Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea de consultanta

Procesul de globalizare economică, apariția rețelelor informaționale globale au extins spațiul


de activitate al agenților economici, de aplicare a tehnologiilor și de derulare a afacerilor.
Saturația piețelor tradiționale de desfacere impune căutarea unor noi abordări față de
consumatori atât pe piața internă, cât și pe cea externă, în acest context, crește cererea pentru
serviciile consultanților, ceea ce impulsionează companiile de consultanță de a activa eficient
și operativ, de a stabili metode moderne de interacțiune cu clienții, ținând cont de specificul și
orientându-se spre necesitățile acestora.

Ca urmare, este actuală și importantă cercetarea tendințelor specifice acestei piețe, elaborarea
de soluții și recomandări menite să contribuie la dezvoltarea activității de consultanță.

Scopul constă în identificarea factorilor și aspectelor de dezvoltarea a activității de


outsourcing care fac această activitate una inovativă și care oferă avantaj concurențial.

Pentru realizarea scopului au fost formulate următoarele obiective:

- Analiza aspectelor teoretice ale activității de consultanță și outsourcing;

- Cercetarea trăsăturilor specifice ale activității de outsourcing ca un domeniu distinct de


activitate;

- Determinarea factorilor de influenta și tendințelor ce se manifestă pe piața internațională a


serviciilor de consultanță;

- Identificarea outsourcing-ului ca instrument de formare a avantajelor concurențiale;

- Evaluarea situației pe piața autohtonă a serviciilor de consultanță, avantajele și limite pieței


respective;

- Identificarea căilor de valorificare a oportunității outsourcing ului internațional în Republica


Moldova.

Metodologia de cercetare

În procesul cercetării, au fost utilizate următoarele metode științifice: metoda abstracției


științifice, analiza și sinteza științifică, metoda comparativă, metoda observării, metoda
tabelară, analiza statistică.

Suportul teoretico-științific și metodologic al lucrării îl constituie cercetările savanților notorii


din Republica Moldova și străinătate, mai ales pe baza cercetării făcute de economistul Zubco
Roman.

Cuvinte Cheie: consiliere, consultanță, externalizare; internalizare; management Consulting;


outsourcing,

Capitolul I: Concepte și noțiuni privind outsourcing-ul


1. Delimitări conceptuale privind activitatea de consultanță

Mediul economic contemporan se află la o etapă de dezvoltare accelerată, caracterizată printr-


o succesiune continuă de transformări și restructurări ale fluxurilor comerciale, financiare și
informaționale. În mare măsură, acest schimbări sunt condiționate de atragerea și
implementarea realizărilor din domeniul tehnico-științific, astfel cunoștințele și informațiile
devin decisive în formarea avantajelor competitive ale întreprinderilor.

Specificul și prioritățile economiei bazate pe cunoaștere generează o creștere însemnată a


cererii pentru servicii intelectuale la nivel mondial. În vederea menținerii și sporirii
competitivității, agenții economici, indiferent de talia lor, sunt nevoiți să evolueze continuu
prin aplicarea de noi tehnologii, know-how și tehnici manageriale modeme, ceea ce, la rândul
său, stimulează volumul tranzacțiilor din sfera serviciilor intelectuale.

Conceptul de outsourcing este definit ca fiind procesul de externalizare a unor procese

interne ale unei companii. Termenul este o sinteză a expresiei engleze „outside-resource-
using”, în traducere liberă, utilizare de resurse externe. Este un proces eficient și puțin
costisitor, dacă este folosit într-un mod eficient. [3]

Deși noțiunea de consultanță este relativ nou, totuși, cristalizarea acestui termen a fost
precedată de un solid fundament științific, care s-a constituit încă o dată cu formarea
managementului ca disciplină de studiu. Mai exact, începuturile consultingului se regăsesc în
perioada 1880-1890, grație aportului unor mari specialiști prin lucrări menite să rentabilizeze
unitățile manufacturiere. Acești savanți au fost Dr. Arthur Demon Lițele, profesor la Institutul
de Tehnologie Massachusetts și fondatorul managementului științific Frederic Winslet Taylor.