Sunteți pe pagina 1din 82
Prezentul raport inlocuieste raportul nr. XXVIII/78/2019 Comisia pentru invayamant, stint, tineret si sport Nr. XXVII/78/2020 RAPORT asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei (L159/2019) jin conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru invataméant, stiinta, tineret si sport, prin adresa nr. L 159/2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii si elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei, adoptata de Camera Deputatilor Deputafilor in forma inigiala, in conditiile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, republicata. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa si a avizat favorabil cu observatii si propuneri. Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil propunerea legislativa. Guvernul, prin punctul sau de vedere, nu sustine adoptarea acestei propuneri legislative. Comisia pentru munci, familie si protectie socialé, Comisia pentru buget, finange, activitate bancara si piat& de capital si Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati au transmis avize negative. 1 Comisia pentru s&natate publica si Comisia pentru administragie publica au transmis avize favorabile. La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Gigel Paraschiv — Ministerul Educatiei $i Cercetarii. in cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost adoptate si se regasesc in Anexa ce face parte integrantd din prezentul raport. Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativa pe parcursul mai multor sedinte si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere cu amendamente admise. in consecinta, Comisia pentru invafamént, sting’, tineret si sport supune spre dezbatere si adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise si propunerea legislativa. in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(1) din Constitugie. Potrivit art.75 din Constitutia RomAniei, republicat, si art.92 alin.(8) pet.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este Camera decizionala. Presedinte, Secretar, Senator tivindadcian Pop Senator Liliana Sbirnea La Propunerea legislativ. pentru mo AMENDAMENTE ADMISE ANEXA la Raportul Nr. XXVII/78/2020 icarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei (L159/2019) Nr. | Legea nr. 1/2011 Text propunere legislativa ~~ Amendamente " Observatii Crt. | Legea nr. 263/2007 Adoptati tacit de CD 1. Titlul legii: Lege pentru modificarea si | Titul legii: Lege pentru | completarea a unor acte normative in domeniul educafi modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei Autor amendament: Comisia Legea educatiei nationale nr. 2011 | | ‘Art. Tz Legea educajiei najionale nr. 1/2011, publicata in Monitoral Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completirile ulterioare, se modifica si se completeaz dup cum urmeazaz Text nemodificat 3 [Art3 Principiile care guvemeaza invataméntul preuniversitar si superior, precum si invaqarea pe tot parcursul vietii din Romania sunt: a)principiul cchitagii - in baza caruia accesul Ia invajare se realizeaz f&rd discriminare; D)principiul calitagii - in baza cdruia activitatile de invayamént se raporteaza la standarde de referinja si la bune practici nafionale si internationale; ©)principiul relevanjei - in baza cdruia educatia rispunde nevoilor de dezvoltare | personal si social-economice; 1, Dupa litera c) a articolului 3 se introduce 0 noua litera, lit, c'), cw urmatorul cuprins: we!) ipiul neincdrcarii si al suportabilitaqii - in baza cdruia deciziile cu privire la curriculumul najional si programa colari se iau in concordant cu specificul varstei elevilor, evitind supraincircarea acéstora oferind spatiul necesar pentru activitagi extrascolare.” La articolul 3 dupa litera ¢) se introduce o noua litera, lit. ¢'), cw urmatorul cuprins: »¢') principiul adaptabilitagi curriculumului national gi programei scolare in baza c&ruia deciziile se iau in concordanys cu specificul varstei elevilor, evitind supraincdrcarea acestora oferind spatiul necesar si pentru activititi extrascolare.” | Autor amendament: Ecaterina ‘Senator PSD Andronescu - 1 Art.9 Q)Statul asigura finanfarea de baz pentru to{i anteprescolarii, prescolarii si pentru tofi elevii din invajaméntul general obligatoriu de stat, particular si confesional De asemenea, statul asigura finanfarea de pentru invafimantul profesional si liceal acreditat, de stat, particular si confesional, precum si pentru cel postliceal de stat. Finanjarea se face in baza si in limitele costului_standard per elev, acreditat, baza Text nou: | La articolul 3, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alin, 2, cu urmatorul cuprins: 12. Prevederile alin, aplica in vederea efectivelor de anteprescolari/prescolari/elevi la grupa mica, clasele pregititoare si clasele a [X-a ale ciclului secundar superior fara a fi afectate efectivele de anteprescolari/prescolari/elevi ale grupelor/claselor_ deja | existente.,, 1 lite!) se constituirii Punctul 2 Se elimind Autor amendament: Comisia Autor amendament: Comisia Raméne textul din lege per prescolar sau per anteprescolar, dupa metodologia elaboratl de Ministerul Educatiei si Cercetarii. ()Finanjarea de baz a invdpiméntului preuniversitar se face dupa principiul «resursa_finaneiara urmeazi elevuly, in baza cin alocatia bugetard aferenté unui elev, unui prescolar sau anteprescolar se transferd ta unitatea de invayimént la care acesta inva{i, cu respectarea prevederilor alin, (4) Punctul 3 Se elimina Autor amendament: Comisia Raméne textul din lege Art, 23, (1) Sistemul national de invajamant preuniversitar cuprinde urmatoarele niveluri: a) educafia timpurie (0-6 ani), formata din nivelul anteprescolar (0- 3 ani) si invajiméntul prescolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mici, grupa mijlocie si grupa mare; litera a) urmatorul cuprins: 4. La articolul 23, alineatul (1), se modifica si va avea | Punetul 4 Se elimina Punctul 5 Se elimina Text nou: La articolul 23, dupi alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1°), cu urmatorul cuprins: (1!) Prin exceptie de la prevederile alin, (1) lit. a), la solicitarea expres lor, pot fi inscri cu varsta de minim 2 ani, asigurandu- se finantarea de~—bazi corespunzatoare, de la bugetul de stat, in baza costului standard per prescolar stabilit prin hotirdre a Guvernului.,, ‘Autor amendament: Comisia Raméne textul din lege Autor amendament: Comisia Lit. a’) a _ fost inseraté ca alineat distinct, alin.(I’), in cadrul art, 27 Autor amendament: Comisia Art. 25, (© Organizarea si functionarea invayimantului dual, accesul in invajimantul dual, durata_— si continutul programelor de pregatire profesional, modul de organizare si desfisurare a examenului de certificare a calificdrii sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de Centrul National de Dezvoltare a invatimantului Profesional si Tehnic, aprobate prin ordinal ministrului educatiei si cercetarii, in urma consultarii_reprezentanfilor operatorilor economici si a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate. Punctul 6 Se dimina “Autor amendament: Comisia Art. 27 (1) Educatia anteprescolara se organizeazi in crese gi, dupa caz, in gridinite si in centre de zi. Ta articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc doud noi alineate, alin, (1) $i (12), cu urmatorul cuprins: (1!) Nivelul anteprescolar poate fi organizat in crese pentru varsta de 0-3 ani sau in gridinife pentru varsta 2-3 ani, 1’) in condifiile in care unitatea de invatimAnt care are in componenta nivel prescolar nu are o structura integrali — de.-—invaqmant anteprescolar cu toate cele trei grupe poate include in cadrul Autori amendamente: Ecaterina Andronescu = senator PSD Comisia Este lit, a’) de la alin. (1) al art.23 din propunerea legislaivas (2) Organizarea unitiqilor de educatie i anteprescolard, standardele calitate si metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotdrdre a Guvernului, inifiata de Ministerul si Cercetirii, (3)Asigurarea personalului didactic sia celui de specialitate necesar desfasurarii educafiei anteprescolare se face de citre Ministerul Educatiei si Cercetirii conform art, 104 alin (2) lit, a), cu respectarea standardelor de calitate si a legislafiei in vigoare. (© Statul sprijind educatia timy ca parte component a invafarii pe tot parcursul viefii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi | 7. Alineatele (2), (3), si (6) ale articolului 27 se modifica si vor avea urmétorul cuprins: (2) Organizarea unitiilor de educajie timpurie _anteprescolara, standardele de calitate si metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotarére a Guvernului, inifiatd de Ministerul Educafiei Nationale, in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Continutul —educativ, —_respectiv curriculumul specific pentru copii sub 3 ani, se aprobi prin ordin al Ministrului Educatiei, »3) Asigurarea_personalului didactic necesar —desflsurarii—_educafiei anteprescolare se face de catre Ministerul Educatici Nationale, conform art, 104 alin.2) lita), cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare." invijimantului prescolar o grupa pentru varsta 2-3 ani.” Alineatele (2) si (3) ale articolului 27 se modifica si vor avea urmatorul euprins: (2) Organizarea unitijilor de educafie timpurie anteprescolara, standardele de calitate si metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotdrare a Guvernului, inijiata de Ministerul Educafici si. Cercetirii Confinutul educativ, — respectiv curriculumul specific pentru copiii sub 3 ani, se aproba prin ordin al ministrului —educafiei_— gi cercetaril (3) Asigurarea personalului didactic necesar —desfaiguririi educatiei anteprescolare se face de ciitre Ministerul — Educafiei_ i Cereetirii, conform art. 104 alin2) lita), cu respectarea standardelor de calitate si a legistatiei in vigoare.”" (6) Se elimina Autor amendament: Comisia Termenul pentru adoptarea hotararit Guvermuui este prevéizut la Art. IV alin) Autor amendament: Comisia Autor amendament: Comisia acordate in scop educational, | conform legislatiei in domeniul | asistentei sociale, in functie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Protecfiei Sociale. 8. Dupa alineatul (6) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alin. (61), care va avea urmatorul cuprins: (6!) Cupoanele pentru educatia timpurie pot fi acordate si de catre autoritjile publice locale. Cuantumul, conditiile si regulamentul de acordare vor fi stabilite prin hotardre a consiliului local." Dupa alineatul (6) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alin. (6'), care va avea urmatorul cuprins: »(6') Cupoanele sociale pot fi acordate si de citre autoritatile publice locale. Cuantumul, conditiile si regulamentul de acordare vor fi stabilite prin hotirare a consiliului local.” Ramédne textul din lege Autor amendament: Comisia Art. 28 (Dinvayimantul organizeaza in gridinije cu program normal, prelungit si sdptimanal. Gridinifele pot functiona ca un cu personalitate juridica sau in cadrul altor unitati scolare cu personalitate | juridica, prescolar se Ocal 7 5 18. lek ' a Punctul 9 Se elimina ‘Autor amendament. Comisia Raméne textul din lege Q)Autoritiqile administragiei publice locale si inspectoratele scolare asigura. ——condifiile. pentru generalizarea treptat a invagimantului prescolar. 10. Dupi alineatul (1) al articolului 28 se introduc dou alineate noi, alin. (I') si (2), care vor avea urmétorul cuprins: (l') fin cadrul gradinielor cu program s4ptimanal, normativul per prescolar va fi caleulat in asa fel inedt sa asigure acoperirea cheltuielilor serviciilor educationale side. supraveghere. (7) Gradinifele cu program siptimanal furnizeaza servicii pe timpul nopfii numai in situafii deosebite si de urgent ale _parintilor/reprezentantilor legali, respectiv. a) program de lucru pe timpul nopfii pentru ambi parinfi/reprezentanti Jegali sau pentru familii monoparentale; b) urgenfe —medicale~— ale parinjilor/reprezentantilor legali sau a altor membri din familia acestora; ©) deces in fami Punctul 10 Text nemodificat Text nou: Alineatul (2) al articolului 28 se modifick si va avea urmitorul cuprins: Q)Autoritaqile administratiei publice locale si inspectoratele scolare asigurd condifiile pentru generalizarea treptati a educatiei timpurii, Autor amendament: Comisia Art, 33? (2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementeazi prin metodologie specifich elaborati de Centrul National de —Dezvoltare a invatimantului Profesional _—_ si Tehnic, cu consultarea prealabila a reprezentanjilor — desemnati ai operatorilor economici si ai structurilor asociative, inclusiv ale autoritajilor administratiei publice locale, si aprobati prin ordinal ministrului educatiei si cercetarii (@) Pentru pregitirea profesionald, fiecare elev major —_respectiv Parintele, tutorele sau sustindtorul legal al elevului minor, incheie un contract de pregatire _practica individual cu operatorul economic si unitatea de invayamant, reglementat prin metodologie specifici elaborati. de Centrul National de —Dezvoltare. a invajimantului Profesional si Tehnic, cu consultarea prealabila a reprezentantilor desemnaji ai operatorilor economici, ai Punctul 11 Se elimina ‘Autor amendamente: Comisia Raméne textul din lege structurilor asociative si al consorfiilor si aprobaté prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, 10. Art. 45 (4in cadrul unititilor sau sectiilor cu predare in limbile minoritatilor nationale, singulare in localitate, se pot organiza clase liceale si profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri, in conditiile legii. Punctul 12 Se elimina (4°) Se elimina (4) Se elimina Autor amendament: Ecaterina Andronescu ~ Senator PSD Autor amendament: Ecaterina Andronescu — Senator PSD 10 (8) Minorititile nationale au dreptul la reprezentare proportional cu numarul de clase in organele de conducere ale unitatilor de invajimant, ale _inspectoratelor 13, Alineatul (8) al articolului 45 | se modified si va avea urmitorul cuprins: (8) Minorititile nationale sunt reprezentate proportional cu numéarul | de clase in organele de conducere si structurile unitijilor de invayimént, ale inspectoratelor scolare, ale cons consultative sau ale _institugiilor | (4) Se elimina (4) Se elimina (4°) Se elimina Alineatul (8) al articolului 45 se modifici si va avea urmitorul cuprins: (8) Minoritijile nayionale sunt reprezentate proportional cu numarul de clase in organele de conducere silor de invajamant, pectoratelor ale ale i ‘Autor amendament: Ecaterina Andronescu Senator PSD Autor amendament: Ecaterina ‘Andronescu ~ Senator PSD ‘Autor amendament: Ecaterina Andronescu — Senator PSD ‘Autor amendament: Ecaterina Andronescu Senator PSD re seolare sau ale _institufiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competenja profesional, potrivit legii. (14) in invafiméntul in limbile minoritajilor ——_nafionale, in comunicarea intemi si in comunicarea cu parintii elevilor si ai | prescolarilor se poate folosi si limba | de predare. (17)in finantarea de baza a uni invapimént preuniversitar cu predare in limbile minorititilor nationale costul standard per elev, per prescolar si per anteprescolar se calculeazi dupa un coeficient marit pe baza factorilor de corectie, Iudnd in considerare predarea in limba minoritiqii nafionale sau a limbii echivalente si ale unitifilor conexe, cu respectarea criteriilor de competent profesionala, pottivit legii." 15. Alineatul (17) al articolutui 45 se modifica si va avea urmitorul cuprins: (17) in finanjarea de baza a unitatii de invayimant preuniversitar cu predare in limbile minoritajilor nafionale, costul standard per elev, per prescolar si per anteprescolar se calculeazi dup un coeficient marit pe baza factorilor de corectie, ludnd in considerare influentele de cost rezultate ca urmarea aplicarii planurilor cadru pentru scolile cu seolare sau ale _institufiilor echivalente, cu _respectarea ctiteriilor de competent profesionala, potrivit le Punctul 14 Se elimina Punctul 15 Text nemodificat Autor amendament: Comisia 12