu bAiatW, Le-a ,oot Dumnezeu palma ft8tp peItln1 eli , a ~t ,tU soact!.-S8. Pmntele le-a zis d se duel ,I!CIId ,~~ sa. mai

un oopUprmlru ca sI,fi:e·c:im '~i'"]m_grijeasd. pe'lc~I.!lI ,aceb; altth1 fi wi d~ captd lui. AI.mai a-wt Q &., mpe. eO'plu~ ~iJ.mv II tin acado , 'le--a spUB tot, pe fBpi" 00 aumcut. (Dobrin Romlia)

Spunea ca deHfaloo, po<ste,U i, d. ea. el \'d~i.

MIQ;ria $fllJd'r" (Arp8:J1I1. de j 'M.)::

. " .8ruootU'l meu a :fast la I:'fIlnlslve Is Pdrintele Ars.enie ~i iSPllS Parincelo ca Q sI mearga. pe front, dar sa ,tie ci D' ill viM aeas rinil. ~,l'a.Ja I'IDst. Un lIeamt a ~ lit de dupi un eopec " I,.aunpU,fcat .. 'cap ea sl-lomo8re, dar nu a reu~i~ decat ~-i rupi gunDt, in cete d:'_, unni l-au !:iis[t~ J-an pus pe 0 targa ~m 'hau pus in tren, Cind eta in tren a roslbombard.amenruJ l~m cd DU a putu:t ,cobQri. dar Dumnez6Ul"llll, ,pltzil. Dar,~ SilIf"e:rit .fcute m1iJ1t princlinid ~is.p[ta,le ...

. Zicea Parinbele: ,'> Mli, eudacd ma dua ,di'ncolo, SU~it v.tu . ,uco./a. S'tr.igli la mine cil te Qud.iji ,r.e joot .(iitJ' c;ritJ(dJO'oM,qi necoz" Sa,,; '" Ma, aid ,u,;!' am limp de: voi Ii nu mn adih",a, cd:d' vl!hiJi (liei de nu Sliu ce SQ ma mat lac cu vol. Da1'cand 1;tJi .m~'n'" ,Q 010 .de sus '0 sii fUll I"ligoz # vd Wid pe lori ,i va qjll''', Se .', . Iumea 'La PirinteJe.,cu reI :ii fe,l de necaaun, Wtr clansul Le spu 'ea ,c§ uu s au ru.g,art desm.~ de aeeea plr~o a.tltea.

Nu cred, ca. parintele a mtr,lt in easa ,cui va ,tim 5i-l.aju~e. N u

am~~iut pletu~ dad ,tiaJllI!:-l pr,etuim pnate ci mai 'tr,lia.

CBrui a rostra inJ:msuare pmrntl3!e em, pm'!: nCl<!lplea, ca sA' ,

Ice face .. DbUit:se ru~8.. 2iua era dus~ impreunA cu alJi p1loo~~ 1lJ. (iii cmaJi) ea sa munc,easci.ln Dimare era ,0 .slincJ mare de piaml, cOl:mlni~tllle--auspus cA dilCa.IUIU sfanm ~inn scot a:fam acea stanci, . apia vcr Ii irQpUfC-"lli. Parintelui i-4lu spus oi el "3: fi Jll·imuW. P~tele a spus C~ s~-i dea un dmp de 3, zilc: ~i l nopp ~i ,apow VOl' vedea r n dmp, P!rinte~e eu preo~ii care eI'8U ecole, at'! f!cU'l m,gi!icinni

1"'10.. In..., '. ~~ . .1 =_:.., . ..~!iI, . . .'.

uunmez;eu. ui.ijJ'i ce 8U, '[ermma~, m uu ~!WI.!!eap:uiJi!lll.t'QMe. au veonn

peutro I. mer,g.c la OLWire sA wcil,ce s-a, intiimp lat ct1piatm. CW:id ajlJ1lsau vazut c~, 01.11 mai ,er8,p,iatm. tn, DUde wei I.11ilJca:r coat p1l.lt:1rtnut To at! 'pmrtl1ll8 sfWimat .. o Dumne1Jeu.

s'

Silvbl Vasu (Arpalul de! J r):

Pmmtefe ne-a dat moIt'e invl,~mri.

Cind am mers pI'iilm datA Ia p,nt.ele em, mtr..() mierwri fJi era lUlL ,n.' UJ stlt pini H renninat ~~H, HI.cu~ semfl. OJ teat! ,I~ wrbea., umil1e~lIJ.a.nmwmrt. Milot inttcbamdece eu w~clllmioo, Mai eu ~,ru~te 'Da.meM depe lWlgt Ddglnesc'IL M",1m1 dueS IBPlrintcie ,i i-am 5p1JB cI am vmit ~ farimele nu, voi~eC1l mine ~i' .

89

de infele 'd trebnia sladuc m'~te' folie. Lucn m la ombin I ILl

,rmagazw emplinidefolie. Lunea m- m d IS I !ciu. L-

mttebat 'pe"Wl coleg cand me:r~' bliatld Jui la Prislop (h I rgea 'U

, 'bu_zul Benlo). Mi-agpus ci m!iin:e. Am sec .fhlic, I'~ b nlllg zie

,~I~. M1l puwt tri:mi.te folia, la PrisJQP.

Ne 'f.I::.t. spUliea sa' ne ruglm mult ~i sI ne furim de p care i . Cind te SlI1lr:opiali m] trebuia:si ~ui in pentru en d nsul itl M-.., ........ ~ot Primm d:a/ta c-4md am fcst ]1] dinsul era 0 mme i care [we u

ciro:ja. i se lna pielea de pe man1'i. Soty] ei a zis ca el arc p CHI C

· ~i(li laat SfimtaOmmucdi:nHt. Dar Pmmte1e j..a zis: ,.ia ;11I11'ul ..• zmde-s ceila/li copii?".

EnnD 'laJl~nt ~icind cram seas:' ssu din auzite am dorit mu II de , s~~l vad pe P,irintele., Loam visa( mtf ~O SWlibat! de Rusalu" ~j ~ ~_ , s in ac~i hEliini in care l-am v:isat

Plriolde a,Ve21 ",arim, asra: ttMa. n U rHa Plo.i allyiali ac'Um r:(J

ma maigiisi$U". Braprin ~ 9'8:8~·1 989.

D§.nsm mke:ba ~j de serviciu,Prmtre a~tele a Sp'llS ~~ de Co~mbjM_t uJ de, lai'Victoria: .J'Mure a mgt, mA.!lii pa:oore va F.tmine". Cind aJlIla,wt drnreriJlllai mari anmcia fast 1:ingimine f'armtele. Un ,coleg de sc:nriciu. strun:g1illT. Vl ile Braru, a mers odaUi, ~fI ..... "'"'~~.~.,~. clind run fOst ~i lett Plrintele i""\i:Ii spus Ju +: ."ff1l1 sii te casiil'()1'r!$Ji

••• ,0 r .. Si dupl,n[cru 0 bml ,a plecaIt Jo Mind· tire la 'Simb~m. Acum e ~I""FJ~'"". pt,wt eeonom (p~intele SihumJ JIB Simbiu]a tnlnisLIre. .Amm:i ,0 prietcnicm'f: ~j eas-adas rald.ois~actlmfiind1!tarefi (l!4ai~a , IaMdnis('irea, Hcrezu, jud, Vik:e:a.

mapte. Am. stat ~ IU$I·ii lMm,tal ui1m 13.pmwe~ iauilamsw,ma!S.m ,0, stnml $imi,peam: dd ,tie: P&intcID ,~de, .DlI~ ~despre _ • ·e?, ILtum:i ~,I ridb~ Pmintele de Ja sham! p a WDit direct ID mil:te ~ia m: .3tl~liilm.rtQi de mrbd1 cu un c4JugQr~.AmitmepU:t:s&plng,

Bu ;em8.!W~ doar un lcopt~ §i zieeam eli IiliLHllii mal trebWe co'p.i. ,Am, 'taCU'tn1lal mul~e pleal:e •.. Pun men; la danmI fi mi~a 'spus, ,CJ SWl~ 0 plcitc _ 'el l'II-lml vmt oopii 'i~ acum S-lJ!lnt bllm'l\v,1. Mi.:"era; ffitl &luu mill cancer. Mi-u S!p'U,s ,SI,L1'ICrgla spital ea s.I mi 'tratez~ daca ,wn, 'mcu~ picate' ~i nu am mout. eepii cAli a dat Dumaezeu, Eu am zis,w slnduil meu ci ,daci mli.,aJ' em Dmmezeu copii nu m-q mai ducela spItal Am

yeni.t ai:asi ) am mai &c:--ut 01 feti,~ _

Apl,i am 'rust ~i eu a.rnindoul! thtele ~ine-a biMcuwinmt ,Ii orioe ,gand ~ avea 'ClUre Pi.\rinudei rnA ,a jurI. Plrintele m-a ,ajutat mnlr ell fetle~:e. ,Am a,wt 0' iDcerwr,e grea ,i eu ,mmindoua fete~~ lam fast sco!a pe I ,4sept6mbrie in 1987. D'Blii 'era marm multi hu. Phmtie]e rm.,a siim1it dOO&~a dmsuf]eu ~~I zis: 'IJi'flr;;S,li IQC:S~ vinil/ewe-,f€lOCeetJ cu ,ti(Juii'.je:lr!'·. Aia IS4IJU fent OlllmCllU'CP, atunei 'erum, cidejie pn::c,~ prin biseri I. N -am crezur eil sunt CUt dar am intrat imprcWl! acelo :;i le-a spus feteloi"mWic 1ucmri.

OdatA ,wn avut nitt~ necazuri ,aoasi. Lram visat p _ P,lrintele: era undeva bolnav:$i n-am puwt in~ dar lllh1l 11 w:mI m-a prioDt ,i a m sa tlilU in ~llLum:bi. Era lOO,pent CD W1 ce~fJi ~ picioaR,Cllll *, cu singe. cCRlCeafUl ud Ii zdr,cniuit.I.,am spLmmai mnl~e IUC:lUf~ de ce eram, necljitlt pdntte care mi",a zm:,/n~(lm binflcu~aHMi'J'e'teJe. ill binem"t1oQnt:ez fi ij'ep()#i. dar fetele sa se rrJa.e mal rnr;.lt '1. La wml ill zis: ,3d teduc; fa Sinea ru ' Milm ,(Debrio Eufrosirw)sti,-j sp.ui ~m'1 ,dea (J pdturi ,eli mi~el,.ig IQ piciouR", Dimineatn m-em dluSii in eurse em, venit pariDtele Arseme Dobrin (fiul SU'viei Vas_u)_ ,ciluj!r 11 'Mlnlsd_11: la Sambitl. L-am iotrebac ee face ~i mi-a zig,l ,a, v,mit 13 mama lW sI ia 0 pitum DOli! ca sA 0' due! lB, einsva rna m!:n!st:ir,e,

Am n'UU'i La MWJbt.irea Prislo,p la, .PlriOtele cu mq,ma cuincA doi nll;l!potj ,(.m:tr .. o,zj de vmen). Er~ luna ;s~ph~mbfh: ~d mormir:JIwl £fa act:rperit eu Q fbUe. Lapi~ia arrele .P&·intelllJi ern folia wptl ~,ia, Y'i:nit: 0 m!icu~ cu Q bUl:atl de fO,Uc~i .se 'mtttba dacJ ,0 sA~i o]umlsl.fi>lia potru tot morrninlul esc sweaulorile). M'-am glndli1 BW11Ci d Plrime~ o

~'obrin Eufrmiina (Arp,3§,ml de JOS)I:

Cflparmh!le Alsenie nu ,I fost nimeni pc plmw i~ mei nu '. a 6. Mi'riroili'nL:oArseme i-a spWi baiaru'wi meu 51 memp :1a'l:illAnktire,CIi sa, e cruuglr.Bfimtu~ mau.a fost ,cas1Uurit §l P,iU"w'tel'e~-a SpijS sa se ",~,," r t<1·1 daoi nu pO!Ue sa, 'lr4iasci, etl to.!Jite ,ea Par,inte!e QU zfcea citra . ,si se despalta. .Eu I-am intrebat: 'Pc' rll1"m~el\e dac11; rlU-t pk:a~ si

despa:lI1a . .Dar PilrirIttde ,3 zis:,.,D,(l' nu-i p{i:caJ' "i---i mtiruin d Ca'fe.~i mat piiaJt?'·. $j a a,vut drep,tate. Cind .aI. venit Ia Hoi 'n,.' _" a riB 00 a.vcm oe De biebuiaJ da_r ale ooi rAlrd~?

Fe Miami meu 11 ehema Simien, Cbd a fast dUugmt (tn 8 septembrie 1996 de catre llll,bIopolitul Antonie P~ImAdea1il) teal im,prejllrimea a mmas uimitA pentra d ,II VQlfoit Mereu cuParinte A:rsen:ie, ,most mer:e:u La daIliuL, iar Plrin:tc1e a fast de multe ad [ d.UfUI~e~~or in eurte, ~i ciDd ~'ElU pus numele ,de ,cilnglrie Ars.enie to:~ au mirat Candl.~.a mtreba.~ ceoomc"u 'W punc~ biijallllmeu spuru:a c et Viii, ri.ndiui Dumneaeu, i. mitaropoLitu] An~oni:e a. s,pus: ,,itii ce mHduit Dl!lJH'nf!zen? A~i rUmp'le i!l'Im l'<i6ZUJ in vls pe lfn biiiat colin mi-a spus eli ArJ'f'nie saji,e n~tmalf! pe/'llro aces: clilzigar ' .. A,s(fe1 Arse._w i-a pus mnrele de cmug~r.

De c,e ul'neh acast.i la'dwnn.rm'll,oastr6?

P,entm cA ~i biiiatld men se ,duces. mull.la. dihmd. r'~i lua.cit!.: :rile ijbere de ]0. 'Servlciu S i. ,stitoo La: DtagdnmQiIll.

MJ f-tJ(i CU1UJSt;,lil pe Pi:rh,'sle q.i cand e1':Q '''" SdJ1~'hiit'a mau(l;;t,IFe?

Nu-~~uiu p.re'fI,n'luJJpentrud nrulm,rea mst]:a,dansul. Ersm Icopil~1. dind !NI IPoli"mt pa.riruele la SimMta. Mama, lDoastm nu vroia sa .na lase pentm eli trebuJa. sa, treeem prin pad~ifl~.

e punea Pirinl,e~e si fun cuminJi sa ,ascldulm de prtrin1i, s respootim pc loam luuDl ... ,Si 51 3\fCm oopmpc care ni-i cia Dumnezel ~i ee lie d& Dunmezeu ala d duoolll, ca II. un om cnieea ,e mai great ~. a'ltu~,emai'U~oam; dDrpoo~e [ia ace.la1tW'e psep,w;e clle mai u'~Oadi., l'Ol1Ii grea ea r.a ceJalaJI:. Olitesre de greusau cat este de bine~, '!:wbWe:d p duei erucea,

Dupre si!c.taFi ce ziceo?

A- - - . . Ii - . 1_ .1'1::_" I .• ~ ..I'~d- - Ill, .•.. ._ Dlrinfe emt 01 :cme:1C JI:H.w:USU , I m u 'W;! .ea s~' c aprolue,IM II:' '--- --_ ...

DU 0 lislll ~i :zicea: .,N,u te opmpia cd til lilt oi ce ,oouta dicit Pteaoa . olei! D,ilj eataa ,eredb11ei ,tale or (J~'lmca cap'U.i cu pletTf!", P,e' cei p'

em .. , siml,elll eamva .•. s.au de ~e securitat,e .. ,. S.aru veneau eu, '

ecl.,uwsc. Pa_rin~e[~ na-i prin'lca...

Aturei.eind am, :fost cu t'etele am~k:c,a.t de acasa; fom1c necljia Pmomrekm~-a cll!emilt~.Je..a spus, filtebr;, ,./nmanuJ Ul. Ms,'m'"flf':J'I' Hl'llt:Ht/I'Ut:J1 C!I pie/1ft iii lea anmcd ru piiine. SIi-i lr/a{i .,i sli-i umMli 1Jwli(:&JUrile"'.

92

Cindne.,liIlll dusodata la Ddig ncscu ('1i111 II mull r In 'i-

,i am ZiI;J)oamn cind 0 sa ~jungem Iii slant I hI n • numai. _I vedempeP,mnteleihnmtemnm[fUmite", can I m JUI • nisi' P lin i aaparut:PirinteIe ,cS!ma.%Jis; .)41, caresuntc i 11U111111ll111 III aJ v4zul ptll'le'~i plleca!·. Dar n-a pleeat n:imeni~ d amstal sA vorhllll . u d. l.'iul

C8nd 'cram is D;rigirlescu era <0 fClmeie 1:1 pi!lrinlclu III SPUIl(''11 d.espr:e g1:nefl'eb: eici~ ba~e ~,[ alteh~',.I1M' :P.iTi11t,ele J.,tlI :,us: "M .acum tl se m:loarceceeal ce aID facut ru.Dar sate duci sa to !f,rm edcstl' , 3 zis: 1,M-am. spovedit; Parinrc!"'. ~i,.a lJ1cpcmHlialogul a."'UI I pent,u ca sa inteleagi ci nu s ... a ~povedil cum a trebuit,

run fost o&taeu Ik.flOticamea eireia I!Icrapad'eger,elc I lur II C!ndam ajum; laPlmte1e i-amspui despre llcpoatamea.. A zi " M pune-i S'mantanil de pe Wapte duke ~i mvllllie-i ru.am en '0 earp al taieva ziles~nu.puml'Ilina in m.pi~'" Dc,at:um:j fet4a,.nu a fm~aYUlllimJ

.Eu aVeBlm cu simlzi1a ~~ i-amspue P'lrinte[1!J]' s.~ tm ajuLe. ~,i.1 ziis: .,Mi, smU!Zlta. se mai ~i, tratew U" ])tar rn-a bi'rtecuvIDltat ~i pirn'!J in ziua de azinu runmai awl problemscu s.nmzi ta,

)iI:ic' im. place dInd m . rg 1:31 n ormant sl fie ~tIC. DllIp~ i'hWifAtmifeParintclw cred til e nw primit slime rogi in lmiJL decat ind e roane multi [ume ~i nu ~tU ce-i aeele, Nu 1m dIcit mai ~:UlIgj sa te ]nc'hinI _ ~rmint.

urar M:aria (Arp,a$u d,e '~us):

Eu m-am ,dus JB m:in~w'e 00 un gind rftJu ~i ,am ,RSCU It:lt pred[ca Pkmte'hli Arsem:e. Dar mAgloelerum d, cine ~o fi SplJ.S Pirl~telW Arserrie ee ~irJde~oo!? Tot ce gim:tdeam eu, sp~c~ in pred.~i. Eu.mi-am pierdul gindu:] a eia rij,D dl!lc!i anlME eft sn _ ce gandec eu, u m-am cumim:cm la di.nwJ. dar amf.iazi 0 crcdillJa fRrl. de damul MA mg 1Bi dan ul sa rna ajute_

AcoJ'o era un Miat mut c:arn~ fugea dupi eruce, A\;'ca 0 boa IIIi rea ~i da!c!Ji prirlde erscea n lasa besla aeeea, Astat mut un ande zil

. I ct. P,kinteJe i-a spus Sil nu spmlA n:inIliml i ee vede, dat: el: a spus.

Dup! 'lW am bli'a!~uI a vorbit aec,~o la minis tire.

Nu numad vo,r:lx:1e PirillteJuierau apane, ci~i figullI dan ulm - 8ll1ZJt de ra ar~ii Ci! s-.au .om Iii dAnsu] Si 8-;a!ln.rindecah1'UlJ 'lx:Jltl;l\'1

Pandrea Vioriea (Hirseni):.

Dupi! ee I. murit sOfUl meu m-am dus 1& Pminteh~ Ar"Seme 1a DIii,gBnesctJ ell () femeie die alci care a rna; fost la Pl:'irint~fe' $~ era ~i ea vtduvi. Ea uvea pe un om care era ~i el \I!du,,~i vreia sa-) irItrebe' ~e Pirtllrele d adi. s~-l ie. sau nu, Dfins1J.] l J-a spUrS, de anmei IC8, si\ nu-l ia, eind am ,aJuns '~n aulng,ari!J irnIBucu re-§~~ en l-am vizuu pe Pirm~de (lam ennoaeut de candl a fast aIc~ La Sfirmb~taJ. I-am ZlS; vecinei m,ele: .• "Uite-l pe P,~tcleArsen_m":. &zioe: ,.NU-1 Pmntc:rcA:rsenie 'ei, Pmwete aile biUpiau• lie: r~PtrinteJe e utmlrit ~i, nu mai are", Vin.e 0 femeie din spa-teL ,npm ,i mj-a zis cA este Parintcle- Ne-am ureat tn aU'lobuzprin

pate jar P~mte~ 8-11 aItilll prin rata ~i 'S-a. qezat mspate[e ~feru]ui (cred c8.-1cuno~teaJ ~fenl1 ci-,i tmealoWcauna lilc). Noi eramjn spli!b~le d im1ll11lli. ICind am ajun~ la easa parehia II dim Ur"giu.eseu (care este peste drum. de biserlca..) f',!!rin~ei.e· a mtr3l~ itl'OOlSI ~i a. m.cuiatu~. Era.u doi ciiW maIL 'ii am ilicepu_t sl voroesc CD ei ea :~i CUi ~te' (Dpa S-a dns la u~ri Ulal intiivecin._amea:!jii a cioc!nft h. u~a, iar PmnteLe a ~bt:tebm:-o ICU cine mai e ~i lea a zis ,ei. mai e·· tie ICU 'mea. 0' mmeie., Ne-,!1 poiHt to cad ,Ii avea 'Un plsei • de mare indit am crezut ca-j miel A zis sll ~teptim ca si-:i. den de mllincM'e ~i apo' 0 sA mergem la b:iserica. A treout vnrun sterl de om ~ a venit Pm:int le, Vec'ina mel i~l;mspus eli a mai fhst Sa dumn,ea]~ iar dOOisu1 i-a dplllOS ca dati. vrea vreo pOV.BIf,ii i-a spus de atuaci de dndl a mai fest CEl' I1JIC de .SCD t, diac!ivf,sa Sill ascu!lm bme~ dac4 nn sa 'rae~ cum. ·~tie. OM s§, ,~~ie' c~are sip litIgBJ. At& i-a spus,

$1,acum rna gand.esc ee mUIlS dumnez.ejasci a fos~~ cind 5-3. mwrs Parinte'1c ~i S4 uitat la mine ,am s:imfu 0, putere dunmemiasc! din cap' piol-n pic~oam "i m-am lfczit ill p.icioare, dar nu '~~iu cum. Zice: .~u tine ce-iTI', Era mama. bD Im\'~ $i i-am zis di am venit pentru nmma. A xis: .. Mam'3llc bolna:vl, dar si n-o neci:ji~ ci 8,..0 la'Sap sl-~.i duel erueea ca sa se..nwm.:d'ast!tl• ,s i a mal zis: .. Il .. ~ rea de glilli ~sa nu[ mai pommesn pc acero, riu cA ai sA mm:btme$i data-~ maipomenc$l1'·. A$a, era,. Amzm: "DM ,ce sa f~c d n.u mil. po·t abtine. VAllog: 51 mi ,ljiUlta~~ ,ea leu nupot:! j,. A .tis P':kimtele': .)Aie: lW mi.~·e tHe). de Icei CMe 'WqrjusA pe Du:mnC2leu~ cum mi fri,cl de ,aceia care sa dan singuri rltdui Clci lnjudecatl vor .:lioe diavolii ,ea aceia WIlt .iii lui m de bud vole ,saudal1uj·.

(I

Zlee Plrinfele cItre mine: »aca vn:' pori. t I-am spus leA dacl n-am awt norD d prima d t

redJs!toresc.. Vwina meal, zjs,cAb'e'FWin'lele:: c i

ii mine nu?", P,mntele a zis: nCA1i am ,w,T'. A zls S 8.. i i1t*'''''' .... am w?J~" Zic 30 .. .$i .ziw: nP1itu. cumpari 00 eu 30'l". ,,_, iOftuI ... 58 dew s-a ci!Jsi~orit t!'J~u~i~ dar nu i-a f'oIs:t bine dupa I~ dupl cum ,i-a Ilp1.lS: P,Mm:teJe~

:P'e.ste vreo 1.2 ani 81m fast cu ,plrintii pl\rio~elui Eug n Motll' (cumnatldrmrlc.ii 5tlN~) ~,cu uu.:a doui femella P,lrinteLe u mI,~de8m cl 'nt! mI nmh:unoat'le de 12 ani, dor a venit 10 mine. m. a Mtut pewmqi.m]..llJ.m: uTu. te-a' mcut maHllmA?'".! .. am u nu m-am t!cut Rt!!l, cum trebuie sA fi'u" ci unt tot: netVOaa!.

Dar Sill ve.dt!~ti·lcmm. m-a aJu'ta:tP.Wintele d l1IU~~ mai pome

pe eelrau: ]lirirl~cle mw...a pus~a pe oarp' ,m eu de aWnQ] nu m..am :rrJIIJ ~ JIDloo.e,~lit pe eel :ltu ~i niet aalU1\, QUlPi ,] CI' de ~ nUl~Jl'R3Ij pomenesc :e;i place sA-~ a:ud nic~ pe all ul cum iI p ome:ne~te: .. MI mu '6nervz,

nu-l mai pomene:sc pe oo~ mu. Mf.-a. zis e! daei 0 til-l ,mat pmml1esc

eel mu 0 51 mnebvne.sc.

A maills Pllrintele cA m rg 1_,eE o'ameniiltlare,Bu.judecl~i~i-W -"-", ...... ' •. ,,, ee s!i, me!, dar M spuscAel fl.1.1, £ste ghicuonU lor.

MEl iea slare}A 'e 10 Pristop,OO .. a pus, Ca Sj,nmd cind.volibe~e aspru eu ~ Brunei P,lrintele t ajudi. Ciru[ m-am dus a doua aarA

dImJ,w m-a mt.bat ee domse, I-am a;pw Iclvreau 51$[ iu ce SA file en rna ·mintllliesc. A:m ei d c it,esc capito le]e' 5~ 6 ,i 7 dlinEwnghe:tla. de M.atei ii dacl aceleBJ.ie imp1i.nesc cu slgunm~ 0 sa rna nUlnwiesc.

Aveam (II ooleglt :IB serviciu ' j avea un varcam ,em pamic 10010 era mchk: Pi.rinwle in Faga:m, Ja secmitale. Coqa mea.nHl intrebat

. n CunDS pe Parinml£ ,A:rsenie. I-am spus cA da, A zis c! cei de se las! oouIJ pc' aIm] ca sa se dud, sl ... i deal de ~are F'!r:in~ehM c! ]e e fficl.slll se nm' ,D:J'Topie' de c,cllLllll .. A. z:is; damn _ i ;cind

iJ. ga.s'e~te' cu Icelul'a d:ex'1risi §,[ 'Cind Ie iii rugleiwe 2 meld nu' c .. 2p:-oop,iIlI. (I;e du.mn~1uil &1.-1 duel, 'n:WlCDrea, PWint:eJe le-a ail :sI nu fie. fMcl penrru ,eft diruiuI nu. fuge de acglD .pill nUe:mi dnu cj drwnuL 'C~~ stlt at de VDirb! cu dinsul~ie pAtrundeaprivira ,aan: :supna:omeneo!rcL

Cind am foot odam Ia: monnanmlParintclu:Arsenie de ilPrislop en, ,IiICO~D lI/lIi om, ICPRI,fllra im:ld:cit ~i la mDrminl: ,obia 1401, put\ilt line

,

'cateVB pers:OWlC. A Ire,nit lljIipmDiul do ' colo ,1 i-a CLtit niite d'eztem

DupAaceasta s .. a, ~tit §i 51-a vmdecar . .Apoi mi-a ,spus: 'eI, :Wsescmai, demuh, 13, pArinte1e Ii Parinmli4 spus cI dDcI 0 sA maipmfite de bilericl - era cantOf- (} sa imlebuma.scA ,sau 0 sa pI(euci eeva rtu, ¥i diar ,r.IaCA di.rnwI (pirintele ,Ameme)r va muri'tot va verdlla e1 ~;. ,s",a inMmplat.

edam. cind am rust Ia~ rislop ,i am meat la mll_nnklt~', m-am mcllllnat, cind am coborin pe eJrure mir-osea '. iurooB B tlmlk:.

J)ltidadllcind lemm 1a rtKI'nTIamt'Q' feme['C a luat mi.s~e:plknint de la moImfint. de~L i-am spus 51 nu ia, Poi sA ajnn,glla, st'ejand, de pe Cirare i s-a lltut ,rnu. §i a clzut JOB. Un em a, vrut .sl ,0 ajUi~et dari-am SpIllS stt ducl.1n;tli pamantul Umpoi. Dupi cel-a dna ,i..a ,revenft.

LIIl, un parastls de-lid Plrintelui un preota luatwJte .ftori de pe

....... ~... . ..R.-d f'_ ~!iI, ~ • • • •• 0 _~~ .. II

mtbu,w,ut1 mr!.>Wl- '!!iw&t,~plooenlJJ,I,"iapo:I:nttma1manrelOum.',~'u.~

I-a inti' _ ba~ daci au a lUlilit eeva de pc momumt;: a, spus cA dai, dar ,I;!! dUB Iknila mapo,ru !li ~d s-a moors K llQffiwt ma~maJ.

D ' 'le· .' "r, "";.,; In, .' . z!I__' •• l"~·'.x

Jr iJ1nte - ZlOeaiWllOOn: ",ve~1r" 1itII,:rmn.e, '1.II.iiP VOl rw asc:ilW:.~1! 'Cei'''d

:spun eu, De ee mal venip b mine sa mi. int_~batj?"'.

L-am vis8lt pe JNtrin:retc ill noapte de AnuW Nou: 'emm mtr-o ,poLen4i (titre Ccp\E1ceJ) ,1 emu muke remeL Apare Pirmlere Arseme imbJ;liea:t, in ;alb ,~i zica: ,.$s va ~gaJi'cd flU I,tili ce \lU ,,,,,,fe.~]Jt'iJr"'. A stam. pUJin ~~ taBle de ,atl dispalfC a mru. zis: ;,~lIe1~ gry,a sli ,I'm wi ,amiig£'l1Sca ,cineljQf'. !$i a displmt.

Dobrin 10aDi '(Sa is,trenj):

Ta:tiil, 11l!lU,1lj lUCfat OIl. Pi:rintcleAr8e.rue ~tlmWll'mtregi bchiJlJa ,dim IDWlt,e. Impreuni cu fratde mtru mergeem pejas, la fil Cafe smr,ft de ,slptamili!l~ ]8. Minb~iro: , Sdmblrta, Merleamt de simbtta ,~i dermeam pe Ia gmjcJuri ~i pe unde puteam, St!lteam Jaslujba ~i Pminre;le pred,i~ iar pe capii neaduna pe top. Pirin,t:efe 8 moot !neurite·eag smlt i~ lIeum]a Minas:lire& .. im,bita.

. 1 it·· ,. • I'..,~'"

Au vemt pe BCO. 0 lieBe~e ~] regma .mrulll, ,~] ,au n.s en ,ptStn~u!1 m

lion l~ au .0111 slMgie. P,uinteie' a,.,1 dus iii. ,ei -,dinsulii OWlO,rea" dar 96

einu~mcuno§teaup_ pamtefe-~i-a iIoll'Cbat c _ d "onlUl lirWit l~~;Qlln'''"I_~', Re,~,e!e' a ~trel'.lIiI,t~o' peregma ,!;Il ctrn: e!lte ac tI

u,nhDtlii.A:lUnCi Pirint!!le i-a mspunspe 'franc : ,.k

tnalla!Stlnr·. PIM fa UlInI s-su glsit de' pcieteni. Pftrinle Ie i-I IpUI rtaUd nu Old maw stea mul~ prm 'p.m . Pail"mtie]e ficuse atunciallilrul d1W. m;llduJ'c' ~i lntr-o p Ipu~eSle: ,.,Ma. rl1l(_JUrcrt,i-~ lo' DJfmnese:u ,cdd calul ru~u hili lttisll"il~l'u,i. Dar sii nu ~ mlrisl {J~i ca at! ,tw(Jlu ,,' IIII'lrJ,jI'UU"J','RU, . Prigutmel v:i-ne de 'IiJ Apll~·. Adkl. prigoana Vfl1C dUl A m wemuri1e' OOWitre. Dim. m 948 em _ de' ,w ~nd de ling4 chilli. P&rmtcJuiArscnic

,mun~e: ~. e ~ d _ pl:"tltiputi incit erezi eaaeum 1m blat-a de ae 10.

'Codrea .Mar.iana ,(Uc,e,p, de Sus):

in pnmul an. de cknide af1'uirms iudroiImfi ti aveam kfeea:_

, 0' si,ttior, a,\!ea.m. 0 star c foane rea Solul meu, pjrm.te1e Codrea. B .sa. merg~m lB P,Bfmtele Arsenie. P!rintele lucra la Dmglnescu. m . ,i enuu::o' 0 Iumea depelume, Nu s-a mi$eatde:aco]o. Ne-am mET-O' stral'lla ,i s-a 1I'itat 111 mR'lf' de ,p,a,rca tram sin:§llrul om din, .. .. '"",n"' .. $W,~ spus; tee;, IU? Nti modl Care p-e,prob/:eflul?". Si asta

~~i 5pullem. de ceam VC·M. :S i en am zis~ a .Dar cO'p1iii;fiftrlIJic1'" A CichU iii a intrat in altar ~i ,nu ,I maw 'vorbit niei eu mine,. niei eu ,~i' dim a]fElir nu 5, .. 8 mai ml~cat" Euam mteles, .• " $i a:.wa 8 fuse.". Kl'ptlll ,i;l1I.l murit a:nm.do:i.

Fiiea mea B 'terminlll~ U eu] smti~lW m 1 '989 ~i prm nmnwe ered, ,t]lili" sa :taca. No; 0 pregArisem pentru medicma pentru, ca era ua excepVorra~ dar' ea .RU 3Voea ,Itmcfre penlru medicma. I'nSll era la 'anit,ar:in 8m~c,V' ~,i pe timpul aeela erau daar:2 !ieee bun : taI;;lQ'(~Rn!lI ,~mmtaml. MD~ Ccn:trea, a illilt-(lI~i a dus-o eu hlqlna bll N!l ... , .. t.,.~.. fat.ilIJ i-a spus ti nu~i place la opera~il, $i Par,mtele ;i-a ZIB: nil qti pen:tru medit:ind. Du-t,{! ~ifo D'wqJh'll Ij,Q' qiun,gQ 1'010,1

sli, te varid impUnita., Pemn~ eli pestit! 10 Qni clitia ai pWe u, ..'. lji'R medic, t;g.taIIQl<t flU mQ~~ taste. CQ sujie ,rtlf-/',uml"·.

91

98

Au ',,!.mit aroindoi a.casi ~[mi-au spua DWIIl31 mie CBi, sa nu-l necajim Mi se pires. impostbil, era tinir ~ plm de viali ... Duplli 9' ,aoi so~u~ meu s-a imbo lD!vit de' un cancer rapid care i-.a emnan v' aj:a! in 1999 ill ziua de santa Marie. Decl, ,uact 10 ani.". :Om Ilce~ moment mi-.1 plru~ at~t de' riu cl n .. a :mai fast (P!l"intle~e) ea sI ne 'indrumt ~i altfe!l pWji in viati. Acest1l a fast un lncru ,extnwrdinar_pentm noi.

enanD; dar dupa, oem-am,reScut ,Imllojun mapa! ra Dr ,Ine u ,j Plrintele mi-a zis: .~Vej .aVeR mulle blllcuru dupi, ~opiJul are unneaza, .. avea rumai bucwi dupa: ei" - a spus ~,dup! ei .~ dar eu nu IU11I'11.ti:uI ca eu Il.umai pe mtaasta, 0' 51 0 am;, imiA :mi:-aJ dot Dumne u un I

ftiIOOI'·Ijor!I' ,i.2 oopii (nepo'tij extraorclllmri. De.~pr,e Uflul in int mun

. l meu. a zis, si fac~va sA a:juogi ei eli'll prco1i . Pe unul laa

de 6 sa.ptknin. ~ipe ce.li~:dt de' 5 S3Jlilimini ~i I, am (or'fltl~ut JU.!.luaiJ~!il· ~I ,j ·!tIlldnekii, 'in ratura lmninaasa. Din caslde la no 6 primit doar ediueatia de 8 se lisa de flu, ~i' sl areagA numai e U.l.U.ji.~r~ ~'~ aajuns: avocm:t $i nn ia penale de ni_Cl un fe~ 11 e fiicl d do

o alUI int(hTII:p~e: m ,cas~. aceasta ,a!1I lacwt dC1~ batrinj ,"W nu aveau CClpii. Buniea - mama Sa \It cum zh;lea.m noi - s-a c:idt'o.rillili 1t1- ,wU~, em, sm,glillra faUl, la pliirini&. cu s91lJI ci, care' a vel1it wru.£\zJooi lui miini- ~i firapiC'iDT. Nu auzisem de' ao~ti eameai delm.t ill. drnmud'L! nOJStl,-C:' spreB.tlcurq:li ru s-a -spU! de eatre PBrinte!e Arsernie cAlJQbwe s~ primbiJ 0 tamil,ie de b1tI:in:i care De .... or fi oapi Noiav,emI, oopiL Ni s-a spus sa-i primi__mpen.m lea acea taeste S31v~ea vielim noastre. eel ba.tr(b1w ~i ei auf'b l Ia P~tcJe:A~fSenie ~i i~a trimis .mci, Alii, a,wt pan')hl la Peu~or ~m ZI~tDa. j'u ~jua de P~ci ne-am pomenlt cu 0' mafiPa la poartl. eei dOL Mllin. au venit .I'a biseric~ dar !IlU n _ -au ,cunos.cut pina amnQ~;,doar,aeumca pn!Ota Wmtclne,~ . .oupisbljbAilu veilrul .18-no'i~i ne .. a spas 00. m~a trimiiS Plfrimefe Arsel:ne No i ,am stat ~i ne-Im gllndit a:veam.aspirn"'i de Dame~ tiner~. Aveam ~i DOl balrJni mu[~= pirirl'pi ,$l so . rii er.au b5.tmm, $i WII. lis: daclll$a trebule, i~a trebuie! ~i si ved.eti; mi:'au tn;grijk fam ca naaveam ~coall ill oo.tuJ acela, doar4 ,c!ase Ij :apo~ an'iI adrnJ8~o' iii O. Victoria ~, feti{a meal'! st!.1lt aiel. AUBwt bucuria sa li se spunj. ",mama" ~i ,,,~at:n".Au murir si nu m .. au 1:1ecltjit delec, nici unul, Deci, nuam avut nici un pic de llOOil2; ca dupi10amem :baJtliim, asa cum rna, gindam. eu,

Dupa maartea s;otu[ui meu nuamavut aftiil. ~si. nuam avut mm pb;a;; am venit aid ~i bilIriile emu ,!;lid sus cA ei mur,ise:rn demuIDt, incet, m.cet~ am mjghebat asa cum am purut ,ebuta as1a. Aici este wbufOml meu ~~ probabll, ~ingurAtatelJJ ,dID unr['~, ,a,:ci 0' voi duee,

Tot oe Ile~a spu' PirinceJe Arseni~ Et$SJ ni s-a inltimplat Iw rog marte mub S!.mI [t:l1!e pentRl c! de mute or~ an1,B,wt indo "eti ~i pGl~e RUPli intregi irm puncam intrebarea: "Cum e posibR1". Dar iutul a!jl a fost. DopA ce on-au murit copUi inD era tleamll. pentru ,ca, 8m :sufer.il

F~eca:re cu'Vm~ de la Plrintele Arsenic· era omvltltur,l't Nu bUlltd~laU:lm-me:rge!ml.pal1tm s&mri cA EI!mJ ficlll ceva riu. Uneorl chiar exprimam 0 reaHzampentt11 care am 5vrui~ bin'eCuwmare. Em binc mu~mr:am luiDunmezeu. dar spunea sa nu ne nmrim. cia tra.im U!>JIy~.~ •.. $i :modest an'll tdJt rOB.t! "i'lava. Ammul~l~ scrisori de Ia Pifintl3lc •. ~I"nI1!>, dar soot private ~,i nuvreau sa 1:e da1ll pemru c~, ne a:foot-eaz! pe in eie:® cella de mu]te mi. En VfQ'W:I'll~. flu model, liIe viafl pentru Pi'! e:are ... i edueam ~" nneori, "sa.rearru::Slful~jj. Mli. coafam ml:r=W1 fci §i ailele ... eram truma pe atunc~ dm:. :mi eerta ... ~mI

Dupl moartea ':Dtului meu fill am maipu:ntt face sernciu ~E ~ sl p1e.c din. easa puo&iall in casa ,ocla'r doli batram care DU mai Iocnit!denmlt ~i arlim groamic. OIl tl'ieC.ereatimputUm mu flwse_m d!a:tum, dar ~ cite on ridicam IDcbil qu-eceI primeaim ajUMor: Nu si eer ajum'Orul copillot. C§nd mi-a rost eel maigreu_. eram in

,am' s~gat la rWrm~cle AffieIlit.:: ,~ in nici24 de ore' am PlI'imit de

o prie~el'Jlll. din '(lenmartia - care Dill svea de U]'u::t:e sal ~tie ci 'eu 0 due . ~ 100 de nJarici eucare am prattt 2-3 :litct1!ltm din un:r.i.i. MLWlndu4Mli 3ici smgumnu JIli-,IlI. :Cost fil'idl moiod3~t~ dqi ~tiu mea €I s,am CUnIDanea., Nu am. aw:t nic·j Urlil mmut s:tarea de firict de wtihlldin,e· ·.Siwnc· c&td am fast in ce'le mai ,grerc c1~ alevielii.

Pene u Georgeta, ~ Fdg4r,fJI

Buniea 'mea ptl.'VC!stea fmute des de PiriDteleArserue'.Fome muttl1umedinjund F~ulu~ mergea la Ministire Ia 51mbi.tapentru Smola Liturgbie .. Un om CD cilrufa eu cai a mers ~ el.a ~~sai calul III margine.a, p§durii" ell hamul pe el, ~gat de ear 'ii a venit sl aBCube Santa

L' 'i..' r"j!l~.:l • 'I . 101".- __ n, ] Bt...lt h ~L l

]wr,gH~e. ~1.'!i.IJ I fevem~ ia eM ,~l'"\a g'~lt·~U, una '·mn; i$i .. a, m'DrS

,~ • N~_ . ..li, ~T, pJ( ~ . •. . 1..:L..... • • 'I!iIX .. " ~II...!

map::n iil!lIaJ wtar, a I~teptat,_, se d3'rmme :!iIlJ.lUi!1 ellap:n l-:mspus ';:iilillf:1~LW

A.neniecai-a 'ilrat Icm~,1 ,ba:mud de peca L Pir.D:te]e a mtins 0 privire' pc te toa:tI j'umea care em adunat! ~,i djntre rep B adtst ,eu degetu L 0 persoana 'CM-e~ WlSpUS: .PrJ-Ie. rna. Ii d6r-i hamill din c'tlrullotl 00- i ,acoperil' cu polUr,a", ~i ,ilI~a 8 fo, t.

La virsla de 7 ,ani am mers cu ;p~intll mel la DrigineSCl1 undt p~ta P,mrint.ele. Am ino~pU'l 51 ~joc, '~i sA ale gprm eunes bjsericii~ La lmi lu:ummt da't P.1r,mreie :m:l1~a vlzut dirnty eare erau mme cw:ia~. lvli ... a itttre'bat'p~1'ii, dacli. mananc 1apre. mBn'lli1), spun!ndu-id da, Pirinte]e ,Si zi: ~DIIi cis DU m!n_am:.A ]apte de vaca". Mmna ~I pus, di. mlninc de bi,voJ penrru caaveam UC8lSa bi,- oIJ. PAEintele ~ spusc! :trebuic sl IllinBnc 1aptc de well - un fum pczi- pentru cl aecsta are oe~ mu mlll1t calelu CIII.I!::e fi_~zl in dantura ~i in tot eerpul P ntru 'tQad, viala. Pkintcle S--B inrors spre tata cruuia i-a .spus ci trebu ie' ·l\lLTIear_g,iIi acasi ~i sa CU1l'.lpeI'e 'v,Qel; ,chill' da,d va b'ebu~ sill, vrn! ell ea pejos. 1"'18 dat de ~elesd'D vag-hi lse distantAdestw de maro.~a ~Ubs't: acumplrat~ o de]:a CI d.ist.nJl de: 20 km, NUmW drupl,c.e, f$i-l dar selma em, tfclnJie sa, vinA, de la aeea: diStan ~ e:i1 d'at· eama, de eel-a ab:mt ·ODat.Phintele macesl Soens. Amb§ut timp de un an I litru de ~p e ,i 1m observat dupi. ci'[)cw lunicum d1m~m se ,cunl(a i' 'irIlr-M an de me, mi s--au ,cl.litatat top diinti:i §<i nuam rrai IilvuLpro -I me.

La. 12 a:nil{,e.ind am Iltecu( din class a JV-,1lJ in ,clasa a V~a nu ,arm mai mets, !a ,~coali in GIlT3 Viii •. c.i in ,comool. Toamna an] meli'S m pmcticl agrioo IJ ~i apoi ,am. :filcUl bepl'litll. ~~ amrnmas 'cu dureri H:llil'r1 de ficat. IG100 patm," mei au auzit. d .Pirintde iii: lot b DrI:glnesalll am mersaco 10. Ciruil am ,I!!!.lUOS 'em pffiin de ]ume ~ Parintele See pti:niba pm

bjgeri~ prim &1B1!aJ tnam Jum~se'Llila la. " C n CI in

sElitea de ~orbi de &~ cu t.oatA 1umoo cu aqii nu; punea biserici ,s!~~, D1imlIiseasca pAcate.le' de fall. cu lat lui eei aBaft m biseric.a s! iDv,ef,e ~i din pflobl~mele alto r I

"'_I"U' "JI' ,care avcil'u acele.a,~ pro bleme, La un n':lOmtnt dat P q~za;t itltr-iQ $tnm3~ intr-un ,co~~ al biseric'~ ~i ,iI. inccpu~ sn VOl'OClllCl fie~ in parte. l(J.b.:d ne-a venit 'rarWu), f:1l!l "i m:lrnl!1 Me In d u In

"'''''·''''-1J,UI.W~· srue. ,mama a inceput s~;piMgiil ~i.~lI,,spus ai vean t

mi dcare faarte rau Beat"U] ~inu-mi maitreee, Plbinll.ll ,i ,

.' ca eel mmfare.mi afecb:m orale pe cafe eo dimIDcal nu

. de la S la 7 dimineataJ car,e a spus cIltMu~ C!SUflt I

-".:1b .. ~=£.~ are pentru nn copH Cnll, ~e dormeam pentru ell tr br

la ~coam eu ,iultibUZU:l de :5}. Mama, i-a SPlIS Yarintelui c I ()

mI mute m. ~eo ~l i!l.fl~, nu are cine sI rna tin! .,i nu am undo s.!l

I Ua:r tatll mamei stAren in figlira$. , .. Si Plrintele a. mtrcbillt- ('I : s~a tati~ tautl', Mama 8 mpun~u.imi~iiL elm, fagir~, Piru1te!e . SplJlS ca o~sa m! tiIliblmiculmeu pina 0 sl, DC cumplram un IIlftlrtMn'~ ent: ., 'fiindu-il nepDati de gradul rntm fful pmea fu1ill m spa~ ~i pt'lteamsa .merg la ~ciJali in, Fii~. Orquleroi1chis pe vrel1loo

I Ceauescu ~inu aveai voie 51 i.ntri in Ol'a$, decal dr.1cl1l te laa cine -a in

I Pirin~eL!e a continua spuni:nd ea mama s8i moorg~ acasl ~i, si "j

, I. SO'lUlu !dfa.clt QCre1'e ca sa clllfqtlere ~pananmt. m~ apartmpentul lill.pfOopne.mte persOMllaJ nu ,eI chiric'. Mama i-a spus :PlrintelW. cl ,ei. e aiJilguT' 18 p~do:,~ 'tldllui IcmDrt.t mama, 11.~ e siElpi in Oura,

,t nun si fie de aeord nieie £12111 sAplece de' 000]0. DUipl aceasta '. SFa .m?,s, spre mme ~j ml-a spus sli melg a~ ~i eu sl~i spun meuc3CW pe mama nu 0 va erede, M:i-a SlUtS sa'-i spun sa wam ft"O .. jO"fiF"'''',~ Ii si DC dell! Cpe mine i pe surori.le mele) m fC(lalii.io Fagar~ dl dati nu, dlaeeea hepadta 0 sa dau in diabet :11 oa mer;

me-a mecu.v8rJmt $:ID HIll plecat din Dragine:scu.

Ne-am into:rs ,QCilSa pc m l2 noaptel '$i DlB!Il:rn. .le-a spus ce a ZlJi •· ...... ,'.·.~'Ir;" dar nu alii Cfe.z;ut-o, Etl m"am apropialt de 'e] ~i:i:-am ,pus . ~eea ee ori-a, iSptlS parililteh. Tot Pikirntele mic~a, SPIllS sar-J spu n CIli vernl \IT, mea cam.t aoo.st .a:partameJllt iI va pl'aJt cu citev21 .safilrii ~i dl

101

nu '0 I rlimalli ICD,PHi I.ll i datorm, Dupa. 1 ail dup! Ice a cumpiirat ,apartamcnltu] tats. ,BrR fume stresat lim zleea dt mel nepoJu lui nu Q. d.-I achiDe pentm ,clapMitw1Ilentulfusese: luat in rate pe 30 deani, Umm sI 'lernune ratela in 2010. La ,aclihitat in 1'992 en 3 smla_rii, exact qa.cum is spus PAlin tele.

La :14 an] ,am fOist . ru-a~l en mwu:a ~a, Dij~nes~u .unde ,cmea biserici,~ era [llina de tlgara~enj de f:e~nc~ din V:~tea de Jos, care ~Hn ZiU8, die astbi merg [a Prislop ~i rae ee trebuie pentft] paras[lIS:e!e :Pirintelui. La un moment. dat,pe la ora lO a i~it Plrlntel'e din bisericl '[ a Btrjga't: ,;uJ:Figa~encelor ;mpr:t4,ti~ti-vlJ ~i ,1~afi-f}' pe su rapa pe crimp petlln-t ,elj sec;1Jri.~"W au 1"fecal',rJin' Buc:urq# ,SQoj,uJ7;go

- • ~ .l.... • ..... Ii. 1

,aid" CamlllQr qJuFlge {} sa (NrJ,(l {rea a ell VOl 151 o S,f4 1o\'Q (J'Q,',Q.

ToataJ lumteaa. m;c~uu sJ L: inqp~r:ie, mdusiv no,L Dupi weajuimltatc de oli, merg,ind noi pe 'camp (cumv8, ,amJe I. en ~oseana) lim vl'N~ ~inilf: securiliti~ 4 ~in:i negre earese mdrepiuauspre bise_ridl :Dup~ cue, :Ia VRun sfert de ad., aceste tiI1a~ini se mllorc,eau[~ Bucure"tl'. Vroo 6-7 persoane, intre eere ~I eu ImJ ma:rna mea, ne-arn il'do·rs mapam I~ bi er:icl'· ,am stat in curtca bisericii dupi cmc:ile de aoo]o. Pirmtele a 'explicl.llc1m-lca nu vrea sa 01' casca en nimeni pentru os s curita'ea 1- a suparat ~i nu vrea ,sa, meA glI1cllIta.li eelar eareeramacelo. Eu .. copil fiind am incercart 81 m§a:pmpii de bi.sericl. Parinl:efe picta, llinU~ dintre geamnriJe b15crid~, mltRmDlll"IeI]t dot', ,I dcscIm iemll .• ~ ~jl'J\'la mwebat: tlCe mit mI?H. Am zis~ 1lrinte, \"A r,og sA m_l ajtlta'p sA ,ajwJg ell bine eeasa ~i welliU sA ''III fntreb dmcl buniea mea $! se operese saUDU ,t! INti are 'inei 6 opemlfi ~a burtl ,i nu tie ce d fltcli". PruinteIe s-a ultat 'La mine ~i ,3; zis: ~~Ma. ' I-i spui ~a: data, vrea sa mai,llrrua c!. ~i :I te vadA pc tine~i pe sora til t-mreasa a. e oper-e~. Da'c§ . .DU vrea sa mai ~masca sa nu se ,opere~". Bunjca -8 o'pemt ~ a mai trait pana dup! 'ce Be-lam cl_~toril not

Par-iotiW meiaru :fest liMJnuntll mSc:rd i1a (mtuJ, Dalm ,mllllBnlci~1 ~i pentru ci eramrudc apropia'te mama a. part~ci,at co :3 zilemamb::' lit ajutor lanunt!l Intr=uDa,dmzUe a mineat2 ochiur~ .. ou~ile fund ~llte

102

lntr-e zearnl de var ea Sa ~i:ru LlIa~ mult cestcou I IU lh:ctUl l t organiSmul, mspeciaJ ficatul Dupl DWIlA" Il.I \1n:U ~ i 1M RIc

D~t'C cr.~e' asemldtoar"'e eu cel_ de epllepsie, S mb c .. d pia 1

impreunl cu ~Ita JaBuc~i11 DIilig@oe, 'U} Ia Plblnlelc nie, U g1sitpePt\rin,1telep~'ctood~ Cil'Kfau mtmtpe :u~n biser cil P rtl11 Jell- 1n*'e,tat privirea, spre ei ~l ,;;1 strigut c!tre mama:, .• O: ~m,' dUl,lturli din flIgim§; aa ,ail" :miT" Mml1a i:,a Il'lspUIllS:: DEpi!ep~tc. Parime". I n.wl zis: , •• ,Ml, :!1,tia te omo:w1i cu zile, 'id '"i I'IU ~Iiu" dar nk i iu nu I Ii 'h de IIDde tJsc tl"'dge ee ai·r~. Mama, a tif: • .Nu ~tiu. Pinnlet., Ilnlll 'k z . . ,Adu-li amine ,cand ai fb.l!t la nunta asta b :tlr1t~ acasa ru rrtin 'al dou o biiuri1'". "DaJ. P.irinte. am min t", .'10.· hhu'ilepirJ '€I, ~ te I nt me I (mfoJI au'll bagate U~ "CIT. St'i te duci Jl'a~i N}Jui eelei pI! 'ure /,. elf " J'e arunae petoaie Ca sil I'lU'ilI'Uli ijl~h()ll1ull€OScti 1<1 pe aNii. Tu ui ost muj sen.w'bUij .# ,Ii--.(J' .rmboinii'r.lit ficcltul. Pit .. VJtu! tim fUm_( {tlurh bfJln(;J'VJ nu.-li n1."i poale feven; ~"i 1m se lnfJi p.oale ntgem!:ra tif!CQI dQc,i:i mai/ot:i un capir. Apa,i s-a uihn ~a ~atll ~ i i-a spus: ,.DOt:j vret ~JeteJe lale, sa a/hil m:omd m COn'Ii1waFe t,-e&uie s6 maifot;:i mIx} tm copil ,cacj m~mai a~ i se VQ reg,enem cvrp ,f'. Unit meu a zlis ci dac4 asc,a e smtuaJm 0 sa mo:i "mei un eopil, La care Plrinteie i-a pus ,00 ~~ 8 tr~ia \rafi I~Ot fiI.{i, desE uua Iii do'r-ea IJ n b ia~. jEa spus en pnate sa fiemu~,umit d Cefie pentnJ Ica-.I vorasculra ~i "ad] iDjUrUl! pkintiloF. All, mai awl', tntr-aclevar. rn:ci 0 :il;,liji., fa j suntemtrel S\.Ilm"-orj, Mama ~,i,~'8 f.C\ism't ~j e slmitoasl.

Pela 17 ani, b: ~llitul clasai a IX-a ~i im:eputur cJase~ a X-a. enln, fuarte ho~1rl'ti sa dau til Acadcmi c de POl'iiie. La s~ituJ elasei a . impreunA cu 0- prieteni. ne-am dep'lasat la Bucure~fi' ,W am ajuns

D'ragR,ne-scu ii, verbim CIJ PMitnel .•. Cftnd am ajuns, lapoarta . .. Bunescu emu in CUffe 4 dilnJ care sateau _pe gard ~1 mtnllU tarle' .Pirm~e1e AirsenJe aie~it din casl ~,i a. ziB; .JiaideJi.m!. in

. ,cA asta l'lIu-i 011 :sfl,\I,eniti sltml dutarL Hubar un ,1Ilvefi Ilnde aJ i I ~i c4ti oame'R~ :rAi SUllt plrl~, aiel. A~i ~'lXIS a,id fi (1, sa. ajuDge~ ,~

, ,. UJ_r de vodii~ nu trebu ie d voroi~ ,en rumemtl', Am intm( in casl

priet,ena 11le.1lI. i"l n:lataf ~ leprob,le,me din&Tnilia 'e~! dupl care IJU i

10

am ,spus P,lrinrelUi sa: mA ajU.te i~ sa tnl .lIif.Ilin~ penbu cI vreau 51 dau la Aeademia de Politie. S.~a uitat la ,mme lung ~i apoi,md"a Bptm fume tlspicat: nfn poifie ,i m armat~, 00 executA ,i WIU se dlscuUi'".Am zls; .,Da, P~e, itiy".oau.a ,8 lis: .~u ftiu dEtcI ,til 1Cre(! ti1 nu ,&~. Mia spuslwdaci, vreau,aseuit, dacl nu sa faG ce vreau, dar'aaml,sm~te ~; • .caei1 vei ,intram PoWitie penlm ca ai moo respectivl '~i filci fiqa, Ila ehestiile ;Mltea, te ver MgHl, la sp,i.onaj. Dar in spionaj llIU vei face m,il :pentru ci e;ti crescu,ti Ihtr-o fluniIie oredincioHSl~i'crezi 'in Dumn2'"L.eu"·. I-w,n. spusPlrinteMc:i \!law ~d\lu 1a,AcadeiDia de PoUti~ n.u, '13 ,spi,Q,lmj, f!rimelc"a zis: •. ,Ti-o.m ,SpitS cO n .. .tli fnte.leL scm 1lU-# dai .sooma? j~ pali{ie se t!X>f!>cutiJii nw !ie f/,iscula. D'ed uri 'Wei 0,.; nu lI'rei, ,Qx:oto u~ bagll, Ei fJ sd-Ii dea ClI' ,muiune p,e care ttl va tnzhul ali Q 'indeplin:qli. LfJ iUn moment' dal ~'i va spune eli trebuie sa lmpzqli pe cinem' if tu ,nu-I vej'p,urea impufco. Docii (Ulfu-l impugti pe ,(joela. alJi,i' te ,rmp'il~ pe tin«: Ort exe'C~II.i. Ol',t vei fl exec~/(Jta-'·. firinte[e m-a intreb~t de ce nu dau la Dr. pI.. I"ampus ti ,&0010, b Po lillie. ,m \IlU~ sa dau. P~rmt;!e:a zis: .,na!:!! inyei~p:c,tj 51 inm ta odce '&cu.l~llte din '~I ... Poti slnu. mel ft!.cultate $[ tevei. d.e . urea ~~ ,Bfa, nu vei muri de fuamen, ,Am venit acasi ~j m-amhot1lfit Sfi:nu Iflmi 00u. i-,wndat aswItare Piirinlclui $i.:nul'lDiipare duo M-a bmeouvantat ~i tnt 'Limpul a :Il.wt grijl de mine ~i chiliI nn am aWl, nevoie demculta[B' ca sl tf,iiesc. Binoo~ Plrintelui iii, &cut cit' faaJItifi.Am ~teWt dou! rude rna. purin aprop~llte dm Bu.cure~ti :v.i en zi.c ci asta ,I. Cost nU01a:ai prill bin:ecU!vintarea PkinteluL De.<cfuld m-a bmeCUivutat soofiaiSJiI:'lU 'pot !iii-lUi bat joe de Icmeva, no pot sa. in$el pe dnew pentru c~. d gin,de&(; ci-i picat qj pmuru d parin~(lTe ~I ,ajunlt s11. WeIg, mai dep'llrti0 iJ mia d'a~ de t,oate ~i sliu1tate ,i,copii~[ case .Ii banllDatO'riticorec-l'jmdinii m-a ajrutat sa am tot ce-mi tftl:Jwe, bme:-m:teles ca prinmunca..

Icri:sg,pj '~I,i ,lndI'WIIZlPi: de .121 P,irint£le ltP~£ni,e

Tatl, ,p,adnte :Oumitre.,

7~i"a ~rjs ~id~a ,i mI de~enl'l!inue ea sa dam'pc la fNJiile ru~iIl C. P,oBlte ,e! Q ti 'Ii:War mer!, d,e la, BFa$Ov~ dar lCUW;, rnaiflOIll, mstllui't ~ig,uran1asa stau :acasl" adid.1D ~~ mdtnicila Bru.iov mil 1lISII due.

.Mi...a SJilM nell,uta fuj, noo.ea V'iCtorlci tare y-apm£llt c:redinc:ios

betiq.,.guliS!1.a:~j d vi tot nedjip 51 ;a:Dlai~ numwe:cete!loF'Dlgerqti :vi. Ie mmL liifQwgmtiate~ d'upi .mgdvia catedmlei din SwiLL ' ~z~, tutl, cum, e: cind sebetej&~te tnJp,uJ. ~tindnlloiead ..,1W",'LU', ':fot ,e un eif'llg. ~dlll eI 'mile .r,e"ui d ne mElimm Peate ,ei.

ne .. am'imihti. .

De bine 18 tloJi ~j 'not respectuJ oste-neliih~ew talel"

+M.S.

,22. X1 .. 48

leJiarhio IceJ'le&sd dupli Dlio,"i le Areopagjitu~

Prima triadfi I( COOJ ~ ~prnape de' Dwrmezeu) l. TRmurile (S0U Scaune1e)

2. Hefti lmii (oo. 'CU odi rm.tifI1

.3., Sem1imii 'feei. ell cd'te ~l'ie adp:i)

A.. doU'o triad'

:r. inoepltorille :2. Puteme'

,:t Stap&liile:

lOS

__ vela btadll

I. DmmiikI 2. Arbangbcfti ], 'L.··

". mprD

De toiata: ood, 'ect£ 'ingemJti 'CeatSl I, dObiS" a lui Lue~ [~t; .

eiwut.Loc1u:1 e!i 'Sa i'n.'tregelle CD preo'JI i vi dlugi1rU C_R '£iI1J,esc [h~ miurtuiru lor.

de'18 DUmnezel1.!in wriOeascj. Ce sl v~ me datA nu fti'IDa aooperip ,evbvia voptra1'.

~, DacA avefi neeazuri in c:asi~ in. familie strigap 18 MalCli .,"""L ... "'.L ..... b~,g(lspodlria voastm 'm grija Mlitii Donmului.

- CitipNouJTestaLmem maides.

- Caoo IlIU va mte~eg OO!p_m vo~tri v,arbilimai purm en ,ei despre:

DIUlUll~JILI. dm!' vomitj 1'1ml mab; ell DJJm:I'l.BEU desare m~ii ve~1ri.

- P'itl3lltele sunt 'JiIJiU/~€ m, duibJlievidenti" se mscrf1!l d'e Cer, dar lnscriu ~i in u~j in simanta de om).

- Cal'lld un ~~r' at a venit milurera:t cA-i f,:ncuu:e' Bollia I ambo "elmCtOSi' \!IOCru ai PArintefW i-a zis, mrur.g,aiIi1dU .. I; ~ •• Las~ r;M ca. ai ve:d in c'lIitfilnd ·.BAflbalut, ea sA se i'ndrepreze, a inJfebat: ~ ,.Dar , ce ,ruTI"S-O eunose aeele pa- Botie •.• ·, P5rmtele a privit mzare i$-~ l-

xis: ~ ,J"rJ, 'iliata de dlnctJla (jammU se 1JGW cul10tqre tbJpd d/,',ogoste; ~ ee ~ iub# ,(l~lpli D,uml.j8,zeuw,or.ft' ¥m~ h,lU de a/Iii fi .""""",,110 ~i ,de D'11.mnezeuu•

- Cillldcm ammU de' relele rmas~rtl' zicea: - .,Tolf p'rOfesorii DU€:uriJ cand' elevi; lor pmmov€azQ:nun-wicii unii au ramm tol Due-hia c-Qr/.ii ,fc.laaa 1)"',

'Suferin~IWOeptatl,~, mcedin~,a~teil!mUm - din s-Bnullui Avmamifd din ~umea aceASta Numai ,eiind vei i~i ,din trup' ~I clDd va SUDa trimbip d judecad atunciivei vedea pentru cali !~ipentru ,cme ai ribdmm ~j atunc!i SC' Vii! stir$i ,Qnce dU:re:n~ ~; s 11m-.intl·

Prln KeS$ea ce mI!:ID iii. tmpin,e~~m ftgmlwinfe1e $.j tp fE:ci i;dut de: aid de p pamant. de cw-e te sscipi DmTIJll~U, dirll:a,loll pe tine ~: p ~o1i, din ;nemnu~ tau.

Ti'-lIIDlSPUI ea abcmew mllfea, demultin [oottl tAu. dar dacAtu rAmii ill m1ie:senm sigur cI.un rest ncvArut de 'tine, te pe in 'vililfi ,i lin aeeste ooDdi~j de necrezut, Jl ,ast! e c-ilug!ria Ita.

Priln sooet~ sufleueasc--i au treout 'ii sfinrii a tr cut $i fsus II Cruce, clAdl a lis, de.spre' plflSire, dIll' n:iJneRl. DU a fost plmsil Usd.c:iw.tea sufleteascl'nu e 0' deddf:ljde. ci e Utl'liI. din, :nev,oim,,:e1e ~ei] 'Rm de \l'Die~cu mImi:tmai mu[t se spala ;w:fl:erul eu 'Dsfeoolile cere fmi ,0: .'

•. Exis/i R'at!ji tad", 'BUIlt prime!e Cl!lJvmr:e'pe CMe le 'lam auziit de' Parintetel Am1l1ie, FOlti'l!e ell. 0 voce putemidlLi~ care nu admires . in ziua de l iumie' 1194iiMi -3 p!rut UJl~WllS la nedumeri:rea :privinl;a acestor dDoo mli~ciuni: iad ~j rni" post mortem. pecare 001 pU:l,eam eoncepe niei ca 0 gradina frumOMa, mci CBi un riu de foc

IPte:zerlhilld. t'ericirel ~i nefericirea Wlmca.

ICU aceas:ta 8.UnmJie catego1nca f~1 tu::eputPw-mteie Arsenia .de pnwci Unu~e: zDruct unecri ,$i de dou~, crl pe zii, inrlu' 1 ~ i 20 de ra alfalnd dinp&iurea M!Emtirij Simbata.

velie.

-Purm,discrelma evla,vie.ise pot ,eviita nwltecontlic~'e de .fitmlLie Actul de ~vi.e' este ceva ceprive~~e .D.w'Dai stwfletul ,ipc' .Dl..tfm;e.zcu au trebuie ,aratat 'mi public ~~ nici pJ1oPDvad\l~t dlecit de eel care a

10'

Phmte1e h'otarise 's!IIDi aceste p,red~ci in special pentm mle, ~hUl~ iarpe ~ ri, sml~ia sa prece y.,~j wdi de gospodlriil lor" ,clci, ZIo!8, P'lrintele: •• e'u 'Un iH,telectuul am mai multa ,baillie ,,J ,cap decaJ eu (J mie de I«ram·n. Alceste pn:dici pe care le ascullan &scinaf' aafbst 0 adev.lmta ~ooali reveliltmie de spiritualit.a:te ~f pentnJlll1llljoriitat:ea asc~u[tltQriLo:r~ cmJjitiID pxin tr2ldJ4ie ,i Botez, daJIr nu ~I prill im1e!c;gerea mesajului. 'lui HrisIbEl in VI"$voo:euri.ror pamajl[l~ lip de lliIle~eiere ~i., mai l!!WS de aeeeptare fiirl cartir,e a inviti\turilm' vj~ii. La intf'ebalJlelil~ De ee ,es~e ata,ta:uferin :1m 'Iwne?) PDrmtelealikpl1l1. rlsP[CHl~: .,.EvaziUfle de Ia Sl4'el';,,,'!Q nil cunosc:' ~,i Sri tos a s,ujer.it, R'(jhtJdf.·, Rispunmlem clar:Hristo.s a sumhu Om, nu Q,Dumnezeu. deei, ~i m, emule, pop. 'n1bda fi nu erne 'tical to~~e oe1e[aJte dureri tizi· . sau mcmde, indurate fiir! cirtirc sau deznadejde.

Llliintr,ebar~a: Unde est'e bunlitama, ca n-am inmIoU..(I?' A rispuns: ,~.p"-iWqte la Upga,de ,arm'O,Hie €I corp,glut ,omcnes,~, ia ,dispmW"'I'i~ fu.f"'. Plliifmtelo eu did.ea.1lotGeatmill di'SlPulJlsu~dire,<:tpc eare-l ~~QPtai, ca $1 teoblige sl1~~ ntlaClmsmgur cfleiemls;au, prirlatgn·· a c o:niafi, celnf,dinjblrul tilll. Ammtefe's, bine rispunsull3, aceaslii, mlJemrn dupi ICC' am ,citft m bibliot~ miIIliStirruw un stllditJ fiCllJt de dr. Reine pro'fesor de enatomie ,es:lctic:i, If! $coala de BeBe Arte at caruw sllUden'[ fusesc ~t Pruinlele Arsenie, in ,liIreasta speeiaiilate profcsorul stndiase rela$ia dintre trnirea mt,erioarn ~ifizic. Calex)cmplificarc fo~osi:se 'Hgu Pirintelui Arsenie. :!itUdentul sau, in1presionat. pmmbil de pelifoo~ ~ ti'isaruriLor 5iice ,lie ~.Iuj s.tudent

r.n acest srud,iu.. pm reso,nll spt1.nea ca cele ,dCIUJ.·pltti ,a:le:figurij omului se deesebese dreapta de ta'l1g~, prinexpresla oebi[or ~i pri funna. .wei inferioare. Un CUit10s;iilor otanI vede Ioexpr,esia. ociliu lu drept buniUte .. mill, modestie; dimpotni" ill eel sting vade ~go,j rn cruzime an1bi~e. Pmm.ind 0' Ii . wi din. douL 0 'Iiguri, din deuS ployti d ' dreapl3,. aeeasta va exprima Dobiete -u.Oet,easci ~" spiritua6tatc DUnpotriv,~. cea tlcu~~. dilll. doui pa..rti de stanga va exprinm trufie ambilie• mate:t1ilbm. Fo:nm eelei din dreapta va 6 prebll'lgiUi. a.' dim staIlg3 filJcoMi~ bitiiDasi. Fo:nnelra ,llIccs~om"sunt oan.secinp trim mterioare a indiv~du liD respectiv: de I{) parte gene~osuL sme:ritu:I,

spiri.m.alizamLde ooalall'ti, pru1e ambi~OSll~ orudu~ mDlimalishlt :;q;a .

108

am ~xplicat de ce .Pirintc!e M tulgera ctJ privirea cind De revedea dup£l un bImp de aoo.en{a. Ce Fe! de vm~ dusesem irrtre timp'?

Era un v.izionlB'~ unprofet Dart dmtr-o aiJlguc! privir ~ ce.~i arunca ~tm totul despretirle ii ee te IiIItmapUi. De ellDcmplu: domn.ita Ibma wnea desoori h M.lDistirea Siimbi'ita.. iar Ptirintel Stitusc catava vreme 18 Bran invara ace[ui aJ:I4 ill prneajrna c~be]u.lui ~i 0' viz.i~a pc domni'ji ~ithmi~[a: ei. Ne-a spus, 0 data" ~re m.aB."eaDtH'Istri La:imirc, ,clj

'. 6imb'..:I'I . . hai .'. 11 C!.' •

.~l ca. "ill . . ~>ttca .~aLm ace uta . , 'II, 18.tl,. ca .3.Cum 8v£m pc MaicB'

Afex.andmin persoaaa do,nIDi tei. Ileana ..

Ce sm~url fobsnoamdMea ex.istenfei noastre ]~, I:Ji:iIii.de nei 'cam JiaJ vcia mtamp~ sfumri prine de m~eQcruru: dar ~i d,e'Tea1lis'll spiritua~. preeum ~i de: dorinta de a Wi in Duh ~i adem!

In priWl~ calatoriei Iq Memsalim a spus: .. le.TI.l8aiIImui estepestc

rot pimli.ntl.lY'. .

rl;;_,.1 • ••

~ .• .......,w;~ am con~'t'lillta eumt~ sa IIlU Ie ~eml. mciodlillti one 'nimic!'t

~ .•• S! :rnJllUm1~i l:a pliccTu:re tale peetru a, moo bueurie !J!mlC'u.iwu. ... ,SiI, nu vGr,~li nicicdit~ despre pm,iecteIc taJe"t ,dci eel ~u

e1ia dou ce VO[~ti nu ,i ce !and~ti ~i Ii f nJmicq;tel',

- ~.Cill:d UD om m.ce cevl.ll,cu illlt'enlj bune uebuie sa ias! bise". ~ .' a 1.'1111mcep :spiritism!'" .

Pmntele 8\100 ~i atitudinide n iote es pentru 001 fil~ deanurnit pel'SOlIDe. Pe unele. pur ~i '. in IphI, ]e jgnora. 0 i:o¥llfllDare Splmetl ca; D,31 privit,.,~o lJlidoda!A ~lnu i-a adresat ni· i un CUivant Al'tonli ~e spunea sa "urnsi. :t:ie cum au ms~, eaail unci persoane CW'e se ocupase die budism. ~ i do teh.nica ¥O:ga.P!rrmte.~ il-liImterm, sa, mai Wna.i spWlin;d d ,;$le ocup§J, ~li 1:'111 alta te]igw'", In. s.Chlmb, om.aicA' 'Elvfu:vioasa ~i eu muJlii i~ de'valo~~] culh:1.m, dar care . ub omrumitaimtmeflji se raticise osrecum de '1 anumi~c precepte crtedoxe, i~ preocupa ~i vroia sa 0 rewda, dar ea iI evim. C8nd insa a reVizut~o dupl nmimult 'limp. t-a ,pus: nMIi; giindeflm' cum WJi dQ' eu odatd. ac(),io sus. soc(}',Ieolli de

;' .. n A' dit-o si .

~mer. s:pcwe Jt-o ~l' ea a rsvemt.

Milllun~'? Tottil! in preajnm P4rin~e.hU era mIme. in af'l3lm de ceee. ce nt.IlW.im no~ !iJ',!lIme:iriiij .mim,wi TO'nl;li, tI' atare' ~ne a fI'Cuu-o PWtet: ell, nica mea;, fefifl de ,~ 0 ani ,care '['0 urom. btil.or reci fi1 ulc III spa. rc·ce 8 jazulu~ IHI imbomivit gray tara, pusibllifatea, de ingri'i c

10

medicala. in sear-a. zilei de 15 august .. Adomrlrea Maie ii Domnulu"" cand 11iIIJll, im;pirl:a.~:ir"D dusa pe brat,e ~d iliilcon~tiWlltaj li--am m,gat pc Pwtele Arsenie slvinl s-o vadl. M.,a :privit flU aril:i '~i mi4 spus: • S~ o IbIm ~i\ se odibncucln. A fost prj_ma noapte, dupi nnflte zile $i 'Dopfi nwotmite Dl. mare fletbiInlealil ~i ag~ta~i~. cind :s",2I, odil.:miL Ilni$!tiUt A dOllJa zi era em, un nou 'Rbcul, spre m in.lrea ltuluror ~~ mat ales .. &. unei d()crori~c ,e.-e era p:rmtre :no[ ~i '0 tot c(),nmlhl.se~s,'llinillLdI,cl!l,RcJUm nu

• ii:l '~.

mai are Dillltic. i. inrun~efusese 1m stare IDlIl!ne; g,rnvi . .Au mal '~O!it ~J a~te

camri de ~nd.cdiri m_Unmiilte.

eil 116 kIM de]a,~ La ministiJ1e .i fiicea.m pe jos, pc arune'i llU

,cnm CU!lu~.pe ~p'lol.\ie.. zapadi. zApu~eal!. uneori n_'c,desca.1lfam in pl1llll ,i0.seJe i cucea mai 'mare pllicere, $ti ind. ce o~ de pace binetaca.tQW'e ne a~teapta la miinaslin::. ca. .P,irinteleArse.nie em un ales din pin~,ecele mai:ii ,sale lI'eies.e~ din IiIDvestirca.pelcaremi~:!ulxlat-c mmm ~uL Pe cimd, eta msarcinatA cur.ifi:l1tel~ a visat lei pBp4n~c:cele D se ,anau Icuvi1i1h:~ serise cu.lit:ere straJ1.u::,ilo8J:le de,m:mr, dar, zeea: ,.pac6t()'gSQ de mine. flU leO1JiJ' pl11u( clEf" . Ern 0 mmei:esilnpli, dar pima, de ev]aviie ~ smereni .

Dl1lpi 'prima ,clapl de pe ler.ma"e b ManastU~81 S runbal1i care a durat caJiva ani,a urmlll . cea die-a daua, WI Manistirel:ll Prislop unde a urn' C odihDe~te PArintele nostru veneralt $~ apoi, cea de-a treta ~m ultima. h biser[ca din satul DmgAnescu. Dintr-o bi:serieu~1 sir,acA a re~djZ;n lID monumen[ de arm piclumIi ~i ,ewqgbefame crqHni. Privindo~ e 0 irncantm~i pentru oem. pm perfec!iunel 'ex,oc;u~ei :~i fiumlilsciltea colcriluhd." ci~ ~,i pe:ntm :suf\Iet. prin feluJ prezent§1u 'lIIie~i.dj CW1e$tm.e. A"'~tlll m 'tarIIII_une:bis~rici, frumoase dar biseriea S,finm ~ Ni.oolae din, Drll,gan,es;cI110ste ~j va iIilm8n~ unicA. 0 pernoanA cam indiferenlA in ma.tede de credm~cind ,a imrat in biserica ea s-o mit'ere 8 ribmasu!mitft !I' a 'eXiclanmt: .ParoI llIunt in paradis!"A~ exclam3ipe,e IE WllfeE de mspUllS La n:x!1.m:r1n::anoaslri infelul PR:Zentarii 00 mirneaJ noastri,gJWaie a miuJuj ,~j a mrlului. Ttiim zi!nic iadu1 fira.sa ne dim ~ darmiul?

Doanme~ Tu 'iubeiti po:porul noStnl, C!ci1l1 aeum in ·w,emuri de ~I:e, Tu ne4i. trimis PCWlll L din. :sfiIl~] lli, pc. 8finh.1 I, 'PPirint'e Arse:ni~ .. sfl, ne b.wmIu~:.ie ,cak~lt sill ne scoati dilllxma plcateklr \!fila [!le~t:iim'(ei. Cum sii-Tj mul~mi.m? Amm

110

leu Pirintel!e ~enie in 6~!v,din, mw'cii' l)o,mnul

Letitia Suciu" Mea ~:Ilnm" ~. (Du.m.briiv,eRil):

_ 1111 .ajUinw 'CmoiuD1lhli. de Na~te:rea Donmu hut ami ajLmS ]a DrI~ imprwnlltc\JmBJmuilleBmle:~ §i:Ja.imiliapmotului·~ l-am ~~e'p!at pe:pmintCfe Alsenie can: a mtmt [11, camerA cu. 0 ,colindli fiiumuasii ,'C81'1 ,j in :zillJa de azi ulli este in:til!ldritL, de;.~j8YeaD1l 17 ani. An1: el'Vit masa improunl ou diImll.A Wzut ope mama mea, le!lti la mil· A\I'ea IUD fiuuneuL I~a zis p'irin'el~·: ".JJe ce vii ClI medi~Qmente Ii cu ,t:q6~ oem la mine'! Cotrd' 'IIin. de la' mine /0# Sf! inlore 8Qn(JtOli·~,. Dupa. Ulil timp~ d'An.sa s-e desmcult~ dinsul L-a dar (iii!! ceva ~i Icind. am ,aju;ru; ac~~~ pur ~i SHnpI[U a dana zi Dm 8. m.arI a VOl nm.ic, 1irJ nicl un medle~~. AtLmcLW'D, vimt mmun~ ~i pUlterea pikinleJuliArsenie.

CMd run te1'1'nirmt~eu.~ml l 91'6~ am fus~ eu nmma ~i: c'Ulmaicl Ana tasia de la Rim -f. Poves ea cu diimJIIJ1~] dilil!m. picta. La Decaire Ii spunu m.mta, 'rot: .~j cum te cl eaJlll! JibJt Cand am imrat ell eu maraa a zis: •• Voi ollland(JuQ, n~Q sdfili ,binecll1dnlQJe de .rn'il'J'e panii la' ifdrsU. Cdnd 100r6 lumoo o !J''(l piece Jin {!J'isericli, VO; 0 ~-Q ft# biner:uvdnrQte ~ i 0 &ii va spun de ee "fi venn". AJ~a dati am Kurt cu mruna ~i Pllrin1ele a YilzUl~D smbi~A de putel"~ ~~ bolnsvu. ~-a zis, din carum, ueer eaneane uMe de proo~i; ea m:aq'-etl ~L vfnerea n'lJ, miniCl1II absolut mmit. !-a SpWl: 111lt.pos-mriZe SW'J.t .'l! de I~·lul Dumnez:ell.

0' ", .'" • lS, 'j D

'11 cal POI" IU. II sa te rogilIQ!llnm!zeu, c:li deea nu, te .rogi la

Dumnezeu deg--eoQQ' #1 CQROilJ1eie. Dar e l1(}d)o .,ide SQn'tllQlea /Q. ea a«:1j "'ll' {/.I vezi de stftuJtole. nu UJimgi 10 4tJ, hoi ii zic 50 de ani. Dil_''' prJSturile re Ii le-a dat, COlJ'oUlu!I'e. sa I2U le mai Iii nic:iotialiJ. ,ea C01'p'Uiltiu est« ~ldb.it Ii nu maifacefalli~ .ma,i fJ_1~ cali lucrezi mund grele~ A'j'O.3I. gn~lii. sfi nu be.i apt; in fulifil'. I-a venit bine verba ca mcrgclli.la ,sapi. \ram..' - - 0,

A.ila data. Itined am fast r'lli Pi1rinteree. am £I,VU:t (I c3Z,il.9l sa ne jll1m~m de]a, Dta~bscl!JllII, 1Buclil~li im~.wnaj, cu. al:.ie~j ,8utubuz.. DansUJID a spus de ,c.ite ori mergeam: ,AveJi gr{ftl cll finVQc:f/!1 n'ecuzurl IH

NI4 rnai venili~ I'J'U ma mQicifuta/t. ,der,~ vrep SQ fil,i au ,mine. DU",rlezeu "ie ciis'Unt C1l voi. ,ritu nlll m' m.ai diutQI;~lJ.bQ",i..",a cd ,am ,destuJe weutl,'i, mt vedeli ,c;ii la int~WWI in oomun' \lQ Dfle.QjJld? UisalM sf.ji.facadatori"". Intorei:ndu-nl;: de IaD~!Jneseu't I zis lei De In,toW'>eem ,cu, acela;i ,autob.uz. dar ,I 'spus~ uNu ma cunotlfteli. nu w.1 cmwsc, nu ,~e uitilim ,unut la celaJalft, 'lDotutio, Id.~ ee am eoborA~, a venit Ii ne-a bi,necliIvAntat ~i D.c . ..,a spas: • .AW/; grija ,M ne face,ti mQte wdeaz:. r:,e;l'Q~/i ,dinj'urul Wls,lro vd urmalYlSti'.

fuamre de a H s8qi ~efe. la plrin:te a lost 0) verqaari,si i~ ,SPU3: n lVezi IC-d ell mor, ,ll'lu tm e mu,tl' l'imp. ,f' in ,Romania WI Ii wina~J€~~'t.A'trecut.DlIlIIIitrejdpdmini,w,liooeput RevoJl1J~lL in wati1iRf3 _tiDmi ~au pim'dw vi$.

P,mn~cle p 'spus ,eli, avea nevoie de niite '00ni. cud i~a sees din mJnIstire. Ay,ea, nl:voie ,de 20'.OQU de lei A \"eM ]a nai, d-i dam., No,m voiwn d ne '_cem ,e_ dar am zis elnn If! sa mai timem cad, 101 0' rSA,- 1 ,dim. Dar so'!!Icra ,EI spus: uC'um 0 sA-i djaj'}l un 10m ncc-tUlOscut1' ,$,. fMI scruQa:re. Tc ducw !!.-i duc~ prio. pldlJ!l1e, W e cineva §<i 'sp £1ft. in eap", Cup! tmizilcne-amdm. dar DU mI~ &1-:imai primeas.c!pinJ DU m:rgem. Ia ,et d-J cuno~iem. f\pQiSl'"ta tot dus]a Bueure:}ti. il numa:ia treuu:larl, [..,Hi ,CUftOSCul. 'S.w 8 zis: •• Tmere Ice vrei de ~a mine'?;·. ,,pkinlel,:001 ,auzit eI, BY,eli nevo:ic de bani", E.i i-1ll, zis: .M~icQrltoi' ca pte "lord in oom1 au foR ., •. Dar cum sa dai banit . .filii 8cl'i~'oru'e. ,,.in pidurre,?n. to't Ice a \liorh.tt seaere scas!, tot a ~tiU't. 1m aoed an lUNUl1 r.idicat ICU.Rt ,fim !:)wt maxespork toa~. Ampri_mit puteJe mare de la,dumn_ .: Bju~or t"I'L1I!Iie. P·e 11U1TmWIl ~PlJt ,eu copli de am mers fa dmnnealui; copii au 3'An mM, mcR4den! m d,umnealui. ,$i ,im rnmas bum prieteoi p§nA in ceasul de a ajWll~ del a: tm;ecUl, la. eele ve~e.

Dupa meartea bliatlliW am mers b BucureftL n-mn apucat sui spun de ce arnlJlers. Mi-:Ili, spus el: nnJ numoi aeum li"loi adus aminte' de mine~ t1ndva r:ulremural,(.:lltretnuful aces/a maM? Dooo""e;neai I'a m'ine. mlqcatn din bdt'bat.rll,a,u scm vii/dc80m ceva rau? Jld

J'eroam di· altf! rele~·. ~i atunci mi-a sptJS: .lJaciitlelletJi tlhma: puleam stl-,i s,PUI'J' mal mulle:. dar lrJ ,qli prea distI'U3Q~·. 'Si ,em ziS: 'I,kinte, nu-I nmi IH1\ RU-! oW am. Ce:sS! fae pennusufietul1W7.J!/l'mit; ,a'iJsotul.

112.

EI Ii-a I'£fo,l C1:mttna mlJct!Hiciei. Cine I~Q Wf1(Jriil. i-o tndl fh.J 'UI ;~ '. A eesta va ft' rugd1r:w fif!rbime penm~ ,rot neu"lUl WJ,r/m" Pe III IITI [j spus ,ea .JJ'diamt (1 fo.~t un 'l'l1:l!JU1~ CtlJ'e '-I' illmuglJri' aicipe ptinl ;11'. Cand era ~ii ,e (leschidfJ~ 1m 9.1(11 er.{)' loc:u/ ai i. cd.fi in eer e f1f!l'lJi de oomel1i lineri. nu "lImui de bOI,.o'l;l'i. A(;"% e judeoold dl'eO.plu. tliC'fpe Pamol'll ejllde:calfJ sMimbli. A 'via u iifi~ ul-ej'Jlale; aco/;() nim',~ni nu (J ,sij; mimo. AcoJo "Oll'IJ merge, '1. ce ai'jCicl;lf atci pe ptlmutll. D'a'cd d'aim'1 pail'flr de' Qpd 10 l~n ~/roil'. .Ji ace/a iii est« 80',(:0/;1 # (J sli~1' tli dim::olo,> Sa I~ci m#cuilenie. m te rogi Ja D'llmnez!'?u. $ifJiUH'd q/~i~g} iu J()t:t~l eel burr,

Sa '1'1 mai .spun ce mare e puterea lui: eram gravida .in ~unil. a saptea, ji Parmt . lie mi~l~ sp'lls: .. Tu "A,ti OJ ()jelif{r~ AUmcID II1U emu ografe. ou era nimic. A~a a ,i rosr. ~;j' a spus: .jJceQslo ore stijie bit1 'Cll'Val1lalii'de Dlmmezeu'~ ~ j aJ~o a ~,i fost - binec u vihtam. cfi eu no. am awl pm:bleme ell ea ntiod:iIt~.[nva:ta bine. a.fa l cuminte cu crcdil1fa ill Dumaeseu Toere le-a awt

P',.· UI1!li, ne-a poves tit lelea Damoo~u care a visat neaptea ci trebuie d, mearglla, plrinte le .~~ rncb.i.so are" s.!l,-i d Ucil '. aple I!:u!.u::a',i de alb!! 0 ptline ~~ ,0 bueata de slamnl. Sa~aic islli pa~a, ~i, slanina, dus;" ~Ii ci nd ii, ajuDs. i le-a bigar 11 $Qr. S ~ j;~a spas: .,Tu sa, te mtorci

rfi!li:ae. d nu .. ~ lntorci pul ~MPO'~ ,en a Sii. 'lra~ dupli tine". Pe ~op p.;JZiDicti iFa a.dormi(. Oind 0 ie.;!it din urtea intbiwrii" S-3U ilTeZl1 pmtic~ ., incepU[ sa lr'2gil. ,Ea s-a dus mai'moo,Jo, spenati, ~i nu H mai V"dzut La ~~nt~ muicu'Telemi-au zis: t,Cecred.e~ij noapleadoui ~1"~lltll'rn,flw. vin ~.·Si_ eu cij: liingli .mormrun: un ~~,i una 3.fa. "ipazesc

L $1, ciWd se face dinlineafi. ~j urei in sus, rmicuttlc .. efe se ",,",""'-'il" pJooci. Doufl c.aprioare. in nt=care noapte, stau la monlliliIt la Toalelucrurile SWlU hin.e U\lanta~e d _ DllRlneleu ~i d flirinteIe. 'La Si!imb!ta" ~1lI mlinastkc~ ,ern un ci:ntareJ mdoi~ de cwdlililfa n!il.Ii"'Iif'iI·, ,t,,'" lui. $i in:rr-,o duminica snu 0 z:i de' sMba.tOaTC .• 3i ic§H:.Mllift si

. ~ aLWuJ de alma ~i cantir;etu] l..a vizut pe parmte'le in.:Mcir~

13: genu m::h~~ ~i a mm::] a, inrepl.!![ sli S'trig,e: .. S,i d umnea!wi J-f11 D;pri~ ~i

...., ",. .

ZIoS ••. uS~rJ •.•.• ,

113

Mama ~u.i bade&! lo:nel ii, cena pe bad!;a lonel ci mergea tot limpuJ la manlS[ire. i'$i vindea vaca din wajdl cSrld era mimistUel1, nadjitl, Mergea ,cu ,caJlllll, de 'lltgea ~emn_e ,din pidure" meri~a dllU!e piuti iloofcl. intr-o zru 1i.~a zis phW~-ele~ t'MA[1 de pe Timava Mare" d SlID trd zife ,aici, sil, tragem leorne Cl!.lcllM", Azir. nVa~ d-af mama nu ~et I-a, sp.us: • .Am si-i dan un teJetbll. pu. ajun;p tllln vat1W mwltelm" in dau t,elefol1'·. QIDd a ajJ.mS leu caM iII vanu1muflle~ i-a SPlillS, m_Winu,el'e:

• .Am mrbif ctI mama tdt• Baden lonellem pus In tndDialtt, cu AU emu niei fire de curent, nic-i ~ele.Fon. 'Cum;;,'! putU'l varon ,,$t.ai liIJ'4t,il cii elM VfJrbit m mama ed' _ Carull a i:ljuns ,ilIcas4" i-a spus: ,maK::l~I""Isa: t.Mtii, am Vt)r.iJiI ,flU Plfrilll'ele t.dll! M~(JJl,r p1JS&6-n'li z,fc mgdciuniJe secQrYI. ~I din ,icmma (1 coboro'1 ~i Q sf1Hs: Sa "11,-1 a..~tepli pe /'011 c-d e cu trebw;i ta mim!~.De tunei, m.ama lui a incepu,[ sill cnuldl inputere

pllrintelw $iin Sj'u10mlpilrin[j lui.

, C ,sl wmru spun? Ar :Ii multe multe de spus, Sfin ia Sa aeea

minuru mario S~a dus 0' t1 meie [aJ Sfinpa Sa, ~i em. tare oervoasi_. ~inave rabda:re sl _ reJDlip_e ,s[ujba. DumneaiW din ili.mr iIlSIDI~r, d, nu are liMite femeia $i, 11::'--8' pus, la oam m 'c~femei.a si-a piero'Ut 20.000 de lei. 81 j,"\a\ spus,: ,p,eme.fe, i~'CetefliQ Ctl nerii/xlaf'tm, ICQ banii ~; i-Qi pifl'dut. frebufllUJel'ele dumilsle-. amandmli, sd-~i creosc~ cop.ii pe care nu au 111111 a-I llQBt;(l'. $i ~liD ,S'unt banU ,eu cant' t'mbuia s6- I creasrn. ~inu 0 s-a rnai ave# spa,r in casll n;ciQQati1. CQ CO-fJ'ji

Qceia str.i.gd OQ YD.r rlizb.tmare ,asupmparin/UQr". .

Beniea mea. oond8i iuzit de pirinu~le p:cimn dBtA,. S~6 dus la mirtbtire. Cind a ,apl\n1'L pMtI1itele~ ,s pus mlll'e bumCl $,i ,dC:l'll~, fem,e~ s-a ~e,:m~ sA m_lnince cu Ie. In m:(! mai emu trei femei CU, care ,:lI inceput s~ vorl:PeruicO. Minca~ lua ciille CD bucati ~i ~ uita ta: f'emeil:e aeestea. Si zice bI. U!fW-: ~~Tu ,de oc aivenitaici'r· .•• P~ eu am vmtit iPilt'inJte, .sa yorbesc c u dumm.'mvoastra" .• ,/Jtl-l,f' ,ac~li. ,I iiI'U mat b(jga: (lpa in laptel Cd tU vi":!; IOjJl'ele .la oQRu!ni, ,i 11 dol ,iQ lin ,om cu palm C6pii neeijll'i. Ii Ii iei o&udi pe ap{f'. La ocalaltli ii spune; unl ,"~-te {leWQ .fi fmpa {j"",e C,g M-4Cra. Cd' lU stui in ,F;UI'li? CUI soaCf',a fl nu \,(J,.be~li n'lmJc. C{ind te impact c-u ;roa.r::ro s,j: vii ,al(1}, ... •• La ,cea dc .. iIJ ~rem 1i spun : ,Th te dud de 10 un wcin .to. a/luI' Ii dud vorba din

114

cw'a ,i vecinii Sf! cearta toti din' ,CQtl_.ZQ ta '. :;;ih.'J,ait'e su rillr'nrui; eum ~ ~a Wmite~ D~au mai zis sa 1m. CUiVinrt ~~ s-an Ki!ilmt ~i au plaut. .. -au mai stat IODI1\::1,. A zis:"Oind va mlcmrce-~ ~ fateti ee v-amspus.. aLunci sI vmri!li sI stan de voil'Mi CUI vor~ .. La bwrica mea i-a-spus: ,..7U ,{Ii wmlt sa ma·ved, ,tiQI!' eu lll'ietJU M'j/.orI·,hesc. Co w n,umm hiRe oj flf_cul. Pe Ito,; ,t..a:i aju:tul. .,t eu 'vmau £Q te ,ojUI. Cdnd m trnbui'&u ,rret!j dinoolo. sQ' flii cd Ie am' idngli mine'~. S,~ atunrci au zis fmneie eeIe'JaItc dou!;, erau to~vid:uve=, • .p.ik,inre, dafll:u noi ee facep?n. ,.,La/elc'Oli,etJ: Cd toole sunle,' CU' inimi.buM # culrico de Dmmrezeu '. Ond a plaeat, bun.ica1 era maRe, bolnaVA. Ii stat ttei Die 10010 fi S-Q simlftfoarte ibine. ICind a vcmt aeasI, a zis: ~t eea mai sWlitoad. fe.mc'de pe pamMt!' M-am des bolnaw ~nu.fM truri dome nimi~, iipot: si I1l1UI.CeSC ~,j, pot sl umblupe drum ]iber~ ci nu nmw am ~, Did 0 dmere', WDtc~;. A venit. ell! toto] sanltoaBa Mama mea" 'care era roartelbomnav~ em

,"~~ • ..x, '''__ .:1_.,;"11· 1lI-";;",::'" ......s ... <i, d t......... '. ..'" d' ~

ti"'" ''_'V~ ,I mUU~liiI" cll' ; .LIlli n ..::....._...,' ar H.Wl!!t nal mWL_ccatww tioim.

Mergea, priml'vam In fMintete ~icerea aJuwr~ apoi_mergeatomnna ~m nmflllmme8 laPhi_ntel:e. $i ha, zis~ nTw~ cSt i:J:ii Inbnie ~i tite meW, tu d luaezi cit iptrebmet :nimeni [1.11 0 d-Ji' file! lucruP ..

Am. oopii eare mergm striimltate. De' calc on lezic: tJ)mgu mamei., face~:"V:i a1lcel'·'. Dar wm! d'i.n D.i :l.ice: ,JWic4 IUie c-lite',r:rrl ptJmr£t: ,tQ dmm, r:irem'pe'PiFiHtek Enl 'f}'"-uIQl; ~I' Ie:' pdrlnte'dfragd! r:O'Uil-,''ni m md' ,UllQTC cu I)'ine- ', Fe utmJ am mel Wllblilt core merge .Ul str!inatate;, e) to'1 ,B~ ~ :tBce ,cruce, ~ ]'a urmI zice: .. 'iirinte,!ii cu rmi rJ ojatii-ner. Copili tOl\ su:ru; cu gindulJaPlrintele, SIlDt:~ §:w runte-m tuJi cu d!mlIl p!rlntclu~ p§nB in zilla de aziii simliim ~ de II:II::O~O din OOIi: mKle e dus,. si 00 j, untemaiai ClII necamril:e ,pI.---minte$t1. CanOl aitml,net3!1_ o:iciodati sli flU te pfingi ·mm d. m .J)oamne,. di-mi pute're sa pot sA-I due, ,$i d'A-mi Ooamne cruCe3 PC' care ,0 ,am de dus. sa mi-o 'pot duce. sa numiaQ ,duei nimeni". Si. IDee Lad ci,~ fmi trebui.; nu sa ziei: Doamne de 'ce mi-ai, dlt'l Dwrulezeu ,tie m. ti-ecm:,e te'ii da. $i daoo ai.unn~ :la, SimtaQ\Joo-anut inrp)triw.d'mvoIulm. §Ii prin Siill'1'a cruce se, depart\eazi apefoa dill de nod

.A nrum Parinlefe i'i n&iIIU wna~ de fa Sin.rua mruoile. sa IIJlergem ]a inmormmtare. Am stat noapt:ea in genW],chi, ~oo8i siariu. La WlU

11.5

pIeRi m mm~it 1m miros, de snnmi care mi-a in.tratpriD n~" prin ochi prm ~Da;~e. M~am spc:riat. am ~nlrebat, pc 'D mluclii. ,.J\mci s-a, intiimplat ceV,I, ", B :lis. '1Ti~a dat pllrintele bincc1WiDtlli['ea" .. Noi n:~ dotmh un an ~i opt tum, pInI amajuns ]a in11lo~tlVe: 10 pkirue1e. Dm eeasul uoclo nGa8Jt1lmi~~it. lo-a ,dUSt'~ 8 ;wno:rmin'ta:t~ iji. clnd, sl tragi plltIOO~ pc sicriul, iC§cnu ,D~rU ea de 1m II n ,can~'1 en ~pl 'fi~b~te: ,e~ smlmi eiri!:rn6.ie. 1"oat! 1UimeiIJ HI, umpb:d deslIID'nl ~~. tbnfiIe., $1 a~~um::1 pArimte le Dan in a :zis,: .Nu ~,fill dQttJ ili,J pC' c.ine om in~O\JmQ.Nt~t • .If m Qvut un ,om CQfB umu/" pri'H' WkdfJh ",1 'llIOMea CU' rngerl!~ Uf!J' om S/Ofll P care t-am twut no,i pe' ,lmtQnr. /tlUnc~ ~oat~ .~me:a ,s:a mimL Mj .. :a.1I'imas ,. n1k-Dnl, un an de iile: mimSld de S1llImi ,1 de ,thDi.1e.

In drepru1. monnintului. pc un oopac marc. i-,I:\ tbrmat Stinta Cruce tare amti tot puterea dumneallli ,. semae pe care Iii Ie vadililmea ~i

51 le inlekmgl

• ..1.,;;' • '.~'i-: •

Apo~.1a lnmo~tgrea Fa.rin.telult mIl, V,Ot-Plt cumru mWI;'<oa:rmem

care l-eu cunoscut ~ au vbUt &ptele mcute. Am vorbit co WiI.pmian care stiles de pazA. ,l,c-m:e veden eum noa,p~, cbdt se ruga plMtc~e. ,c.!dleau Iad!teJede poe: uti, iI.'I: - desChideau U$i'I~ dumnealui em in fl!cIri pinI Is lenW1lChi~ ru,glndu«. 'S-au . p :rm.t kJp-" ·Si au ,Idus pc a'lffi d ,IIU "'bUt. Toatl[li.tfnCI s-a speriDt A zis ,8llrdianu1: ,)'JriHte, tfcb,uie sa ne p~fi dumnl!Qtape Dol. 'IU no,fp,(!tJul.nnetlta. Pt'lle$ipleca. Eq,Ue vhf! desdu·d'!. pl§-Ilintelc 1:'1, SpuS7 .,Ell frnt/ae pefielJps-Q, eu· fm pie€: de "ref",

Zicea: .,JU. ifacti Jjun'ietr ,do'l 8(;111 !rei i~i l'mdtN4~ ~,~ poi'l'e;stil t de mine. ,eu sunllringl~' vois! eu m ,Q cult' Ii vii o.PJf • Lelea Aurel~lIi din Bom 11 spunea demuUe on ca,dmnneaeia,awt multe n~ dar de eind 1-.3 cunoscut pe Pirintele. sun~e-a necazu] ea p'ita albipe care o mlninci ~ ip, csde 'bine. Alia ii cades n___ecaml de bine; de Du~l ducea. greu, il ducea fbarte bim::. cl era cu aj;ubDnd ,Drinteluij :Iru eu put!efea dati de pmntele. Nu 51: in~legea cu fet)ele. ,i dunmeaei se irlJeLe~a cu stdirili mal m_u,lt ddt cu fete.1e du:rmeaeL AfoSlil muJtl.lume lei dwnneaJui! unii au 'mteles put.erm durmneaM. u:_n_U I'iIU au i11fe1es~'.

DMaC'1lH1'll,Jo~cam,a:u fosh:ulatisaudcdmmDri 18 P . liel' ~i Pm ee-a Ilsatjl'Arinteie to~ yorfi chemap dineolo ,i,ajut8ii do r I Idle. p,lrin_te -e ne spu_nea: Til, ctind .om sa jiu ,dine%, om ,r;i tJm i ell awtiRl' Qco,lo' fi am YU vii ajuti.

'Nu itnu::unu;1I V§.,spun du'c§nd. mergea~ lli ~lm g6nd_uL qi' lin tohl~. Cand eriBU ,ropU mei miei.li bunk:a I~ din prima ,pemii~ le-a cu:mparal~ ei imC0pea ieon1a~ c!cju-1i~~1 &-0 dJJDi5 odatA blrb:atu~ meu In plrint-et = ~ .Hum sptm: . Ja ckiulilek: II geantl. ,1 dft.-1e sa..le: bmSClnfftnteze' plrinil\ele". Dall' b&'-1:iahJl meu Duitat d ]' _ dCIIi. Si ,eanu sa, p[ec = de 10 ~t~ acesta H zis: ~M!ii bJ 31 cew,aoolo i.l1 geantlL Ce m7"'. 8ArbaluJ rnelll zice: .. VaU Am uitat" am. ciciuti~(dela copir'. ,.Dtl'i-le aici. si Ie bm_ecUly,in~ez. ci tu ciind a:jungi a ad. ,i pui JD'lAna pe miner la ll~i. ne-v,asti-ta t§i ,ricrcl,eapulde pe perna ~il teintreabi d.acfI am pus 'el!l mima peele". EJtBct a!i3 a 'f'os,t. ,cand ,iii ililtrnt in casi~ priras ve rbi. ,l1I mea, a ·fost ~ ,.A p1.1S "Irin'teh~ miolpe ale?''' . A.mnem arimas, sW'p!:ins. Zioe~ ~,~tiam cI asbl mI. illltmb~ cli m~-a spus,Pkin.teJe~·.

Copii in ~coa!lto~ aumell's bme.,21LJ fo.,st bme-cuv!ntati, "",am awl probkm..e. n'""am aWl ReCUUri" ,eI, toli ,aJ~),fgstcu dam 1.parmtewL Mai Wes ,mta, CM-e crede ,.ii aeum, dei$i e m, sf:riinlmt£ are mare tim' de Ia P,lrmtele ,jl mu,e incredcr,e. Ea tot 'tim,pum llni spune: •• Vezi mic!" PirirLte c erie qa t ••• Aoolo, unde S"il do! 08JllCl1U stJrlirti SUITt mu~r tl'IIU ~propm,p de Dumnezeuj ,i prin deplrtarea aooeamaRl~ ,ei s-an apropiEu de Dwme:wu ~ em -Plrlnlele wre it ocn:rte;ste $1 a,co,rn. dimolo de ocean.

Spunea P~riIltele eli ce~ ClV,e meli in accidcnbe de m~imi~ au pi'lCtll1e grele (imfimillie) pe care nu b~'pClt dece, Sun.tpica:te1e UTili grefe dccit ei. Ac~lia mali in aecidente,

. Spooea; • .Nu mClTgeti ~Joc!' Staijos ~j w1i=te eumjoaJca a[~ J,i

IlUJUCI!" .. Site uipcurnjoacldiavoii,i se 'cbimooosescJ,djoculJnuide 13 DUDllle2U,jocW e· e];1I diavD,l ,$,w toli 'eire nu-L au pe Dumnezeu se injungbie, ·e omon. Acqti! sunt top. eei ,care n-aa nici 11 !iImlinlA de IB Dumne:Eeu I ,au ILI.LIImIIIi SiD:lin~ ,de liB acela flu" De ,i1:Ce.ea e bine. o~i care SWiiI'fle.m crcitiru Oil10 de c~ i ,care 'mer,s.em 10. biseric.i. !il'~mem: s mturile :p~~,erw, ci "lOr' ve'n:i w£'mu:ri ;srele~ :jIi Yor vem W!1UW'i ctind nUDe mai p1!l~em mga ,~p]J mai a,veml WIde. Tot ,:Arilil~eJe sp Linea c

I' "1

".ine wemel1 c-8ndo Juci,tilJlJ de QnQ/uri Ii 0 gum ,fIe'apd sfl"ti~jj 0' -0' due; i"f'l!Ilgli ,f ftS " fli",1i /ie loam',e- di vin 'rem -rl ,lIn,i,,,istic,6. D'B aceea~, ,c~i ear« ",,'em ell Bi.sI!"ic(J ,.i' liU Dumnezeu, 'iii uvem' m'Qr,e credinJd. c4BBl.riea lie OCM·t.f!ste, ,PIe pQM"e'li II.e ItJpareD tie ItlU/Uli ,I" 00'£ e inga4'uil tl' sfli'lit", W!lJcuri/ot".

De'cBworiam rom ~,o c:mdiooioasl~re1w~~~.BDm..

Ia lelea Aute~elne' duc.ellJD ~i duceam :liecare QB puteam (e.ram ci.~e:VD femej). :$i totdemmaspunea:,.feteJo,~ si~tip. chim"ocum s-.autemiin.at pro,viziiie ~i mti siMeam clpirintefe.Arsenie ~igurtrimifepe ciDeva··. $i atunei ne dueeam ~i sa bUCUfa5, ~i bani pentro lemnellii duceam, Ice pUIea. fi,ecare. Se bueura extraordiMr de tare I i. era J:ericitl ~i s;punea: •• Uite 'IIcm putercD. plrint:e1ui Arsen~e?' Av:but 00 au ma~ ami nimic !iii ,BCUlJiiI Ur nU, aprovizionead ,eu tit,e c:.ew, fi~ c:ind • aance aminw". $i \iOOe8 d)e mu lte eri ~'i un plirillil~e preot d~ h, $iBbi~ara. ,I a.~i de ~]lte oriii m._~ bani pmlru 1emne, ~i.ea em 'fom~marte mriciii.iDe!?i, avea treiFe~e care IiW 0 ajutau- ~i ii h,HiliU. de multc ,ori dinfiiecare ,catc ceva. 'OWl" ea de ficcare d!litA primea ,din :001:1 013: 8J(i'eI MVO· e ~i em mane &mcita ~i u lIJldtmnea lui Dunmemu ~. parinmhliJ A:rsenie;.

''II

Am WI ,0 tDtAmplat'e ne94tepro'[I. in vinto m.ear, Q 'SUplroM mare care m-a imbo IDAw. l'~am 's,pus !iO~Ull!:d lneu aD: mI lase d plec ]8 rddst~" Dad bU" oril:'lIDr. orru Umtlb'lJlness. Si 't-am Sp!llS~ 1"D1Cit. sA mnelHlnesc,mai bine d, mol'. Si attmci ,el mi:-a m "Du-te", M-am ,du ill ziuade ScllimJ.;are la fa" run ,aju:wms acolo dllpi~rnasi, dupl VeQel1llie. PmJnret, era inoonjumt de cqpiid! ~ di:terite v3!m'1:~pe 'care U 1!iirJecuv&rta,. Ie spunea la fieeare ce ¥Lm dinsul ,Eu cand am plecat de-acasa" :lJim pl~t cu trenul dar nu mil seplirea ca. b'enuJ, D:Elge ~de repede mti de cum do'ream. i mi veaea ,sA rna dau J S sa ajuo.g Alai .11fl>pede. Cand am 3,Pmsacom. d~~ flrn d. ii spun un (:;U'VM\, ~ spus: "T~~.i grahl' cd ai (lVlii'l chemart!.. adihn~/e:~,te ~',i m.iiRe S'lai ,d.(J'IO~blf'. Dimfueala 'me~,am d:wi labiseriCi. Dupi. slujbirl. a incepld sa "redioo l~ tumel in mijlu:)(;UiI piCJl!lm. wnde est.e unslt:.o'U'. Se' ap[1opm. ~e mgJ:re-su.ia [umea sl stea, d;:: vorbl, cru, ,dinmneaJui. AmliJu.z;it cltew 'cuurI" CUlw ,eu urechea mca

11

o penoana a aWl Wl s;jn_gur ell pH care a mwi~ ~i n US' III i purea. Jmi$tt" mlngdiaJ. PlriDte1e l-a pus: "lJa ria. lu te port mUll ~ 1;0, dar I'e, duc.i IQcasa. Ii in cap.antl satului e cop/lui CU Hum if! ... C " lUI otfepe nimellt. if murda,. ~f/ jlamtind, Kp'tl.f6-lli du-! " asd, cd ar:eJ.~ e ,copi,lulldu. C.optltll care (J ffJUFit,. l(l'ce/a nu a /OSI pen'tnJ I,ine",

o _pen.oamli. sp,Mea ca ~ S--8U fbrat ,dtifmre hreruri, Piril'll1e Ie i,-III spus imed iat; ~'N-u e ati(fIJiJmt. ,rJ-a' IfUJt ml,l'flai cd/,at jm. r:/aloare l1-i ~~u ui ~roI sa plOl'qri, S()c;ote~le-te ~i rrupl~nd~m'i".

lllil1lea imi spoorm; .'S Wn d _ doll1~hiC.i giptimiW, nu ajUlngem sa, pU'[er.n ~,,~r·. Btl imi IUIQ toal! in· red rea. Eu ~w ti pot pcntm di dumnealw an-a spus: • .srai" odihn~le-t.c:. ~~ maine vamin,.", Vorbmdstind de vo:fba 'co lumea,. i-run. nzut trecind pe drum. Repedc am IUgil C3i. sa nu-I pierd diro oehi, ~j.'c3ndl m-am apropwl de d~Uii. i§i'suOOfte eapul, ~m ml-a sp,us~ ~'Ce' (t S-(J tntomplot ,i~i '(Jst,'e dar. 11, sa rabzi fi sa te rogi p,ffn'tnJ .lrQ/U MJ.i CQfe'li..,au g~it'. $i so. , tu-i bles.lem'i1 eli alt/el .... Q, ciidea bl'estem pe' li(le""

Atunci cincl am pl'eclt 1131 pArm~el'e An,enie eram Cowte ingindu~81tl!i, de ee am ~at scad. PesolUJ ell :In:i bajeli ,$i pWinte]e ~. elltie, Yazand-o ,~IiI. intristad, a spus: ''Fii lini.prUa, CD aeava lom/,e' fJ'in'li~~. Cand -,II. intors II doua zi, go,tlll ei care Dill avea timp de copii crain pat ~i Be jDC3J CU oei trc~ biLe~i ai dioslolij ~i ern fericiti. ~i nu II mrremt .. o, deeea Ijpsil 0 zi, ClJ ftlg:i.lciunil p~mteluiAI~nie 'i"'aWimt minuneo, CIJJre s-,o,pelretUit in Casl!I mea,

. Eu clupi. d:iscu.~a cu. dunmmlut am awrt 0 sthinlbrn:'i am mceput

sa m!i m§dto~esc. $j de a.t1I.locw am ~I smtliriie k!~ ~ cum mj le-a dar ~i sun! fuarte mu~pnm£a.S,j perso.aneJe care aLII. mJi foot aeele tot asa, .. au lost fO-3rte ,HlIulllumJ'te def-c]u] cum i-a tratat, Era 0 perso'WI'Ia 'care in'l:Nl.dey,irj, e Lupta sil :S!l!~VeZie ,ufletele. Fiindd. rei ee mergeau aoolD 8mu disperat~ dar nimeni nu pleca 'tka muipun-ire. NI.I trcbuiat ,si'i povestese fiiIIldc§ ,amnc~ cind luai ~e!ltura CILI dumnealui iti dlld.ea rlsp uqs,uI. :Iiri si:i. ,spuw ce",ai aVil.d.futotcJ.eaufl8 vo'l'ire!ll SCl.l n~ Is abiect. Odlll~,I'erape ,D scheia, [u:cm.:lld" ,p'lctand la, ~awm.tl bise:ri.cii. Du~ ciltva, tiHlps-.11 dat jOlS, Ii De"'a Spulri!alitit '·Penfn~ ceea ce ali LI~~#t J'hnl

fOffll'r.

mt'-D' m lea ml amce tire, hiebu 'c.1 ,zic. ADI ajllllS DCa ~. 'm

nu ,8,.0 s.uplnlt deroc. Dopa, un rimpl! ami vlzUl civine po~blrj~ ~i ml aduc:e cecal Venise pari'nteJe pana in sat ~i 1-8 &dWi, Ja POJtI. En Iii' _ rul ,~j 1-a ,s:dIlilS~ ~i nu.a s,pus,ca ,ciile..~ ~j ,a spus~ .oUire. ~eJea~n .

..

~espre ~pePlrmtelea,spus: • .Decit d scap pe ,d'iavol dlmW:1 beJiv, mai Uionooti Wil8ufl~t dm iad~'.

. L--anl mtrebat pe Plriluefe Wuile,.j ,mama mea, ,j a zis: In jadt',

~h desplic tatJJI meua zm ,II fe~ j)elltnJ eI a baut ~ 8 fbmat loa~a, viaJsa 1"i1lJD 5pns P'§riD~eru. cl eu nu w eau s-i riDli1n de dinsullDar nll'-D zig ,eft trebuie si r~n de dlnsu~ IiiItru 'ca amnci cud vol trece in JUmea ee~dlll:tl dinsul w avea un ,rost ,~d dJncoJo.

Cbi§AuNUa ~ Doi,u: P&rjllmb!~e s .. 1lJ Mscut in Va~ de' Sus:, M,i", a ,spus; • .£ucimch:lm/mu mic., em ,dol"$ll cu maiciJ-~ea. (.'U'iJnRica. $1 ,nti "meum oo.ClpletllJ bunicrJ n,u el".tl 1M' ,camero. $1 mnblcun din camera ill c:umera .fi 0 crlulam. 0' Ile~eQm /J'e {juntca in gemmchi. se nl811 lo D,«mnezf:U. ,$i eu m-am pus l~ lI(!fl1mr:Ri Ii ma mgum .Ji eu ta Dllnme_eu". Ap mi-a spus. Apoi zi e: ,..am crescut mare, pe

taM ,nu-I mol vQzusem ,impreun6 CIt mama'J.

Ahi:dat1i mi-a. ,zi&: uA'ul'e,/iQ, tu a trebull sd,/ii mama la; 12

cv\n'f' Va· ""n b"'j, ';;.. B" . x M

r" ' ... , ]. ,a m c - :ru.1~ eu: IU , - ]sencg. '. . 'ama a! .2 cop iH Apot ~i leu

,lml ii,cll.'ft num.ai 2 retell.

Odat4 ,!ill str.iga[= n re~if:'~./o mine. v:eM'ili fa mb~e. DtJI' nu' vl1ni/i so zicq i: ".lerIQIi-m:d p(JrilUe~ ~'eri'ali-mi pO€."Qlele' •• ~ Penill nU.Jnaica Jrll~Q lfliiI7/a{ije,i'ele, sd iVd l1'l-J.'Uralifecio'r-ii.. eli p.o lua/ eli;, griidin'fi. tii flU p-a .da/' ,lor pilmdnwL. Darca 6. '1enili.'iii ziceji: • .Ierlali-~'e r:il.\wl'J'etiJ'p'Ci(:OIO~i ': flU wmilf' . A one i ,am. triga L; .,lalti'-ma. phte".

~.Oml~.l zgiin;:it e ul'iil'de DUIlIIU!ZeJJ"', asa ne 5punea" ~j mai spunea Parioh;:!c Arsenie: •• Ca.,u;Jvol"'bili tie,f1line, en sU;.lI inu;e 'vO'r.

})£;fgla~, ~,!', ,sunt ,dacil, laceH ee vii ;spun

, '

Gh,fNj'1:gile MDrar' Ucea de' 3rts

Prin 1948-1 950 pannt~le:Menie avea ruwolre de nist _' oamcm cue sa scoati nisip dIin 'pMaul care curge-a, pm apropiera ,MinisbrU Prisl p. Am,p1eeaH;apv8 owmru (djmre c-ru-e mai uruesc eu $. Lovin Nioolae- Plval~. Prumtele s-abucarat nn.d' de veniroo I]Ol.StJn!li. N e-a. Miitat IOCIIl), ,cwf1ixip ~i,D~m apueat de h'e3bi, dar, rnJ d.upi mul,t ~W1p, mu omi putelUl SCij'IiI~e :msjp' din caUB, apel. J .. am spus Plrmt:eh.ili "i Pl!ltintcde B zis~ ·~MfiJ ma~ .. lara ,clif€M:~Jn s6 n.u mai vind (lpS~' mr~. S",a,ous in sUsuhiuwi V[iOO 15~20dc metri., S"~UIP~~ a pus amir.dbuil rimj: in api ~i din IKel,momen.t apa ,8, i~it in ,a1l1 pmte pc sub plmlnt Se aUD:a cum curge' III .0-15 metri de loculi 'lInda Jucmm DOi. In'tUnp ce 'I\lemma iooeput 0 ltOme ~ren~ cu idgere, 1lmete ~i veneau lemnc pe acel riu. Ne plbeam s11 P eclm cat mai repOOc., d!aJ Pkintcle ne-a spus: "Statl mA Iini~t~li eli nu ,dll [p'ifJuj]pe voi'; ~ 8$1lJ a :f'os't:

A I1Mm! cind ,am mst la ,~i,.inteJe A r:enie' nu l-am gi'SJ£t dar m-a:mgbdit s;!.tmI!ii st:l~ pm. ·eU1.1eatdse:r ici~ pcmte apaJ>C de' undeva. intiimpliUo:r HI. n:irn;uit de ,n_".,am. intMnit eu dbull'eme~ care, ca ~i mine, llciiutau pe Plirin1ele. ,Emu din partea SibjuluiJ una era I1IIi li~ iwr .ceala~tA 'ma~ bitrini. Ne-am ~ezat la umbra unui ,f,Oopac apFOape de lac i:'run min.cat aoelo. in. aeest Limp' mi",3lU P~Vt:itil ~-i ele ~u v,~rut ~e - en ~j ,el au dormit 13 nenea Vasile - un vecm de 1fi__ogJ bJs~nciill dID lJrig!nescu (unde a J1:icmt ,parinflde,Arseniu). Le-am spus ca, PlirillteJe o sa se SiUpe£-ei foartc tare cand va veni, $i a§a a 'C'Os't Cind ne-a v6zut, Pilrintele a m:1 _lindu-s.e la eele dO'liliremei

],;4 t' t.rebui S,fJ ia~ Q mtfw.m §i lav6 ,bfJi,p:ani se rupe m4tu"!.

Ce ,ali ,aiiulalla tinnea' ~asile?' Mutt MD' mi~QjlJr:ut ,t'J"ml oceJt'l' (de .IlCIOOB, eei care-t ,ciutau pe P6rlnt'e-l'e Araenie emu sfIroip si spa, cI

122

au \renj~ si vada pienira bisericii sau ci don~s si d ' phintet Bunescu). $i,a mri zis Plrinte1e uneia din 'tmnci: .,1 ic ~ pdt ~It pe {lcos:jeii li S'-;Q mariJfJl jal€J' ell 1~1J(J'n,ul". Femeia a incepm pLan,gI ~i .,i~a datsesma ca ill gre,il, P:;irrIJlelfJ.i j S~. ~ mjl! d _ ea ~i aiirnffiehat",o pentru ()e a venit, Ea i-a zis: ,.f'mnte. ee si vi mat .pUlrl dlllIJ1l[[CliI,voas,tri. c~ ~ti:p rna i hine dcc41t miae", UiIilpl,cc'lmJ p;[ccat cu tofU, pc dmm, fcmem care ill p I.ans a: spus ci ,lliitUnd cliud pM:mgca s-a Urital 0 daUi. J31 Pijrl'ntele. "i a vlzut di.~i p,icA din 0 chi 2~ Jp ie-lrori de Iacrimi

Alm data am¥eDlit Ja Bucu__liCJli eu 0 zi inain~, pentru a putea.6 it dOUR zila Parin~ele Arsenie ~Si Dliiglrlescu. Am m.at pesteliloaple la ManIs;tirea Cerniea UIndB llam i.llltamit pe pml'ilM,deJ\rgallf, cere ffloea molitvell:: Smmului Vas'il'e lOOt Mare~i a~ Sfflntutui loon Gum de:Av ~i am pmic[p6it $ieu,]a marie. Adomtu~:i nHUiJdus ~P,ntf,le Mellie, .In llioo:rid eJam,adunap CD tapi in :lita dlJ.1nmeWLD~ ~~ am ~~ ,0B. Parjill'te~ Arsewc!i.e [lite p~ste top' isi Opli'~tG eehii la min~ ~i ziee: • .Mii~ unt ul'lii care vin de sub pauofrr. dar xolfma Imjace nlfliic omuluiforii ,Urea lui Dumn'&eu. ior lIr.eo(ii ,cQJie lac molilW!Je (} ,plJlesC". Eu am Ip.iu~ cl demine zice.

PJUi datii, am varbit OIl, PminteleAmsnie dtespre IUrIDQ a d'intA care ~Dboari la Pia," pemonna n tal D'OP1:Qului Usns. [)§.ru:l1Ll1 'I:Z~ d ~u:;;~ ur.mnm,ec$c sll§I!UluninU!lilC pc cm:c i() poatc;; ved~a orm,d cal de pllca.tos ,ar 6.

Alti dad emm in bis~dm Dtiginescu,li multi ~ume tI ~ta pc Plrinl1e' Arsenie, Ciml R \'em( tofi ne iogramldeam pemru ea sa-i sarutam'~! darParin-mlea.zis~ ,Libop. ma. astw.ldsl1li miJ, asteo cd nlnt' formal,td'l~ dar face#. mo" 1lI_gaafllffl! aid, /m:qi, md l1fJaciune aict".

Altidlliemmin bisericadmDm~i impreun! t1.I parinte1e Petru Vamvulescu. tm a,I,eptarea Pttrin't1elui Anenie'. CM.da, veni:t Pnt,e!e in biserici ,e slJjgat'm de doUl ,oli; ~)(a, Ea 'ltd/acel' .fiatoria cd DumneZelJ ~i-,()lace. Md. sa 'vj face" rJatoria CQ Dumnez:eu .,i-o

'123

1.1

fa -", U am zis; .;Cc sa facem, Parinte?". Dimsll.d a z· ,: ,$d vii rtl;gai/ /,I'Ii Dumnezeu; fJ1ii, sii,tQ' rugoli I'lli Dumnezeul",

_ 'til dalii mi-a :cis sa urepe 0 scara pe care dan. III picta 'in biserica: .~Urei odatl dA~:tC' jo. " mal un;;a (I data, da-te jo.s' .' Dl1p~ mccoo ilill'li mara· un ~'ighmn cu. api ~i inti zice: • .spa:ta..~e in li.gheanu I aGel~ ell apaj'. Nu eram murdar; darm-am spa]a1 ~i am zis: .J?'aril],bc, a,ea cum rna spa] euaeumsse a.}vre8.sj,mfi sp~1 depaclltck:'m.el ,no Pi'rintele!JI ais: •• Ma. pregalC$c-,~rn pie lea", S~ I;U dow dcgete a prius pielea de pc mina dmnnealum. ea sa inteleg ,ea trebuiesa mBir peotru piilcatc:le mele

U aveam obiceiul. dud dream clnstitul Parae Lis aJ Maicii Donmului. a-Jttesc repcde. Cand arm foslla. r!rintclc, .zis despre rugaeiune: ,.}lilt norma!"'.

Pan ~ luerarn m fil.brica j' co~egij obj~nuia~ rna i ales dnd ae int!lJl"Ieam la IlIIl! sa" d zid.r:a.1IJ despre preoti. 1M cu. fntatdeau na mli impotriVOOIU ~j le Lis~nmde8m du~ cum eredeern eli este bine,

Oda.ta cfu;d m-am dus la Plri.ntcle An nic a zis: .. (il cond "wi .zi e ci11elW riiIJ de p,.,'!o'~i 8t!i /Illi dai exemplrt pe mine. EU1lu beau, fll-l/URle;;,ett:. "'. PirintdArscnie fiind ille-Un viafi. eu spuneam turerer d, pre dmrut Vorbind cu 0 femeie des-pre Pminte'le •. ea spunea ,ca. o. fost 0 data ~i!i dansuL Ea. a rceunosout puterea de palrund3Je in [3imcJe Oii1l:n''lCnt IcH' a P,arintelum Arsenic .. Ea zicea ell LUI cue hi de-al o:i (carecr;1!I mare ~] ~Im Ml,dte) ~~a zis despre P;j,vmleie Anenie :sffinf si trimis all lui [),llmnezeu pe piiInimt.

Qdati, cand am fmlll la DIi'~~i1nescu 0 doamnl a venit cu Wl ,cowr la Pru1ntdc'Arsenie. penlru bi9::oc!, $i. a zis; "Fmntc' itj wultwresc cI mi:-ai luaf durerea dtn piO'pt' . U eu Jil"am lnat durerea, Dunmezeu ,P-aluElt"'o .. ,. u dumaeatami-ai lua: ..g". Bzismmeia.Pmnt'e'leAnienie a :lOst. 'dzill.tor cu duhu l cullo~tea ~m prozentul ~ viinu:ul A fo,st fiiClnor de rll'illullJi ~i m t~,rl1jpu'l mpi •. dar ~i dup~ pIecaroea sa In ,cei:t,:veinice.

Odaita, un deren -a 0 bri ~OI-m:i fa:ea cadou ni"h:l obt. .tc. Eu am ~ t de acord. dar 3m, als ci rnai i'ntrui sa-j ootrcb pe P,imrnc ~ J'5 11 ie, P,inntel~ mi-a. zis: .Ja-ie, 11:14. ,dar (; te mgt lui Dumne.zeu penm) et". Eu.:oo ZIS; .p~ cine surll ell inamtea tui Dumnezeu ca sa, rna mg p nlm eJ? .. AtulitJ ,I. m; • .Md, IU ,oi mgaciunt!.O \lQlml.o$uluf. ml a.rf1l·i~(!uhd··. Eu confimdanl vame~u ~ ClJ fariseu I. ~~ de '!1111lte or! ilrebu is sa fiu atent eare estc WI'I1l.I1 ~i csre c~la.l~]t. i~iI' pfitmtcle a. ,twt siaeest armntmt

. Odat~. l-a m fnh·,e'ba! cu m Sa scrh~ st-'111~~ c ucruee Ji]eilgta in cal ell1da r, di rnmanetn ell 1'1,1 cru~ campu lui in IJ 11m. Mi-a zis; ., Utte cum

fO'Cefl:' dimineola la rugiicizme 031 dupa aceea 10 mune» ', -

Z10ea Plfin.tcl~ Arsenic cfi.lcil'lc V~ incepc sl de eh:asci,i. a se socntcasdi celrtai pac~~os om $j -train de 1:m~rli~ft lui Dumaeeen, .

o .feml:ie din Dffigu~ me]'le~, ma P'Armtt:Je ARe-llie ~ i odatft i- a sP:lJ1~ fe~l1eji sa vw~, ~i 50tU] e~ [a dal1<Su] ea sa vOi!'heasca tLl el. Can.d a WnJ~ cIio~nou hi Pki.D~el'e Arsenie i-a spu ' ca, 80lui ei Oil vrea ,,,'inA. So rull a z~ clj, ~u merge ra d~n:rulffi ItdC~ Pmtele ii spune ce Sil racaSi nu face $1 ap01 0; lPare~te; mai bin flU sc duee, PWinleleArscnie a zis: 'j,Splm~~i_Cl.~ nu scap:li infelul a esta ~i cii este de..'t{ul tif:ta (J.·il1gur:ii per. Dana dmt,.-w~ sat ,

o j;nMmphrro dm'esc sa se ~tie. desi sunt s..igur ca lnUr~] 1Il1ll1ru:1 V?T crede" Anu] ac~sta, 1[20C~. pe data. de 2,8 no:ie.-mbrie:, de djminc~,~ ~~~ ~~lI'a. t~:lItizula, o~ mtmes, de n~mi ca d~ IAu~e, ~'CIt timputa fo t m.ruru]meu. Bunt SJgW" ea at rust d.in daml P.iif.intciui Arsenic.

_ _ _. Un ~dinoi(J1i ~11I ':leta candl a fosUa mIDilMtiro la SalTIbila, a :SPllS, <Ca. P~QteJ~ Arsenie il1ainte de a incgpe 0 predica, s-a urear pe 0 maSH ~I aZll~,: _'Ciinfl1!'''~UI~Zetl "tl.iu:de~lJ lR1H',en e,fl tlma'fll~ In d,.eapr~ Lr."1 " al,(InCf 01'1 va SIUU ,ae,jo'I'o.r; 01'1 M R,m' Q,t:t;.;;aior· ~ ~ t,m,c, Dll'~U'l~~' ;1111' va zice,,· "A.~ enie; de ee m, le·a; p'n ?'~ ~11 am ' " :If,.~ u Doa"';n'e~ ,eu le---am ,pus., dol' nu m..,(lU tlscalrQJ.}1'1. A,a J!-,am ,fle'olw,it aC'Irp.t'O,'~ ,iar de fOlDs, vtl 't.ml daell IDeer;' tift vo SPII'" ~ .. Amini

La citev8 zile dup4 mnanea Mittcpolitului Antonie PlimId,eaf§,. in vi_St am auzit un COl' de tDgcri care cantau iniJ1itor. M-mnintrebat cine ciDIta", unde cams? 0 voce mi-a raspUDS: • E un a{Q; de ingeri rare il r"nso1epe pe. Mitl'Opoliml An/anie ". Rill run fbst foanc miram: .. Pe Anwnie7" " DlJ, e sub (Jtroh'reaPannteiuiAn:enie- mi-a rihpuruvot'eQ -fi all veni: 80.-1 ia ,. (Preote asa Ileana RImlIna. care pamcipase .,i la s1ujba de ciJugirir-e a viitorului miuopolit).

'La mblAstire 1:11 Sfunb'Y;t&, filainte de a incepe 0 pr-edU:a. P!rintele Arsenic 3i lis: .",Ctin,d Dumnezeuv,Qjut/«JQ. iUlnlKl e:u am sdfiu la dreapflllui #. QrnJJd ori 'VQ SU11' de lolas ori IVii sunt m.:uudol'''. Atum:i Dumnezeu im; 1'Q zice: .• Ar.se»ie. de ce m:t ie-at spus?". Ell am sa tic: .. DoQRme. ell le.-am qms. dar ;nw m-au ascuJ'fat!". J.4a: v-am devenil acuzato·r. iar de fa/v3 va sunt ,dam faceti ce "fQ spun'». Amm

IS'BN 978-973-8832!Ji-fi-l